Bugünden 1930'a 5,433,182 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 Şubat 1S53 CUMHURÎYCT I (Baştaraiı 2 mei sahifede, (Baştaraiı 1 incı sahifede) tomobillerle K^raai sivıl hava rceyIarı da harekete geçırecektir. İşte danına gitm|lerdir Yol boyunca, bu mevzuda teklifimi yapmak ü misofirleri tekıar görmek ve kensevgi ve zere Ankarada sayın M.enderesle, dilerine karsı duyulan hürmeti bellrtmek için toplanan Polatkanl* konuşacağım » Yukarıdski enteressn ve çok mü Karafi halkı. ReİEİcumhurumuza ve him teklifi yapacak mılyoner eski beraberindekilere büyuk tezahürat vatandaşımızin çımdilik ismini ken ta bulunmuşlardır. Reisicumhurur disi arzu etmedıâi icin yazamıyaca rnuz, Ka aşl hava meydanında P?kistan hükümetı ileri gelenleri tağiz. Yalnız ısmının bas harflerini E. K. olarak kaydetmekle ıktifa r;fmdan teşyi edilmiş ve mahalli saat 1.45 te Pesavere müteveccıher edeceğiz. Pakütan havayollartnın hususi bır H. D. ucağı ile hareket etmistir. Uçak saat 4J0 da Peşavere vasıl olmu|tur. Bu gece Reısicumhurumuj $erefine Peşaver Valisı, Bayan Retide Bayar Ue Peşaver mıhallf hükömeti baskanının refikası tarafından şereflerıne verifen ziyafetlerde hazır bulunmuşlardır. Pakistandan ahnan haberlere (Barfarflfı I tnct tflhtfprîe) Sehırde bazı evlerin damlan uç nazaran, R°ısicumhurumuzun ysmuş, Karfivaka ile deniz v« kara nn akjam huausi bir trenle gidemünakalesf bir müddet kesilmistir. ceği Lahore jehrinde hummalı bir Bu araâa zsman zaman sağanak faaliyet göze çarpmaktadır. Şehırhalinde yaemurlar yağtnış, Kor de jimdıden bir bayam havası esOTOMOBILLE MAÇA Ç1KIÇ Ankara spor muhtrrırlerıle donda bulunan ticarethanelerden mekte, bütün binalar donatılnvktadır. Bilhassa tren istasyonunüpn Ankara Oazeteciler Cemiyeti futbol takımlarının iddialı bir maç bir kı«mmı ıj'aı hs<m'«tır Rei^icumhurumuzun ıkametıne tah yaptıklarını ve Cemiyct takımıaın bunu 43 kaıandıfcını dün Sehrimizdcki şiddetli hrtına sıs jedılen Vali konağına kadar ovazmıştık. Yukandaki restmde sahaya otomobille çıkan »por Bırk=c gündenberı devam eden muharrirleri takınu görülmektedir. lodos fırtınası dün de dinmemi|tir lan yol üzerinde k«a fasılalsrla B,, «;pbeble. saat 17 de vapılması taklar insa edilmiş, bayraklar ?s'llânm gelen İzrpıt postası kald r'l mıştır. Sadece resml makamlar f^eğil, aynı zamanda bizz?t ı^ahore miftır. Sa=t 9 30 dan itıbaren de Kahalkı, Türk misafirleri büyük nıebataş • Üskudaı. Anado'j «efprras mle ve Türkiyeye karşı 'uyleri ve Sirkpci • Kadıkov arsba vsdukları yakınlığı ve derin dostluk puru seferlerı tatıl eoılmiştır. Yalhislerini behrtecek »ekilde karttıinız Sirkefi LNküdar arabah va\abılmek için âzami gayıet sdrfetpur seferleri vaDi'abilniftır. Diser hatlarda ise 1520 dakika(Baştarafı 1 inci sah'iede) konu^maımda iyi kahteli imamlar S^at llzımdır. Millî huzurun temini için yeti|tirilmelidır, cahil ve »hlâksız ' hk rot^r'ar kaydedilni=tir rnanevıyata, dine kıvmet verilme lan imam yapmamak lâzımdır, diye 17 30 dan sonra çemilerın «eferlen lidir. Hükumet bu çok büyük me konuştuktan sonra şu hıkâyeyi an. dah3 intizamsız bir haie eirmiş ve gecıkmeler 25^C H^kikavı bulmusseleye arzu edilen ehemmıyeti ve lattı. « 1945 te henuz partiler yokken tur rememıştır. Amenkarun din mev. Liînandaki Vaıa zuunda aösterdiği alâka dıkkate Samsunun bır kovunde halkın bir KomunizTile Mucadele CemıvetıDun s^at İS sıra'annda sidd^tdeğer, takdire şsvandır. Onlar 10 kısmı muhtan. bir kısmı da diğer senede 54 bin kılıse yapmışlardır. tarafı tutmak üzere ikiye aynlrruş l?nen lodos flrtınası yüzünden lı nın evvelki gün yaptığı kongredekı Meriemvetın şahıkasına yükselen lar. Bunlar camıde de aym yarı sag maiHa teh'ike'.i bır dunım ha;ıl ol konusrnalar hakkında mütaleası sooturuyorlarrms. mustur. Öârendığımize sore. «a rulan C. H P Istanbul İl İdare bu mılletın dın sahasısda da aynı ve sol taraflarda Muhtar kendi tarafını tutan bır mandıralara baftlı durmakta olan Kuruiu Baskanı Avukst Taceddın jere enştığıni görüyoruz.» kunduraayı imam olarak camie Şilepçilık İşletmesıne aid »Yozgad» Özgüder ?u cevabı vermi|tir: Ömer Bilen, daha aonra, Başve tayin »tmiç imam bır cun camıd» « Komünizmle müradele etrr.ok kopararak kıl Adnan Mendereain de dın ve vaız venrken, «Ey cemaati müsli çilepi kıç halatlarını maksadıle'kurulmus olduğunu iddia "Hergullçr» şilepine bindirmiştır. ahllk mevruuna arzu edilen ehem minn demiş, «ivi geçinenler gul Bu carpma sonundt, Oıman Mar eden bir cemiyetin son toplantısmmıyetı vermesini istedi. Ve ban bahçesındeki gullere benzerler.» fHergüller» da, ıcerisine büyük Ataturkün öntemennilerde bulunduktan aonra (Bu sırada Kemal Ozcoban heye. ' mara firmasına aid îilepinin burnu yasara ugramırtır derhğı altınria yapılan muazzam (bunu Allahtan nıyaz eylerim) canla elini kaldınrken C.H P sıraicraat ve kültür inkılâblanmız dev«Yozgad» ın diğer şilepler üze resini de alarak. devlet teskilâtıri'Hi Bâzı mebuslann bu sırada lannı gosterdii. nivi eeçınmiyenr hocaya donerek (âmin) dediklert ler is» pıtırak tarlasmdaki dikenler rine düjmemesl için derhal iki o mıza ve dolayısile partimiz şahsiduvuluyordu. gibidir» (Kemal Öıçoban bunun morkör kaldırılmiftır. Fırtına daha yeti maneviyesine karsı tezadlarla Ömer Bilen sözlerina devamla içln de diijîer elile D.P. »ıralanru Ifa fazla |iddetlenmeğe başladığı sırada dolu çok çirkin isnad ve iftiralarda ret etti. Bu sırada Mecliste gülmi. yetifen romorkörler şilepi yerine bulunulmu$ olduğunu esefle okulunları söyledr çekmiştir. Bilâhare yapılan tetkık duk. * Bu memlekette Irtic» yok. ven tek mebus yoktu. Salonda bulunan Basvekil Adnan Menderes ve ten «Yozgad* m da kıç tarafında Bu hususta. parü olarak, mütemürteci yokrur. Hep ılerlemek ishafif ezilm» olduğu görülmüjtür. eaairler aleyhme dava ikame ediletıyoruz. Dmimız bizi ileriye sev diğer Vekiller de kahkaha ile gü«Hergüller» jilepi sahibintn zarar ceği ?ibi devlet teşkilâtımıza karşı ketmektedır. Hazreti Peygamberi lüyorlardı.) ziyan davası açacağı söyienmekte yapılan ithamlar dolayısile Savcımız de daima ileriye gidin, demijÖzçoban hıklyesine devam edip dir. 1 k makamının da harekete geçece> tır.» bitirdi. 10 dakikası da bitmisti. Mec Liman makamlan kaza tahkika Sinl tablî görmekteyiz. Memleket lisin neşeli havası devam ediyordu Mıüıakaşalar bajhror tına ba(lamı§lardır. büyüklerini ve yapılan müsbet işBilâhare Malatya Cumhuriyet Bilâhare Hikmet Bayur kendıstne Beyoglunun bazı semtleri kısa* bir lert yıkmanın, red ve inkâr etmeyapılan hticumlara cevab vermek Halk Partisi mebusu Nuri Ocakçımuddet karanlıkta kaldı nin bltzat kıimiınıst mefodlrfr/ arai oğlu söz aldı ve o da din mevıuu uzure IÖI tldı ve dedi ki: Dün saat 20 sıralarında. yağan sında olduğunun alâkahlann dik« Doğru söyliyeni dokuc köyBa" Wftag"' sdereic imamlârırU hadeden kovarlarmif. Bir vaiz inkıliblar şiddetll vaÇmur Beyoğlu semtmde kat nazanndan kaçmıyacağuu tahtn#i hayratım jnaaş,ının arttınlması'• aleyhüK» konuş^KS^ttHBF^aley bazı riKkMk^iOÜtÜtinimm hu min etierim»Bı istedi. Ocakçıoğlu konuajnası hine konufuyo'r. Bunun neden Di sule getlrmistır. Bu arada Nişansırasında: yanet Işleri Reiıliği tarafından ce taşı, Osmanbey. Maçka semtleri « Bu kadar az maaj alan ünam zalandmlmadığuu »oruyorum. Oö bir müddet elektriksiz kalmıstır. •lbette rauska yazarak geçlnecek rüyorum ki geriler benim aleyhim Arıza kısa zamanda giderümiştir. tir» dedi. de, hem de masonlar. Bunlara doğ Daha tonra kürsüye gelen Hik ruyu söyleyinca (kâfir) oluyorurn. fBostaraft 1 inci sahifede) met Bayur, lâikliği izah ederek ba Masonlar da aynca beni düşman tir Bu ilk safha kapanıp da netice za din adamlarırun kendilerini alâ Dilivorlar.» hâlâ belli olmamışsa, dayanıkh takadar etmiyen mevzulara da karışHikmet Baytır bu sozleri söylerraf, elde kalan silâhlarla radyoaktıklarını söyledi ve dedi kı: ken Başvekil Adnan Menderes de (Baştarajı 1 t n q sahifede) « Bir çok vâizler inkılâbların Mbcliste bulunuyordu ve dikkatle yatmış, 4 üncü günü hava düzelıp tiv küller ve suları atarak savaşa aleyhine düsmanca vaız vermekte dinlıyordu. Neticede Diyanet Işlen motör Yentkapıya gelince yarelı, devam edecektir. Gerek bir atom harbi, gerekse atom silâhlannLi dirler. Diyanet İşleri Reisliği bun Reisliği bütçesi kabul edildi. kaptan tarafından Cerrahpafa haskullanılmıyaeağı cinsten uzun bir Iarı tutup atmalıdır. Bundan çetanesine gonderilmiştir. harbde denız köntrolunu elde tutkinmemelidir.» Hâstane. hiç bir kelime söyleyemak esastır.» Hikmet Bayur. Meclisteki kadın miyen Mustsfanın durumunıl şüpCamey, Rusyanm. Amerikan domebusların dahi, başörtüsü kullanheh gorerek. keyfiyeti polise ve nanmasmdan sonra dünyanın «n malarını vaazeden, kadınlann bav Müddeiumumiliğe bildirmiftir. Pobüvük donanmagnı inşaya firistiaçık gezmelerini tenkid eden vâızlis, yaralıyı getirenlerin usulen ifağini söylemiş ve »unlan ılâve etlar bulunduğunu anlatırken, Kâdelerini almışsa da, bunlar Musta(Bastara.1i 1 incı sahifede) mistırmll Güadee, Himmet Ölçmen, İbfanuı motörun ambarlanna düjerek « Yeni kruvazörler. muhribleT. rahim Kirazoğlu ve daha iki, üç Ankara mebusu Aliye Temuçin ve yaralandığını söylemişlerdir. kâletlerde çalışan ve ayda 50 lira nıebusun sıra kapaklarını vurdukdenizaltılar ve daha küçük gemiler alan bahcivan ve hademelere 25 iiCumartesi gününe kadar bütün lan, bağırdıklan görülüyordu. inşası için kendi tezgshlannı kulra zam yspılmasını teklıf etti. Ba tedavilere rağmen bir türlü konulanmakta ve tonajı gittikçe artan Hikmet Bayur bunlara misal. zı mebuslar ıtiraz etmekle beraber şamıyan ve kendine gelemiyen Itr verırken bir mektebli kıze ekserıyet Aliye Temuçmin teklifıni Mustafa nıhayet evvelki akşam öl ticaret donanmalanru genişletmek için dost ve müttefiklerimizden tecavuz eden ve yeni mahkum olan J alkışlprla kabul »tti. müştür. mubavaat yapmaktadırlar.» Sultanahmed camıi imarru hakkınDiğcr sutunlarda okuyacağin'z Bu sırada Mustafanın arkadastngiliz Mareşah Lord Montgoda Diyanet İşlerimizin hiç bir sey Diyanet îşleri bütçesinin konuşulIarı Müddeıumumiliğe muracaat mery geçenlerde uçak gemilerinin yapmadığını sövledı Aynı mebuslar masını müteakıb Tapu ve Kadastro ederek, hâdisenin kaza olmadığını, gene itirazlarına devam ettileı. Umum Müdürlüğu bütçesine ieçil motör mürettebatından İrfan tara artık modasınm geçtieini söylemişHikmet Bayur güldü ve kürsüden di Devlet Vekili Osman Kapani fından dövüıüp yaralandığını iddia ti. Carney bugünkü konuşmasında indl. bu gemilerin kendi öz uçaklan ve ızahat vererek en moHern usullerle etmişjerdır. topraklan tarafından korunduğunu Müteakıben soz alan Seyhan meb Türkiyenin kadastro haritasının ya Bu iddia uzerine MüddeiumumiUÎU Mehmed Ünaldı, Hikmet Ba pılmakta olduğuny, seneleree ihmal lik tahkikata başlamış, ölüm sebe ve birer sabit H?def olmadıklanm. yurun roaksadh konuştugunu, bir edılmiş olan kadastro ve tapu işle bini tesblt için cesed Morga kal bu bakımdan uçak gemilerinin eerek savaşts ve gerekse soguk harbtesir altmda olduğunu, lâikliği iyı rimizin pn geç 910 sene içınde ta dııılmıştır anhyamadığını. Maarif Vekili ol mamlanâcağmı anlattı Bir çok meb de lüzumlu olduğunu soylemiş ve duğu sırada arzu ettiği gibi din a usun konjçmasmdan sonra bu büt demiştir kı: damı yetiştiren mektebleri nıye aç çe de kabul edildi Dpha sonra Tppn B. Amerika donanması, dünrak ve Iskân Işleri Genel MüdürHiachğını sordu. vanın h.3r tarafında savaşa daima Muzaffer Âli Muhto ise, Hikmet lüğu butcesine geçildi. (C.H.P) den hazırhklı olduğunu, Tachen adalaBayurun inkılâb hocalığı yaptığmı Sırrı Atalay ile (D.P.) den Sinan nnın tahüyesi sırasında göstermisTekelioğlunun bir münakaşalann•övledikten sonra(Baş'arafı 1 incı sahifede) tir. Tahliye harekâtmı korumak « Bu Meclis ne inkılâb yobaz dan sonra genel müdürlük bütçesi verilen Mevcud kanunlarls hazineden dev hususunda Washingtonda llğmı. ne de mürteciliği kabul et kabul olundu. ral'nan araziden 5000 000 metremu karardan 4 saat sonra 7 nci AmeYann sabah Adalet Vekâleti büt rabbat sahada 10000 ucuz ev ya nkan donanmasınm uç&klan adamez. Bunlar burada ılt.fat görçesi gorüşulerektir inez» dedi. pılmak üzere de plânlar hazırlan lann üzerinde dolasmakta. kruvaSeyhan ,'mebusu Sinan Tekelioğm'stır Zeytinbumunda ucuz blok zörler ve muhribler devriye gezlu konuşrri'Sinda dedi ki: apartıman insaatı ihaleye çıkarıl mekteydiler » • Memlekette o kadar «erbes Azabkapı yckuşunda dün mıstır. tiyet vardır kı. Mason teşkılâtı bile 6188 sayılı kanunun 16 ncı madGüzel Sanatlar Birliği ser^isi geceki kaza lerbestce çalışmaktadır. Başvekil. Guıel Sanatlar Birlığırnn şıllık tnudesi. toplu insaat hedef tutularak her gittıği verde dmin serbest olDun gece saat 22 sularmda şoför mesken kooperatiflerine tercih hak tad resım sergısi our. Beyojîunda Am»o'usunu soyluyor. Milletin Başve j Talât Donmez idaresindeki 39309 kı tanımaktadır. Bu sebeble tevzi nkan haberier merkezınde açı'mıjiır. Sergide Onat. Callı kıli baştacı yapmasının >ebeblerin ' plâka sa>ıh kaptıkaçtı ile Troley edilen ucuz mesken mahalleleri, ter Feybaman Hikmet Ali Karsan Ibrahim, Duran. Salâhadden bir si budur.» ' büs şirketıne aıd şofor Kâmil Yağdı cihan mesken kooperatiflerine tah din Teoman. Vecih Berekâtoglu. AyeBazı mebusların daha soz alma • idaresindeki 3173 plâka sayılı oto. sıs ve temlik edilmiştir Kooperstif tullah Sumer Abdullah Çizgen S»i"ef sınr] n sonra Antalya rnebusu Bur bus Azöbkapı vokujundan aşağı ihtiyacları karşılandıktan sonra Akdik glbı resssmların eserier. \ardır. haneddin Onat. dinin ehemmıvetini i merlerken Unkapanı cihetinden ge ferdi taleblenn is'afı kabul edıleteharüz eitirerek şunlan söyiedi: len şoior Buıhaneddın Yıpikgil ,da cektir. i Fevkalâde kongre ilânı I •< Köv'.pıde konuştuğurruz v 3 . resindeki 10342 plâka sayılı taksiye Diğer taraftan Beledıye 10 seneTürkiye Eski Muharhibler tandaçlar bızden su meselesinden çarpmıstardır. Bu müsademe esna lik bır mesken inşa prosramı dahiBirliği Kadîköy kazası ida•Ü^ce, voldan ekmekten once din sında kaptıkaçı şoförünün bacağı linde 3 Û ev daRa inşâ ettirmek 0 O re rreyfcti 28 şubat 1955 pame^eleîile alâkarlar olmamizı i=ti kırılmıs. tskside bulunan yolcu'ar üzere etüd!eı^p bulunmaktadlr. zartesl günü saat 10 da dan Neclâ Onver. Bilâl Merd, Haii yorlar >. Kadıköyünde Sureyya PaOnat daha soma. imam h tıb o dı Türkkan hafif surette varalanmış Hürriyeti se:j şampiyon sa sineması üstündeki saI 1 kuilarının bakımi' '2inc an bah«et lardır. Talât Donmez ılk yardım londa fevkalâde bir kongre ti hastares ne kajdırılmı» ve vakalaViysna. 21 (a.a ) «Weltpressu akdine ksrar vermiştir ııan »otorler hakkında takıbsta baş toındakı so;> alist gazete tarafından Mehuları çuldıııen hiı hikâve Kazamıza kayıdlı üyeleri lanmıştır. bugün bıldıı ıidiğine go e. buz üzeAfyon mebusu Kemal Ozcoban mizin ayni gün ve saatte rinde dunya patınaj musabakasına njezkur salonda bulunma iştirak efmıj olan Çekoslovakyalı Iarı ehemmiyetle rica oluMirlovs Nişodska admdakı patinaj nur. Ware heyeti reisı sampıvonu kız. ıkamet etmekte olGünderrr Son vardım koIstıklâl caddeM Sulöi Idaresı karşısi'ida her akşam duğu oteli cumartesi günü terketD A. lu sandığımn son talimatı °ARK£R Orkestrası ve Yi'nanistandan yeni gelen DIANA mış ve bır daha göı unmemıştir. MA H. IAIRA \arın a k « m PL"1 l ' K U L E ckipi. Atraksiyon Mfrlova Masodska Baüya 'Itica EMilyoner eski bır vatandaş, Türkiyeye 100 milyon dolarlık bir ikraza hazırlanıyor Cumhur Başkanı Bayar dün Pasaver'e gittî mektedirler. Türkiye • Pakistan paktı v«* New York Ttaes New York 21 CA.P.) New York Times bugün Türkiye ile Pakistan n büyük bir müdafaa ittifakı kurmak için İran, Lübnan ve Suriye ile giriştikleri gizli müzakereleri ikmal etüklerinı yazmıştır. Gazeteye gdre bu husus Pakiatan hükumetine mensub yük&îk bir idarecı tarafjndan açıklanmıştır. Tımes, bu ıdarecının 6 aydanberi ıleılı devletler liderleri arasmdaki muzakerelere iştirak ettiğini belırtmıştır. Gazetenin Karachı muhabiri John P Gallahan, bu hususta gonderdiği havadiste şunlan kaydetmiştir: «Ortadoğuda Sovyetler Birlığmın kalkı?abileceği bir taarruz tehlıkesine karjı bir sed teskil edecek bu paktlann Türkiye ile Irak arasınds akdedilen buna benzer muahedenın imzalanmasından az «onra yapılacakları arilaşılmaktadır. Türkıve ile Pakistan, geçen yılın nisanında karşılıklı bir müdafaa muahedesi tmralamijlardı.» Eden Paklstanda Karachi 21 (A.P) İngiltere dış Bakanı Anthony Eden bu gece Karachi'ye varmıştır Güney Dogu Asya muahedesi tsşkilâtının konferansında bulunmak ürere Bangkok'a girmsktedir. Eden. buraya varır varmaz Başbakan Mohammed AU Ue uzun bır goruşme yapmıştır. Pakistan Başbakaru da Bangkok'a gidecektıı. İzmirde dün görülmemis bir med hâditesi vukubuldu ARTIST İLE RESSAMLAR Mılâno'nun Savoy otelinde 26 ressam. meşhur Italyarı film yıldızı Gma Lollobrıgıda nın resimlerinl y a p m a k t a d ı r . Resimler bitince sergi açılacak, bunlarıp bırincısinı artıs* alacak. dığerleri de satılacaktır. Resimde, Gina poz v e n r k e n . ressamlar da çalıjırken görülnTektedır. Miliiyefçi Çin uçaklan bir kızıl ffenizaltısını batırdı T?ıpeb (Formozai 21 CR ) Mılliyetrı Çırı uçaklan bugun Taşen »daları civarında Kemünıst Çıne aid bir denizalüyı görup bombalamıglardır Püotlann söyledıklerıne %6re. ısabet kaydedilmis ve denızaltı batmıştır. Bu, son gunlerde batınlan ıkinn denizaltıdır. Radford ve Formoza meselesi Washıngton 21 ( A P ) B Amerıka Sılâhlı Kuvvetlerı Kurmay Başkanları Kanna Heveti Şefi Amiral Arthur R'dford bugun US, News And V'orld Repord mecmuasında çıkan bir mü'katında Tormoza boğazı kesiminde artık her iki ıstıkamette muvaffakiyptli bir istılâ hareketine kalkısmasmm bahis mevzuu olamıvacağuıı söylemi| ve «Kanaatimee bu istikrarı saglavabilecek bir durumdur» demiftir. Radford şunları ilâve etmiştir: «Her ıkı taraf (yani Mılliyetçi ve Komunıst QJn) bir çok lâf ediyor. Fakat bırbirlerıni arttk istilâ edemiyeceklermı anladıklannı zannedıvorum.» Çin kızıllan, Çan Kay Şek'in Milliyetçı hukumetınin sığmağı Formozayı defaatlp fethetmek tehdidinde bulunmujlsr, buna mukabil Çan Kay Şek de Çin kıtasını istirdad edeceğini. bu hususta and içtiğinl söylemıştir. Radford, şu gorüsu betiı üııi;tir: Milliyetçi kara kuvvetleri Birleşılc Amerika hava ve denir kuvvetlerınin yardımile herhangi bir kızıl istilâ teşebbüsünü püskürtebılecek vaziyettedirler Mılliyetçıler. Amerikanın yardımı olmaksınn Çin kıtasını istilâ edemezler. Çin komünistleri de şimdiki halde Formozayı ele geçirecek durumo^ Öegilrftrİer. Ellermdş: ^n imkânlar voktur. Hükumet primli turizm dövizi ihdas ediyor (Bajtaraft J tnct sahtfedej yonua tek taraflı bulunduğunu ve devleün elındekı yayın vasıtalarm dan iktidar partısinin istıfade edip muhalefetin müstefid olmadığını söy ledıkten sonra BasmYaym Umum müdurlüğüne çattı ve Umum Müdürluğün iktidar partismin propagandasını yaptığını ileri sürdü. Burhaneddin Onat ise. turizm dö vizıne pnm verilmesıni, turıstlere kolaylık gösterilmesini ve Turizın Umum müdürlüğünün tejkilini Utedı Otellerdeki nikâh eüzdanı kontroln Bundan sonra Hikmet Bayur enteresan bir konuşma yaptı, Bayur, otellerdeki nikâh eüzdanı kontrolunun »caibliğıne temas ederek dedi ki: « Reşid bir kadın ve reşid bir erkek biraz serbest bırakümaUdjr. Kalkıyorlar kendi kendilerine otelleri. evleri basıyorlar. Artık bunlar dan vazgeçilmelidir. Sonra bunlar har cde aleyhimize kötü propaganda da oluyor. Meselâ bır Amerikalı Çavuş izmirde dört bar ftrtistini evme aldı diye kıyamet koptu.» Bayur daha lonra Ayasofyanın perişanlıktan kurtanlmasını, abidelere ehemmiyet verilmesinı istedi. Dış propagandalsra ehemmiyet verilmesini temenni eden Baha Ak şıt radyoda dini mevzulara daha fazla saat •ynlmasını istedikten sonra Sinan Tekel'oğlu kürsüye çıktı cFilmler ahlâkımın boruyor!» Tekehoğlu, evvelâ C Jî P. ne çatlı. radvoda muhalefete yer verilemı yeceftini söyiedi. bu arada Istanbul ijadyosunda yapılan ımtıhanlarda, bu imtıhanı kazanamıyanlann rad voya alındıklannı sovledıkten son"P bu yaaMblUga s d ve<ikamn V*C kile takdim edileceğini bildırdi Bu arada dedi ki: « Şu filmlerimiz: de zikredelim Filmlerdeki öpüsme sahneleri çoluk çocuçumuzun ahlâkıru bozmakta dır. Bunlar yasak edilmelidır.> Filmler meselesine daha sonra D P. Meclis Grupu Rebi Hulus: Köymen de temas etti. Hulu^i Köv men, bilhassa filmler yüzünden kov boy kıyafetınin taammüm ettıöıni sövledikten sonra, filmlerın ahlâkı bozduğunu bu bakımdan sinemalarda v?lnız (ahlâki) filmlerin oynatılmasını istedi Gazetelerdeki açık resimler Dr. Enver Karan da, mecmualarda, gazetflerde açık resimlerle, 6püsme meselesini inceledi ve bir mecmuada teşhir edilmemesi lâzım gelen ınsan uzuvlarınm resmmi gör düğünden bahisle "İstanbul savcısı uyuvor mu?n diye sordu. Agâh Erozan, eocuk nesriyatı, Mufid Erkuyumcu, Turizm dövizi ihdası mesel°sinde konu«tular. Resmî ilânlar meselesi Mehmed Hazer (C H.P.) ise; resmî ilânların ne şekilde dağıtıldığını sordu. Devlet Vekilinin cevablan Dr. Sedad Barı da konuştuktan sonra söz alan Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol, evvelâ CH.P. ten kıdlerine cevab vererek dedi ki: « Ali Yeniaras arkadaşıınız, butçe muzakerelerindeki konuşaıalardan tegafül etmi? gibi görtinmekte, âdeta bir sinirlilik havaaını getirmek için bizi baskı altına almak istemektedir. Radyo için partinln neşir orgaru demektedirler. Ne zaman parti teşkilâtı adına konusulmuş. hangi partib konumu|tur?» (Bu sırada C. H. P. liler Mumtaz Faik Fenik diye bağırdılar) ' Sarol devamla: «Mümtaz Faik gazeteci olarak konusmaktadır. Biz hükumetııj ıcraatını radjro ile vermek mecburirlyetmdeyiz. Çünkü gazeteler ' öylere geç eirmekte. halbukı vatandaslar yapılan iflerden gunü gününe haberdar olmak istemektedirler » Sarol, bu arada bir eün evvel Başbakan Menderesle Nuvid Ye*kin arasında eeçen tatlı münakaja havasınm bozulmamasını. karşılıklı gayret gösterilmesini söyledikten sonra resmî ilânlar metelesi«ne temas etrı ve ilânlann bir karamame ile ve adalet k'stası içinde dağıtıldığını sövledi' mprnl»V«tte besleme gazeteci bulunmadığını, sıyasî kokusu bulunan konuşma'qra radyoda vsr verilmıyeceğmi bıldirdi . ) Devlet Vekili müteakıben Bastn Yayın Umum müHurlueunun gazetelerde çıkan çıplak kadın resimlenne karışamıvacağırj eazetelere istedikleri zaman kâÇıd ve / jaçık fılmler'41 mesı icin a Diraz daha musluğumuzu kısacağız» dıyen Dr Sarol. turizm mevzuunda da konuçgrak. Turizm Bar.kası ve turizm kredisi hakkında izahat verdi. Devlet Vekili. primli bir turizm dovızınin kullanılması esasının kabu! edıldığinı ve bu dövizin eşya mübadelesinde kullanılmıyacağuıl sdyledı. Otellerde nikâh eüzdanı sorulması meselesme de temas etti ve şoyle dedi: « Bir bekâret kemeri takar gibi, gelen ecnebilerin namuslannı korumak herhalde bize düşmez. Zaten bu hususta Dahiliye Vekâleti de tedbirlerini almı?tır.» Purizm Bankasının kuralacağı "8 onumüzdekı sene turizm işlerinin ınkijaf edeceği teminahnı veren Dr Sarol. İsviçreden bir mütehas» sıs getirileceğini ve Turizm Umum Müdürlüğu kurulacağını bildirdi. Kaplıcalann ihyası mevzuunda da evvelâ Afyon ilinden işe başlanacağını söyiedi. Müteakıben bütçenin fasıllann» geçildi ve Basın Yayın bütçesi ka» bul edildi. Dîyanet Işleri bütçesi görüşülürken bir hâdise C.H.P. Komünizmta Mücadele Cemiyetini daya ediyor Sahte makbuzia adliye veznesinden para çalaniar (Baştarafr 1 ıvcı sahıfed?) malı son derece kuvvetliydi Turkıyeden kaçmam lâzımaı Dolandıncılıktan, emlâk sahteciliğınden bır kaç defa yakalanan bır arkadasım vaıdı. Bır gün yolda kendisinı gıirdum. Bana bir iş teklif etti. Ben de bovle bır ış arıyordum. O sıralarda İtalvada evlenmU ve Türkiyeye donmüştüm Mahkemenın hak kımda vermis olduju tahliye kararı, yurd di|ina kaçabilmem için İyi bir tesadüftü. İjin nvhiyetini Mustafa Saraldan aordum. Bana «izalei jüyu paralan adliye veznesine intikal eder, oradan da bu pargları sahibleri çekerler. Şimdi biz de sahte olarak tanzim edeceğimiz makbuzia bir miktar para çekecegiz!...» dedi. Bilihare elime bir reddiyat makbuzu uzatarak: «Se nin Babıâlide tanıdığın vardır. Baıtırıver!..» diye tenbih etti. Ben de ertesi gün, hapıshanede iken tamdığım Sosyalist partiai men sublarından Yusuf Ahıakalmın matbaasınagittirn, kendUine «rtddıyat makbuzu bastırmak istıyerus, yann resmî daiıenin memuruyla birliku. gel«c»iU. Sen faturayı 300 liradan yaz, 100 liraıı bana komisyon kalsın, yaaımda getireceğim rnemura belli etme!...» dedim. Yusuf Ahıskaluun matbaasından çıkmış, yolcu aalonunun önünden geçiyordum Büayaminle karşılajtım. Bünyaminf, Yusuf Ahıakaüya memur olarak tanıtacaktım. ICendisiru mahkemelerden tanırdım, Se lâmlaştık. Bünyamine: «Cağaloğluna çtkıyor musun?» diye »ord'im«Bir i|in v a r » çıkahm» dedi. Birlikte Ahıskshnın matbaasına gittik ve reddiyat makbuzunu bastırdık. Ertesi gün MusUfayla Çiftesaraylarda bulustuk. 24 bln liralık bir makbuz doldurduk. Arkadaşım Mus tafa Balcıyı btılarak makbuzu kendisine verdim ve parayı aldırttım. rkinci v e üçüncü defa paralan Nedim Bezmezle, Demire çektirttim.» Sald Bajraktann itirafından son ra poliste verdigi ilk ifade okunmu«, bu ifadeaüe arada mübayenet bulunduğu hatırlatılmıjtır. Said, ilk ifadeslnde bir yanhşlık olacağını Herl sürerek: «Son defa parayı aldığım zaman Bünyamlni yolda gördüm. Pa raları kendisine teslim ettim. Yakalanacağımı anlayınca derhal ltalyaya kaçtım. Oradan Fransaya geç tim. Fransada, Fransız Lejyonuna gönüllü yazıldım Çin Hindine göndereeeklerini haber ahnca oradan da kaçtm. Fransızlar beni takib ettiriyorlardı. tlk fırsatta İzmire geldim. tzmire ayak basınca da polialer vakaladılar.» demiştir Said Bavr?ktarın ifadesi çok Uzun sürdüğünden ve 2 nci Ağır Cezada görülecek daha bazı davalar oldugundan ancak Bünyaminle Nedim ve Demirin sorguları vapılabümiştir. Bu suçlular işin mahiyetini bilmediklerini uzun uzadıya anlatmışlardır Vakit geç olduğundsn mahkeme Yusuf Ahıskahyla Mustafa Balcının sorgulannın gelecek celsede yapılmasma karar vererek davayı baska güne talik etmiştir. Suçlulann tahliye talebleri reddedümlştir. Bir fayfamn esrarlı öliimü Yeni bir harb nasıl olaeak? Dnmlupınar Naboland davasına dün devam olundu Çanakkale 21 (a.a.) Dumlupınar Naboland davasma bugün saat 14 30 da Ağırceza mahkemesınde devam edildi. Dumlupınar Kumandanı Sabri Çelebioğlu ve avukatı duruşmada hazır buîunuyorlardı. Müdahıl vekili Sami Başoğlu yapılan tebliğata rağmen duruşmaya gelm,?mişti. Geçen durusmada ilk ıfadeleri ile Üçüncü Tıcaret mahkemesinde verdiği ifadeler arasında mübayenet görülen ve tek rar dinlenmesme karar verilen vardiya subayı Üstegmen Hasan Yumuğun Çanakkale denizaltısı ile AmerLkava gıtmiş olduğu ve mahkemede bulunamıyacağı anlaııldı. Bundan sonra geçen celsede Mıllî Müdafaa Vekâletinden sorulan hususlara dair gelen cevab okundu. Bu yazıda deniz dahilî hizmet t?limstnameslnın G55 inci maddesl ve 3 üncü fıkraları gereğince Boğazlarda manevralarda ve dar geçidlerde gemüerin gemi kumandanı nezaretinde vardiya subaylan tarafındsn idare edileceği ve açık denizlerde ise idarenin sadece vardiya subaylan tarafından ele alınabileceği bildirilmekte idi. Ayrıca mahkeme tarafından istenilen yedijer kisilik ehlivukuf listeleri de gelmiş bulunuyordu. Ehli vukuf Mrteleritaîn okunmasından sonra iddia makanıı ve maz nun müdafiıne bir diyecekleri olup olmadıjı soruldu. Her iki taraf da listelerdeki isimJeri kabul ettiklerini büdirdiler. Neticede. Hasa n Yumuğun dinlenilmesüıden sarftnazar ed'lmesine, ehlivukuf tetkikatının 16 mart çarşamba günü yanılraasina karar verildi. Mecliste bugün adalet bülçesi görüşülecek Bütün dünyada fırtınalar (Baştaraft 1 tnci sahifede) İngilterede ve İskoçyada durum çok vahimdir. Güney İngilterede kann vükseklıği 20 santimi aşmıştır Mahsur kalan köylere askeri uçaklar aıda maddeleri taşımaktadır Büvük şehirlerde vasıtalar ısliyememektedir. Londrada sühunet derecesi sıfınn altmda 7 dir. Mısır, Urdün Kralına dün nişan verdi (Baştarafı 1 inci sahifede) Geeekondu mahallesinde apartıman Kakaretfe ispa! hakkı için kanun teklifi (Bastarah 1 t/ıcr *«hıfede) Prof. Fethi Çelikba» ve arkadasları BM.M. ne bir tâdi! teklif: getirmeğe karar vermişlerdir. Tâd1 teklifinde vazifelerm ifasile alâkalı işlerde, vazifelilere yapılan Unadların ispaü Utenmekte. ailevî ve hususf hale aid isnad ve hakaretlerde ispat hakkı tamnmamaktadır. Bu arada hakaret veya isnad eden, iddıasını ispat edemediği takdirde para ve hapis cezası İngilterede olduğu gıbi çok ağırlaştırılmaktadır. rflalyanın t»nınmıı pıyinUUermden Sergio Perticaroli bugün saat 21 15 t« şehrtmizdekl ttalyan Kültür *erkezînde bır resıtal verecektlr Piyanist. Scarlattl, Bach. Mendaluaha, Brmhmı. Prokoflpv. Debuııj, Li»ıft«n tmrler çalacaktır. ŞEH1R LOKANTASI 1 Sergio Perticaroli resitali etmiştir. meii Mısırda, Nuri Saidin son Hindistan ve Pakistan ziyareti hakkm daki gizli raporu dıye yapılan neçriyatı protesto etmiştir. Bir hükumet tebliâjnde bu sözde gizli raporun Ahbar el Yevm gazetesfnde neşredilmış olduğunu bildirmiştir. Irak mill! istikamet ve radyo uJaponyada fırimadan ölçnlerin ! murn rr.üdürü Halil Ibrahim tarasayısi 12 yi buldu ! fından çıkanlan tebhğde bu rapoTokyo 21 (a.a ) Kıuşu ve Hon ran neşrinden dolayı Mısır hüku şu adalan acıklarmda dundenberı me*nir suçlu olduğu, zira raporun devam eden şıddetli fırtma yüzün kopyalannın yalnız Süudî Arabisden denizde kaybolanların savısı tan Kralına, Lübnan Cumhur Baş127 yi bulmuçtur. Bunlarr, hepsi kan' Camille Chamoun'a ve Mısır nin veva büyük bir kısrrnnın ölmü| Millî siikamet Bakanı binbaşı Salâh olrnasından korkuluvor. Sa'irre göndfrilmiş oldusrvj bilidiri! (Bastarafı 7 inri <nhif<>rte) ' Avrıca 38 eemi m'"l»rin Pq«ıfık mektedir. Tebl ğde, Irakm Kahire büyük kadajımıza ziyaretinin sebeb ni fcıvılannı silip süpüren bu fHınq izah ederken, «Uzerinden geçet '•üzünden parçalanmış ve karada da elcisi Necib El Ravi'ye Mısır hüku ken cok sevdiğim ve her bakımdpn İS kisi clmüs. 66 ev hsrab olmus metini mi'letierarası rıesulivetleri hiçe saydığı ve eüketin en basit takdir ettiğim dost TSrkiyevi zi tur yaret etmek ve esk' dostlarımı. bu ] Hokkaıdo'nun kuzevin^p de sid prens'plerini dahi nazarı dikkate arada Tümgeneral Namık Argürii detü ve dondurucu riizsârlar sidiş almadığı iç'n Mısır hükumeti neztamamen durd'irmu=rur dinde sert Hr protestoda bulunma tekrar gönnekten kendimi alar.a eelisi Denizde bulunan 17 balıkcıdan sı hususunda talimat eönderilmiş dım» demiştir. Var Fleet. bugün şehrimizde kal ^imdive kadar hic bir haber alına olduğu da '"'d dıktan sonra varın sabah hususi mamıstır uçağı i'e Tokyoya gidecek ve buBir kamvon devrildi, 4 Amerikada fırbBa radan Koreye geçecektir . kisi aaır varaUndı New York 21 (A P 1 Kıs mevAntala 21 fTelefnnlai Buffün simınin en şıddptli fırtına'snn^'n Bir Aır 'kan denizaltısınbın bugün merkezî Kanadsda ve Burdurrîan şehr'mıze eelmekte o» da infilâk Amerikanin bir çok kesımlerm^e lan (E&rıdır 72) plâka TiTiar^h c San Francisco. 21 (a.a ) San tahribat vspmıstır Düi Or*»batı k?mvon Antalvava 29 Km. <r.e afeHe fa/la süı?t viizünden devulFrancisco tersanesinds bulunan A °valetlerınde kann irtifaı ortalama ; merikan Pomodon depizaltı gem 30 cm yi aşmıstı Mü'~ı » felfp mistir Kümv"Ha hulunan volcuI sinde dun vukıia gelen bi' infilâk ı^tam'^tır Trafik k37='=''"' a 17 'arrlan Avse Zevneb. Ali Rıza ve neticesmde iki er ölmüş. besi de '"isinin öidüğü biiinmpktedır BirAntalva yaralanmıştır: ttffiye ve tahlısivıe lesik Amprikanın «Btı? dolabı» n kaldırılmı^larekipleri alevleri söndürmeğe çalış denilpn ColoraHn E^i^" ' n'le f>vlet dır. maktadırlar. suhunet sıfırın altında 25 tir. Gen*ral Van Fleet dün İstanbula geldi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog