Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİYET 27 Subat 1955 l a c a K GEORGE SOMENON RESİMLÎ ROMANIMIZ ür Doktorun Macerası (Vazan: SOUBÎRAN . A Çevuen: MAZHAR KUNT Resimli Romanımız Gangsterler Yatağı 5ANA SORACAKLAK/M VA*... PROF. MMBUS'un MACEBALARI: 1 Böylelikle her sabah yeni bir hâdise lle karşıla'şıyor, yeni bır sırrın düğümünü çözüyordum. Bir gün has' Itanede, genç bir kadının profesöre yaklaşarak bir kâğıd luzattığını gördüm. Doktorun biri, patronun fikrine müracaat ediyordu. Kadm hemen içeri alındı ve bizler etrafına 'toplandık. Hasta, uzun boylu, genç ve güzeldi. Sıkılarak' I etrafına bakıyordu. Patron, kâğıdı okuduktan sonra bazı' sualler sordu. Sonra «soyunur musunuz?» dedi. BAŞARI İLE KULLANILIR • Gripin, baş, diş. adale, sinir ve so« ğuk algınlığmdan mUtevellit bütün ağrıları sür'atle teskin eder • Gripin, grip ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları önler RİPİN f DÜNYA KARIKATÜBLERt: DtKKAT: aldıginıı miUtahzarın bakiki CRİPİN olduğu». dan pmın olmak için Gıipııı markasını ıırarta arayıntı 2 Bu kadının soyunmasına, diğer hastalar için oldugu gibi, ihtiyaç bulunduğunu hiç aklıma getirmemiştim. Bu genç, güzel, mevzun vücudlu yabancının böyle on beş ıkişinin önünde soyunman bana birdenbire utandırıcı bir ıhâdise gibi geldL Anlagılan, o da ayni şeyi düşünmüş olacak ki kızardığını gördüm. Bizlere utanarak baktı, bir tereddüd âru geçirdi, tonra soyuntnağa başladı. İnşaat İlânı Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumî Merkezinden: 1 Ankara Cebeci Tıp Fakültesi bahçesinde yapılacak Kızılav Kan Bankası insaatı birim fiatı esasile teklif almak suretıle eksıltmeye konulmustur. 2 Yapılacak ısın mavakkat teminat bedeli 20.000 lira olup kesin teminat 40 000 liradır. 3 Eksiltme evrakı Ankara'da Kızılav Umum Merkezi Fen Muşavirliğinde bedelsiz gorulüp tetkik edılebilır 4 Eksiltme, 3 mart 1955 persembe günu saat 16 da Ankara'da Kızılay Umumî Merkezınde yapüacaktır. 5 Eksıltmeye gırmek irtiyenlerın 250 000 liralıkbenzeri bir isi bir defada ikmai ederek kat'i kabulünü yaptırmı$ veya idarece denetlemis bulunduklarına dair lüzumlu belgelerile birlikte ihale gününden en az bir gün evvel Kızüay Umumi Merkezi Fen Müsavırliğine müracaatla yeterlik belgesi almaları sarttır. 6 îsteklılerin. 2490 sayılı kanunun 32. nci maddesi gereğince hazırlayacakları teklif mektublarmı belirli gunde saat 15 e kadar makbuz karşılıgında Kızılay Umuml Merkezi Fen Müsavirliğine vermeleri lâzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 7 Bu inşaat için gerekli demir ve çimento idarece temin edilecektlr. 8 îdare, isi dilediğine yaptırmakta veya vaz geçmekte serbesttir. Evet, bizde boy aynast var ama, sizde de boy var! YAZISIZ AHÇELI FERAH EYLER ARSALARI Müessesesinden; SAYIN MÜŞTERİLERİME M Ü H İ M İLÂN TAKSITLE metrekaresi 15 ila 39 Lira arasmda Iıtanbula 2 kilometre mesafede yaya 20 dakikada, otomobiUe 8 dakikada, Londra asfaltı ve Marsal Bulvan üzerine TABIATIN en GÜZEL ARSALARI elektrik, vt «ı tesuleri tamamlanmıs olup MEYVA. ÇAM ve AKASYALARLA SÜSLÜ • • w •• 1 SOGUTLU Pek TAYLA mahdut bir mictar kabnıştır. ARSALARINDAN 3 Şöyle etralıma v* profesöre baktım. Duşunceli düşünceli kadına bakıyor ve soyunmasını bekliyordu. Maamafih hasta hakkınfla hükmünü vtrdiği anlaşılıyordu. Onun beklediği, esasen teşhis ettiği ârâzın o vucudde bıraktığı izleri görmekten ibaretti. Profesörün yanında klinik şefi birisile konujuyordu. Başka bir arkadas da not alıyordu. K'T"«»"<W bakıjında ihtirasa beazer bir şey görmedim. . almatr istiyenlerin acel« etmeleri rica olunur. Peı in para ile alanlara % 15 tenzilat yapılır. Söğudlu Yayla'nın ikinci kısmında 4.50 7.50 liraya kadar arsalar satışa çıkarılmıştır. Pazar günleri saat P dan 17 ye kadar her yarım saat başında, Beyazıd. Dişci mektebi önündan kalkan otobüslerimizle, sair gunler her gun saat 12 den 16 ya kadar Müesseesmiz önünden kalkan humsl vantalarımızla arsalarımıza ücretsiz olarak goturülup ve getirılecektir. Yağmurlu havalarda satışlar müessesemde plân üzerine yapılır. BAHÇELİ FERAH EVLER ARS ALARI İNŞAAT MÜESSESESİ Yent adresimize dikkatNOT: Bütün arsa muameleleri bundan böyle yalnız yeni adresimizde, Beyazıd Beyaz Saray kat 1, No. 5 te yapılmaktadır Telefon 25919 26805 Müessisi: H A Y D A R KÜTÜK Taksim Cumhuriyet caddesınde 73 numarada ŞAN SINEMASI yanına nakledilmiş olan TAKSİM ŞUBEMIZ sayuı müşterilerimizin emirlerine âmadedir. Telefon 84087 İ L Â N r Aygnneş Ü CRE T OTO KURSU EüEN TEK MÜESSESED1R. L I R A D 1 R. 250 EHLIYETI ALDIRMAYI GARANTl KNAPP MÜESSESATI Boyahane ve Kuru Temizleme BAŞ, SİNİR VE ROMATİZM, 4 Kadın, nihayet «oyunmuştu. Profesör dikkatle muayene etti. Fakat o. önündeki güzel vücude bakmıyor, onun içini görmeğe çalışıyordu. Sanki o kadın çıplak değildi, sanki o kadın, kadın değildi. Evet, o sadece bir hasta ıdi. Ben de ona başka gözlerle bakmağa başladım ve onun şahsında, bundan böyle göreceğim, muayene edeceğim hasta kadınlan görür gibi oldum. Bir «oktor için kadının ne olması lâzım geldiğini o gün anladım. (Arkası var) D1REKSIYON: Kendi hususi sa îıamızda. kendi arabalarımızla MOTÖR Çalışan ve parçalanrr.ış motorler nzerınde TRAFIK Trafik kanunu işaret leri PanorsniRİar üzprinde bılhassa ihtimamla öğretmeği kendimize vazife etmişizdir Bizlerı yakmdan gormekle işlerimizin garantiliğini ve sizlerin hizmetkârınız olduğumuzu gorebilirsiniz. 2.3 955 te derslerine başlıyacak 39 • 40 ncı eâ'tım oevrelerimizin kavıdları devam etmekte olup 1 3 955 akşamı saat 20 ye karlar kayıdlananlara % 20 tenzilât, aynca her 10 kişide bir kişi meccanen şofor yetiştirilecpk tir A D R E S : Büro: Maçka, Teşviki,ye Cami sokağı No 6 Saha: Taksim. Taşkışla yanı Hilton Oteli arkası. DERSLER: Yedikule İplik Fabrikası Türk Anonim Sirketinden: Şirketimiz ana sözleşmesinin 24. ncü maddesi gereğince ortaklar genel kurulu asağıda yazılı gundemdeki işleri görüşmek iizere 30 mart 1955 tarihli çarsanba günü saat 9.30 da İstanbul Yeni Postahane arkasında Hanımeli sokağında tstanbul hanındaki merkezınde adi surette toplanacağından bu toplantıda bulunmak istiyen hissedarlarının veya vekillerinin herhangi bir bankaya teslim edilmiş olduğunu gösteren vesıkalarmı. Ticaret kanununun 371 ci maddesi uyarınca toplantı günunden bir hafta evvel şirketin idare merkezine tevdi etmeleri icabeder. « GÜNDEM: 1 Yönetim kurulu ve denetçiler raporlarının okunması ve onaylanması. 2 1954 yılı bilânço ve kâr ve zarar hesabının incelenerek tasdiki ve YönetLm kurulu ile denetçılerin ibrası. 3 Yönetim kurulunun kârın dağıtma sekıl ve tarıhi hakkındaki teklifinin muzakeresi 4 Müddetleri biten Yonetım kurulu uyeleri j erine yenilerinin seçilmesi ve 1955 vılında Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarmuı tayini. 5 1955 senesi için yeniden denetçılerin seçilmesi ve yıllık ücretlerinin tesbiti. 6 Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri uyarınca genel kurulca işbu maddelerde yazılı islerin Yönetim kurulu üyelerinin yapabilmelerine yetki verilmesi. HİKKESIN Türkivede neşri hakkı yalnız'gazetemize aiddir. NEVROZİN 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. lzalei şiiyu suretile SATIŞ Tamir veya yeniden aparüman inçasına imar durumu müsaıd ve açılmakta bulunan Millet caddesınden de cephe alacak olan Aksaray Haseki caddati No. 14 gayrımenkul lat. Besinci icra tarafından 43955 tarihinde satılacakür. Dotyt 954 6793 EKŞİNOZLU A. HALİD YO G URDU Piyasaya arzedilmiştir. Taze koyun sütünden, nefaset ve temlzligi ilt meşhur yoğurtlarımız merakhlarına bilhassa tavsiy* olunur. Çiftliğimizde yeni tesis edilen fennl tavukçuluk mahsulü günlük yumurtalar, sağlığını seven sayın mıişterilerimize her gün temin edilir. Aynca müessesenin damgasile kuluçkalık cins yumurta ve civciv «atışı yapılmaktadır. Sipariş ve dileklerin aşağıdaki adrese bildirilmesi rica olunur. Umumt Sahf ve TevrA Yeri: Ist. Balıkpazarı Taşçılar Cad. No. 32. Tel 23612 Büyiik Fabrika Kuracaklara ve Depo Arayanlara Fırsat Eyübün en mevki sanayi mıntakası olan Bahariye caddesınde 720 M2 üzerine beher metrekaresi 750 Kg. tazyike mukavim, içinde yüksek kuvvette elektrik ve suyu bulunan beş katlı binamızın katları veya tamamı icara verilecektir. Talib olanlarm kendi iş vaziyetlerine gore icab eden tadilâtı da yapılacaktır. Tel: 11132 43040 MERSİN ELEKTRİK Sirketinden • • • • • • • »i r d . H Şirketimizin «ayaç ayar l#lerlnd« ealifmak üzere Siemeng marka ayar masasında ihtİMM yapmı« ölcü ayar mudürlüğünün ve Nafia Vekaletinin ehliyetlerini haiz bir Teknisyen alınacaktır. Sanat okulundan m«un olanlar tercıh ISTANBUL SANAYİ ODASINDAN Odamızda kayıdlı olmayır Sümerbank mamulü sun'î ipek ipek ipliği kullanan firmalardan. imalât defteri olanlarm defterleri ile defteri olmayanların alış ve satış faturaları ile bırhkte engec 7.3.1955 tarihine kadar odamıza müracaat ederek sarfiyat ve ihtiyaçlarını tesbit ettirmeleri rica olunur. 2617 ACELE SATILIK Fatıh Kıztaşı civarında hıç sayfiye aratmıyacak şekilde tanzim edilmis bahçe içinde yeni vaziyette 1te katlı yan kârgır iç ve mş tamamen yağlı boyalı bütün konforu haiz 1364 metre kare yer satıhktır. Müracaat Tel: 12138. îktisad ve Ticaret Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: Türkiye'de yangm. nakliyat. kaza ve hayat sigorta islerile Iştigal etmek üzere kanuni hükümler dairesinde tescil ve ilân olunarak bal«n faaliyette bulunan Güven Türk Anonim Sigorta Sosyetesi bu kere müracaatle, Karaköy acentesi olarak yangın. naklivat, kaza ve hayat sigorta işlerini yapmakta olan Bülend Ulay'ın mezkur acentelikten aynldığmı bildirmis/tir. Keyfiyet ilân olunur. Iıtanbulda bir insaatta çalıjtırılmak tiz«re blna inşaat ijlerinde kafi tecrübesi olan fen memuru T« injaat kalfan aranmaktadır. Isteklllerlıı (85S39) nusnaralı telefona müracaatl«rL inşaat fen memru ve kalfası aranıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog