Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Reshnli Yenl Lugat rm AnttMopadl Takımı Doksan Lir». ı I S K H YAYINLARI ı 30 aocı jıl »yi 10 962 m h u r i yet KUBUCUSU: YUNUS NAOf toM utifibol PMt§ t t t t m tttsBDtu wo M2M ?aa İf)«ri 1428». Matfau: 142M J 500 LIRA Mükâfat Varlık dergislnin açtığı 500 lira mükâfatlı şiir yarışmasının tafsilâtım ve müssbakaya katılah ilk şiirleri Varlıkın fubat sayısında mutlaka okuyun. Ay blrincisine 25 kitab. yıl birincisine 500 Bra. Tafsilât Varhkta. Perşembe 3 Şubat 1955 C.H.P. nin Irakla Paktı beğenmediği yalanlandı İnönü bazı gazetelerde kendisine atfolunan fikirleri tavzîh ve tekzibe lüzum gördu Tirk T« İtaylan BMbakaolan, Dıı Ulert Bakanlan T* d<t*r heyet uaUri, müsterek teblifi I f a atb«k ra»daa ••• teylaatıfe Ankara. 2 (Telefonlai Eundan b:r kaç gün evvel C.HP, iktidaun dış politikasını desteklediğini ve Ortadoşu politikasını da gerek fikir ve geekse bugiüıe kadar yapılan tatbikat bakınundan tasvib ettiğini bildirmiştik. Nıhad Erimın açtığı iki partl trasındaki yakınlaîma kampanyası» Arka:ı Sa. 7, Sü. 6 da A. Menderes bugün d d yuraa aonuyor Rom» 1 fCıımhuriyct'in husu=î servisi) Türk Italyan görü?meleri bu akşam ııona ermİ5 ve müçterek bir tebliğ neşredilmiştir. Siyast çevreler, bu müzakerelerln iki memleket arasınrfaki bağlan kuvvetlendirdiğine İlâ Mısır, bizî diplomatık münasebetleri kesmek ile tehdîd ediyor Böylece Türklralc Paktinı geciktirmek özere girişilen leşebbnse simdiden akim kalmış nazarile bakılıyor Roma 2 (Cumhuriyet'in husust paktını geclktlrrnek İçin bfr mı»ervini) TOrk Irak andlaşma nevra olduju tannedilmektedir. «ına karyı Mı.iınn firi^tiji baltala Türk dlplomah, bu haberfn Menm» manevrası yözflnden Başbakan Arkan Sa. 7, Sü. 7 d« Menderefrin Romayı eyaret pr»granu ak»amı?tır. TOıkly» Basbsk«nı Roma »ehrmln Fferum T« COIo«eum eibl tarihî yerlerinl e#zememU, daim! ftrrett» çaliîmıjür. Türk heyetln» mtnnıb bir dipl©mabn aöylediğin» gör«, ban Arab devletlerl Türkiye fl« diploma«k münasebetleri kesrnek tehdidinde bulunmuşlardır. Buıun. TürkIrak Sahillerimizde bulunan mcrmilcr MEKTEBDE ÖLEN TAVRD Istanbul Erkefc Ll»wi ftftrencilerinden 12 yaslarında Mehmed Bütecin. okulun merdivenlerinden düstüğünü ve hastaney* kaldırıldıftını yazmısrtık. Hastannede Antalya 2 (Telefonla) Kaş k» vefat eden yavrunun cenazesi dün okul Idareci ve öjrencllerinin zamızm Kalkan nahivesi Fîmaz isijtirakile kaldırılmıstır. Resim, bu hazin cenazs törenlnl göster kelesinde kapalı bir sandık içerimektedir. i sinde 8 aded roket. 60 mm. lik bazoka mermisi ele geçirilmiştir. Kasm tam karîisındaki ve karasula Arkast Sa. 7. Sü. 6 da Bîr sandık Içerislnde buhınan mermi(erin Yanaalı balıkrılar tarahndan birakıldiğı tahmin edihyor Türk • Italyan müzakereleri dün bitti, müşterek bir tsbliğ yayınlandı Kanunî hiikiimlerde ve Türk Italyan müna.«ebetleri için yeni ufuklar açtığina Işaret etmektedirler. Türkiye Başbakanı Mendere*. Dı? İşleri Bakanı KöprülO v» refakatindekiler yann buradan ha Arkas\ Sa. 7. Sn. 4 te hâstalıkton Jüreltmek için va*e<Klir. H'n hir kanuna mükemmel dehanemez. Çiinkii cemiyet her an h yat sartları ve tezahürleri d bir mfnyedir. O degiştikçe onun devaları da değismek kadar tabıı hir şey olamaz. F.ski ve sağlam hukıık pıensiplerinden biri de «/.amanın değişrnesile hiıkümlerin de doii^eceği • kaidesidir. > Kamınlann aksaklıkları böylece onun bünye zarureti olarak, meyAlanya 2, (Şahap Balcıoğlu bildi den beri tatbik edilen İlk değişik dana çıktıkça onların ihtiva ertik riyor) Uzun bir muayene v« kont kür leklidir. Kafilemizin herkea leri hııkümler de değiştirilir. Her rol dsvresinden »onra ayrıca Alan ten önc» bu erken laatte mağaraya memlekette nlduğu gibi bi/.de de yada da mağara dışında üç gün ge girmesi doktorumuı Nihat Düşen yüriiıliikten kaldırılmıs. hinlerce çiren hastalarımız bugün Damlataş tarahndan Istenmişti. Yanl bizim kanıın vardır. Bunların sayısının kiiıüne başladılar' Evvelce de bil hasUlar »abah laat 68 v» akşam hizde belki ba^ka memleketleıde dirdiğimiı gibi Alanyaya rardığı saat T» arasında kür yapacaklar kinden fazla oluşunun scbelıi yarım mızdan beri beş hastamızdan üçü clı Böylece layun aeksene yaran di «sır içinde Tiirkiyede bir Impara nün krizleri artmış, ikisi lse eski ğer hastalar tarahndan mağara ha torluğun çöküp yerine bir ıti'Uî durumlarım mubafaza etmişlerdir. vasınm Ubii tesir kudreti değiştiril Cıımhııriyetin ktırııltmıs. ve hıı nnıe Bu sebeple Damlataş mağarasmm meden hastalarımizm eldeki imkân Üyat sırasında dış ve iç harhler, hastalarımız ürerindeki tesiri daha lann en fyisini kullanmalan sağihtılâller. inkılâbların vııkua gel iyi ölçülebilscektir. Cumhuriyet ka lanacaktır. Aynı zamanda bu »aat m'4 olrnasıHır. filesi bu sabah saat beşte kalkıp programı gayesinde »abah saat 811 Lâkin bir kamımın isabetsiz hü «hazırlıklara başladı vc saat tam al v« öğleden sonra saat 24 arasında kiimleri mutlaka uzun zamanda tıda Damlataş mağarasmın kapısı kür yapan diğer hastalar mutazar anlaşılmaz. Bazan tatbika konmanr olmayacaklardır. dan isabetsizliği göriilen kanıınlar açıldı. Saat altıda başlıyan bu kiir Damlataş mağarasının astım tedavi «Cumluıriyet» kafile<=l bu s^bab da nlur. Millî Korunma kanununun si için kullanılmağa başladıgı gün Arkası Sa. 7, Sü. 1 de kii'aları serbest bırakan yeni hiikümleri hıına bir misaldir. Bu hiikıimlcr tatbika konmadan yeni bir kanunla yiirürlüktrn ka'dırılmıştır. r Bu söderle anlatmak istediğiniiı, ı kanunî hiikümlerin bazan, daha tatbik edilmpden bile isahetsiz olduğn anlaşılarak viirürlükten kaldınlması olağan bir hâdise olduğu hakikatidir. Tatbik edilmeden isabetsizliği anlaşılan hükümler bulşletmeler Vekili, devlet teşekkülleri idare lıınıınra. tatbikten sonra meydana çıkan aykırilıkların da haydi havdi İ meclislerinin murakabeyi lâyıkile yapmadıklanmcvcud olal>i'«"<eipni. hıınlann da j Jiempn fa^hihine jeiHilmpşi lâzım M. T. A. idare meclisinin de 8 senedir nı ve Eeleceşini kRbuI etmemck beyhude toplanamadığını iöyledi bir inad olur. 1954 seçimlerine tekaddüm edet» şiinlerde Matbııat kanununa bir takım hükümler vazedilmiştir. Bn hükümler şahsi seref ve haysiveti tecaviizden koruınak gibi yerinde bir mucib sebeble Lnnmuştur. Yalnız bu hükümler konurken hakikaten kuruntnası istenen şahsî şeref CUMHURİYET Arkasi Sa 3. Su 5 fe AnŞara, 2 (Telefonla) tşletme lar Vekâleti Bütçeıi bugün bütçe encümeninde görüşülmü} v« kabul edilmiştir. Müzakereler iirasında yapılan tenkitleıi vc «orular» «ualleri, uzun bir konuşnı» yaparak, cevaplandıran İşletmeler Vekili Semet Ağaoğlu. iktisadt devlet teşekküllerinin idare meclisleri işletmenin murakebçs'nl ISyıkiyl» v»pa madıklsnnı meselâ Maden Tetkik Arama'nm idare meclisinjrt 8 genedir toplanamadığını, hakik! murakabe için bir heyete ihtiyac olduiŞunu, bu hususta yeni bir mevzııat getirileLeğinl söylemiş, ayrıca Teşkilât kanununda birlik bulunmadığını, herhangi bir hususu Etibankm kabul ettiği buna mukabil Sümerbankm edemediğini îözlçrine Arka.n Sa. 3, Sü. 5 te Hastalarımız Damlataşta dün kttre başladılar Ege ve Karadeniz Universiteleri Dün Maarif Encümeninde görüşülen kanun teklifleri Vekil tarahndan müsaid karşılandı Ankara X (Telefonla) İzmir »• busu Behzat Bilgin v* 22 arkadajının Ege Üniversitesinin kurulması hakkındakl kanun teklifinin müz* keresirve buçün maarif encümenind» Arkas\ Sa. 7, Sü 5 te Kiralar hakkında karma komisyonun son kararı Ankara 2 (Telefonla) Klra ka nunu tasarılarını tetkik eden ve ye ni hazırlanaeak kanunun esaslanm tesbit eden karma komisyon bugün de toplanmıştır. Bugünkü toplanttnnda blnalann Dün komisyottda scrt mnnâkaşalar oldu. Kiralar binaıtın nialiyet Hatimıt yüzde otmna gcçmiyccck amortisman nlsbetleri megsl*sinde *ert münakaşalar cereyan etmif Te neticede kiranm masraflar dahil maliyet fiatının yüzde 10 ununu geçmemesi ve kira ücretinin de bu Arkan Sa. 7, Sü. S de İki saatlik ilk sabah tedavisinden sonra astımlı hastalar: «Bu magaranm havasında fevkalâde bir şey var» dediler Altııt spekülâtörleri tesbit ettiriliyor Son günlerda büyik miktarda altın satın alanlar hakkında takibata geçilecek Altın flatlaruıda ttm rftnlerd* forîilen yfikselisl hükumetin <Ukkatle takib etmekte «Iduftu h«b«r rerilmektedİT. Altın plyagaa ile y«krn alâkaaı olan kaynaklar altın fiatlannın yOkselmesl içfaı hiç blr sebeb bulirnmadığnu re bu funl yükselisjn münhasıran altın öı«rine apekfllâsyon yapan vurçuncuJar taraftndsn y»ptınlrlı|ım beyan Polisin »ornıya eekrlfl, İMmkacınnı etrnektedirler. SOB 15 fua lçind» sevgiKlerindffi 1» yaşuıdaki artisi büyuk miktarda «!tın gatm alsnlınn Isimleri T# gatın »Idıklan ıltuı •amzedl miktarlan tesbit »ttiribnektedİT. Spekülâtörlerin oyunlanna âlet olarak, yükselen fiatlar ü^erinden altm alan vatandaşlann pek yakmda büyfik zararlara maruz kalacaklan anlaşılmaktadır. KAHtREDI tDAM Kahired» askerf mahkeme taraiında» mahkÛTa «dll«i uri Yahudi mBOMVnvm idam •düdiklerinl bUdirmiştfk. Yukandaki ns»lrnd» asılaslardaa doktor Marzuk fSrulmektedir, S senedir toplanmıyan idare meclisi!.. alalım! tstanbnl Ankara yohıvda orta büyüklükte bir knprü kaza neticesi yıkıldt ve bir hafta müddetle memleket ikiyt aynldı. Demiryolu münakalesi aktarma ile dahi temin edilemedi. İstanbul Ankara aranvdn b'.r çok köpriilcr mevcvddv.r ve svlhü şükun devresi b«günkü gibi devam etmiyebilir. Bunlarm havadan bombalantna.fi vardtr, yerden tabotaj nettcest tahribi vardır. Demek maazallah büyiikçelerinden 12 köprii yıkılsa yukarıki hesabla biz memlekette demiryolu münakalesine aylarca. belki de yülarca veda edeceğ'Z, öyle mi? Kriprvlcr cii'anvdnki kara ynllanvr düzeUm?k o!;iıi o,kîırrtzo çre'ni'yor n»u? Aktarmay\ her hal ve kârda temin etmeU âeğil miyîz? Sonra ka~ za yerinde biıgün yapilan yarı odun, yan demir muvakkat köprii ifiH bir hafta miiddet çuh taıjıimuz mı? MÜHiikalât Vekili geçtn fltin Bütçe Kumhyonuvda Demiryollar tdaresindeki 100 tnnya\n\z 7 tanetöylüyordu. Veiei\ konvşmakia acele edrp lüzurnsnz mbmetg katlanmif. Bir kaç gim b'klest im{$ Mdiseltr no«I oUa *yn\ hıtkikaH umumî efkâra daha da parlak şekilde bildirectklermi}... Bu. hâdiseden derı almahıız. Eğer idrakmiz de DemiryoUart mühendisleri gibi tırra kadem Kullanılmış bir otomobil 105,000 lira! Adananırı zengin pamukçTilanndan biri Izmire gelerek bu araba>n aldı İzmir 2 (Telefonla) Şehrimi2 kamyon. otomobil .traktör ve lâstik acentalan Ekod namı aîtında yeni bir dernek kurmuşlardır. Bu suretle İ?tanbu!daki Kolsd Derne Arkas\ Sa. 7, Sü. 7 de New York polisinin başıderdde Öldüriüeji mîlyoner bankacı ile alâkalı tahkikat ikrleyemiyor! N<rwYork 2 (a.a.) RuMnstein'm ölümü hakkında polisin açI tığı tahkikat hiç ilerlememiştir. Başsavcı yardımcıst Alexandre Herman, verdiğ: beyanatta, polisin yeni şahidler arayarağmı ve bu suretle hâHiseyi başka bir zaviyedpn incelemenin mümkün olacağını cöy lemiştir. R'jbinstein'm karısı. polLse rer' diği ifadeds, cina"st gscesi svde hiç bir kadın görmediğini, yalnız sokakta, kojnı renk flbiseler giymij Arkast Sa. 7, Sü. 8 de Sahtekâr Lawrencc Radyosn dnn Bszetemîzîn tefrikasindan bahsedenk Lawrence*i miidafaaya kallaşh Dün gece Londra radyosu Türk dili ile yapmakta olduğu neşriyatta. geçcnlerde Cumhuıiyet'in tefrika rttiSi (Sahtekâr Lawrence) adlı kitabdan bahaetmiştir. Bır Ingiliz tarafmdan hazırlanmış oîan konuşıada. Lawrence'in büyük meziyet leri c!an bir lider. Arablar taraf | dan çok sevilen bır adatn, meşhur Arkan Sa. 7, Sü. 7 de AT NALINDAN KOLYE Parisli terzilerden Pierre Cardin, ilkbahar modellerini teşhir ederken (at nalı kolyesi) ni mühim bir buluş olarak ortaya atrmştır. Elbiserrin dekoltesi de. bu kolyeye göre hususî surette hazırlamnıştır. Fakat kadmlarm at nshm boyunJannda taşımaya razı olııp olmıyacak ları henüz bilinememektedir. Tarih İîât'GKîİS Bugün 21 nci Hâveyi veriyorw:j İhlİlâfl , ^ t. ^üvenlik Konseyinm Formoza ihtilâfmı halletmek üzere Kızıl Ç i n i d a v e t ettiğini bildirmljtik. Yukandaki realm Kons«yin delegesı müstenkif k a l m ^ . Formozaya da l r Eisenho^rin J TAZ1SIZ, tkj poliı bir barda hadİM (îlurdılar Gazeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog