Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

t SNRE CUMHURhlET Her Aboneye Bir Evlik Kıymetli ÂRSA HEDIYE TÜRK TAPI BANKASI : TÜRK YAPI BANKASI : TÜRK YAPI BANKASI : TÜRK YAPI BANKASI : TÜRK YAPI BANKASI 16 Mayıs 1955 tarihinde çıkaracagı EVIM mecmuasına kay dolan 6000 aboneye birinci ptrti olarak 6000 evlik arsa tahsîs etmiş ve 10 zun eibi kısa bir zamanda 6000 bin abone kaydolarak hediye edilen arsalann tapuları mecmuanın çıkıjından evvel abonelere verilme ktedir. Ikinci parti olarak (2000) aboneye (2000 evlik) blok halde arsa hediye etmegi karar altma almıstır. nın ikinci parti olarak hediye edeceği arsalar BAKIRKOYLE YEŞILKÖY ARAS1 50 metre genişliğinde tn$asma başlanan LONDRA Asfaltı mevkiinde ve Marmaraya nazır olup Istan bul Belediyesinin 300 000 nüfuslu muhteşem plâjları, otel leri ve 15 katlı apartiman inşasına karar verip Nafıa Vekâletinin tasdikından ?eçen ve taanbul Belediyesince bu mevkideki asfalt üstündeki arsalann M2 sini 100 lira gerilere 20 Hra kıymet takdir ettiği istikbali müemmen olan Baruthane bahçesı namile Küçük Şehir arsalan mevkiindedir ki buralarda asgarî arsanın M2 si 20 lira değerindedir. na ikinci parti Evim mecmu asına abone olacak müşterilerimize aşağıdaki şartlar dahilinde cepheleri 14 metre genişliginde ve 15 metre derinliginde 816 metrekarelik blok halde hisseli arsa hediye edecektir. nın Evim ismindeki mecmuası haftada bir gün çıkacaktır. Bankamız kültürel sahada da faydalı olacağı mülâhazası ile bu mecmua kıymetli yazarların el lerinden fevkalâde renkli zengin bir şekilde intişar edecek ve fiatı 150 ktıruş olacaktır. (ÜÇ SENELİK ABONE BEDELI OLAN 216 L1RAYI) Bankamız veznesine makbıız mukabil* yatıran her dört kişilik grup halinde aboneye 210 metrekarelik bir kıymetli arsa hediye edilecektir. Arzu edenler maa aılece 4 kişi olarak müstakil bir arsa alabilirler. Arzu etmiyen ler başkalarile blok halde arsa almak zaruretinde kalacaklar dır. Aile reisleri, çocukları icin de abone olabilirler ve onların arsa haklarını kendıleri alabilirler. TÜRK YAPI BANKASI : Evim mecmuasına abone ola nlar, ayrı ayrı tarihlere aii nıecmualarımızda bulunan kupon lardan 300 aded biriktirerek ileride Bankamıza makbuz muka bili teslim edeceklerdir. Evim mecmuasına taşradan abone olmak istiyenler mufassal adreslerini yazarak bulunduklan mahallin posta veya baı.kaları vasıtasile 216 lira gönderm ek suretile abone olabilirler ve bankamız kendilerine göndeTÜRK YAPI BANKASI receği vekâlet örneğine göre gönderecekleri vekâlfftname üzerine hediye edilecek arsalarm tapulan tescil edtlip adreslerine gönderilecektir. TÜRK YAPI BANKASI : Evim mecmuasına abone olan müşterilerine mecmularını po sta havalesile muntazaman adreslerine gönderecektir. Evim mecmuasına abone, olan müşterilerimiz, Bankamızın özel vasıtasile şehir içinde seyah atlerini alacakları paso ile ücretsiz yapabilecekler ve böylelik le ayda asgarî 15 lira vasıta parayyından kurtulmuş olacaklardır TÜRK YAPI BANKASI Evim mecmuasına abone olan müşterilerine arsa hediyelerini verirken arsanın tasdikli ça pını ve lüzumunda inşaat yaptıklan zaman bir kolaylık kabi linden inşaat plânlarını 3 katlı olarak şimdiden abonelerin» TÜRK YAPI BANKASI vermektedir. TÜRK YAPI BANKASI Evim mecmuasına abone olan müşterilerimiz 124 kupon karşılığı 216 lirayı ödiyeceğine gft re, geriye kalan 176 mecmuanm kuponu ile 300 kupon ikmal etmiş olacaktır ki; bu 216 liradan sonra mecmuanın çıki| tarihinden itibaren her 4 ayda bir 24 lira bankamıza abone bedeli ödemek suretile 300 mec muanın kuponu birikmi? olaraktır. Böylelikle hem asgari 4000 Hra değerinde bir arsa hediye alınmış ve ayni zamanda da kültürel bir mecmuanın koleksiyonuna sahıb olunmuş bulu nacaktır. N O T : EVİM mecmuasına ilk parti olarak (6000) abone (10) gün gibi kısa bir zamanda kaydedılmiş ve tahsis edi lmiş bulunan hediyelık arsa miktan da tamamen tevzi edümis olduğundan tapuları verilmektedir. Gecikerek taşradan gönderilen binlerce posta ve banka havaleleri bizzarur iade edilmiştir. Abone kaydı hususunda gerek şehir ve gerekse taşradan tevali etmekte olan müracaatleri müspet bir şekilde karşılıyabilmek için yukarıda izahatı yazılı ikinci tertib abone hediye seklini mahza müşterilerünizin bu yoldaki ar zularını yerıne getirmek maksadile bu kere hediye edilecek arsalar, jehir için (1000) ve tasra için de (1000) ki cem an iki bin aboneye tahsis ediİdiginden sayın müşterilerimize bu fırsattan istifade edebilmeleri icin yukarıda yazılı abone bedellerinl vakit geçirmekslzİB Bankamu veznesine yatınnalan v tajrada bulunanların ise tel havalelerile biran evvel gönder melerini rica ederiz. Adres: TÜRK YAPI BANKASI Telgraf adreai: YAPIBAN&, 9 I Ş L I Istanbul Ş IŞLI Istanbul A. 0. Y YEIMi LÂLE TOr turlu gitfim eçtjanm TAKSİTLE a/abtfirç/nkt Blrt'nd sımf ferzilikle erkek ve kadm e/biseferi, kençkonon. oyokkotn. ziynet eşyasi ve kol sooHan MASAZ A ÇARŞIKAPIDA DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. Denizyolları İşletmesinden: Bandırma »ür»t ve Mudanys hatta yolculann» kolayhk olm«sı Jçin, bu seferlere kalkan vapurların gidiş ve dönüslerinfit alındıkları Tophan» nhttmmdt 28 rubat 1955 pazarteai sabahından itibaren faaliyete geçmek üzere yeni bir gişe açılacaktır. Sayın yolcularımızın bu tarihten itibaren biletlerini bu yeni gişeden temin etmelerini saygılarımızla rica ederiz. (2532) Yakacıkta Satılık Arsalar Yakacıkta Yenimahallede, asfalt kenarın da, Mühürdarpaja koruluğu namil» maruf 66000 metrelik arazi, parsellenerek satışa arredilmistir. Arsalar, Adalara nazırdır ve Yakacık çarjısına 5 dakika mesafededlr. Her parsel 350 550 metrekaredir. Toptan almak isrtiyen şirket ve kooperatiflere kola lık gösterilir. Müracaat: Nihad Akay Salı, Perşembe, Cufna günleri saat 14 18 arası. Lâleli Caddesi, Ulgen Apt. No. 12, daire 4. PRzar eünleri: 11 16 arası Yakacık, Y?nimahalle, Möhürdarpaja kflşkO T E L E F O N : 9 1 8 9 6 4 9 8 14 GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂN1 ™« Istanbul. Lâlelide üniversitenin bulundugru mahaldeki tramvay caddesine 31 metre cebhesi olan 600.000 lira muhammen bedeli ve fç.nde 265 metrekareye inja edilmiı 4 katlı evi muhtevi 558 metre kare mesahali gayTİmenkul izalei suyu maksadile satılaeaktır. thalesi. 8. m*rt. 955 Künö saat 14 de Eminonü tkinci Sulh Hukuk Mahkemesince yapılacaktır. Mahkeme dosy* No. 954 345 tir. Telefon: 45274 Dr. Suphi Şenses Idrar yolları ve tenasül hastaliklan mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısi Beyoğlu hanı Tel: 45367 Istanbula vakın' Satılık yaf fabrikası ve binası 24 saatte 27 35 ton maJ isleme kapasitesinde iki Alman otomatik presi ile mücehhezdir Ayrıca iki hidrolik yag presi ve bütün teferrüatı îki tasli un değirmeni 30 H. P. takatinde su türbini 30 H P. ve 70 H. P. iki diesel motor Her işe elverisü ardiyeler. bina ve ikametgâh Makine ve binalar kısım kısım da verüebilir Müracaat: Istanbul posta kutusu 240 M İ ^ B H M H M M H /ir.Zekâi Muammer Tuncman Bakteriyoloji TAHLİL LÂBORATUARI Divanvolu No 103 kat 2 Telefon 29125 KAYIB 935 senesınde Gelenbevl orıaokuıundan almış oldugıım Usdiknamemı kaybettım. yenisını alacağıtnâan eskisınin hukmu yoktur. 337 dofnmlu Yahya oğlu I CİCEK MACA2ASI Nİ^AfMMİKAM SCPETLLUîİ CtLLNkLtO BUKLTLEk Beyoğlu. Parmakkapı, Mis sokağı başı No. 1 1955 Bayan takvimini Eczanelerden isteyiniz. 1 YARIN Açılacak olan En az 3 0 0 liralık 6 ay vâdeli hesab açtıran sayın halkımıza Şimdiye kadar verilmemiş Harikulâde ^ ^ ^^^ ^ lh ] takdim edilecektir. Her 10 0 lira 1 kur'a numarası Senenin 2 PCÎ kesidesi alır İDEÂLTEPEDE BAHCELİ EV ve 25000 lira tutarında PARA ikramiyeleri Son para yatırımı 21 MART Pazartesi AKSARAY AJANSIMÎZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog