Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

CJece Yarısı ŞİİRLER A. FARUK KAKINÇ Şairn 34 nefis şiirini bir araya toplayan bu kitab Kaynak Dergisi Yayınlan arasında 1 lira fiatla yayınlanmıştır. Kitabçı ve bayılerden arayını*. 30 ance jıl sajı 10 983 u m h u r i yel KLTRUCUSU: Y U N U S NADf 1 Telgraf ve mektub' adresi: Cumhuriyet tstanbul Posts Rurusu tstanbu tfo 246 Telefonlar: Umumî Santral No sı: 24298. Yazj Işleri 24299 Matbaa 24290 P Hİ A T t K TORNAFREZE Tesviye ve Dökümeillük FEVZİ BULMAN Bir çok ilâvelerle 4 üncü defa basılan bu eser, bilhassa genc sanatkârlara pek istifadefi olacaktır Fiatı: 250 cildîısi 300 kurus. Perşembe 24 Şubat 1955 İNKİLÂP KİTABEVİ aşvekil dün saat 12 de Meclisten geri uçakla Bağdada gitti temayüllerine cevab Basvekilin ileri geldi, evvelinden Fuad haber verilmeden hareketi Irakın bu yoldaki refakat isteğlnden ediyorlar Dün Köprülü ve Fatin Rüştü Zorln da Menderese lem Mudurü ve vâveri olduğu halde hususi bir ucakla Bağdada gitmistir. Basvekil ve refakatindeki heyetin bu seyahatine aid program kısa bir müddet evvel tesbit edilmis.. fakat gizli tutulmuştur. Menderesin seyahat programınm ve Arkast Sa 7. Su 4 te Ortadoğu Paktının bugün Irak başkentinde "Bırakın bu miHeti, yeni yolunda törenle imzalanması bekleniyor haınleleriııe devam etsin..,, konuşan Said Bilgiçe cevab veren Maarif Vekili dakikalarca alkışlandı Ankara 23 (Telefonla) B M. M nde bir kaç gundenberı çok küçük bir pruptın ortava attığı bir takım temavullere bueun bir vensi ilâve olundu Bir mudrlet once Mıllıvetçiler Derneğınin başkanı olan îsparta mebusu Said Bılgıç. Maarif Vpkâletı bütçesi müzakereleri Hola >isıle kürsüve gelerek: oDinıni inkâr edenlerden onun cemivet ha Arkası Sa. 3. Sü 3 te Geg Olsun " spat hakkmın yeniden tanmma11 sına dair Fethi Çelikbasja arkaU daşlan tarafından bir kanun teklifi hazırlandığını öğreniyoruz. Adalet müessesemizin normal demokrasilere kıyasla bir hayli farklı bir duruma girdiği bir sırada böyle bir teklifin B. M. Meclislnde nasıl karşılanacağını kestirmek güçtür. Teklif sahibleri her ne kadar iktidar partisine mensub iseler de, temsil ettikleri fikrin partt çevrelerinde rağbet (föreceğinl bfe pek sanmıyoruz. Bu satıriann yazan, geçen yıl «Basın yoluyla işlenen bazı suçlara dair kanun tasarısı» Mecliste görüşülürken, genel hiı metlcrle ilfili hakaret davalannda, ispat hakkmın acıkea tanınmasmı j Istediği zaman tam bir basansızuta j ueramıs, hemen hîç bir demokrat arkadası tarafından desteklenme misti. O sıralarda icra uzvu sıfatile vazife rSren »ayın Çelikbaşm bu fikri beninvieyip hiikflmet toplan«avondıığıınn ibtimal vehkta kaldığınr r»rür görmeı sayı» Celikbasm derhal Istifa ederek Meciise donmesi ve İspat hakkmın tPnınması uğruna »avasinası feı»kirdi. Norroal demokrasilerde «ye olarak hükumete girmek, herşeyden önce fikir ve prenslp heraberliğine isarttrir. Nitekim hükumetten ayrılmak da herşeyden önce | eetıe «fikrî» bir ahenksizlifcln nej ticesi »ayılır. Bir memlekerte demnkrarik nizamın yerleşmesl bakımmdan bu. çok önemli bir usuldur. Politikacılanmız, milletvekillerimiz ve devlet adamlanmıı bu u«ule ne kadar yiirekten bağlanırlar sa rejimi yürütecek olan miiesseselerimiz de o kadar sağlam temeller iİ7erine yerleşir. Zaman zaman hepimizi üzen aksaklıklar ancak böyIelikle ortadan kalkar. «Basın yoluyla işlenen bazı suçlara dair kanun tasarm sınm altina imzasını •tan sa>ın Çelikbas. o sıralarda ispat hakkmın lümmuna herhalde İPRnmıvor olmalı idi. Arkadaşımra 2 Mayıstan sonra yüriirlüğe Rİren tedbirleri de yerinde balmu? olmab ki. pek yakın zamanlara kadar sorıımıma katıldığı hükumette vazife gnrmeğe devam etmistir. Bununla beraber değerli bir iHm sHamı bildiğimiz sayın Profesör Çelikbasın «ispat hakkı» konusıında Bati demokrasilerince Renel olarak h«>mmsenen prensiplere vaklaMnası b'7İ elbette memnun eder. Gerçı bir yıldanberi tenkid ve murakabe hürriveti yurdumuzda bir hayli kısıntıya ıığramistır. İspat hakkıni tanıvıvermekle gazetecilerimizt üzen hütün eneelier ortadan kalkmıç olmıyacaktır. Fakat ne de olsa basina ve basın ha^atına güven Hu\eusu SMİavarak her hareketi. her te;ebbıi'=ü biz daima revincle karşılayacaçız. NAOIR NADI Ankara, 23 (Feyyaz Tokar telefonta bildiriyor) Basvekıl Adnan Menderes bugün saat 12 de. beraberlerinde Basvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu. Hariciye Vekilj Fuad Koprülü. Kocaeli meb'usu Hamza Osman. Hariciye Vekâleti Umumî Kâtıb muavini Mrlih E^onlvl Hu«usi Ka Menderes Bağfdadda Basvekil hava meydanında törenle karşılandı Bağdad. 23 (a.a) (Anadolu Ajanyının hususi servisi): Başvekilimiz Adnan Menderes, beraberinde Devlet Veküi ve Basvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu, Hariciye Vekili Prof. Fuad Köp rülü. Kocaeli mebusu Hamza Os Yeni Gelir Vergisi tasarısı Mecliste tâdil edilecek Yeni nisbetlerîn 1954 kazanç ve iradlarına tatbikından vazgeçileceği anlaşılıyor I Ankara, 23 (Telefonla) Komis yonda kabul edilen ve yakında umuml heyette görüşülecek olan gelir vergisi kanununun 89 uncu m»ddesinin tâdiline aid tasan, bilhana yeni nisbetler 1954 ve 1955 takvhn yıllarının kazanc ve iradlarına tatbik erfilmesi dolayısile tenkidlere uğramakta idi. Bu arada memleketin muhtelif ytr'erinden gelen ticaret ile temaslar yaparak yeni nisnetlerin 1954 kazanclarına teşmil »di'mefnesinl btemişlerdir. Bugün îzmirden sehrimize gelen flç kişilik bir heyet de Bafcdada hareketinden evvel Basvekil Adna» Mer.deresi ziyaretl* «ynı mevra hpkkında ricada bulunmustur. İy' haber alan ç«vrelerden edlndığimiz malumata göre, kanunun mfzakeresi sırasmda geçici maddedeki 1954 kazanclan ibaresi kaldırılacak ve böylece yeni nisbetler ŞAH VE CHURCHİLL Bir müd1955 yıh gelirlerine tatbik ediledettenberi Londrad» bulunan İran cektir. Şahı ve Kraliçe Süreyya dün Batl Almanyaya gitmişlerdir. Şah Ue Diğer taraftan gene müzakereler Kraliçe Almanyada 10 gün nalıp sırastnda gelir dilimleri üzerinde Tahrana döneceklerdir. Resim, de değişiklik yapılacağı ve 200000 Churchfll'in ziyafetine giden Şah liradan yukan gelirler için yüzde ile Kraliçe Süreyyayı Başbakanhk 50 ve yüzde 60 nisbetlerinin tatkonağından çıkarken göstermekU bik edilmesi hakkında b>r hüküm dir. vazedileceği haber verilmektedir. Abdullah Aytemizin tavzihi Mecliste gazetecilere çatan Maras mebusu. sözierinin yanlış aksettirildiğini söy. kdi ama eski taleblerini de avnca tekrarladı Ankara, 23 (Telefonla) B M. M. bu sabah Dahihve Vekâleti butçesinin mu'akeresıne başlarken ?öz alan Maraş metrusu Abdullah Aytemiz, gec=n eün îîer'icfc < ptı*ı Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Celâl Bayar Lahorda Bayara, on binlerce Lahorlu büyîik Mvgi tezahiiratmda bulundu SANATÇILAR GECESİ Ankarada evvelki gece bir sanatcılar Londra 23 (a.a.) (Anadolu A toplantısı tertib edilmistir. Resimde. toplantıya milli kıyaietjansmın hususi «ervisO: TürkMolerle iştirak edenlerden bir grup görülmektedir. ğol impar»torhığunuj) büyük payi«rimli halkı ReısiCTimhnmmuı Arkası Sa. 1. Sü. t de Maliye ve Maarif tenkidlere cevab verdi bütceleri Diinkii Mecliste, Emniyet ve jandarma Umurn Müdürlükleri bülceleri de kabul edildi Ankara 23 (Telefonla) B.MM nın bu sabahkı celsesınde Dahıliye Vckâletı bütçes.nın göruşülmesine dpvam edildi. Ilk sözü alan Ekrem Anit emniyet ve asayis mevzuunAnkara 23 (Telefonla) B M.da basiretli kararlar veren hükuM. nin öğleden sonraki oturumun mete teşekkür ettikten ve zabıtava da Maliye Vekâleti bütçesi görü minnet ve şükranlarmı bildirdikten şüldü ve kabul edildi. Müzakereler sonra ateşli Silâhlar ve bıçaklar de ilk sözü alan Burhaneddin Onat önce bir takrir vermişti. Bu tak Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Msarif biitçesmin tümii kabul ediMi, maddelerin görüşülmesi bugiine bırakıldı VAZİFEŞİNAS POLİS Dört senehk vazife hayatında Blackpool'lu polis John Goldie bir kere dahi işine geç kalmamıştır. Bütün İngiltereyi kaplıyan, hayatı feîce uğratsn kar fırtınaları dahi Goldienin vazifeye yetişmesine mâni olamamıştır. Resimde de görüldüğü gibi, kayaklarmı ayağına geçiren Goldie. tam vaktınde işinin başında bulunmustur. hakkmdaki kanun hükümlerine gö re müsadere edilen bıçakların bedeli olan 40bin küsur liranın bıçak sahiblerine ödenmesini istedl. Süleyman Çaglar, C.H.P. meclis erupu adına konuşan Mehmed Hazere tarizlerde bulundu. C.H.P. devrinde hiç bir siyas! partive men A r k a s t S a . 7, S ü . lde Dahıliye Vekili dün Arazi vergisi 9 değil 5 misli artırılacak Tasarıda azamî vergi ıtıiktarmm da tesbit edileceği söyleniyor Ankara 23 (Telefonla) Muvakkat encümende ekseriyetle redde uğrayan arazi vergisi kıymetlerinin arthrılması ve arazi ve bina vergilerile, binalardan alınan buhran vergisine aid tasarımn umumî hevete sevkedildieini bitdırmıştik. Busiinkö halile. B. M. M. nden çıkamıyacağı anlaşılan kanun tasarısmda müzakere sırasmda mebuslar tarafından bazı tadilâtın teklif edılecefi ve rıiikumetin de bu tekliflere iştirak edeceği bildirilmektedir. Yapılacak tadilât bilhassa birinei maddede olacak ve «arazi ile arsaların 1 haziran 1942 tarihinden evvel tahrif veya tadil suretile takdir edilmiş olan kıymetlerine dokuz misli ilâve edilmistir.ı ibaresmde dokuz misli muhtemelen bee misline indirilecektir. Ayrıca tasarıda azaml vergi mik Arkan Sa. 7, Sü. 6 da Büyük bir vergi kacakçılığı ihbarı İki büyük firma hakkında tahkikata baştandı; tahminlere görc bunlardan birinin yaptığı kaçakçılık on ınilyon Amerikan yardım heyeti yeni başkanı Dün Ankaraya gclen Amiral Serral hava aVanında merasimle karşılandı Ankara 23 (a.a.) Amiral Hughss'in yerine, Amerikan yardım heyeti deniz gurupu başkanhğına tâyin olunan Amiral Serral, bugün saat 16.30'da özel bir uçakla sehrimize geimiştir. Amiral Serral Etimesğut hava alanında, Deniz Kuvvetleri Lojistik Baş kanı Amiral Fevki Gürel, Merkez Kumandanı, Garnizon Kumandanı. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da H ştıbat tarihli sayımizda (Vakıt) gazetesinden naklen bir Diyarbakır mektubunu mevzuvbahs etrnis. bu ilimiz ile Mardin ve Sürd iüerinde bazı yobazların giriştikleri gerilik hareketleri hakkındaki iddialan anlatarak düşüncelerimizi bildirmiştık. Yaztmızın bu üç ilde kuvvetli bir aksülâmel uyandırdığını. âdeta umumi bir teesfi'ırü mucib olduğunu, evvelâ hayret, sonra da bir bakıma rvemnwniyetle öğrenmis buŞaşırdtk, çünkü iktibas ettiğim'z yazıda bütün bu iller halkmı toptan icine alan bir mana ve sümul kat'iyen yoktu. İleri sürülen iddia ve ihbarlarda (bir ktsvm), (bazı) kelimeleri ile istihdaf edılen!er, şüphesiz bütün halk deqil, eksenyet de değil, olsn oha pek küçuk bir zümre, v>hayet bej on yobaz olabiltrd'. Binaenaleyh böylt umumi bir teessüre mahal yoktu. Memnun olduk. çünkü böyle bir reaksiyon milliyet şuurunun ve infctlâb/arın vatanın en ücra köşelerinde dahi halk tabakaları arasına natıl yayıldığuu, oralarda narıl kökleştiçjitıi gösteren en kuvvetli bir dehl sayılsa yeri idi. Stindi meaelenin iizt günler geçtikten sonra daha soğukknnh düsüviiyoruz da üç iUmitde snyed böyle bir ak•sülâmel nlmasaydı isie asil o zaman diisunmek, kederleyımek, hattâ endişe ve dıismek gerekirdi, cliyomz rf bu satırları sevine sevıne yazıyoruz. liraya varıyor Şa!r ve piyes yazarı Faul Olaudel öldii Paris. 23 (R ) Tanınmış Fransız pivef yazarı ve şairi Paul Ciaudpl. ^abaha karşı kalb krizi neticesirde olmuştür. Şairin, hiç bir ıztırab çekmeden sükunetle havsta gözlerıni yumduğu bild:ri1mekticiir. Fsu] Claudeî, Fransız akademisi uyesı idi Aynı zamanda urun çer.s'er mvMelif iıiemleke*IeHe de elçi olarak vazife görmüştü. Deftardarlık istihbarat burosuna memleketimizin büyük firmalanrıdan ikisinin vergi kaçakçılığı yaptığı yolunda bir ihbarda bulunulmuştur Bu firmalann İstanbuldaki böroları na baskm yapılmış ve diğer şehirler deki yazıhaneleri de mühürlenmiştir. El konulan evrakm tetkikindcn sonra, mesullerin Adliyeye sevkedile ceği bildirilmektedır. Firmalardan birinin çok eski bir müessese oluşt» gozönünde hıtularak. şimdive kadar yaptığı kaçakçılık yekununun 10 mil yona varmış olacağı tahmın ve iddia edilmektedir. Bılindigı gıbı, vergi usul kanunu Adliyeye sevkedilen firmalann isım lerinin açıklanmasını menetmektedır, Fakat haklarmda açılan dâvalar kesınleştikten sonra, firmalann isim leri ve ırvesulleri umumî efkâra bil dırilecektir. SUREYYA AGAOGLU HINDISTANDA Turk Kadınlar B:rhği erkânından Süreyya Ağaoğlu, Hindistan hukumetinin davetlisi olarak Yeni Delhıve gitmıştir Sureyva Ağaoğlu, Hındıstanm Kadınlar Birliği ile temas edecek ve konferanslar verecektır. Resim. Süreyya Ağaoğlunu hava alanında gostermektedir. I gc. BOM8ASh Tarih Bugün 27 nci Mâveyi veriyoruz İskenderunda büyük bir med hâdisesi îskenderun 2S (T.H.A.) Şehrimizde 50 senedenberi göriilmpmış büyük bir med hâdisesi vuku bulmus ve bumın akabinde baslavan «iddelti bir fırtına yuzünden halk korkulu dakikalar geçiımiştir. AĞA HAN ELİNİ ÖPTÜRrYOR îsnailiye mezhebinin Reisı Sabah saat yedıde başlayan med Ağa Han. Kahirede sembolik olarak plâtin ile tartılmıştır. Rehâdisesi saat dokuza doğru fırtınasimde. eçi BCngüm ile yanyana tahtında oturan Ağa Han, bir Arkası Sa. 3, Sü. 5 tt İsmaılıye şeyhine elini öptürürken görülmeklediı. Gecekonducular jandarmalara taarruz etti 30 40 gecekonducunun katıldığı yarım saat süren mücadele, yetişen imdad kuvvetile bastırıldı, kavgacılar yakalandı Evvelki akşam Zeyhnburnunda landarmalarla eecekonrKı^ular arasında yarım saat süren bir çarpışma olmuş bir kişi yaralanmıştır. Zevtjnburnunda Telsiz mevciindcki gecekondulards otursn Şaban Kırmızı. Sabahat Şen. Adnan ÇeIıkgövde ve Ali Ç.<bk adlarında 4 Arkası Sa. 3, Su. 5 M Amerıkada yeni bir atom bcmbası tecruhesı yapıldı. Gazeteler ASRIN KOKKUSU.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog