Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

FUZULİ DİVÂNI Abdülbaki GMSlpıntriı 1079 da Necef'te yazümıj olan dhrtffl nüshası esas tutularak daha sonra basılan nüsha farklan f*iterilmiş. arapça. farsça metinlerin ayrıe» tereümeleri yapılmıştır. Eserin başında büyiik şairin sahsiyeti hakkında mufassal blr 8ns8z de meveuddur. Fıatı cildli 600 kuruştur. INKILÂP KITABEVI 30 ancu jıl sayı 10 982 umhuriyet KURUCUSUîYUNUS NADt Telgraf re mektub adresi: Cumhuriyet. İaUnbttl Posta Kutuso tstanbuJ No 248 Telefonlar: Umumi Santral No. «: 24298. îfazı I§leri 24299, Matbaa 24290 FAYDALI E^RLER gvlilik ve Mahremiyeueri Aanenin Kitabı mdT Edeblyatı Antolojıâi "" * Dokter Gelinceye Kadar Mnbttl Rehberi î^meode Turkler Dur Dfljfln ^ TürMer Için Almanca III Ömer Hayyarn ve Rubaileri Muhtarlar, Kılavuzu, Tuzuğu III 600 400 500 500 500 375 350 575 330 225 Çarşamba 23 Şubat 1955 Ahmed Halid Yaşaroğlu Kıtabçıhk ve Kâfıdçılık Şti. j Mecelle taraftarlarına Meclisie Millî Savunma, Adalet hükumetin kesin cevabı ve Dahiliye bütçeleri konuşuldu I ^ ^ ^ ^ ^ ^ En hararetli müzakereler Adalet bütçesi görüşülürken oldu, Cumhuriyet Halk Partisi milIetvekiUeri hâkîmlerin temînatı mevzuu üzerinde ısrarla durdular Adliye Vekili dün Mecliste Abdullah Aytemizin isteklerine mukabele ederek «asla geri dönmiyeceğiz» dedi ve şiddetle alkışlandı Reddedilen arazi vergisi Kotnisyon mazbatası, Meclis utnumî heyetine sevkolundu Ankara 22 Telefonla) B. M. M. bu sabah Adalet Vekâleti bütcesinio müzakeresıne baslamıştır. C. H. P. temsiicisi konusuyor Tevfık llerının rıyasetınde bajlıyan bu mu7akerelerde evvelâ C. H P MPCIK Grupn admna Mehmed Kartal konuçmuştur. C. H. P. mebusu Adalet mensublarının hueur icinde olmadıklarmdan bahsetmis ve halen 277 hâkim ve savcılıSın münhal bulundufeunu söylemis. hâkimliğin c«2ibeli hale Arkast Sa 7. Sü. 4 U Ankara 22 (Telefonla) Arazi vergısının 9 mislı artınlmasına daır hukumet tarahndan hazırlanan kanun lâyihası geçenlerde muvakkat komisyonda reddedilmişti. Bu hususta hazırlanan komisyon mazbatası B. ,M M. ne sevkolunmuştur. Mszbatada red gebebleri |öylece izah edümektedir. 1 Arazi kıymetlerinde görülen srtışın aynı nisbette srazi gelirlerınde görtilmediği, her mahsul fiarındaki artışın dahi »ynı derecede olmBdığı, 2 Çiftçinin mahsul fiatlanndaAnkara 22 (Telefonla) Mec usu Agih Erozan aldı Erozan aakı artışa muvari olarak her çeşid li?in oğleden sonraki toplantısında kerl okullara müracaat azlığı karmalivet masraflarının da «rtmı? Millî Savunma bütçesinin görüjül şısında lubayhğm daha cazib hıl« olduğu, mesi sırasrada ilk sözü Burs* meb Arkast Sa 7, Sü. 3 te 3 Arazi bymetleri «t+ışının paranın iştırak kabiliyetinin düjmesinden ıleri geldiği 4 Küçük çiftçinin iktisad! kalkınmastndan henüz hakkiyle istifadp edemedi^i, 5 Ziral sigortamn henüz ya Mecliste Millî Savunma bütçesinin müzakeresi Üç Parlinin iltifalcİle ordnya selâm Dahiliye bütçesinin müzakeresi Cahidin y»ç jrünü hâdiscsi bir tartışmayı Memurlara dair asılsız bir haber İ"ç yerine dört ikramive verilnıesini istiyen bir kısım mcbuslar var sma hükumpt bn isteğin j erine geHrilme«int imkânsız görüyor n 1 t lı | Ankara 22 (Telefonla) Bazı ebuslar memurlara halen verilpkte otan «enede Cç maaş nı«bekleki ikramivenin dört maasa çırılmasını Jstemektedirler. Bu areda B. M M. ne bir teklıf tirileeegi de sovlej»mektedir. Artfcsk dün Malive Vpkâleti \e Arkası Sa 7, Sü 3 te Ank?ra 22 (Telpforla) Adlıve Vekılı bus'Jn Merlı=fc Adlıve bıtcesının müzakeresi si'asmda tenkıd lere ce^'ab \ enrken Aboullflh Ayte'zın Medoni Kanun hakkındaki malum îstedısıne mukabele ederek demıştır kı. «Matbuatın gayet haklı olarak tenkıdıne maruz kalan bır mev zu var. Abdullah Avtemızın MedeBİ Kanuna aid konuşmasıra temaı Arkn.n Sa 7, Sü. 3 te 7 milyoıt lirahk vergî kacakçılığı Sl'N'İ ELMAS YAPANLAR Amerikada General Elektrık lâboraturlarında sun'l elmas vapıldığım bıldırmıstik. Muessesentn arastırma muduru Dr. Guv Suits. üe lâboratuar seflerinden Dr Hprbert Strong ve Dr. Tracv Hıll. sun'î elmasın imalmde Bıldırıldığtne göre, Defterdarlık emepı geçenlerdır. Resimde. doktorlar. sun'l elmasın imalı sıra bır şirketin mallarına haciz korunasında muhtelıf safhaları gosteren fotografları tetkik ederken sı için Adbveve müracaat etmiştir. eorulmektedırler. Makine ve sanavi mamulleri ıthalâtçısı olan bu şirketin 7 milyon lirahk verffi kacakçılığı yaptığı iddıa olunmaktadır. Arkast Sa 7, Su 1 de Tenkidlere Pakistanda bulunan Vekilin yerine Fatin Zorlu cevab yerdi mucib «1da Ankara 22 (TelefonU) Dahiliy» Vekâleti bütçesinin müzakereleriıu dt ilk cözfi C H P. grupu «dını Kan mebusu Mehmed Hazer aldı. Mehmed Hazer birçok tenkidlerde bulunarak, bu arada Istanbul sehri halkı için tdevşırme» diyen bir Vali hakkında hiçbir muamele yapılmaamdas şikâyet e t t , (Bulyi hava lçinde dahi Kır(«hir hâdisesinl habrlamamazlık cd* Arko*t Sa. 7, Sü. 6 da Defterdarlık, büyiik Mr şirketin mallarma hacfa konması için Adlryeye müracaat ettl Bir Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruluyor Kanun tasarısına göre, Enstitü sakat, yoksul ve muhtaç insanlara el uzatacak, onları kcndîlerinc en uygun islerdc çalışabilir hâle gctirecek 6 vergi'i teklıfı GPÇCTI devrede riraate gelir tatbıki hakkındaki kanun karşısinda hıikumetin ziraArkası Sa 7, Sü. 9 da Imalât Muamele Vergisi İstanbul S^na\i Odası neşredilen broşurde bu kaldırılması luzumu u/.erınde durulu\ or İstanbul Sanavi Odası muamele vergısınm ka!dinlm=ı luzumunu ortava atan yenı bır broşur nesrermıştir. Broşurde holırtıldığuıe gore muamele vereısi matrahının darlığl vuzunden nısbetler fevkalâde yuksek tutulmuş ve sana'vi ışletmeleri çok defa altından çıkamıyacaklarl Arkası Sa 7, Su 8 de Amerikada patlatılan atom bombası İnfilâk noktasından 125 Krtı. mesafede bulunan Las Vegas yerinden sarsıldı Las Vegas 22 (AP) Bırlesik verilmiştir. Celâl Bayarm riyaretine dair haberlerimiz ücüncü »ahifededir. Yukarıdakl resimde Amerıka Atom Enerjisi KomısyoPakistan Genel Valisi Reşide Bayara gümüş kaph bir Kur'anı Kerim hediye ederken görülnunun bu yıl tertıpledıği Atom demektedir. nemeleri serısının ıkınci infılâkı bu sabah şafaktan az evvel Las Vegası sarsmıştır. Mahallı saatle 5 45 de Nevada çolundekı Yuccaflad deneme mahallınde, takrıben 100 metre irtıfaındaki bir çelık kulenin tepes nde patlatılan Atom sılâhmm cin sı gızlı tutulmuşrur. Amerikan Cumhunvetının kurucu'îu George VVashıngton'un doğum gününe müsadıf olduğu cihetle «George atışı> okrak isımlendınlen infilâk, atış noktasından 125 km. mesafedeki bu Cumhur tören Bayara verilen pâyeesnasındaBaşkanımız* dün Peşaverd» yapılan parlak bir pâyesi Peşaver üniversitesinin fahrl hukuk doktoru Petrol kanıınu degişiyor Ankara 22 (Telefonla) Petrol kanununun tatbikatta ak'aklık aos teren ban maddelerinin değiftırilmesi hususunda hükumetçe hazırlıklar yapılmaktadır. Arkası Sa. 7, Sü 6 da Ortadoğu Paktmın metni ve esasları nasıl olacak? 192belediyeotobüsiinden 57 tanesi bozuk Ankara, 22 (Telefonla) Bır muddettenheri Vekâletlerarası komisyon tarafından ıncelenen. memleketımizHekı sosyal hizmet mevzuunda ilk adım atılmış ve Sağl'k Vekâletıne bağlı bır so^val hizmetler enstıtu.'unun kurulması için vprıi bır kanun tasarısı hazırlanmıjtır. «Cemivtin maHHi ve manevl nimetlerinden bır kısmım bunları kendi gucü ile elrle edecek durumda bulunmıyan kimselere devlet, teçekkul, hayır cemısetlen ve eşhas tarafındsn temın etmek ve aynı zamanda voksul ve muhtac insanları kendileri için en uygun İ5lerde çalışabilir hale getirmek» üzere ortaya atılan so«val hızmeti bır teşkilât şeklıne sokmak psası k?bul pdılmış. ilk aHım olarjk ve sosval hizmetlerde çahşacak Dersoneh vetıştirmek uzere nrıHta' sosyTİ hizmetler enstıtusünün kurJ 1 ırjsına karar veıilnııştir Buna aıd tasarının esbahı nrjıitp=mde bır çok memleket'erde bu mevıuda çalısacak personMı veti^hrfek için 50 vıld=nbeıı >osval hiTmetler okuüarının faalivette buhındıiEU. bizım ise bu sahsHa ptk geri kalmış olduğumuz ve modern manada vapabıMığımiz yeeâne sosval hizmetın, fakir hastalari p^rasız v» işçiler için sigorta kurmaklan ıtaret olduğu zikredıldıkten 5on ra, 1945 nufus sayımma çörp rremlfkctımızdeki sakat mikt^rınn 138 '2f olduğu bıIdırilmekteTir. Eu rakama kdr, çolak, topsl, sağ'r ve dılsiz gıbi duyu ve hat"k=t Arkası Sa. 7, Su. 7 de Arkası Sa 7. Sü. 6 da Nareşal ZukoPun tchdidleri Sov\et Savunma Bakanı Batıhlara hücumlarda buhındu Moskova: 22. (a a.) Sovyet Srtunma Vekili Maraşal Zukof, bu gıın televız\onla vayınlanan bır nu luk vermıştır. Maraşalm sağpnda Basvekıl Maraşal Bulganın, onun yjnmda da Kruçef bulunmaktavdı. Ma'aEalZukov bu nutkunda şoyle demiçtır: «Her turlü tecavüze mukabele etmeve hazınz. Sovyetler Birlığıne karş! Hıtler gıbi bır kuvvet duıumu almava çahşanlar \f tauhım veıdışı dfr^İPiı hesaba katmıvanlar bu dıktatorıın akıbetıni unutmama lıdıılaı» Bunu mutaakıp Maraşal, Sovyet Ku^va'nın banşçı polıt kasının kapıtilıst memleketler taıafından mü said bır şekılde karçılanmadığını behrtmışhr Ru5 idarecilpri arasmda Moskova. 22 (AP) Sovyet!er Bırl fn Komünıst Partisi lıderi N.kıta Khruskchev, dun pec« hükumet erkânına, Bolçoy tiyatrosunun en ön localarında bir resrai ge çıt yaptırmıştır. Beyaz Rusya halk müziği ve dans ları gosterisinde bulunan hiikumet erkân] arasında Başbakan Maraçal Arkast Sa. 7, Sü. 7 de Pakta, Batıh büyük devletlerden evvelâ İngilterenin iltihak etmesi ihtimali belirdi Belediye ve Umumî Meclis seçimleri Belediye Mecüsi secimlerinin haziran vc Umumî Meclis seçimlerinin ejluide yapılmalan karan üzerine hazırlanan lâyihanın esaslaır Ankaıa. 22 (Telefonla) Istanbul Vılâyetı mahalli ıdaresıle Istanbul Beledıyesı S349 savılı kanunla 18 3 1954 tsrihınden itıbalen ayrılmış. Beledı\e ve Umumî Mechs seçimleri yapılıncaya kadar da aynı kanunun muvakkat marincleııle bır ıntıkal devıesı tesis olunmu^tur. Intıkal devresı hukum lerı umumi meclis seçımlefının ağ'itos ve belediye secmlerınin evlu! aylartnda yapılacagma gore aFEVKALÂDE ELCİ Lübnan' j arlanmıştır. fevkalâde elc'sının itımadnaBu defa Beledıve M^chsi seçımmesını Cumhur R"isı Vekılıne lerımn hazı an 3vının son pazsverdığim yazmıstık. Resim. fekalâde elçıyı Çankaya koskunde gostermektedir. rmda ve umumı meciıs ieçımlennın eylul ayının son pazarında yapılmalan ksbul edılmış ve ılışık kanun lâvihası hazırlanmıştır. Lâyihanın b rıncı maddesıle 6349 savılı kanunun muvakkat 1 ve 3 ııncu marfdelerınc'ekı 1 mart 19Î5 ON BIN LIFALTK ELRISE ve 19öö mali Mİı Urıhlerı 1 rrart Fransada cevrılen »Ah Bslerı1956 ve 10.Î6 mali yılı olarak de na» adh fılmın bas rolunu oynıvan LudmiUa Tcherina için Lâyihanın ıkınci maddesı. degış Paris'P me=hur terzılermden t r k r ı b e n 10.000 tırılen muvakkat ık ncı maddenın Jean Desses bırmcı fıkrasıle ırtıi al ıdaresının lırava bır elbise yapmiît'r. Re1955 vılt butcesını PE uret'e ^ apı sımde Tcbenna on bml'k el Arkast Sa 7. Sıl 8 de bısesıle gorulmektedır Ankara 22 (Feyyaz Tokar te mı ve bütün Batıh memlpketlerin Iffonla bıldıri\or) Yspılması ta tasvib ve arzularına uyduğu makartur pden Türk Irak paktmın lumdur. Ortadosıı mpnilekpHpnnin bır kıs A r k a s i S a 7. S ü l d e İstanbul mebusları dün Valiye telgraf cektiler Suya yapılan 7amdan hamamların istisna edilmesini istiyorlar Ankara 22 (Telefonla) İstanbul mılletvekıllerı tarafmdan buSün İstanbul Vali ve Bpl^dıye Be5s vekili Prof 'Gok^va hir telgraf cekıÎTnıjtir. İstanbul mehusUn bu telsrafta. bır mud^et e^•^ el ?uva vgpılan zammm temıriikle aiâkah hsmam vpsaıre gıbi verlere teşmi! edılmemesini. bu kahıi vcrlorin «u * sarfıvatının e^ki fiat iizeımden ödenmpsıni toleb etnifkleflırjer. İ«taiitjiıl nif^bıılarının l>u m.'.kul arziınınu hiikrımetm ıle d^tekleyeceğı bildiulmıkteflır. Hadımkoyde bir duvar bir terzi dıikkâıu üstiine çöktü. Burs« vaptıru tmroza yanaşamadı, Ankara 22 (Telpfonla) İ7mir Dıımlııpinnr vapııru kaza nutku ve °e<en 51111 B M M rxle e otobu.slerinden biri daha bosulmuştur. Besimde, dün Cağaloğlunda freni patlıyao bir Maçka • B e y s n d Başvekıl AJnan Mcndeıe'.ın m\ılıalefet« dostlıık ehru uzatmasından Ayvahk posta.sını yapan «Bursa» 22 saat sonra Kavaklıdere yolunda vapuru şiddeth fırtına sebebil» İmguzel bir te*a<iüf olmustur. rozu ge<,rıek Çanakkalpve sığınmak Sa 7, Sıt. 3 te Arkası Sa. 7, Sü. 7 dt Nenderes bir gezinti sırasında İnönüne rastladı Fırtınanın yaptığı hasarlar toAi ö (Ynnı 7 »ci «ahifcmizde) l HOBILAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog