Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Art CUMHURİYET 6 Şubat 1955 'Yeni tasarı kîracıları JCiracılar Dernegi ve kiracılar, tasarının prensiplerine itiraz ediyorlar zmirde. Mithstpaşa caddesinde 771 numarada Haluk Önce her türlü yıkma, harab etme yoKahire radyosu = MISIT hüku,•••»»••••»•• y a z a n isimli şahsan tammadığım bir lundaki hareketleri kesilmeden demeti; Mısır hükumeti = Abdunna> vam etmişti. Bütün bu kanlı basKi okuyu' ıiTTid3n beni çck şaşırtan bir sır demek olduğunu bilmiyen kalDün yapılan bir basm dı mı? Milleti adjna istiklâl davası lara mukavemet eden Türkler, an mektub aldım. cak kendi arzularile ve kütle ha i Üzülerek, utanarak, aşağıya naktoplantısında göçmenler, güden ve İslâm âleminde bu davanın XX. asırda rehberi olmuş bir linde müslüman oldular; Emevî or j lediyorum: Karma komisyonda cereyan eden gayritabiî kıymetler kiracılan güç TaşhtarUt göçmen mahal millete gu sözlerin söylenilmesine rab ülkesinde çıkmıştır. Fakat koy sahib bulunmak, biç bir zaman müs duîarının zorUe değil!. Bize dini Ayeni kira tasansı müzakereleri ki ' durumda bırakacaktır. Bina sahibi Atatürkün Nutuk isimli eserinl müsaade eden, aynı zat olabilır mi? duğu esaslar, tamamile insanî; hat lümanlık camiasında çıkmaya se rablar vermemiş, dinin sahibi olan lesini tenkid ettiler ,3racılar tarafmdan endışe ile takıb ' takd r edilen kıymetin %10 u kaO sözler şudur: Allahtan biz, kendimiz almışızdır. ortamekteb taiebesi iken okumnşİ tâ maddî vücudü olrruyan, zekâ beb gösterilemez. Arab olmadan • ijedilmektedir. dar yılhk kira isteyebileceKtir. «Türkler, kendi hesablanna A cinsinden yaratıklara kadar yay müslüman olmak mümkün olduğu Dile gelince, türkçeye Arab dili tum. Bir kaç fündiir ikinci defa ve Kartalda Soğanlık köyünde bu.3} Bilindiği gibi, karma komUyon, Mal sahibleri, bina kıymetinin nin tesiri meydandadır. Fakat bu medluliine daha iyi nüfuz etmeğe gün Devlet Vekili Osman Kapani rab kanı dökmek istiyorlar.> gındır. Çünkü Hz. Nebî, «însü gibi müslüman olmanın şerefi yatasannın esaslarım tesbit et %10 u kadar yılhk kira taleb ede tarafmdan tevzi edilecek olan göçBu siyas! Hham, en hafif manada Türklerin yeni girdikleri dine calısarak okuvorum. İşte bundan rfnek üzere iki prensip karan almış bilme prensipini tasvib etmekte, men evleri münasebetile dün saat sile bize cinayet atfetmektir. Ya cinne» elçi gönderilmiştir. Peygam j nında millî karakteri muhafaza et samimî olarak inanmalan neticesi • doiayı da size hn mektubu yazmak berin nazarında Habeş olan Bilâl, mek de kaabildir. i bir Hnanın 10 senede amorti edıleT,tır. dir. VIII., hattâ IX. asıHa Uygur I amısunu duydum. 16 da KordonBlö salonlannda bir kmdoğuda kardeş milletlerle an Fars olan Selman, mertebece îslâMaalesef bazı Arab mütefekkirBu kararlardan birincisi, kiraya bilmesi imkânı karsısında inşaat basın toplantısı yapılmıştır. Etrafımda yartığım soruşturmalaşmak, birlejmek nanl bir cinayet mın büyük kuruculan arasmda bu leri, hattâ Arab siyasileri bu haki harflerile Arab harfleri beraber verilen binalarm vıîlk kira tuta yaptıranların çoğalacağuu, daima, Toplantıda, Devlet Vekili Osman olur, bir türlü akıl erdiremedik. kullanılmış ve daha sonraları Arab lar, bana, yası 2025 arasında olanhi okumarının bina kıymetinin %10 unuemin ve sağlam gelir arzu eden iş Kapani de bir müddet için hazır Kahire radyosunun kanı beynine lunan yakınlarından bir zerre ayn katten gafildirler. Bir büyük elçi harfi umumî olarak kabul edilmiş lann bu Nntku hemen hiç k ; değildi. EbuCehil gibi kendi çev mizin refikası anlatmıştı. Islâm adamlarının bu sahaya atılacaklageçrr.emesine dairdir sıçramadan Türkleri Arab kanına resinden ve kendi kavminden olan memleketlerinden birinin merke tir. Mısırda işittiğim «tugri» keli i dıklanni. bazılarının ise okumağa bulunmustur. İkinci esas ise, bina kıymetlm nnı ifade etmektedirler. Gene mal Türk göçmen ve Mülteci Der susamakla suçlandınnası mümkün imansızlara nisbetle bu iki garib zinde yalnız müslüman diplomatla mesini türkçe bellemek ne kadar | baslpdıktan sonra icindeki arabca nin, tasarmm kanunlaşacağı tarih sahiblerinin ifadelerine göre. bina doğru ise meselâ şu satırlan elim i terkiblerin çok'.neun^an otiiru annekleri Federasyonu başkam Ragıb olabilir mi? Mısır hükumeti, Türk mümin, onun yüksek kalbüıde ra verilmiş bir ziyafette konuşusayısının artması tek muvazene ^Heki rayiçlere göre tesbitidir. Irak anlaşmasını doğru görmiyebi mümtaz bir dost yeri tutuyorlardı. lurken bir Arab devletinin mü de tutup yazdığım araca verilen lıvamıyarak vazgeçtikerini gösterSipahi, göçmen derneklerinden bah Kiraeılar derneği ve bütün kira unjurudur. setmif. Taslıtarla göçmen mahalle lirdi. Ama bunu ifade etmenin yolu «Siyah deriliyi beyaz deriliden a messili olan sefir, kendisine şöyle «kalem» admı arabca saymak da o di. : Kiralarda normale dönüş. sercılar. tasannın ilk prerifipine itiraz Kanaatimce, biiyük inkılâblanbiiyük kadar doğrudur. Türk kültür millisini muhtelif cephelerden tenkid et yülcsek perdeden bağınp cihana ' etmektedirler. Belirtildiğine göre, bestî prensipine sadık kalarak müm , miş, buraya 75 bin lira sarfile inşa salâ vermek midir? Ya milletleri yıran, benden değildir.» demiş bu demiş: «Biz size din verdik, fakat yetçiliği, kaide bakımından dil e mız ile onlara tekpWiim eden büUlu Peygamberin ümmeti, nasıl o dil veremedik!» Bu sözde Arab *kiralann dondurulduğu bütün mem kün olacaktır. olunan hamamda su bulunmadığını, birbirine katacak ağır sözler söy lur da ondan başka türlü düşünür? kardeşlerimizin bazılannca bilin sirliğini silmek için yaptığı savaşı, tün hSdiseleri ve İstiklâl Harbini İki tarafın iddialannı hulâsa et"''leketlerde bina kıymetinin yirmi henüz tam bir başarıya erdireme «Nutuk» kadir etraflı ve vesika10.000 kişinin yerleştirildigi Taslı lemek mi? Hani kardestik? Hani "^rcl zarfmda amorti edilmesiesastır. tikten sonra, karma komisyon ta tarla göçmen mahallesine otobüsün aynı Allahın kulu, hani aynı Pey Ya onun ümmetinden değildir. ya miyen ikinci hakikate bir işaret, miş olmakla beraber her gün yeni lara dayanarak izah eden bir eser böyle şey düsünmemiştir, söyleme aynı zamanda kocaman bir de ta " Kirma komisyonun tesbit ettiği rafmdan hazırlanan tasannm kira fcaatte bir uğradığını söylemistir. gamberin ümmeti idik? Kullukta, miştir. rihî hata vardır. Türklere hiç kim yazarlanmızın eserlerinde yeni bir !j daha mevcud de?ildir. Yurdumuzda 'İıisbet ise. binanın 10 senede araor lann aşın derecede yükselniesme kalenin ele geçirildiğini görmekle hazı eeHlik hareketlerinm munfeRagıb Sipahi, iskân Genel Mü ümmetlikte birlik, kardeşlik böyle İslâm dini, antiraciste, ırkçılık se din vermemiştir. Türkler, dinlesebeh olacağı anlaşılmaktadır, detisini mümkün kılmaktadır. ' rid dnhi olsa. srörüldiiTİı bu pundürlüğünce insa edilen göçmen ev mi olur? kabul etmez, âlemşümul bir dindir. rini her zaman kendileri almışlar sevincimizi arttırmaktayız. Tarihin Kiracılar derneği bir binanın 10 nebilir. Mısın idare edenlere bu sözlerim Fakat bununla asla antinationaliste dır. îranı istilâ eden Arab ordulan hiç bir devrinde böyle bir kudrete lerde Atatürkün, sal?hivetli hir kalerinin mükemmel olduğunu, isBu mevru etrafında şehrimizin Senede amorti edilebilmesi husulem tarafından sadelcşfirileoek olan kân davasının yüzde 80 nisbetinde duyuruîur mu, duyurulmaz mı; bil Belh'e vardığı zaman kumandan erememiş olduklarını bilmesi iktiSunda karma komisvonun almıs ol bazı semtlerinde yaptığımız tetkik basanlmıs bulunduğunu belirterek j miyorum. Nitekim bilmiyorum ki, milliyet dışı bir din sanılmamahdır. za eden sayın Elçi, bize dil vereme nutkumın gcniş tnikyasta ve ucuz Çünkü İslâm camiasma girmiş her Ahnef, Halife Ömere durumu bilduğu karan adaletsiz bulmaicta. lerin neticeleri kiracılann endişele Mısır istiklâli uğruna yapılmış ha miüet, dilinl, geleneklerini muha dirmişti. Ondan aldığı cevab emri dikleri için üzülmesin. O kudret Jlarak basılarak b".h?ssa O'nun insözlerini bitirmiştir. ınedenî âlemdeki nisbetin kabulü rine hak verdirecek m*rkezdedir. elinde varken bunu yapmıyan ge kılâblannın bekçisi olan gencli?e ve reketler: gene bu sütunlarda öven, fzzada bu din tarafından ierbest i şudur: Tesvikiyede tramvay caddesi ünü, yani vıllık kira tutannm %5 i niş görüşlü ve hür düşünceli Türk ordıı mensuManna tevziinde büyük takdir ve tahsin eden yazılarım ve bırakılmıştır. O kadar ki, o dinin îranı elde tutmakla yetinin. lere kendisi ve atalan adma dost favdalar nlsa şrerektir. zerinde bulunan bir apartıman üç gecmemesini istemektedir. yazılanmız da onlara duyurulmuş sahibi olan Allah, her kavme ken Maverâünnehre tecavüz etmeyin!. Esasen, bilhassa Avrupa devlet yıl evvel 480 bin liraya satısa çıkaluk hislerile kalbini bezesin!. Bu meyanda. is yerim icabı \mudur? Biz, Mustafa Kemalin ço di dilile hitab ettiğini Kur'anda saÖmer, böyle demişti. Çünkü o.lerinde kira mevzttu âmme mevzu nlmış ve müıteri rnılamamıçtı. Haîslâm icindeki milletlerarası bir merikniılarla temfiımda h»psi bencuklan, yalnız Mısır gibi dindaşı rih olarak söylemektedir. Kur'aru rada Türkler vardı. O, Türklerin .«tı çerçevesinde mütalea edilmek len bu bina 900 bin liraya satılmak teşekkül olan Abbasî Halifeliği za ' den bize ve inkılâbnma dair mız olan milletler ve devletlerin Kerim arabca nâzil olmuştur diye ne olduğunu biliyordu. . ,^tedir ve mülk sahiblp'inin hudud üzeredir. Binada 11 dalre bulunmamnda Türklerin nasıl hayırlı ve lizce yazılmıs bir kitab soruyorlar. değil, bütün milletlerin hür, bütün Arab dilini müslümanhğın şartı Hz. Ömerin bu görüşündeki isaı tas=jrruf hak'arı âmtne menfa maktadır. Bir kısmı milll korunma devletlerin müsavi ve müstakil ol bilmek, hatadır, gaflettir ve müs beti anlamıyan ve tamamile kavmî tesirli bir mevki aldığını açıklama Bir emebinin ya7mış o'duçu «Boz Çehrimizde bulunan BajvekU Y»r<rınıçerçevesinde kiralanmış icabı tahdid «dilmiş bulunmak kanunu masını siyasî itikadlanmızm başına lümanlığı düpedüz anlatamak bir siyaset takib eden Emevîler, ya hacet yoktur. Müslümanlığı Kurt'i kitabmı okumalannı arzu cuı Kaün Rüştü Zorlu ve Harldye , B'inun net'"e«i bina sahib bulunan binanın, gerbest kiraya Vekileti Umumi Kâtibi Muharrem Nuri koymus insanlanz^. Nasıl olur da Haçh seferlerinde savunanlar kim ermedisimiz ha'He mukabilinde onverilen bir dairesindeki kiraa ay dun laat 17 de kendilerini zlyarete bu inanda olanlar, kardeş kanına tır. însan topluluklan için tabiî bunun aksini yaptılar. 661 senesin lerdi? Bu seferlerde Selçuk ordu ' lara hakikatlere davanan hir kitab lerinin dururou, >kti?iHî hskımdan Blrleslk De\'letlerin Ankara Bü susarlar? Böyle ayıncı, k ı n a söz olan milliyet duygusunu ki hususî den 750 ye kadar süren Emevî sal lan ve diğer Türk devletlerinln si s;ö«!teremivor, dnlayısile kendimm dikkate alınmavıp. umumun men da 450 lira kira ödemektedir. bir his sayılabilir din gibi dünya tanatı, İslâmin ruhuna zıd bu siHalbuki karma komisyonun tesyük Eçiıi Mr. Awra W»ren"l kabul leri ancak tanıtamıyoruz. Bu bakımdan Nufaati eözönünde tutularak tesbit düşmanlar söylerler ve ahrete şamil bir toplayıcı fikre yasetle Arab ordulannı Türkelle lâhlı kuvvetleri, bir buçuk asırdan tuk'un şaved var ise ingilizce bit ettiği esaslar çerçevesinde hazır ederek görüsmüşlerdlr. veya söyletirler. Halbuki biz, parçok bir zaman içinde oluk oluk Bu görüsmede. Ortadoğuda vuku buKiraeılar demeei ve kiraeılar lanan tasan kanunlaştığı takdirde, l«n »on ılyaı! gellsmelertn gözden ge çalanmaya değil, birlesmeye susa kanjtırmamalıdır. Müslüman ol rine saldırttı. Türkler dayandılar. kanlannı akıtmamışlar mıdır? XI. ' tercümesinin pivasaya çıkarılmasımak demek Arab olmak demek Bilhassa Kateybe, tam on iki yıl, kiracıler yılda 90 bin lira tutannda çirildigl tahmin olunmaktadır. kivm*tlerinin tefbiti humış bulunuyoruz. asırdan XV. asır ortalarma kadarki ' nı. yoksa Hsana hâkim hirısıne ter> değildir. Nitekim Türk olmak veya onlan teshir etmek için yapmadık Mülakat bir saat kadar devam eti'ınmıs olan prensio kara kira ödemek mecburiyetinde kalaAsırlarca başımıza taç ve uğ îranlı, yahud Efganlı veya Pakis zulüm bırakmadı. Kafası kesilip devrede Türklerin, Selçuklulardan n imp ettirilmesini teklif ederim. Tekli'imi uvgun buldugunuz taka da siddetle itiraz etmektedir caklar. halen serbest kira ile ayda miıtir. runa can feda ettiğimiz Müslümansonra Osmanlı Türklerinin canları450 lira veren kiraeı. binanın kıy Bir çocuk, babasıntn kendisine lık, asırlarca hükümrânı olduğu tsnlı olmak, yani bu millî hislere Halifenin önüne atıhncıya kadar nı vererek yaptıklan dayanma ol , dirde alâkahların. dikkatini çekece, bakmadığını iddia ederek Tahmin erîüebüecefi pibi. bina meti, 900 bin liradan fazla takdir emuz Arab âlemi meydandadır. Yamasaydı Arab âleminin ne haîe ge l ğ i " i r i ü m l d e d e n m i kıvmetleri gün gectikce vüksçlmek dilmemek sartile ayda 670 lira öpolisten himayesini istedi lan kabul etmiyen Tarih hikâye elecegi kolayca tahmin ve tasavvur Atatürke dair çok rsaslı ana teHir. Bah's konusu tasarıniTi ka deyecektir. Ahmed Dörtyol ianinde 9 yasında der ki, bir takım muvakkat ve şahedilebilirdi, sanınm. Jleni GrousŞehrimizin diier semtlerinden de bir çocuk. dün »abah Emnlyet ikinci sî tecavüzler dısında Türkler, A"nı;nİ3sa<v>in tariht»ki rayic EÜr*h»set'nin 3 cildlik büyük Histoire des eserler yazılması . Evet. ki bugünkünden fszla oiacaktır. benzeri müteaddid misaller göste Şube Müdürlügüne basvurarak babaıı rablan, hattâ kendüerinden tistün Atatürkün Nutkunu ecnebi dilCroisades (Haçlılar Tarihi) ni oku!r nın kenditine bakmadığını. bu sebebR=>miPun nesir tanhini t»kib eHm rilebilir. görerek, hürmetle, muhabbetle idayanlar, Şam Selçuklulan, Baudoin lere çevirmek... O da evet. den himaye altına alınmaıını iki Bu durum karsısında karma ko ve «Okuyup polis olmak istiyorum!.. re etmişlerdir. Ne dillerine, ne gepünlerde teshit edtlecek kıvmetler L ile dinibir uğruna dövüşürken , Fakat , şey hazin geldi: Biri, ise umumî eidisimize ırivazi H i misyonun yeni kira tasan 3ina esas bana yardım edin!..» demiştir. leneklerine, ne kavm! âdetlerine Abu Ali Ibn Ammâr nasıl Haçhlar | ^ „ „ " " okuması için mahud . üstön hir eseri meyPoli». Ahmedîn iddia ve sikâyetinl dokunmamıslardır. Muvakkat ve rak havli viikseleceVtir. Halen bins teskil edecek bahis konusu prensip la birlik oluyorlar, pek güzel bilir j dana ftetirememi^ olmamız .. kıvmetleri. meselâ 933 genesine nis kararlanndan vazgeçmesi veya mev tahkik etmek(edir. ler. şahsî dediğim menfi hâdiseler, TaSevim Tan döviz kaçakçıhğı zuu daha derin tetkik etmesi icab b»fl» assrarî 10.12 mi«li artmistır. Ve asıl: Tiirkçe tedrisatı öyle bir rih sahnesinde a a ve daha sert kar Bu hazin olaylan gülünç bir hisuçundan beraet etti M«vud sartlar eöznnünde tutu etmektedir, kanaatindeyiz. şılıklarını görmüş, zimmet ile matlye ile bitireyim. Cevdet TarihiDöviz kaçakçılıgı yaptıgı iddiasile lub birbirini götürmüs, hesab 1919 Kâzım KÎP larak binalar için takHir eHilecek nin son cildinde okumuştum. Mısır 6 ncı Asliye Ceza mahkemeıine veri da tasfiye edilmiştir. Bunlan habilginleri toplu bir haldelerken mec mıyor. İddia doğrudur: Anlayamaz. len Dr. Sevim Tarı. uzun zamandanKendimize gelelim. tulatmak. b«e olduğu ka%r^A.rabberi*devam eden . durugması sonuBda lislerine tanunadıklan, sanğı kocaberaet etmiftir lafa da ağır gelmemeli midir? man, cübbesi bol bir Arab girmiş Bir kadm, mahcuz eşeği satmağa Bazı hakikatler var kÇ onlan ve geçip baş sedire oturmuş. Orateşebbüs etmiş r\ • Arab.münevverlerinin apjfıtm bil• dakilerden biri.soxmı«i. . <•< . .. Karagümrükte Karabaş mahallesınde meîeft/' 'apaçıfc anlamaları icab et Yâ Şeyh. müfessirinden misin? Kazabulut sokagında 46 numaralı ev mektedir. O hakikatlerin başmda Cevab: de oturan Mustafa Senkaya isminde şu vardır: Lâ... (Hayır!...) Bebek resimleri caresizdir. bir adamla karısı Hediye Şenkaya bir Müslümanlık Arablık demek Yoksa muhaddisinden misin?. tüccara borclanmıjlar, fakat borclarını değildir. kanunl müddet içinde ödemedikleri Lâ!... için alacakalı tarafından lcra yolu İle İslâm dini, süphesiz, Hicazda, A Fukahâdan mısın?. haciz muamelegi yapılmıştır. Lâ!... Eve hacze giden memurlar, arajtır O halde niçin ulemâ kılığına matfa ise yarar birjey bulamamışlar. girip böyle büyük sarık sarar, koca ahırdakl bir eşekle bir sıpayı haczeÖLÜM cübbe giyersin? derek. Hediye üzerine yediemin muaSevgili arkadaşımız mermelesi yapmiflardır. Aradan 6 ay geçKay»eri Ülemaıından merhum hum Abidin Dav'erin birinci Mehâbe, ya siydi, mehâbe!. tikten sonra sıpa büyümüz, fakat ejek Abdullah tçellioglu mahdumu, ölüm yıldönümü münasebetile Yani heybetli görünmek için böy bakımsızlıktan ölmüstür. Kadın bunun Hadlye İçellio£lunun levcl. tücüzerine jıpamn da aynı akıbete ugrale giyindim, demek istemiş. Bu hi 8 şubat salı günü öğle namacardan ömer İccllioglu ve Fikriye nuuından korkarak mezada çıkarmıszından sonra Şişli camimde kâyeyi bilen bizleri «mehâbetli» Zümrüd. Fatma Malaz, Gulıeren tır. Sıpanın satıldıgım haber alan Malaz. Behlce İçellioğlunun babatanınmış hafızlar tarafmdan lâflar söyleyip korkutmak istiyennlacaklı, derhal icra:#ı basvurarak arı. tüccardan Mehmed Zümrüd, mevlid okunacaktır. Ailesi efler aldanırlar. Bize, bizim kulağıHediye hakkında mahcuz mal »attıgı Hilml Malaz. Hayredin Malazın ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ iddiasile fakibat açtırmıştır. radı kendisini sevenlerl' duyumıza girecek söz söylemek arzukayınpederlerl. Kayserl esraftnrur. sunda olanlar, ancak hakikatleri Mahcuz mal sattığı iddiasile 7 nci dan ve lülehayı ümmetten Aıliye Cez» mahkemesine verilen Heifade etme yolunu tutmalıdırlar. O HÜSEYİN İÇELLİOĞLU diye. hasta olduğu için iki celseye gehakikatlerden biri şudur: ÖNÜMÜZDEKt KONFORLU lememis. bunun üzerine ifadesinin evln TEŞEKKÜR Mübtelâ olduğu hastalıktan kurde alınmasına karar verilmiştir. DuMüslümanlık, Arablar içinde doğ Aziz babamız ve kayınbabam tulamıyarak 5 2 955 tarlhlne müMART ÇEKlLİŞİNDE rusma. bu sebebden başka güne bıramuş; fakat Türkler elinde en çetin sadif cumartesi günü Hakkın ASAF BELGE'nin kılmıştır. rahmetine kavujmustur. Cenazesi tecavüzlere karşı koyarak devam BAHÇELİ vefatı münasebetile gerek doğrudan Fatih KızUşında kâin Başak aparermiştir. Gümüşhanelilerin toplantısı doğruya cenazesinde bulunmak. gerek tımanından 6 2 955 tarihine rastmekrub, telpraf ve telefonla başsağhğı Gümüfhane Kültür ve Yardımlasma lıyan pazar günü almarak ögle nadilemek suretile acımızı paylaşan yaCemlyetinin tertib ettiği yemekli topmazı Fatih Camii Serifinde eda lantı 15 fubaf salı günü saat 20.30 dan kınlarımıza dostlarımıza fu satıriarla olunduktan sonra Edirnekapı SeMOŞTERİYE sabaha kadar Kervansaray salonlannda minnet ve teşekkürlerimizi sunarız. hidliğindeki alle makberesine tevZENGİN PARA yapılacaktır." Merhumun oğlu: Burhan Be'.ç;e, dl edllecektir. Mevlâ rahmet eyKızı: Leman Karaoîtmanoğlu ve Toplantı hasılatı. Cemiyetin okutlesin. İKRAMtYELERl Damadı: Yakub Kadji makta olduğu öğrencilerin tahafl IhtiNOT: Çelenk gonderilmemesi HER 150 ÜRAYA BİR KUR'A NUMARA8I Karaosmanoğlu yaclarına ve muhtac durumda olan s rica olunur. Gümüşhaneliler icin sarfedilecektir. Bir türkünün 18 senedenberi devamlı kulak akınpeşinden. Yazan tısı üe beraber şiddetli baş ağr.sı ba| Şubat 6 Cemaziyelâhır 13 dönmesi bulantı ve uykusuzluklarm izBedrt Rahmt Doçent Dr. tırabı altinda yapılan tedavilerin neEyüboğlu ticesizliği dnlayısile son defa teklif edi5 !en Btneliyata muvafakat etmek durumunda iken bir kere de mütalealarını *i ' GaUta, B«yo4lu, SOUuce. Kurtuluş, Kadıkfty, IsUnbul (Sırkeci) Avrupa tetkik seyahatinalmak üzere değerli Prof. Dr. SANİ V. | 7.07,12.23 15 13 17.31 19.04 5 26 YAVERE müracat ettim. İhtimamlı teden dönmüştür. davilerile tamamiyle şifa eîde ettim. | 1.37! 6.57 9 42 12 00 1.33 11.54 V'fA/AT.ni/.l/.A/lfl/.A 1. f. .1 .p Bana hayatımı kazandıran sayın hocaya derin şükran ve minnettarlığımı oğlunun iji işti Gümüşlü kırbacıy Pozlarmızı canlandırır. Pangaltı muhterem gazetenizle nesir ve ilânını er kupkuruydu. Bu dalavere kumkuması heriflerle CUMHlTRİYET'in Edebi Tefrikası: 14 rîca ederim. Bir şey söyle Gp.ymakamım. Ol la. çizmeleTİni döverek çarşıyı bir tek başınayım. Yok Resul Efendi Adres: Kemal ügaz ve allesl de... Rüzgâr mavi mi? Su karan dürme beni! Gurudu getdi. Acı uctan bir uca dolaşıyor, kabadayı Aksaray Büyük Lânga Hadım .a. Ben kederimden ölürüm. Ço kabadayı, kurularak lâflar ediyorOdaları sokak No. 39 hk. Korkuyor muyum? Belki. Mese!e değil. Nermin sevinir. Ner ,uk çocuğum da ölür. Senin oku du: NECL BAĞIPEK Dr. FAZIL KONRAPA rrrnin gözlerin n rengi. Resul E duğun yüksek mekteblerde iki tane ıKurutma emri vermiş bizim ile Kalb ve dahilî hastalıklar fendi... Ne pişmiş herif! Ciğerleri kuduyorum. Bu çeltiği bırakdıy çeltiğe Kaymakam h=! Vay akıl REŞAD ALGÜL mütehassısı. Muayene: Her iım. Sana hakigatını söyleyim mi? vay! Car.darma dikmiş bizim <;ejni biliyor. Resul Efendi olmasyNişanlandılar. gün öğleder. sonra 2 den dı... Ne kadar da düşman bunla Bizim gazancımız insan ganı Biz tiğ:n başına ha! Vay akıl vay! Feriköy 5.II.955 7 ye kadar. ra!... Ama korkak... Bir kertenkele g&m emiyorduk. S nek gan emrr.i Sazlıdere köyü çamura batmış da yor, b : z err.ivoruk....» «Elektrokardiyografi yakadar ürkek.» ge'miş Kaymskama. Onlarm 'isni| pılır. Cağaloğlu, Babıâli Issız çarşıyı geçtiler, Kayma nî öyle bir su gönderdim ki, ş'mÇahhklara dustü. Hayıt, acı koYazan: VAŞAR KEMAL Cad. K'.z Lisesi karşısı kamhğın önüne vardılar. Murtaza di 5U Sazlıderelilerin göbeklerinkar... Bir hoş. Çakıl taşı eğer kok Tutiya hani No. 22 a hâlâ yalvarıyordu. Pazarları açıktır. Pangaltı de...» «Hel* dur Memed Alf, durumu iyice körüye çıkar. İyicene... Kor ar, otobüsler, dolmuşlar. saydı, h;yıt çahsı gibi kokardı. Gene <Bir şey söyle Gavmakamım. Bir Böyle söylüyor söylüyor ys, ıçmAlay Kumandanına >M1 kuyorum kardesler. Kassbanın is üniversite talebeleri... «Hayat!» di Savrun çayı kokulu aksaydı hayıt korkuyorum. Oğlum yor kendi kendine. Gülümsüyor. çalısı kokusunda akardı. Ilgının da daha ekerriyeceğim. Bir d?ha... Bi de de korku var. Resu! Efendidtn Tdirdim. Hele dur» diverek ^ m tikbalinden iyorum kötülüğünü...» Fikret Bey, diyorum, etme eyle • Solucan gibi yjşıyan insanlar .. bir baska kokusu vardır... Sabah c'.o ayrılmıyor. Kürd Memed Aiiyle önüne geçiyordu. Kaymakam, benddenberi, bir ta Zeyno karı neler yapıyor, onu some. Çıkma geceleri. Sen candar Korkak, hilekâr .. Yalancı. Ama yeli gibi ncecik bir koku. Yağmur i Memed Ali bekliyordu. Yeni programile sizi P A R I S'e götürüyor. \ Ruhsatsız ekilen üç sahanın bent ma mısın? Sen kanına mı susa Zeyno kadın. Kürd... Adı neydi? sonu güzel kokuyor. Toprakla b'.r attir ağzını açıp da bir lâf etme ruşturuyor. mışti. Etmiyordu. 3eri kasabanın içinde, taş köprünün dın? Tınmıyor bile... Vuracaklar... Eşkiya...» «Resul Efendi, şu kaymakam likte. «Desene Gaymakamım!» «ltındaydı. On jandarma da onla Korkuyorum efendim.» çocuğun akh da akıl mı Allasen? Bir an mesud oluyor. «Değer. Bir Bir balık stladı. Çalılıklarm aKaymakam merdivenleri çıkmaParis Capucin es Tiyatrosundan rın üstüne kondu. Kaymakam, her *** egkiya, bir Zeyno kadm, gözleri rasından iki baş, iki karartı kalkJandarma dikmiş benim bendim ğa başlsdı. hangi bir saatte bir bakıyorsun, Vakit gece yarısma doğru. İnce kocaman çocuklar için de olsa de ti. Bekliyordu Kendini o anda yere başına. Teşekkür ederim. Bizim Murtaza Ağa arkasından: İşi gücü, her şeyi bırakıp atlıyor ci bir karanhk var. Savrun çayının ğer... Mücadeleye değer. Bir hayat attı: "Kıpırdamaym!» bendi bekliyorlar. Ağzı var mı in«Sen bilirsin Gaymakam» ledi. san oğlunun? Var. Hepsi bunun çe. doğru bentlein başına... Gece çağıltısı geceyi dolduruyor. Çakıl pahasına da olsa değer...» «Gaymakamım» diye ağıdımsı bir Montmartre şaıkıcısı ve Fransız baleti de bir bakıyorsun sabaha karşı, bir taşları parıldıyor. Kaymakam, çakıl Tabancasının kabzasını var gü ses geldi karanlıktan: «Ben Mur Ser. beni öldürüyorsun. Hem' de gibi deli çıkmaz ya... Ağzı olandan çoluğum çocuğumlan bile öldürü korkma...» bakıyorsun gece varısı. şafaklayın taşlarından ses çıkara çıkara bend cüyle sıkıyor. Bir tuhafına gidiyor taz Ağ^yım Gaymakamım.» tab'nçasi elinde bentlerde. lere doğru yürüyor. Hava topraksı elindeki tabanca... "Değer» diyor Kayrrakama doğru geldiler. Kay yorsun. Eyi düşün. Senin de iencResul Efendi: Ayrıca Ispanyanın en meşhur dans cifti liğihe yazık» «Bu Kaymakam k»nına susamış» kokuyor. Karanhk suya yıldız ışık boyuna. «Değer, değer..» makam ayağa kalktı. «Suç yok bu Kaymakamda. GelKaymakam cevab vermedi. Kaları vurmuf. Çağıldıyor. Köprü ka ' «Vallahi de susamıs.* Murtaza Ağa: «Bunun sonu neye varacak? Nediğinde nasıldı? Gül gibiydı. Şu ranlığa sütbeyaz yapısbnlmı^. Ka ye varırsa varsın... Değer... Anka«Vuruverirler...» i'Elini ayağını öpüyüm Gayma pıyı şiddetle kapadı. Sazlıdere yok mu? Onlar böyle yap Gece sabaha kadar Kaymakam m ve yelpazeli güzel burava En çok da Resul Efendi korku sabada ses sada yok. Uyuybr. A raya heyet üstüne heyet. Ben hak kamım. Bütün servetimi ?özüne uyku girmedi. Yatakta dön tılar. Bir sabah baktık. çamura bat yor. Kasabadaki havayı biliyor da rada bir bekçi düdüğü... Bir iki va lıyım. Kanunen haklıyım. Onlar ka yatırdım, kurudu getdi. Etme * mış, en az dört yüz kişi, çoluk çoondan bu kadar korkuyor. Bu gö kitsiz horoz ötüp rusuyor Kafa nuna karşı koyuyorlar. Yoksa ida leme Ocağına düştüm. Neyim var dü durdu. Sulatnahmed re edemed'm mi? Kabahat onlarm. sa yatırdım. İflâs edersem bu yaş Murtaza Ağa, Mustafa Patır Par cuk, bebeler de var. Gelmişler hüzü dönmüs adamlar. bir eece önü sında düşüneeler... Her gece Lokantada bir. Paviyonria iki program kumetin önüne... Iste o zaman zıne pusu kurar, vuruverirler. Kim parkı. Beyazıd ha\iızu... Nedense Bu savaş nerede bitecek? Anka da. gülerler bana. Ocağına düşdüm tır sahalarma su gönderilmiy »n iki Her giin öğleyin müzikli yemek kişi daha hemen o gece otomooıle vanadan çıktı.» gözünün önünde Beyazıd havuzu. rada ne yapacaklar? Elbette bir Gaymakamım.» vurduya gider. Okçuoğlu: îtiayıp Ankaranm yolunu tuctular. HER P A Z A R 1719 M A T I N H fHiç bir seyden korkmuyorum Ne düşünüyorsa gözünün önütıe bildikleri vardır. Aldırma! Nermın Candarmalann yanın» vardılar Çeltikçiler içinde yalnız OKÇU(Arkası vaı) da, vururlarsa, kasabanın gül adı Beyazıd havuzu geliyor. Tramvay görse bu halimi, müthi^ sevinirdi. Candarmanın biri nqbetteydi. Bend Bugiin dağıtılacak göçmen evleri 1 f c K O D EN 1 ABAHTAN A BAH A... «Atatilrkün Hsanını 25 yaşındaki Türkler Müslümanlık, Türklük ve Arabhk Hasan Aîi Yücel 1 i Amerika elçisi, Başvekil Yardımcısını zlyarf etti ÇEKİLİSİNDE 2 MAYIS FOTO ÖZEN ayrıca 1 kişiye RahmeHi Abidin Daver icin Mevlid NİŞANT&ŞINDA I APARTMAN DAİRESİ Dolgun Para ikramiyeleri İSTANBULBANKASI SFPYET GÜVENER FOTO OZEN FOTO ÖZEN Simone Alex ve Les Smith MOVA PERSON VİALİNE Esmeralda ve Pepe Lara La CHAJUE I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog