Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Şark Yıldızı romamdır. Cfldli fW kttab «Hı 7*m •ahlft b«f llrm. Ytzant Hlcmct Jfgn Ahmt Hmlit KHmh^vi Tttonlml SO Bnrn 71! ssyi 10 963 mhurİYet KLIRUCUSU: TUNUS NADt Telersf »e mekhıb adresl; Cumhurf?«t tstaabu) Porta &utum> tstanbul No ?48 OmumJ Santral MtnsarMr 34296 ? a » Tflert 2421» Matba» TT UfîJURLU PERŞEltlBF, John Stelnbeck'in sop yazd'gı ve asli daha yeni cıkaa romaıu, Uğurlu Per şembe adı ile dîlimİ2e çevrılmı;, Varlık Büyuk Ceb Kitâblarının ılk sayısı 2 lıra fiatla yayınlanmiîtır. 270 sahıfelık bu nefis romtanı rautlaka okuyun. fnma 4 Şubat 1955 Meclis karma komisyon azası ikisi haric Dün yeniden toplanan Arab konferansı, Mısırın tehdidine müzakere edilen tasannın rcddini istedi Mısırın Ortadoğu paktına karşı Komisyon, arazi vergisi tasarısını buldu harekeii fiyasko verdi rağmen TürkIrak anlaşmasma cephe almadı ve dağıldı Mısır diktatörü Âlbay Nasır, Nnri Said Pasa ile Beyrutta bir konkrans akdetmesi için Snriye ve Lübnan tarafından yapılan teklifi şiddetle reddetti Söz alanlardan bir meb'us: «Bu kanun çıktıktan sonra ben seçim bölgeme giremem» dcdi Ankara 3 (Te!efon!a! Ar?zl \ ergmmn hazıneye tntıkali ve bu verginin eskısıne ni=betle 10 mısli kadır artırılma=ına aid olan tasannın bu;un. B M M. nde kurulan 1 Karma Komısvonda muzakere P !!mesine başlanmıştır. Musıb sebebSa 6. Su. 2 de Menderesin Mısıra cevabı «Paktla alâkalı olarek beliren bazı muhalefetler bizi alâkadar etmez» Roma 3 («.«.) B«jbak«n Mendenes, burtdan htrekrtinden önc* gazetecilerın Ir«k Törklyt anl»»ması hakkındaki blr •ualtni cevablandırmıştır: t Bağdadda acfr«tti|imiz terek Türk Ir»Jt tebligind», bu paktın türatlt tahakkuk »deceginl gsyet vânh oUrtk tesbit etmi» bulunuyoru*. Bu paktla «llkalı «larak b«1)ren baa muhalefetler biri alakadar rtmn. Bagdad tebliğindenberl blr fok hldJtelar e«r«yaa etml« İM d«, raHyett* hle Mr 4«ğisiklik vflrud» gelmerniştir. Şunu da lllv» •deyim M, Ortafarkt* buiunup da bu paktla «IIk»dar nl»n dijpr Hevletler» A* bu çıktır Kahire, S (THAR.) Arab Birligi konferansına bir iki giınlük fasıladan sonra bu akşam tekrar baslanmıs ve son derece gerpin bir hava içinde cereyan eden müzakereler sonunda delegeler dağılmıslardır. Bıınlarm tçkrar toplanıp toplprmıyacakları bılinmemektpdir. Bagdada Bftnderilen ve Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan temsiloilerinden mürekkeb heyet. Arab Birliğmin bugünkü toplantısmda bıılunmus ve Irak Başbakam Nuri Said Pasaya. Mısır Başbakam ile Beyrutta bir toplantı akdetm»si teklif olunmıı? Arkası Sa. 7, Sü. 7 dt Adnaıt Nenderes dün 15 tc İtalyadan döndü Paşvekil dün sabah Romadan ayrıhrken hava alanmda gazetecilerin iki mühim sualine cevab verdi Mısır ve Irak Büyük Elcilcri ne diyorlar? Ankara 3 (F'vvaz Tokar telefonla büdıriyor) Bir Türk diplomatının: «Arab memlekptlerinden bazıları Türkiye i ; e «iyasi münasebetlerini kesmek tehdidinde nulunmu?Urdır» yolunda ve RomaHa verdıâi dpmeç bugün çpbrımi7nrkı siya«î çpvrelprin başlıca gorıismp me\T:uunıı teçkfl etmiçtir. Bu babprin e*7ete!pr tarafından yapıhn bir yanhj tefsırden doğduğunu s".vliyenler vardır. Diplomatik ke«ilmesi dıırumund» »kla gplen ilk isım «Mısır» oMujjurdan Mı«ınn Ankara Büyük Elçisi Ahmed Kpmzıyi buSün riyarpt »ttim. Mısır sefirine loifduğuın ilk sual »» oldu: Arkası Sa. 3. Sü S te Pekiıt daveti reddetti TRAFİK KANUNUNA UYMITAN PLÂKAIAR SÖKİLUYOR Yenı trafık kanunu eereğince, Vılâypte bağh kazalar beledıyelaParis 3 (a.a.) Yenı Çin Haberrı otomobıl plâkası vGrememektfi. araba sahıblerı ehliyet ve nlâler Aian^ırun bildirdıaıne şore. kokalarını IstRnhul Trafik Mür'urlıısvındcn almaktadırlar. Son gun Mdc. ilcflcrdpn vorilmis Dİâkaları hâlft muhafaza fden otomobil münıst Çin Başvekil ve Dış İşleç karsı Trafik Müdürlüeımce mücadele acıbnıstır .Re Vekili Çu An Lai. Guvenl& Ken Arfcasi Sa 7, Sü. 3 te . trafik DOİislrrinffı. eeceden favdalanarak caddderde dol»«n kanunmî plâkalı bir otomobılden plâkayı söktükleri görüluyor. Kızıl Çin. Rlilliyetçi Çin mümessili hazır buiund'ikça GüvenKk Konsej ine gelmiyeceğini bildirdi İzmirde fırtına ve sağnak Ltmanıta rrftmlîer deıtılr t«r«Hı1ar. blr ıat battı, ban evferi iular Istilâ ettt ltmfr J (Telefonla) Bugfln «»•t 17,30 d» lehrimizde müthis bir fcrtınt kopmuf •• *ahm\ andırsn yığmuriar y«Smıjtır. Fırtmayi müteakıb bajlaystn »iddetH y»Jmur bir çevrek ı«at devam etmijtlr. Fırtın» *«n«5inda limsnrlaki fmiW demtr taramiîlardir. Bu «rada bir ?at batmıytır. Şehnn basık m«hallelprinde bulunan ban evlerin alt katlannı sular basmıştır. Hava ız sonr» açmış, şehri kaplavan karanlık dagılmışsa d» bu hal çok devara etmemiş. tekrar sağnak halinde yağmurlar başlamıştır. Ankarada bir kulüb basıldı tclerinde (anınmi; »ahsiveHer buittnan birçok kimseler kıimar oynarken yakalandıW v# rnbıtanın daha ilk (jec* burayı n»sı! öğrendiğine şaştılar Ankara S (Telefonla) 0ön frce saat 1 de şehrimızin en lük« kuliiVılennden biri, içlndc bakara ojnanırken emniyet Ikind fube müdürü Ibean Vardalın idare ettiği bir pcüi" fkipi tarafından hasılmıştır. HâdUenin tahilâti fudur: Pul meraklılannın devam »rti§i br lokal o!arak gösterilen ^Filâtelist kuiübii», dun gec« için husııs! Arkası Sa, 3, Su 2 de Iş Kanununa tâbi işçi sayısı 600 bine çıktı Çahşma Vekâleti bütçesî dün Komisyonda rekor denccek kadar kısa bir zamanda kabul edildi Ankara 3 (Telefonla) Butçe komısvonu buaun Çahçma Vpkâ'pt ti butçesini muzakerp ptmiş ve ta, san 1,5 saat içinde kabul edılmıştir. Bu arada söz alan mebuslar bazı temennıdp bulunsrak işçilerin dsha zivade terfıhinin temininl i»tpmişlerdir. Çalışm» Vekili Hayreddın Erkmeniü izahatı ekssn mebuslar tarafından tasvib edilmls ve bövlece Vekâlet bütçesinm tasanm rekor denpcek kadar kısa M manda kabul olunmuştur. MOzak*reler »ırasuıdakl temennilpr» reren Çalıçm» Vekili Havreddin Arkaxx Sa. 3, 5ü. 6 da **m Başvekil Yeşilköv har» meTd«mnda nç»kUn indikten soarm askerl tefti» ediyor Y&ntt T nd sahtfemiz&t Alanyı 8 (Sahpb BalcıoSIu bildiriyor) Beş hastarruz bugun DamBuyük Mıllet Meclisine sevkedi lata.? mağarasında ikinci günlerini len gelir vergisi kanun tasarısı do geçirdıler. Yani ceman kür müdlayısile yapılan bazı neşriyat alâ deti 8 saati doldurdu. Bu iki günkadarlarca mübalâgah »anılmaktadıv. AHısımız malumata nazaran Btıyuk Mıllpt Mpcli'ine veril»n tasarı Ma'ive Encıim«nin's ksbul Arkası Sa. 3. Sn. l d e Gelir vergisinde yapılan değişikük Hastalarımızın ikinci ? kür günü nasıl geçi 7 Dün de Damlataş mağarasında tedavi görenlerden bir kismı çok rahat, bir kısmının ıse krizleri dfcvam ediyor lük kfirön has+alar üzerindekl te«irlerini ölçmek için vakit henüz pek erken olmakla beraber gene de her birinin şu andaki durumu Arkası Sa. 3. Sü. 4 te Bir Türk gemisinde yattgın çıktı C. Sadıkoğhı adındaki şilepte bir milyon kurmı değerinde ayçiçeği tohumu bulunuyor Cop»nh»rue I (a.a.) Dön botiin ere* v« bugün Albourg itfaiypsi »C. Sadıkoglu» «dlı Tı"ırk g»misind» çıkan yBnBifi »öndürmek için gavr»t »arfetmisHr. Gemide 1200 ton ayçiçeği tohumu yüklü idi. Arkast Sa. 3, Su. 1de Kas« hıran Mehmed "Akis,, aleyhindeki Bir hırsızın davaya devam edildi yarıda kalan Çıkan yazıların Devlet Vekili Mükerrem Saro" lun itibarıru kıracak mahiyette olup olmadığı bilirkişi heyetine tetkik ettirilecek at 15 +e sçhriTtLiz topln baîir> m kemestndp «Akı?» dava=uıa devam edıldi. Çels# açıldığı zaman hâkım heyeti v« Metm Tokerle avukatı yerlerini abnış bulunuyorlardı. Reis Necatı Erdoğan, sıhh! sebeble mah kempye gelmiven mudabil avukatı Bıırhan Apaydının telgrafım okudu. Bundan gnnra, o ; ki zabıt'ard» blr değijikl'k olmadığı mulâhazasile «Turk Sesi» gazet«smin ita+iyga sahlbmİB k'ni olduğu hakkında BasmYayından gelsn csvabi yaxı okundu. Bu tezkerede, gszete imtlyazının 10 kasım 1954 • kadar Mükerrem Sarolun, 11 kasım 1954 tem ıtibaren de Atıf Sakarm uhdesinde olduSu bıldirilmekte idı. E'vplki ceHedp resmî üânların dugunu Ankara 3 (Telefonla) DS" 300.000 llraya villâ satın alan komönist lider! 3 (AP) GüvMillir bi kavnağın hildırdiğine göre, F' jn«;ız komnnısHprinjT" Hderi Maurice ThoTZ. Asa Hanın me«hur kâ;?ne=i"'" ch' dolara f300 000 T. L ) Bir villâ •*tın almıstır Thores uziın ctirpn bir ba"rta1ıkt=n Ruevada tedavi olduktan sonra secenlprde Fratısava dönmüştö Thorez bundan sonr» AŞa Hanın 500 mptre vakınında oturan bir kora şıi'îiı olanktır. Beşiktaş dün Beykozu 4 " 2 maglub etti n. 5sMld§ tevzı edıldiâi hakkında Ba=vçk|l«7te yazılan tezkereys cevab Belmedıgı anlaşıldığmdan resBundan bir muddet ew?\ Sırmî ilânlann neye mustenıden ve kim tarafından tevzi olunduğunun kec'de Hocapa^ada «Şırin Palas» Başvekâletten yeniden tekidine, ha otelinin kasasını goyarak muşterı Arkası Sa. 3, Sü. S te Arkas\ Sa. 6, Su. 5 te Şirin Palasın kasasınikn 24 Jbin lira çalan sabıkalı dün fehrimize getirildi, macerasını anlahyor Yukanda görduğunuz muazzam kabartm» resım yerlı bir fılm reklâTTiıdır v» Iytanbulun en büyiık meydam oian Taksim mevdanms kflnmuîhjr. Altind» bu n u s^vreden Jer de •LerinHs mfkteb çantalan iki İlk ok'jl ta!ebe«idir. Smemacılara mı kızma'ı. ahlâk zâbıtşsım mı tenkid ermsli. yoksa bieım ar v§ hl y» hlsleriml» hakkında mükpmmel fıkirler «dmen bu ravalh yavrulara mı «cım»lıT Doğrusu »»îirclık, k»ldık. Her şeyin bir haddi var BUGÜN Kadvo İe İstanbul Beîediyesmce »blok kad rolanaiîi lâğvedllece* bildirflmektedır Bunun neticesl aylıklannı anblok tahsisattan alan 500 m*İ E. T. T. idaresinin, otobüs bi nııır açıkta kalacaktır. Anblok kadroların lâğvedilmeain» Profesyonel lig maclanna dün Dolmabahçe stadında yapılan Besiktas Beykoz fcarsılasma letcı ve ^oforleri için âriabı mus<esfle devam e<lilmi^tir. Ytıkarıdaki rP'im. B*siktasm42 Ealibiyetıle biten maçtan bir âm göster ret kurslan açacağını bıldıımı^tık sebcb, Brledhede toftişİPrd» bul» Arkast Sa. 3, Su. 7 dt Arkast Sa. 3, Sü. S d* mektedir. (Maçın tafsılitı ve diğer «por haberlenmiz 4 uncü sahifededir.) Beledive şoför ve bilclcilcri protesto ediyor anblok kadrolar fâğveriüecek Mauşlannı bu kadrodan alan 500 mpınur açıkta kalacak BclediyctJc > ANLAŞILDl AıNLAŞAMIYACAĞUI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog