Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT «SnİMt 19Sİ ZARAFET ?ı KILAVUZU ir manken zerafeti ile duruş ve yürüyüşün kaideleri rek elde edilebilecek bir jey n\. duğunu göstermeğe kâfidir. Bir ınankenin veya manken zarafetini elde etmek istiyen her ksdının i)k dikkat edeceği ?ey. dik durmas'.nı öğr«ınıekt : r. Dik durmak, süphesiz, «baston yutmu| gibi» durmak değildir. Dik dururken sırt diizdür, fakat boyun. kollar ve bacaklar hafif bir inhina i'e yumusak ve za.if bir vaziyet alır. Gene güzel duruşta, kollar» tabii bir hal vermek lâzımdır. Ellerini nereye koyacağını bilmiyen kmselerde sıkılgan ve şaşkm bİT hal vardır. Bu ise, zarafet: bozar, ziıa zaıafet yapmacıksız, tabiî ve seıbest duruş, kendiliğinden hasıl olms bir güzelliktir. Ayakta dururken, bacaklardan biri dilc, diğerl dizden hafifçe bükük bir vaziyet almalıdır. Fakat, bu vaziyette ayaklar birbirinden fazla ayrılmamah, ikisi arasında en çok bir karı? kadar mesafe bulunmalıdır. Boyun dik, fakat ba? biraı yana iğiktir. Başın bu vaziyetini hafif bir gülümseyij de süsler. Bir msnkenin veya manken rarafetin : n başlıca esaslarından biri, yürürken adımlann diiz bir hat üzerinden gitmesidir. Buradaki resimde görüldüğü gibi. ayaklar birbirinden aralıkh düşmiyecek, hep bir hat üztrinden gidecektir; öyle ki. her iki ayajnn başpamaklsrı ayru hattı takib etmi? olacaktır. Zarif yüriiyüşte en rnühim no!} tPİardan b^ri de avağın atıhj şeklidir. Ayağınızı yere önce topuk temas edecek »ekilde atacak olur *anız vücudde bir çokme vaziyeti hasıl olur, bacak dikliğini kaybeder v» pek sert bir yürüyüş ortaya çıkar. Doğru ve zarif yüriiyüj şekli, yere önce ayağm unınu basmakla olur. Böylece bacak dikliğini muhafKza eder, vücud çökmez, dik durur. Duru? ve yürüyüşten sonra oturu^ta da zarafeti temin eden bazı noktalar vardır. Yandaki recimde. üst »ır»da doğru ve güzel, alt sırada yanlıj ve çirkin oturu| fekilleri gösterilmiftir. Ayaklarınıa yanyana koydugunuz takdird* bacakların v ı topuklann birbirine lyce yRnasmasına dikkat etmek lâzımdır. Bacak bacak üstiine »tmak iftiyorsanız eteîir ; : n diı kapağmı örtmesi şarttır. B : r ayağınızı hafifce ksldırarak di ğp>inin arkastna alabilirsiniz. fakat »yakları birbir : nden ayırarak otıırmak hiç bir çekilde zarafete ve nf7akete sığmaz. VCİHSÎKH/,»*. Kadın Sağhğı sıhhî Aynaya bakt'Jınız zaman cildinizi san mı görüyorsunuz? İ!k yapacağımz iş... Hayır, bu rengi pudra ve a!hk, krem v? pomad altmda gizlemek değildir! Yüz ve umumiyetie cild sarıl:gının sebebi karadğer bozukluğu olabilir. Bunun için. iltc yapacağınız şey, doktora muayene olmaktır. Muayenede, cildinizdeki sarılığın karaciğer bozukluğundan veya herhangi bir hastalıktan ileri ge!medi$i anlaşıhrsa ârızî bir sanlık demektir. aY o günlerde fazla uykusuz kalmışsınızdır. fazla yorulmuşsunuzdur. Yahud öa ajın bir boy akullanmaktan öolayı cildinizde birikintiler kalmıjtır. Bunun için, cildinizi dinlendirmek lâzımdır. Cildi dinlendirmenin en müestir çaresi. banyodan sonra iyi bir tuval«t sabunu ile yıkayıp uğmak, sıcak pansuman yapmak ve yumuşak bir havlu ile kurutmaktır. Bu suretle iyice açılan mesameler cüdin hava almasmı, kanın lâyıkile deveran etmesini sağlar. Bu temizlemeyi hiç olmazsa ayda bir yapmahdır. Güzelliği bozan ve çirkinliğe miSîefiılü Bir moda geçidinde ekseriya gözier elbi^en n güzelliğini tetkik ec'erken, aynı zamanda bu elbiseyi giymiş olanın yü.üyüşündeki zarafete de hayran kahr. İıîeal bir "canh mankeninn esasen giyd ği ni güzel gösterecek bir vücude ve yürüyüşe sahib olması lâzımdır. Avrupada, terzilere manken yetiştiren hususî okuilar vardır. Bu:ada, vücudifTİnin güzelüği ve tenasübü manken olmağa müsa d olanlara, zarif duruş, yürüyüş ve davranış dersleri verilir. Bu da zarafetin dcğuştan değil, öğrene Haftanın Modeli Şık Bir Yün Caket Trrt, yüx zincir Srgü i!« örulmuş olan bu basit, fakat zarif yun caket turuneudur t>« koyv yetfl yünîü bir etek üzerine giyilmlftir. Cakette beden yüz, yaka, ön, kollar v* kemer tert örgüdür. Kemtr, eakeiin yalnıt ön kısmındadtr. 1 HASSAS yaradıltşh olan bu tipin yüzii tızuncadır. A2 CANLl yaradılişta olan bu tirAn başhca hususiyeti Un kısmı gcni$tir. Hatlar ince ve süzgün. gözlerin bakışı de çenesinin geniş oluşudur. Bu hnt azim VP irade ifade eder. Başın rindir. Boyun inca, kuiaklar büyüktür. Gözlerin alttnda hafif yukan kıxmı, çeveyç iıisbetle daha dnr. ahn oldvkça bnsıfclır. bir şiştik vardır. Çene sivri, deri ince ve şeffajnr. Bu tip iki Boyun krıhn. ndal?ler kuvveth. yüz haünrı serttir. Dndaklar, ye aytdır: incedir. Bu ftp de ikiye aprüır: Çocuğunuzu Tanıyor m ssbab olan âmü'erden b!ri de ;ift gerdan teşekkül etmesidir. Buna mâni olmak için, yastıksız veya alçak yastıkta yatmakUn vazşeç ' mek, yüksekçe yastikla yatmfys ahşmak lâzımdır. czane'erdcn tedarik edebilececiniz D vitamini il.« hazırianmış bazı müstshzarlar da vardır ki cene altında ve bo : yunda teşekkül eden buruşukluk ları ıiîmakta kuilanıhr. i Yukarıda: Adım atarken yere ön ce ayağm ucu, ronra tabanı baı mahdır. Önce topuğun basma « çir.'cın bir du turn husule getirir: Sağda: Yü rürken adımlann birbirinden arnlıkit aftlmaması luznndır.Or lada. Doğru yurüyüf şeklind* adımlar dıiz bir hat teşkil eder. ÜSTTE: DoârU; ALTTA: Ynvhf okıınrış $ekiUerl Cemivet Havatı Y E N İ B U L U S L A R 1 •k •) Âsfibt: Haasasiyetinl derhal belli eder, htsierine hâkim değildir. Bu, biraz da fazla t ı mimî oluşundan ileri gelir. Büyüyünce konuşkan, nüktedan vt hoşsohbet bir insan olabilir. Faz la şansi teşebbüse, hesabakiUbı dayanan 15lerden uzak kalmahdır. İş hayatından ziyade fikir içlerinde muvaifak olabilir. İT b) İçli: Ahn daha geniş. çene az livridir. Konuşmaktan çok diişünmeyi tever. Alçak gönüllüdür, fakat mağrur görünür. Vakvır ve jahsiyet sah'bidir. Arkadajlarını zor, fakat iyi seçer. Çok heves ettiği ve bu hevesle çahşbğı i^lerde muvaffak olur. San•ta dü$kündür. ir b) Soğukkanh: Makul ve •^ a) Heyecanh: Oyundan işe, eğlenceden derse kadar, her tür şuurludur. Zskidir, ÇEİışkandıı Başkalarına kıymet verir, fak t t lü faaliyetten aşın derecede zevk alır. Hislerini kendisi takdir ve kendisini de, haklı olarak, ba/, tahlil edemez. Fakat yol göste meziyetlerinden dolayı üstün gö' rilirse itaat eder. Spora meraK mekten geri kalmaz. Sporu, ı ; lıdır. Umumiyetle sıhhati yerin ve eğlenceyi karar derecede srver. Idarecilikte olduğu gibi : ş dedir. İdareci olabilir, fakat iş hayatında da muvaffak olabilecek üayatında pek başarı yaradılıştadır. 5, 3 YARI HASSAS, YARI CANLl tip: Çene tefekkülü I 4 NE HASSAS, .vt c.ANTJ tip: Yvz yuvarUk veya bcyı umumiyetle canh tipe benzcr Fakat yüz daha uzun. ahn daha ' zidir Gözleiin bafctyı bazan keekin. bazan donukUır. Dvdnk, geniştir. Bu tipte gözlerin boktyi daha keskin, saçlar sert ve \ lar dolgun, ağiz küçüktür Boyun ince. adale^r zaınf, deri soldiktir. Başm teşekkülü geniş olTnofcla bprabpr hatlar incedir. i gundur. Bu tip nıenst/biori zeki ohnakla beraber zekalarım ,j Baylece hem hassas, hem canh tip« yaklafir. Bu tipin de iki ! göstermekten çekinirler. Bu tip de ikiye ayrıl.r: avrı kolu vardır: . ' «Ev sahibinin deiiîi çıkar ba? sedire oturur» diye bir söz vardır. O kadarı fazla; muhakkak k; nrsafirlere odamızm en rahat yer lerini vermemiz lâzımdır. Fakat ev sahibinin de kendine göre bir yere oturması icab eder. Rahatsız bir yere oturursa veya ayakta durursa misafirler rahatsız olur ve diken üstünde oturur gibi biı vaziyet aiırlar. Ev sahibinin ayakta durması misaf.re «kalk git!» der gibi bir marıaya gelir. Misafirlerirıiz çok kısa bir zaman için gelmiş bile olsa'.ar, onlara yer gösterip kendiniz de oturmalısl HATIBINİZDA OLSUN! Parlav&n benrin. petrol ve trebentin yağı, üzerine süt dökülünce kolayca söner. *** Leke çıkanrken lekeli kısmın altına temiz bir bez yaymalıdır. *** Yumurta leke?i soğuk »u ile yıkanır.ca çıkar. Gerek kumaş'arda. i gerek kap'.arda yumurtayı temizlerken sıcak su kıı'laDmp.mahdır. j a) Atesli: Hem hassas, hem canh tipin bu koluna mensub olanlsrda hassasiyet biraz fazladır. Bir işi. temin erieceği hareketten ziyade vereceğı zevk için yapaı. Bu arzu or.u başkalarınm başaramadığı içleri denemeye sevke: der. Büyük kâş f ve muei.lsr bu tipteki inssnlardan çıkmi{tır. •ic b) Hırstı: Bunlarda canlılık hassssiyetten fa7İadır. Bir işi. vereceği zevkten çok temin edeceği hareketten dolayı yapaı lar. Küçüklüğünde yaramaz ve âsi ruhlu olan bu çocukbr büyüyünce büyük emeller peşinde koşarlar. fa' kat haysle kapılmazlar, ekseriya en zor i^leri bajarırlar. fr •) Lâkayd: Yüzünün hatlan gibi hal ve hareketleri de yumuşak Ir. Sesi ince, gülüşü cesarets z, davranışı sıkılgandır. Tenbel!i*e mütemayildir. Her şeye karşı lâkayd bir hali vardır Bununla beıaber, gabi değildir. İyi ve sevki idare edilir. kendL=ine hoşlan«cağı ijler verüirse bir çok sahalarda muvaifak olabilir. ufak bir işl«ni«, yeni Mr buluş ve tmıU bir ııitlc ne *#* j Itiijbk bir ııı/rllik kazanabitaeİr b Sakin: Yumuşak bajlıdır, Goderi eldiven, çsntalar ve tc? • ?lne hıı modcHrr en f«Tf\ Wrer fakst şahsiyet ve vskar sahibi..rıuklir Itıırüiiiiki rııotieMrrin her dir. Canını sıkan işleıi güriiltü alıiiiskta kuîianılan gödcri pprcaları hiri. esaMnda \.<p<lrra>ı U*vfl feosüzce haileder ve kendisini bun hafif tuzlu su ile yıkanırsa y u m u '~"'a eder. ! !•> lu^il hif«"r eil'i f «i<2t!£t> biı!lardan kuitarrr.sk için usulca de, a>rı kum»\i>tn tıirer yska. lır * * * plânlar haznlayıp sessizsadasjz sım düimr. r»ıif hir işlrmr vs. p i ş i r m " ' e n vpya k:zaıt harekete fieçcr. Az çok sanat ka. m «t<biliyeti vardır ve hoçiandığı :ş madan cnce s rke i'e \ıksı ~>ız i'ı ile »»njinl<>tiri!ıııi^ v* «c yeni hir r<ırünii) ks7«nrtır'.)ieHe tebatla çahşarak muvaifak zerlerindeki yoiun ve deni» koku^i) I kaybolu». olur. r. (.Eser Gülsea T»a»u).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog