Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

6 Şubat 1955 O Bir Başbakan aranıyor ransa bir defa daha hükumetsizdir. 233 günden beri iktidarda bulunan Başbakan MendesFıance dün sabaha karşı mecliste azınlıkta kal mış ve ıstıfasını vermiştiı. Ikinci Cihan Harbi sona erdiğinden beri yirmi defa bu hâdise tekerrür etmiştir. l'alnız dün Mendcs France'ın itimad oyu alamadığı öğ renilir nğrenümez, birçok mebuslar onun aleyhinde şiddetli gösterileıde bulunmuşlar, memnunluklaıını izhar için şarkılar söylemişler hatta müstafi Başbakana hakaret etmeye kadar gitmişlerdir. Neden? MendesFrance bu derece husunıet yaratmak için ne yapmıştır? Harb sona erdiğinden ben Pariste hükumet kurmuş yirmiden fazla başbakan arasında yalnız ona böyle bir muamelenin reva göriilmesinin scbebleri nedir? Bu derece mi Fransaya kötülük etmiştir? Bu gün bu dost memleketin bir defa daha hükumetsiz kalmış olnıasının sebeblerini MendesFrance'm politikasında değil de meclisin son derece istikrarsız oluşunda aramak lâzundır. Dün bu meclis, başbakanın Kuzey Afrikadaki Fran sız müstemlekelerinde takip etmekte olduğu siyaseti tasvip etınemiş ve bu mevzuda ona adenıi itimad beyan etmiştir. Halbuki bun dan bir buçuk ay evvel başbakan bu müstemJekelerde takip edeceği siyaseti izah etmiş, bunlara dahili muhtariyet ftereceğini kaydetmİK ve meclisin itimadını elde ettiği takdirde bu yolda yürüyeceğini ilân etmişti. O tarihte Fransız mec lisi kendisini 29 reylik bir ekseriyetle desteklemişti. Dün ise aynı meclis. aynı mebuslar bu yoldan gitii diye başbakanı devirmişlerdir. H A. B Hilton oîeli ilkbaharda tJjakdoguda Amerikan donanması faaliyette Ysdinei Amerikan donanmasına, Taşen adalarının lahlivesi için emir gilli Diser taraftan. Dı? Işleri VekâW a s h i n g t o n 5 (a.a.) B u g ü n D ı ş îşleri Vekâletinden yayınlanan bi' leti çevrelerinde. Birleşik Ameri! tebliğe göıe, milliyetçi Çin hüku kanın Formoza. Peskador v3 kıt'a I metinin talebi üzerüıe. 7 nci Ame Çinine yakın bazı adal?rın müd^ıI rikan filosuna Taşen takım adaları faapı hususunrta müliyetçi Çin hüi nın tahliyesine yardım emri veril kumetine teminat verdiği teyid eHilmektedir. I miştir. '•"<»>« ımillllllllllllllllllllllimnilllllllHIIIIIIIIIIII ı "" Moskovada askerî görüşmeler Gazefecilik Ensfitüsü mezunlarınm derdleri 1 haftavaj j İzmir limanınm bir aylık ihraeat ve ithalâfı İzmir 5 (a.a.) İzmir Ticaret Odasının tanzim ettiği İ3tati=tiklere göre, ocak 1955 ayı içinde İznrr limanmdan 31 yabancı memlekete 31.223.048 lira değerinde 26 077 ton muhtelif emtia ve 48 baş kasablık canlı hayvan ihrac edilmiştir. Ocok 1954 ayı içinde ise gene 31 yabancı memlekete 32.416.208 lira değerinde 37228 ton muhtelif emtia ihrac edilmiş, kasablık canlı hayvan ihrac'tı olmamıştır. İthalâta gel'nce: Ocak 1955 ayı içinde İzmir limanına 30 yabancı memleketten 10 milyon 689.800 lira değerinde 26.481 ton muhtelif emtia ithal edilmiştir. Bu ithalâtın 28".300 lira 597 tomınu. kabulü muvakkat suretile ihale edilen emtia teşkil etmiştir. O c k 1954 ayında ise 28 yabancı memleketten 9.802036 lira değernde 23.155 ton muhtelif emtia ithal edilmiştir. Bu ithalâtın 764.717 lira, 1.391 tonunu. kabulü muvakkat suretile ithal edilen emtia teşkil etmisti. Ölclürülen miSyoner bankacı, mirasını kim'ere dağıtıwş? Anialyada altın marfeni Antalya 5 (Telefonla) Mustafa Manavusak admı taşıyan Antalyalı bir çiftçi Antalya Maden Irtibat Memurluğuna bugün yaptığı müracaatinde kendisine aid Mandıralar köyünde bulunan 950 hektarlık çiftliğinde altın madeni bulunduğunu bildirmiş ve bu madeni aramak için lüzumlu mü^aadenin verilmesini istemiştir. Mustafa Manavuşağa Maden Umum Müdürlüğü tarafından gerekli müsaade verildiği takdirde İstanbullu bir serm?yedarla mezkiir köyde altın aramalarına başlayacaktır. MendesFrance'ın böyle bir muhalefetle karşılaşmasında yalnız Ku zey Afrika müstemlekleri ile alâkalı meselelerin rol oynamadığı muhakkaktır. Cenevre andlaşmasını imzalayan ve boylelikle Hindiçinî harbine son veren odur. Bilhassa sağnlar, MendesFrance'm (Fran«ız imparatorluğu) nu parçalamağa firişrijrini iddia etmişler ve ona karşı cephe almışlardır. Gene bunlar Fas. Cezayir ve Tunusta uzlaşma yoluna gidilmesini beğenmemlş !er, MendesFrance'm bu toprakları da feda (!) edeceğini bağırmışlar ticesinde yeni bir muhalif frrupla dır. karşı karşıya kalmıştır. MendesFranc« mııhakkak kl Mendes France, Avrupa projeiînin reddedilmesinde miihim rol Fransayı bir bütün olarak ele aloynamış ve boylelikle bu projeyi mış ve menfaatlerini de tamamile hazırlıyanlann devamlı hücumları bu zaviyeden mütalea etmiştir. Fransız meclisi, partizanrilıktan ya na maruz kalmıştır. Aynı zamanda, kasını kurtarıp aynı sekilde harebaşka bir yoldan Batı Avrupa birket edebilseydi Fransa için kurruliğini sağlayacak ve Batı Almanluş kapılan ardına kadar açılmış yanın da silâhlanmasım temin edeolurdu. cek Paris andlaşmalannı meclise Bugiin. MendesFrance'ın neden tasdik ettirmiştir. Boylelikle de bir grap mebus ve bilhassa komünist isifaya mecbur kaldıeı sorulduğu ler tarafından (Almanyayı silâh'an zaman verilecek cevab şu olacakdıran başbakan) olarak damgalan tır: «Çiinkü Kuzey Afrika miistemlekelerinde tethiş siyasetine son mıştır. vermiş ve bir u/Iasma yoluna sritMendesFrance, mcmleketinrle ik mişti! Fransız meclisi bunu istetisadi diizeni temin etmek iste medi!» miş, bilhassa bu düzenin bozulmaBu, Fransa için son derece kötü sında miihim rol oynıyan şarabcı bir not olacaktır. lara karşı cephe almış ve bunun ne New Yok. 4 (R.) Evinde öi !ü bulunan milyoner bankacı S°r2e j Rubinste'n'in tema? ettisi bütün j şahıslar polis tarafınd = n sorşuya çekilmekteH'r. Bugün de. Rubinstein"in hu.=u=î sekreteri Patricia ! Wrsy 3 buçuk =a*t istintak eriil| mistir. Katil henüz bulunamamışj tır. Milyoner bankeı Kubinstein'in bıraktığı rni asın ne şek 1de taksim edileceği bugün acıklanmıştır. Rub'nstfin 78 yaşındski annesi Stellaya, ölünccye kadar ayda bin dol = r, î yaşındaki kızı AIexanHra ve 8 yaşındaki kızı Diane'ye ayda beşrr yüz o'olar ilc 100 bin rîolar kıymrtinde bir köşk bırakmıştır. Annrsi ö'düğü zarrsn. kendisine verilen 1000*dolar müsavi şekild? bölünüp her ay kızlarına verilBurdur 5 (TelefonİM) Burdur m'ğe devam edilecektir. gölünde 3 kişinin boğulması ile Rubinştrin uşağı William Mor neticelenen feci bir kaza olmuştur. ter'e ve arkadşı New York'lu Burdurun Senir köyünden fldıkTheodore Schultz'a onar b'n dolar ları odunisrı bir sandala yükleyebırakmıştır. rek Kısla köyüne götürmekte olan Gözağrıları olarak tanınan New Mehmed Özek. Mustafa Kanık ve Yoık'u şarkıcı Betty Reed'e 10 Cavid admdaki şahıslar göl ortabin, sekreteri Billie Kane'e 5 bin, sında su alan kayığın b = tması üzeParisli Mary Payne'e de 10 bin rine boğularak ölmüşlerdir. Üç kidolar bırakmayı ihmfl etmemiştir. siden ancak Mehmedin cesedi buRubinstein. vasiyetnames'ni evvel lunabilmiştir. Diğer cesedlerin ai ce kullandığı üç isimle de imzala ranmasına devam edilmektedir. mıştır. Bunlar: Serge Rubinstein. Rusyadaki atom infilakları Serg o Manuel Rubinstein de RoParis 5 (a.a) Fransız İlmi Avello ve Serge Rubinstein Rovelraştırmalar Sekreterliği, eylül ve lo'dur. kasım ayları arasında Sovyetler Rubintein'in ortağı silâh taşıma Birliğinde dört büyük atom infilâkı müsaadesi istc ' tesbit edildiğini bndirmiştir. New York 5 (a.a.) Geçen hafAnkara İl Genel Meclisi ta öldürülen maliyeci Serge Rubintein'in ortaklarından M. Stsnley, çalışmalarını bitirdi dün polise müracaat ederek silâh Ankara 5 (a.a.) II Çenel mectaşıma müsaadesi istemiştir. Ken lisi bugün kış devresi otplantılarındisi her ne kadar söylemek iste dan sonnuncusunu Vali ve Belediye miyorsa da ortağının âkıbetine uğ Reisi Kemal Aygünün riyasetinde ramaktan korktuğu anlaşılmakta yapmıştır. dır. Komisyondan meclise havali eYeni hâkim namzedleri dilmiş bulunan 15 maddenin görüşülmesini müteakıb daimî encüAnkara 5 (a.a.) 3111955 so men seçimine geçilmiş ve encümen nuna kadar bir yıllık staj müddet azalıklanna Yusuf Gülkök. Abdurlerini bitiren hâkim namzedlerinin rahman Tavözer, Ahmed Eryarar kuraları bugün Adliye Vekâletinde ve Ali Öztürkün seçildikleri anlaçekilmiştir. şılmıştır. Bundan sonra Vali ve Belediye Alsancak Iimanı temelatma Reisi Kemal Aseün meclisin son top töreni lantısı münasebetile bir konuşma İzmir 5 (a.a.) On iki şubat cvı yapmıştır. martesi gümü yapılması mukarrer Amerikan Askerî Yardım olan Alsancak liman inşaatı temel atma töreninin hazırlıklanna hızla Kurulu Başkanı Kırıkkale devam edilmektedir. I mühimmat fabrikasını 12 şubat günü bütün resmî dagezdi irelerle şehir vasıtalan ve deniz taşıtlan bayraklarla donatılacak ve Ankara 5(a .a.) Amerikan şehir gece elektrikle tenvir edile Askeri Yardım Kurulu Başkanı cecktir. Tümgeneral Shepard, Makine Kim ya Endüstrisi Umum Müdürü Hulki Yanşt ile birlikte bu sabah saat 9 da otomoVlle Kırıkkaleye gitmiş ve mühimmat faVr ikalarını gezm'ştir. General Shepard bu arada, NATO'ya yapılan mühimmatın ikinci partisinin teslimatmda hazır bulunmuştur. Gener?l Shepard. fanrikalan gezerek yapıian işler hakkında alâkalıhrdan izahat almış ve müteakıben şeıefine verilen öğle yemeğirde hazır bulunmuştur. General Shepard ziyaretinden çok memnun kaldıâını beyan etmiş ve saat 18 d? ktırum umum miidürü ile birlikte Ankaraya avdet etmiştir. Moskova 5 (a.a.) Bugün yabsncı basın çevrelerinden öğrEnilciiğine göre, Mareşal Konstant'n Rokos; vski'nin başkanlığında buWa?hin2*on 5 (a.a.) Birleşik lunan bir Polonya askeri heyeti ile Amer'ka ITarici faaliyetler .daresi, bir Çekoslovak aske; î tcmsilci gruIstanbulda yrpılmakta o'an Hilton pu bir müddettenberi Moskovada otelinin mefruşatı için Türkiyeye müzakîrelerde bulunmaktadırlar. Bu müzakereler, Paris anlaşma1.059.000 dolılık kredi acılmşsını kabul etmiştir. Otelin bu ilkbahar ları tasdik edilip de Almanya sida tf>m = mlanması beklenmekteoir. lâhhndırıldığı takdirde. doğu mem leketlerinin t=k biı komuta altında tesk lâtlandır'imaı hususunds Mos Enstitü Mezunları Cemiyetinin temsilcileri. Cumhur kova Konfeıansı sırasında alınmış Başkanı tarafından kabulleri esnasında olan kararlaıia ilgilidir Kurulacak Ist^nbul Üniversitesi Gazeteciıik { elde ettik. Isteklerimiz şunlar oldu olan bu yeni teşki'âUn başına MaAnkara 5 (T.H.A.) OHu m» reşal Jukov gctirilecektir. Enstitüsü Mezunian Cemi>eti, dün Devlet daire ve tesislerinin neş bıru Fcvzi Boztepe. muvazzsflik saat 18 de Cemiyet merkezinde bir riyat ile propaganda müdürlükler h'zmetierini müteakıb orduda kaı kademelerinde. Basın Yayuı v< Merhum Haşim Refet Hakararın basın toplantısı yapmıştır. 1n ve kenr!ileri"e mühim vpzifelfr Crmivet bsskanı Vahpb Okay, bu Turizm Umum Müdürlüğü ve A : ölütıı yıldöniimü ve: len yedek subaylara dair B M. toplantıda. Enstitü mezunlarının Haşim Refet Hakararın birinci ölüm durumu üzerinde alâkalı makam nadolu Ajansı kadrolarında. Basır Mfclisine b r sual tskriri vermiştir. \ yılöönümü münasebetile F^ro idare larla yapılan temasları ve elde edi Ataşeliklerinde Enstitü mezunları heyeti tarafmdin dim rrezarı ziyaret Bu fpkrıre jröre asağHaki husus olunmuş. İstanbul Bir'nci Ağır Ceza len neticeleri şu şekilde anlatmış mızın tercihan vazifplendirilmesi, Ayrıca. Enstitü mezunlarını Ur hskkmrla Milli Müdafpa Veki mshkemesi s.'lonund^ yapılan bir top tır: lsntıda da hâtırası anılmıştır. iki senelik tahsilleri nazarı itibar Iinr:en rralumat istenmektedir: «Enstitü mezunu arkadss' % 1 Muvazzaflık hizmetini ikrrrl Dn^u Almanya ticaret heyeti ile mızın kendi mevzuları dışında •, shnarak, gazetelerde üç aylık bi e*1ikten sonra tezkere bırakmak miızakere'ere mnrtta bişlanacak lışarak hgrcandıklarmı gören ce hizmeti müteakıb sarı basın kartı suretile orduda kslan subayls;ın rniyetimiz. evleviyetle is sahflsı te nın kendilerine verilmesi. Haber vcril<li*;ne ;öre Doğu Almanya halen miktarı ned>? Dileklerimiz Cumhurreisimiz Ceticaret heye.i bHş?chirde muhtelif mü mini için uğraşmıştır. Bu yolda hü2 Bunlar ne gibi hizmetlerde es5r?eleri do!"şmaktadır. kum?timizie 10 sün evvel yaptığı lâl Bavar, ve diğer devlet erkânı 'stihdam edilmektedır? Bunlara orAnlaşma müzakerelerine mart ayı mız tpmaslarda müsbet neticl<*r I tarafından alâka ile karşılandı.» duda dHİmî bir ihtiyaç hisperfil ortalarm.la başlanacaktır. Odalrr Bir; l »i trafır.dan ne^redilcıi bir ri'ergide, Bir Amerikan geniisi huffiin m»kte midir? Ronıa Valisi ve Belediye Reisi Dr»4u Almnyanın tcmasiarı h"kkında Iimanııni7.a geliyor 3 Vazifelerinc'e b şsrı göste verilen malumata sore 31 mart 1953 te İstanbııla davet edildi renler hangi e=asa cö e terfi etti müddeti sora erecc'; T : car' ve tediye Istanbul Valisi ve Belediye Keis Ve Amerikan nonHnmssına mensub Uss r'Irmktedir? TerfilerinHe nazsrı .•.niasnıalarının yenilrnmı>si ir.n yp Requisi» isimli hidrografi gemis bueun kili Prof. Gökay, memleketimi» v. itibare alın?cak bir formül düşü Ucak müz^kçrelere Odaîar Birliği me limanımıza gelecek ve 13 şubata kadar şehrimiz hakkında her vesile ile büyük costluk ve sevEi nosteren Roma Valis kalaC'iktır. nülmüş müciür? Düşünülmüşse se mur edilecektir. ve Belediye Rbeecheni'yi refikası İL Anlaşmaya aid müzakereler r.l.ırt ayı bebi nedır? 1 Başını dern're çarpan bir birlikte misafir olarak şehrimizi »iya ort^sında Ankarada y»: ic^ : :r rete davet etmiştir. anıele öldü temanıtamyor Ulfet Ü Yazan: Fahn Celâl Yıllar var ki bu kelimenin bi] karşılığmı sanki lüzum da varmış gibi arar dururum. BuAağa imkân bulamadıkça bahtiyar %lur. sevinirim. Kıymetli bir şsyimi kay* kaybetmediğimin sevincile icim titrer. Bu kelime benim şi'rımdir. hahalimdir. gönlümde veri vardır. Tuhaftır. ülfet söziinü kadmlar Tpeli kullanmazlar. Ülfet pek erkekeedil de ondan... Hangi hanım meclisi ülfeti bilir? Ohızunu bir araya koj san hep bir ağızdan konuşvrjrlar Biri söyleyip biri dinler mi? le değil mi ama efendim?. hemen toparlanmak gerekiyor, onlar aralarında konuşamazlar ise di sevdiklerile ülfeti büenleri de var« dır. Nedimi hatırlamaz mısuıiK Gelür hem bezme tenha Hem peşiman gösterür kendin Demek iki yüz sene evvel de öyle olurmuş: Hem gelirlermiş gizli gizli, hem de pişman gibi: Bakınlz, gördünüz mü fem, bana neler yaptırıyorsunuz, derlermiş. Şimdilerda öyle söylerler mi, pek bilecek halda değilim... Kala kala, bildiğirn? bi» şey varsa ülfet bezmde olur. Meclis, bir Naima tabiri harikulâdesi" le, emanettir, ifşası, açıklanması ço cukluk, müptedilik alâmetidir, acemiliğe gelmez. gelirse arfedilmeı. Ülfet kelimesini Şeyh Galib d» güzel söyler: Günden giine tazelendi ülfet Ülfet, evet, günden güne tazelendiği kadar jıllarca da tazelenir. Düşmaru biamaru lâübalilik araya girmezse... Onda bir resmiyeti^ususiye yahud hususiyeti resmiya vardır ki bir anlık bir ihmale \>üo mütehammil değildir. En bü^ük sevgilerin bile âfeti ihmalin lcendisi değil de nedir?. Onda bir saniye bile tegafüle izin yoktur. Cezası korkuludur: Kaybetmek, kaybolmak... İkisi de bir, ha testiyi'taja vur, ha taşı testiye... Pot kelimesini bilmediğimiz zamanlar tel kırmak dermişiz, Bu daha güze*!... Dostlukta bile tel kırıp gücenjirmeğe mesağ yoktur. Sokrat Hafcîm: bir fakrîri si sir Burdur gölünrie ik kisi boğuldu Bir esrar satıcısı 10 yıla j Beşiktaşta Mahkemeçıkmazında 101 lirası çalındı mahkum oldu [ numaralı evie oturan Salih Çiftçi i«Esrar satarken yakalanan ve Adliyeye Küciıkmup nf^oaşı .a Molla sokayın I minde bir ame'.e Be^iktaşta bir depo da 65 numaralı evde otumn Tınıel ı dan kamyona demir yüklerken avsğ verilen Hssan Gigid isminde bıri 2 nc: B\ıdak. Çembprlit^ş,an bind'ği trsnı ! kayarak yere düsmüştur. Başına ocmi Agır Ceza mahkemesi tarafından 10 sevayU Eminönüne giderken rrbin ıe lı. isabet eden ameîe a^ır surette yara ne hapse mnhkum edilmiştir. lunan 440 lirası yankeşicilik suretile lar.mıs. kaldırıldlğl ilky^rdm hastane FilâteHst Kuliibünün blr çalınmıştır. Temelin karakola müraca 5İnde ölmüştür. Hâdise etr^fıntfa lah acıklaması ati üzerine yankesicinin aranmasına k kaf yapılmaktariır. başlanmıştır. Filatelist Kulubıinden |U mektubu Hâle sokulmıyan 13 kamyon aldık: Vitrinlerde yemek teşhir patates «Muhterem gazetenizin 4 şubat 1955 edilmiyecek Bildirildiğine gore bazı kabzımalUr tarihli nüshasının birinci sahifesinde, patates fiatl^rını yüksel'mek için. Ada birinci sütununda (Ankarada bir kulüb Bazı lnkpntaların vitrinlerinde yemek leşhir etmeleri. Vilâyetçe uyeunsıız r" pazarından Enndenlne 13 kamyon pa basıldı ı serlâvhalı bir havadis bizleri tülmüs. bu hususta alâkalılara bir ta tatesi Hâie sokturmamışlardır. sırf isim benzerlijrt bakımından mütemim yapıUrak buna mani olunması Hâd'se Hâl Mııdıirliiğüne aksetmiş, tah essir etmiştir. 10 seneye yakın bir zais enmiştir. msndanberi faaliyette bulunan ve Türk pulculuguna büyük hizmeılerde bulunmuş olan kulübümüzun memieket içinde hiç bir yerde çubesi yoktur. Ve bu Dostlanm dost yoktur... diyprçirkin işe karışmış Ankara Kulübü ile de uzaktan. yakından bir alâkamız yok ;a da dostlar bezminde ülfete de tur. Keyfiyetin gene muhterem ve mu ıon yoktur. Hele seyrelmiş kır saçteber gazeteniz vasıtasile tavzih buyrul l, bıyıklarını dudaklarının üstunmasım rica eder, bu vesile ile en derin *en kaldırmağa eyvallah edememiş, saygılarımızı junarız.j ergün tıraş olmağa mecali kalmaKütiibhanecilerin toplantısı Y A R I I N mış, pantalonları ütüsuz, boyunbağ İstanbul Kütübhaneciler Cemıyetinin 2. yıllık kongresi, dün saat 14 ten ıti an biraz yan duıur, kitabı dört umara gözlükle okuj'an, elleri titbaren Cemiyet Merkezinin bulundugu Beyazıd Çocuk Kutübhanesınde yapıl emeğe meyyal neslin içinde, bakimıstır. ettüsüyuf da olsa, öyle mutenaMuhtar Sonatın başkanlığında geçen arı var ki ülfetten pek anlarlar, Hizmetinize giriyor. toplantıda üyeler bilhassa su dilekler ılfet edemiyecekleri çok, Üzerinde durmujlardır: Şubat sonuna kadar «Ders lamanı kütübhsnelere gelerek Bir hayli zamandır ülfetim roman ve emsall kitablar ekuyan U*e •oktur... demek onlara pek yaraEn az 150 liralık bir hesab açanlar ogrencilerinin bu hareketlerini bnlemek ııyor. Bunun manası: Z?manla, için hususî keşide: çin Maarif Müdürlüğü ile temasa gemekânla. imkânla. ahval ile, zuruf çilmeli ve okullara tamim yapılmalı • e ülfet etmek ihtimaüm kalmadı «Kütübhane adabını bilmiyen öğrencl veya halka bu yolda bilgi vermek ga emektir. Bir nevi protesto. . Eh yesile. Cemiyetimiz içinden seçilen bir yle de olsa ne olur sanki?. Bakkomisyon faaliyete geçmeli ve konfeanıza çocuklarımız ayriyeten diranslar tertib etmeli.» orlar, aynısı diyorlar, bu bakım«Kütübhanecilerin maddl ve manevl sekilde kayırılmaları lcab etmektedir. ian demiyorlar mı?. Bazıları da EvvelA bir yapı kooperatifinin tejek sondaki R leri yutarak: külü sarttır.» Baktım enayi gidiyo... diye Dilekler rey» konulmus ve kabul edilmiştir. Kongre sonunda yapılan »e konuşuyorlar. Boş ver, onda iş yok 1955 ikramiye plâmna iştirak hakkı çimde idare heyetine Muzaffer Gok demek nerede ise bızlere de siraye açılış hediyeleri man. Orhan Durasoy, Nimet Bostan, yet edecek .. Aman Allah, hafazanNureddin Kalkandere. Leylâ Özkınay. Muzaffer Çakır, Mutena Üstunay geti allah... Şöyle bir gün: rilmişlerdir. Boş ver, onda iş yok... diyiİki soyguncu mahkum oldu verecek olsam gidip üç defa: 5 ocak 1955 günü Sirkecide Dermr Şa!.. Şa!.. Şa!.. kapı mevkiinde otobuse binmek üzere Diyip kendimi Saraybumundan bekliyen Yılmaz isminde bir erin üzerine çullanarak 55 lırasını =ılıp kaçan denize atmam lâzım gelecek... HeMehmed Soysal ve Nevzad Dinç»flen ls le yanisi bol bir konuşma daha var mir.de iki mütecaviz, meşhud suç'ar ki dayanılır gibi değil... Dünyanın kanunu huküm'.erine göre yapılan yarılanmaları sonunda. dun 2 nc) Ağır hiç bir memleketinde hiç bir taCeza mahkemesince 4 er sene 2 çer ay rafında olmıyan birşey bizim bahapse mahkum eidlmişlerdlr. şımıza gelmiş: İki nesil, Lâtin harfi nesli ile eski harfler nesli, biribirlerini, müebbeden kaybetmiş, yitirmiş gibiyiz... Yeniler, kız, erkek iki taraf biri ötekini çağırırken ıslık çalıyorlar!.. Hiç dSîkat buyuruldu mu? Şu bizim bildiiima meşhur kelime: Bir adamın ynnkeşicilikle 440 Kuzguncuk Ajansımız emır TÜRKİYE EIMUK KREDİ BANKÂSI Senede 5226 hesap sahıbine 500.000 liral,k TASARRUFU TEŞVİK İKRAMİYESİ Yeni Ytlın ilk iki çekili$i 8 MAKT Koşuyolunrln 9 MAY1S Kosuyolundtı Evlenmek üzere olan bir gene, rakibi tarafmdan öldürüldü = Turhal 5 (Telefonla) Dün akşam ilçemizin Tat köyünde kısk^nc lık yüzünden bir cinayet işlenm ş, ! busün gerdeeğ girecek olan Fehmi : Yücel isminde bir gene. aynı kızı ?even Ahmed Kıpsak tarafından | pusuya düşürülerek ac tüfeğile 61dürülmüştür. Jandarmalar katili ya kalamıştır. PARA İKRAMİYELERI \ j katılmak için, Yann akşama kadar Hakikat... (Hakıykat) yok mu? Şimdl: Hakikât olmuş... Arük tahkik diyorlar. Bunun önü nasıl alınır diye çare aramak benim işim değil. Yalnız: Miyanı esdikada şartı ülfet terkl külfettiı Diyen Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey merhum külfetin ve ülfetin nasıl metruk, perişan, biçare kaldığmı görmek isterse sakın bir daha. elinde ise bile, dünyaya geri dönmesin. Aman geri dönmesin, babanın çocuğuna. çocuğun babasına bir tuhaf. iğri gözle baktığı devirde yaşıyoruz. Aramızda mesafeler var, yakmhktan nişan vermiyen mesafeler... Balıkesirde bir kadın boğuldu Balıkesir 5 (Telefonla) Zey:in ! liklerinden köylerine dönmekte o i !an îhtıyar bir kankoca. geçtik j leri derenin sıılanna kapılmışlardjr. ', 72 yaşındaki adam kurtarılmış, Lut j fiye Özbek ismindeki kadm boğulmuştur. Dükkânh*Ev ver» D u k k â n l ı Lv 25.000 lira ME V Ll D Ailemızin biricik anası merhume Bsvan rjhuna ithaf eGilmek üzere S.2.955 sah günü öğle nannzını müteakıb Sarıyer Camiinde Mevlid okutulacağından. arzu eâen akraba, dost ve din kardeşlerimizin teşrifleri vica olunur. Erberk ailesi £5.000 lir<? 33 hesaba 10=000 lira tuMruıdü MAHÜSER ERBERKin M E V L İ D Merhum öUımünün üçüncü senei devriyesi "lan 7 fubat pazartesi günü öğle namazmı müteakıb İçerenköy Camii Şerifinde ruhuna lthaf edilmelt üzere Mevlidi Şerif okuthınjlacağından arzu edenlerin tpçrifi rica olunur. NIŞAN, DÜĞÜN ve TOPLANTILAR1NIZDA G Ü Z E L ve T A B I Î anlarmî7în tesbiti için 10.000 lira tutsruıds muhteli. 2500 hesaba 90.000 lira tutsruıds (teselU) bir hesap açtırımz HER 150 LİRAYA BİR KUR'A NUMARAS! MUSTAFA GÜLERİn Para Ikramiyelerl Para Ikromiyeleri * Her 209 liraya bir kur'a numaraaı verilir * Gajrrimenkul îkramiyeleri talîhlileri, ev yerıne ılân edilen büyük para ikramiyesinden birini tercih etmekts «erbesttir. * Teselli ikramiyelerinin tevziinde hesap numaralan kur'aya esas tutulur. ÂYİNİ RUHANI ALEKSANDRA Y. KÜPELİ (Tek Küpeli) Ölum'.inün 40 ıncı gunüne tesadüf eden 6 subat 955 bugunkü pazar gunü <aat 1112 arası Ortaköyde Rum Ortodoks Ayios Fokas kilisesinde yapılacak âyini ruhani törpnini kraha dost ve arzu edenlerin 'e;riflerini rica ederız. Yani Küpeli ve ailesi «PUHUIİljiUuJLulUulllUllllUIIIIİIUIIIIIIIIlllllUIIIİIIII»^ İRRİARET BANKASI FOTO SABAH'ın T E K N I K elemanlarından istifade ediniz. Galatasaray 289 Tel: 40108
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog