Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURÎVET TEDI Buna rağmpn, dün yüks^k komiiyonda ifad° ettigım gibi, una• «Myhterera arkadaflar, nım ve kanaatım şudur ki bazı mem s f 1 ind $ahıjede) Madde 4 Yüksek âkit taraflar (Baftarajı 1 <«ci lahiftie Şu devam etrnekt« olan müîs leketleri Idare eden devlet adam«Türkiye ile İrak arasında mev bu andlaşma hükümlerüıin, içlerin kereler dp göstpnyor ki kardes larının şu veya bu maksatla takip kanununun 89 uncu maddesindı yapılacak tadilâta dair kanun lâ cut dostluk ve kardeşlik münase d<sn biri tarafından üçücü bir devIrak ile bir tedafüi ısbırlıği vapettikleri politika PP olursa olsun yihasfle Arazi ve bina vergisi ka betlerinin daıml bir inkişaf halinde let veya devletlerle giriştikleri bey mak netic*>sinp varmı? olmamız Bü>ük Miliet Mecluini. muhalpfet Arap miüetleriie Turk millati ara nununun tadili görüşülecektir. Bi bulunması hesabile ve iki memle elmilel taahhütlerden hiç birisi ile (Baştarafı î inci Köprülü devamla: Göl« tekrar kürsüde beyaa partıleri de daht] olmak üzpre, he sında manevi irtıbat, ıçtimat bağ lindiği s'bi Arazi vergisinîn 10 mis ket arasındaki sulh ve emniyetin taarrtız teşkil etmediğini da ife Irak Büyük Elçisi Ekselâns «Zaten dedi, bizira görüşümuz « Bir hukumpfe verilen yetklİfcrshim Alusi, Ame; ika Büyük El y«ni değildir ve defalarca tasrih leri btırada yıık'îek huzurunuzda bir yaeana ve sevinre 'evketmi» bulu lar ve hususile aynı bölgede ya line çıkarıimasma dair liyvhay; bütün dünya milletleriata ve bfl ederler. Bu hükümler âkit taraflaçisi, İngıltere Büyük Elçiai müza edilmiştir. Filistin meseleüüide Bir defa daha arzetmek ve bu noktalar nuyor. Hiç şüphe etmiyorum ki bu şamarun ve aynı tehlikeler karşı muvakkat komisvon reddetmiş vt hassa orta doğu milletlerinin sulh rın yukanda maruz beynelmilel ta« kerenin başlamasını bekliyorlardl. lesmis Milletlerce verilma, fakat üzerinde kendi'eri tarsfından durul gün Türk milleti bütün mem'ekît sında bulunman\n telkin ettiği da bir çok mebus bu künu"un $iddetle ve emniyetlerinin aynlmaz birer ahhütlerine mugayir değildir •* alevhinde bulunarak D P. nin va parçasuu teskil eylediğini kabul mezkur beynelmilel taahhütlere Rıyaset kiirsüsünü Fikri Apay tatbUc mevküne konulmamış hü mak ruretije efkân umumiyenin ve sathında aynı sevinci bol bol idrak yanışma zarur°tı ve ıhtiyacı Türk kümlerin tatbi>' aayret hassaten Irakın. ne kadar ha«<=as etmekte ve bu mesud günü tes'ıd milletince ne derece kuvvetle his idlerine uvmadıSinı ileri sürmüş eden ve Türkiye Cumhuriyeö Reis mugayir olduklan şeklinde de tefdın. işgsl etmişti. sedıbnekte ise, butun Arap devlet lerdir. BildirildiŞino e'Are Başveki cumhuru ile majeste İrak kıral: sir edilmezler. Yüksek âkit tarafeylemektedır. Başvekil Adnan Menderes, Bera sarfetmişizdir J3irleşmtş Mllletle ş?ki'de"^Ü7erinde durduğumuzu bil lerinin halklan tarafından da böy Adnan Menderes Mecli'te kabul arasında Ankara'da 29 mart 1946 lar işbu andlaşma Ue gayn kabiU b r i n d e Fatın Rüştü Zo>lu, Dr. S a rin prensiplerirn» hükump me<ini temin bakitnındsn ifade etŞurastnı arzedevtm ki. Irakta le bir yaklaşma, böyte bir bağlan edilmediği takdirde büt<ede 140 ria akdpdilen dostluk ve iyi komşu telif her hangi bir bpvnelmüel mti rbl olduğu halde salona girdi ve timizin esas prensipidir. Biz daıma tik Elbette ki Kiz hükumetin anamilvon lira açık b'rskscak olan OJ e;T biraz sonra da Fuad Köpruiü geldi. Füistin mese!e=i hs'k'r'a verilmiş yasanın verdifi salâhfvetlerin dışma geçen defa d^ha uzunca. bu sefer ma aynı dereoede ve aynı şiddetle luk andlaşmasını tamanVamak mak kellefiyet yüklenmemeyi taahhüt edaha kısa kalmış olmamıza rağmen arzu olunmaktadır. Bundan tama ksnunun ksbui edilm° ii müda sadıle hareket ederek ve bunun derler. Başvekilın yanına oturdu. kararlann tatbikını istediğimize cıkmıvacagına kativetle emüı b\ıfaa edecektir. Buna karsı. bazı orada çok geniş temaslar oldu. Bu mıle emın bulunuyonız. Bu itibargöre. mektublar baska bir devlet lunuyoruz. Köprülünün konutmasi her iki memleketin haric! siyasetMadde 5 İşbu andlaçma Arap J mebuslann alevhte korn^sf'aHs temaslanmız esnasmda anladık ve Az sonra Füruzan Tekil kürsüye aleyhine tefsir edilecek bir siyaset lerinin e^asını teşkil ettiğine kani birliği âzası devletlerdsn her hangj Arkadaşlar. snla<ma . (gürültü cğrendik ki Türkive Iıak yakın la bugünün infıallerinm süratle ge I y kullanacaklan söyçjktı, Türk Irak andlaşmasırun değildir. Şımdive k=dar tstbik etolarak, ve yine Arap birliği dev birisinm veya bu boleenin emni''pt lerl is birliainm tahakkuk ve talhi lasmasım ve bu iki kardeş milletin çeceğ;ne, aynı kanaatm delâlet ve lenmektedir. ffaricive Encümeninde g ş ü tiklerimizin tekrandır. sevki ile inanıyoruz. Bunun için letleri arasında müşterek güvenlik ve sulhu ile faal şekilde ilgiü ve kini temin mak?aHile slınmasi ge birbirile bir ittifak ile bağlanmağünu. umumî heyete sevkedildıginı Yeryüzünde taarruz niyetinde paktı ve iktisadî işbirliği andlaş taraflarca mutlak olarak tanman her reken tedbirlert tatbik mevkiine «u»ı bütün Irak ricali, meaul dev boyle bir emniyet ve sulh vesikası bildirdi. Ruznameye alm«rak müs obmyan hiç bir devlet bizim aleymasının II1 inci maddesinin, bu hangi diğer bir devletin Utihakına kovacak vetViii hüVOmptir Bu nok let adam'arı vp bütün milletvekfl karşısmda infial duyacak olan kotn t»cei vetle gorüşülmesini teklif et himizde bulunamar Eğer bulunurdostlaruTuzın bu andlaşmanm ber hangi bir hük açık bulunacaktır. İltihaknamenin U leri arzu etmpktedir. Canü gönül şu!arımızın ve ti Teklif ittifakla kabul edildıkten sa bu yalmzea onun kötü niyetinl tavı işaret ermiş bulunuyoruı» mümkün olduğu kadar münün akit tarsflann Birleşmi» Mü gili devlet tarafından İrak Hariciye Baçv»kll yeniden kürsüve geldi den buna tar?f+ardır. Binaenaleyh buhranı fconra Hariciye Vekil' Prof. Fuad gösterir.» letler anayasavından doğan hak ve vezaretıne tevdiî tarihinden itibaren t Ben başka tflrîu tahmin et diyebılirim ki, Türk Irak mu?ho suratle geçiştırmelenru ve hak KoprüJü kürsüye geldi. Hakikaten Partiler sozcülerinin konusmalin vecibelerinİB hiç birine her hangi iltıhak keyfiyeti tahakuk etmıa mjttbn» dlye »87» başladj ve «un desi nasıl. Türkivede bir rn'Hî po nakikatin telkin ettiği yolu kısa jpüzel konustu ve genis izahat verFuad Köprülü alkışlar arasında bır zaman ıçinde apaçık görmeyi bir sekildt hale! getiremiyeceğini addedilir. di kürsüden aynldıktan sonra parti lan »8y>dl: «Fakat C. H P. nte bu ütika olarak tes'id ediime'kte ise. veya tesir lcra etmeği tasmim eyle tavrlhJeH karşiünda noktaf n§za tıpkı onun gibi, Irakta da bır millt muyesser kılmasını Cenabıhakfrn İşbu andiaşmaya iltihak eden her Vatands sulh. cihanda sulh po grup sözcüleri konusmağa başladı(Baştaraiı T tnW ta politika olarak tes'id edilm»kt='''r temenru etnvekteyım. Biz kendilemedigini imir bulurıduğunu kabul hangi bir devlet andlajmaya taraftar tpıVa'inin trtbikatına aid faaliyîti lar. İlk »özü HUIÛJM Koym'en Idı nmıı» iltlhak eder ^Brmek ben! Muahede ve ittifaklann asıi bü nne bıze yaptıkları haksjz hücnm benim için zevkli btr varife olmuş ederek, Birleşmiş Milletler anava olan bir veya daha fazla devletlerneticesi olarsk tavzih ettifi ve pakta aid kanunun tasdikını is memnun etti C M P Mecli» Grupu adına konusın nrkadaıımıı bu mev yük kuvvet ve ktymetini burada a lardan dolayı hiçbir zaman kızma tur Türk hslkının bi^e göstwdi|i aasuıın 51' tad maddeai geregiree le 1 inei maddeye tevfikan hususl Turk Irtk andlasma»ının yalnı» tedi. r?mak ieabeder. dık ve kızmamakta devam edece hütnü kabul ve annneH misafir lüzumlu t«dbirl«rin aUnmasını ica anlaşmalar yapabilir. k*ndj fmnıyetimizi, yalnıı Irakm tkind olarak C. M P. adına Os tuda eok vanh bevanda bulundular v» b«vlere vatanf mevrularda ğız ve onUnn hakikat yolunu bir Derverliji her sam«n hatırlıyaca bettlren orta doğu bölgesinin sulh ve İltihak eden devletin «elâhivetli •miıvetını değil. sulhsever dünva man Bölükbaşı konuşhı. BölükbaBin»enaleyh. ictimat remin, ?i an ev'vel takdir edıp gorebılmelerı tu. emniyetinin muhafaza»ı ile ilgi makamı 2 nci maddeve göre tedbir n emniyeüni de tenvn şuun konuşması kısa fakat olgun bir fikir ptrafmda birleseceŞimizin ve ruhî zemin mü«aıd içm elımızden gelen butun gayreti Bup'in. buraya 6 ncı fjlo ku U Birleamiı Milletler azası ol ler tayin /e tesbit edeinlirler. B « Jnn e«ajiı bır adım atıldığından du, beraberligi temin bskımından yusel bir grnejin) verdiler. O ha dir Bu güzei ittifakm meyva verb«^etti. savımma hududumurun, yerinde kullanılnuş kelimeler ve reVctrn raana ve^kıyrnetinl D P meri için her türlü şartlar tama sarfetmekte bir an dahı tereddut rp»ndinlıiindan avnldığimdanbtri mak sıfatile yüklendikleri büyük tedbirler ilgili taraflann htikumetBflltikbası MecU« OnıpiiTPiî*un takdir etmıypceğiz Dikkat buyuracak o demhd» etmi» oldueum Doğu At mesuliyttleri müdrik olarak, Tür lerince tasvib edilir «dilmez tatbik frk eenub ve garbda ne kadar cümlelerle süslenmieti mila tekemmül etmis bulunuyor |]»nve eötudugumüzü, yaptağımız alkışlandı. Konuşması sık sık bravo finden trr\n\m fB»ıv«ki1H lantık ve Akdenir Kuv\'etleri Ku kive ve İrak gayelerin tahakkuku mevkıine girmiş addedilerler. Irakta olduğu gibi bu mesud trü lursaruz muahedeye dahil olacak masinın rrt^tnlnl diger •r'^malan içimlenhrerek izah etti. seslerile kesildi. mandan1ı6i karprsâ'rp'rı bulundu için bır andlafTna akdi lüzumuna Madda 6 Âkitlerin adedı *sea nümüzd» muhterem arkadaalanm devletlerı. duhıl oimıyacak devletBüyük Millet Moclisi demokrasi rnrda bu!acak.«ımt) ğu LonHradart eelmis bulunuvorum. tamanven kanaat getirmişler ve bu Gerek Turkiye ve gerekse Irakm len aç'kça soylemekteyız rf 4'ü bulduğu andan itibaren andbelki bu saadeti daha gpnis olarak Adnan Mendw#« Ankarava. iki eiin kalarak Türk maksatla aşaftıda adlan yanb tam r^~n kendi emniyetlerini, hem de haystunııda ilk defa Orman Bolajrnayı alâkadar «den maksatlar duymak Wzim için muksdder ve Dahil olacak devletler iki kate v* Am^riVsn rp«mî *»h»ivetlerile selâhıyetli Püsterek sulhu korumak bakırmn lükbası gibi bir zorlu muhalife bu sonra rTamdullah Suphi murahhaslannı tayin daire«ide çahşmak üzere vpkii'er müyesser olabilirdi, şaved böyle bir goriye aynljyor. Binnci kategon kadar büvük bir tezahörat yapı6=1 hem realist hem idealist iki flst<ireV b)r din, r tstişarelerdp bui'jnmak ve Türk eylemişlerdtr: ttifakın akdi niveti ortava kon Arab mıüeüerı, Arab birlığme daseviyesinde bir daimf konaey 'suru «*veyi de tahakkuk ettirmiş bu yordu ve Bölükbaşı bunu hak et kfıHürle bağlı hulunduSumuî mem bahri''e«in'1pki e c l r i do«tlar'a göduğu andan itibaren bazı Arab hil olan devletler ve devletierm her Ekselans Celll Bayar, Türkiye lacaktır. lu"duklannı söyledi vV paktm teriişmek \r\n epl^'m ZivaretimİK leke+le yapacafımıt anlaşmadan memleket'ertnde duyulmskta o'an, hangi bm veya hepsı. arzu ettJtleri r Reisıcumhuru, Konsey çalısma ufuUerini kendi t ^büüd imzalanmatına kıdar C. M P grupu sözcüsünden son pevgamberlmizin n< hiuettiğuıi yüktelmeğe başhyan Hiraz sadaları guB buna ginyor, dedikten sonra fhusuj'l W ••h«bi '•nktu'' Mutad Başvekil, Ekıelâns Adnan Men si tayin eder. g e , n cs'a^atj anlattı. ziyaretlerden b'riH'r Maamafih ra C. H. P. adına Turgud Göleve bilmek isterdim » infıal sadalan mevcud olm=m'5 bu muahedeye iltihak etmelen he« <T Madde 7 Bu andlaşraa be»er deres. söz verildi C H P sözcüsü par Tanröver daha PaVt alejhine pephe alan «Ssrk» m olsaydı. onlan baska türlü düsü men o andan itibaren vakıaır. Hiç sormak İ5tedii "t hprhanffi bir Hariciye Vekili Ekselân» Profe senelik müddetlerle yenılenebılmt>lc «uali memnunivetle cevablandıracstisinin. pakt hakkmda kesin bir tehlikel#r kareastnda Birlesmefc fh üyor ve başka türlü hi«sediyer gör Amb memleketl.ri bır muameleye, müsaadeye, müzaüzere beş sene İçin meridlr. Tar«f sor Fuad Köprülü, Vekili. daha sonra. p.kt kanaate varamadıguiı göftteren dd tiyan r'uvdujfunu. Irakın biıe ıafr memiş olaaydık bugünkfl »aadeti kereyt tâbi değildir. üoruyorsunuz ğım » Bundan sonrs Amirtla muhteîif Majeste 21nd Faysal, trak Krah: lardan her hangi birisi işbu anrilsş •l«vhine cephe almıs olan memle ihtirazt kayıd ileri sürdü. Bunlar» ve eKbier verdi«ni ifade etti Ve miz tam olurdu. Cunkfl arkaHasl* ki Arab mıllelterüe bırlikte hareBaşvekil, Ekselans Nuri Es Said, mayı nihayete erdirmek arzu«unketlerin durumuna da temasla (ken dan birincisi, hükumete venlen sa Irak V'dar Tttrkiveyf scven Büvflk rım. biz kardea Iraka kartı be«le ket etmek, bize, bu suretle kayıd su»Ile» sorulrnn» ve Ba*«teçil*rle dı hakikî menfaatlerini hisst âmil lâhiyetler otomatik askerf taahhü EİH tbrahlm Alâslvf alkışlamsŞa mekte oldugumuz dostça ve kar sız sartsız muahedeyı Arab mıllet Amerikanin tnaruf amiratı araıırda Hariciye Vekil Vekili. Ekselans da bulunduğunu diğer tarafara v» zılı olarak, yukanda man» vnüdlerin tesiri altında düşünmiyen) dün veya anayasanm Büvük Mec davpt etti %'e sefir urun uzun alkış desçe hisleri. aynı. zamsnda mü^ lenne açık oırakmak fıknnı telkin as'ğıdaki muhavere cerevan etmişBurhanettin Başayan tir: bu memleketlerin pakt mevzuunda lise hasrettiği selâhiyetlerın hu landı. Bu murahhaslar usulüne uygun detlerden her hangi birisinln tv»sierek emniyetimi* için bövle bir it etmiştir ve muahedemızde bu huS: Ortad«">*unun ?»'unması me selâhiyetnamelerini ibraz ettikten mmdan altı ay «vvel bildırnv?K «uyapılan görüsmelerden daima ha duduna kanşamaz ve diğeri ise anIarı SuphJ TannoVerden tifakı «arurt görmemizi bütün Alaşmanm dördüncü maddesi taraf sonra Başvekil fkinei bir konuşma rab memleketlerine tesmil edilmek sus bır madde olarak yer ahn'şur. se'esile alâkalı tmsınız? b»rdar erlildiklerini söyledi ve «bir sonra aşağıdaki hükümleri karar retile bu andlaşmadan çekılprv;'ir Iknci kategoriye dahil devlf / e C: «Ortadoğu meselelerile vaBu takdirde andlaşma diğer tarsfkiFim Ar?b memleketlerinin dedl, lann bugün mevcud olan taahhüdlaştırmışlardır: suretile aynı ile varid görmekteyiz. gelince. muahedede bundan anla,ıkmdan alâkalıyim Esasen şu anda bu pakta muarız hal almalan Te ler için ihtirazf kavıdlar dercetnprju«1sr !"8r slıp fl Bugün en uzakta ve en geride bu lan Ortaşarkta sulhun ıdamesı ıle Madde 1 Yüksek Skit taraflar lar için meriyette kalır Bssvekılinizin ^«anından geliyorum bir suikasd seklinde göster mektedir. Bu kayıdlar bizim NAMadde 8 İşbu ardlajma il't ilpr. t»«an rfve var :unan Misırm dahi, kardeş Mısır alâkalı olacak ve arzu edecek devemnıvet ve müdafaalan için Birleş onunla da bu me?pleleri konuşve avnı zamanda tarafsızlık TO içindeki hak ve vecibelerimizi VP 44» w l p i meriusıiTi irtifaHio milletinin Hahı bu it+ifaka dahil ol letlerın gırmesi hususudur kı ruhımiş Milletler anayasasının 51 inci taraflarca tasdık olunacak ve ^^skoruvan bir huzur taşımadığı intıl»rır.ı da !İeri sürmeleri ne bu mem masını. beraberce harpkpt etme yetunnihaye bır şart manasında olS' Türkivpvo nları slâksnız zamajvia uvgun şekilde işbirliği d'knameler en kı?a bır . ne de dünyadaki sulhsever baını alıvoruz. Bu mesele havati mizi ve emnivetleri:ru?i beraberce duğu için hakıkaten o ibarelerın ssdece bir dojtluktan m ıbsret? yapacaklardır. Bu isbirliğinin ta Ankara'da teati edılecektir T^.o^ık . sulh eephesinin bir ehemmiyet) taşıdığından hükö man muVıaVfet A^'\l hütui me siihsal etmemİTİ bir emritabiî t«C' «rKumandanl'e'm Dojhj Pa hakkuku için ittıhaz etmeği karar namelerin tpatisi tarihinden itina metin açıklamasını lüzumlu buhıBih kabili telif biıslar ayakta dakikalarca alkisla âkki etmekteyiz. Fakat ne kadar tazaramun ettiği sartları talıb dev. kistanls Hind Okvanuyuna kadar aytıraeaklan tedbirler aralannda ren andlaşma mprıvete girpc°<tır. ruz» idl dılar. Wr MHisedir ki. b belkl d lti hau mi, degil mı , bu huautun uıanıyor Binaen»'<»VB Türkiye de hutuat anlaama mevruu olabilir. de Yukandaki bususlan tasdik mak Koprülti deha »onra 1>fflıaaae taarasuzda iatkik afiılmaai (361e, partitinta pelrh tasvfb etbu böİ8e"e dahildir» Bağdad M (R . a.a) Irak nıhlar haztri'nrnamı» olduğu icin, T»f«ırlık mertleslnln münafcaşasını Madde 2 İşbu andlaşma yürÖT sadile adlan geçen SPİâhlyetlı mu Gönilüyor ki aomadan ılühaJc eS: Türk Irak paktı içb ne yaptı v« d«dl U: «Bugün dünyada ti|inl sdylemeiine refmen Urtldar M»b'u«an Meelui burtn yaptıfı belki de vanlış tefslrlere vol açan decek Arab devletlerinden gayn firer girmet yükaek ikit ta rahhatlar işbu andlatmayı. hp; 'ıc partisi mebualan arasında tcrplantıda Türk Irak işbirliği and îropasandalar tesirini gös*ermiş ol dıi^ünüvors'inuz? tkt cephe vardır, biri taarruz cepreilann selâhiyetU makamlan 1 la rrvetin de avnı derecede mutaher devl«tl«nn tâbi olduklan rejım D%Ş C: «Benim kumandanufHB he«ı yahud mutaamz cephe, dığerl jrükaelmeğe başlamtstı ve eğer bu lajmssını 4 muhalife karsı 116 oyla uğu için olaoak, her hal v« kârds ka, Arab dtvlttltrinin bu muahede ci maddede dprpiş olunan ifbirüji» olmak ve ihtilâf halinde fnsıhzre çok üzülÜBecek bir makus telftkkl dahilindeki herhan"i bır anla^ma lse müdafâa cephesi. Bunlann or gün mühim bir gün olmasaydı ve tasdik etmiştir. nin tahakkuku ve Utbiküıi temin metin hüküm tfade etmek ü?pre Sulhitn haksız. yerslz infial karşısında ye duhul hususunda tâbi oldukian benim işimi kolav1p«tınr tismda tarafsııbk eephesi dljre biı billıassa aon aiyasf hâdiseler karsıTürk îrak sndlasmasi öğlede» Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak finda börün partUerin görüş birliği sonra da Irak Ayan Meclisi tara bulunmuf olmamız bugünkü saade rejim başkadjr. O halde asırlar ve emniveti için kurulaa bu pakt da maksadile alınması gereken tedbir eephe kurrnağ* kalkışmak taarnu ğ aıırlarca çok muhterem Hamdullah pek tabit işimi kols>'İ9süra?akür • leri tayin ve tesbit edeceklerdir. Bu imza eylemifjerdir. hallnde buhmman ftkri hlklm ol fından tirvit^ »diİmlştir. » k k bild izi j j timiz ujjktjn dthi oİM eepheslne HŞtak etreek, bilmedea TjLnnovtBİn, çok belığ su. İki nüsba>*larak BagdadMs 13Î4 dbUiar, yükaek &kit tarafUnn MI MM Amlral basin •oplantıİTn! kw4t«'nairen "gelenairen blr hidjse Utıhak etmekten ba^ka bir jey» ^ rettt ifad* etti$i gibi afirlar bo akıb saat t l 30 da humıs! tiçafile kümetlerind# ta>«vibii müteakip der hicrf tenesinln 2 P«cep tanhınf '•'kabüirdl. .. Irak »a«i»kaıU''Nuri Said Piia tedir. yunc« birbjrlerUe bajlj olarak ya Bağdada hareket etml|ttjf.~ 'j ; j[ ;• bal tatbik njevkiine cirai» «ddedi kabül eden ?4 fubat 1W5 rdı*i beyanat^. ^ y r ^ J r a ^ o d JJ «Düfilnınüyorlar H mödaha etp olan va aralannda «n kuv• Rarınye > günü yipılmıştir. hceklefdir.• " f*"*' laşmaiinın açüc oldujunu tasrih «taesi mevcud oimasaydı, o metnlSvctli buanlan birbirin* bağlayıcı Türkiye Reisicumhuru adına Madde 3 Yüksek âklt taraflar Bvvelâ Rarldye Vekili bu sual mlf vt ilk iltihaklann Pakütan ile Itf tler müt»rmın küçük bir loknaen kuvvetli rabıta olan din birliği Adnan Menderes yekdiierinin dahili ifVerine her has n halinç geleceklerdl» dlyen Harld üzeriae kürsüye geldi ve bu and İraa olaeağı ümldini izhar etmistir. rabıtaa mtvcud bulunan nullttleriTürkiye Reiıicumhutu adına gi bir müdahalede bulunmamayı ye Vekili daha ıonra metnlni dlfer lasmanın otomatik lsliyen bir askerf Nuri Said Paşa, andlasmaya Birle» dünyamn bugünkü tehlikeli Fuad Köprülü Uahhüd ederler. Yüksek İkit taaütunlarımırda okuyaeağınuı pak taahhüdü tazammua etmtdigini, Bir sik Amerika llt İngılteı» da ka'jldevrtnde har f«ydtn «vvel birbirleIrak Krah adına raflar aralannda ruhur edecek bütın mühim görülen maddelarl üza lesmis Milletler anarasanmn 51 ind dıktan aonra Irak hükumetinin "930 (Baştarafr 1 ind tnhifede) rint dayaıunak ihtlyacını duymaİngiliz Irak andlışmajıru f«cheNuri Es Said maddesinin hukuid baJomdan tabrı>He izahat verdl. tün ihtilâflan Birlejmi» Milletler (Baştaro/t 1 incı vıhtftde) lan vt bu ihtiyac ile hareket ttmedeceğini ilâv» etmistir. Irak Krah adına Harıelye Vekillnln Terdigl itaha Hltaden boyle bir netice ç tesbit edilemeyen ve ele geçlrile len çok tabil olur. Onun içtn bu belli olmujtur. Takımımız yarmki anayasası gereğince sulh yolu ile Başvekil, Türkive ile Irak arastn miyen meçhul bir şahıs, tabanea muahede, evveli Arab milletlerint Burhanettin Başayan ti gör« paktın ileride de. bygünkfl mıyacaimı aöyledOrtcn aanra dedl halledeeeklerdir. daki «r.'anevf münasebetlerı hatır tehdidi alünda bir hazır elbise tüc ve Arab devletlerine müteveccih iddialı maça |u tertipte çıkacakpibl hıyatineyitinl muhafaza içte kl: tır: görülecek teferruat uıet Httkumet muahtdeltr yapar latmıs, palctm, tecavüzleri defetmek carının 380 lirasını alarak nrra ka bir muahededir. Hattâ açık olarak Seyfl • Rıdvaa, Nedi» Muttal hk rinde huaust anlaamalar yapılecak k«n maddeler araıında gizll manalar bahsind* Türkiyo ile işbirliği kur dem basmıştır. ifade tdtyim ki, onlann ve bizim fa, Saım, Rober • İafendiyar, Sabamak dısmda Iraka herhsngi bir vtbr. ' " '• • bulunmanaı liteme» v buna tevesSultanhamamda Tarakçılarda Ye mufterek muahedtmudrr. Bu tözröl atmez. Dünya bteira açık siya cibe tahmil etmediğlni ve bunun luhanıa ikinci katınd* 8 numaraU lerunin bütün Arab dtvletlerinoe haddın, Ali, Hadi, Kadrt Arait • tsrael münasebatı Birl«$mi| Milletler yaıasınm 51 inBuna bukabil Franjular da eu Prof, Köprülü msddeler üzerinde •etlmiz) bllmektedlr. Dif mesele< el maddesine uygun olduğunu ıöy yerdt hazor tlbiM«ilik yapaa 70 ve milletlerince ifitilmiı olmmamı tertiplerile oynayacaklardır. lerde büylt bir tertddüd Uhan yertemconJ etmekteyim. yaaında aslaa Vanlı ve btkâr Hotkısaca izahat verdikten sonra Arablemiştir. Caket Guef, Mignot • Milaao, lİldİT. İsrael münısebetlerine temas etti rof Armnyan ismind* bir tücc*r, Bmaenaleyh, mubterem arlndas Molla, Rebello Novota*kl, UJlaki, Türkiye, Amerika. tngfitere ve 1 inei »a (Baştaraft l ind snhifede) DördtoHJ madd» 1M taınamen ve Arab devletlerile İsrael araaınd* düo »abah aaat 10 «ulannd* dük ler, bu muahedenin bir deia Irak Kopa, Fontan. Hldalgo İranı Türk Irak paktuıa sarlhtir, ne Irakın anlaymalarile ne eurüp giden ihtilâflann bulundukâaında bir müftaririn getireceği ve Türkiye içıa çok hayırU ve fekatılmaea davet etmiş! Maçı Ankara rtdyotu naklen ye devam adüdi. Söz .alan Ziraat Ve teplerde bugün den yapılmamıspunu ve bu ihtilâflsr devam ettiği d« bizim diğer ınlafmalanTnızla kili Nedim ökmen, C.HP. Grup tır. Mısır aleyhtan diğer guruplarLondra 26 (T.H.A.1 Türkive parayı beklerken içeri gri kasket yizli neticeler vermesini ve aynı ymhyacaktır. tearuı Ufkil •tmamektedir.» ifin bu devletlerln İsraeli tanıma»özcütünun yapılanlan inkir etti da gösterilere kttılmiflardır. Fakat hiikumetmin bugün İngiltera, Bir vt tlbııeh, uzunca boylu, sanfm derecede bütün Arab memlekttleri dıklırmı ve tedafüf Türk Irak ğinl, hökftmeUn ormancıhğı bir Mısın tutan ve eski dıktatSr Çiçek Başvekil kürsüde ve Türkiye için hayırb, çok çok leşik Amerika ve Iran hükumetle bır genç gımnştor. andlasmasından evvel Irak Basvem.llî müdafaa davası gibi ele aldı linin taraftarları olduklan anlaşıProf. Köprülüden «onra Başvekil rini Türk Irak pakhna katılmağa Meçhul çahıs hiç konuşmadan hayırb ve feyizli nefcceler vermesi kill Nuri Said Paşanın, Adnan söz alcı ve deîi ki: ni temenni ederken Ortaşarkın suıh davet ettiği bildirilmektedir. doğruca tezgâhının başında oturan (Baştarafı 1 ind sahtfade) ğım, orman yolları yapıldığım, bu lan kalabaük bir kütle de Salih S« Menderpse yazd'gı meMubda bu« C. H. P. sözcüifl Turjud Buıadaki siy?sî müşahidler. her Hosrofun sol taraiına geçmiş, ce ve sükuna muhtac memleketlerinin zeteleri, hükumetten aldıklan ta rollar tamamlanıp ormana yerle lem lehinde nümayis yapmw: nun bahis mevzuu olduğunu söyle Gölenin suallerine cevab vermeden üç devletin mezkur pakta katılmak iildiği gün orman davası kalnuyade bu vesikada kendileri için çok «Yaşasın Mısır* diye bagırmısdi ve bu mektubla Menderesin ce önee ben bir sual sormak isterim. üzere icab eden formalitelere bas binden çıkardığı toplu bır tabanca faydalı bir mesned bulacaklannı limatla, Türkiyenin Suriye hudu csğmı söyledi. Vekil bilâhare, CH. tır. duna iki tümen asker yığdığını, yı sakağına dayayarak: vsri'm okudu sözcüsü Ahmed Fıratın gailete ifade etmek isterim. Dolayısile dün eDdiler ki b« «ndlaşma otoma l?mış bulunduklannı belirtmekteSuriyede durumun oldukça kan Kuri Said Paşa mekttıbunda soy tik « Ne kadar para varsa derhal yanın sulhsever milletlerüıin teş Sur.ye hükumetini korkutmak ia düştüğünü, Rejmt Gazetede ve dtişüyen askerf bir andlaş dirler. tediği bildirmişlerdi. Bunun üzerisık olduğu kaydedümektedir. Salih le divordu: çıkar...» demıştir, Mütecavizin tek kil ettiği cephenin, bu muahede mü ğ«r gazetelerde yazıldığı halJe nima mahij'etini taşıyor mu? Ben Yemen desteklivor. tsrail ceph« ne buradaki vabancı gazeteciler asSalenVin bulunduğu otel polis ta«Ekselans, ııfins Hoaroi fu cevabı vermiştir: nasebetile çok faydalanacağından kerî makamlara başvurmuşiar ve çin Orman Utnum Müdürü tayin kendilerinden soruyorum v« bunun aldı rafından muhafaza altına alınmi| Bugün imza ettiğimiz andlaşma izahında fayda vardır. Acaba ken«Üzerimde az bir para var, 200 li hiç şüphe etmiyorum, Bu muahede bu mesele etrafında tafsilât istemiş edilmediği hususunda sual sorduLrnıdra: 28. rBBCI Yemen H<3 münssebetıle bu andlaşmsmn. mem ğiıru anlattı. Ve orada oturan Or tır. Bu sabah nümayişçiler otell dileri otomatik işliyen bir askerf kumeti, Türkİrak andlaşmasını des ra da biraz evvel borç olarak eldım. nin akdile zannolunab:lir ki, Irakla lerdi. leketlerimizden herhangi "birisine Umura Müdürünü göst^rdi. taşlamışlardjr. muarıedenin ohnssını mı istiyorlar teklemis ve bunun Arsp bırlı§i and Bu para, yaptığm ışe değmez... Genç Türkiye birleşmektedir. Fakat bu Mısır askerf hükume+inin umuMoskovanın iddialan tevcih edilen herhangi bir tecavüz Ahmed Fırat kürsüye gelerek muahede Irakla Türkiyenin bera miyetle sözcülüğünü yapan bir suüğıne ıonra yazık olur...» dı?» Bu sua! üzeririe Turgud Göle laşmalan ile kabili telef olduğunu Londra. 26 (AP) Moskov» hareketirte karsı koymak için member hareket etmek kararlarından çok bay gazetecilere «Sunye hududuna kendisıni müdafaa etti. Vekihn kokürsüye geldi ve dedi ki: Hosrofnn bu şekilde konusmasıbildirmiştir. leketlerimizin işbirliği yapmalannı nuşmalarını bir heyetin hazırladı radyosu, dün geceki Arapça neşndaha ileri ve daha büyük bir mana Gölenin sözleri Bu akşam f?rail Hükumeti ise na smırlenen mutecaviz hiddetle, taşımaktadır ki, bu mana da, bu Türkiyenin ikd tümen yığdığı ha ;mı söyledi. BÜâhare Ziraat Vekâ jatında, Türkİrak müdafaa pakütnümkün kıldığı hususundaki andber ahnmıştır. Fakat Mısır ordu« Muhterem arkadaşlar bende Türkİrak ^ndlaamasını bsnkid et Sen de daha fazla para olacak s lasmamHn kayıd ve gene Ortadoğu eti butçesinin fasıllarına geçıldi nı bütün Arap millçtlerin arkas.na muahedenin dünya sulhuna büyük niz yüksek huzurunuza ikinci de miştir. dıyerek derhal üzerıne çullanmış ve bir ehemmıyet atfeder bır vesıka suna da hazırol «mri verılmiştir!» .•e bütçe kabu] olundu. rulh ve emniyetinin idamesini temin saplanmış bir hançer olarak vasıf demi§tır. ceketmi zorla kollannın yansına ka mahiyetini taşımasıdır. landırmıştır. Bu açıklama oldukça hayret uMünakalât Vekâleti bütçesl dar çıkannıj ve ceplerini bo§altmış legrniş Milletler kararlarının tatbi vekilin üzerinde durduklan bir Burada konuşan arkadaşlanmın yandırmıştır. Siyasî çevrelerde Mıtır. Bulduğu 280 lıra gangsteri tatktnın 4ahekkuku için sıkı işbirliği noktayı kısaca cevablandıracağım. Munakalât Veklieti bütçesinde tasvibkâr sözlerinden dolayı ve Bü sınn ordusunu Suriyenin yardırrumin etmemiş olacak ki, bu defa hslinde çalışraa husurunda mutabık Bir kasdımız yoktur. Katiyen, asla yük Millet Meclisinde temsil edi! na mı (!) göndermeyi düşündüğü Ik sö?ü Zihni Üner aldı ve tenkidböyle bir noktayı düşünmedik. Ve kaldığımm bildirmekle şeref kazskabzasile başına ve sırtına dört defa lerde bulundu.. Diğer rnebualarm mekte olan muhalefet partilerin n nü soranlar görülmüştür. hükumetin bu noktadaki lcraatını tıırım. vurup Hosrofu altına almış v« yele tasvible karçıladıjımın halk eflcâBir müddet sonra gazeteciler bu konuşm=larından sonra Münakalât (Baştarafı 1 ind sahifeâe) ğinin cebinde her zaman ihtiyat ak tasvibkâr ifadelerinden dolajn tekEkpelânsınızdan ihtiramatı faikaVekili Muammer Çavuşoğlu söz rar şükr^nlanrru arzederim Bu. nnda btr defa daha teyld maksa ytnlışlıkla rady» evtein başka bir Bi'n kabulünü rica ederim.» çesi olarak bulundurduğu yüz li Türk milletinin millî mesplelerde hususta askerî makamlardan tafsi aldı ve işçi ücretleri nisandan dile huzurunuza çıkmıj bulunuyo salonundaki mikrofon açılmıştır. Bu lât almak istemişler ve sözcüyü Buna mukabil Başi,ekıl Adnan rayı da kendi cebıne yerleftirmiş ne dereceye kadar beraber olduğu BssVtbol lig maclanna dün gece ruz» tekrar aravarak. Mısır ordusuna ne itibaren iş değerlendirme esasma salonda yapılan sohbet mahiyetinlîenderes de verdiği cevabda Irak tır, Bundan sonra hasmının uzerıne ı nun bir rnutesprn tablo?urun daha göre ücret verileceğini. bu ücret Spor ve Sergi Sarayında devam edıl deki konuşmalan radyolanndan gibi emirler verildığini sormuslarBaşvekilhi mukabelesi Başvekilınin mektubunu aynen iyice çııllanan mütecavız bağrrmama j Büyük Millet Mecüs'nde tecess'im dır Bu defa, ilk açıklama ile ne >rin 166 ltra ile 416 lira arasında mstir Gölenin bu cevabı üzerine tekrar duyanlar derhal Ankara radyosuna tJcrettikten sonra: «Yukandaki ilk karşılaşmada Modaspor Detelefon etmislerdir. Bir iki dakika »ı için ağzını mendıl tıkamış, hare etmesidir ve siz büyük bir bahti derece gülünç duruma düştüklerini değişeceğini sövledi. Vekil, ayrıca mektub muhtevi\Tttı hakkmdaki kürsaye gelen Başvekil: ket etmemesi için de önce kollan yarlık hissi içinde, hükumetini» anlamış olan Mısır askerî çp\Teleri iscilere senede 332 l'ra ile 832 lıra niz'ılik yüzmp ih'iî'sı 6837, ikinci rrutabâkatimi tejid ederim» diyor« Gölenin izahatını memnunl süren yanlışlık biraz tonr» düzelna kahn bir iple bağlamıştır. Gangs tasvib ettiniz ve hakkımızda tevec Mısır ordusuna bövle bir enir ve ıra=:mda ikramıye verileceğini. ma karçılasmdaa H Fenerbahçe. Daa «iu. yetle dinledim. Anlaşılan C. H. P. miştir. terle Hosrof arasında cersyan eden I cühkâr sözler sarfettiniz. Şükran rilmiş değildr. divprek hâdiseyi kinistler için de avn bir barem na rüşşafakayı 6657 yenmişlerdir. otomatik olarak işlemiyen bir anzırlandıgını söyledi. mücadele yanra saat kadar sürmüş larımızı tekrar arzederim.> örtbas etmeğe kalkışmı^lardır. laşma olmasını istiyor ve tasvib İki mebu5un konusmasmdan son tür. Içinde yüzlerce işçi çahşan kos ediyor. Eğer hsyır desejdi ben de S A T IL IK • fa'illara geçildi ve bütçe kabul a koca handa hiç künse hâdıseye o raman bunun bir sulh ve müdaiild Galatgşgray muttalı olamamıştır. 5az Salonunda faa anlaşma ve vesikası olduğu KİRAL1K Bir aralık mütecavizin gittiğini şeklinde cevab verirdim. AnayasaÇalişma Vekâleti bütçesi Yeailköy, Istanbul Caddesi Bostanrıda Bağdad CaddesiMııazzam nrogratna ilâveten HER AKŞAM (Baştaraft 1 ind tahifede) zanneden Hosrof olduğu yerden run hududuna giremiyeceği mese44 numaradaki, yazlık sinema »»••••••••• t»» •» • nin en guzel yerind» ÇatalÇalışma Vekâleti bütçesirin mületlnt gelinct, bu müştereken pay yana Paris andlaşmalannı reye doğrularak bağırmaya ve bilekleve tiyatroya müsaid yeri olan çeşme ıle tren köprüsü arakoymaya hazırlanmaktadır. Bir kaç rindeki ipi çözmeye yeltenmişse da rakereleri aırasında 'söz »lan rrelaçmakta oldugumua v« taahhfid KAPRÎ GAZINOSU ve DEsında örıü asfalt yani denize buslar umumivetle «igorta menelealtına firdiğimiz bir vesikadır ve gündenberi n.ecliste çok şiddetli dış kapmın arahğına gizlenen hay NİZ HAMAMLARI kiralıktır gider vol. arkası gene yol olan tartısmalar cereyan etmektedir. dut derhal yanına ge!>p tekme i'p İTİne, asgart ücrete ve işyeri emIrak milleti de muhalefetin bunu Yeşilköy, îstar.bul Caddesi kösebFŞ'nda 1086 rr.etre kare Muhalefeti teşkıl eden sosyalistler sırtına vurmuş, sonra üzerine elbi nivetine temas ettiler • nasıl anladığıni dikkatle takib etNo. 55, Telefon No. 18003 e üzerinde bulunan 472 numiralı reddedilmesini Hayreddin Erkmen «tenkid ve mektedh. Biı de MillJ Meclise bu bu andiaşmalann seleri yığmıştır. C müracaat. istemişler ve Alman genclerinin kö=k acele satılıktır. Mııratemennilerden azamî isteği çıkaranu müzakere ederken nasıl bir nokAradan yarım saat geçtikten silâhlanmak Utemediklerinden bah caat: Sabahları saat 13 e kacağız» diye söze başlsdı ve Vekâletai nazarda olduğunu bilmek isti sonra olduğu yerden kalkan Hosrof setmislerdir. dar 82677 numaraya. tin gittikçe genişleyen bir sahası ifSatıhk Ahşab Ev ile Arsa.% yoruz.» Basbakan Adenauer bugün yap yavaş yavaj bileğindeki ipi çözerek olduğunu, 1950 de 9000 olan iş yerIstanbulun incisi Bestekâr Maçka, Spor Cad. ile TaşBayvekiltn bu Vonusman yenf tığı görüşmede bunun dojru olma kollarını kurtarmıştır. Daha »onıa leri adedinin 1954 te 19000 e yükEsma Engin inci Birol Salâhaddin Pınar >GAZ JENERATÖRt lık arası. Acisu sokağmda den krnusrr?&a davet mshiyetin djğını bel rtmis ve Paris andlaşma ayaklanndaki ipi çözen Hosrof dı seldiğini, asgart ücret meselesinin Necati Tokyiy. Yorgo Bacanos, Feyzi Aslangil, Mehmed çift daireli apartıman yap ve ona aid deydi. Turgud Göle tekrar söz al lan reddedildiği takdü3e yeni bir şan çıkmış vt feryada başlamışdaha müessir bir şekilde tatbik ediAyar, Kemant Kadri Jjıl, piyano: Mustaja Demir, mağa elverişli ahşab ev ve tır. mak mecburiyetinde kaldı. C. H. P. Başbakan aramalan lâzım geleceleceğuıi, Vekâletin Teşkilât KanuGAZ MOTÖRÜ cümbüs: Tevfik Kavala Yıldız Serecenbeyde denıHosrafun feryad ve telâşı üzerine 'Szcüsü: « Değerli arVadaşlanm, ğini kaydptmıştir. Başbakanın koa nunun bugünkü ihtiyaca kâfi gelYeni veya müstame] Solistler: Ayten Artkan, Diclehari Baban, Neriman ze nazır büyük arsa gatıBa<=bakanın bendenizi üc'incü de lisyonuna dahil bazı siyasî partile handa çalışan yüzlerce kişi ayakmediğinl. yeni kanunun bugünlerde Altınay. Güzin Se$. Acele ARANMAKTADIR. lıktır. Müracaat: Besiktaş Mecliae »evkedüeceginl, U Kanufa kürsüye getirraek mecburiyetin ! rin, Sarre «ndlasmaaı dolayısile lanmifaa da gangrteri gören tek ki Fanl okuyuculan: Üttad: CelAİ Tokttt Nihnd Ofler FORESTA Koll ŞtL P.K. Spor Cad. Yenfyol, Iskeçenunun İS ve 16 neı asaddelerinp de btraktıManndan dolayı, kendî J alevhte cepheahnalan göç bir du şi olmamışür. Halk sarkılan tanatkârt beğlamaa ISMET YEŞILGÜL Galata 979 lı apsrtımanı daire 3 • • daha âdıl bir sekil verileceğini so% Wine tPSPkkür ed<"in K flve baş ' rura vara(m'=tır. Yarınki netice Meçhul gangster iiddetlt eranNOT Hfr Pazar tpkmil kartro ile aUe m^tir.esi Tel 490^7 H ^ T e l e f o n : 43440 S M ' ladıktan «onra devamla dedi ki: HMal Mustafa Goker ledu | merakla beklennıektedir. maktadır. â Türk Irak Meclislerı dün andlaşmayı tasdik ettiler Başvekilin Mecüste beyanatı (Baftnraft 1 tnd sahifedej f^razi ve Gellr Vergl leri Maclisle bugün görüşülerek Andlaşma metıti Amerikan Amlralı Ca^sady'in Ankarada basın fooianlısı Yeni bir gangslerlik vak'atı Türkiye Fransa Ordfl maşı Meclis bugün bütçe görüşmelerini bifiriyor Mısırın, andlaşma aleyhinde çevirmek Isledigi manevra Kahirede komedya! Ankara Radyosunda bir hâdise Dün geceki basketbo! maşları Arsa ve Köşk Almanya, karar arifssinde TURKUAZ İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog