Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

27 Şubat 1955 ri'MIM'RfVET !•••••••«•••»•••••••••••••• BEŞ f ^ I Dünya Hadiseleri j V^ I II I "** Amerikada 16.000 roman muharriri ilâve iş yapıyor Birleşik Amerikada ancak 200 muharrir yazdıkları edebî ve oi'i jinal kitaplarla hayatlannı kaza nabılmektedir! Amerikada raevcut 16.000 den fazia muharrirdpn yüzde 90'u ise ancak senede ortalama alarak 10 ılâ 15.000 Tüık lirası kazanmaktadırlar ki bu nor mal olarak. bir asansör memurunun veya kalifiye bir işçinin kazancıdır! Birleşik Amerikanın tanınmış Hebî münekkidlerinden Malcolm Covvey'in, (Amenkafa edebî duumun tab'nsu) adlı makalp«inHe ortaya attığı hakikatler işte bun rdır. AmerikadH ortalama olsrak her ay 100 roman neşredilmektedir. Bundan 50 sene evveline nazaran :ki misli bir artış görüimektedır. Fakat bu romanlardan yarısı. elm olan 5 000 lik sat:ss eri^ememektedirler. Halbuki bir romanın editörle muharririne kâr brakması için 5.000 Hk satışı aş mak lâzımiır Diğer taraftan «yılın kitabı» addedilen eseılerin de atıslannda düşüklükler müşMlede edilm :i ' : ' Meselâ bu senenin «•Bes' .,i addedilen Mor on Thomı. n (Not as a stran ferı adh eseıı yalnız 175.000 nus ıa satılmıstır. Bundan beş sere evveU yıltn kitabı» ilk sene tamamlanmadan yarım mılvonu as maktaydı. Meselâ Lıllıan Hel Smith'in (Strange Fruit) adlı ese ri bundan on iene evvel kısa ramanda yarım milyotı nusha satıl mıştı. kadınların hoşuna gidecek şiirleı okuyarak, sosyete mecnıualarıra da sıpariş üzerine şıir yazaraic ge iir sağladıkları unutulmamahdiı *** Kitap naşirleri, işin çıkar yo'u nu bulmuşlardır. Bu da. ucuz halk kitaplarıdır. Mühim miktarda basılan bu kitaplann her biri editöre takriben bizim paramızla beş kuruş bırakmaktadır. 1954 yı lında bu halk kitaplarından ukrı ben 340 milyon adet satılaığı aıılaşıîmıştn ki bu mühım bir r<?kor demektir Aynı yıl Ameıik edıtoıleri bu ucuz kitapldidan W 0 > mılvon basmışlaıdı. Yeni yıl için yeni haik kitapıarı hazınıyan kitapçılar, geri kaİHnlan, satılmıycn ları yakmayı tercih etrnışlerdir Edıtörlerin yaptikları anketlere bakılacak olursa, Am.sıikan kitap çılığının böyle bir duruma düşme sinde rol oynayan unsurlaı şu şe kilde hü'âsa edilebilir: o Okuyucu, radyo, telvizyon 2azete ve mecmualar arasmda bu nalmıştır. Bu sebebledir ki ona kitap okutmak güç'eşmektedirla G?çen sene en fazla hangi ki taplar satıimıştır? Okuyucu daha çok hanei kitapları aramıştır? Ya pılan statistiklere göre, fazla vor mayan mpmnuniyet verici netice si çabuk gelen tarihi romanlaı yanında su iki cins kitap da gelir sağlamaktadır: 1 Yorulmadan. üziilmeden fazla eayret »arfetmeden zayıfla mayı öğretsn kitaplarl 2 Ev eşyasını ve evi dnlduran namütenahi mobilye ile aksa mını nasıltamir edeceğıru halka öğıeten kitap.! * * * Editörler, muharrire ve kendile rine şöhret temin edecek eserler den ziyade sürümü fazla olacak. halkı memnun edeoek, ucuz kitap şeklinde vüz binlerce satılabilecek kitaplar peşinde koşmaya başlamışlard'.r. Bu mesele üz.".rinde bir anket vapan Fransız gazetelerınden birinin Amerikadaki muharriri diyor ki: « Böylelikle bir ebediyat ustaoası Deyda oldu!» Editöl?r. anketlerle, televizyon, magazin sondajları ile halkın o mevsim ne aradığını anlamakta, tesbit etmekte ve bunun üzerine de bir muharrire değil fakat bir tarih profesörüne. siyasi biı şahsiyetc, bir dın adamına, bir doktora. bir bahçe eksperine, bir ms rangoz ustasına veya bir aktrise başvurmakta, ondan istediklerı eseri temin etmektedırler. Bunii daha sonra. işsiz bir muharrire vererek eser haline getirtmektedirler. *** Kısacası, Amerikan edebiyatı sanayiileşmektedir, diyorlar! Hami S İ Ölüm Yıldötıümü Gününde Cemal : Hadirden KarikatüHer t »•••••••»••»•»• •• Bütün Amerikanm heyecan içinde beklediği gün: 7 mart Kadınları fuhşa sürükleyip para kazanan miîyonerin cğîu ? martta yeniden ve bu sefer aleni olarak muhakeme edilecek, bu günah şebekesine dahil bütün kadmiar şahid olarak dinlenecekler 7 mart 1955 tarihi bütün Amerlkarun büyük bir heyecan ve «abırsızlıkla bekledigi bir gündür. O gün New YorkU, 19521953 yılh nnda cereyan eden gayriahlâk! bir hâdisenin ytniden muhakem««ine ba$lanacaktır. Mahkemede kadın tiçaretı ve fuhsa teşvik nıçile 1953 te bir kaç sen« hapıe mahkum edilen bir milyonerin oğlu ile kadın şahidlerden mürekkeb kslabahk bir grup ikinci defa olarak dinlenecek, fakat gizli cereyan eden birincisinin aksine muhakeme sa fahatı açık celselerde görülecektir. Bilindiği üzere birinci mahkemenln verdiği karara göre 23 yafindaki genç milyoner ruhsftsız tabanea taşımaktan dolayı da hüküm giymiş, asıl suçile birlikte 6 sene ye mahkum edilmişti. O vakit Amerikan yüksek sosyete?ine hayli korkulu günler geçirten ve bir çck zengin aile eıkeklerini memleketten kaçırtan. Amerikan kız ve Vadınlarını zan ve itham altında ru tan bir muhakemenin bir cUha tekrarı şimdi gene Amerikayı en az eskisi kadar meşgul atmeKtedir. Işin en enteresan tarafını umıımî via Edeı adındaki bu kadın da 7 mart günü için celbedümiştır. Diğeri Pat Thomson isminde, Jelke'nin kirlı işlerine adı karışan gene genc bir kadındır. 23 yaşındaki Pat. sinema srtbti olan kocası Richard Schort'un teşvikile günah işleriğini iddia etmektedir. Kocasından ayrılmış, büyük bir şirkete e'rmiştir. Kâtibelik ettiği bu şir kette namusile çahştığmı söylemekte, hattâ şirketi tarafından ken disine bir avukat tutulduğunu mldirmektedir.. New Yorka 7 mart için grlcnlerden bir diğeri de P?t Ward isminde çok genc bir kadındır. 1819 ya«larmdadır. Jelke'nin evlenme vâdile bu işlere sokulmuştur. Bizzat seveilisi tarafından fuh.şa sü» rüklendiğini iddia etmektedir. Bu yüzden intihara bile teşebbii= etmiş, bir gece bir kutu uyku hapı almış, ölümden zor kurtarılmıstır. Jelke'nin, kendisini para kazanm=sa teşvik ettiğini söylemektedir. Zfimanında bir kaç ay çahştırılarak 30.000 dolar kazanmıştır. Bugün hareketine en çok pişman olanlardandır. Erica Steel admdaki günahkSr ise şimdi istintak iç;n bulunduğu New Yorkta mahkemeyl beklemektedir. Günü geünce hakikati olduğu gibi söyleyecegim. demiştir. Erica, bu işlerdeki vaz;fesinin diğer kadmlara nezaretçilik olduğunu da ifade etmiştir. Ancak otomobilinde «Marihuanan denilen bir nevi zehirli siffaralar bulundu&u : i"in r>ol ste sünhe ınTiadırmıstır. Pimdi dan=:Ö7İiHle gecinen Fnca Steel çalıstıŞı Las Veeas'tan New Yo>ka ıı^akla getirtilmiştir. Günahkâr kadınlar srasında en pismanlardan biri de Vikki İrvin ismindeki kadındır. Ayartma ve tesviklere kurban sittiğini söylemektedir. Bir telefon «antralında memure olan Vikkl, mazisini tamamile unutturmağa ç?lıştığı bir ":'rada 7 mart muhakemesine çaŞırılmıştır. Bundan evvelki mahVemede olduğu gibi bu sefer de carefizlik yüzünden »Günahkâr ''»tesine" girdiâin: iddia etmektedir. Nancy Hawkins ismindeki genc kadm da Jelke'nin kumpanvastnd=ndır. Bundan e v v i iki türlü hayat yaşamıştır. Gündüzleri foto modeli olarak çalısmıç, peceleri L«e Jelke namma İ! gÖrmüsHir. 23 ya Pat Thomson Mahkeme tarafından celbedilen kadınlar Pat Ward Erica Steel Bu senenln en makbul fllml bakalnn hanfl film olıcak? Tabii pene Röntren filml!.. (5/10/1945) t & • *• Nedcn Amerikan okuyurulirının, orijinal edebî e?=erlere karşı nkası azalrnaktadır? Şimdi Amerikan editörleri hu sualin cevabını araftırmaktadırlar. Hemin«way vçya S(e:ııbeck V bi tanınmış bir muharrir, kitnbının satışından ziyade, bunun telif hakkını Hollywood'a sinema pav tahtına satmakla para tenun etmektedir. Bugün muhakkak olan bir ?ey varsa o da Birleşik Amenkada ro man veya çeşitli kıtaplar yazan muharrirlerin. vaşayahılmek için ikinci bir iş tutmalarının elzem olduğudur. Bunlardan bir kısmı 'ijtretmen, profösör veya lokanta larda garson, bürolarda memur dur. Ancak bu şekilde evlerini geçindirebümekte ve kiralarını rideyebilmektedirler. Diğer taraf 'an televızyon veva radyo ile *ınema için çalışmak da mecbuvi olmuştur. v« bu da gelir sağ'amaktadır. Yaşatmayan tek bir saha mev cut ise o da şiir sahasıdır. Son statistiklere bakılacak olursa. Bir leşik Amerikada yazdıkları şiirler Ue hayatlannı kazanan, evleri ni geçindiren yalnız iki şair mev cuttur. Bunlar da Robert Frost ile Ocden Nash'dır Yalnız bunlann da, kadın küiplerin? giderek, Izak Eğer Benimlân evlenlrDavid Madenüd kRpeğin ısısan sana yelecek sene bir apartıman, nhir sene bir otomobil, daha nyor, evvelden haber versene!. Bahçıvan Merak etme, gene ohir soııp da Buyukadada bir köşk kıçamazdın!. aiiıitn Raşcl!. Kaçamazdım ama p"n»»]onu Bu ka&eı îenyin misin mu eıkanrdımU İzakT Tormuyo* mnsun, trtık tictrela başladim!. İ Milyonerin oğlu ile annesl efkâr muhakemenin açık görüleceğine dair haberlerde buluyor. Hâdisenin en gizli noktalan bu sefer herkes tarafından Bğrenilecek, o zaman içeriye almmıyan Razeteciler mahkemede olup biten leri, göz ye kulak şahidi olarak gazetelerine aksettireceklerdir. Zaten mahkeme kapılarınin kapatılması o vakittenberi Amerikada adalet ve demokrasi kaidele'ine uygun görülmemiş. bu tarz bir ka rara karşı yayın vfsıtalarını lsyana sürüklemiş. hak ve haksn. ğn, edep ve edepsizliğin tefrikinde gızlilik taraftarlarına hücum vesilesl oirruijtur. Gazetelerin neş iyatı ile halk efkârının gizli ceLeler aleyhine al dığı tavır. simdi mib'onerin ha < ste y;tan oelunu tekrar hâ'.tVn huzuruna çıkarmaktadır ki .? ıun yanında iş ortakları bir çok kadm lar da ayru mahkemeye çağınl! maktadır. 7 maıtta başlryacak ikinci Tı.ııhakemenin sıklet merkezi, Ameıikanın 400 zengininden biri olan margarin krah Jelke'nin oğludur. Mickey Jelke adındaki genc mu azzam bir servetin tek vârisi olduğu halde geçimini, güzel kadmlarla yaptıjh uygunsuz işlerden jağlamıs, babasının her ay bağladığı 200 dolarhk maaşından gayri kadın ticaretinden binleıce dolar kazanmıştır. Amerikanın «Günahkârlar çetesi» adını verdiği ortak hk, onun tarafından idsre edilmiş, her işin sonunda yüzdelerle genişletilmiştir. Jelke'nin defteri yüzlerce kadın ismile ve bu ksdınlara aid telefon numaralaiile dolu idi. Kadm isteyen erkeklerle ortaklığa dahil genc kadınların tanıştırılmrsı bu telefon numaraları vasıta?ile temin ediliyordu. Bun'ıar gayet pahalı işierdi. En az 500 dolara yapılıyordu. Kendilerini bu işlere teşvik euenin Mickey Jelke olduğunu söy leyen kadınlar şimdi gene muhakemede şîhidlik edecekleı dir. O vakittenberi her biri muhit değişt : rerek iş güç sahibi olmuslardır. Fakat New York Miiddeiumumiliğinin son celb kararile bugünlerde gene Ne\v Yorkta toplanmakta dırlar. Her birinin gelişi. gazeteciler tarafından tespit edilrrekte ve çekilen resimleri banlmaktadır. Bun; l?rdan biri, Jelke'n n nikâhsız karısıcır ki 24 yaşında genc ve gü zel bir kadındır. Oldukça müteessir ve ynrgun görünmektedir. Syl Bay Aşkolsun yahu, kavaanan Deli Ah şu tımarhaneden bir içerde «Ah, dişlerim!' diye dövıiçıksam!. nüyor, sen burada boyanıyonun!. Zırdell Vazgeç birader, deli ml Bayan Merai etme. c 4övün»ldun?. ' nttyor, öeüniİTort t i şındaki bu sarışın model de şimdi New Yorktadır. «Jelke ortaklığmın» en genc uzuvlanndan olan 20 yaşındak: Joan DouğlfS çok masum görür.üşüne rağmen polisin yüzünü dahi kızartacak bir baskımn kahramanıdır. Lüks bir evde suçüstü tutulduğu vakit. polisler tarafından siması tanınmış büyük bir mecmuanm «genc kızlık masumluğundn timsali» diye neşrettiği bir kap?k resminin sahibi olduğu anlaşılmıştır. Jelke'nin annesine gelince oğlunu kurtarmak için hiç bir masraftan çekinmemekte, 7 mart muhakemesinin beraet kararını bekiediğini sövlemektedir. Marearin kraliçesi. birinci mfhkemenin verdiği hükmü bozduracağına inanr!'5ı gibi ikinci bir davanın görülme«i kararını da kendi gayretlerinin semeresi savmaktadır. Muallimler Birliğinin 40 ıncı kuruhış yıldötıümü Mu»Uiml«r Birligi 8 mart günü kuruiuşunun 40 ıncı yıîdönümünii ıdr'ak edfcektir. Bu münasebetle Gala'a?aray Lis«inde büyük bir toplantı yapılacpkrır. 40 Amerikalı gazeteci geli.yor 40 Amerikalı gazeteci Avrupa ve Ortadoğu memleketlerinde bir tetkik gerisine çıkmış bulunmaktadır. Programa före gazeteciler 9 martta şehrimizi zlyaret edeceklerdir. Vikki İrvin MHIRIYFT» ln Tefrikası: » O Vr Bekârın SEVGIULERI #** Yazan: MAI'HtCF DF.KORRA Çeviren: HAMDİ VAROĞLÜ Bîyku?. mezarin üstünde idi. Hay [ kibar eemiyet portre ressamı mesle çare bir mektepli kız gibi melul me 1 vanı ürkütmemek için on metro ğimde. beni tatlı bir sükunete ka lul yüzüme bakar, fikrinde israr uzskta durdum. Bavkus. t?st?n ya vuşturan bir hâdise oldu. Christine ederc.i: pılma bir kuş gibi haçın bir kolu i kuşkulu kız değıldi, bana münase Dur, sana anlatayım, cicikom, na tiirv>rn:s ;,.^.ı 'nmadan oturu betsiz sualler sormazdı. Doğrusu, derdi. Derhal anlayacaksın. Farzet yordu. Etrafı kül rengi tiiylerle münasebetlerimiz hep sükunet için ki sıcaklık derecem 100. Demek i.i çevrili kınnızı ve tekerlek gözle de geçiyordu. Hiç fırtına patla fıkır fıkır k3ynıyon.ım. Beni aldat rinin pınltıstnı ı»'irf'"m. Demek ki mıyordu. Chıistine'in aşk meseleleri tın, değil mi? Hararetim bir anda doğru idi. Baykuş. dostunun cese üzerinde çok kendisine has muha sıfıra düşer. Galiba gene anlamadi üzerinrie eece nöbeti tutuyordu. keme usulleri vardı: dın, şekerim! Bak, dinle. Aşk bir Acaba Hıı h^vvanın tahtesşuurunda Eğer beni seviyorsan beni al hararet meselesidir. Dediğim gibi. ne hisler dolasıyordu? N=uıl gizli datmazsın, derdi. Sevmiyorsan al ınsan seviştimiydi, hararet derecebir elf=mle crnMorfîu? Kusun Hü datırgın. O halde, beni sevmediğini si 100 olur. Bana sadakatsizlik mi şünreleri, insanlann diline tercü beni aldatmakla ispat eden bir ada ettin? Termometreyi senden alır, nıeii imkânsız ne kederlerle dolu mın hatırı için ne diye kendimi . başka birinin ağzına sokarım, tek idi acaba? üzeyim? Çünkü beni sevmiş olsay j gene 100 dereceyi bulsun diye. Kıs Gürültü çıkarmadan, otlara basa dı aldatmaması icabederdi. Ne de I kanç kadınlar termnmetrelerini kı basa ıızTk'nştım Şimdi zihninıd^ mek i^tediğimi kavrıyorsun, de rarlar. Neye yarar? Civa yükselmez ki! bir flüşünoe dolasıyordu. Bundan ı^il mi canım? sonra, kırmızı gözlü baykuş, öteKi Açık, mantıklı, aksi iddia ediChristine bu şekilde konustu&u dünyadan haberini acaba kime bil lemez sözleıdi buniar. Bazan, tek zaman, onu zevkle dinl'rdim. Ne direcekti? Christine'in mantık kıyaslarım bir mükemmel kadın, diye düşünürxvm az daha «ıraya dizmesi için, dedik düm, bir şey bildiği yok, ama her AŞK KAHRAMAM lerini anlamamış gibi yapardı. O şeyi anlıyor. Christıne'le olan münasebetim, zaman, dersini ezberle^ emem.İ5 biBaşbaşa geçiıdığimiz zamanların en zevkli tarafı. Christine'in kullek yordu. Christine, bütün bunlan bana siyon halinde biriktirdiği Paris dedikodulan idi. Christine'in, evvelâ tatlı sesile anlatıyor. hiç bir gayri madam Balmes atölvesinco maı:en tabiiliğe karşı isyan etm yor, hiç Akşamlan, olarak, sonra da, mankenlarLn, ber bir şeye şaşmıyordu. ber çırağı kızlrın. mnn."'kürcülerin yatağa yattığımız zaman. Chrismasajcıların ı'cvF.m ettikleri küçük tine, bana üçüncü Cıı: ı'.uriyetin bir lokanta olan Crinoline'in mü bir nevi vak'anüvistliğinı yapıyordavimi ol=rak dunımuffayetkuvdu. Paris kibar muhitinin mahrcm vetli idi. Öğle v?kti ile ikindi ara hayatı hakkmdaki bu gülünç tafsisında, bu kızlar orada dedikodu lât, seçkin tabakanın bu ahlâksızlıklan, süslü cemiyete aid bu dediyaparlardı. Zenpin kadm müşteriler, perma kodular yüksek tabaka diye adlnnnant yaptırırken veya prova esna dırılan âlemin gerisinde bir bataksında geveze papağanlar gibi dur tan başka bir şev bulıınmadıSmı madan konuştuklan için. bu kız bir kere daha teyid ediyordu. Sert lar, gpzetelerin açıklamağarfslace ahlâkçılar. bu fileme ancak lâğımcl saret edemiyecckleri şeyler üâreni çizmelerile Riıehilirlerdi. vorlardı. ITava noğuk olduğu bir aksam, Kâh. bir nazır kansi, Maııd a, Christine, yemekten gonra so'|ğa yahud Ginette'e sıvrını açıyir: ek;selâsm çapkınhklanndan şikâyet çıkmamağı tercih etmişti. Bana f;ı Balmes müessesesinin, Tamar» ediyordu. Burrouahs isimü, Amerikalı bir Ihtiyar çapkının biri, şekerim. müştprisinden bahsetti. Bu kaHın, diyordu. Kocaları, yahud âşıkları her ilklıaharda. en az yarım düiçin bir lutuf istemcâe gelen bütün iine rob ısmarlatnıs. Churistins müracaat sahibi kadmlara «aldınbana. son zamanlarda bu Tamsrs yor. Nezaret odacıları, Allahın gü5 ile Kont Stephane de Nombreuil'in nü, yazı mı, tuğra mı oynuyorlar. başına Relen bir macerayı anlattı. Nazır hazretleri bugün bir, iki, üç, Nakletmeğe değer bir maceradır. dcirt kndınla halvet olacak diye... Kont Stephane de Nomhreuil Kâh Fransız Sırp kredi bankası diıektöıiinün metresı, Chris vataktan heniiz kalkmıştı. Rane. tine'den akıl istiyor. acaba bankeri lagh sokağında otvırdıı^u mütevazı bırakıp zengin bir Arjantinli çiftçi apartımanın küçük mutfağında sa : ye mi kaçsam, yoksa, yüklü çekler bah çayını hazırlamakla meşguldü. | vererek Lesbos mezhebine hizmet Hizmetçi tutacak paran yoktu, eden, dolar anası bir Amerikalı ka(Arkası var) dınla mı düjüp kalksam diye soru EMNÎYET SANDIĞI 19 5 5 VILI İstanbul Şehir Meclisinin susuzluğa karşı buldufu en pratik çare!.. İKRAMİYELERİ Bahç«M EVLE» APARTMAN OAİRELERI AR5ALAR PARA «• ÖÖRENCİ İKRAMİYELERİ ( « O O ikllı> «O O • 2 aınımık uıer«l YARIM MiLYON İstanbulun yeni eğlencesi: Canım sıkılıyor!. Apartıman yaptır!. ' N'efriyat merakluı bir vatandaş. 0 Kişlve 1 0 scn( vâdeli l.OOO.GDG l ı I a I . t Satılık kısa dalga makinesi EViNiZDEveSEYYAHATTE ENiYi DOSTUNUZ Yeni Siemens marka kısa dalga maktnesi bütün teferruatile satılıktır. Müracaat: Adano Dr. Lokman. M6SKEN EDİNMI K R i 0 i S I 1 SIHHİG0Z£A1LİMON KOIONYASIDIR N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog