Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMHlRtTIf 22 Şubat 1955 ŞIDDETLI SHELL MOTOR OIL GRİPİN AGRILARINA KARŞI katnmız acıktı. Konhol işinizde muhaltlcak bir yanlıslık olacok f GRİPİN 4 taat ara lle gOnde 3 adet aitnabilir TURKfiY ENDÜSTRİ ve TİCARET ANOHİM ŞİRKETİNDEN: Şirketimiz umumi heyeti 23 Mart 1955 Çarşamba şünü saat 11.30 da sirket merkezinde adiyen topîanacağından hissedarların eelmeleri rica olunur. Idare meclisi R UZNA ME : 1 Şirketin 1954 yıh hesab ve muameleleri hakkında idare meclisi ve murakıblar raporlarının okunması, bilânco. kâr ve zarar hesablarımn tasdiki. 2 Idare meclisi ve murakıbların ibrası. 3 1954 ve 1955 seneleri icin idare meclisi azalarının hakkı huzurları ile murakıb ücretlerinin tesbiti 4 1955 senesi için murakıbların intihabı 5 Idare meclisi azalarının kendileri veya başkaları hesabma şirket mevzuuna dahıl işleri yapabilmelerine izin verilmesi. Motorunuzu Korur TEMiZLEYICi • DAYANIKLI . KORUYUCU MEVSIM YAÛI Her aalâıgmız anda. Karnm acıkmosı dimagın çafışması üzerinde menff tesirkr icra eder, ARI BISKUILERI A'ttM'O HAKY'O Sofışo ŞABAN fiüHDEfc. Galata. Tersane Caddesi No. 172. Gündeş han Telefon: 40612 42437. 1) Galata. Tünel caddesi 65 numaralı dükkân 28.2. 1955 Pazartesi saat 11 de Istanbul 2 nci icra dairesinde izalei şüyu suretile satılacaktır. Dosya numarası ayni icranın 9547021 sayılısı. 2) Bostancıda Altıntepede Bağdad caddesi üstünde 1150 M2. lik müstesna arsa. Kartal Sulh Hukuk Mahkemesince 18.3.1955 te saat 14 te satılacaktır. Dosya numarası 954144. t/itfebilitsmt2,beder jakat' şfşmanfatmm Çok kıymelti iki gayrimenkul satışı 14000 melre Avropa malı veya yertt imal 3/8 kutur demir boru alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden: Tekliflerin en eec 26 2.1955 tarihine kadar verilmesi, şartlar her gun Satınalma Servisinden öğrenilebilir. (21801 NORMANDİYA QUARTET HOBY Ayni programla Cumartesi Pazar MATINE NOT: Düğün ve hususi toplantılar tertib edilir. Sıraselviler Taksim. Tel: 44407 Yeni Mutfak, Y#*i Servi* Yeni programa ilâveten IDARE MECLISIN6EN; " " Şirketimiz umumi heyetinlft seftelik RdhnâT töplântısı. 25 Mart 1955 Cuma günü saat 10 da Şirketin Aşirefendi caddesinde 59 No. lı mafialdeki merkezinde aktedilecektir. Hissedarlarımızın veya vekillerinin toplantı gününden en az bir hafta evvel hisse senedlerini Şirket veznesine tevdi ederek giriş kartı almaları rica olunur. G ÜNDE M: 1 Idare meclisi ve mıırakıb raporlarının okunması. 2 Bilanço kâr ve zarar hesablarının tetkik ve tasdiki 3 Idare meclisi ve muraıkbın ibrası 4 Müddeti biten idare meclisi üyeleri yerine yenilerinin intihabı 5 Murakıb tayini ve ücretinin tesbiti. ÇİÇEK İFLİK FABRIKASI Yervant, Vahe Çiçek ve Ortakları Eshama Komandit Şirketinden: Toplantiya davet Istanbul Pamuklu. Sanayii T.A.O. Apko Ticaret Törk Anonint Ortaklığından: Ortaklığimıztn hissedsrlar umumi heyet fdi toplantısı 18 Mart 1»S5 Cums cünü saat 19 te Beyoğlu Igtiklftl caddesi 15 numarada kâin ortaklığımız merkezinde yapılacaktır .Hissedarların bu ilâni davpHye telâkki etmelerini ve toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz. R UZNA ME: 1 Idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması ve kabulü 2 Kâr ve zarar hesablarının incelenmesi 3 Bilânçonun incelenmesi kabul ve tasdiki için karar ittihazı. 4 Eski idare heyetinin ibrası ve yeni idare heyetinin seçilmesi 5 Eski murakıbın ibrası ve yeni murakıbın seçilmesi Münkasem »MİTEAHHİTLERİN VE ALÂKADARLARIN.. •Bir Genç Aranıyor ••• Muhasebe işleri için türkçe. ingilizce ve daktilografiyi bilen, yazısı güzel ve askerliğini yapmış bir genç aranıyor. Galatada eski Gümrük sokak Yeni han 2 nci katta 14 numaraya müracaatleri. Şirketimiz ortakları ana sözleşme ahkâmına tevfikan adi senelik genel topluluğunu a?ağıda yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 11 Mart 1955 gününe rastlıyan Cuma günü saat 14 te ortaklığın merkezinin bulunduğu Şişlide Bomonti Birahane sokak 12, 14 sayılı mahalde yapılacaktır. Ortakların mezkur gün ve saatte şelmeleri veya vekil gondermeleri rica olunur. Ortakhğın gündemi: 1 1954 yıh hesabatına aid komandite üye raporu ile bilânço ve kâr ve zarar hesablarının okunması ve karara bağ lanması 2 Denetçi raporunun okunması ve karara bağlanması 3 Komandite üyelerin ibrası. 4 Denetçi seçilmesi vc senelik ücretinin tayini. 5 Komanditer ortaklardan Hayganu? Çıçek, sahib olI duğu 5 hisseyi komandite ortaklardan Vahe Çiceğe devredece| ğinden keyfiyetin müzakeresile kabulu haliide ana sözleşme| nin 5 inci maddesinin buna göre tadilinin karara bağlanması NAZAR! DİKKATINE1 \ Okul. Hastahane ve hu kabil teşekküllerdeki Mutfak ihtiyacı i(;in ıMotörlü Patates Soyma makineleri gelmiştir. ODEON T. T. A. O. Rızapaşa Tokaşa Milâs Han 9 İstanba! Telefon : 14827 52 model ENŞEL marka kamyon satılıktır. Telefon: 51110 Kaloriferlt Kirahk Kat 5 büjTİk oda. şofbenli. güneşli, batıçeli. Marmara hastanesi otobüs durağına 1 dakika. ayda 400 lira. Telefonla her gün 910 arasında 42296 ya. Dr. Satılık Kamyon T. ZİKAAT BÜYÜK C, B A I K A S I V İKRAMİYE Tasarruf besabları 1956 yılı ilk çelıilişine konan ikraniyt tuları 200.000 lira Nureddin K, İrdelp Kalb ve Dahiliye Her gün Babıâli Cad.30.Tel ev 62921 100.000 Lira B l \ D A \ AŞKA 40 TANE 1.000, 40 TANE 500, 80 TANE 250 LİRALIK PARA ve 20.000 LtRALIK EŞYA IKRAMİYESI VARDIR seyahatte şahika demektir Dünyanın en güzel uçakları Sür'atli! Lüks! İtimada lâyık! Aşağıdaki, dunyaca meşhur Havayolu Şırketinin DC6 dev uçakları ilı İstanbuldan uçabiürsiniz. K M Holânıla Krali>et Ha\a>o!ları • PAA Pan Amprican Dünva HavayoII&ri L SAS l^kandinav\a Havayolları • SWISSAIR Uviçre Havayolları. Vekâletten Azil Ankara Yenice mahallesi Yenice sekak No. 28 A da Ihsan Özkayıkçıya umumî vekâletirei haiz olmak üzere verdiğim vekâletten azlettiğimi Beyoğlu 6 nci Noterliğinin 19.2.955 *gün 2289 sayılı azilnamesile mumaileyhe tebliğ ettim. Keyfiyetin muhterem gaze+enizle de neşir ve ilânını rica ederim. ı«tiklâl Caddesi No. 15 Nuri Oğlakçı Son Para Yatıraıa Günü 7 Mart 1955 Bu çekiliş 150 liralık vâdesiı veya 250 lirahk en az üç ay vâdeli bir hetab açtıranlar içindir. (S27t) ÇEKİLİŞ 6 MAYIS 1955
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog