Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

P R A T 1 K TORNAFREZE Tesviye ve Oökümeiiiük FEVZİ BULMAN Bir çok ilâvelerle 4 üncii defa basılan bu eser, bilhassa genc sanatkârlara pek istifadeli olaeaktır. Fiatı: 250. cildlisi 300 kurus. İNKİLÂP KÎTABEVİ 30 oncD m h u rivet \ Kahraman^k Siir Antolojiai fomucusu: nnsrus NAO! »e ajekrııfc arlresi Cumhıınvet Istarıbut Paeta Kutiısu tstanbul No Î46 Teletnnlar Umuml hanrraı Nıımarssr ZAM* Vazı tgleri 2429!» Mathaa Pazar 6 Şubat 1955 DÜ rnizde yazılm'ş eski ve yeni en gtizel kahramanlık şiirlerird bir aray» getlren bu çok faydalı kitab, Mehmed* Gökalp tarafından derlenerek Varlık Yayınevince 1 lira fiatla basılmıştır. Fransaaa d hi vanım bi r buhran pailak verdi Londra ve Washinglon durumu endişe ile takib ediyaflar Paria 5 (R.) Fransız Başbakanı MendesFrance, Kuzey Afrika politikası tiıerinde bir kaç eündenberi devam etmpkte olan tarttçmalar sonunda azınlıkta kalmıs ve istif» etmiştir. Fransız Meclisi. 2T3 e karjı 319 aleyhte reyle Başbakanı düçürmü^tür. Netice belli olunct Mecliste karışıkhk çıkmıştır. Başbakan M<?ndesFrance cvvelâ söz almak istemiş, fakat azınlıkta kslan Başbakanm tekrar konuşması sn'ancye uymadjğından mebuslar tarafından sustunılmuştur. Mebuslann bir kısnu muslnrı yumrtıkiayarak fartık »U5) dfye bagırmtşlardır. Başbakan da (bu meselede su.emasını ben değil şiz öğrenin) demişiir. Bazı mebuslar (Anayasayı ihlâl ediyorsun, bu faşizmdir) diye seslenmislerdlr. Bu kanştklıklara sahnp olan bir Arkası Sa. 7, Sü. 4 U Mısırın reddedilen teklifi Irak Başbakanı, şarla bağlı loplanlıya gilmiyor Beyrut: 5. a.a. Irak Beşvekiü Nuri Said Paşa. bugiin Lübnan rpisicumhurtına eondrrrliei Iplsrafta, MîJır başvekili ile TürkIrak anlaşmasını Beyrut'ta müzakereye esas itibarile razı olmakla birlikte, kayıt ve şarta tâbi bir eörüşmeyi kabul pdpmiyeceğini bildirmiştir. Misır Baçbaksnı Hün akşam bazı şartlar ilcri sürmüş ve Nuri Said paşa. TiirkIr?k paktını imzalamak Arknzı Sa. 7, Sü. S de Mensucat sanayiindeki buhran izale ediliyor Yırcalıham madde darlıgı yüzünden başgösteren müşkülâtın giderilmesi için tahsisler yapıldığını söykdî j Ankara 5 (Telefonla) Son güa • lerde yünlü men?ucat sanayiinia 1 ham madHe tedatiki bakımjndan müskülâta uğradığı ve bu yüzden bazı fabrikaların faaliyetini tatıl ettJği malumdur. Bilhassa tops üzerinde görülea bu sıkıntıyı Merinos fabrıkasının imalâtı önleyememektedir. Bu mev zu hakkında kendisile şörüsen gazetecilere İktisad ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı şunlan söylemiştir: v İki sene evveline kadar yünlü mensucatın tamamen dişarıdan ithal edilen tops ve yapağı ;htiyacı 2025 milyon lira kıymetinde iken bu sanayiin ge!i;mesine rauvazi olarak bu ihtiyac 100 milyon lirryı büe aşmış bulunmaktadır. Bu yüzden son zamanlarda b a a itha! süçluklerinin de zaruretile bu sahada husule gelen darlıgı gidermek ve istikbale muzaf olarak bu müesseselerimizin tam randımanla çalışabılmelerini temin etmek için tedbirlerimiz alınmış bulunmaktadır. Bu tedbirlen ilgili mesleki teşekküllerin ve odalar birHğinin de iştirak ve mutabakatile ve kurdupumuz bir «vünlü mensucat sanayii komitesi') vasîtasile yürütmeğe başlamış bulunrraktayız. Memleketın bir senelik tops ve yapaşı ihtiyacım temin ermek için resmî ve hususi sektör elbirliği ederek tops ve yapağımn bir elden ithali kararlaştırılmış ve en ucuz ve en müsaid şartlan teklif eden Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Başbakan Mendes France, Meclisten itimad oyu alamadı ve istifasını verdi, muhalif meb'uslar Başbakan aleyhinde bağırıp çağırdılar TJçan Yeşillik ir kaç giin oluyor, Ankara ile İstanbııl arasında bir otomobil yolculuğu vaphm. Kızılcahamamdan sonra başlıyan virajlı dağlık böljfede, Orman idaresi. ağaclarm korunması liizıımuna dair, yer yer, güıel vecizeler taştyan levhalar yiikseltmis. Degme fırtınanın yıkamıyacajf! dererede sağlam olan hu madenî levhalar üzerinde eozalıcı renkli resim ve yazılarla vatandaşa orman sfveisi ssılanmak isteniyor. İyi niyetin asilliğini kabul etmemeee imkân var mı? Yalnız bir nokta ben! acı a n düşündiirdii: Verizelerin gnrümiHe ve kulağımıza tatiı tatlı yeşil ormanlaıdan sö* ettiü tepelerde çepeçevre bir tek dikili ajjiıc yoklu. Kilornetrelerce ileride başlıyan jjenc çamlann arasmda ise, bir kaç keçl, kemali afiyetle körpe fidanian mideve indiriyorlardı. Orman idaresi, bu sevimli hayvancağızlar irin bir okuyııp yazma kursu açtnayı herhalde ıtnnrmu; olmnlı idi! Türkivemizin başlıca davalanndan hiri olan orman konusunda kü cük hir şakaya eesaret ettiğimden ötiirii vatandaşlanmdan öztir dileDün istif» eden Fransu Ba«bakanı MendesFr»ne« rim İşin gerçekten artık şakaya talıammulij^kalıaaiHytır, Yurdumuz giinderı "«iine elle tırtulnr. gö*le poriiliirceıHne yeşilliğini kayhetmekte, Orta Anadolu hozkırından b^^lıvan kplej tepeler, adrta yıldinm hızile, üç «İPniz Isrikametfnd* ilerlemPkfedir. Son orman kırınfılanmra da boylere eriyip bittikten sonra ne yaparaeiz? Sellerin fahribatinı hanei barajlar önlpypcpk? Toprağın snnüp gidecek olan hayatiyprini haneri sun'î giibrp rejimi ilp canlandırarapız? Tnrdıimuz baştan başa hir çöl manrarasi aldığı zaman çnrııklarımıj! ne ile. nasıl geçineceklcr? Tahiarfe bıitiin stoklar bir srün biter. Madenlerin sonu gelir. toprak Ankara 5 (Telefonla) Maliye dolara vapur vermeyi kabul etmişda ihtfyarlar. Bakıldıği zaman ya Vekâleti bütçesi müzakerelerine tir. şiyan yalnır ormanlardır. Toprağı bugün de devam olunmuştur. Sabah İhalenin hangi şartlara bakılavp iklimi mümkiin nldıığu kadar ceıeyan eden müzakereler sırasın rak Almanyaya yapıldığını bilâhaverimli bir halde rfctabitmek. ya da Ağn mebusu Kasım Küfrevinin re söz alan Maliye Vekili Hasan nnki nesillerimizin varlık ve sağ bir suali günün en fazla üzerinde Polatkan izah etmiştir Polatkan Iığını temin edebilmek. ancak or durulan mevzuu olmuştur. Kasım Japonya ile bir ticaret anlaşmamız manlarımızı korumakla miimkiin Küfrevi bir kısrnı yeni yolcu va bulunmadığını, buna göre döviz diir. purlan alınarak ortaya atılan bazı kaybedeceğimizi. esasen Japonlann Busün Tiirkiyede ormanlık böl söylentilerin açıklanmasını istemiş bu gemileri İtalyanlar vasıtasile gelerde oturan vafandaşlavımizm tir. Bu söylentilere göre Denizciük devretmek istediklerini, ayrıca Jasavısı yedi milyona yaklasmıstır. Bankasına yabancı firmalar tarafın ponyadan yedek parca getirtmenin >'i>fu5umuü «rttıkca bıı sayı yann Han 18 teklif yspılmış, bunlardan güç olacağinı söy'pmiştir dsha da yiiksplplecektir. Orman bir Alman firması 22 milyon dolaSinob mebusu Nuri Sertoelu da davasinı bıı bakımdan ele almadt ra. bir Japon firması ise 19 milyon Arkam Sa 7. Sü. 3 te tıınız miiddptçe. istedijnmiz kadar yeni yeni orman kamınlan çıkaral'm, ormanlarimızın derdine deva bnlmaktan ümidimizi kesmeliyizdir. Ormanlanmızda ziraat yapılmasını. keçi heslenmPsini i«temiyorMk, bıı yedi milynn vatandasm )fefim imkânmı »aglamak bizim vazifemizdir. Bıınları ki«mpn ynırdııDün Salıpazannda vukııa gelcn cinayetin para yiiziinHen muzun ziraafe elverişli yerlprine isişlcndiffi söyleniyor: karilin iki oelu ötdünne şuçnndan kân ermekle, kıemen de bulundııkcezaevinde: boşadîğı kansı ise 17 yıl önce adnm bıçaklıI=n yerlerde ormans zarar vermekyarak öldiirmüş ve eezasını bitirerek henüz çıkmış! sizin cahsıp geçinpcek h»Ie gerirme'idir. 1955 senesinin 5 inci dnayeti dün Rıza Bal isminde bekâr bir adam, Rpalife bundan ibarefrir. Giizel vpri?pler vpva sert vasaklarla rea sabah Tophane ile Fındıklı arasm dün sabah yatak pdasında otururlitpye karşı srelereğinıizi saııırsak da E.ski Sahpazannda işlenmiştir. ken, hemşerisi vt köylüsü Kürd Eski Sahpazannda Şehsüvar is Hiiseyin namil» »nılan Kekodilo kendimizi aldatmış oluruz. minde bir fahsa aid 59 numaralı Sakar yanınâ gelmiştir. \ADİ inşaatta senelerdenberi bekçilik yaİki heVnşeri arasmda aylardanb«pan ve aynı yerde iki odalı bir ku ri mevcud bir para meselesi dün lübede oturan Erzincanm Pülü sabah tekrar tazelenmiş rt bir anmür kazası halkından 49 yaşında Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Gümrükte bavulları açılan mebuslar Bunlardan hiri Grupta sual takriri verdi Ankara 5 (Telefonla) Bilecik mebusu Talât Oran Gümrük ve Tekel Vekili Emin Kalafatın cevab landırması isteeile D. P. Meclis Grupuna bir sual takriri vermiştir. Talât Oran bu takririnde diplomatik pasaportla seyahat edenlerin gümrük muayenesinde memurların Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Bir tekzib Başvekitin dünkü tetkikleri Arkası Sa. 7. Sü. 2 de «Cumhuriyei» ekipi. Damlatas mafarasında, Ankara S (a.a.) Bir İsrael heBa?vekıl Adnan Mendçres berayeti ile ticaret müzakereleri yapllacağr hakktnda duyulan haberlerin berinrie Başvekil Yardımcısı Devasıl ve esası olmadığını beyana A let Vekili Fatin Rüştü 2Corlu, Devlet Vekill Dr. Miikerrem Sırol, nadolu «janm n e t i ı * Vıhmni|tır. , Maliy bütçesini müzakereye devam etti Italyada şiddetli fırtma İki kişi öldü, yirmi kişi de yaralandı Roma 5 (R.) Güney İtalyada çok şiddetli fırtınalar başJamış ve bu j'üzden iki kişi ölmüştür. Gazetelerin verdikleri malumata göre, 20 kişi de yaralanrruştır. Sicilyada Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Alanya, Damlatas gibi mağaralar üe dohıî Eier srazetemizin fecriibesi b i netice verirse bütün yurddan büyük bir akının başlıyacasn muhakkak addolunuyor, « zaman yeni mağaralar keşfine çıkılacak Alanya 5 (Yaşar Kemal bildiri mağaralann en büyüğü, hemen heyor) Geçende de, yazdım: A men Damlatas kadar var. Adı «Kıı anyanın kalesi, Damlataşin bulun lar yanı dır ve Damlatas gibi o da luğu yer, kayalıklardan bir yanm denizden bir metre kadar yüksekada üstünde. Bu yanmada, mağa liktedir. Onun da tabanı kumdur. ralar yanmadası... Kalenin bulun Bugünlerde buradaki Orman İşletduğu sarp kayaltk yarımadanm et me müdürlüğü yanmadanın toprak rafını kayıkla şöyle bir dolaşacak kalmış, gün batıya bakan yarıını olursak, türlü türlü. büyüklü kü ağaclandırıyor. Yamaclarda işçiler çüklü bir çok mağara BÖrürüz. Bu Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Yeni yolcu vapurları ve satılan gemiler meseleleri günün. üzerinde en fazla durulan mevzuları oldu Ticaret Bakanı Sıtkı Yırcah 74 yaşında bir adam hemşerisini Kanlı bir knvgesı 2 kişi öldü, 5 ağır yaralı var GÖÇMENLER DERNEGININ BASIN TOPLANTISI Soğanlık köyünde göçmenler içln inşa edilen evler bugün törenle sahiblerine verilecektir. Bu münajebetle Göçmenlfr E>erneği tarafından dün bir basın toplantısı yapılmış1»r. Resim, konuşrrasmda R^mi göçmen mahallesini tenkid eden Dernek Başkanını gösteriyor. Buna dair haber ikinci «ahifededir Uzakdoğuda bir hava çarpışması Aıtıerikan uçaklan, tecavüze kaikışan iki Rus tipi Nig nçağım düşürdüler Tokyo 5 (a.a.) Birleşik Amerika Uzakdoğu bava kuvvetleri kumandanı General Earl Partridge, bug'in öğleyin San Deniz üzerinde Sabr» tepki'i uçaklarmın refakatinde keşif uçuşu yapan bir uçağın Rus yapısı dört Mig15 uçağmın hücumuna uğradığını bUdirmiştir. Diger dört Mjg uçağı da Sabre tepkili uçaklarıns taarruz eteuştir. Sabre uçaklarınin raukabil ateşi karsısında iki Mig uçağı düşmüş. 55/47 ycndi Basketb»! maçı, Spor Sarayraı tamamen doHurarj büyiik bir kalabalık önünde oynandı ve hâdisesiz geçti Basketbol lig maçlarına dün gece Spor ve Sergi sarayında salonu çizgilere kadar dolduran pek büyük bir seyirci kalabalığı önünde devam edüdl, Lig şampiyonluğu üzerinde mühim bir rolü olan dün geoeki FenerbahçeGalatasaray maçı taşıdığı büyük ehemmiyete lâyik bir alâig toplamışü. Halkın oyun sa Arkası Sa. 7, Sü 5 te Galatasarayı Fenerbahçe hiicum eden Ealıkesır 5 (Telefonla) Balık&sir Adliyesinde bir hâdise olmuş. bir suçlıı hâkimlerin uzerine sa!dırmıştır. Şükrü Bıçak ismindeki suçlu, altı ay evvel Savaştepede bir kişiyi öldürüp dokuz kişiyi yaralamı;tı. Son duruşmaya boynund» şişe kapaklan asılı gelmi?, duru$ma başladıktan aonra da cebinden çıkardığı kömür parçalanm ve gazeteleri yemis, nihayet eığlıklarla bâkimlere tecavüze kalkmışrır. Ksti1İH taamizıı jandarmalann müdabalesile Snlenmiştir. Hâkimlere bir katil âdfî Tıb nizamnamesi yürürlü|:e girdi Diyarbakır 5 (Telefonla) Mardine bağlı Derik kazasında senenin en kanlı bir aile kavgası olmuştur. İki kişinin ölümü ile biten hâ Arkası Sa. 7, Sü 5 te Fenerbahçe) Âdâlet üe 22 berabere kaldı Ankara 5 (Telefonla) D.P. mec li? çrupunda gürültülere sebeb olan Adlî Tıb müessesesi nizamnamesinin mer'iyete konulmaçına aid kararname bugün Resmî Gazetede Bu nizamnameye fföre Adlî Tıh A r k a a ı S a . 7, S i i . l d e B UGÜ N Yeni resimli zabıla romanımız Gangsterler Yatağı TAZANı Georges Simenon 6 ncı •ahifemizde U yaşındaki. katil Kürd Hüse^in vt duajetia i^lendiği oda Profes.von*l lig maçlarına öün Dolmabahçe stadıntla dcvam Pdilmi^tir. Dünkü karşılaşma» Frnorbahc<*. AHa1««t il«> 23 lwcabwrc kalmısur. Yukarıdaki resîmde, Niyasinin yaptığı Fenar* hçe golü görulmektedir. < ' {
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog