Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar îdare Hukukunun umumî esasları Idare hukuku umuml nazariyesi Aırime hizmeti umuml nazariyesi Idarl ıhtılâflar. iptal ve tam kaza davaları v s btitün hükümler. 1464 sahifeCildli fiatı 45 lira. Umuml satıs yerr Ismail Akgün Müesseseleri. CağaloğluIstanbul ve başlıca Kitabcılarda bulunur. 30 ancu fil sayt 10 964 u m h u r i yet KURUCUSUrYUNUS NADf TelçraJ tre m'ekrub adreei: Cumhunyet tgtanbul PoBta Kurusu tstaBbtı' No Telefonlar: Umuml Santrai Numarası 842S8 ¥ a * lelen 24299 Mathaa 24290 ALTIN BÖCEK Büyük Amerikan ediW Edgar Allan Poe'nun tüyler ürpertici hikâyeleri arasında en tanınmışlardan bir4 elan bu uzun hikâye daha başka eserlerinin de eklenmesile dılimıze çevrilerek Varlık Yayınları arasında 1 l:ra fiatla yayınlanmıştır. fumartesi5"Şubat 1955 Gelir Yergîsi niçin ve neMısınn uydurduflu şekilde tâdil olunuyor? Ankarada nefret Tadil lâyihasmın gerekçesi Meclise sevkolundu, bunda yüksek gelirleri bizim kadar düşük nisbetlerde vergiye tâbi tutan memleket bulunmadığı izah ve ispat edıliyor İsrael ile araıtıızda siyasi ve askeri attlaşma byîundugu iddiasımn ileri sürülmesi ahlâk kaideleritte uymıyan bir hareket olarak tavsif ediliyor AnkaM, 4 (aa.) Muteadrhrl tFklıflenmıze rağmen Mısır hukumct'nin telkinıle hareket eH»n Misır rratbuah, gunleıderbFrı Turkıve ilp Israel arasında sıv»?i ve a=kprî mahivpfte bir anlasma olduğunu yavınlamaktadır Bu gazeteler. işı yplan ma'ide'er nesrptmese kaHar ileri söturmüslorriır. Bazı Mi>=ır hükumet a'lanlaının H Kahıre v Baidad ıopa lantılarında valan olrluğıınu bi'e bile aynı mahivptte bvamtt, bıılunmaktan cpkinmpHıklerı mevsu Arknsi Srr 7, Su fi rfi Vergilere Zam ııknmet. son ramanlarda Metlise. biri itelir vergisi, öteki «le *mn vergisi He ilgili oiamk iki kanun pro}e^ gundu. Projelerden hiç biri tnemleketimizde yürürlükte bulunan verıji rejiminl dejjistirir mahivette değilHir. Bunlar sadece birer wm teklifinden ibarerrir. Yıllık geliri vüı bin, yü* elB bin ve iki ym hin Hrayı a?an vatandaşların iidedikleri vergi nisbeti birer miktıır •rttınlmaktadır. Arari verrfii ise. tnprarın büvükîüğnne ve verim jrücnne h«kılmak*ızın dokuz mi«line çıkanlmaktadir. Vatandasm devlet masraHanna katıima payi diye tarM ettijjimi* vergi. ne kadar âdil esaslara dayanırsa elbette o kadar iyidir. Devleti vatandasın dışında. vatanda?tan ayn bir möesse^e ve bir idare cihan fareedemeyîz. Unuıml hiımetlerin yükii affirtaşıp da masrnflar kabardıjı Taman bunun yüktinii, «relir veya karanrlanna göre, vatandaslar «nmnda taksim etmek tabiîdir. Bu itiharla yüksek gelirli mnkelieflerden atinan yerjri nisbetiertnin arttırılma^ını tenkid etmek güçtür. Türkiyedeki »ekli ile (teiir vereM dönyamn en bafif v«r j Rİlerinden biridir. Amerika Birleşik Devletleri, İnffiltere ve Fran^a pbi ileri Batı memleketlerinde bu nisbetler biıdekinden çok daha aprdır. Gerçi verpnin ilk kıırulu; yilında avnı nisbetleri burada hemen yürürlüğe knymak kacakçıliKi te^vik bakımından hatalı bir hareket olurriu. Bir kaç vıl tatbik edilen hafif nisbetler mükellefi vergive nlışhrmış ve bundan sonra kaçakçılık yapılması ihtimallerini KIŞ ORTASINDA YAZ Havalar gittikçe bozacağına. nazar de azaltmıstır. Bu itiharla yüksek değmesin gittikçe güzelleşmektedir. İstanbul dün âdeta bir yaz pplirlilerin verpi nisbetlerinde ileri günü gecirmis. birçok kimseler calto ve pardesulerini cıkararak sürıılen değişiklik teklifini doğru jehirde caketle dolaşmışlardır. Resim. Kopru üstünde paltosunu bulınoruz. Ancak. sermaje biriki çıkardığı halde terliyen bir yaya yolcuyu gosteriyor.. mi vonünden henüz pek geri sayılan memleketimjb'de özel yafarımlan te?vik etmek de hüknmetin bir varifesidir. Bir yandan yabancı sermaye bııra.va peUin diye kanun cıkarmak. «onra da o sermayerrin nelirini agir versilere baglamak birbirile bafcdasır iki hareket tJ>rn sayılamaz. Yabancı sermayenin TÜTkıyede çalışmağa heveslenmpsi için sadece vergi knlavlıklarının vetmij eceçini biliriz. Fakat ne He oUa bu noktayı da go7Önündrn ıizak tutamayi7. Onıın iein, simdi >apılaoak zam arttirıla »rttırıla bir kac vıl icinde bİ7İm de özel serIstnhul Tram\ay ve Elcktrık I A:r,erikarla ttanbulda ikinci bir mave<5İ isha halinp gelmiş Batı riare=i Umum Muduru Pıofesör elekrrik fabrikası kurulması çin fnemİPketlerinHeki verpi nisbetlpriKâmran Goı gun. dun uçakla A tetkik ve temaslarda btılunacak ve ne ulasarae'mız yoiunda ortahsra eitmışhr. Umum Mud<ir, Arkası Sa. 7, Sw. 4 te bir tpreddüd bavası vayılmsmalidır Bu hustısta hükumptin i«rikfar saflavın peyretlerini bekleriz. Ankara. 4 (Telefonla) Gelir Ver»isi Kanununun 89 uncu maddesinin tadıline dair kanun lâvıhası ^erekresi Meclise sevkedilmiştir. Gerekçenın esasını vüz bin lira ve dah? fazla olan gelırler irin vasati miktarı "^ 35 olan ve bu esas üzerine işlemekte hulunan vergi sı.cfrminin vasati 45 e rıkarüma=ı seklmde \ skil efmpktedır Gerckçcnın başında Gelir Vergisinin ılk tatbıkstının l°50 vılında vapıldıgı ve bu ılk tstbikat senplerınde şartların mum kün olduğu kadar basit tutulmasına itına Sa 7. S i ı . 1 d e Yeni kira tasarısma itirazlar Cemiveti. MecHs Karma Komisvonunda kabul edi'en tasarınm mal sahib'.erinî konıdueunu ıddia ediyor Karma komısyoraınun enı kira asarısını bazırlamak uzere almış olduğu prensıp kararları de musaH karsılanmamışür. | Kıraclar yeni tasannın mal sahıplerıni koruduğu iddıasındadırlar. Yıllık kıranm bına fıatmın yü2 | de onunu eeçmemesıne dair pren" Arkn.n Sa 7, Su. 3 te I Bütçe Komisyonu Maliye bütçesini tetkike başladı Ankaıa. 4 (Trlefonla) Maliye Vekâleti bütçesınin Korüsulmesine bugün Bütçe Komisyonunda başlanrr.ıştır. Evvelâ raportorlerin hazırladığı raporlar okunmuştur. M » raf butçesi hakkınrta Konan Akmanlar tarafından hazırlanan :aporda; 19501954 drvresinde MİIH Eelirde biıvük artısların elde edldıği belirtiHikten sonra, büyük pnve«ti":manlara eirHImesinin '?• Raporların okunmasından sonra bir çok meb'uslar tenkidlerde bulundular ve Maliye Vekili iki saat süren izahat verdi HASVEKIL. AMERİKAN VE INGILIZ ELÇILERINI KABUL I'TTI Sehrimızde bulunan Basvekı) Adnan Menderes. dün Vilâyette saat 11 de Amerıkanın Ankara Büyuk Elçisi Avra M. Profesör sömestr fatilini mütc Vvarren'i. saat 12 de Ingıhz Buyuk Elçısı James Bowker'i kabul akıh rlersterine ha'iıvaoak etmistır. Resimde. Bııvuk Elcıler mulâkattan sonra Vılâyet bınasından cıkarlarken gorulmektedır. Menderes Vılâ>ptten cıkarkem Mı?ros satıs kamyonlarına nümune olacak arabavı da tetkik etmis .alâkalılardan ızahat almıştır. Bülend Nuri Esen hakkındaki karar kaldırıldı Bayarın Pakistana yapacağı ziyaret Cumhur Reisinin ı s şubatta Pakistana muvasalat edeceği hildiriliyor çcvrelnre lıade Ankara, 4 (TrlefonJa) Cum Salfthiyetli hıır Rp:.<:i Celâl Bayarın Pakutana pdıldığıne görp. Cumhur Keisinin vapacaeı zivaretin tarıhi muhte Türkiyeden hareket tarihi henüz Profesor Bıılend Nuri Esen Ankara 4 (Telefonla) Bundan melen yarın kat'î olar?k belli ola tesbıt edilmemis olmakU beraber. bir müddet evvel Ünıversiteler Ka cakhr. Arkası Sa 7. Sü. 3 te nununun verdıği salâhıyete dayanarak Maarif Vekâleti tarahndan Vekâlet emrine alınan Ankara Üniversitesi Profesorlerınden Bülend Nuri Esen hakkındaki karar buçun ögrendıjhmize görm kaldırılmıstır. Prof. BClend Nuri Esen gömestr tatiîıni müteakıb derslerine başlıyacsktır 11} sabıkalı 69 yaşında bir hırsız! Son olarak emekli bir albaym üç aylık maaşmı çalan İhsan, ömrünün dörtte üçü' nu cezaevinde geçirmiş Şehir Meclisinde gazetecilere sögen üye Israel ticaret heyeti dün şehrimize geldi göçmen mahallesi dün gazetecilere gezdirildi thsan Pular Yaztst 7 nei sahifem&zde Ikitıci bir elektrik fabrikası kurulacak İngiltereyi birbirine katan kitab! Nihayet sarışa çıkankn (Sahte kahraman Lawrence) adlı kitab, gazetelerin ve radyolann şiddetli kampanyasına rağmen kapıştliyor New.York 4 CHususi) Amerikan gazetelerinin Londradaki hususi muhabirleri, uzun zamandanberi beklenen fakat bazı mülâhaza Arkası Sa. 7, Sü. 8 de İsrael Dış İşleri Bakanhğı İktısad çakla TelAvıvden şehrimize gelDairesi Umum Müdürü Moshe miştir. Bartur riyasetindpki 8 kişilik bir Moshe Bartur. kendısilp eörüşerj ticaret heveti dun saat 13.30 da u Arkast Sa 7. Sü. 3 te Tramvay ve Elekfrik Umum Müdiirii, telkik ve lemaslarda bulunmak iizere Amerikaya gitli Hâdiseye sebeb olan şekerleme restni (Yazısmı, ikinci sariifemizm başsütunlarında bulacaksınız) Sinema kapısindaki müslahcen aflş kaldınldı Takjimdeki bir stesma kapısma müstehcen bir afış asıldığım yazmış. ilgililerin dıkkatıııi çekmıştık. Muddeıumumüıkçe derhal harekete geçılmıs ve bir ehlivukuf celbpdılerek afış uierınde tetkıkat yapılmıştır. Tetkikler sorunda afiş:n müîtehcen olduğu ap'aşılmış ve m?ydandan aknarak Taksim merkezmde ıruhurlenmıstir. Muddeiumumîlık ı Ors i fibrciltk şirketi mesulleri hakkında tahkıkata baslamıshr. Arazi versnsine (telince. bu konııda Ieh ve ale>hte söylenecek ?o7İer vardır. Bir defa bu vergi cok yıilar önce konmuş ve on vıl içindp ni<betlprin tekrar cözdpn jeçiriloreri kamında bolirtilrtiği halde •MÎ'ar vıh hic e\r ahnmamıstir. p..§d=Min kilo^u yin parava satılliT! zamanlar çiftçi ne küdar arari •\?rEİ«i vetirorça buçün gene omi ı prtTipVtoHiv MemİPket ölriisünde 14 mihon lira tutan vergi. özel irlarrlpre dokıi7 mihon lirava mal olmaktaHır. Hükumet. ver«i>i ha7İnp\p almak ve dokıız mi«li arttırm»k i«tpmekle hem özel idarelere onpmH hir vardımda hııhınmakta. b<*m He verei ni«hptini d>>ğrs«n ?"tlara yaklastırmağa ealışmaktadır. Damlataş mağarasındâ 3 üncü gün Alanyaya hasfa akını gittikçe büyüyor, Sıhhat Yekâleiinden derhal bir seyyar hastane yollaması isleniyor Bugiin 14 üncü gün.. I Evet bugün 14 üncü gün... 14 gün evveJ Gumuşsuyunda dort kışılik bir aılenın bütun ferdlerıntn kurban gıttıklert bir inhıdam faciası oldu. Bu facianm bir takım mesuüeri olmak gerekti. Bir taraftan Adhye. dtğer taraftan Be'edıye tahk'kat tcrasma başladılar. Adhye tabkıkatmm u:amasir'a aklım'z erer, fakat BeFa^at. memleketin her tsrafuıda led'yeye ve oluyor? Çozuletonrak »vnı zeriginlikte dptildir; cek sir hidrojen veya kobalt her çift'inin elindeki toprak âa bombası s t m değüd'r. Duşün» » n genislikte olmadığı gihi. Xis••ı meli ki facıada yanlış rapor bptpn a7 vprimli bir hflljrpde bir kac veren bilgısiz muhendısler şeHoniimliik hir tarla sahibi ile. son hırdeki diğer maıli inhidam bid°rf»ce miimhil hir yerde binlerce nalar lıakkında da hâlâ yanhş Honitm topıaŞı olan varlıklı hir varapor vervıekte devam etmektanHası e«it mııameipve tâhi tuttedırler. Bu siıretle yev> Gü<»eu irin hu tprci adaM Hıngiım'i.şsvyu fncalarıni» vnknul hırn>lı«acaktir. Runıı rinnv mv b?k'iyor ve iitıyoruz? en iii care«i. bizce, arazi B>ri çıkıp (yoksa facıa mesi kphıh» hıitı.n hııKıti kaluVer'ni btr hımaye eden mı ve eplir ver?isini riraat var?) diye sorsa ne cevab vee'?n>na da tesm>l etmektir. Farirız? Beled'veden bekled'ğı(Cumhurıyet) kafüe^ı, Damlata» maeara«:!mn kapısmda, Sol bajtakl scık baslı föılüklü zat. k'r kövlıiıü h i m a , P etmek. »engin miz su değ'l, kömür dcğıî, fıa* Alanya Belediye Baskanı Mithat Görpün. onıın önündeki çömelmişlerin S ol başındaki de mıırakabetı değıl. sadece zcııı Galib Dere'dir. liri nisbetindp. devlpt roa«raflanna altııtda b\ıltıııanlara ışten el Alanya 4 (Şahab Baleıoğlu bıl küıden henüz bir netice çıkarmak l'tirak Pttirmek anrak hö>lpliklp Mağara kürleri bir yandan norçektırılmestdır Damlanmııuı mıımtünHiir Wr«H «i«t»mimmn hıı dıuvor) Gsz9temizm beş hastjsı kabı] olmamakla bcıaber hastaları mal olaıak devam edeıken dişer altmda rahat nyuyalım. se)ur fpkildp dpjristirilınpsini hiıUı'ımct busun DamUtas mağarasınri? üciın mızm kcndılcıini daba iyi hisset yandan Alanvada bugün \nnıian Italkı navuna ısledıgmvz buj cıı gunlerim gcçırdüeı:. Üç gunluk I tıklerinı söyliyebıüıiz. Arkası Sa. 7, Su 5 te dur. \ \OİR V M 1 İ •• Arkası Sa. 3, Su. 5 te • * • > Damlataşa aid diğer resim ler 6 ncı sahifemizde Don eezllen evlerden bîr gorunu? Yazıst 7 ncı YENİ ZAJL\N KAFITALlâTLERL,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog