Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

27 Şubat 1955 CUMHTRtYET O N Edirneden HA B Rusya Kızıl Çine 8 denizaltı verdi Basraya.,. Milliyetçi Çinin küçük bir adayı anî olarak lahliye elmesi hayret uyandırdı Washington. 26. (a.a.) haber abndığına göre Sovyet Hükumeti Komünist Çin'e tahminen 8 tane sahil tipi küçük denizalh vermi»tir. Amerikan resml şahsiyetleri, Rusların «yni zamanda bu denizaltılan kullanacak mürettebatın tâlim ve terbiyesi ile de meşgul ol duğunu soylemişlerdir. Bu denizal tılardan en az 3 ünün san denizdeki komünist Çin'e aid Tsingtao limanında görülduğü bildirilmektedir. Denizaltılann Formoza'da faaliyette bulunup bulunmadıklarıl a dair katl bir malumat elde etmek mümkün olmami|tır. Mamafih Mii liyetçi Çinliler son günler zarfında Milliyetçi uçaklann iki denizaitı. batırdığını iddia etmektedirler. Sahil tıpi Sovyet denizaltılarınm 2 v» 4 torpille mücehhez 205Vr tonluk tekneler olduğu »öylenmek tedir. Washington: 26. (a.a.) Nanşl adasının savaşsız tahliye edilmesi hususunda Çankayşek Erkânı Har biyesince ahnan karar dün akşam Amerikan Müdafaa Vekâletinde öğ renilmiş ve azçok bir hayretle kar şılanmıştır. Filhakika en yetkili askert kaynaklarda beyan edildiğine göre bu üs, daha son haftalar zarfında Formoza müdsfaa sisteminı> kuzey hududu rolünü ifaya namzet gorülmekte idi ve komünist kuvvetlerınin bir huoümuna kerşı mü kemmel mukavemet edecek bir du rumda idi. yine aynı mahfillerde isaret edildiğine göre manşi garnizonu son iki ay zarfında bilhassa Taşen adalanndan tahliye edilen gruplardan ayrılan elemanlarla tak viye edilmis bulunuyordu.» eren hafta Bağdadda imzalanan Türk Irak paktı, Edirneden Basraya kadar uzanan topraklar üzerinde müşterek Mr müdafaa lıattının kınulmasında muhim bir merhaleyi te«kil etmektedir. Irakla aramızda smır kavgalan ynktur, herhangi bakımdan menfaat catışmalarına da rastlanmamaktaH,r. Buna mukabil her sev Edirneden Basraya kadar uzanan topraklarda sıkı bir işbirlijrine mü«aid dir. Bu şartlar aitında iki memleketin münasebetlerini mümkün oldu ğu kadar kuvvetlendirmek Utemele'inden daha normal ne oiabilirdi? Birinri Cihan Harbinden sonr», Osmanlı imparatorluğundan ayrılan devletler arasinda Türkiye ıle ilk samimî dostluk münasebetlerini kııran Irak olmuştur. Onunla evvelâ 1926 vılında bir ((hudud ve ivi komsuluk) andlaşması akdetmiştik. 1931 yılmda Atatürk ile rahmetli Irak Kralı Faysal iki mem leket için bir dostluk plânı cizmişler ve bu yolda gidilmesini tavshe etmislerdi. Bunun bir neticesi olaraktır ki, 1937 yılında Türkiye ile Irak, İran ve Afganistanın d« lstiraki ile Sadâbad «ademi tecavnı ve dostluk andlaşması» nı Imlalamışlardı. İkind Cihan Harbinl nniteakıb 1946 yılında Ankarada toplanan Türk ve Irak idarecileri bir (dostluk ve ivi komMiluk) andla^ması daha akdermi'jlerdi. Bütün bu andlaşmalar siyasf, iktisadî, külturel ve idarî hükümler ihtiva etmekteydi. 1955 vılında vapılan (Türk Irak karsılıklı isbirliji) andlaştnası ise ilk defa müşterek müdafaa için askert Işbirliğine giden yola girildieini göstermektedir. İkincl maddede tasrih edildiği gibi, bu andlaşma yürürlüğe girer (jirmez iki memleket, etnniyet ve müdafaalanmn müştereken temini için gereken tedbirleri tayln ve tesbit edecekler, bunlar Hii hükumetlerin tasvibi ile derhal tatbik mevkiine koriacaktır. Dün Türkiye Büyük Millet Me«lisi ittifakU, Irak meclisi de ezicl bir ekseriyetie andlaşmayı tasdik ertnişlerdir. Bu rariyerte müşterek müdafaa için iki memleketin süratle gerekli tedbirleri almalarına intizar edilmelidir. Bunun husuti bir anlasm» Ue olabileceği tasrih edilmiştir. Türk Irak paktınm, yeni iltihaklan kolaylaştiracak sekilde hazırlandığı da görülmektedir. İstiven devlet, karşılıkli Işbirli&ine vol açmakta olan ve kendisinl askerf hiç bir taahhüd altına sokmıyan bu •ndlaşmaya katılabilecek ve ancak müşterek emniyettnl nazarı Itibar» aldığı takdirde hususf blr andlasma yaparak askert bir bs>" Vııraraktır! Arablar arasında şimdiye kadar akdedilmis bütün paktlan kabul eden Türk Irak işbirliği andlaşmasının, yaşadığımız bölgede istikrarlı bir duruma kavuşulmasında miihim bir rol oynavacağı muhakkaktır. Moskova radyosu dün gece bu paktm «Arab milMlerinin arkasına saplanmış bir hançer» olduğundan bahsetmistir! Daha bir kaç gün evvel Rusvanın Türkiye ile dost necinmek, ivi komşuluk münasebetleri kurmak istediğinden dem vuran Sovyet radyosu neden sinirİFtmnr? Onun Bulgaristanla İngiliz hidrojen bombası Londra 28 (AP) Büyük Britanya ilk Hidrojen bombasını güney kutbu cıvarında deneyeoek tir. Bu hususu haber veren Daily Sketch Gazetesi şunlan yazmıştır: «Antarktıkada münasip bir saha bulunur bulunmaz, İngiliz harb ge mileri ve uçaklan bu kesimi Arjan tin ve diğer memleetlere mensup seferi heyetlere kapatmak için son süratle güney kutup bölgesine gıdeceklerdir.» Churchill hükumeti geçen hafta İngılterenın Hidrojen Bombalan imaline girişeceğini bildirmiş fakat denemeler hakkında her hangi bir iş'arda bulunmaktan kaçınmıştır. Taktik Atom Silâhlan Washington: 26, (a.a.) Kara Kuvvetlerine taktık atom silâhlarının kullanılmasını öğretmek maksadile tertibedilen bir seri manevra 1 mayıstan 21 mayısa kadar Washington eyaletınde oereyan ede cektir. Kontrol nerede ? Hâlde 23 liradan alınan turtanda domates müşteriye « liradan tatılıyor!. Britannie Transallantiği LJmanımıza Geldi 1 1 f I j'Jaffadan haftavaj Kapalıçarşı Yazan: Fahri Celâl Kapalıçarşıyı <ıme. hangı bahtiyara, hangi büyük mıınara. o koca sanatkâra tamir ettireceğiz? Yeniden yaptırmak asla yanaşılır gibi bir şey olmadjğına gore . Sokaklarını dar bulacak, dukkânlarlnı şık bulmıyarak. golgelere zamanenin güneşmi bol bol dolduracak, bir Beyoğlu havası estırmeğe kalkısacak, şangur şuncur alafranga kepenkler aşılayacak projelere. sakın, yanaşmıyalım. İstanbula gelecek görücüler Tahmhane meydanm daki acayib aparhmanları temaşa için gelmiyeceklerdır. Buradaki yer li rengi, Bizanss mevHan okur hususiyetleri, Osmanlı medeniyetinin duımus, oturmuş asaletini, pün görmüs zevkini tadabilmek için geleceklerdir. Süleymaniyeye, Mihrimahsultana, Takkeci camüne birer eski usul bahçe bile yapamıyan Evkaf Zenbilli Ali Efendi türbesinin çalınmıl kurfunlannın yerine çinko bile koyamadı. Beyazıd camiinin kubbesine çimento süren mimara ise ne denir? Bereket versin, Kemankef Kara Mustafa Pasa medresesini yola kaptırırken bir büyük zevk sahlbl mimar, yeni verdiği tarzla, bizt Allah razt olsun dedirtiyor. Şehzadebafindaki Kuyueu Murad Paşa türbesini tamir eden sanatkira da aneek minn«t duyuyoruz. Şehir, günden gfine betonlaııyor. Fakat tokaklan ağacsızdır. Halbukl tık nk dikilecek çınarlar binblr aybı kapamağa bire bir gelecektto. Türbeli, mescidli, yer yer mezarlıkh bir îstanbul, yarma bu huıutlyetlerile hükmedebilir. Halbuki mezarlıklar da fatılıyor. Bunlan nasıl, ne biçim, ne türlfi bir yetonu bulup elden çıkflrmaja hnkftn buluyorlarT Gureba hastanerin» giderken sai taraftaki hazİNda Şeyhülislâm Asım İsmail Efendi y«tıyor. Etrafmda bir çok bfiyflk «atlarla... Demir parmaklıkb p*Be«relerin östflndeki tailk yanla* bir daha yazıhr gibi değildir. M«sar taslan sabah başka, gün bataı» ken bütün bütün başka renklerd» dolar. Şimdi için* bir takıra fakir aileler kulübeler yapmışlar, taştan taşa çamaşır asıp kurutuyorlar. Buranın tahibl de Evkaf olsa gerek... Bir Uriht» bir tsvecli vakıf mütehassuı gelmişti. bizim vakfiyelerdeki rikkat ve »rafete bayılıp gitmifti de: Benlm size Sgretecek ilmim yolrtıu demişti. Hattâ gene bir zamanlar ttalyay» •önderdifmıiı raimar! taleblerüni» re Kral Emanuel: tstanbulu, kendi mimarinizi bıraktınız dı buray» mı geldiniz?. Demistl. Evet bu bizim bir kötü huyumuzdur, kendimizden başka, kime olursa, neye olursa olsun hay ran kalıru. MakMdım acı an söylenmek. homurdanmak değildir .Size Kapahçarşıdan bahsedecektim. Kapalıçarşınin ««nafı olmanın bile âdabı, erkânı, gelenegi, ananesi vardır. V* hâlâ mı hâlâ, laşılacak bir şey, şimdi bile degişmiş değildır. Oraym kimse, kendinl seneleree tanıtmadan, giremeıdi. Bekçileri gedikll, biribirüıden lerefll adamlardı. Kapılar k»le kapılan gibi kapanır, dükkinlar, hırsa, ugursuz, edebSİ2 korkusu olmadan olduğu gibi dururdu. Klaptan lsleyen sanat kârlarn, gelin elbisesi diken ustalarn çıkardjgı çahsma i««l oüe &T başka idi. Bedertendeki dukkânlarnı tltındaki taht» «andıklarda tltınlar, mücevherler ymtar, kim«« rf siSnn««. Bix oraya devam eden mal gahiblertol bil* bilmeyix!... MakasıgflMİ diye btr tersl wrfı ki hanımlar giyeceklerini on» Wçtirirlerdl. Öleu almak, hel» kadm üstünd» «sla düşünülmediği Içiıı, bu koca usta şöyle bir bakar, Mr çırpıda, olduğu gibl oturuverecek entariyi biçiverirdl Ben bilt hahrlarım ,bir kırant» Ermeni idL Kapalıçarşı esnarına öğle yemejl hazırhyan aşçı dükkânlanndaki yemeğe de doyum olmazdı. Fasulya piyazı deyip geçmeyiniz Arnavud ciğeri, döner kebabı, nefis pilâv yemek merakhlan, arada bir d« olsa. oraya düşerlerdi îçki, bin lira verseniz, bulunmardı. Heygidi günler... Mimar Prort tle hukukum vsrdl, beraberce. uzun uztın dolajtığiHUl bir gün, demışti ki: Çarşı, dikkat ediniî, yazm se> rindir, kışın ılık... Bunun nasıl bir mihanikiyet ile elde edildiğıni daha bilmiyoruz, akıl erdirmek d* mümkün değil... Bunu duyduğum zaman ne kadar gurur hissetiğimi tarif edemem. Meğer Tanzimat bize neler kaybettirmiş, bize nelerimizi hor gördürmüs!... Seneler sonra orada gördüğum her yenilik beni çok üzmüştur. Asari Islâmiye Müzesinin bahçesini alaturka tanzim eden Hamdi Bey merhuma Imparator Vilhelm, Alman împaratoru: Zannederim burası eennetin bahçesı olsa gerek... demiş. Hamdi Bev ayannda bir büyük sanatkâr bir daha gelmemiş olacak ki orada bile bir terkedilme havası var. Top kapı sarayının iç bahçesinl bile, Arz odasımn Snünü, asırlık servilerle mezarlığ» benzettiğımizin far kın/ HegilİE, Isfanbuldan anlamak, îstanbula hizmet etmek demek. karışık, acayıb. soysuz bir üslubla apartımanlar vapmak. bir baştan bir başa bakmca sonu görülen dümdüz cadde ler açmak olmasa eerektir. Öyl« şev Berline, Parise belki güzel glder, Ş:kagoya, Ne\vYorka lüzumludur Fakat î?tanbul bir başka Ilepdir. Eminönü mevdanı çmarsız kaldıkça Yeniramiin hurur v« rtkunu perişandır. Kapalıçarşıya betonu ve çlıae». toyıı sokmamanın iTnVJjnı y o i B k M* Istihsal bölgelerinden jehrimize yapılan turfanda sevkıyaü devam etmektedir. Dün Hâlde domates 23 liradan, patucan ise 7 liradan satılmıs,tır. Buna karşılık perakende fıatlar haylı yuksektır. Domatea 6 liradan aşağı verilmedıği gibi patlıcan da on bır liradır. Toptan ve perakende fiatlar arasmdaki farkın yukseklıği kontrolİngiliz bandıralı «Britannie» trans larm kıtayetsizlığını gostermekteatlantiği dün saat 9,30 da İneiliz ve dır. Amerikalı seyyahlardan müteşekkil kalabahk bir kafile ıle limanımıza gelmiştir. Dobnabahçe önlerinde demirliyen peminin seyyahlan Şehir Hatlan İşletmesinin eski ve temizlenmemiş vapurlarile yolcu salonunun önünde rıhtıma taşı En küçiiğü 8, en büyüğii 12 yaşında 4 hırsız yakaiandı mıştır. Fakat bu gemilerin kapılannın bozuk ve kırık olması sebebile bazı turistler fist kattan denize düşmek tehlikesile karşılaşmışlardır. Gemi bugün saat 22 de Pireye müteveccihen limanımızdan aynlacaktır. Sarıyerde Fıstıkhbağlar yolunda 31 numaralı köşkte oruran Malike Öztürkün çinko su borularını çalan 4 kücük hırsız yakalanmıştır. 8 yaşındaki Necdet Odabaşile arkadaşları 11 yaşında Kenan Ismailoğlu, 12 yaşında Hasan Safoğlu ve 11 yaşında Şen Civelek suçlarını itiraf etmişlerdir. Çaldıkları çinko su borular sahibine iade edilmiş. suçlu çocuklar Adliyeye verilmişlerdır. Taksım bahçesının 1 6 hissesine sahib çıkan vatanda; hakkında Valı Gokay bir arkadaşımıza çunları «oylemi;tlr: t Herkes ıstıvebılir. Mahkeme ergeç hukmunü verecektır.» Subat ayına atd sanayi tahsislerinin ıhtıyac s^hıbi sanayıcülere tevz ne yarındsn it.baren başlanacaktır. Tops ıçm veriimiş olan transfer emri mucıbınce yunlü mensucat «»nayicileTİne yapılmakta olan tops tevziatı da devam etmektedir.' Taksim bahçesindeki hisse meselesi hakkında Valinin sözleri C. M. P. Fener nahiye merkezi dün açıMı C. M. Partısı Fener Nahiyt merkezinin açılıs yıldonumu munasebetılt, dün saat 14 te Fenerd« ılyut blr toplıntı yapılmıstır. Toplantıda tOı alan, ViUyet idart heyeti sekTeteri avukat Iskender Taner, Basvekılın Izmlr nutkuna temıtla, demiîtir ki: < Mmdır« tarafından tebşır »dilen partl ayrılıklarmın farklı muameleyi icab •ttirmiyecegt hunıs) teminat altına alınmalıdır. Pırtimi» bu temınatı bekliyor. Demokratlk umd«l«rin kanun] esaslara baglanman «1Z«Bdir.» Dr. Cafer Tayyar Kankat teplantınıa •on konusmasını yaparak. rnalm 4axllgl. ansyal bakımdan l»çl darul D» (rer meseleslni «1* alınmıl. bu m m u ların suratle halli gerektlginl »öyliyerek C M. Partisinln förüjltrtnl açıklamıstır. »«»•••••••• Sanayi tahsisleri İnşilterede kar fırtınası devam ediyor Londra 26 (a.a.) İngilterede bir çok yol kar yüzünden kapanmıştır. Yollarda kalan vasıtaların yolcuları*'yardım ekipleri tarafından kurtanlmakU ve gerektiği tak dirde hastaneye nakledilmektedir. Hava kuvvetlerine aid helikopterler bu sabah, Devon bölgesinde yarı vahşi bir şekilde dolaşan beygırler için bir kaç ton ıam»n «tmıstır. İskoçyada mahsur kalan köy ve çiftliklerin iaşesine helikopterler ler vasıtasile devam edilmektedir. Uçaklarla yaylalarda tecrid edilmiş bir şekilde kalan koyun sürülerinin yerlerini tesbite çalışmaktadır. Holandada soğuk dalgası La hay 26 (a.a.) Holandanm kuzey bölgesinde gayet siddetli bir soğuk dalgası hüküm lürmektedir. Ban kasabalar mahsur bir halde kalnuştır. Bu bölgedekl «dalarla münakale kesilmiştir. Bugün bazı adalarla Leeuwarden askeH üssü arasında bir hav» köprüsü kurmağa teşebbüs edilecektir. Füzelerle seyahat mümkün! Akron (Ohio) 26 (a.a) îkinci Dünya Harbinde Peenemunde'daki nazi roket tekâmül merkezinin müdürlüğünü yapmış olan Alman Londra 26 (A.P.) Kralıçe Eligenerali Dr. Walter Dronberger, gelecek 15 sene zarfında roketlerle zabeth, dün, 80 yaşındaki filozof, yolcu taşımanın mümkün olabilece müzişyen ve misyoner Dr. Albert Schweitzer'i liyakat n'ışanı fahrî ğ.ni söylemiştir. azası yapmıştır. Bu nişanın yegâne Dronberger, Amerikan Rok«t Ce yabancı azası Başkan Eisenhowe: miyetinde yaptığı bir konuşmsda, idi. bu fuzelerin saatte 21.000 kilometre Kadın yüzünden cinayet hızla «eyredebileceğini ve 45.000 metre yüksekliğe çıkabileceğini ifaBalıkesir 26 (Telefonla) Sınde etmiştir. dırgınm Kınık kdyünde Erkin aBu roketlerle San Franciscodan Avustralyanın Sydney şehrıne bir buçuk saatte gidilebilecektir. Dronberger, simdi Bell uçak şirketinin füze mütehassısı olarak çalışmaktadır. dında bir genc kadın meselesinden aralan açık bulunan Tahir Kuşadasım evinin önünden geçerken pencereden attığı bir mavzer kurşu nile öldürmüştür. Katil yakalanmıştır. Amerika Genel Kurmay Başkan Ya\nız Seüm İlkokulundaki lığından bildirıldiğine gore, «Appel tören Jackı adı verilen bu manevralar Burdur şeker fabrikasınm Fa'ih Yavuz Selım Ilkokulu Yavru8 ıncı Amerikan ordusu hava tak kurdlarının and Içme ve yıldıı takma makineleri geldi tik Kumandanlığı da bu manevra toreni. dun saat 15 te okul aalonunda ÖSrendiğimize gört Burdurd» kuruyapılmıştır. lara katılacaktır. lacak olan seker fabrıkasına atd maklOğrencl velilerl ve okul mensubları nel»r Almanyadan gelmıstır. nın hazır bulunduğu torende. Maarıf Fabrikanın bu sene ıçınde faaliyetı mufettısi Yavrukurdlarm yıldızlarını geçmesı beklenmektedir. Dr. Schweitzer taltif edildi takmıçtır. Kamyonların montaj ücretteri Kamyonların montaj ucretleri hakkın da her fircnanın ayrı ayrı tatbik ettigi usullerın bir esaa dahiltnde muameleye tAbi tutulmaları mevzuunrfa bir muddettenberi sehrlmiı İktisadl Tetkik ve Kontrol heyetince yapılan incelemeler sona ermiş ve hazırlanan rapor Ankaraya gönderilmıştir. TÜRK TİCARET BANKASI 24 saat içinde limanımızdan yapılan ihracat Son 24 saat zarfında limanımızdan yapılan sevkıyatın kıymetl 817 bin hradır.' Bu meyanda Çekoslovakyaya sıjır tırnaSı ve kuspe, İngıltereye'ham afyon ve tıftik. lsraele kuspe, Italyaya taze balık ve Yunanistana tuzlu balık sevkefiılmiçtir. KASIMPAÇA A J A N S I 3 Mart Perşembe günü sayı» milj terilerinin hizmetine giriyor. Açılış dolayısile haftalık hususl keşide ve muhtelii para ikramiyeleri. Hususl surette yaptınlan zarif muhtıra defterleri. Bu tjansımiM para yatıranlar ayni zamanda Amerikada kongre aalarının maasları ^" Galatasaray, lzmirdc 10 gahb ariınlmıyor! Izmir 2«. (Telefonla) tstanbul Profesyonel lig lideri Galatasaray, ilk raaçını bugün Yün Mensucat takımma karsj yapmıştır. Çekişmeli bir fekilde cereyan eden maçm 72 Ayan Meclisınin büyük blr eksenci dakikasında Osmanın ayağından riyetle verdiği bu karar sürpriz yabir gol kazanan SanKırmmlılar ratmıstır. 10 galip aynlmışlardır. Verjri Indirfml Washington 26 (A.P.) Konere askert pakt yapması normal oluyor Temsilciler Meclisi 1 temmuzdan da bizim «ınirdaşımız Irak ile sae itibaren her vatandaşin ödediği lam bağlar kurmamız neden «suç» senelik gelir vergisinden 20 dolar teşkil ediyor? Sirta hançer sapla indirilmesi hakkındaki kanun tasamak. sinsi propagandasi ve ajanlansını 175 e ksrjı 242 reyle kabul n ile milletleri meşru hükumetleetmiştir. rine karşı ayaklandırmak istiven. Ta."rı tasdik edilmek özere Âbu yolda çalışan bolşeviklere aid bir nsıildıir! Bizim sırttan, kahpece yan Meclisine gönderilmiştir. vurmadığımaı Ruslar çok iyi bilirier! Ömer Sami Washington 28 (A.P.) Avan Meclisi, Kongre azalarının maaşların* z«m y»pıim«»ı hajdandaki tasarıyı reddetmij ve Ay»n ve Temsilciler Meclislert Müşterek komisvonuna geri göndermistir. 3 BUZ FABRIKASI SATILIKTIR. Kapasite: 12 15 ve 24 ton günde isteklilerin aşağıdaki adrese raüracaatleri. Mühendis M.E. Pfeiier. IVIacaristan Ticaret Ataşeliği Valikonağı caddesi No 185 Nişantaşı Istanbul Telefon 87912 Satılık F a b r i k a •• 12 APARTIMAN DAİRESİ 350.000 LİRA tutannda para İkramiyeleri umum çekilislerme de istirak ederler. SFALTINDA UADİYE Her 150 liraya bir kur'a numarası TÜRK TİCARET BANKASI • ••••••• • •••••••»•• • •••»•4 Mf«M •» TAKSIM BEICDİYE CAZİNOSVNDA Hind Başbakanının anlıyamadığı şey! MEVDUAT SAHİPLERİNE Yeni Delhi 23 (AP) Hindistan Basbakanı Nehru dün. büvük dev letler arasındaki ittifaklan anladı5ım, fakat devlerle cöceler arasındakt ittifakiara akıl erdiremediğinl »öylemiştir. Nehru, köçük devletlerin mflsterek müdafaaya hiç bir şekilde hizmet edemiyeceklerinl. sadece istiklâllerinl kaybetmek'tehlikesile karşılaşacaklaruu re paktların. karşı tarafı korkutmak gayesini güttütünü gördüğünü löylemiştir. Hind Basbakanı, bu düşüncenin ise yanlış olduğunu. zira iki tarafın da atom gilâhlarına sahib bulunduğunu ve birbirlerinden korkmıyacaklarını ve paktların bir tecavüı rukuunda âkidleri taraf tutmamağa mecbur bırakarak dünya harbi tehlikesini arttırdıklarını iddia etmlstir. Üunlu \n oanuıfelu ^atı zda . /o Tenzilât Yapılır 10 Hkll HktlÇ BUGUN TÜRKİYEF ANSA HÂTIRA... K A D I N KUAFÖRLER MÜSABAKASI TAKOİMİDe*: 0KH*M ÛOKAN KAtkMAH İKİ I1V<N« «İM*M <U»FOtlttl t»C TUVALİTİ SÜMERBANK TÜRKİYE İŞ BANKASI 19 Mayıg gtadyomundan Ankaıa R adyosv vasıtasile naklediyor. UAVEThElER ÖLÜMÜ. ÜN 8. YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK SANATKÂR CEMAL NADİRDEN Dünyanın en kolay ve zahmetsiz ev sahibi olan bahtiyarlanndan biriyim ben am•bey!. Mlras bile bu kadar kolay yeamez!. ... Ne arsa peşindc koştum; ne mimarlara, ne ırgatlara yalvardun; ne tapularda dola^tuni ... Peki amma. dijeceksin, bu ev sana tökten zenbille inmedi ya bc adun!.» ... Yaptığım su: Bir zaman lar Yapı ve Ktedi Bankasına 100 lirı yatnıp bir ikramiyeli Aile Cücdanj almıjtuıw ... Bir de ne göreyim, her Ejiulün 9 mıtla çekilen kur'alardan birinde 25 bin liralık ev bcnim ciır.Han numarasına di n ı i î ... Çifteha\ıızlar gibi dünyanın en güzel yerinde rahat, kııllanışlı bir eve kolayca sahib olduVt'n başka param da b^nkpda duıiBadan doğutmakta.'. A. O balde hiç durma git. semtinin adını dcğiştir ba>ım. oraja Çifteha\u?lar değil, ÇiJ tekeramet dense yeri» durî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog