Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Harikulâde hediyelerile AKSARAY ÂJÂNSI BUGÜN açıhyor DOĞUBANK 30 anro nl sav 10 £87 umhuriyet KUTÎUCUSU: TUNTJS NAOf Teleraf ve mektub aHresi Cumhunvet fstanhul Posta Rutusıj tstanbu' tfo 248 Telefonlar: ümumî Santral No sı: 24298 Yazi Islen 2429» Matbaa 24290 JA8K 10ND0N D Ö \ E K Meşhur Amerikan yazarmın en gu2el büyük hikâyelerinden birkaçını bir arada sunan bu kitab da Yaşamak Hırsı kadar beğenilecektir. Varlık yayınlan, hlİT*. Pazirtesi 28 Şubat 1955 Hükumeigelir vergisi hakkındaki tasarıyı dün Meclisten geri aldı Başvekil Adnan Menderes, tasarının 1954 kazanclarına teşmilini hükumetin istemediğini ileri sürdü ve Mecliste müstaceliyetle görüşülmesine lüzum olmadığını söyledi Ankara 27 (Telefonla) Bu sa bah Hariciye bütçeii görüşüldük ten sonra B. M. M. Riyasetin» bir takrir verildi. Takrirde; Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin tâdilln» dair kanun tasarısınm müstaceliyetlt gorüşülmesi teklif ediliyordu. Bilindiği gibi bu tasan lle yüı bin liradan fazla gelirler için ilk vergi nisbeti arttmlıyor re bu «rtıj martta bevannamesi veril«cek olan 1954 gehrlerine de teşmil ediliyordu. Artış çöyle idi: 100 bin liradan gonra 50 bln Ur» için %50 ve ikind 50 bin lira için de %60 vergi alınacak ve 200 bin liradan sonrası için de %45 nisbeti tatbik edılecekti. Halen mer'iyette olan Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinde ise; 100 bine kadar ve 100 binden yukarı olan matrahlara ortalama %35 nisbeti tatbik edilmekte ve böylece yeni tasan bu nisb?ti %10 arttırmaktadır. Müstaceliyet takriri üzerine Cumhur Baskanımız Celâl BaBıitçe Komisyonu adına Hâdi Hüsyar, bugün memleketimıze mümen söz aldı ve tasarının komisyoteveccihen Karasiden yola çıkacaktır. Yukarıdaki resim. Bayara Lahor Üniversitesinde fahrî na iadesini lstedi. Hâdi Hüsmenin «8yledikleri pek hukuk doktorlugu pâyesi verilmesi münasebetıle tertiblenen törenden bir intıbaı gostermeksnlasılmadığı için Maliye Vekili tedir. Cumhur Baskammıza aid diğer haberleri 3 üncü sahifemizde bulacaksınız. Hasan Polatkan kürsüys gelirk«n Başvekil onu durdurdu, kendisi kürsüj'e çıktı v» dedi ki: « Tasarmın bir maddesi yuksek lradlan mütezayid nisbette arttırmaktadır. Geçici maddesi is« bu Tiisbetlerin 954 kazanclâruu teçmi! edilmesine dair olan maddedir. tş hayatında türlü mahzurlar arzedecek olan ve vergi tekniği bakımmdan şayanı kabul göriilmiyen bu madde hakkındaki teklfi^ Arkan Sa. 7. Sü. 6 da Bütcede 187 milyon liralık apk Ara/i, geMr vergilerinin geri alınması veya komisyona iade edilmesi ü/erine meydana gelen açığın kapatılınası çarelcri aranıyor Ankara 27 (Telefonla) 1955 butçesinin gelir kısmma alınm ş olan gelir vergisi, arazi vergisi ile bina vergisi ve binalardan alırtan buhran vergilerine aid tasarıların geri alıması veya komisyona iarlp edilmesi ile butçede 187 milyon hrahk bir açık meydana gelmış bulunmaktadır. Bütçe Komisyonunda seçilen üç kişilık bir komite bu akşam saat 21 de toplanarak bu açığın kapatılmaları çareleri üzerinde durmuşlar ve 187 milyon liranın bir kısmının dahilî istikrazlarla kapatılması, bir kısmının da tasarruf edilmesi suretıle bir formül bulunması uzerinde ça hşmıştır. Bu kuvvetli ihtimal »çığtn dahilî istikrazla kapatılması raıa vanlmış olacak ve yarınkı müzakeıede Meclis UmUmî Heyetinde gorüşülecektir. Ordu takımı Fransayi dün 4 2 mağlub etti Türkiye Fransa Ordu futbel karşılaşması dun Ankarada 19 Mayıs stadını tamamen dolduran büyük bir seyirci kütlesi önunde oy« nanmıştır. Bu maçta çok guzel bir oyun gös teren Ordu takımımız Fransızkn 42 mağlub etmiştir. Oyunun ilk golunü Fransızlar atrruşlar, buna Ordu takımımız iki golle mukabelede bulunarak devreyi 21 galib bitirmiştir. İkinci devrenin başlannda Fransızlar beraberligi temin etmişlerse de takımımız iki gol daha yaparak sahadan 42 galib aynl mıştır. Ordu takımımız, bu galibiyetile, Romada yapılacak domıfinal maçUjrııJ» katılma hakiıru kazanıyış^i(^4h^ıit tefsitâb 4 îhicü sahıîe* mizdedır.) Telefoto CUMHURtYCT: Aakarm • tftnnfcj Türk ve Fransız Ordu takımları dünkti maçta hir arada nlıaya «tkarla«k«a Bayar bugün Pakistandan ayrılıyor Arazi vergisi Mecliste gurultulere seoeb olaii Ankara, 27 (Telefonla) Arazi Bugün Hariciye bütçesi görüşiivergisi kıymetlerinın 9 mıslı art lüp gelır verg si tasansı geri alıntınlması, arazi ve bına vergılerıle dıktan sonra tasarının müst?te!ibinalardan alınan buhran vergi yetle muzakeresi için bır takrir sininin muvazenei umumiyeye dev verildi. rine aid tasaı bir muddet evvel Kabul edilen bu takıir üzerine Ankara 27 (Ecved Guresm tele muvakkat encumende reddedılmişevvelâ tasarı okundu. Divan kâtıbi, fonla bildınyor) B M.M. bugün tir. Arkası Sa 7. Sü. 1 de 1950 den bu yana, belki en hararetli gunlerinden bırıni yaşadı. Hü kumetle, iktidar partisinin bir kısım mebusları arasındaki mücadele, munakaşa şımdiye kadar hiç goıulmıyen bır şekle doküldü. Netıcede hükumet az bır rey farkile galebeyı temin etti. Bakalım sonu ne olacak? Bılindığı gibi afızi vergisine 9 mıslı zam yapılması, arazi ve bina vergılerıle binalardan alınan buhAnkara 27 (Telefonla) Bugün lira ev kirası verdiklerini, içecek ran vergısinin muvazenei umumı B. M Meclisinde gelirler bütçesi bulgur çorbası bulamadıklannı, yeye devri için hükumet bir tasan göruşülürken memurlara hususî banka müdürü yerine bu ufak mehazırlamıştı. olarak ikramiye verilmesi bir me murların hatırlanması lâzım geldıği Bu tasarı ile arazi vergileri dokuz bus tarafından ortaya atılmış ve ni beliıtmış ve demi«tir ki: misli artıyor ve böylece yılda 140 lehde tezahüratla karşılanmıştır. « Rahmetli Saracoğlu zamanınm lyon liralık bir gelır elde edili Asâh Erozan bir aralık kürsuye da hususî bir ikramiye çıkarılmıştı yordu. Ve bu gelir de bına ve buh çıkarak yan tarafta oturan Maliye Maaşlanmızı yükselttik. Fakat göran vergılerıle birlîkte 955 bütçe memurlarını ve Banka Umum Mıi nül rahatlığı iie alamıyoruz. Bari sıne almmış bulunuyordu. Tasan dürlerini ?österip bunların az maaç Adnan Menderes de memurlaTa bimuvakkat encumende redde uğra aldıklannı, paralarının artırılması rer maaş ikramiye verdirsin. İsmi dı, buna rağmen hükumet geri al lâzım gelr iğini söylemiştir. İtiraz (Menderes) ikramiyeleri olsun » sesleri yüksehrken Sinan Tekelioğ Arkası Sa 7, Su. 6 da Alkışlarla karşılanan VU konuşJ lu yerinden fırlayıp kürsüye gele madan sonra Agâh Erozan söz'erirek 150 lira maaşlı memurlarm 100 nin yanhş anlaşıldığını söylemiştir. Dünkü Meclisten intıbalar Vergi aleyhindeki meb'uslar, tasarının reddinde ısrar ettîlor, Başvekil dört defa komışmak zoru nda kaldı, neticede tasarı, küçiik bir rey farkı ile komisyona iade olundu Dün kabul edilen bütçeler Hariciye Vekâleti butçesinin miizakeresinde Fuad Köprühı dış meselelerimBe, Sovyetlcrle olan münasebetlerimize dair izahat verdi Ankara. 27 (Telefonla) B.M M. hvgun srat 10 da toplanaıak Harıcıye Vekâleti bütçesıni muzakere etrnlştır. Butcenın tümü üzerinde evvelâ C.H P. adrıa Turgud Gole konuş Arkav Sa 7, Su 4 te Türk ve Alman berberleri arasındaki miisabaka neticelendi Ankara 27 (Telefonla) îkı şün evvel şehrımıze gelen Alman r 1 1 ken ve berberlerıle Turk manKen ve berberleri arasındaki müsabaka dün akşam Ankara Palas oteli salonunda yapılmıştır. Günduz ve gece başı olarak iki şekıl üzerinde yapılan musabık» alâka ii* takıb edılmış ve netıcede ekip halınde birincıbği Almanlar kazanmıştır. Ferdî bırincılıği Alman ekpinden Wigman, ferdı ıkinciliği de Türk ekıpmden Jorj Polopulos almıjtır. Mecliste memurlara hususi birer ntaaş ikramiye verilnesi istendi Telefoto CUMHURİYET: Ankara İstanhul lünkü mscta Fransız ka'ecisi, Alinin bir itağını önlerken ..»• vefat etti alkan Paktı narıcıye Hüseyin Ragıb Vekilleri bugün toplanıyor Baydur dün sabah Hüseyin Ragıb Baydur Londra Bii>iık Elçimizin öliimti yurdda olduju kadar İneilterede de teessür uyandırdı Ankara 27 (Feyyaz Tokar telefonla bıldııiyor) Balkan Paktı Hariciye Vekıllerinin yarın (bugün) şehrimizde başlıyacak olan üç gunluk içtimalarına iştirak etmek üzere Yugo^lav Hariciye Vekili Koca Popovıç ile Yunan Haricive Vekıh Stefanopulos, refakatlerindeki beşer kişilik heyetleıle bugün şehrimvp jjpldiler. Yugoslav Hariciye Vekili saat 15 20 de Etimesud sı\ il hava tneyHanına, Yunan Haricive Vekili de =ıat 18.10 da askeri meydana inıler.. Koca Popovıçe Devlet Müşaviri osıp Gjci'gja, b ı buyük elçi ve iki usteşar, Yunan Hariciye Vaki'ine e Yunanistanın Belgrad Büyjk v Oün Ankaraya gelen ugoslav ve Yunan Hariciye Vekıllerinin »örüşiilecek meselelc hakkında Cumhuriyet e verdikleri beyanal Elçisi Filon ile Balkan Dairesl Mii duru ve iki ataşe refakat ediyarlardı. Her iki Vekil de. Hariciye Vekili Fuad Köprülü, Ankara Vali ve Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Sekiz çocuk anası ücüz doğurdu Antalya 27 (Telefonla) Sekiz çocuk anası olan, Kaş kazamızın Söfudluk köyünden Emine Köloglu adında Bir kadın dün yaptığı yeni bir doğumda bır batmda 3 çocuk daha dunyava getırerA l l çocuk anası olmustur. Emine, evvelee dünvaya getirdiği çocuklan dört defa da ikiz olaıak doğurmuştur. Yeni doğan çocuklar sıhhattedırler. Tarih İlâvemiz Bugün 28 inci Londra 27 (A P.) Tuıkivenin Londra Buyuk Elçisı Hüseyin Ragıb Baydur bugun burada vefat etmıştir. Eüyük Elçi. sabah gezinti^i yaptıktan sonra ıkam^^âhına donmuş ve her zaman oldıığu gıbi yemekten evvel uzanarak uyumuş, fakat bir daha kalkmam^tır. Baydumn hizmetine bakan hademp onu odasında ölmüş olarak bulmuştur. Hüseyin Ragıb Bavdur, Londradaki Büvük Klçileıin en cakıııi olarak tanınmaktaydı. Sosvete havatından ziyade okumayı ve sanat eserleri koleksivonlan yapmayı severdi. Büyük Elçi bekârdı. Metnloketimizde teessür Londra Buyuk Eiçımiz Husp\in Raeıb Baydurun vefatı yurdda kısa zamanda duyulmuş ve Buyuk bır teessür uyandıtmıştır. İn^iliz hükumetinin teessürö GECEKONDULARI GÜZELLEŞTİRME tstanbul GecekonLondra 27 (BBC) Türkiyenin dulan Gii7«'lİP'rtirme Dernpğinin yıllık kongresi dıin saat 10 da Londra Biiviik F.lçisi Hüsevin RaAksaraydaki Tiırk Ocağı binasmda yapılmışVır. Toplantıda, ida raıb Bavthuun oliımii İn^i'ı7 siyasî re heyeti raporu okunmus azalar idare heyetini siddeıle tenkio "Pvulerınde büvük teessıır uyanetmişlerdjr. Ayrıca, gecekonduları vıktırılan kimselere Belediye 'umıstır. İngılterenin Ankara sefiarsalarından ver tahsisi için miiracaatte bulunulmasi temennı ıne bugün veıilen taiimat uzcıine olunmuştur. Toplantıva veni idare heyeti secimi ile son veril ^'i uk Elçi İngiliz hüKuırc'inin mı^tır. R«sını, düa toplantıda bulunan bir grupu gostermektedfc^ Arkası Ss. 7, Sü. 2 d« Bir berber tuvalet yaparken Paris ve Saare anlaşmaları R.ıd Almanya Meclisi her iki anlaşmayı da tasdik etti Boon 27 (a a.) Batı Almanya fedcral meclisi bugun toplantıla: ına devam ederek Paris anlasmaljnnı uçüncü defa muzakere ederek bun ian tasdik etmiştir. Anlaşmalann tasdik k»yfiyerl |U şekılde cereyan etmiştir: Müzakeıeler (gmt saat ayarı ile) laat 17 15 te son bulmuş ve anla^malar ıra ıle oya konulrauştur. Netıcede: Almanya'nın isgal duramuna nih\et veren protokol 151 oy« kargı 324 oyla, J Ark&sı 5fi. 7, Sü 5 t* i v o l c u S.ılc ııu|}<1a ijin Dajujma Bürosu kıuuldu Gaaeteler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog