Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

DOKT CUMHURİYFT 27 Şubat 1955 ÖLÜM Merhum Rutan ttjmunra e?f, Hafiz» Durml. Ay»« Xrt«m. merhume Mevhib» Aksel, Rukiy» Zobu. Tazilet Türelln teyzeleri, Oanaa l«nal Ogan, Leman Bele. Receb Oganın halaları, taiihatı nl»\'andan Fenerbahçe inkaragiiciinii 5 1 vendi Ankara 26. (Telefonla) Fenerbaı':e bu^un ıkınci maçı hakem Cez m, Başarın idaresınde Ankaragücü ü.? yaptı 15 bıne yakın bır seyirci kalabalığı önür.de oynanan maça, ta kımlar şu kadrolarla ç'ktılar: Fenerbahçe. S^lâhaddın Mujdat, Avni Nacı, Basrı, Akgun Fikret, M Ali. Hüsameddin, Burhan, Lefter A. Gufu: Nuri Kahraman, İsmet SsHeddın . Necdet. Huseyın Orhan Hasan. Arıf, Ercumend, Abdullah Birincı devrede rakibınden daha iyı bir oyun çıkaran Fenerliler 21. dakikada Burhanın ve 30. dakikada M. Alinın attığı gollerle devreyi 20 galip bitirdiler. İkinci devreye kaleye Şükrüyü. Burhanın yerıne Feridunu alarak çı kan İstanbulun sarı lâcivertlileri çok ssri ve üstün bir oyunla Ankaragücünü bastırdılar. Sırasile Feridun,. Hüsameddin, ve ytne Feridunun aya ğile üç gol atan Fenerbahçeliler »ahadan 51 galip aynldılar. Ankaragü cünün tek golünü 72 inci dakikada Arif yapb. Ankaragüçlüler çok kolay gol pozisyonuna girdikleri halde bunlardan faydalanamadılar. Fe nerbehçeden Lefter, M. Ali ve Feridun gtizel oynadılar. Fenerlilerin Üd günluk maçlannda «1 bin lirabk hâıılat elde edlldi I Mehmed Mütevelli Merhum Bu geceki boks maçı Garbis Zaharyan, Yunan şampiyonu Lambridis ile karşılaşıyor HAFİZE SEYNUR dttn Hakkın rahmetlne )tavujmu?tur. Cenazcal bugünkU 27 rubat 1955 pazar günü Osmanbey Şaimigâr solcak, N'igâr apartımanındakJ evinden alınarak oğle namaıı Teşvikiye Camiinde kıimarak aile kabristanına defnedilecektlr. Merhumenin vasiyetl (Irerine çelenk gönderilmemesi rica olunur. * * * Vefa Kulübü Başkanlığından: Spor ışleri murahhası olarpk uzun seneler kulübumüze hizmet eden ve spor muhitınde çok sevılcn ve lanınan kıymetiı arkad?5imız ve ÜTreclmiz r RADYO Bugünkü program IS'IANBUL F. Bahçe kızlan G. Sarayı yendi Kızlar voleybol teşvik tumuvaaının dömi Final karşılasma»ı dün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılmıştır. Bu maçta kuvvetli rakibini iki ıett« 15/9, 15/12 mağlup eden Fenerbaoçeli kızlar final e kal mağa muvaffak olmujlardır. Kızlar voleybol teşvik turnuvaanın fl Burst 26 (Telefonla) Aviısttırnal karşılaşması Fenerbahçe ile tstanbul Üniversitesi arasında oyna ya, Yugoslav ve Türk kayakçılan arasında Uludağda tertiblenen Ennacaktır. ternasyonal K«yak Yarışları dün Liselerarası bayrak merasimle başlamıştır. Bugün Fatintepeden Sobrandereye kadar üç yanşı . îstanbul atletızm ajanlığının o kilometrelik büyük slalom müsabakullar arasında tertiblemij oldu kası yapılmıs ve neticede Avustralğu hselerarası bayrak yanıı dün yalı kayakçı Alfred Amann birinsaat 16 da Mithatpasa stadında bej ciliği, Yugoslav Şamonisk ikinciliği, Muzaffer Demirhan da üçüncülüğü okulun ıştıraki ile yapılmıştır. Baçtan sona kadar heyecanh ve almışlardır. cckişmeli geçen musabakada Top ı Müsabakalar büyük bir intizam hane Sar.atlılar büyük bir basan j içinde cereyan etmiş ve askerî telgÖFtererek takım tasn:finde birin ı sizlele idare edilmiştir. Yarın mu, kavemet ve iniş, pazartesi günü de cı)5i kazanmışlardır: I bayrak yanşı yapılacak ve müsaTUü^ahakanın teknik neticesi Şu j bakalar neticesinde derece alanlara dur: mükâfötlan verilecektir. 1 Tophane Sanat (Agâh fîaS SPI, t'lon. Dinçer) 8.48,7 t Galatasaray lisesi (Al E'"in t=mail, Unal) 8,56,9 • 3 I«tanbul lisesi (Uğıır. Aykhva P'çhruz TeoTian) 8.58.4. TVıHiinruKıeü Kabatas, beşmclDün muhtplif stad ve sahalarda li£( >P Ku'pli H*e<;i kazanmıslardır. amatör lıg maçlarına devam edilm ş ve muhtelif kümelerde 5u neHolanda Ordu takımı ticeler ahnmıştır: Belçikayı yendi Dolmabahçe stadında: Elektrik: 1 Eyüb: 1, Brüksel 16 (T.HA.) Burada Şe'ef stadmda: altı bin seyirci önünde ve kar alYenişehir: 3 Yıldız: 0, tında oyrtanan Ordulaıara^ı Dünya Anadolu: 2 Süleymaniye: 0, Futhol Şampıyonası maçlarınddn Fenerbahçe stadında: Belçika Holanda karşılaşması, büKaragücü: 0 Demirspor: 0, tün tahminler hijâfına Holandalıların 31 galebesi ile sona ermiştir. j Vefa stadında: Sümerspor: 2 Unkapanı: 1, Millî takımın lzmir Y S Selim: 5 Taksim: 0, Eyüb sahasında: namzedleri belli oldu Şişli: 1 Tepebaşı: 1. Ankara 26 (Telefonla) SelekFeriköy: 1 Bağlarbaşı: 0. siyon komitesı azalığını reddeden Bugün gene muhtelif rtad ve laSaid Altınordunun yerine başka birisinin ve milH takıma seçilecek halarda amatör kümeler lig maçl a r m a altınamzed oyuncuyu seçmek üzedevam re İzmire gelen Futbol Federasyo | Şeref stadında: nu azası Fikret Arıcan temaslarını \ 1100 Kalespor Gedikpa^a, bitirmiştir. Seleksiyon komitesine 13.00 Hilâl Galata, İzm:r Futbol Ajanı Behzad Kara15.00 K. M. Paşa Maltepe, bilgin ve millî takıma Yün MensuFenerbahçe stadında: cattan Muzaffer. İzmirspordan Me13.00 A. Hısarı Sanyer, tin, Mostafa; Göztepeden Sedad; Vefa stadında: Demirspordan Safaeddin ve Altay11.00 Davudpaşa Halic, dan Bayram seçilmişlerdir. 13.00 Karagümrük Beylerbeyi 15.00 Ortaköy Topkapı, Bugünkü basketbol Eyüb sahasında: maçlan 1100 Nişantaşı Tünekpor, 13.00 Şehremini Alibey, Bugün Spor Serayında basketbol 15.00 Çapa Paşabahçe, lig rr.açlarına devam edilecektir. 10.15 te Kadıköyspor BeyoğlusporA. Hisarı sah«smda: la, 1130 da da Galatasaray Vefa 13.30 Fatih Sskarya, İle karsıls'jaMklardır. 15.30 Çırçır 14 Mayıs. îşte yarım asırda eşine rastlanmamış, zekâ ve sevimlilikte bir spor adamı da dostunu, düşmanıru selâmlıyarak hakikî hür riyeti seçti. huzura kavuştu. Galatasarayda okuyan, spor \ apan. futbol oynıyan ve 100 metre koşmuş olan Mütevelli Mehrred, uzun yıllar sarıkumızılıların ıdarecisi olmus. onun zamanmda hakiki bir muhasebe kurulmuş ve bugunkü kayıdlara e?as olan sıcıl defteri tutulmuştu. Bafta (Imparator) d>'ve dilinden duşürmediei Yusuf Ziya. merhum Necıb Şahin, Fantoma Kemal yakın artcadaslan di'er. Sıcıl, lî?ans >* ' n n n i a n çı• • kan profesyonellik işlerinde yal nız Galatasarsva rleğil, Lütün kendisine başvuranUra vol göstermiş, hizmet ve akıl hocalığı etmis olan Mehmed Mütevelli çetin fikstür ışlerini parmgğın'n ucu ile hallediveren bir zekâya malikti. Mecliste hoşsohbet, her zaman neş'eli ve arkadaşlarını, hele Ga latasarayı çok seven bu faal ve cevval spor adammın «gidişi» pek ani olmuş, bu dönülmez yolculuğunun teşyiinde bulunamıyarak üzerimizde epeyce hak kı olan Mütevelliye bazılanmız haklannı helâl ettirememişlerdir. Koca Mütevelli, nur içinde nur içinde yat. Semih Türkdoğan Büyük bir iddia taşıyan senenin ilk profesyonel boks maş.ı bu gece seat 21 de Spor ve Sergi Sarayında Garbis ile Lambridis aasmda yaBay MEHMED ONURLU pılacaktır. (Mütevelli) Lambıidis'in menajeri M. Evan25 2 955 gunu Hakkın ranmetine kagelidis de şehrimize gelmiş ve ilk vujmustur. Mutevaffanın cenazesi I Börüsmemizde, boksörünün «Kifsi 27 2 955 gunü rbugıını nelp namazını I ya" da on beş günlük bir kamptan muteakıb Brsikta» Sinannaşa Cnmiınçıktığını ve halen tam formda bu den kaldırılarak Yahyaeffndl mezarlıJındakı aile makbere=me defnedıleceklunduğunu söylemiştir. tir. j Menajer, esa= gayenin Türk seButun Vefalılara ve spor sever'erimiI yırcilerine güzel bir boks müss ze derın teessurlerımi'le bildıririz. I bakası gösterrrek olduğunu da ilâ**# j ve etmektedir. İzm rli bir babanm ! oğlu olan Lambridis. ikinci vstanı T) ıl Bayan Mikruhi ^savan. Bav ve saydığı Türkivede m=.ç yapmpVtan Ba.".<<n N'ubar E»ayan ve evlâdları ] büvük zevk duyacağını da beliıt ıD"troit). sevgılı eşı. pedsrlerj ve b'j; uk^sh^ları mektedir. Bav EDVAR ESAYAN'ın Yunanlı boksör. dün saat 15 te (Osmanll Bana = l T^tanbııl ııçakla sehrimize gelmiştir. Maça Subesi SefİPrınH»nl esash bir şekilde hazırlandığı an vefat ettiğını derın te*s«ule bildırirler. laşılmaktadır. Cenaze merasımi yarın pszartesı 28 Garbise gelince: 1951 de yenmiş şubat 19";5 saat 15 te Beyoğlu Balıkolduğu Lambrid s'e karşı aynı ga pararı Üç Horan Ermeni kilisesinde ıcra olunacaktır libiyeti temin maksdile gayet sıkı Ccna'P Le>a?ımatı ve Servis işleri bır antrenman devresi geçirmıştır G> Celıl. Tel 42746 41852 Bir kaç gıin evvelme kadar Avrıpa * * * eski yarıağır sıklet şampiyon namzedi Hayrabetyan ile bir müddet Sabık Adslar M'iftü^i Tyas Sirrı muntazaman çahşmıştır. Önder eş:. Necrr.eddın. Mıırtaza ŞukLambrid s'in şansı r?kibine naza I ran Onderm annelerı, Xurıve. Nuran ran 34 kilo ağır olmasmdan gel i Onder ve Mustafa Akmoranın kajınvamektedir. Buna boyunun da uzun olduğunu ilâve etmek lâzımdır. Garbis ise seyirci ve fazla tecrübeye sahib olmak bakımından avantajlı sayılabilir. Maç ücer dakikadan ve on ravund üzerinden yapılacaktır. Avrupa klâsmanmda yeri bulunan Eddie Dione gibi tanmmış bok=örlerle karşılaşmış olan Garbis'in r ki tecrübelerinden i=tifade edecefi muhakkaktır. Müsabakamn orta hakemliği Fevzi Törke verilmiytir. Diğer taraftan. Garbis'in bu maçı kazandığı takdirde Almanva yarıorta sıklet şampivon namredlerinlîen Munichli «Ka'"l Oech'le» ıle 12 martta Spor ve Sprffi Saravında karsılaşacağı haber almmıçtır. ••K'rl Oechsle" maçtan mîğlub cıkma5i halinde bütün maTafları ödemeği kabul etmistir. Galib geHiği takdirde Ise bütün hafilstı flacaktır. Boks mprakhları her iki maçı da sabırsızlıkla beklemekte ve Garbis Lambridis karsılüşma.cı üzerirde bahse turıi'rrıaktadır. Bu müsabakad=n önce k'ifük bnVsörlerim z Beybars v? Turgav Tork rnge çıkacaktır Maç biletîerinin karabnrM^a düşmemesi icin biletler bu •abahtan itiboren Spor ve Sergi Sarayı gişelerinde satışa çıkarılacaktır. | lideieri, Fahri Ardoğanın teyzesi. sali 10.57 Açılıs ve program 1100 1»tanbul Beledıye Konservatuarı konierlnın naklen yayını . 13.00 Saz eseılerl 13 15 Şarkılar; okuyan: Rııa Rit 13 45 Haberler 14.00 Dunden bugünden bafıi melodiler ve dans mtizığı (Pl.) 14.30 Beraber earkılar; çalanlar: Hakkı Derman, Yorgo Bacanos. Feyzi Aslangil. Cuneyd Orhon 15 00 Orhan Avîar tango orkestrası 15 30 Pazar konserı (Pl.; 16.00 Kadıniar fasıl heyeti 16 40 Guzel sesler Guzel melodiler (Pl ) 17 00 Okul Öğrenci saati 17 45 Çocuklar için rmızik (Pl ) 18 00 Şarkılar: Kecdet Cici 18.30 Bir varmış bir yokmuş, anlatan. Eflatun Cem Guney 18 45 Plâk geçidi 19.15 Sarkılar; Okuyan: Radife Erten 19 45 Haberler 20.00 Gıtarıst Ertuğrul Şatıroğtu 20.15 Radyo Gazetesj 20 30 Kuçuk koro 21D0 Spor haberleri 21 15 Şarkılar ;okuyan: N^cmi Rıza Ahıskan 21.45 Tenor Luigı Iniantıno (Pl ) 22 00 Tarihımizde bu hafta: Haluk Sehsuvaro|lu 22 10 Sevılmıj şarkılar I Özel Pl ) 22 30 Piyano melodilen 22 45 Senfonik müzik (Pl) 23 15 Haberler 23 30 Programlar 23 33 Rıtm ve melodı (Pl.) 2100 Knpanı; i Sigortalanndan Faaliyet Eeklsrk Bir iş kazasmm neticesi alînsm diye malul işçinin dört sene bek'.emesine ne imkân, ne de cevaz vardır Karamürsel mensucat fabrikasında 4 yıl evvel bir iş kazası netıcesinde bağlanan malulıyet ödeneğini toplu olarak alabılmem için işçi Sigortalan Umum müdürluğü nezdinde müracaatte bulundum. Mezkur umum müdürlük nihayet 1491954 gün ce V513113193 sayılı yazılarlle ddeneğin Ziraat Bankası Bahçekapı şubesine havale edildiğini bildirdi. Elimde bu yazı 6 aydır bankaya gidip geliyorum, fakat her defssında henüz gelmediği, bu gibi yanhşlıkların İşçi Sigortalan ida resince sık sık yapıldığı cevabını alıyorum. Umum m;'cJıır!'"'V nezdinde mektub. teljraf ve tanıdıklar vasıtasile müracaatte bulundum. ama hiç bir cevab alamadım Bır iş kszasının neticesi 4 sene sürsün. bu nerede görülmüştür? Bu idarenin murskabesine memur Ç?l'=ma Bakanlığı müfettişleri nerede? Mağdurivetim aşikâr olduğu cihetle muhterem eazeteniz vasıtasile derdime bir çare bulunmasmı, henüz ne zaman elime geçeceği malurn olmıyan paramm biran önce tarafıma havalesine aracı olmanızı dilerim Eczacılarm şimdi de fikrini yazchnız. hastaların fikrini vazmız! ANKARA 7 28 Açıüş ve program 7 30 Zaruri ıhtıjac mdddeltri fiat listesı 7.40 Hafıf muzik (Pl ) 8 00 Çesıdlı Turk mu7igi (Pl ) 8 30 Habener 8 45 Pazar sabahı mplodılerı (Pl ) 9 30 Çejialı Turk muzığı ıPlj 10 00 Kadın , saai 10 15 Ali Candan turkuıer ! 10 30 Sevim Erdı ve Nesrin Akçamisn şarkılar 11'10 Daldan dala 12 H O Cevrıye Cevhundan jarkılar 12 30 Yurddan so«ler 13 00 Huberler 13 15 Mandolın orkesîrası: Zıya Aydıntan idaresınde 13.30 Oğle muzıği (Pl.l 14 00 Saz es«rleri ve oyun havaları 14.15 Bağlama sanatkârı Orhan Subaydan turkuler 14 30 Enver Kapelman tango ve Çıgan muzıği orkestrası 15 00 Pazar skeçı 15 30 Kadın ses topluluğu 15 45 Saz eserlerı (Pl.) 16 00 Kapanıs. Avrvpnda, r'T^a ''t/nnV Amerikarin, biliminiz. eczaneler bir nevi rfi/'.icıîn gibidir. Daima hazır ilâç rtn'arlar Uzun fecrf/hrTrr v'ticesi elde edilmis şö)ıret dnrnrken. biz neden ille reçete ile üdç yaptırılım. Her şcyden takdid yap'îstn. her şeye razıyız, yerli mab giyelim, yerli tnvalet eşyası ktıllanahm. iakat ilâç tahdidi asla mevzuu bahsolrnamah. Kivv>e keyif için ilâç kullonmaz. Birkaç çefid baş nğrısı ilĞcına lüzum yok, denüiyor. O çeşidli cinsleri kidlanacak çeşidli bünyeler var. Mesclâ ben «V\...» alamam. dokvnur: «A...» alırım Anneme de «a...» dokunur, ancak «V...» alabilir Bir mesele daha var: Burada yapüan hazır ilâçlar d'şarıdav gclenlerden cok daha pahalıdır. Meselâ tubercıdose ledaıisinde kullamlan «R ..» Isviçreden gelir. yuz tableîlik şişesi 390 kuruştur. Burada yapilav ayni evsajta, ayni miktar «N...J> bes liradan lazlaya satüıyor. Bunu pit/asaya çikaranlar, ne ile izah ederler? İlâç meseli, hastalar ve hnstası olanlar içm derin bir yaradır. Eczacılartn likirlerini yazdınız. lutfen bir de onlarla hemfikir olmıyan bizlerden birinin bu mektubunu neşredin. Eczacılarımtz, mağdur vaziyette değillerdir, müsterih olun. Leman Emirce j h atı nısvandan Bayan RUVİYE ÖNDER Karamürsel Mensucat fabrikası işçilerinden Berelcet versin o mektubu Ahmed Taştan Uludağdaki beynelmilel yarışmalar 2(2 955 cumartesi gunu Hakkın rahmetıne ka\*uşmıış^ur. Cenazesı 27 2 955 pazar gunu oğle namazını nnuteakıb Şişli Camıinden kaldırılarak Ferıkoy mezarlığına defnedilec^ktır. Çıcek gonderıimemesi hassaten nca olunur. Önder ailesi TEŞEKKÜR Çok sevgılı eş ve pederımfz SİMEON ÇİRİGOTİSin ıMobüya fabnkası sahıbl I vefatı dolayısıle cenaze merasimme bızzaf iştirak eden. çelenk gonderen. çelonk yerıne hayır mues^eselerıne teberrııda bulunan. teiefon telgraf veya mektubla tazıyette bulurı<ın ve buyuk acımızı pay'..îşan but m do^t ve ^krdbslara ayrı ayrı teşeıtkür etmeye teessu'umıız manı olauğ^jndan en ! miml teşekkurlenmızın tblâğ'na sa; in gazeîeni7i.n delSletini rica ederiz. Kederlı Eşr Kıvl, S Ç.r sotıs ve evlâdları Yoreo ve Aleko Cenaze Levazımatı ve Servis ışlerı AN'GELIDIS * * * Ölümü ile bizlerl derln tecssüdere garkeden eşım. karde^ımiz. k7imıı Yukarıkı şikâyet yazısınm hemen 19 00 Haberler 1915 Tarihten bir j altına, İşçi Sigortalanndan bir de >aprak 19 20 Film yıldızları (Pl.) lehte bahsetmeği borc biliyonız. 19 45 Muzehher Güyerden şarkılar 12 kasım 954 nüshamızda, bu sü20 15 Radyo Gazetesl 20 30 Istekler p r o g n m ı 21 00 Şarkıları Pl ) 21 15 tunda «Kulağım ağır işittiğinden iş yazı Türkuler fPl.) 21 30 Mambolar (Pl.) bulamıyorum» başhğile bir 21 45 Behiye Aksoydan şarkılar çıkmıştı. Ankaradaki âmirlerin alâ2215 Opera aryaları 22 25 Beethokalanması yüzünden Istanbul teşven. Ay ışığı soııatı, Beethoven Bapahafta tel IP1 ) 22 45 Haberler 23 00 Mu kilâü harekete geçmiş. bu ?ik dıınyasında gıızel sf^Ier 'Pl ) ıcınde, bah«i geçen okuyucumuzun 23 30 Dans orkestrası geçıdı ( P l ) adresini bizden sormuştur. İnşallah 24 00 Kaponı?. bır çaresıne bakılır. Geç olsun, güç olmasın. 16 58 Açılıj ve program 1" 00 Dans muziğı 17 20 Incesaz 18 00 Radyo ıle ingilizce 18 15 Radyo saion orkestrası 18 30 Dans muziğı Pı.l 18 45 Neriman Sarısözenden turku'.er «Helva» dedik, bir de «halva» demeliyiz! öğrenciler yazmamış Beykozdaki sinema nizamlara uygunmuş 2121955 tarihli gazetenizin Halk şütununda: «Brykozdaki sinema, Kemal Sağdağ ve Mustafa Öz imzalarile aldığınız ayn ayn iki mektub üzerine Beykozdaki sinemanm Belediyece aranan evsafta uygun olup olmadığının tahkikini alâk»darlarda rica ederiz.» diyerek blr yazı neşredilmiştir. Sinemamız dokuz senedenberl Belediye nizam ve sıhhî kaidelert uygun olarak çalışmakta ve heyeti fenniyenin tasdikli ruhsatıru hail bulunmaktadır. Bundan gayri bir Belediye nizamatma aykırı hall voktur. Beykoz Beleliyesi sinem» ile meşgiil olduğu gibi daima kontrol altmdadır. Beykoz sineması sahlbl Ali Pekkan CEVABIMIZ: Mahallî Belediyenin ve onu kontrol edecek daha yüksek makamuı da fıkirlerıni öğrenmek isteriz, Onlardan henüz ses sada yok. (Adana Kız Enstitüsü 5. sınıf ö£rencileri» imzasile bir mektub almış, yakıştıramadığımızdan neşret miyeceğimizi açık mektublaşma sutunumuzda bildirmiştik. Bahsi geçen öğrencilerden aldıİımtz uzun bir telgrafta, mektubun kendileri tarafuıdan yazılmadığı bildiriliyor ki, bundan memnun olduk. Lâkin aynı telgrafta, mektub veya sureti bizden isteniyor ki, bunu vermek mesleğimizin usulierinden değildir. Özür dileriz. BULMAC mı ı li 1 1 1 1 1 11 1 Bir öztürkçecinin bizi tenkidi m ı 1 1» 1 1 Çok savın Nadir Nadi 1721955 taııhlı Cumhurıyet'ın başmaka'.esınde, her zamanki gibi, (Başbakan) dıve pek aiİ7fl •.•"••Irpn, aynı Amatör kiime maçları cenaresme blzîat ljtırak etmek çelenk gonderrnek telgraf ve telefonla taziC O. yette bulunmak furetıle acılarımızı paylajan akraba, dost ve yakjn'.artm:ra ve Istanbul Petrol Anonım Orîakl'gı Tarîhten yapraklar Yapı ve Kredi Bankası Be;ikU; $ubesı Osmarüı Impardtorluğunda. padisah ve Istanbul Şoforler ve Otomobılciler lara, buyuk adamlara fsıınrmş ku Cemıyetine ayrı ayrı tejekkure ac mız mandanlsra atd 34 mevzu bulunan ve rnani buhındugundan muhterera gazeZekl Cemal Bak!çeleblo*lu) tarafın trniz vasilaıile teşekkurlerimizin iblâdan \azıl.m ıTTrıhten yapr?kları i^ımli ğır.ı rica ederiz. blr kitab çıkmıştır. Tarih meraklılaE?i: Neşet Erürker rina tavsıye ederiz. Babası ve Kardpjlerl MLKADDER ERÜRKER'in 1 U Pl 11 11 IM 1 2 Mart 1955 akşamı YILDIZ SİNEMASINDA Kırım harbi esnasında Lonrlradan Istanbula gelip Selimiye kışlasinda dünyada ilk defa has tabakıcılığın temelini kuran F L O R E N C E NIGHTINGALEin hayatırıı da yer yer canlandıran ve yüz sene r ev\ elki Iftanbulun renkli hayatını o devrin hususiyetlerini, ıztırablarını ve aşklarını bu güne kadar intikal ettiren çok cazib iki ayn mevzuu kı.caklaştıran bir film. SOI.DAN SAĞA: 1 Buyuk jehirlerde ve yurd İçinde i?liyen taşıma vasıtalarından. Z lnsanı bezdıreeek derecede baja kakıcı 3 Obur (eski terim), bir jey değ.l 4 Ekşımtırak. 5 Esrnrlı meseleler ancak o ele geçiriltnce çbzülebiltr Inrarekkeb kelimeı, hir renk. 6 Ük devlrlcrdekı Turk dın adamı T Ateş canlı mahlukları oldüren vasıtalardan 8 Vücudüne mulaka ihtiyac olan. bir harfm okunusu. YUKARIDAN AŞAĞrVA: 1 Turist kabul edecek misaflrhanelerl çok (iki kelıme). 2 Kovalama hareketi, bır edat. 3 MOrekkeb yalamıs ve oldukça kultürlü 4 Fırakh beylerin ve dekolte elbıseli hanımlarm yaptıkları toplantıya mahsus dans or I kestrası (İki ke!:me) 5 B>r meyva 1 nın yarısı. çevrilince eski TslSm Halifelerinden biri olur. 6 Yalancıktan değil. derdlılerin feryadlarından. 7 Cok hoş ve zarifin yarısı tersi Musa Pe\gan'b<Tin ı'nfune çıkıo Tanrı ile görnstuğıı dağ 8 Ke«kılerden bir: nota. t S 4 S eazetenin ilk sayfasmda, hem de büyük punto ile, (Bir Yunan Nazın geldi) sötü. «Hre Hatu'or. türkçecilik duvgusunu da brmahyordu. Gene «ayın Nadir Nadl daima (ol^ul). ve tdevjim) yazmağa ?aşmadan devam ederken kendi gazetesinde (mekteb)lere. hele (Türk devrımil ni hiçe savarcasına, görmpmezhkten. bilmemezlikten, belki de sevmemezlikten gelerek, ,Inkılâb) 1 koruma (babında) yanşma açılmaiına ne buyurulur? Çınar caddesi No. 71 Büyükadd S. N. Öz. CFV'ARtMIZ: Hepimiz turkçeyi yeni keümplerle zenginleştirme taraflısıyız. Tari hin halkımıza malettigi kelimeleri katlipma uğratmak taraflısı değiliz. Bu sebeble gazetemizde (anlamdaş) sözlere rasthvorsunuz. Sigaradan nefret edenler, nakil vasıfalarmda perişan: oluyorlar l Okuyucularla başbaşa sütuJ ^nunda; bir okuyucumuaun dile • tgine düşüncenizi ilâve ederek.J f vapurlarda .sigara ieilmiyen b i r r İsalon'»j|rılmasma razıya diyorr* Jsunuz. rtakhınız. Vdtai Tapu / f*f* ^^içara dum'înından rahatsız O4•lan, kı»a bir yolculukta. temizj • hava almak için nihayet güverJ Jteye açık bir vere çıkabilir (1) • • Ya trende volculuk edenler, h e m î •4de uzun seferlerde. ne yapsınJ Tlar? Sigara içmivenler için kom • • partiman veya vagon ayırmıyanT *tek demirvol idaresi galiba yalT Tnız bizim Demi^vollanmızdır (21X • Galatada TemizisJ • Şirketinde • • Emin Özışık " t CEVABrvnz ^ ^ (1) Bir çok vapurlarda güi•"•verte voktur. J • (2) Denizcilik Bankası da, D.+ J D . Yollan da tedbirini mutlaka^. • ?lsm. J «Bu durağın yerini uygun bulmuyoruz» Şişhane yokuşu otobüslerinin clu« rağı bir müddettenberi eski yerinden kaldırılarak daha ilerilere götürülmüştür. Şimdi halk Unkapanl Köprüsünden sonra otobüslerden inmek için bir hayli mesafe katetmek zorundadır. Yeni Şişhane istssyonu ile Tozkaparan tarafmdakl Perapalas istasyonu arasınd* bir dakikalık mesafe bile voktur. Bizs gönderilen mektublarda bundan pek çok müşkülât çekmekte oldağu bildirilmekte ve Şişhaneye yakın bir yerde bir istasyon vücudt eetirilmesi istenilmektedir. 12 gün geciken mektub Vapur makineleri feryad ediyor Suvat vapuruna binmiştim. Üst kata kadar çıkan tuhaf m?denî bir ses ortahğı kapbyordu. Bu sesin pistonlarm bir laşağı bir yukarı hareketinden ileri geldiği anlaşılıyordu. Gürültü ile mücadele prensibine uymıyan ve birçok yolculann âs^bını bozan bu madenî sesin yok edJ.mesi için gerekli teknik tedbirlerin ahnmasını, Denizcilik Bankasının nazarı dikkatine arzederim. Istanbul, Karaeümrük Dilmaç Sokek No. 5 Seyfeddin Şim'ck İLÂVEMİZ: Kaldı ki. o gibi seşler. makir.elerin lüzumsuz yıpranmalarından doğan acı acı feryadlardır. Günde 1 lira BEYAZ Eser: Saim Nahid Bilge SFIIIK Reji: Sami Ayanoğlu TAC FILM Vefa Beyoğlusporla karşılaşıyor Bugün Dolmabahçe stadında saat 15.30 da Vefa ile Beyogluspor hususî bir karsılaşma yapacaklrdırProfesvonel ligde oldukça güzel, fakat talihs'z maçlar çıkaran bu ki takımın yapacakkr: bu amikal maç. her iki kulübün taraftarları arasında merakla beklenmektedir. Bilhassa bucıin sehrimizde tek profesyonel maç oUrak y;pılması karşılaşmarıın havli sevirci toplamasına vesile teskil edecektir. Sadri Alışık Muallâ Fırat Atıf Kaptan Ferda Ferd^or HİIİMİAİLİAİY'A AİCİ IİBİAİDİEİM VİAİHİİİMİEİDİA A D|*|D|EİLİIİL CİEİBİEİC il«li H D l t l L l 1İYİA VİİİZİEİL i l « l z A * r • Ş|«|RlilC|Aİto nEmırşânhlar tclefon beküyor!arı> başlıklı yazılan dolayısile yap tınlan incelsmede: İstinye ye doğru yapılmakta olan telefon tevsii için yer altı boru döşeme ameliyesinin ikmaline tekrar ba?lsttırılmış olup bu ışin bitme • sini mütekakıp, Emıışânlılann teîefon ihtiyaçlarının giderilmiş olaCtVARIMlZ: casını arz ve ikazınıza teşekkür Ojleyse fakir i^ciler. 1 lira \ol ederim. parası vermeğe dc\am erleceksiniz. Münakalât Vekili «Biz fakir işçiler sını nafil verelim» hakkında E. T. T. rafındpn: «Hasköy ve Halıcıoğlu semtlerinde otobüs ışletmesi bugün için vollann dar ve virajlan muhtevi olması, avrıca mevcud otnbü^lerımizin açılmış bulunan normal >ervisleri müskülâtla karşılamaları vüzünden mümkün gbıü'.memektedir.» İstanbuldan 120 mil uzakta bulu nan Ereğli ye 12 günrle gelen ve 15 inci gün saat 16 da elime geçen mektubun gecikme sebebmi getiyol parası ren vasıtadan mı soralım? gazetenizde duyurulmas'nı rica ederim. Kemal DURAL 1 lira yol parabsobklı vazı Boğaziçi telefonlan Müdürluğü ta M E V L 1D AI1« büyültimOz »alihatı nl»v»n(Jan HAŞEME KÂHYA Hanımefe. ruhuna ithaf edılrnek üzeıe vefatınm kırkıncı gunu 3 mart 955 tarıhine te^^iuf eden per=embe gunu ikındı nama:11ı muteakıb Beyoğlu Ağa Cami] Şerif:nae Mevlıd okunacak ve Ha ım duası yapılacakîır. Akraba ve taaüukat ile kendısini sevcn'erm, dm kardeşlerimizın tesrifleri nca olunur. Kızı: Behiye Ki'ıy» Damadı: Rıfat Kâhyı A TLA S Sinemasında RENKLI PANORA!\TIK ROBERT TAYLOR STEWART GRA\GER A \ ' N BLYTH gibi 3 bıivıık artistin çevirdiği Istanbul Belediyesi ŞEHİK riVAlKOLARI DKAMKSMI Aı.T1N( I KAT Vj/an. AUıea (Jtıı~i ruıkçe,1 HALID i FAHRI OZA^SOV tet çarşanıCıa akîamı ts'ebe eecesidır | Pazartesı akşamiart temsıl >oktur Meşhur Dünya Gülleri Damızlığımız 852 ceşiddir. Sivahlar. placalıİTr, benekliler veşi' ve mavıier vüzlerce görulmemiş çeşıdleıdt dünvamn (pkmıl nadırle kokıılu ve ka1merh yedıvtTen şülleıının fıu nları buiunmaktadır Renkii fiat listesını ıstevınız 50 kuruşluk posta pulu mukabılınde îonderılir Ağaç olan eüllerin bozulanı ödenir Şimdi dikme zamanıdır. Taçranın en uzak verlerine garan'ılı ambalâjlarla Hdanlar sevkedilmektedn Acele edilmesı TELEFON: «1250 Türkiye Biivük diii Firtanlı&i Kadıknv. Kıiciik Mnda Hediyeli fidan «atışlan başlamıştır.! Jlgili müdürlüğün ilgisine teşekkür ederiz t'Al; kadar makamlardan cevap alaiıamak bizi üzüyor» başlıkları ıle ıntisar eden yazılar hakkında ilsîıli müdüılüktcn alınan cevaba guie: «1955 malî yılı bütçe^inden ayrt lacak tahsisatla yapılacak yollarıri Genel Meclis Bayındırlık Komisyc nu tarafından mhallen tetkik vt te«biti sırasında nazan dıkkate alm mak üzere not edilerek teklift» bulunulması hususu Şişli K. ve B Ş. Müd. Vekilhğine yazılmıştır.» Maktim Tljatrnsunda ISTAMHt'l OPKRfTI Her akşam saat 21 de TRAHK Vt'ZtNDEN Operet 3 Derde zar taat 15 te matine Çarşamba matınesi halka cumanesi matınesi tale ievc ten7İlâHıdır PerÇarsamba, cumartesi, pafembe «eceleri taıebeye tenzılStlıdır. Paıartesl gecelert de temsıl vaı KORKUSUZ KARDESLER tilmi gördüğü büyük rağbet üzerine bir hafta daha uzatılmıştır. KOIV1EDİ KISMI İ E L P A Z E Yazan. CARLO GOLUONİ Turkçesi. NAZ1M D&RSAN ^eı uerşenıbe aKşamı talebe ^ecesldı» Sah aRşnrr.ian temsti vnRtuı Cıımsr esı ve çarîamba ?ııniftrl saat 14 :uı da Çocuk rîvatrosu U n m ve iMımp<1ıı.1e oaia: eıınleo saat 15S0 da matıne Telefnn 411409 KMINONİ) rıvısıı.ı m ı Cağaloglu Ot'rfncl Lokalınd* (Eski Hcılkevll IHüren P.ciı. Dr A. Alyanak Diyalog: K t r i m e Nadir Belqin Doruk, Behzad tîutak. Bedia Muvahhid. Neş't Yulaç, Reşid Baran, Muazzez Arçay Hıumtaz Ener, Vahi Öz, Tevhid Bilge, Osman Zıt, Feridun Çölgeçen. Memleltetimizin tanınmış 50 büyük artisti Üstad S^Dl IŞILAY idaresinde en meşhur muzısyenler, ZEKI MÜREN'in en son be.tPİeri vc en meşhur «arkıları. NÜT Bıı müddet evvel gazete ve mecmualarla ilân ettiğimiz müsabaka. büyük bir al,ika gormuş bulunmaktadır Musabakanın halli şuour: Filmin adı SON BESTE, Gozlerin sah'hlerı de: 1 Bedia Muvahhid, 2 Ne$'e Yulaç, 3 Zeki Müren, 4 Beh/ad Buîak. 5 Reşid Baran, 6 Belgin Doruk. Doğru halledenlerin hediyelerı adreslerine gönierilmeğe başlanm ıştır. Bu film. 1 Marttan 'tibaren Izmirde Bü vük. TAYYARE ve SARAY, 7 Marttan itlbarrn Bıırsada MARMAftA Sinemalarında gösterilecektir. 9 Martian itibaron Adanada ASRÎ ve ANKARA Sinemalarında. ÜNAL Ankarada PASK SUS ve Prodüksiyon: Erınan Kardesler 1 Mart Salı Suarf>den itibaren t YENİ SEKİZ KİTAB 1 2 3 4 5 6 7 8 Varltfc Yayınevi bu ay size takdim eder: Montherlant: Genç Kızlar (Roman) François Mauriac: Ateşten Nehir (Rcman) Ivan Turgenyev: Avcının Notları (Hikâveler) Jack London: Dönek (Buyük Hikâyeler) Suut Kemal Yetkin: Büyük Ressamlar Oktay Akbal: Ikisi (hikâyeler) Divan Şiiri: 18. Yüzyıl (Türk klâsikleri) Dickens: Da\id Copperfield (Çocuk klâsikleri) Her kitab 1 lira, ilki 2 lira. KURTLAR . KL'ZULAR Yaıan: A. N OSTROVSK.I Turkçesi: ASUDE ZEYBEKOÛLU lemsıl Kuıılerl: Persembe, cuma cumartesi. pazar Pazar gunleri »aaı 15 3ü da oıatine Cuma akşamı talent gecesıdir Gişeler hergun saat 12 de açılır Ba^an v» yayan Ctımlıı ı . s p l Malbdâtıllk GazetecılıK l'ıırk Ancınını SÜMER 2 Mart Çarşamba Sııar^den itibaren î N C İ 3 Mart Perşembe Günuntlen itibaren OYUNOLMASAİDİ Komedi 3 perde Yazan Andre ROUSSÎîî Çevlren: Prof. Bedreddln TUNCEL Sahneye kovan: Muhsin ERTUÛRUL Çarjambadan başka her ak?am saat tam 21 de Cum» (Uleb«) Pazar TAKSİM Sinemalarında Gösterilmeğe başlıyor. •• •4 • Cagalojlu H w v ı ^ıkak «idhiMeri No 3U 4ı M ve Şırkef S \ / l M E N A D İ \c (,()< I K I Xaz> ıtlerlnl tı ıeı ıdar* eleo Mejıü Mııiuı CEYAD bEHSıU BAŞKUT Galata Yolcu !='"nu karşısı. (Rüya h = Kapıcıya müracaat Kiralık Liiks Büro mflstakü beş oda. C ( matint m l U a 1T H Taltfaa: 40276
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog