Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

ATEŞTEN NEHİR Büyük Mauriac'ın Pi olan bu aramnda 1 Fransız romancısı Françoi» en güıel romanlarından bieser, Varlık Cep Kltabları lira fiatla yayınlanmıjtır. 30 ancı 71) «7 1 10 986 u m h ur iyet KLmUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet. tstanbu) Porta Kutusu tstanbul Wo 348 Telefonlar: Umuml Santral No. tu 24298. tfazı Ijleri 24299. Matbaa 24290 Od Prof. ür Sıddık Sami Qnar İDAREHUKUKUNUN UMUMİ ESASLÂR V)ukukrı ıjmıımf n3?şrıye5i • irnrpp hj?meti uıpum? nazany?sı idari ıhtılaflaı, ipt»l ve tam ka?? dâvaian v s bu'un hıjkumler U81 sahıfp Cıidlı fıatı 45 Lıra U s*tı< yeri i s m a i l A k g ü n C l l l t b Kıtapcılarda Pazar 27 Şubat 1955 Türk Irak Meclisleri dün andlaşmayı tasdik ettiler Büyük Millet Meclisinde Başveldl ve Köprülü geniş izahat verdiler, neticede andlaşma bütün partilerin iştiraki ile ve ittifakla alkıslar arasmda kabul olundu Bağdad Paktı ürk . Irak karş.Iıklı yardım Te işhirliği andlaşmasmin tasdiki resiIe«ile dıin B. M. M. nde çok samimi, çok heyecanlı tezahıiılere şahid olduk. Muhalefet de dahil, Ankara :2S. (a.a.) Tüıkıye ile soz ala n hatibler, fctisnasız olarak, İrak arasında 24 şubat 1955 tandost millete karşı besIedi«imİ7 sıoak hmde im?alanmış olan karşıiıkh iş rluygiiları açığa vururken, bu nebırhği andlaşmasuıın metni aşaticeyi elde etmek hususunda Menğıdadır: deres hükumetinin harcadıği müs Arkası Sa. 7, Sü. 7 de bet eayretlerl övdüler. Dün yüksek Meclisin tasdikmdan ppçen vesika. tızun \ıll>rrfir devam eden sourlu bir çalısmsnın vardıpı havırlı bir merhaiedir. Büyük Atatürkün (Tnrdda snlh. cihanda sıılh) parolasile ffade ettiği reali.it pnlirikayı benimsiyen D. P. tktidan, vazifeye başladıgı llk giindenberi bu istikamette enerjik adımMeadarM, dün Mecfist* autkuna söylerken larla yürümeğe karar vermisti. Posafında geliyordu. Bilâhare konuşan Dr. Ankara. 26 (Telefonla) Bugün B. Ankara 28 (Ecved G(lre*ln tele le B. M. M. nde gorUşüldfi v* ka tamamen dolmus bulunuyordu. litikamıı uerçi ilk Cumhuriyet yılHasan Eıdogan her taraf surulduğü için M. M. nde Ziraat Vekâleti, Münakalât VeAnkara 26 (Telefonla) Başb»fonla büdiriyor) Perjembe günü bul edildi. " Muhalefet sıralannda Inönü. B5lannda kurulan politikanın a>nı mera kEİmadığını, hayvancılığın geri gitkâleti ve Çalısma Vekâleti bütçeleri kabul kan Adnan Menderes bugunkü Bağdadda imzalanan Türk Irak Tarih! günlerinden birine daha lükbaşı ve diğer muhalefet mebusidi; fakat yaşadığımiT. dünya şarttiğinı söyledi. edildi. Sabah baslıyan Ziraat Vekâleti bütkarşıiıkh ijblrliği andlaşmatma aid sahne olan B. M. M mn toplantı lan yer almışlardı. Süfera locasın Mecliste Turk Irak andlaşması lan çok değişmişti: Ycryüzünde Meclisin oğleden sonrakl oturumunda çeleri grrüsmpleri strasında ilk sözü C.H. ü "« A r k a s ı Sa. 7, S ü . l d e miızakere edilirken k > < " > gelerek barışa ve ıtıilll hajhm<;ızlıklara gö« kanun tasansı bugün mOstaceliyet »alonu saat 10 a gelmeden hemen Ziraat Vekâleti butçe?inin goruşulmesijıe P. adına Ahmed Fırat aldı ve tenkidlerde şu beyanartai'ulunnıuşrur: diken teblikeli bir kuvvet bellr Arkas\ Sa. 7, Sü, 7 de ] bulundu. Orman davası, bu tenkidlerin ön Arkası Sa. 7, Sü. 4 te ttıişH. Buna karşı güvenllğimizl sağlıyarak tedbirlere basnırmak. hiir milletler toplııluğile sıkı 1»birliğitıe (ririşmek zorundaydık. Akft («kdirde yurdumumn varlıeını oldıığu kadar dünya barışını da dı; ntjnlann hizce kontrnlu tmkânsız hnkümleri altında bırakmı; olurduk. Atlantik Paktma girmetniz btı volda attıjrımız ilk ha^arılı adım oldu. Böylelikle. hem geopolitik bakımdan 5on derece nazik bir böljjede yalnız kalmaktan kurtulnvor, hem de aynı bölgeyi hiir milletler Şam. 26. (THAR) TÜ\JÎ İrak karargâhlan Süveyş'de kurulacakKavunma1!! bakımmdan daha çüvenilir bir hale getirmek imkânlarına paktı aleyhinde manevralar çevır tır. Mısırın tek kumandanın da Mı kavuşııvorduk. Bir 7amanlar At mekte olan Mısır Başbakanı Nasır'ın sırlı olmasını istedığı kaydedılmek lanrik Paktma eirerken öteki üye yardımcıa Salih Salem bugün Beyru tedir. Salih Salem bugun verdıği ler hesabına bir yük teşkil edece tan buraya gelerek Suriye idareci beyanatta, Türk İrak paktma •a i feimi/den korkan bazı devletler. pek leri il* müzakerelere başlamıştır. çatmış ve bunun Arap birlığını yık AnVara 26 (Telefonla) 9 giinkısa bir zamanda fikirlerini tashih Fakat Salih Salem'ın Surıyey« gel tığını ıddia ederek, Suudi Arabısdenberi devam etmekte olan bütçe etmek lüzumunu duvdular. Türki mesi üzerın» Şam şehrinde Mısır tanın, Yemenin, Suriyenin Lübnamüzakereleri jrsrın wna erecektir. Tıirkiyenin Suriye huduye Cnmhuriveti. hür milletler §a •leyhind» gösteriler yapılmıştır. ıu, Ürdünü Mısıra iltihak etmeleri Bugün üç vekâletin bütçelerinin duna kuvA'et yığdığı yalanı fmrta çerçek bir kuvvet kayna£ı Polisin, nömavişcileri dağıtmak için kabul edilmesıle görüşülecek iki ile yei bir teşkılât kurulmasıru tauydurulduktan soııra baidi. vekâlet bütçesi kalmıştır. Yarın sasilâh kullandıgı bildirilmektedir. lep etmistir. sıııa Mısır or«hısuıı;ı hazırol Yuçoslavva ve YıinaniUan devbah Hariciye ve İşletmeler VekâRahmetli arkadasımıı büyük Sahlı Salem aleyhinde niimayişSalih Salem'in bir taraftan Lübemri \ erildiâi de letlerile imzaladısımız Bled anla^letleıinin bütçelerinin kabulünden sanatkâr Cemal Nadir ması, bölgemi/in B:\ti kanadını hıir nan'a dığer taraftan Suriyeye ye lere, Müslüman Kardeşler Cemiye bildirnıiş! sonıa, öğleden sonra gelir vergi ti taraftarlarının da katıldıklan öğ milletler savunma sisteml Içinde ni bir Mısır projesi getirdiğı söy Arkası Sa. 7, Sü. 6 da müdafaa renilmiştir. Bunlar, bazı mektepKahire 26 Geçen gün burada BÜvenilir bir sajilamiığa kavuşturu lenmektedir. Bu tArap yordn. Pakistanla TsntıSımi7 anla^ paktı» dışında yalnız İrak bırakıla lerin talebelerini de aleyhde gös son derece garib ve eğlenceli bir ma aynı sisteml Doğnya doğrn cak ve diğer Arap memleketleri terilere davet etmişler ve bu mek hâdise eereyan etmistir. Mısır gaU7atnordu. nin ordulan birleştirılerek, gervel Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Arfcası Sa 7, Sü. 4 te Dün tasdik ediien Bağdad Andl?«maM. bütün bn şııurln gayretlerin brilgemize aid veni bir merhalpsidir. Sayın Raşbakanm dün Meclis kürsiisünden ifade ettiçl fibl Cemal Nadiri 1947 senesi şubaöfpki Arah milletlerüe böleemi^in tınm 2" ncı gunu, yanı sekız sene Kavunma<!ina önem veren büvük evvel tarn bugun kaybetmıştık devletlerin bu andla<;nıava katılBüyuk sanatkânn olumu ile duy maiarınr yürekten temenni ederiı. duöumuz acı, daha dunmuş gıbı taAmiral Cassady gaıetecilerle görüşnrken Bu temenninin pek yakında ve zelığım muhafaza etmektedır. Habiıj iik ölciide ırerçekleşeceğinden yatının en verimli devresmde araAnkara 36 (a a ) Bled andlaj Ankara Valisi ve Belediye Reisl, biz hiç süohe etmediğimizi burada ması Harıcıye Nazırlarımn toplan Protokol umum mudür vekilı, Ikin rruzdan goçup gıtmesı hakıka+en ankca sövliyelim. kaderın bize. Turk basınına ve her tısı 28 şubat pazartesi günü Anka ci daıre umum müdür vekili, MerTRmamiIe bir «avıınmn paktı nlan rada yapılacaktır. Bu münasebetle kez ve Garnizon komutanlarile Hm an gazete surunlarında hasretle bek T"ik Irak andlasması. herhançi Yunanıstan Hariciye Nann Ste niyet müdürü tarafrndan merasim1"^ en okuyuculanna reva go! dubir devlete karsı göze almmış bir fanopulos ile Yugoslavya Hariciye le karşılanacaklardır. ğu teselks z bir kayıb olmuştur. ta«av\ur değildir. Rizler hakkında Nazın Koca Popoviç 27 şubat pa Bled anlaşması nazırlan 1 mart Bu vesıie ile azız sanatki"' • u> Hasrof Aremran Ankara 2 (Telefonla) Dun denizden gıriş olduğunu s6ylemi|G kotıi nivet besl'nenlprin bu vesi :ar günü uçakla sehrimize gelecek salı sabahı gorüşmelenne başlıyasoyulduktan sonra sabah hususi uçağile Londradan lerdır. 6 ncı fılo kumandanı sıfa nut'Jİmaz hatırasım saygı ile anakaHan rahatsızlık duvmaları ;cin lerdir. caklardır. Üçlü toplantılara 3 marşehrimize gelen Doğu Atlantık ve tile memleketimizin 53x^10013 kuv rız. ortada sebeh voktur. Bu hıısusta Olum vıidönumu mu'ıasebeH1» Pazar günü öğleden sonra An ta kadar devam eılıleeektır. Bonn Parlâmentosu bıifiin Paris Akdeniz Amerıkan Denız Kuvvet vetinin bir kolunu dostluk zıyaretı dostumıi7 İsraelin de kendini enı kara hava mejılanına muvasjlat eaıullaşnınkırını reye kojacak leri Kumandanı Amiral John H. için dört defa İstanbula getırmek dostları b'12'in C=nl Nadirin kab Mısafır Nazjrlar S mart persemnivet ve huzur icinde çiirmesini ve decek olan »ayın misafırler, Hari Arkasx Sa. 7, Sü. 6 da rını zıyaret edecekie.rui. Cassady bugün Âmerikan sefarebe guıııi Ankara hava meydanından buna inanmasını Isteriz. Bonn 26 (R ) Almanya karar ciye Vekıhmiz Prof. Fuad Kt/pıiılü, hâirket eılectiker ve merasimi* utinde bir basın toplantısı yapmışOIa%larm yakın çelisiml blzl her Haricıy» Vekâieu umuml kâtıbi, aufesindedır. Bonn parldmentosu tır. Amiral, Türkiyeye tekrar gelğuılanacaklardır. hakh çıkaracaktır. mekten duyduğu memnunivete Işa Arkası Sa. 7, Sü 5 te NADİR VADİ retle şu sözleri sövlemiştir: cAnkarava bir defa daha gelm?k benım için bir zevk oimuîtur. Hepınizin bildıgı g'bi. Ankara veEli silâhh bir şahıs Suitanhama va Turkiveve vabancı dsaıltm Butun meslek havatımin en guzsl hamında bir hazır elbiseci tıraları arasında Bırlesık AmerıK? Ankara 26 (Telefonlat Bu akdükkânuu basıp 380 6 ncı filosu ile İstanbulu zıyaretşam Radyo dinlevicilenni bir bavli lira alarak kaçtı lerim de vardır Asırlar boyunra guıduıen bir hddıse olmu^tur. Saat denızcıler insan oğlu için en parlak 19 da hnberler bültenı okunurken Dün sabah Suliantıamamda gü mnn7'i ılardan birinuı İstanbula Arkam Sa. 7, Sü 5 te nüu en ı^lek s»aluıde ve yerınde yeni bir gansterlik hâdısesi daha eereyan etmiştir. Henüz hüviyeti Arkas\ Sa. 7, Siı. 4 te T Andlaşma metni Meclis Başvekilin Mecliste beyanatı bugün bütçe görüşmelerini bitiriyor Dün Ziraat, Çalışma ve Münakalât Vekâletleri bütçeleri kısa tenkidleri raüteakıb kabul oiunuu n |l"ıtîî A » Cumhur Başkam Celâl Bayar. dün KuzeyBatı raKisıanda 5 gün D a j a l UOnliyOr *~ süren bir tetkik gezisini müteakıb Karaşiye dönmüştür. Bayar, yarın buradan ayrılacakhr. Resim. Pcçaver'de kabile reisleri, kendi yaptıkları silâhları Cumhur Başkanımıza verirlerken Rörülmcktedirler. Mısırın, andlaşma aleyhinde çevirmek istediği manevrar Kahirede komedya! Arazi ve Gelir^fcrgileri Suriyeye geleıt Nasırtn nuavini için Şamda, halkıtt bir Mecliste bugün görüşülecek kısmı aleyhte, bir kısmı lehte gosteri yaptılar •">!#»> Başbakanm arazi vergisine 10 misli zammı müdafaa edeceği, buna mukabil aleyhte konuşacak mebusların da beyaz oy verecekleri anlaşılıyor Yugoslav ve Yunan Dış İşleri Bakanları bugün geliyorlar Cemal Nadirin ölümünün yıldönümü Almanya karar arifesinde Âmerikan Amirali Cassady'nin Ankarada basın toplantısı Ankara Radyosunda bir hâdise gangsterlik vak'ası Yeıti bir Yolcu Salonunda SeyyaH!ara Dansşma Eürosu BUGUN AfoVezzıden /steyiniz..! (Solda), butön Paris andlasmalarını reye kova'cak olan Batı Ahnanya Parlâmentosu tonlantı paunue (HJMI) da tartı«nalan Ukib edea iaşbakan Adenaucr gorulmçktedi» îsparta m°husu Said Bılgiç+en aldığımız bir telgrafı cevab hakkma dair olarak kanunt mecburıyete Buçün yapılacak maçı Ankara binaen koyuyoruz: Radyosu naklen yayınlıyacak «24 şııbat 19.'J5 tarihÜ gazetenİ7dekı «M«(lıltPn geniık tetnavulleAnkara 26. (Telefonla) Tıirkirine re\ab* ba<;lıkh yazıda Maarıf y«Fıansa Otdu fntbol karşılaşVekâleti butçesı Ü7erındekı konuşmamm tahrıf olunduğunu gördüm. ması yarm 19 mayıs stadında yapı Tutanak dehlleri ortadadır. Sözle lacaktır. Bu maça çıkacak takımlar bugün rina yüksek Meclisin taavıbleriae nashiu olmuitur.» 9 Arka*t $&, 7, Sü, 6 d* Bir tavzih Türkiye Fransa ordu maçı BasmYayın il temsilcıhği tarafından şehrimize gelen tunstlere kolaylık göstermek ve istenılen malumatı vermek maksadıle Yolcu Salonu yanında bir danışma bürosu kurulmuştur. Buro. 1ımınım»d* leri bulundusru mu'"ld°t zaıfmla aaliyette olacaktır. Buro, (Bntanıc) traisj"?n*a2inın limanımızı zıyaretı munssebetile ilk defa dün faah>ete geçmışt r. Yukarıki foto£r<ıfta buro memııtlarından bırının bir tumte i a f turiat gemi hat verifİEu goruyorsunua.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog