Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

CÜMTTTTRfYTT 1958 K Ö E M D E arih boyuncn Türk di'J ne eirmi^ yabaneı asıllı kelimelere vatanda«!lk hakkı vermeğe taraftar olduğumu; Amerikanın ve dünyanın en bürene de henüz rastlamif deği ız dili daha fazla tasfiye edersek dilyuk insanlsrından biri olan LJnŞu takdirde bugün bizleri idare e sizlere döneceğünizi defalarca y»zcen, yahud bir gttn idare etnek mam üzerine, bu fikrin lehinde coln der ki: idd'tsmd» bulunan vatanda$larırr>2 mektuhlar alıyorum. Dil hunı«un«Demokrasi, prensipler rejimidlro bu bulamadoğırtm siyast nesneyı da ukcılık voluna sapanların da Ayn» hakikati biraz daha açarak h8r jeyden 8nce kendi zihinle.n tenkidlerine ugruyorum. jöyle bir formülde ifade ev'ebilıriz: Çımlıca ile Kabataş Hseleri Bir iddiavı i^pat lcin mevzuu ba«Demokrat, den«okrasi prensip rasinın ana prensipleri idi. Hesab terdiklen siyas! gayretin ne ma 4» ayAn Mr hale getirmelid ner araaındaki münazarayı '" Müddeiurr.umilik yeni bir sahte kadının lmzasını taklld etmek IUTecrübeler bize göstermiştir ki, gün site irca etmek knla^lık ^asl^'ir. lerine inanan adamdır.» bilen için ikı kere ikinin dört et naya geleDİleceğini düşünmekten = klrlık iddiası etrafında tahkikata retile 55 bin lira doTsndırdığmı, ay Çamhca Kız Lisesi kazandı Şu halde bır mernlekette demok mesi ne kadar tabiî Ue dtmokra kendilerini uzak tutabHirler mi? lük olaylann zorlamasile alınan Bİ Ben de o'yle jaoaMnı Mnne\\er ve timrnî herke^ce mahiveti bilinca 10 bin ürat'V bir ••^ekaTlıgı baslamiftrr \ rasinin kuruk bılmesi, o prensiple sinin ne olduğun» akıl •rdiren En geç yatsıdan lonra girilecek yasl tedbirlerin kolaylıkla kanun nen hamur lv bazı yiyeceklerden r Hatırlarda oWuğu üzere bundan daha bulunduğunu iddia r ni», Kabataı Erkek Usesi Ue Çamlıça | ri bilen, onlara inanan vatandaşherkes için de iktidar liderlnin aj gerdeğe sabah ezanlan okunurken sekline lokuluau, yüz yıldanberi misaJler ala>ım: * bir kac ay evvel sehrimizın tanın kendisinin «ahid olar»k dinlenme Kız Lisesi arasında, dün taat U'de ların çokluğuna bağlıdır. Hele iknndan isittığimiz bu sözler o de yetisebilen dalgln ve kararsu da baslayıp bırakto|ınuı hürriyet reEkmrk: «Ekin» den geliyor. mii taelrlerinden biririn, Emnivet sini ve bütün bu iddlaan lispat e Galatasaray Lisesi konferans sa tidarda bulunan, milyonlarca ınsanı rece tabit geimeli idi Gelmedl, fe madrar gibi iktidar partisine ne Jbnlerinin müfterek vufı oimuf Halis türkçe. Münaka^a kabul et îküıei Sube müdürlüğüne yaptığı deceğini sövİMTmtir. lonunda bir münaıara yapılmışt'r. idare durumunda olen ön »af men lemedl. Hattâ ban çevrelerde hay denlerden sonra Intlsab etmiş olan tur. Bdyle elutun »ebebi, inanılmtf mez. Lugatimızde kalm?lı Çok ŞMBu arada Rene Yusuf Kesmen sbir thbar üzerine Mısırb bir pren«Her hangi bir sanat eserinde, subları için bunlau büme ve bun ret. bazılarında aşın bir hayranhk yenileri iyi görmiyen eskiler, bir pmtfiplerin yokluğu değil midir? kür, ekmeğimizi knrtardık. * ain sahibi bulundugu Emirgftnia levhlne, müddeiumurn'Hk makamıVar olzaydılar, hâdiseleri bertaraf lara inanma, iîk şarttır Ahnan ve uyandırdı. siyasl teşskkül ieinde hizmet re konu mu, uslub mu önce gelır"» Börek: Boâurtlen. böruVe, ytnm milyon lira değerindeki ara ne 20 den fazla sahtekârlık ihbaruıedecek tedbirler, prensipleri zedeverılen oylar, ancak bu yönden mevzuundaki miinazarada, KabaBu sosyal ruh haüni tanlile de kadem mefljumlannı, bihneın ki, bdrmek gibi akrabası keiimeler var. c zigi gahte veraset ilâmı tanzim edil da bulunulmustur. lemeden almmaı mıydıî f kıymetlendirilebilirler. p a cn'az olur mot « bulmaz mısmız? Yusufun, suç ort"»*ı hakkmda ta; Eıkek Lisesi ekıbi konunun us mek suretile satılırken büyük bir SOB bütçe müzakereleri, 1946 Hepisi de hafıfce kızarmaği akla i*Şah«î dostluğum. vaziyetlerimlz Kendislnde en hafif brr hıyat lubdan önce geleceğıni, Çamlıoa Muhalefette bulunanlara gelbıce, danberi gödükierimizin en sâkın1 tirijnr Irkı. tamam Bujursun > tapu sahtekarhğı meydana çıkan! yapmıs olduSu bu iddialar üzerine ne olursa olsun. senelerdenberı de mışrj. Yapılan hazırlık tahkikata rr)üdd,eiurmımfHk harekete geçmif Kız Lisesi ekıbi ise aksı tezi müda vam etmiş olan sayın Bfşbakanm aksaması olmıysn ve buna inanan kudret elinde olan siyasl muanz oldu. Lâiklik prensiplne aykın bir millî sozluğe insana sağlam oldu|u söylenil larile sert mfleadelenin yıpratacıTatarböregi: O da f*Win . t Kmunda Yusuf Demirbaşla suç or tir. Kadıköv »avcilığı 55 bin Hra faa etmislerdir. kaç akordsuz ses ve hesabsıı hagecenlerdek tzmir demecini ben d ği taman gösterdigi kayıd«ızlığı lığını alıuyaraJr bu vumu»amayı el> tagj İddia edilen Kerim Kesmen hk is etr°fında tahkikat* ba«l<smis, . a Kalabaiık bir dinleyici kütlesinin de gönül ferahile kaışıladım Her reket mttstesna, bütçeyi ortaya KO Çünkü Tatarlar H vahaneımız «a» Uk »orgularını müteakıb tevkif e Yusufla Kerimin teker teker if?de takibettiği münazara sonunda, Gü partı mensubunun, diğer partinin bir düşünün. Siyast hayatımzds bette hoş karsıkyacaklardır. Hele yuj, tenkidler ve lavunmalar, iza yılmaz. vatandası iizen haller olmfsaydı bu sertllğin ha müı»id bir fiklr ve müşahede Pirohi: Eunun nereden geldijıri lerini almıstır H»r"''k *• dilmislerdi. ney Bükerman, Birsen Tonguç ve j mensı bu kadar iyi iıuamele gör slyasî esi+lik teminatımn ayru ta şahsan eski müteksbi! flgttin ve tek ta özü taııyorlar. Bllhaasa Başbakanın , Sahtekirlık hâdisesinin adli uf iddianın sabit oldugu merkezlnde Ayla Tokmakoglu. Filiı Aygenden | mek. hukumet yardımına mazhar herke» acaba bilir mi? Şupheli bir biîlikle karşılanması icab etmez mi ha« forgu hâkimliğinde devam e genislemektedir mütaşekkil Çamhca KJZ Lisesi eki j olmak ve kamu hİ7metlerınden ge idi? Çok sevindik Derr.ek. etmedi raflı maddî cezasma uğrıyanlar, bu meselelen alışı ve açıklayışı, İzmir şahsa benzer. Kadıköv mUddeiumumiliRİ. hârlivi!mas?ll'öı cana minnet bilip bav demecindeki ruhun daha da gelış derken, Sultanahmed eezaevinde l bi 220'ye karsı 1010 puan ile galıp rektiŞi eîbl faydal'nmak hokkma Su halde bizi idare etmek fedaBen, sicillini aradım. jaliha H a . bulunan suçlulann aralan açılnvş seye adı kaman iki avukat h>ksahıb olduğunu söyledi fktidar kârhjıru, yam forumluluğunu üs ram edecekler ve etmektedirler. mif olduğunu göstermesi bakımın buldum... Tatarboreğinin ranına ;l kında da takibata tteoeb mesı irin ilân edılmıştır . te Bunun üzerine Kerhn Kesmen partüinden olmanm b'r vatanda^a tüne almıt vatandstlarımızın, Baj Biz de, kendilertae «geçmif olıun!» dan nıtthimdir. Hele İngiltereyi mi katılmı?, Karadeniıin tepenindeki ttüddeiumumilik makamaıa verdi Adliye Vekâletinden izin istemishiç bir zaman hak ve imbyaz s«â bakanm demecinden öneeki duru demeyl vatandatuk nezaketi ic»b sal almaal, pek yerinde ve iyi bir bo7kirlardan Turk vatanına çocnrış gi bir dilekçede sahtekârhğın 'çyü tir Adüye Vekâletinin ve.eceÇı lamadığır.ı. iktidardan olmıyfn par mu dikkatle ineelemeleri gerekmez lartndan layanz. Avnı zam«nda iftrettir. Orada demokrasi, uzun olarak girmiş .. Pirohi kbftchnrurflnü anlatmış ve çok enteresan id cevabdan sonra, avukatlann tevkihallsane tavaiyt ederiz ki, mey uırltr içinde her siyasl hal ve oâtile'in men«ub!arı icın de hiç bir mi? nun pasaportunu iyi muayene etfi' cıhetine gidileceği zannedilmekdialarda bulunmustur. danı bot zannederek yüksek pjr dite kartumda htikumetlerin ve meli .. Sakin bizi şişmanlatarsk suretle eksıklik te=kil etmiyeceğ ni tedir Kerim Kesmen, Yusufun eezaT, ktin olarak anlattı Bu inceleme, tarafsız vatandaslar deden atıp. memleket ıslahına «müı raeclislerin yeni kanun müevyide leniavileştirmek gibi kotü bir makYarın, 20 bin lira nakdî kefaletle evinde bıılunduğu «ırada iki avuTurkıye Pedagoiı Cemıyetınin yıllık Gordıik ki. bu demec iktirlardnn dıjında bulunan «iyasî orpanlar ba taraflllâh» memur edildikleri veh lerint baıvurmamalan luretile %a sadı olmasın?... Vakalamalı pirukatt vekâlebıame Terdiğini ve bu tahliye edileceSi so'vlenen Yusuf kongrau. dun taat 16 30 da Gılatasaray mlne dUfüp bir d«>« bOyle tafra tandaslann ruhlanna tinen ve )şkımından ikl eeph<»«ile de Bvukatlarla anlaıarak tanzim ettik hakkmdaki iddia ve ihbarter müd Lıseslrun bü'ük »nflıınde japılrnıstır olan ve olmıyan vatandaslan ve de tutulrcaktır. Bitlndsi. İktidar fürusluk etmeğe kalkmaıınlar. 8i liyen bir «iyast hav», bir tiyast hiyi kulağından: Cemlyete kayıd'.ı 201 üyeden t4 u matbuatı b ştanbasa mpmnun °t Hangi ırktansın. pirohi? leri sahte veraset ilâmile Kadıkbvde deiumumiHkce ehemmlvetle ile Amerıkalı uımanın hazır buiun miştir Memnun olmıyanîar olmusaiddlr. Bu demecde açık vatet âlemlnde pek çoklanrun ken lklimdir. Bu liyasi ikliml yaratmak Türk ırkındanım. Slmüş bir kadma ald 55 bin liravı mektedlr Halide de, 2 inci dul^ı kongrede faalljet raporları okun lanan ejitlik fikri ve teminatı. ik dlni «bir sey» zannetmelerine hay İçin ytnl mevzuat koyma çareslne İspat et. çektiklerini. gene Yusufun hapisa hâkimli^inde imzfmn kendNirte aid muş ve kabul edılmış ve eskı İdare sa onlann bu menfî duyguları . rkasmdaki sebebler. hepimizce ma tidar parriüi içinde ve onun tür di ahjtık, diyelim. Ama «ik!» veya orada hiç Iltifat etmezler. Madem Efendim, asil ismim. höret. neye girmeden evvel Tepeba'şında olmadıemı Ispat etmiş ve 55 bin he\ e ı aynen seçılmıştır TaDıleklerde soz alan Salâhaddın Savcı, lumdur. Bunun haricinde gerçek lü kademelerinde naaıl karsılan «daha fazla şey» olduklarım ««u M biz de bu flkri ve metodu ka tl .. Evet, blldiğiniz börek eturan Halide Yubav icmSnr<p bir liravı eeri almıstır. üjelerın cemıyete kaışı alSkaEizhkla memleket evlâdları, sadece rahatlık nııjtır? Muhalefette iken gegen zor netmeSe aıtık tenebbüs etmeıinıet. bul ediyoruz, onlann yoluna gir tarlar arasında dolaşırken Slavlar çıkarma beni görüp tanıdılar, ismimi haflfçe rındtn |lklyet etmiş v« klmtesiı ço ve sevinc hissermi^Ie'd'r Ben de setıelerin fedakârlan tamamfle bu Çünkü bundnn »onrt tynı hale meli, durmadan kanun euklara yardım edllmeslnl lstemljtır. onlardan binyim Son yıllarda emeklerinin kar«ıh|mı görmüsler dünrlerse mukabilini ödemege nn« Veya değistlrme ahfkanlı|unızı bı degişttrip «pirog» kovdular. . HaKongre başkatılıgını y»pan Kâzım : rakmalıyız. Memleket:miz« gelip U da Rusyada ve şimal Türklerl N«ml Duru yaptığı konuftnada, Üniver «Cutrhuriyet» ta şu köşeciğınde m dir M. esltlik fikrini hoşnudlukla nevi »enretleri mü«aid olur mu, epey caman k»ldıklan halde türkçe ve Tatarlan arasında «pirog.. deve tfbi! olarak kabul edebilsinler? o.rr.ar rct, »imdiden kestirilemez sıte ogretun uyelerınden pedagojl U« dirjünüp yBzdıklarım da «paçık ugraşanlann toplantıda bulunmtdıkla isoat erfer ki, yumu5akhk ve itidal Hattl 1954 lecimlerinln ona ta Haaılı hangi tarafı.hangl bakutı SSrenemiyen ecnebi misaflrlerimizin nen amcazedelerim vardır. BunlaKocaeli tütün ply«sa»ı yarm »eıl» nn« Ifaretle demlştir kl «On'.ar tıle gıbı vasıflann memleketimizde ku kaddüm eden giinlerinde ve zaman dsn bir tahlile tutartak tutahm, bile belfedikleri cmevzuat» sSrunü nn eem'i, Slav dilinde «pirogi» dlr. •e Maarif Vekâletinln davetllsl olarak jr ve musavu ııfatile metnleke'imte» gelen caktır. T«kel Genel Mudürlüjıl mus mayı kemaldır, buraya tenezîül et rulmasına çrhşılan hürriyet reii lannda partilerinin kazanması için ortada bir «prensips d»va«ı bulmak ciddt olarak vatandasa unutturma Fakat 1Jkra>Tialılar, (g) harfini • Kchbcrlik mütehMfi» Dr Harry M« tatuil* avans olarak para varmtktadir mezler Na<ıl olur, gelıp ilkokul boca mın; çeliştirecek ana müessirler canla başla çalısrnn olaniar. jsröslıyn. Bu da ancak «mevzuat» tfi (h) telâffuz ederler . Bu seheSV bre güç görünüyor. Bulup «Sıta*f yerıng jehrimlz okullarında yaptığı Bu sene rekolte çok bereketü olmuîtur ları aratında naııl bulunsunlar?« blrtae yeni «mevrular» bulmamak bana «pirohi» denildiğinl duyan Tekel Geneı Müduru Munır Karacık Istiklâl caddesi daraltılmıyacak oMuçuna samiml turette inanan**" tttlrikı bitirmiş oldujundan. bugıin An1« mörrVün defil mldirî jırın plyaumın açılııırda Bulunmak Istıklal caddesınin yol kıımının I lardanım. fiî karıya donectktır. Osmanlı Türkleri, aslımı düşunmemetreye lndlrıleceğl. tretuvarların ikl«t H»rry Meverıng, dün kendlslle gorfl üzere K"e»elt mıntakasin» )(td»r Başbakanın »Sylevinde, dhinler yip öylece benimsediler ve tntarFakat a\*nı samimiyetle söyliveErenköy Etherrpefendl asfaltı 'îzarindeki şer metre genışh\ecegın<" daır bazj ş/m bır trkaaafimıza çalışmaları ve de kalması gerekli bir cümle de böreği ile birlikte benl anavatann Bchçet Kemal Çağlann bahsettigim garetelerde h«berler tntlşsr »tml»tir. vim ki, Başbakanm ığin gavelerl hakkında sünları sudur: kabul ettiler .. Görüyorsunuz ya: konferansı Vılâyetçe bu hususta yapılan teMıf demecm n bu derece yaygın (kenyş •«fadan Yetlşenler Derneğinln tertlb reddedılmijtır Yol davasmdâ Beledly» • i de dhil> memnunluk uyan«Hfirrlyeti yalnıs Istemek degil, Irkça Türküm. J m • Okullırdakl rahberlik çalısmaları ledtğl konferanslardan üçürıcuıU 21 ıutraflk onu kullanmninı bllmek llzımdır.» Fakat, bu, ispati güç bir IddiaUerlemlş bulunuyor, memleketlnlzde bat »55 pazarte^i (ünü M«: 17J0 da artanjrolların «kımını gözonünde tuta dırması. bu hissimi sarsmışbr. Çün genUletılmetlrıl hedef tu kti. »övîediSi şevler zaten Bu s3z Syle mühfan ve umumf bir drr .. Belki de dediklerinin doçru«ylui ayına kadar kalacsgım. yaz av Eminonı) Ögremd LoktlJndlt (Ytrtl rak Beyand subemizdr 5139 iavılı eüzdan gah<b) larmda I«tanbulda rehberlik semineri memleket sanatı) mev^ııunna Behçet tm bir prenslple hareket etmekt«d!r. dtmokratik prensipi dlle getirmek luğunn ırkçılam kabul ettiremheEDIRNE LISESINDEN YETISENLER DERNEĞI'n» Vilâyet, Detektif bürosunun burart» yetljCTi 6tr«tmenlerlt Kemal CaSîar tarafından tedir ki, « e muhalefet hattl ne ceksin, pirohi... Türlü tarih! keliiıabet ı>tmistir. (ayolnt uiajtınlacaktır.» kururmasına müsaade etmiyor iktidar bu ana kaldenin istisnası meleri aüp anlamlan çıplak bırakAJilulıların verdiğ) malumata gore E\velkl g\ın fttliyete geven Detektlf olamazlar. Aynı hakikate gene In tıklan gibi, ihtimal senin de irahıMesud bir evlenme 'fthberllk kanunlarının tatblkt lçın Bürosunun. Vilayetçe faaliyrtine mügiltereyi miıal getirebiliriz. lngiliz •l'»g«1m T» ttfrettm metodiırmd» d«iitjtf Slgortaları Kururau tstanbu! Çu saade edümlveceğl srılaşıimaktadır Bu na bakacaklardır... İsunlerden i»un IKRAMIYE PLANI |)k!IV v,p,»r«ktır •iyasf münasebetlerindeki olgun besı Muduru NEDÖ.I GÛVEN lle NERI husu' Belediy» bultenmde belırtılbeğen .. ^ İLK K€SİO€ ^ , ; M. T. T. B. tçşekkür telgrafı çekti MAN GUVENC'İB nlkâh merasımleri mıştır edeb ve terbiyesi ssyesinde kıncı Ben ki kırk yıllık plrohiyim .. ., Mll't Turk Talebe Blrlıgl buırların 2« rubat H5 euourtari günü Beyo^lu Djp, J)et«ktll Bütosu kurucusu Fethl caTMîrralardan korutımaŞa muvaf"l!0 lirtva çıkarılniisf m6n8sr>^ffe B Evlenm* ^»<*CiMıl» natfk'n 1* leflaİaİ TB.ilrt jfcidisıle gSrı^en gazetecller* Uzatma.. Zamaaeye uy... fak ohmıştur. İngiliz, bir huktenin, Milirt Mecllnn* Wr tcftkMr telgrafı lık bir davetjl hıuurlarmda iar» «111 şunUrı •oyl«ml»tir:> Pirohi toyan etti: bir Ear«f«t eümlçpinin içme siv«sî •nıştır Tarafeyne fstâtiler dılenz e Dctektıf BuTA«îunun kuruİTnasın* » Peki pide? Pek« reyk? Pekl numaralı cüzftân hasmmm fbursda kullandığımı? hada kamıni bır nah'nr vok \f Buromuz Ankara Şubemiz müşterilerîndeh «ım keljreeel, ,ab«lı^ıaMB. anlamda .»asta? Peki baton aale? Peki k». falıyetine devam etmektedir. Faalıy». tbnizi Vaünın şansen tasvıb etmedığl dusman demek değildir; gaflet o dayıf? Baklava? Peki pandispanyn? •nlasılmıktadır > lunmaya!...) eigergâhına gidecek bir Kumbiye? Simid? Bunlar özbeoz Biıans Uimleri kongrcsi sivri oku yerlestirerek acıtmadan Türk ırkmdan mı? Kimi İngiltereBu §ene şehrımizde yapılacak olan onu yarslamasmı bilir. Karaıhgı, den, kimi frengıstandan, kir"i I«Bızanı lhmlarl kongresı mtrnasebetile öldörflefl bir dumdum ktırsunu de panyadan, kimi İrandan, kimi Ara^ T ha7irlıklara bajlanmıştır Vall dün saSildir Ingiliz parismentosunda mu histandan gebni; . Siz beni parbah bercberınde eskı eserler müfavıri dolamaga kalkmadan, hatabı kızdjrır, tahrik eder diye ma^inıza oltfuju halde. Surları. Tekfur Sarayını Ivazaga Camn clvarındıki Bizans 7intenkid edilenin adını söylemek bile evvelâ onlann hakkından gelin daniarını ve Kanyt Camii »traftnı gdzKtzanan nurn«ralar ayıb »ayıhr ve yasaktır Bu gibi Biz, tarih ve coğrafya ternanmın den geçirmış'lr »hvelde splker hemen ayağa kal yadigârianyız... Geldik şu memS408S (Galata), 14053 fOsmanbey), 1297 (KadıkSy) OnumuzdekJ hafta içınde s'ehrin takar; hatavi yapan laylav da der lekette bannıyonu.. 8533 (Istsnbııl). 4069 (Izmir) nırunıa llım «dsmları TC eski escrler hal susup yerine oturmağa mecmutehassısları Vllâyette bır toplantıya Canım, gidin di>en yok . Taleagınlaeak bu esr«ler4n re»>ora!yonu burdur. n« isminizi değiştireoeğiz... tslm ışı poriiî^lecekta Bllmem, benim bu sSzlerim de mi yok blzde? Börek ashndan, feveçli beyin cerrahı ğtttt demokrat! edebiyatınm kltabdan çörek ashndan kelirneleT yaratıru: Blrkaç gundenberı «chrimizdc buAnkarada Merkez ve Yemıehir, luran dünyaca tanınmıs Ifveçll beytn okunmuı <ah!feleri mi telâkki e «Börü, börün, börev, bbrünrü, b8rcerrihı Prof. Herbert Ollverona, dün Istanbulda Beyoğlu ve Kuzguncuk dilecek? Ne yapalım W «kitabsız gü, cörü, çörün, çörev, çörüntu, Şube ve Ajan lartnda yeniden açılanbah uç«kl» Atlnaya harektt deırıokrMİı» olmuyor ve olmamış çörgü » Daha da bulmak kabil .. Prole«ör, hareketlnden evrel V«!l cak 150 ter liralık hesablara ayrtca tır. Onu, hele bizim gibi kırkmdan Mllföyde, Nemse böreginde, tor» Prof. Gokay İle bir f8rtlsrn« yapmı?. K a « n « ı numaralar AÇHJŞ HEDÎYBT.ERI sonra tecrübe edenler, yüzleree tada da hiç yabancılık kaknamah. Türklytd» daha çok kalmayı arzulaKuzguncuk Bürosunun 947 (Istanbul), 3481 (Adana), 53249 (Galata). dıjını, Uk fırsaf* «ehrimlı» tekTar vıldanbe»i tecrübe edenlerden te Hepsini öztürkcelestirmell MüsHUSUSÎ IKRAMIYE plâm. 4393 (Beyazıd). 1841 (Beyoğlu) «elecejlnl Kade ederek gBrdügü allka'•azula 5&renmpğe rrecburdurlar teri aklında tutamazsa, garson şadan dolayı t^ekki'leriTil blldinntjtlr Kaldı ki her fikir. mutlaks kaleme şırır da ısmarlananı getiremezse, Tekslf jeeesi l ve eelebilen bV mahsııMür. gajTi kendi bilecekleri mesele TEŞEKKÜR T«k»lf Federaiyonunun 4 üncü kunıBunlardan ba;ka 210 kişi muhtelif para ikramlyeleri geldi miydi de kitab olur. Itiraz isterrern, sus bakaMm sapsak Kıymetll büyugümüı v* tll* H yüdönümö münaıebetüe 4 mart ,^ kazanmış ve keyfiyet ayrıca talihlilere mektubla bildi"t>emoVrasl kitabm. demokrasi pren ağızlı pirohi: relıürüz etıma feeeıi saat 21 den «abaha kadar rilmiştir. sinlerinin seçirn j i s i büvük eserT«lwim Beledlye Gazlnoıunda rt'eksif SALİH KARSAN'ın I«cesl> t«rtiblenmi|tir Calışna Bakam dir. Uzun bh" tarih n yarattığı aavttatı dolayısıle ^ H. Erkınenln hlmaye ve refaka'Ietlndebüyük kedtrc tjtirak etmek ür«hifelerinde altın yaldırlı cümleler M bu gec* lçto lengln bir pre«ram rt gerek cenaze meraalmine Vıtlthtiyarlat dinlenem evi vanmda kara satırlfr. bazan o pren hazırlanmiftiT. lan ve gerekse bizzat liyaret lut=it>ler tisTiına her sevlerini. hsttâ Darulâceze Cemıyetımn Mllık kaafunda bulunan. mektub. telgraf ve Siz de hemen 100 liralık bir hesab açtırırsanız, hav?tlarrnı feda etmia olaı^rın greji 8 mart gunu s^at 11 de cemivet telefonla tatlyetlerlni btldimek nıAT 27 RECEB 4 gelecek çekilişe iştırak edersiniz. retile actlarımtzı paylasan tnuhtekan damlalsn blle vardır. Çünkü lok?llnde yapılacaktır. Kongrede lhtiyarlar dinlenme «vinto rem do;t ve •knbalarunıza ayrı \J FRANKFURT ( hür'îveti istiyenlerin. onu isteme tesisi mesele»! de gorüsıilecektir. ayrı teşekküre teeıüriimüı manl cîn<* h Tr^plprî kadar ona îâv k nloldugundan derin minnet ve |UfcV ZURICK m?lan ve onun için emek çekip ranlarımiMD lbligına muhterem GÜZEUİĞİN ANAHTARfDIR. gazeteniıin Uvauutunu rlea «demöcadele etmeleri de lâzımdır. «.39 12I7.15J2 17.STi\»a«: 5.00 V NF».YORK rlz. 04. Son hafta zarftnda B M Meclisi Istanbul Radyosu ile SJ31] 935 12 00 1311104 KARSAN AİLESI ''inde ve d'smda partüer ve paryaymlanacak Mevlid Hliler arasındaki meveddet ve muÇok ki3metll Topçu plîot T» mıhadeneti görüp müspet cevabını fiil Curnhuriyet'ln Edebî Tefrikası: klnlst şehlt arkadaşlarımıı yin Mr. Prescott'o» dedi «Mr. Jan birdenb re soğumuştu. Ur?ula oda ve h'reket1»rden almavı bekiediçiTzb. B Plşkln, Üstgm N ÇellkOz m''T «u suali kendi kendimize sorkins'le aralannda muta f t kaldık cığındakt atesi tazeledi. K Tuncel Ş TuSsavul, M KsraköDüşünceleri onu artık ne utank se. K Atamon, Ş Şurnnu, R Durlan şarüardan hiç birinı değişt re;un,K Akdcra. K Kutlu, İ. Ergtn Bütün bu davranışlar, prensipmem Eğer bununla iktifa etmeyıp dırıyordu, ne de k'idınyordu. Yük B. Akaluı kendısi gelirse ona da söyliyeceğim sek sesle, ağır ağır ve kendi de sa '•'•e do?ru mu? .. Mk Agtsubav, M Ünal T BöZTcen. sarak: «Seviyorum!» dedi. budur.» A. Tuna. Ruhlanna lth»f edlimek Fantezi ve tpekli Kumaşlar Mutfakta idi. lcerinin sıcağında uzere 27 Şubat 955 paşar günü •»Çocuk hemen: «Hayhay, haıuma t 14 00 te Şışlı Crm'inae Me\l'dı Perakendeciler Oemeğiııin ve sesılîl finde, ağzmdan çıkan bu efendiı dedi, yüınıyüp gitti. Sertf okunacaktır. Akrab* ve do«tbarosu Ursula kapıyı kapadi. Wilhdn sdzleri ışitince nefeai durur gibi ollarlle seven Te arzu edenlerln teşts'anbu! Fantezı, Yunlü ve loekh lflertnl rtca ederlz Pıescott anlayacak mıydı acaba9 du. Duyduğu heyecan o kadar kuv Kumaşiar Perakendeciler Derneg nm Hafızlar. Zekl AUun. Halll tbraFakat anlamaz da gelmezse ne o vetli, o kadar derin, o kadar çıp kuruluju »erefine evvelkl gece Kerhlm Çanakkalell, Mustafa Buyrui lurdu sanki? Sahiden gülünç olu lak ve temızdi ki «akıl ve man varsaray salonlarında buyuk balo veı Gulses. bk» « basvurup utandırmasına im rilmljtir tstanbu] sosyetesinin dolduryordu böyle tirtir btremeKİe. Çevıren VAHDlkl OÜLTtKlM Kur'an okuvacaklar Hacı Hafız kân yoktu. Ilk defa olarak anlı dugu balo, jabaha kadar gpyet nezıh ve VI Hasan Akkus. Hafız Ismail Danış neseli bir hava İçinde geçrnıstlr Bu Saat dörtte, Ursula Wende. «Ne. yordu: Akılmantık bazan pek ba arada her davetllye sürprir olarak tayDıısun Akterari Ursula, öfkeden kendini yiyor: Ursula. öfkeyle: «Ne olurdu Jenkins'e götüraenlz daha iyi ederDup'ar Nusret Yeiüçav Kapıyr aralık bıraktı. odasma dir bu bendeki deıilik! N'edir Hu yağı, eılız bir sey, ruhu ve canlılığı yörlük, ropluk ve mantoluk kurnaşlar «Ne olu.du şu adamı hiç tanıma bam bana bırtz daha para sinız bence. Benim arazinin satıs g ttı. Z;rfı açarken paımakları tuIlâh Jer Fatlhll Kardeşler içımdeki manasız icorKu^> diye ken olmıyan bir şey gibi kalıyor, güç hediye edilmiı ve bu hareket pek hoşa saydım!» dıyordu .<Hav=tımı alt saydı!» dıye söylendi. Bır.nci Ordu Topçu Pilot isine o bakıj or » lü bir heyecanın kavrayıcı kuv gitmi»Ur. tiMmuş gıbiydı ve titriyordu. Bu di kendini azarlayıp duruyordu. üst ettı, zıhmmi karıştırdı. KendıSubav ve Mpkınlstlerl Gidip kapıyı açta ve rahat bir Baktı: bu şekdde hareketı kar yük bır kâğıda siyah müreKiceDie veti yanında pek yapmacık görüÇıkıp bahçede ;ahsnak için ken mı toparlayıncaya kedar evden nefes aldı: Karşısında kılıksu bır si5indakinde bir alâka uysndırmıs ve pek aiilı bir elyazısıle «adece nüyordu. dimi zorlayım dedi ama, sonra bak• dışarı çıkmamalıyım, günlerimi dehkanlı vardı elinde bir mektub tı. memnun oldu. A\nıkat Perdeleri açb. Baheeler siı içinde bir ikı satır yazıltr.ısü: b yağtnur yajıyor, vazgcfti. Yamaç mumkün olduğu kadar sakin ge tutuyordu Kasketini çıkararak, .»ğÇocuk, ne yapacağını jasırmıs bir «Bu aksam saat altıda, mühJm lardan doğru güraüf bir yağmur yüzüyordu. Ağacltr aksam temaKAJV1İL BORAN çirmeiiyım.» Dr. FAZIL KONRAPA zmın içinde «İmperial Otelin'ien halle: «Mr. Prescott sizden evab bır mesele görüşmek üzere Oliver'le •erpilmeye baflamıs, çimleri dü sının cüfih çtnko rengi altında birer Kapı çal'nıyordu. Yazıhane: Galata, Tunel Mr. Will.»m Prescott gönderdi Hu bekliyor. hanımefendi» dedı Kalb ve Dahilt Hastahklar beraber. ziyaretinıze gelmek •ıtiyo vüyordu. Ona karsıcı olarak, yer hayalet olmu|tu. Saçaklardan döUrsula olduğu yerde mıhlanıp nu size, hanımefendi» diye geve tubu size vermemi söyledi, bitljlği Çituris han kat 2 Mütehassısı külen bir iki damlamn lesi bir yaruz.» ksldı Her halde bır ahbabı *e' ledi «Cevab götüreceğim.» den de bir «is yükseldi. Tepeler ti* Telefon: 41000 Her gün 14 ten 19 a kadar kımseye değil.» Selâm falan yoktu Mr. Pretcort ler aratında kalmıs bellibeıiniz na, firperti vercn alaca karanlıkta mi^ti GazeteSerdekı o korkunc yaGözlerıni dikmis, merakla bakımuayene ve elektro karUrsula berrak ve vapmaoıS bır imzasıru bu tatırlann altına, mabütün dünya •usmuf, bogulmuı gi•la üzennde kendısıle konusma yordu. diyografı yapıbr. Cağaloğsesle: < M Prescott'la h.ç bir a lum nezaket cümlelerüıden hiç bi birer karalb haline yeldL < r bi uzanmif yatıyordu. ya Topraklarını Mr Prescotf a sat. Sokaktan pek az aea gellyordu, lu Kız Lisesi karşısı TuhUrsuia bir an mektubu altmadı, lâJcajn yok ki benimn dedl «Nıye Unula, kendi kendin*: «Onun tjğ»nj ve adamın onun evıne kadar nihayet elini uzabp ahnca i* tit b^na mektub yolluyor anlarruyo rine lüzum gSrmeden attTermiftL MEVLİD evlerin hanunlan da, hizmetçiltri • ya hanı kat 3 No. 22 • beni »evmecine fankin yok> diyorUnula kifcdı ağir agır k*tla*. geldığini artık bilmiven kalm ımıs riyen parmaklannın arasındaa yere rum. Beninı bütün i|lerim« avude mutfaklannda •netguldülar zira. du. tNiçin MvsinT îki kere gkTOKADU NURİ PEKİ Avakta duraTiıyordu, oturdu. Mek ! b. Bob dedıkİTi o ihtıyar arabacı düştü. Ve aptal çocuğun ozanıp k«tıni bakar.» Yalnıı, aradabir kaldınm taflah dfim, ikisinde de bana, hiç beğanruhun» IT fubat bugünktt p u ı tub elinde, dudağmı kerrJrİT«r4u. Sı o avm b^şlannda bir gtin l'r almasın8 kalrradan ke^disi hernerj günO Udndi aamtzını mttteakıb nın flzerinden bir yük veya binek tçinden de: «Fazla mı duıuyo31|U C«mli 9<Tİflndt Needet Tansulanır' Mr Prpscott'la gon'«t(i(?u iğilip aldı Sonra uzeHne fene e rur. vok»» bunun üz«rındc?> dl Kaslannı çatarak, içlnden (Kendi arabasınm gürültüsü duyuluyordu. mlyormuı gibi, ıert tert baktı; fldılnde de en manasız v > gülünç bir * me hâk'm olmahyım» dedi. lak ldareıind* Ml«anet Tavflh nu hpı Kese vavmı^t] muri8«'tf>k temklnli h»lı aeldi Kasia ıru kal. yorau. Grupu 11» m«mlek«tlmlrln kıyKapıdaki, sabırsızlanıyor, Cfi|bı Hüzgir o yandan «tiğı için, oır aıa •ekilde kavga edip aynldık. Birbi, Kpndı^ın» Hmsenin bundan beh dırtrak »asırmn nibı bir "Mlıe raetll hafızlan tarafından Mevlldl Yuksek $esle Içini çektl: önünde aynklannı yere sürtüyor, o günkü Pittsburg trer.toin ujultu rimize sadece dik dik baktık. ara? ae Uısulavı vakıt «»kı* • Mr WiliısTn Pre«cort mu » dedi ı E. madem Mr Prescott J»rar Serlf okunacaktır Bütün hemjeöksürüyordTi. Ursula kendini zor su geldl. Gökyüzünden, ava ı?ılb mızda derin bir soğıjkluk veya düş rncril* tbvanı dlnin tetrtfieri <(.N!^e hana K ' n o r ' Slz bu m k sı gibi donuk bir ış'k süzu "îv.ırdu. mmnlık gibi bir tfis uyandı.* edıjor. okuyayım bskayım mek lıyarak fe^tı, kapıya gittı. Tİea ohmur. , K»pi bir dahs çalındı. tubu benım avukata, Mr. Albert tubu. Bekleyin, cevabını vereyim.» Soğuk br tavırla: «LutfeD söyle | Yağmurla beraber, bahar havası (Arkatı rar) Meydana çıkarılan yeni Miinazarada tapu sahtekârlığı kızlar, erkekleri Hâdiseye iki avukatın isminin yendiler karıştığı da söyleniyor Prensiplere doğru mu? T Yazan : Tafarböreğine ve prohiye dair ABAHTAN »ABAHA... Hasan Alî Yücel 3 201 azadan 14 iinün katıldığı kongre 5 Refıbrlik müiebatsısı Kocaeli tiitiin piyasası yarın açılıyor Z Ankaraya dönüyor Apartıman Dairesi 0D *LİRA 1 CİLDlN DERİNLİKLERİNE 1000 500 LİRA NÜFUZEDEN... MUHABANIC LİRA CREME 10 MART AKŞAMINA KADÂR TÛRKİYE ÜREDİ / ^ousoıf) VAPEX SİZİ NEZLEPEN KURTARIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog