Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

OTtKT fl'MHHKIYltT Subtt 1955 Bugün yapslacak ınaplar Galatasaray İ. Spor; K. Paşa Emniyet* Vefa B. Spor ile karşılaşıyorlar Fenerbahçe, Adalet 1 İle 22 berabere kaldı îlk yirmi ckkikada 20 galib vaziyete geçen Fenerbahçe, on dakikada berabere duruma düştü Giiniin spor hareketleri i r Bugünkü program Buşün profesvonel futbol lisine üç stadda birden devam edilecektir. Galatpf^ray İstanbu'spor Bueün saat 15 te Dolm?b",rıço stîH'n^a G^larasarayla Istanbulspor k?rsı!a?seaklardır. Dolmabahçe stadmda 34419.50 ettiğı sırala'da Adalet müdafaasıNampğlub durrımria lig Hderli~ıni lira öceyıp 17499 kişinin seyrettiğı nın bocaladığı görülüyordu. muhafaza eden Galatasarîylılar iik Fenerbahçe Adalet profesyonel 19 uncu dakikada Adalet müdadevrede bınîü^kü rakibl=ri İstan lig maçı zaman zaman çok heye faamın defedemediği topu Hüsabıılsporluîan 41 venmislerdi. meddin yetişti. ortaladı. Geriden canlı oldu. Burünkü duniTTida eene GalataFenerbahçel'ler ojunun başında yıldırım hızile yetişen Lefter Omesaravhlar m=nn favorisi olarak gö kurdukları hâkımiyet aııasınd*, rın tereddüdünden istifade ederek rünrrekteHrler. rakib kalecinin hatasmdan da fay cektiği şütle ikinci golü takımma Hslen ligin en nefesli ve en er.er dalanarak yaptığı gollerle bir ara kaz?nd:rdı. jik takımı o'ıan Galatasaraylılann maçı ka?andığı hiss ni verdi. AdaFenerbahçeliler. 20 galib durudiğer bir hasletleri rie istikrarh bir letliler ük devrenin ysrısmdan ma geçtikten sona oyuna küsmüş oyuna malik oluşlarıdır İstanbul sonra hâkimiyeti lehlerine çevire gıbj oynamağa başladılar. sporluhr gol yedikten sonra çabuk ren bi; penaltıdan olmak üzere atAdsletliler yavaş yavaş oyuıa bozulmsktadır'.ar. Ukları tki golle beraberl ği sağladı hâkim oldular. Bilhassa kırmızı Kasımpaşa Emniyet beyazlılarm soidan yaptıkları hülar. Bueün Şeref stadmda saat 11 de İkinci devrenin 35 dakikası kar cumlar daima tehlikeli oluyordu. profesyonel ligden Kasırrspaşa Em şılıklı hücumlar aramda ve tam Nitekim 35 inci dakikada Sal m niyet karşılaşacaklardır. İik devbir beraberuk ahengi ıçinde geç topu alıp g derken. Fenerbahçe on rede 21 Emniyeti yenen Kasım tıkten sonra, son 10 dakikasında sekizi içine adımını attığı sırad. paşanın bugün aynı rakibın karşı Fenerbahçeliler âdeta hasımlarınm arkadan yetişen Mel'h ellerile Vesında bu neticeyi tekrarlaması on sekizi içinde oynamağa başla Vnt sarıldı ve yeıe düşürdü H?hayli zordurdılar. İşte iki golde bariz kabahat: kemin verdiği penaltıyı Küçük Ligin berabere kalma rekorunu bulunan Adalet kalecisi üstüste Erol çekti. Salâhaddın topu tuttukıran Emniyetlilerin gene sahadan yaptığı harika kurtarışlarla Fener ğu halde eünden kaçırdı ve bu suKasımpaşa ile berabere ayrılmaları bahçelilere galib gelmek imkâru retle de Adaletliler ilk golleıini çok mümkündür. kazanmış oldular. nı vermedi. Vefa Beyoğluspor Oyuna tam manasile hâkim olan Dün Fenerbahçe takımı yalnız, Bugün Fenerbahçe stadmda saat ılk devrede yirmi ve ikinci dev Adaletliler 42 ncı dakikada ger.e 15 te profe?yonel ligden Vefa Bey rede de son 10 aakika oynadı. Ta hücuma geçtiler. eğlusporla kaifilaşacaktır. Küçük Erolun sag açik yerine kımda bir bozgunluk ve bezğinhk İlk devrede 11 berabere kalan kendini gösterıyordu. Hele b^r geçip yaptığı ortayı santrafor yelki rakibdpn Vefalılarm kazanma ara rakiblerinin oyununa uymaları rinden Turan sıkı bir şütle Fenerşans'.arı Beynğlusporlulara nazaran ve müdaffalannm aksaması tarı bahçe kalesine sokarak beraberliği daha fazla görür.mektenir. lâciverdlilere oyunu kaybettirebi takımına temin ettı. Ordu takımımızm. dünya ordulırdı. Aüalet takımı soidan yaptıDevre bövlece 22 berabers bitti. lararası futbol şampiyonası için ğı hücurr.larda daima tehlike yaraikinci devrenin tam otuz beş da Ankarada Fransız ordu takımıle tıyordu. Yalnız mütemadi geri kikası karşıhklı hü"umlar arasmda oynaması icab etmektedir. Ordu paslar takımlannın oyununu aça geçti. Her iki tar 01 da akınları takımı idarecileri 15 şubattan itic»ğma, kapatıyor ve rakiblerıne birbirine tehlikeli dakikalar geç;r baren ovuncuları Ankarada kampa Ankara 5 (aa.) Şehrimizde hücum imkânı veriyordu. Kırmızı tiyordu. 35 inci dakikada Fenerbah alacaklar ve bu arada profesvonel m^sfir bulunan Yuçoslavyanın beyazlılarm forvetleri darmadağı çe takımında bir deeisıklik oldu. futbolculara takımlannda oynamak Hajduk futbol takımı bugün 19 nık bir oyun oynamasa ve Salimin Nedim sağ beke, Müzdad sol hafa, imkântnı vermiyeceklerdır. Bu duMayıs stadyomunda çok kalabahk yer nde oıta'.arından istıfade ede Naci sağ hafa. Lefter sağ çe. Meh rum müvacehesinde profesynel l.g V>ir seyirci önünde Hacet'epe ile bılseydi sahadan galib de aynlabi med Ali de sol içe ceçtiler. Bu de maçlarının gelecek haftacnn itibahrdi. Ma:mafih mağlub olmama ğişiklik derhal kendini gosterdi ve ren tehir edilmesi ihtimali belir;. ntifU maçı 60 kazanmıştır. ları, yalnız ;on dakikalarda kale j sanlâciverdli'er adeta Adalet on ! miştir. Bugün tnplanacak olan proOvuna her ki takım da fe'i b*scileri Omerin güzel kurtarışlar le sekizi icind" o\Tiam?ea hpsladıiar. fesyonel tertib komitesinde bu huladılar. K r a paslarla Hacettepe kamümkün olabilmiştır. Beynelmıiel Bu arada Omern birbirir.den han susta bir karar alınması beklenmek le^ini çember : çine alan rrhafirler hakem AvTüturyah Seipelt'in ver ka kurtarışlan Fererba'Telilere ted.r. oyunun 15 ncı dakikasmda santr(iıği kâralar çok yerinde :di. Bel gol yapma in'kânı vermiyordu. furîrrı vpsıtsile birinci goHerini Uruguay Arjantin basketki bir çok kuliib taraftarları h = kekazanmsâa muvaffak oldular. Bu 40 ırıcı dakikada Mehmed Alinin mı beğenmıyeceklerdir. Memleketgolden ?onra oyuna tamanrn hâbol karşılaşması Bu mukaddimeden çıkarmak islisi Ste ner avarında olmamakla verinde ve süzel bir k>fa vuruşuTicaret hayatmda kim olsn misafirler oyunun 23 ünBuenos Ayres. 5 (SHA) tediğim esas netice judur efendim: mı Adalet kaleeisi Omer saheser beraber. Seıpelt bugune kaiar en T cü dakikasmHa gene sant forlarının iş terbiyest Barem kanununda yapılması mu mühsmleri Türkiye Yugoslavya bir kurtanşla Fenerbaheelileri mu 1949 senesindenberi kesilmıs, bulusvasile 2 nci. 35 inci dak'kada Vutasavver değisiklik ve tadilâtlann ve talya Belçıka olmak üze: e 7 !h^kkak bir galibiyetten mahrum nan Uruguay Arjantin spor teTüccar olsun, esnaf olsun; verilen kas'm avafiile 3 üncü ve 41 inci masları başlamış bulunmaktsdır. kanunlaşmasına musadif şu aylar f 1 Bu sütuna gönderilecek^ | Ü tutmamayı veya i»i vaktind» milli maç idre etmiş, dunyanın sa etti. SOZ dak : kada da gene santrforlarımn Her iki memleketın basketbol. da da zsma esas teşkil etmek üzere • rıektublara «Okuyuculsrla baş I vılı hakpmlerinden bin olmasma Oyun da bövlpce Fenerbahçe ile Okuyuculsrla bii i d vapmamayı bizim piyasada umumic r ktublr y ş ^ Vapmamayı bizim piyasada umumii avajile 4 ürcü gollerini, oyunun federa. yonları arasında alman bir ne gibi hususlar nazan itib«r» »lın rağmen idare tarzı tatmin edici de ! Adalet takırp'arının 22 bersberli• başa Cumhuriyet gazptesi I s * y e t ) 6 D İ r a y l b veya noksan saymaz. 44 üncü dakikasında Vukas'm amahdır? ğile sona erdi. H. S. karara gdre biri Buenos Ayres'te ğüdi. Jtanbul» adresinin sarih olarak4. , Aldatmak, yalan »Sylem«k adeU yeı ile de 5 inci gollerini kftzanan dîğeri de Montevideo'da olmak DÜŞÜNCEMİZ: • vazılmasını: • zılmasını: J | moda oldu. Âmir, memuruna istçd ld  i i lki takım sahaya şu şekilde çıkbirinc: devreyi 50 lehMaçtan sonralri hâdise üzeıe Urueuay ve ArjantTnli basOkuyucumuz, yeni barem İçin f 2 Mektublann kısa olması• diği işi yaptıramaz, memur işi için tılar: esaslar hazırlamış. Bunlar, çocuk • nı. ve gazetede cıkması müm* âmirden müsamaha ve lâkaydî bek Maçm hakemi Avusturyalı Sei ketbolcular arasında iki karşılaşFenerbahçe: Salâhadd n MüzTVinci devrede de Vukas'ın aSOLDAN S\C,A: şekilde vazih vazılmasını; • ler. İs terbivesi ve vazife hissind» nisbetini dikkate alarak maası ona pelt dünkü karşılaşmadan sonra ma yapılacaktır. 1 Bilhassı teknik sahada medeniyiâ'ndan bir eol kazanan Hajduk dad. Basri Nedim, Mdıh. Meh gazetecilere şunıarı sövlemiştir: 3 tsim ve adres zikredılme • gevşeklik mevcuddur. Medenî bir Reims'in golleri yetm Uerılemes'ne sebeb olan olaylar ?öre arttırmaktır. O cihet doğrumed Ali Fikret, Naci, Hüsamedtakmı ma?ı 60 kazanHı. • sini (neşri arzu olunmuyorsa* insan i«e işini, mezhebi kadar kut» «Bugıinkü (dünkü) maçtan soi P ris, 5 (SHA) Hâlen 32 puan ıçojSul). 2 Bırbirının aynı familya dur. din, Leftcr Niy zi. v ^ st telâkki eder. İşini tam olarak Fakat kendisile ve onun Bibi dü * ıtMirilme?ini'l rica ederiz. ra bir kulub idarecısinin soNianma la Fransa 1. c. küme lig lıderi bu ııkı kehme). 3 O et derdındedır ama AIalet Ömer Fahri. Ahmed yapmakla. ciddî olarak sarılmak odama giderken tecavüzüne uğra lunan Reims takımı kuvvetli bir koyun da can derdınde. 4 Cereyan şünenlerle hemfikir olamad'ğımız Saiâh?drl n, Gn'.:cen. Ayhan Tueder durumda, tifzler burunlarından bir nokta var: Okuvucumuz, üçünve verdiği sözü tutmakla vazife«inl Dün mi'htelif stadlarda amatör ran, B. E ol. Necmı. K. Erol, Sa dım. Onun ıc n yarmki fbueünkü) hücüm hattına maliktir. onu dahı kopprtm z!ar. 5 Yuzummün yerine g"tirrliğine kanidir. Biz d t Koro uğruna maçı Hare etmek istemiyonım. lig maçlanna devam edilmiş ve şu lım. Reims bu futbol mevsiminde yaj) ust k.inıı (eskı teritn). 6 Bir harfın cü bir şıkkın tek çıkar yol olduçune olur buna alışsak! durumda le=ki nu düşünmüyor: Bu yol, kadının Penaltı benre verinde verilmiş bir tığı 24 mâçta 59 gol atarak rekor okunuçu, ağ'.amakh nctioeler ahnmıştır: Adsletlilprin başladığı oyunda harekettir. Başka söyüyecek hiç bir terımı. 7 Bir t?biat kuvvefi, Buipa çalışması ve evlâdların süt damlaİstanbul Kız Lisesinde bir kızım C. D. Şçref stadmda: kırmıstır. ristanda bir da|. 8 Çoğun aksının sında, çocuk yuvasında gündüzleri var. Müzık hocaları cumartesi günFenerbahçeüler hemen hâkımiyet şeyim yok.» A. Hisar 2 Topkapı 2 Gollerin 20 sini Blıard, 11 adedi tersı. tış boyledır. tesis ettıler. Kadımehmed mahallesi bakılmasıdır. Dünvanın hiç bir ye leri koro ıcin ahkoyuyor. Tabiî, diFenerbahçe stadmda: ni H;dalgo, 9 tanesinı Kopa, 7 s'nı YUKARIDVV AS%filTA: San lâciverdl ler hâkimiyetleririnde tek insanın çalışarak bütun ğer ümmeti Muhammedin kızları Hüâl 0 Anadolu 0 Harlem İstanbula geliyor Glovtcki, Leblond 4, Penverne 4, 1 Dunya evıne girmemiş gene bayolsuzluktan müşteki da var Fakat ne bitmez, tükenmez nin ilk semeresıni 6 ncı dakikaria kelıme) 2 efenriiVefa stadmda: Ciccx 1, Temlin de 1 tane atmış yan (iki daha akıllı Bazan kıymr'li aileyi beslemesi diye bir usul kal koro bu .. Çocuklar aç açına ve lerinden olu'lar, aldı. Sagaç:k yerıne depİ3sm = n ya Londra 5 (T.HA) 26 mayısmamıştır. Bizde de kalmadığını Hasköy 1 Dpfterdar 0 Kasımpaşanın Kadımehmed m*« tır. baiton 3 Eskılcr selamet onu mu. havat hergün ba"=ımıza kakıyor. ddıt saatlik yorgunluktan sonra bir pan Hüsam:ddin'n sürüp ortala ta Londradan bir turneve çıkacak Karagücü 0 Beylerbeyi 0 hallesi sâkinleri adına yaıan muh Reims takımı 29 Ağustos'ta kar hafazadadır remış'er. 4 Şımdi bu de koro çalışmasına katıhyorlar. dığı topa Ömer çıkış yaptı. Top olan meçhur Harlen Globe Trro*.Bizse hayatı o ihtiyaca göre henüz nadir tar Müfid Yararbaş diyor ki: Zayıf kadın rekordmen Nıyazınin önüne düşrü. Niyazinin ters basketbol takım' Avrupa baş şılaştığı Lens ve 3 Ekim'de de vaziyete girenler pekbir çeşidoldu. 5 avarlamıyoruz. Ve saat on beşte ancak eve geleBuniîturucu hastahk. Racing'la oynadığı maçta hiç gol S Bir sıfatmadde, hırsıza mani o'aTam beş seneden beri Beyoğlu takısı, b liyorlar. şütüne kale çizgisi üzennde yeti, kentlerinden sonra. Istanbul. Kaediyoruz. oldu atamamıştır. Kaymakamlığına müteaddid defamıyan bir ihtivat âleti. 7 Yarım dıişen Fahri topa vuramadı ve Fehire, Beyrut. Sam. Tahran ve BağTok. açın halinden anlamaz der7\ne deniz kıvısı köçkü (iki kelime). Belgrat, 5 (SHA) Dünya gülle nerbahçeller bu suretle ilk golle dada da uğradıktan sonra Isnanviler. Okul idaresi de bu hal n far falar müracaat ettik fakat yollarıPuskas Pokeri seviyor Elkab Kanunu yalnız S N'ota, Sıbiryada bir nehir. atma kadın rekortmeni Rus Galina rini kazanmış oldubr. San îâciverd ya dönecek ve turnelerine burarla kmda değil midir? Bu koro çalış mızı bir türlü yaptıramadık. YaLondıa. 5 (SHA) Birktç hafta Zybina yapılan bir atletizm müsa lilerin hücumları birb : rini takib son verecekt:r. nvhkemeler için tnidir? i ması haftanın münasib gün ve saa zın tozdan, kısın çamurdan geçılevvel oynanan Macaristan I*bâk;sında erkeklere mahsus gülle meyen yollarımızın tetkık ve onaResmî yazılarda efendi, bey, paşa tine konamaz mı? kocya futbol maçı günü Macar fut İT ile 12 metre 50 santımlik bir dereBir Veli rılmasını ilgili makamlardan rira gibi elkab ve büyütücü kelimeler bol takımı maç yapmak üzere otel ce yapmıştır. •x kuüanıiamıyacağına dair bir kanun den çıkmak üzereyken Puskas oyu Beme'de yapılan Avrupa atletizm Pazartesi akşamından itibaren vardır. Bu kanun halen meriyet na oturdusundan, meşhur oyuncu şsmpiyonasına iştirak eden 19 demevkiinde midir, değil midir? poker partisini bitirmedikçe stadkstloncudan 14 ü bu dereceyi yapa Sinemasında kızgın sahraların Meriyette ise, resmi ve yarıresyoma gidememiştir. bilmişti. güneşi altında yanan mi dairelerde buna rıavet edilmiMacar takımı 15 dakikalık rötar16.28 ile dünya gülle atma rekoçılgın bir aşkın kurbam yerek ve eskisine rahmet okutacak !a otelden çıkmıştır. runu tutan kadın şsmpıyonu birA dererede mebzulen kullanıbn sayın kaç sene evvel mektepte iken za(Renkli Panoramik idareniz. vüksek makamınız. derin Ö LÜ M yıflar kısmında idi. Metro Goldwyn filmi) saygı, yüksek takdir ve ten=ibinizp Sevim Başaranm eşi Cenab. Sehab. Nuran Başaranın babaları, Kâ7im Ba: Fransa Avusturya sonsuz saveılanm'.a srz''o''Ti "ibi ^•anın kıröeşi, Rıza Terzin.n kayınyazılara ne buyrulur? Bu kanuna maçı bıaderı Şemsi Çe in ve Serab Çesmin rlayet etmıyenler mpsul değıl mienişteleri. Emniyet ân'.irliğınden em?kli İs(aııbul 'Vıyana.5 (SHA) Fransız Futdir? Yoksa bu kanun yaln'7 mahNazım Çetınm damadı, Izmit zahiıe Artistleri : bol" Federasyonu tarafından, yapıŞEHIK l i l A i ı i O L A R I kemelerimiz için mi vapılmıştır ki taciriermden :,• t ii dp lacak bir Avusturya Frans? futCORNEL WILD MLL FERRER RJTA GAM iftıl .lıiııil yalnız orada buna dikkat veya itina NİYAZİ BAŞARAN DRAM KISM1 bol maçj icin tekl'f edilen 23 ekim Fılme ilâveteır FOX Journal ve M I K I Hakkn rahme'me kavıışmuşlur. Cenaediliyor? 1955 tarihini kabul edemiyen Avus ALT1NC1 KAT 7esi 6 2 955 pazar gıınü oğlc namazı Hâmi S. torya Fedeasyonu bu maçm 15 Vazanu. Alfreü Genri Aksaray Valide C^münde kılındıktan Tuı'^esı: HAUD mart ile 15 nran 1956 arasmda ya «>nra Merkezefendi kabrıstanına defKASIMPAŞA Ü N A L ŞİNEMASl «Uygulama» FAHR1 OZANSÜY neanlecektır. pılmasırıı cevaben teklıf etmiştir. 7 Şubat Pazartesi matınelerden itibaron senenin en Her çarşamba ak 5 :mı taebe ge«sidir. *** Diğer bütün öğretmen okullann ISöR futbol m°vsimini göz önünguzel fılnıini takdim ecW. Pazartesi akşamları ;trn^:l yoktuı. Şizimend Dejerln eş:. Mıifid Ümran da son sınıfların yapacağı uygulade b'ilundursn Frans' Federasyonu Tele*on' 421PV Değer il« Svkran Özparpucımun b'ba1 ROM A T A T I L I (Türkce) karsılasm=nm tanhini 25 mart 1956 rna süresi iki ay olmasma rağmen !arı. Mune\ıer Deîer.n d'nıadı. Nimet KOMEUİ KISM1 Audreıj Hepburn Gregory Pcch f S°vsayın eniştesı KutbeddıP. Sevss>'.n gr'ü ol=T"k tesb t e mistir. Arıfiye ilk öğretmen okulunda bu 2 O R MA NL A R A S L A N I fTürkçe) GEÇTİ BOKl'N PA/ARI bacsnaâı. kıdımlı Diş rioktor'prndan M=ç Fransa'da Paris'n ColorrVa?<ın hooeıı ae 1ltrt ve t .ue Cro.sset süre bir aydır. Biz bir aya da razı Yerler numaralıdır. Eilçtlerinizi evvel.ien pldınnız. T MAHMID NACİ DEĞER bps st?d!n: B yapılacaktır Tuıkçesı: Bedıa Muvıl'hıdVaaiı R Zobu o'.duk fakat onu da yapamıyoruz. Telefon: dun vefat etmı; ir. Cerazesi bugün Mej perşeııınt iRs^rn^ wıtı>t ge. esıaıı Zira bakanlıHan para gelmemiş, Marcıano Cockel! maçı Koc^nıu=ta£?p?sa cadâeîaınrtı 195 nuSJI. <Kjrfrı.'af lenısn vuKluı tatbikata lüzum yokmuş nsymış... maralı rvinden kaliırılarp'ı oeleyi muL'unidr csı ve vaıçamtıa si'merl Londra. 5 (SHA) Gunev AfBugun herkes sevinç ve neş'e içinde t?~kıb SunbiılefenHi Caminde namszı uaı 14 3U a? C"cu» Tıvaîtosu Tatbikata gitmesi icab eden surika"da yaptıeı b r seyahhattan drieia olumcpk ve ?'»rkezefe",di' kabrısür>tn> v* ı\.»uıetiınt V*LA\ ıpımprl Beşiktaşîa SUAT PARK Sinemasma nıflar bu yüzden sıra beklemektenen boks m<=neceri Jack Sr>lorron« tafıına defnedılecekür. Mev'â rahmet saat 15 30 as matıne feıefon «U403 dir. Ders yılı sonuna geliyoruz. HalS basma verdiği bir beyanatta Don koşujor. Çunku senenin \e dunyanın en güzel filminin »iliye I;MI.\O.SL IJMSII.I.KBI Cağaineiu Ogencı Uıkaünd» para gelecek de biz de tatbikat yaCorkpll ile karşılaşması ıçin Hünva Deâer ailesi son günü. NIYAGARA i F'.kı Halkevı' pğir sikiet boks şampiyonu Rockv yacağız. Kitab derdi, para derdi Renkli ve Türkce. Oynıyanlar: PAÜsA HAZRETI.ERİ Marciano'va tssavvurun fevkinde bütün yokluklar bizi mi buldu? M EVL İ D Marilyn Monroe Joseph Cottcı .iean Peters Yjz,ın S. i K ü l h j n K.ıı3«*lln.llg bir teklif yaptığmı bildiımistir. Meslek askının ebedilesmiş bir t!mPerişan köy öğretmenleri Sean^lar 10 11 20 1 2 40 4 20 6 7.40 T.ırkçesl: NAZAN B. GÖKNIL Marci = no; ingil'z boksöıü Don ^ali o!ar k f^ni hsyrtn gözlerini kapaSuare 9.30 da Telefon: 83143 Ayda 89 lira ahyoıduk, üç aydır yan a :«n^ n rreiarı iftiharı » Cockellee karsı ünvamnı müdafa^ ! onr'an da mahmmuz. Mecliste par Mak>.im Tıjatrouncla HEMŞİRE FATJÎA ACAR'ın bazır oldu*unu ve burnu iyilesir iyi IS'IAMH L OPI RtTI m?klar 2000, ve 3800 için kalkar aziz ruhuna ithaf olunnnk üzere 8.2.1955 fidan satışları başlamışbr. lesmez mayi'a kadar dünya şamHet akşjm saat 21 de salı gunü ikindi naniîZ'nı .muteakıb ken bizler 89 liradan da olduk. pivonlusu için dövüşeceğini şöyTK*Hh İL'ZCNOEN "S'sli C münde Mevlıd oknnacaktır. Çünki malum meşauliyet fazla, lem'îştir. Opereı 3 perde Kendi^mi sevenl^rin hu7\ırîarı ile aziz Ç^rçamDa. cjrııarlesı, pa tabii unutulduk. İnşallah o uğurlu Avrıca Marfiano Italya. Almanruhunu şadetmelerini rîca ederiz. zar saat l i te matıne Dami7Îığımız Sî2 çesiddir. eller bir kere de bizler için hava Aılesi y=. Fransa, İngıltere ve Hollanda Ankaranın en gvizel yeılerinden biri olan Yenişehir MitÇarşamba ındlınesı lıalka Sr.ahlar, a ac«lıİ3r beneklıler. veşıl >. lanır ve 89 lanmızı da alırız ve 89 da biVac mac yspacaktır. cunıar,esı matınesı talehatpaşa Cadd?sindeki kaJoriferli ikra'<ıi; e apaı tımamnm 3 mavıler yuzlerce gorülmtrmş, çeşıdlerde un yerine (150) rakamım gorüb»if tenzıistlıcır Peruncü katındaki 11 No. 1; daıresini, re^mini gdrdüğünüz dünvanın tekmıl nadıde kokulu ve katjembe Receleri talebeye tenzilâUıdır rüz. TEŞEKKÜR nrteîi gpce'erı de tem^ll var. merlı yedıveren güllerının fıdfnları bu115037 Xo.li hesah sr.hibı Ba> Fazil Savçin kszanmıstır. Biz ne yivelim? Çoruk ve'ilerinSevgili aile bu\Jâı:muz lunm^kladır. Renkli fıat iistesini isteylâfn yemek istesek belki o]^h !>r nız 50 kuruşluk posta p'ilu mukabilinde SÜMERBAK'ta actıra.|nız 150 liralık bir İCLÂL BERKER'in Banan ve yj.t»o fakat o vakit sanatı Ho^işt'ipıek â Cumı.u. n ı : .\uıı.<i .«.'i'k »e r faonderılır Ağ. ç ol.n gullerın bozulnnı vefatı dolayısıle gerek cenazesind'e tıe.:ıb!a siz dc hovle kon orlu bir apartı:rtan dairesine ve zırn. Oğrciroen yerine «Dılenci» ^elecl'ık l'mR Aımnıııı b u ' ft) b,ukınrr.ak. evimize kadar zr.hmet ıhîıodenır Şımdı dikme zam'nıdır. Taşranın 4 1 /engin paıa ık/umı>aleri^e «:>hih oîabüir.i'niz. H ' f4* *> ikşam o!r.ıu, .avılırız. yar otmek ve gerekse telefon ve te! n uzak veılenne garantıh ambaiâjlarla • »dlnlılrrl grafla aeıi^rımızı payHşmak suretıle Eu husıısta yar'lacHk'ırın "li''s ıdanlar sevkedilnıektedır Acele edilmesi .ııma (talebeı NAI»l ve «,"'»• I K I . A K l bjzleri le^çiMvp koş?n çok kıymetli ve Ol<ltc,.« S a d l t S T l |V Of 1C1/11I1 «OJ76 rı E""''!?iur. Kı=aa: Aüs.h haVkı TELEFON: 61250 Vazı ısıetuo tı ler 'JHI* e >er> vefakâr dostlanmıza en candan teşek15 30 da matnıe Cuma aksamı nuzda hayırlısı ne ise onu versın. Me5 ul Muaııı e Biiviik r.ijl Kadıkri>, Küçük Moda taıeoe gecesıdıt Kâmil O. Berker ailesi CEVAU 1EHM1 BAŞKUT Gıjeıeı nergun taat 12 da ıçuır. ATLETİZM Maraton denemesi (Dolmabahçe sadı Buyukdere 25 kılometre) BASKETBOL SPOR ve SERGI SARAYINDA: 10.00 Kurtuluş İ. T. C. Spor t II K ) 1115 Karagucü Şişli (II. K.) 12.3C. I Spor A Hisarı ı II. K ) 17 00 Vefa Dz. Yz. Ihtisas II. K ) 18 15 Modaspor B. Spor (I. K I KADIKÖY SPOR S\LO\l'NDA: 9 30 Dz. H O. Guçu Kadıkoy (Genç) 10 30 Dz. Yı. İhtisas Beşikta} (Gençı 1130 F. Bahçe Tepebası (Genç) 12 30 Y Değinr.eni Modaspor (Ganç) İ. T. Ü SPOR SALONUNDA: 9.30 K M. Paşa Kurtuluj (Genç ı 10 30 Tunebpor Şiçll (Ger.çı 12 30 Bakukoy Daruşşafaka (Genç) FUTBOL DOLMABAHÇE STADINDA15 00 Galatissray I. Spor 1.P1 ) SFREF STADl.S'uA: ' f l K; . a Emniyet (P ) '100 Dani(3D3Sa E;.üb 15 00 Şafpkspor Boz'.urd FFN'îRBAHÇE STADIN'DA: 13 00 DCP ^ucı Ortak"y 13 00 \'€İn Bevoğluspor (P.) •~f\ STAD \DA: 10 00 Karagumruk Alemdar 12 00 Takstrı Langa 14 00 Aıialar Altınay EYCB PAHASINDA: 11 00 .<v.ı,.:kp3/ar Y. S. Sellm 13 00 Raır.ı Bakırkoy 15 00 Dar.ıssDtka I^tiklâl A HI3AR1 SV.A^rNDA: «S0 Feı 'Ti:ve R Hisarı 12 30 Galata Sıılevmar.ıye 14 30 E T T Hahc Lig maçları tehir mi ediüycr? Hajdıık, Hacetfepeyi 60 vendi İSTANBUL 10.57 Açılış ve program 1100 lıanbul Belediye Konservatuarı konstumn naklen yayını 13.00 Saz eserlen, çalaıüar: Nubar Tekyay Feya Aia'angil 133 5 Şarkılar (Pı.) 13 4o Habeıier 14.00 Beraber şarküar; çalanlar: Hakkı Derman, Yorgo Bacanos, Fe>zi Aslangıl. F,kxet Kutluğ H.30 Bir memur, kazancının hesablannı yaparak bize bu suali soruyor. Biz de, P.yano :1e hafıf melodıler 14 45 memur ailesinde kadın m da çalışmasmcJan gayri çıkar yol göremiyoruz. Dıînden bugunden sevilmış parçalar 15 00 Pazar konseri (Pl.) 15 30 Dans Çünkü bütün medenî dünyada bu böyledir. muziği ve hafıf melodıler (Pl.) 16 00 Konuçma 1615 Dans ve caz şarİsim ve adresinin açıklanmasını j i kıları 16 30 Fasıl heyeti I Avr.i Arun ve arkadaşları) 17.15 Turkuler, oku istemiyen bir genç «evlenme» bâyan ve çalan: Fahri Kayahan. Reîakat bında kaleme aldığı bir mekrubda eden: Aii Kocadmç İT 30 Okul Ogrenci saatı 18 15 Karışık hafif diy.or ki: Ben lise mezunu bekâr bir memuzık (Pl.) 18.30 Saz eserleri 1S45 Çarkılar; okuyan: Necdet Cici mur olup, halen 175 lira üzerinden tskenderundan «hfr deniz assnbayı» yazvyor: 19 15 Les Paul ve Mary Ford (Pl.) İskenderunda snbay ve tnernurlaro tchsi» edilmif 19 30 Sarkılar, okuyan: Nigâr Uluerer elime net olarak geçen 147 lira ile 19 45 Haberler 20 00 Turküler; geçmmekteyim. Bu para bana kiufacık garnizonda. her tiirlü lüks ve konforu havi üç okuyan: Muzaffer Akgün (Özel Pl.) fayet ettıği gibi, sinema, maç v.«. biıyük subay gazinosu vardır. Her hafta münavebe ile j 20 15 Radyo Ga/etesı 20 30 Üniversıte gibi eğlencelerimden de mahrum cumartesi geceleri cazh aile toplantüar\ ve ziyajetler j korosu 21.00 Bunu duydunuz mu? tertiblenir. 21.10 Şarkılar; okuyan: Necmı Rıza etmemektedir. Yani, netice olarak; Ahısk n 21 40 Spor haberlerı 21 55 bugünki yaşayışımdan şikâyetçi de Diğer tarafta; vazifelerini, mesleklerinin bilgi ve Sevilmiş şarkılar 22.15 Melodî ğilim. esaslarma sahib olarak hayatları pahasına dahi olsa canKervanı (Pl.) 22 45 Guzel sesler la, başla, bedenen çahşaiak yapan ve ytpranan biz assuEvli ve iki çocuk babası olan Guzel melodıler (Pl.) 23 15 Haberbayların toplanıp istirahat edcbüeceğiniz bir baraka ler 23 30 Programlar 23 33 Rıtm mesai arkadaşlarımdan biri d* aynı ve melodi (Pl. ı 24 00 Kapamşbile yoktur. Bu durum karşısinda biıtün assubay ailelemaaşı almakta olup, samımiyetıri buyuk bir uzuntü duytnaktadırlar. Biz assubaylar için mıze istınaden vaki olan müsahaV^e ANKARA de böyle bir toplantı yeri tahsis edilirse ziyadesile memlerimize istinaden itiraf etmek lâ7 28 Açılış ve program 7.30 Zaruri nun kalacağız. ihtıyac maddeleri fiat listesı 7 40 zım ki: DÜŞÜNCEMIZ: Bugün için normal olarak, evlilik j Musette orkestraları (Pl.) 8.00 ŞarNeferin terhis edildikten sonra reniyet hayatına kılar ı Pl.) 8 30 Haberler 8 45 Pa hayatının maişet şartlarına intibak j kavuşvıası mukadderdh. Halbııki askerliği meslek edizar sabahı melodilerı (Pl ) 9.30 Şar edebilmek ancak maaşı aslimizin | kılar (Pl.) 10 00 Kadın saati nen a.ssubay, cemiyet hayatını fcendi mealeği içinde 10 15 Turhan Karabulut.an türkuler 60 ilâ 70 liraya bali olduğu za | vuıtlaka bulmalıdır. Bir çaresini bulmah, gonüller üzün10 30 Sadi Hoşsesten şarkılar 11.00 manlara tetabuk edebilir. Yani 45tulu olmasın. Daldan dala 12.00 Nevın D«mirdo 50 yaşlannda... Bu terfi süresine venden şarkılar 12 30 Yurudan sesler 13 00 Haberler 13 15 Öğle mu erişmeden yapılan izdivaçdan üzün Pek tath bir hayal! Bu ikiliğe sebeb nedir? Ziği (Pl ) 14.00 Kadın se« toplulugu tü. mahnımiyet, bakımsızlık ve 14 30 Bağlama sanatkarı Orhan Su bunlann tevlid edeceği, huzursuz baydan turkuier 14.45 Saz eserleri Suya zamdan bahseden bir okuDenizcilık Bankasında ateşçi ola(Pl ı 15.00 Pazar skeçi 15.30 Pa luk ve geçimsizlikden maaca hiçbır yucumuz şöyle diyor: rak çalışmaktayım. Bızim müessezar konseri (Pl.) 16 00 Kapamş. netice alınamaz ve alınamıyor da. Beterin beteri var. Ya bu zevat senin aynı işınde çalışan ateşçi ve * (İstisnalar hariç)... Aile yalnız ka haklı sitemlerimize kızıp da $imdi yağcılardan bir kısmı 175 lira maaj 16 58 Açılış ve program 17.00 Or rıkocadan müteşekkil olsa, «saman lutfen 48 saatte bir akıttıkarı suyu ahr. Bir kısmı ise 200 liradan ahr. han Sezener d;na orkestrası 18 00 Radyo ile ıngılizce 18 15 Incesaz lık seyran» misaU, gene birderece büsbütün kefip hkarayı sabirini Bunların çahştıklan iş aynı oldu19 00 Haberler 19 15 Tarıhten bir ye kadar tahammül edebilir ve ge malum ya zenginler için ehemmi ğu gibi mesleklerimiz de aynıdır. yaprak 19.20 Serbest saat 19 30 çinilebilir. Fakat Allah vergisi yav yeti yok onlar Karakuiak suvu ile fazla para alanlar ne âmirleri tara' Muzaffer Akgunden turkuler 19 45 Cevrıye Ceyhundan sarkılar 20 15 rular tekrar tekrar dünyaya gelip, banyo da yaparlar kovs kova de fından takdir edilmiş. ne de müesse Radyo Gazetesı 20 30 Istekler prog onlara bakmak, büyütmek, oku niz suyu taşımağa mecbur ve moh sede eskidir. Acaba bir müessesed» ramı 21 30 Muzehher Guyerden |ar tup memlekete nafi olabilecek birer kum ederlerse. hoş sayın Şehir Mec öz işçi ve üvey işçi mi var? Ben kılar 17 45 Hafıf Vıyana muzıği insan olarak yetiştirmek gibi ve lisi üyeleri onu da kolayını bul buna bir karar veremedim. Siz n« ıPl ı 22 00 Emniyet saati 22.15 Puççıni: Toska Operjsından parçalar cibeler zuhur edince, memur i?t« makta güçlük çekmezler, bu sefer dersiniz? ıPl ı 22 30 Chopın: Nokturnler (Pl ) o zaman karikatüristlerinizin mev de deniz suyuna vergi korlar. KorBu hafta gazetenizin bir sütunun 22 45 Haberler 23 00 Muzikholler rularındaki «düşünen adamtın ti lar mı korlar. da bir yazı gördüm: Memurlars yılden sahneler 23.30 Dans muziji (Pi.) pik bir benzeri olup çıkıyor... Yahu! Büyük Allah bize günün da üç maaş ikramiye veriliyor dâ 24 00 Kapanış. Demek oluyor ki, memuriyeti birmde de, acaba bueün gene neye işçiye bir maaş veriliyor. Işeilwin kendine meslek edinmiş olan bizler zam var diye sabahleyin gazeteyi hayat şartları acab» memurlar kaiçin bu iki şıktan birini tercih et açtığımız zaman hükumet veya be dar güçleşmemiş midir. biz de mulediye falan maddenin bedelinde harrir beyin dediği gibi »ynı mümek icab ediyor. şu kadar tenzılât yaptı diye müj essesede aynı işte aynı rütbe ilt 1 Evlenlp, «düşünen «dam» delı bir haber okutmak nasib et çalıştığımız halde ikiye ayrılrnışiz. olmak, miyecek mi? Tahsilim olmadığı için kusurlanmın 2 Maaşı aslinin 60 ila 70 lira 1 Nizameddin Y. aff'nı rica ederim. olması için, 4550 yaşına kadar be kâr kalmak. •• 4 • • ••••* •••••••••••••••••• (Imzası bizde saklı bir ateşci) • •• "45 Yasında mı Evleneyim?» Assubaylar. cemiyet hayatından nasib istiyorlar BASBMA BULMAC ı n ıı ı ı ı ı ıınıı ı 111 1. 1 J. • ,1111 İT• 1 1 11 I 1 1MHI • 1 1ll 1 i Kİ 1 1 1 1 1 : Okuyucularımııdan : rı*a '6r !»ş maçları T ATLAS SAADİA YILDIZİ I N İA T \m i İKİA H & | A is T i IİK : S İA İ İLİ8 Ç I K Iİ I ls L İ I İ K IS İE 1 Ş;u « lü C İ Ü I * T Îİ Is İT "I İYİ İ R E |M i İL 9 İEİZ ü m 'ill Dünya Gliflerl Hn Sümsrbank
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog