Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Vadeli Hesab Açan Ikramiyesini KencH Elile Hemen Çeker Oemirbank 30 nıcı jil umhuriyet 10 984 RURUCUSUîTUNUS NADf Telgrtf ve mektub adreai: Cumhuriyet trtanbul Posta Ktttuao tstanbu) Wo 248 Telrfonlar: Umuml Santral No. u : 24298. îfaa Ijlert 24299, Mstba» 24290 Kızlar 1 *»rilk, Bfiyfck Cep Kitablaruun ikuıoi iâyısı egpiz Fransız romancısı Monti bu adı taşıyaa ünlü roma". KadiB ruhımu didlk didik eden yazaruun kadın düşmanhğıyla it•dilmasıne gebeb olaü bu güzel romanı heyeean ve zevkle okuyacakanı*. Yaruı çıkıyor, fiata 2 liradır. Cuma 25 Şubat 1955 Türk Irak Paktı Dtin Gece İmzalandı Ortadoğunun müdafaası için çok mühim bir adım atıldığı belirtiliyor Paktın metni yarın müşterek bir tebiiğ ile açıklanacak Fartilar «raM kav Ankara siyasî çevrelerinde, pakta pek yakında iltihaklar başlıyacağı, Batılı devletlerden evvelâ İngilterenin, Doğulu devletlerden de Pakistanın Bağdad andlaşmasına gîrecekleri belirtîliyor Bayarın Lahor9da ziyaretleri Lahur 24 (A.P.) Türkiye Devlet Reisi Celâl Bayar ile maiyetl mensublan bugün 16 ncı »sırda Hindistanın İslâm hükümdarları tarafından üışa edilen tarihl Lahur kalesi ile aynı devirden kalm» Bat şah! eamisini ziyaret etmişlerdir. Daha sonra misafirler, Türk hukümdan Cihangir'in kabrini de riyaret etmişlerdir. Bu arada Bayan Bayar, «Fatma Cinah» Trb Okuhı IÇary Sanat Kolejinl Bagdad: 24. (a a.) (Anadolu aiansmın hu susl servisi): Türkiye ile Irak arasında akdi mutasavver bulunan andlajm» .Irak V«liahdı Emir Abdülilâh hazretlerinin huzurile Türkiye adına Basvekilimiz Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Prof. Fuad KÖDriilü .Irak adına Ba$vezir Nuri Said Paja v* Hariciye Vezir Vekili Burhaneddin Basayan tarafından bu ak sam mahalll saatle 23.30 da imzalanmıjür. Merastade Bajvekil Yardımcısı Fatin RÜJItü Zarlu da bulunmustur . Andlasma metni iki hülrtme^ tarafından cu martesi «ünü ilân ©dilecektir. Arkası Sa. 7, Sü. 1 A* Partiler arasında bahar C.H.P. içinde fırtma (Ulus) tckrar çıkanlmak üzerc, Nihad Erimin gazetcsîni kapatacagı föylendi, fakat kendisi tekzib cdîyor münasebetler Vekâletler bütçelerinin miizakeresinde de aynı sekilde d»vam ediyor, B.M.M. deki bu hava yalnız te?kilâtlan deJMl. partilileri de yavas yavaş sarmaktadır. Bu arada önümüzdeki gunlerde Ankarada toplanacak olan Balkan Ankam 24 (Ecved Gnresin tele Psktına istirak edecek Harıcıye Ve fonla bildıriyor> Biıtçenin Himu killeri »erefine tertiblenen suvı* iİE«rin«l»kı gönı«m<>l»r mr»stnd» rev* C H P. Genel B»»kanı Um»t işaret Myılan Mr re«im: KoraltaatN İaöoİL. BaratOHMHt •tinnnn Rİkâh törenintl* püıidllk mevkHn4« Mısır hükumeti nihayet işi yalanâ, iftiraya, şantaja döktii Kahire radyoso, Suriye hududuna asker yığdığımızı bildirerek bitün Arab devleHerini aleyhimize tahrik efmek isfiyor Dün akşamki Radyo Gızeteti. tlrak TÖrkiye anlaşmasınm orKahire radyosunun, Turkiyeoin Su taya atıldığı günden itibaren bu riye hududuna asker yığdığına d»ir anla^mayı ve zihinleri bulandıımayaptığı neşriyat dolayuile «5«ğı ğa çalışan Mısır matbuatı ve Kadaki yorumda bulunmuştur: Arkast Sa 7, Sü. 4 t« Tahsin Banguoğlu Ankara Üniversitesine profesör oluyor taraftan eskı Maarıf Vekıllerinden olup. sıyasi hayata atılmadan evvel Dil, Tarıh ve Coğrafva Faku!tesi doçerıtleTinden bulunan Tah^ın Banguoğlunun bugunlerde yenıdfn unıversıteye doneceğı ve bu husus takı muamelenın yapılmakta olduğu bıldırılmpktedır ArUnsı Sn 3. Sn 3 te Kıbrısta yapılan aramalar Yeniden mühim cephane ele geçiriMi ve bir kişi tevkif edildi Lefkoşe, 24 (aa.) Kıbns polısi bugün, Kloraka köylülerinin akr?balanndan olup, Limasol'da ıkamet eden şahısların evlerind» aramalar yapmıştır. Bilindiği gibi, Mbrısa «'lâh gethen Saint Geoıges arih Yunan motörü Kloraka köyü sahjınde vakalanmıştı. Bu arada öğrenüdiğine göre polis, diğer bir kasabada mühim miktarda kapsül ve cepane ele geçirmi$tir. Bu hâdfceyle ilgili olarak bir şahıs tevkif edilm'ştir. Hangi hatayı düzeltmeli! Millet Meclisi holünde diinkü müessif hâdise Bir vekâlet ücreti ynzünden bir mebus diğerine ağır «özlerle tecaviir.de bulundu. hâdise yumruklaşmağa fiderken güçKikle önlendi Ankara 24 (Telefonla) Bugün B. M. M. galonunda bütçe mıizakereleri devam ederken dışandaki holde müessif bir hâdise cereyan etmis ve Ankara mebusu Dağistan Binerbay, Erzurum mebusu Hamid Şevket İncey« tecavüzde bulunmuştur. Öğrendiğimize göre hâdise şöyle olmuştur: Dağistan Binerbaym alâkadar olduğu bir davayı deruhne eden Arkası Sa. 7, Su 5 te Nafia Vekâleti bütçesi dün kabul edildi İRAN TAHTINrN VARISI Iran Ticaret btitçesi görüşüHirtahtınm varisi bulunan 7 yaşındaki ken, muhtekîrkre karşı Prens Alinin bir muddet Romsrla cezalann afcıriaşhnlması kaldıktan sonra tahsilini yapmak istendi üzert İsviçreye gittiğinı yazmışbk. Yukarıdaki resim, veliahd ile annesi Roma hava alanından İsviçreAnkara 24 (Telefonla) Bugün ye harekete hazırlandıkları sırada öğleden sonra saat 15 de Naha Veçekilmiştir. Annesi tarafından Pa kâleti bütçesinin müzakeresine ba? rise kaçırılmak istenen veliahd: landı. İlk süzü Hımmet Ölçmen al«Şah değil, gazeteci» olmak istivo dı ve konuşmasında teknik eleman rum, demişti. Fakat İran Şahının sayısınm arrtıırılmasını istedi ve muHahalesı ile veliahd Parıse değıl, Naha işleri için sarf edilen paraİsviçreye mektebe gitmistır. larla alınan randıman arasında % Kasım Mkk Kanadada perhizi bozdu C. H. P. liler söylenen sözleri havretfe karşıladılar, «her halde beyanai tahrif edilmiştir» diyorlat Montreal (Kanada) 24 (A.P) Turkıvenın ana muhalefet partüinin lıderlerınden Kasım Gulek dun geoç burada, Memleketinin, Avrupada, Demir Perdenin bu yanında en buyuk askerî kuvvet olduğunu söylemistir. Gulek, Türkiyeyi hür ve demokratık bir memleket ve hur dünya. nın müdafaasında kilıd taşı mev. kiinde bir devlet olarak tasvır etmiş, fakat hükurnetın basın hur. riyetini tahdid etmesine hucumlarda bulunmuştur. Arkast Sa. 7, Sü. 6 da Yugoslav Hariciye Bakanı pazar giinii geliyor Yueoslavyanın Ankara Büvük E!q.sı Nişo Paviçeviç, 28 şubatta Ankarada toplanacak Balkan Paktı Dış İşlerı Bankanlan konferansının hazırlıklan etrafında Dış İşleri Bakanı Koca Popovıç'e izahat verdıkten ve bazı talim^t aldıktan sonra dun saat 15 30 da uçakla Ee'graddan şehrırmze eelrniştır. Paviçeviç kendıile görüşen arka dışımıza Yugoslav hükumetinin Ealk?n Paktı konferansma çok ehemmiyet verdığini beürttikten sonra, sozlerine şunları ilâve etrristir: « Dıs îsleri Bakanımız Koca r.ipoviç. 27 şubat pazar günü husüi uçağı ile saat 12 ile 14 ara<=ında Belgraddan İîtanbula gelecek ve Yesılkov hava alanında yarım saat kadar istirahat etttkten sonra eene hususî uçağı ile Ankaraya gidecektır Papaviç'e 15 kişi refakat edecektıı » Paviçeviç buaün Ankaraya gidecoktir. Hâmid Şevket İnce Dağıstan Binerbay Gümüşsuyu faciasının tahkikab sona erdi Ihmali bulunduğu anlaşıian Beyoğlu Belediye Şub^si mühendislerinden Osman Salihoğlu, kaza idare heyetine verildi 20 aleyhte fark olduğunu «öyledı ve bütün devlet inşaatlarının Bayındırlık Bakanlığına bağlandıâinı Yukarıda gördüğunuz resim halen buna rağmen her Bakanhkta yükİsveçte yapılmakta ve satfmkta sek fen heyetlerinin lüzumsuz olaolan bir kibritin üstüuü süs'pmekrak muhafaza edıldiğini belirtti. tedir. Padişah Abdülharaidin resBilâhare Nafıa komüsyonu Başka midır. Altmda (İstanbul racası) nı Suleyman Uranel kürsüye geldı ibaresi bulunmaktadır. Hanzi hatayı Arkast Sa. 7, Sü. 7 de TABELALAR KALDnHLITOR tashih etmeli! Raca deâıl Paöisahtı. Tabela ve reklâmlardan Beledıyece İstanbula değıl Türkiyeye hukmeAnkara, 24 (Telefonla) Bualınan vergiye yüzde 600 wun yaderdi. Bugünkü Turkiye ile alâ gunku butçe müzakereleri sırasmpıldığını, biı metre kareden yılda kası yoktur, tarihe mal olmuştur. da Maanf Vekili Celâl Yardımcı Bursa 24 (Telefonla) Dağatsa aünan 24 Uraıua 120 liraya çıka. kızmak degil gülmek lâzım. Ceha söz alarak: baa mebusların buköyünden tsmet Er«r ftdında gene nldığını yazmıştık. !et ve gabavet ancak bu kadar olur! günkü hayat şartları muvacehesinbır kadm. kocası îzzeti yemefme Zam uzerine husus! möesseseler zehır koyup öldürmekten samk ode yüksek okul talebelerinin almı; lzmirde feci bir kaza olduklan 125 liralık bursun kâfi muhtehf yerlere astıklan tabelâ larak Ağırceza tnahkemcsinde yarve afişleri kaldırmağa başlamışlar gılanmaktaydı. Dav a bugün soaa İzmir 24 (Telefonla) Balcılar gelmediği mütalealarına cevaben, dır. Resim, bir tabelânın indirilişi ermiş, Ismet müebbed haps» mahÇarşısuıda bir bakır atelyesinde bütçenin bu faslına bir ilâve yapni gosteriyor. kum edılmiştir. feci bir kaza olmuş. 16 yaşında Ha mak istediklerini söylemi$tir. Ve Bir C. H. P. ıtıebusunun kö> tenkidi mıd Dirici admda bir ışçi, dişliler kil, bu bursların miktanm 150 li okullan hakkındaki jüriilrülerle karşıkmdı arasında kalarak parçalanmiî ve raya çıkartmak içın büfçenin alâkalı faisluun butçe encümenine iaderhal ölmüştür. desinl istemiştir. Encümende bu Ankara, 24 (Telefonla) B. M. j faslın karşılığı bulunduğu takdir M bu sabah saat 10 da Bead BuI de yüksek okul öğrencileri 1 mart dakoğlunun riyasetinde teplsnarak ' tan itibaren 150 lira burs ücreti a Maarrf Vekâleti bütçesiıun faaılla| lacaklardırv Diğer taraftan köy e rının müzakeresin» devam etmi«j ğitmenlerine de 10 lira zam yapıl tir. ması kararlaştırılmıştır. Anıtlann tamiri içte Komüyo*da, bütçeden çıkanlan 500.000 liranın veniden fasla alınması kabul edıldıkten sonr» CH.P. adına söz alan Fethi Ülkü, Sağır. Dilsiî ve Sa 7, Sü. 4 te RA0JA STAM80 Burslu talebe 150 lira aylık alacak MaariE bütçesinin kabulu Kocasını zehiriiyen bir kadın müebbed hapse mahkum oldu Siird mebuslanmn mektubu BUGÜN Radyo îlâvesi l İç sahifelerde Dün de Ni§auia;nKİa edilnjijtir, (ehlike«! go«ıcıen an>aD mr bina bu bjc^ı gvskıii'» (l'a:üi 3 ıci'.i' Ankrfia, 24 (Telefonla) Don Vakit gazetesine atfen İS şiıbat ılâvctımude açılaeak ve yabancı 19*5 tatihlı ear^t^n'zin (K ndı ken dılle tedruat yapacak lıselere aid dımızi tenkid) sutununda Dıvarba tahsısat tasarısı bundan e<rve\ gekır, Sıird ve Mardın vilâyetlerı rek komısyon ve gerekse BM.M halkını fiddetle itham ıs millî umumi hevetinde munakaşa edümiş duygularmı rencide eden yazı pek ve netıcede tekrar komisyona iade h.nklı olarak geniş bir infial ve ü olıınmuştu. "ımtn do^ııımıı^tur. H.ikıhTt pa Komi<svoıuln acıJncak olan lise vından m'ıbrum olan ve ka>ılı ı.'nl ^rttınlniTık «Itı olarak tesbıt rnahîiısla uydurularak ortaya atı e.tMEiş ve aynca okııllann açılaan DU ıftırayı şıddetle red ve tel'in cai vılâvetlerın ısımlerı tasarıdan ı,ı)\oiılmı>tır. .dtıız. Ankara 24 (Telefonla) Siird nn bıı.sları ımzaMİ* şu mektubu al dık: «Cumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne: Yabancı dille tedrisat yapacak altı lise Yurdda üç yfnı radyo istaay*»^. * Arka$% So. 7, Sü.2 dn * Arkas\ Sa. 1, Su. li*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog