Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 Şubat 1953 «^•(Iflf•ItilHIIIIIIHItMMİIIUlltilIlilltlltlllllllillllllllItîttlIIItltllIIIlfillllItllllIiniitirtlllittTlllllIIIIItltllllllIllliItlMIIIIÎlllllflllllllIltlltllllllIflilllll BRŞ lllllllllllllllllilltlll 'HIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIinilllimillllllltlinilllllllllllllllllMllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMimMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt Memleket Meselele Balıkçılığın kalkındırılması için yapılaıt son Yazen: Rıdvan Tezal toemlekMimiz blıkçılık tarthirrde ılk defa ceıeyan eden bir hadıse, Et ve Bahk Kurumu Urtutn Müdürlüğü uzffisnlan tarafından Lâmpara ağı denilen bir ağın tecrübe edilmesidir. Ilk defa İtalvada sığ sularda kullanrrrk üzeıe vücude getirilmiş bu ağ, memieketimizdt. derin sttda yani 2530 kulacta kullanılmak içn tâdil edilmiş. muvaffak olup olmıvacağı tecrübe ıdilmeğe başlanmıştır. Şayed bu ır.uaddel ağ muvaffakıyetle kullan;Wcak olursa. hamsi. gümüs ve bılhes»a sardalya balığı avlanabilecektir. Ağın hafif olması, az tayfa i'e kullanıbbilmesi. bir gemiden atılıp gene aynı gemiden çekilrtıesi. kullanışlı oluşunu sağlamaktadıf Bu ltibarla. muaddel şeklile clrle e1 dilecek netıceye gö're, memifket miz bahkçılarma bu tip ağlvın kullanılması biretilecek olursa. hıç şüphesiz ki memleket balıkçıhğınm kslkındırılmasmda, büyük bir adım Btılmış olacaktır. Kufum uzmanlanndan İlham Artüzle yapmış olduğiJmuz bir mülâkata nazaran, ağın üzerindekl t«e rübelere bu kadar ısrarla devam etmenin yegâne maksadı, başlamik üzere bulunan hamsi mevsimind°n evvel, bu ağın tecrübe edilmesi ve husu«iyetinin meydana çıkarılmasıdır. Oene Kurum uzmanlanndan WTdoğan Akyüzün beyanına göre, yakında Karadenizde yapılacsk uan 3 üncü araştırma «eyahatinde. Kurum emrinde bulunan balıkçı ve reislerin bu ağla ünsiyet peydâ e*meleri. hamsinin en böl avlanacğ» Karadenlz havzasına. hszırlıku l.ir vazlyette gitmelerini sağlamış olacaktır. |Lord olmak isiemiyen '" Ingiliz mebusunun mücadelesi v Lordlar Kamarasına girrfıe B m k için babamı zehırlemerrli rtıi ıstivorsunuz? » Bütün Ing Itere. bu fcuali soran genc Işç: Partisı mebqsu Anthony SVedgN'.ood Ben ile alâkadar olmaktadıf. Zaman zaman heyecan h aafhalar geçiıen ve geçiımeve namzed gorülen bu hâdisenin ıç yüzu şudur: « Ingilterede asale» mecburıdir. Loldlar Kamarası üyeler nden biri ölduğıi gün oglu, otomatık şekilde ve Lord unvanını alarak bu K»maiBva girmek mecburiyetındecür Eğer ö!en lordun cğlu Av'am Kamarasıtıda iss, oradan dedhal istıfa etmes' de 16zımdır işte bu mecburıyct. Lord Stans^ate'ın oğlu olan genc meb us Ben'i is>ana sevketmıştır Anthony W:dg\.vood Ben, Avam Kamfirasından Lordlar Kamaıasına geçnıeyı kendısı için bir şeref addetfflerhekıe, ycni başlayan si« yasî hayatının Loıdlar Kamarasının sönuk hava"ii içınde sona e* recegıni behrtmekt&dif.» MebUM: "Lordlar zehlrlcmeml B bir kânun» tflsafıâ) hazlrl«rtiı* Ve bunun kabuliifiü de taleb Ptmiştlr. Lordun oglu. bütUn hâVptı bovunca babâsından ifltikâl Pr'ecek olan Lordluk hsklarınrian leracat ettifffli. kst'lvven bu hususta hiq biı talehde hulunmıvaeağinı ilân etttieNtedıt Buna rtiukabil, 77 yasınHa o'an babâsı Lord Stansöate öldügti gün resmi makamUrın keıdi^ini Lord yapmamalarını taleb eylemektedir. Fakp.t mehus tarafından hazır^ lanan bu «hueusî kanun» tasari' sını paılamerto kabul edecek mi» dir Lord Stansgats'in oğ'u ılk taarruzunu. Loıdlar Kamaıasının hustısi biı komısvonu önüft'le yarjfrıf fpkat fnuvaffsk olamamışt't. Halbııkı Ba*^le'er. I»vi Parti»i mebusunun tarıhi vak'alara dayanarak son dprece kuvvetli bir tez ileri Süldilgüflü ve kOrfılsvona dahıl Lerdlârırt blle bu müdafaa karşısırlda ŞaÇlrdıklarıfıı, yalnız sonüflda rfıüsbet bir kîirâf vermekten Sene kaÇıfldıkla rım yâz:naktadlrlâr. Lord StansBatein cflu şu nek trları behrtmiştir: 1 1? nci asra kadar. istpyen bir kimse »salct un\anını pekâla terkedebilivordu Daha sonıa bun dan vazgeçilmıştir. Neden? Çunkü Lordlar Kamarnsı. Ing'it^rP Kralının baskı icra ederek asalet Kamavasma glrmtmek îçtn babamı mi Istîyorsumtz?» diye soruyor mış ve bu teklıii de kâbul edilıtlışt.. rin olan yerlerinde H2 S bul'i.ı \a:.atıne aid pl£niörı Bir Ingitiz Lofdu ân'an#Vİ duğu cıhetle. hayrt mevcud deö'l Boğaz balıkçılığını da ihmal ;?r.fckıydfelile dlr İşte bu yakin snhiller'mizie r.? •\\U bulunuyorlar. Pek yan.n n, kadarlık hır s?hads h?!ıVcıl\k .:'.• lio.'.uziçınin dip maketi ür.#nın?îi unvanlarını ütedlgi kifnsCİefe da Londra gazetelermin verdıkleri pılabilece|ini meydana çıkaımış ı I.ÖZ • nkları tamamlanmn nlaoax • tafsilâta bakılscak olursa. Avam ğıtmâsınâ mAnl alm»k istemişü. lacaktır. t.r. Sayed sUİar bırdenbire ; Î * 'Kamarasının daha on mebu'iu ayŞımdi ise böyl* bir şey rhevauu Lkandil cihazının ba|ka bir hu i.'ş < ..,ıydı. acâi. BO?PZI nasıl «n nı tehlıke ile karşı karşıya bubahis değildir. su ı.<i'lı de. rieniz dibini:ı " . r.fını .ecektik? Muhnkksk ki. epnc \e lunmaktadırlar. Bunlann da. Işçi a 1549 yılınds Lord de la kaydettikten mnada. dibin hu*'jfi* çalfkKri uzmünUr. bövle b ı 'ePaftisi mebusu Ben tarafındafl vetini de mevdan» çıkaijna't'iıi re=i'«e Cevib ve'mevi dü^ünTİivoWarr, kPtıd »ihi Mhlrlettıeye te» hazulanan ısyan hareketıne iştiVani, dip kum«al mı. kayalık ırıı, lar. Önl = rın makfadlaıı. daha zişebbü* eden yeğeni y§ Lflfdluk rak Ptrneleri beklenmektedir. yoksa çamurlük mu? Krradeniz *a ya^e, d p iltivalarını. Asdic ciunvanının en yakın varlsit>in MebuS Anthony Ben, uzun tahi!i bovunca ynpıladnk olan böyle hazile tesbit ettikten sonra, müces«Lordluk • unvânırtda Szlini isle> bir tetkik. mezkur sahil boyunea ya <em b;r rrtaket vucude getirerek. | r:hi âta|tırmatftr yapmış, «husUsî Müşahid «ıfatile bulunmu» oldu pılacak olan bahkçılığa esas teşkil ro^azdakt akıht'ları. balı'.laCın i.nc ~llllllllllllllllinlllllllllMlllnilllllllMlllllllllllllinilllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllMllllllllllltll!ll!MIII!llltlHIIIIIIIIII IIIMIIIIHIIIItlllllllM IMMMiMItllllltUMMI1M11MlttlMllltirillllllttllMIIIIMItltIIIMItl|MIMIIt(IMMIItni1tttllMlltltltt*f*t1*1lttmflttlttlinitt1fMllftltllllltfMllMIIMIIIllllltin* gumus bu araştırmslarda, b.lhassa edcbilecektir. yoll?r'.nı bu makpt üze'inde dah» cu iki nokta üzerinde duru.ması Şöyle ki. atılacak fğın nev'i. m* etraflı bir ?ekil'*e t»tk"f Ptm«k îmicab ettljl anlaşılıyor: Evvelâ. zenselâ (tra\vl) adı verilen çekme a kânını bulabilmektir. Böviec Bogin bahk yataklarının iskandil ciâmın atılıp atılamıvacaeı. denzin cazdan giren b lık. nin Beykoz hnilc tesblt edilmesi, bereket'.i bir 4 dibinde yajıyan balıklnrın nev'i ifnn saSlanması için elzemdir. Bu hakknda da esash bir fikir elde H koyunda tpvaltkuf edpr. t<ı 'nv* kövu. niye fazla balık vap^r °ihi sualhusus da Kurumun «Arar» ar?« dilmiş olrcaktr. ler ve dalyan yerlprinin ı>evkii tırma gem'şlne takılmns bulunan «Aram gemisinin Hu sevahatin lç. Hakkında na ba7i izahUr vapntK Maüine tarafından Naboland acenmodern Asdic cihazile temin ediltası alsyhine açılan 26 milyon lifamls bulunuyor. Geml aeyir halinde evvelki bir yatırrllfda da bahis r.ıe\ kabil olabileceVtir. t)i*Pr taraftpn. B«£a7da mevetıd lık tazminat davasına dürı 3 üncü bulunurken, denizlerlfı dibini sskulî *tıu etmi^ olduc"jmU^ gıbı, oalıkların gıdglanni teşkil eden ve «• fılan tkil igfikamt^teki akıntılar tıcaret mahkemesinde başlanmı$tır. ve ufkJ bir fekllde mütem.id.vm dına plânkton denilen iptidaî Sa/ h'kkındaki 2 nazpriye de. böylree. Dünkü celsede. davaya müdahil ararken bulunan zengin bir vaUk vancıklaıın ne zenflnlikte olrtuk tekr«r el« alınmn buhındcaktır. olarak eirmek isteyen iki avukatın. etrafında ajın çevrtlmesl. 'kitıri ları, dpnizİn tuzlulıi'iu. pihi r'ji'n kariemeyi teşkil etmektedir. Yazımıza son vermeden evvel. fstanbulda bulunmarlıklarına dair artştırmalara devam •dılec«üıni mahkemeye gönderdikleri telgrafAncak bu ikinci kademede Vsp kavdettikten sonra. tzlan'i.ırian. eecenterde isle'mPve aei'Ti'» bulutan'n ..ekâsını kullanarak ""al^ ın Birleşmiş Miiletler Gıda ve Tîrırn ran Bp^'ktis so&uk bava depn=u lari okunmuştur. Bunun üzerinevaziyetine gb'r». femivi manevra Teskilâtı tarafınHnn gönderil'tiit H.ı nıın ü^t'indp insa edilmekte olan dava. mudahi! vekillerirk? yeniden ettirmedi, balıkçıların da ağı g'ne lunan balıkçıJık uzrtıanı J. B. bir bilikrıl'k nraftırma merkerin davetive^ ^çjiarılmasl için başk» suların vaziyetine göre mUk»™ırp Einpı . on tofnfınrlan idare ed'i'., ı ^en de hflhiermek 1»W»oruz. Cok güne bfrskımıştır. bir |ekilde açılaeak tarzda atmüları ol=n tathikt balıkçılıgı da bı.tla rpndern lâboratuprları ihtiva #defk ol»n bu meıkez, bundan bBvle lâzım gellyor. tate bu ma«ıı<irt s ' hn«^s kpydt,,ııek i.'teriz. Kflhve tevıiatına devam dph« mütekamll tetklklerin yapılouai'ne kadaı vnn>imı. nian jecri) Filh8kika uzmanın emrin» Ki'ru m??ına imkân verebilecek. dünyacdiliyor belerrte. her ne kadar, 2 *ti|ta rrun «Yunus» adiı balıkçılık geVillyetçe |*Bfıml»'i* kahv* tsvîiatıdaki emMİleri »ra'indn. rn»mlekprr.L'vaffakıyet elrte edilememii tı» Tİ«I »»rilmiı bulunuvor. B J Jttni, 'ır.lzin ytlrünü aŞartacflk bir âevi na devam »dılmektfdır Bugune k«dar de 3 UneÜ »tışta. Beykoz koyi'ida en tnrdern agları atacak bir tai'ıhtıyac sahıblerine luıum go'terdikleri vı ye ulaıtırılmsına gayret edile miktarda kshve venlmiştır Kahve bu» y pıimn olan bir tecrübede. bn 14tı Bordtikten «onra. pek yakmda lundurmıyan Itshvecller taklfı «dilıtıeklıkcı ve reislerln 300 kiloluk bıt av Kn M enize çıkfcak. »Arar» gprrite ve kendüerine sstışa »rzolunmiık E«as«n budilnc kadar. «Aram \utrt ihtıvscları nisbeıinde tah!l§ yav*p*bilmeleri, bu «Sın kullanılmn = ıle sıkı bir işblr'iği yaparak, reisın.n kolay, ve balıkçılarımız tn gı.ı '•ftakların bulunHuövı prd" gemisinin lâboratuarlarinda y*r^ pılmaktadır .. ÇekırdPk 11 lira 4» kurı; kavnılmut . Stockhelm. sufcnt Bütün HUn epbir ve ka«sbalat de§ 1. avnı za ve üç odalı mesken t3tb!k leri de otomatik oUr#k kabul eıa fı rdan tn'luâa msruz kalmad;ın a.'rılık yapacaktır. Izlandalı ız*na ~'akta olan ufak ölcüdekı tetkikysda olduğu gibi. fsveçte de en manda köyler de vsrdır. Tsm bir •riiımektedir. dllmiı oluyor. Bu suretle devlet ıs'imtl edllebileceğinin en barlz biı "f sr re. kendisi. rremleketîmıZ'tk! ler müstakbelde yapılaeak oiMlUra ve cekı!m;= k=ıhv? H lıradır mühim p^oblemlerden biri. mes demokrâtik düsünee tle harpket eElmalı bendl beton inşaatı ikrazından faydilânan blr yapmm Pütün ingaat. bu dp ; ' ol»r»k kdbul ed lmekteiir ba'.ıktılara modern usullpri go<u' ena teşkil edpcek mphivottîiHir. Öken problemidir. Kabineve Çlftçi dilerek hiç bir bölge ve buc»kta vaomu kimgelerin ve vapı glrket kirası dı g«bit turuluyor. sona erdi ' • f * gelmiştir. Dıfter tsraftan uz nümüzdeki yıllarda. baltkç'lnt arasKurum uîmanlarından öğrendiİkınci Elmalı bendi beton inçaatı Partisinden ddrt aza alarak 1952 imtlvâzlı v# rüchanlı blr durutTi trinin eline bırakılmıştır ProgrfYuktrıd» bir »ile yardımınden, ğımi7 hnşka hir nokta da. bu Lâm •iısri. \ alvn ku!laiiimakta olan pır tıtrrHarınd», mflhim ni»rhalclerin tamamlarmış bulunmak»a ve hendde seçimlerine giren Sosval Dpmokrat kabul edilmemisttr. Bilâkis. konfor Tn'ı finansmanı ise. bıiyü!; ölcüd» subvention'undan bahsettim. İ«veçfe.r aplarında hazı tadilâtı da 'ü k.ıı.er'"rrıe(iine vol aç«c k tlftn ıl •oplansn ?u mllttârı her ttin Biraı a»ha para gğının herhangi bir yerde Asların, seçimleri kazandıktan sonra bakımından şehirlere kıyasla geri dsvletin Bir»ntıgi »ltind» olmak te, «Devlet meiken Uleri araştırma dic cihazile tesbit ecîilen balık sii s.Mirrtktedir Bu lıakımdafi «en nt ve tatbikl inceleımtler yapıla artmaktadır. Bundan sonra teferruata sid isler ik da devam ett rdikleri koalisvon hü kalmış kovlerin de, araöaki fark ü;ere, ticaret bankalannpa yapı'ı komiteai» diye bir orgin vardır. ri='n'n memİpketiıTiiz halıkrnOİP cı«ktır rüle'inin hnnei hal'ktan ibaret olBu orginın göatei"di|i lüzum ü*em*l ve bendin »trafı fanîim »dlıecek. kumeti. İkinci DUnya Harbinden kalkscak blr tarzda konfora ka v..r Şöyle ki: dujunu tayine imkân vermesdir. l '.•»ı ^cpeı tempslar hç şüphe vok Ki'rumıtn hutrllne hafiir ffirfet knrkuluklar yapılacaktır Bu hususlar. sonra Paılamentoca oybirliği ile vu^turulmsı ve bövlel kle iosval 'i tk.\ dalı olacaktır Bu mesken Injittmi, devlet t» rine, on altı yaşındtn küçük Ud Fühasn. Karadeniz seyahatınde. t'fi gayjetleHn ilhım ttVAı kana&t hpnd.n 5 toplarpa«!lç a'Skalı deSîlflır tasvib edilen on beş yıllık bir «mes hakkaniyet v« adaletin tecelli etU sl r»fınd«n bankalâra g»r«n+i veril veya daha fasla çocuklu ailaJer, k<? ' sürtilere ra'tlandığı zaman. bu Ku um ıi7manUr.. Karadetiii â# h ntrkezdedir. Şofnıipr Comiyeli Senihl Yürü ken inşat programm ni, $osval po tirilmcet düçünülmüstür. Cünkü mel suretile veya devı«t baiknsı 1948 den aonra yapılan 23 odah siırü'frin hangi cins balıkU.T ibaten için bir anma toplantısı litikasının bellibash bir davası o şehirlerde meskenlerin yüzde 90 t'elâletile ipotpk karşıııgı ikrazda bir evde ikrmet ettikleri takdirrie, re' oldııSunu anİBmak mdk=arîi!e. larak. hızını azaltmadan gerçekle; ında akar su. yüzde 70 inde kalo t"i unulm«ktadır. Avrıoa, he' ırteı metken tazminatı olarak para yartertib etti krla> kullanılması ha.=pbile bu ağ \ rifer. vüzde 100 ünde elektrik. vü* •<ene 5.000 krona kad«r d« İ'tanbul Soförler v* OtomobUciler tirmek yolundadır. biı dımı görmektedirler. Bu tazminatı d n ijtifade edeceklerdir. Cemivetı başkanlarmd^n, D. P. İstanHükumet. bu plân ve politikasi de «0 ında banyo olduftu balie r<ar< yardımı vapıluor. Bınd»n a'mak için. bu gibi ailelerin devlet bul mebusu ikfn vefat eden S«nlhi köylerde bu niibet, elektrikte ?e b ska rtar gelirli ve çocık'v «lle t»*«fjndan gtandardı tegblt edilmia Kuııırrun balıkçılık arafti',ı« «PI Yıınıtenin olrrmınun bırinci yılaonumu le. halka ucuz mesken temin etmek vr=ınce pek vskmda vapılacah o'an m^inatebptile ysrın intı\ 14 te Soförlfr Suretile ev buhranmı ortadan kal hirlerle bujbaşa olmaaına muk^hıl. lerir. devlet ikrazile yapılan ev fclne'ards oturmalin garttır Bu da ki. vapının veni bj ücüncü Karadpnir <eval .tine. ve Otnmobilcıler Cemiveti merke«lnde dırmak. kurulmakta olan veni va Hifier huaujlardt konfor v«rıv=ı Us !»rde oturmalan hailnde kendip tnplinılacak ve buradan Zinelrlıkuvu pılarda biı veva iki odalı rresken nr.ektedir. Bu proiram bu ni=bc<bıp ;ık b, ehemmiyet atfedilm .nin lerine sile yardımı diye blr gub» o.ması. sıcak ve gofuk suvu kalorrera'lıjfındakl kıbrin» gidilerek mer lerin ic genislijinin ailelerin nü lerl yü«de vüte çıkarmak gaye^ıie r^«|.. «abphleri r< vnrdır t.giliz !? vention veriliyor ve kiraları indlr rtftr ve banvo nev'lndetı hamun bfttırası anılacoktır fusile mütena»ib bir tarzda olrna tifh k edillyor. Amirall'k Dire5İnce. ilk dpfa 1870 mek sureHle de yükün hâiifletü t««ttit ve techizleri t>ulunna«ı lâBlr çarkcıbaşi intihara şını temin etmek: bir odada iki tsrihİTinde ve bilâhare 1954 tarinmdır. Mutfak ve halâ. oir me«kefnesine çahşılıyor. Köyleıde daha ziyade blr ">vt teşcbbüs etti klsiden f«r>la kimsenin ikamet et iki ailellk münferld «vltr, hınde resredilen haMtalarda \araİnşaat bedelinin yüzde 40 uia ftın pencere ve kapısı fni t»bi! Denizcilik BankoJın» aid M numâ mesine meydsn vermemek; ş her dpnizrlp Şile^en itiharen yüz ra a, Dünya filmcililinde bir benzeri chha yaratılr=lı «Nımet» vap'iru Yenıkdyden Rumsahib olan btr kimte. birinei de erkİnından olduğu cın b«jnl»r' i» h»tt mevcud değild'r. İşte laknııelıhisarına giderken. vapurun «ârkçı* Hairenln sıeak ve ?o6uk BU, banyo. lerde d* apartımân katları halınd* recede yüzde 30. ikinei dereeede kor.fora ithal ile bah^etneğ? lütum vcktur sanıvorum. Yu'tirıki wrtbdliM Orhaıı Kl!çuk?vb»rk. k»m«rB»ın« g»z. elektrik eibi tesisleri hulun ik«m#tgihlff kurulmaktadır. Tknci eene vüzde 30 ipotek muk*hlli dıl cıhrzile yapılacak bu tarma , *mamış senenin değil, asrın en muazzam şeheseritse<;*e <;»kı!erek teturdiyot lçmek suretlle in* masını «apiamak hedef ve gayetlni Dunya Harbinden »onıa lır altında çocuk başına yıH» Veticesinde bu vüz kulaç h = ttı U \r*. tıhnra te»ebbüs ptTT>l«tlr Orban. hky»r gütmektedlr. .ı»« edtlen me«k»n sayısı 100 :>ni i tediği banktdan para temin ede ri'er subvention ı^0 kntınur. Aybit edilmis olnrsktır. Mnlftm'ıır *i nin 2 nci asafer hnftasi b aşlıyor . (Toros Film) bilir. dım hastanesine kslflırılmış. tâhkik»t« gtçnıif bulunuyor Bunan üçte rıca, köroür v« mazut gibı yakavüz kulaçtan dphs 'eBu proaram içinde. yalnıg htivttk başlanmı$tır. Mesken inga etmek Utiyen biıi köylerdedir. Son yıllarda :ki crk maddelerinin fıat »rtışji görperatif. »irket, birlik vey» herhangi ö'ürde tutularak, bu tv,»d» c»urum; fakat bu meslek ona. hosuma tor. Victordan sonra? oluyordu. Benimle bı.'hkte l'enaud bır ailenın göstereceği inşaat kar rEiıîsra kuzeyde " ? 5 rn;m'ıeketin <2 , • CUMMüRtVET. üı Tefrikası: 4 5 Renaud nun gatotuna flidecek O'an kadtı. şılığı ile ticaıet bankalarından yüz di^er bölgelerindekil'f» de 125 gitmiven bir takım itiyadlar ka Haaa! Bu da tayyare sub^yı arkadaşı seçmek için iki gur. vak de 60 dan yüzde 95 e kadar ve hat kronluk diğ»r bir yardırr. yap:hzandırmıştı. Ben iâfı haddinden faz tâ bazı h=1lerde yüzde yüze kadar yoı tim vardı. la üzatan. ısıracakları yerde gıi'üıp mı? Hayır. çiftçı. Rensud de Jeife 0 taııhte bir üıu if>riın ahh» vapâcakları istikraza tgveç devlet Çok çocuklu ve dar şoli't <!;>nseyen, hiç bir zaman ohayır» dpme hazlnesl namma gsranti verilmlş 'ara ise, ayrıca klrılar^j rruiyyen yen. onun yeıine «belki» diyerı. de 1B Timmeraie. Kırk beç'ik Ker bım vardı. Hiç "5tnsı k'.iksrıç detir. Bu tstlkrazlarda faiz yüzde 3.5 rıaau ind'rmeler y?pıımskta 'ır Bu ' e hiç bir zaman «evet» demeyen. hep lı ferü. kib=r, zarif, üstelik • a şildı. Beni. ateje oturru'mı.'s süt ile • arasındg oynmaktadır. sil! Çok okuyan, çok ava çıkan tenceresı gıbı goz n>fı;ınde tulmukirı indirfreleri. yuksri'Ja ]âfl ge..kım bilir» diyen: aşk mektupları Ayrı bir kanun ile üçüncü de cen ve inşaat bedelinin yüz'la 100 ü hayatı kendine tevk edıncn kul voılardı. nı. siyah ceket ve çizikli pantalon türlü bir tengin çlftçt. Hatilı, ho; Edmond'u mu go'ür«»ydim'' reeede İpotek de kabul edilnvştir. tutanndaki bir istikra2ia kurulan la. bir nazır masa»ına bırakılan Bir veya iki ailenin oturmatına yapılara tatbik e4ilmekt»dir bir arkadtf. Teytene delice 4«ık. Uly'yi mi? Chri»tine'i mi? f.dBu muhtiralar telakki eden erkekler Bravo! Zevki »elim c*h bi a monde kendisini maıur «örmem; mahsus küçük tipteki evlerle, M it/inne. evln gatlıî megahasınm den hoşlsnmam. Onun için, Ferdi dam! Ey, metud mutunuı? MAHKt(R DEKOBRA ıttyledl. Hasta annesinı t >u«ct »t kiden inşa edilmiş fakat sonrsdan nFtrekaresmde vılda üç l:ı^ndur. nand'la münasebetimi kestim. Bamodernleşürilmiş aynı tipteki ev On bine vakın ev bu yardımdsn Mesudum. On altıncı asırdan mek için Tourg'a gideee*fflh Li'v lere, tarım isçis nin, bslıkçı =ilele fvcalanmıştır. Tahminim het halde yanlış ol« datmanız için. elinderı geldijH ka ı gün ona. kendisi şayet Venüs'e kus a, Uruguay'la Yugoslavya arasın kalma eski blr ı»toeu var. ılmdi film prodüktörüne hMrl'l ımicak kı. bir ni^an «abahı. Foch csd dar gize yardım eden kuçük yefienı mek niyetinde ise. ben hiç de Apol da yapılacak bir ittlfak muahedegi i oraya gidiyotum, btr h.fta misafi, rolünü kaçırmamak için hiç bir ye rinin ve bunlar gibi daha bir çök Ev k raları daha Birinci Dünya desinde aylak aylnk dola«tıgnn sı nizi unutmak revamı? Bunu bir j lon'la bozuşmak tasavvurunda ol çin akdi icabedsn konferansın pro kalacagtm... Bak, lyi ki aklım» gel re aynlmak istemiyordu. OıUna bır silelerin ikarretine mahsua inşa e Hb'bi ecnaaında aıtTiağ» îı dilecek yapılara. İsveç vatandaşı ö tır Bu kira ertışı ksrşısınöa. bina rada. Peıgolese sokaftının kö>e*inde tek şekilde ızah edebıliyorum: Son madığımı anlattım. Kızardı Kem jesine benzeyen on altı sahlfelik di, bugünlerde i|tn yok»», beniırle Christine kalıvordu. Christine Bertholley yirmi üç ya lup fla yaşlılık tekaüdivesi al'n kırahma ve alımsa'ım işlerinde Rouenli noterin karısile buıun bu Ekselang «ize hakiki saadeti Uttı T küm etti. Fakat ne demek istedıği bir mektup yolladı. Cevap verme beraber Renaud'nun tatosuna geivaptıracakları evlere I aiııcıları o t^dan kald'mak runa geldım şaj<rdım. mi anladı. Benden bir ricada bu dim, incindi, sesini kesti. oıtadan senel... Delice sevdiğı teysenln ye »ında idi. Mankendl. Sgiı.tHir..>re | kimselerin ve" dı< lundu: Skandale meydan vermemek kayboldu. Ben de teseüimi ba^ka ğenini tanımek onu ;ok ıcvindire mahalleaindeki Balmes m'i*seie:n devlet tarafından ödünç para ve j kendilerine başlarını ıok.3c?k bir Edgard! Am?ndine sigarasınm külünü sil cektir. de tayyörler ve gece tuv«,et;en tes • ılmektedir. Ikiden fazla a lenin vvva tedarik etmek z r'ref ve lüVaad ettim. Aramızdaki bu gentl yerde aradım. Teyze! keledi, alaylı bir lisanla: Vallahl... Btlmem ki.. Aeib» hir ediyordu. M»d»m Balmes'ın. Ikametine mahsus evlere hükume zumunu hisseden StockhfIm'dejd men agreement'e riayet edeceğim. Vay vay vay! Bu sefer ki S» Arabada sezdirdiâi bir miniml Ferdınand'dan bahsedivorsun, Karjmd» iki sevdalı ile tek Kapris, tatlı kuc«kl»|mi, hulyam tin garantUi ile ygpılin üçuneü ipo ki'acılsr. kendi »râhrınri» rir <rkiintSyr'li bir erkam harb mi? nin altını dpğıstırmekle meısul bir degil mi? dedi Vah yavrum »arı. Rouen'de geçirdigim mahrumiyet Edgard, teyzene hakaret edl bâ|ina canın ııkıhr diye m kor vedt öpücüğü gibi ig mler taktıgı tek muk»hili btlkra* yüıde 3 faizle r;oılar yapı ve ta<arruf bitllğ » asenelerinin acısını çıkarıyorum. El İngıliî dad'rnn avıplavan bakıs!» aeri kalıyorsun. lisine basmadan evvel, kayıplarunı yorsun! Kocamın bir mü|terisî ile kuyorsun? Öyleyıe delişmen met müegsese mamulâtmı değerlendir 30 ile 40 yıl arasınHa »morti edll dmda bir koooeratif kurm ıs'.aTdır. n. altında, hararetie sarms» dulf$ mek için aranan vaâiflar nıüteıic. b mektedir. Bugün kooperatifler ve Bunu gören diğer şehirlerdrki ki Ne? Sefirin papuçları dama telftfi edeceğim Çünkü ellisine bas ahbap oldum. Havıe'h tengin bir teslerinden birlni beraber get'fı vtlcudünde fazla»ile vardı. benzen olan teşekküller tarafından racılar da aynı modelde >ı.r~ kooolduk Amandıne teyzeyi gfirdü mı atıldı? Peki amt, Renaud... mak benim için. düzgüne, allığa, aramatör. Sahib olduğu yük gemiçurrve çok sevinmiştım Feyiem Blr gün, portresini yaptıjım biı vapılan inSaatta. ikrazlsr yapı be p«'atif kurmuflardır. Bu"ün Is Renaud, yeğenimin maşukmı Dinie, dgard. Seninle ber za fpffaf sütyenc filan veda «tmek de leri, Afrika «»hillerinde kabotaj tedelinin vüzde 95 ine ve hususi kırk beşini eeçmıs olmasına ıa4 man açık konuşmuşumdur. Biti bi mek olacak. ferleri yapıyordu. Eski bir (esfarı ıı memnunlyetle ktr^ıUr .. Tetn'am hantmla berfber Madam Ba!mes"in veçin 140 şehir ve kasabas.nö.ı ay» Sahıs ve şirketler ta.afınH5n vapımcn gen? ıkı lithpm bir çrkirdek ribirimıze baglayan nr, beni daha baide) kaptanı tdi. Ferdinand'ın mı Bdgard? Öntimütdekt cumsrte atölyesine pitmljtim. Arkadaşım. bir nı ad altında birer kooperatif var» Beni korkutuyorsunuı, teyze. lanlarda da yüzde 85 ine tekabü! ti aene *üımüç sürüçtürmü». UK fazla açılmağa teçvik ediyor. Sana süslü cümlelerlnin yerini, bana, uğ «I gtinü, saat onria yola çıkıyocuı kokteyl robunun öteglni bersini dır. Butün bu kooperatifler arala» tktWi Müsteıih ol! Hürrij'etimi istıradığı limanlardaki sürtükler gibı Vennecy'de, Fresnale atosunda ög tetkikle metgulken ben de manmı« takıştırmntı Hulâsa. caztotl herşevi olduğu aibi anlatavım mı? nnda rr.illî bir biri k meydşna getimal ediyorum, ama sui istimal et muamele eden bu denizcinin kü le yemeği ylyeceğit. Kiminle ge keni geyı ediyordum. Gizltce kol İstikr.zlan temin edebilmek için. tirmişlerdir. Bu organizasyonu, orOnun bu porto »arabı ıçmege e6 Rica edenm. teyzeciğım. miyorum. Ferdinandla olan aşk fürlerle dolu lisanı aldı. Tokat ye iecegini sorsam »yıb olur mur saatlmi gosterdim. kadrand?ki 7 vaoı proielerinin, prner.mdaki pro taklarının tasarruflanm toplsmak, türdüm Pavıllon Dauphine'e ait Pek âlâ! Ya?ım ilerledikçe. hayatım üç sene sürdü. Muka Daha farkında değilim. Kata rıkamını ijaret ettim. Saat yedide ielere uygun olduftunun, devlet or devlttin garantisini taşıyan üçüncü mekten, bu kaba aşkın (saloz karı, tik oturduk ben bır sıgara yak baktım ki hıç kimse beni namusiu veleyi yenilemedim. Fazla züppe terîlh anin kapısmda onurüa > u "anlan tarafından tetkikli ve tas dereceden faydalanarak ortsklarına şırfıntı) gibi sözlerini işitmekten loğvımu karıjtirayım bir Biı sür tım: luştuk. Dokuzda Coo Hardi lokarı oıduğum ıçın takdiı etmiyor. Ko hallerinden, fazla teşrifath edaların bıktım, Victor'u ektim. dikli olması şa ttır. Devlet ıkrazın birer ev yaptırmak ve bu evleri priz olacak. tasında aktam ycmri'i yedik Teyze, dedim. siz vcfasızsı bert. yeşıl renkli dosyelerıne git dan bıkmıştım. Bütün diplomatlar dan faydalanmayı kabul ederken, idare etmek işlerile uğraşıyor. Blr• * * Devam edin teyze! Not tutunız. Şu biçare Robert'i gizüce ai gide daha fazla gömüidji. Geçen Ferdinand'a mı benzerler bümiyo yorum. Ferdinand'dan sonra, Vic(Arkası var) devletin tesbit edeceği kira bedelBu dediğim, bu çarşamba giinü (Lutfen Sdbifeyi s Hazinenln Naboland aoentası aleyhine aştığı dava c işte bu tafihî mi*allefi ortây* attiktan somadlr kı, Işçi Parusi msbusu, Lordlardan muteşekkil kofhısyona |U suâlı sorfnuştur: « Ne yapmamı istıyoısunuz? flen de babamı zehirlemeye rru ttgebbus etmeliyım? Buflu mu öekhyeceksiniz?» Mebusun bu müdâfaanamesi ıe rağmen, Lordlar Kamaıasının hususi komisyonu Lord Droghfedanın başkanlığındâ yaptığı blf top lântı sonundâ şu karâra vâtmtştır: « Mebüs Ben tarâhndâfl il*rı slııülen teklif tsmamil* çahsî bir daVayı alâkadar etmektedif vi F)u sebeble de «huausi bir kanun» |ekhnde mutalea edilemez.» Şımdiki halde, I|çı Partısi meb usü Avaıtt Kâmârasını terkftdıp Lordlaf Kamaraaifta geçmek teh. likesınden kendliifıi kurtarrnif değıldir. Kendısl ile birlikte Avam Kamafasının daht 6n rfltftu» lu da aynı vaziyettedıflef. flkit bunların yakmda toptftn h kett «eçecekierı ve «g#ri» add#Hikl»rl bu «atalet Ksnufıundin» vazg«çilmeslnı istıyecekleri öffeflll. fnlstır. Bu cereyan Lordlar KafflarasA da endışe uyandırtMâktadır. Bflylelıkle Lordlar Kafflarasıflin güniln bırinde Lord«u« kalâfialinı ve kapanatfaiinı. an'anelerden birinın daha böylelikle kaybolaca ğını *6ylefnekt*dirler. Fakat Lofdlâı Kafnafasınıfl bu muhaleretine uzun zaman devam edemiyeceği de söylenmekted r. Bazı çevfelpfe jöre, Lordlar bu hâdisenin büyümesin# »ftbeblyet verdıkleri takdırde, Avam Kamarası ile aralarındaki mücadeleyı de alevlendirecSklerdlr. Bilindjği gibı Avam KamaraBl, Lerdlâr Ka mârasınm şeklini deği$tin«ek l«in müteaddid te^ebbüeler yâpmışfu". Bugün şu sual sOmlrnaktâdıl': « însan hâkl an beyarmam*#İ »ltina Imt» atmıı olân bir memlfkftte bir msan nası) olur da torla iıt«m*di|l bir asalet unvanını tnsımaya mccbur edilir?» lngili«let btınun eevabtnı merakla b«kl#m»kt«dirler. Di§ef tarsftâfl 21 yaşındaki mebulu Lordlüktaft kurtarmak için Öristol şehri dt hftrekete geçmiştir. Lord Stansgate'in eğlu Bristoi'den mebua seçllffllftir. 8e^ menler imza toplamaktadırlar. Aynı zamanda BrUtol belediye relii de. mebus B«n'l dest«kl*di|lnl ilân etmlş ve onun AvarD Kafharasından Lordîar Kamaralıfıa geçmesini Snlemek lçlrı müoadeteye katılacaSım açıkîamısbr. Mebuaun btbtcı Lord 8tan$ttat« l»e bu fnesele ile alâkalı «larak şu «öJİerl «öylemiştin « Lordlann »irâTi. b8yle bir kıymetl kaybetmek korkusundaa ileri geliyor!» Haırri 8. İsvec IM e k t u b l a r ı îsveç hükumeti mesken davasmı nasıl hallediyor ? Ya?*n: Hikmet Tuna İkinci Dünya Harbinden sonra İsveçte inşa edilen evlerin sayısı 100 bini geçti AVARE S Ü M E R SİNEMASIHDA r 8ir Bekârın SE VGİÜLERt f&
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog