Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DORT rT'MHl'RfVPT 22 Şubat 1955 YUNUS NADI GİÎZVL 33 Haftanın Olayları Güreşimizdeki «on hâdlseler Futbol Federasyonunun ycrinde bir kararı Profesyonel futbulcuvu koruyahm Liglerde yıkılan an'ane Atletizmdeki duraklama Güreş kampındaki son hâdisede nin tam manasile bir revizyona tâbi güreşçi de hakiı, idareci de haklı. tutulması zamanı gelmiş ve geçVelhasıl hepsi haklı ama, ortada miştır bile. Artık 105 lira aylık ücbir dünya şampiyonası ve bir hey retle profesyonel rutbolcuları nrakel var ki ışte haksızlık bu hey kavele akdetmeğe sevke'mek bu kelin ve şampiyonluğun kaptırıl hayat pahalılığı karşısında gülünç ması ihtimalinde. bir haırkettir. İsmtt Atlı, Adil Atan ve Tevfik Profesyonel ftıtbolcularla kul'ib Yücenin kampı terketmeleri biz idarecileri arasında büyük bir ihce hem doğrudur ve hem de d?ğ tilâf meselegi halinde olan bu hâru değildir. Fakat federasyonun I disenin futbol federnsyonu tarafında. dünva güreş âleminde şöhret j dan bir an evvel halli icab etmek=ahib! olan pehlivanlarımızla ve on ! tedir. Işte fecı mi?>ali. Beykoz kuların hususi hayatlarile yakındsn | lübü. alâkadar olması lpzımdır. *** Bu aracia Mustafa Dağista"lı. gibi, . Bugüne kadar liglerde b ! r an'ane . . bir dunva şampıvonu ile Ahm°d , , ,. , .... L I . I I » nu ne Ahın°a y ' Bilek gibi büyük • bir kab liyetin raljnı alan mucbır sebeblerle toptan tehir edıîen lig maçlan dnira kampa niçin gelmeriik'eri büyük b r hafta sonra y.apılırca Bu sefer bir istifham olarak ortada dolaşıp toplanan profesyonel tertib kora'te duruyor. | si bu an'aneyi yıkarak ö"ümüz J eki Evveiâ bütün bu hâdiscleıin yo i ovnanması lâzım ?plen ma> 1 luna girmes i»in b!r çare arayahm da, ondan sonda kabahalliyi araya lsrı karsılaşma»! Holayısile Lain en lım. sof'ina tehir etmiş. Ceza vermek bir hâdiseyi kapatOrt«da dolaşan şayial?rq grire bu mak için kâfi değildir. Ası! mesel? ; ^ ^ i n e e h M VfSfıne fsebebi. G , , , t | 1 , R r a . Galata«arahâdiseleri esasından halletmek iç.n j w m p i v o n l u S u Ü T e nnde mübim g a r e t jarfetmckti | gavret sarfetmcktir. ihtirnali olan BPİste güres federa>;yonundan tem sıkt»i Frnprb=h";e r^^cının en «okinü ha^eket ederrk yer^nde ka mında yapılmasını temin etmekrarlar vermesıni b?kliyoruz. Me~e miş!. !e dünya şampivona3ina en ivi bir şekilde iştirakimizin teminidir. Onümü.Tflcki aylarda şehrim'zâe Futbo! federasyofiu. önümüzdeki yapılacak Türkiye M sır mH'î *lm'lli maçlar icin bir tebüğ nesre lcti.rn teması ve Bülkan at'etiznn derek Iftanbuldan 25 futboicuvu müsabakalan için evvelden faa'içalısmalara A^kara, XmW yete eeçtik. Komiteler kuru'du. Fa I ve diğîr böleelerden de bazı oyun kat çal'=Tia'ar nedense seV:t°y? ıı*f 1 cuiarm bu cal'.şma'ara katı$acakUrı radı, Havaların cok ivi g;t ği ve DolmRbahce stndının bo$ olduğu ] futbol federesyonu baskanı H=5»n Folat tarafndan acklandı. Hâ bu haftn'arda acpha piçti t^mire ! mi'Mz? A^^tler'm'? i di=e bu değil. Afl hâdi«e. ilk defa bas.layamız olarak futbol federasyonu'un nn mart ^vında pite cık'p da. V12 r trenöre yardımcı olarsk bir kült'r mavısts vaiılacak Tü kiye M'sır | 1 atletizm rrillî rrü»aba1!isına bir an ' fizik mütchas«ısının ds tavi*ı »di mesidir. Heie bu iş icin en e!vak j evvel harıHannvs olır. Çükü j olanı, Abbas Sakaryanın seçilmi» | mavı.'ın :'V gürf."H?n 20 îrtç kaolmasıdır. [ r l a r stad jirniü't'k «enlik!' tirak edeceklerin e m r " J o Hniuk 9AN Profesvonel futbol ta!imatnam»si caktır. c: RADYO Bugünkü projrram ISTANBUL inkıiâbları nasıl koruyabiliriz? Yazan: Kem?l Öztürk (Yenice) Bu mevzuda evvelâ inküâpların mahivet ve hususiyetlerini ana hatlarile ve tamamen objektif me totlarla incelemek. ondan »onra onlan korumak için alınması lâzım gelen tedbirler. üzerinde durmak icabeder. Korunmak iatedıği mİ2 müesseseleri ne kadar yakından tarursak, onları korumak için alacağımız tedbirler de o nısbetU' isabetli olur. I İnkılâplarımızm Hususiyet leri: Girişilen müteaddıt inküâpların herbirinin kendi bünyesine has hareketlerinden bajka, hepsine ra ci bazı müşterek hususiyetler var dır: 1 tnkilâplanmıan, cemiyetitnizin tarihî tekâmülünün zaruri birer neticeleri olduğu pek iddio edilemez. Bilâkis onlar. diğer mil letlerin tarih! gelişmesine ayak nydurmıyarak geri kahşımınn neticeleridir. Eger cemiyetimiıin, Inkilâplara kendiliğinden ihtiyaç duyacak kadar tekimül etmesi ramanı beklense idi, bugünkü iıı kilâplânn hiç birisi 30 sene evvel yapmamak ve daha senelerce de beklemek icap ederdi. 2 İnkilaplanmızın bir husu•iyeti de cemiyetimize üstten aşağıya doğru gelmis, olmasıdır. Hal buki sosyal inkilâplarda ideal olan. onların cemiyetin alt tabakalanndan yukarıya dogru geliş ineleridir. Ancak bu takdirde sağ lam ve geniş kaideler üzerine ©turmuş olurlar . 3 Yine inkilâplanmız, husuei bir sosyal âtmosfer içerisinde ortaya atılmış ve bu atmosferden istifade edilerek eemiyete mal edilmek istenmiştir. İnkilâp senelerinde mületimiz, bir taraftan köhne istibdat idarefinden. bir ta raftan da amsnsız düşman istili sından kurtulmamn sevind ve ssrhoşlusru içinde idi İste bu müs teçna zomandan istifade edilerek inkilâplar fiiliyata konmuştur. İn kilâo öncüleri bu k?btl ileri hareketler için hövle hususi zaman ların lüzumuna inanıyorlar. aksi t'kHirde cemivştin mukavemetinin tahmmul eoîıttiez şiduettA f>is.r.pj.nı irirak edivorlardı. Tarıhi mitaller hunu Sfisterlyordu. Z»m»ın ivi «ccilmiş. müstesna fu ıt kacınlmıstı. tl Simdi m»hiveti bizce maK'n olan ve muasır medenl toplıı'uklsr arasında bekamızın esas »artianrvian sevılan inkilâplannvzı nnsıl konıvabiliriî? Birer sosvıl hareket olan inkilânları korumanin vpaâne çaresi c<~*ivpte m = l etmektir... Eser onlan eemivetimize mal edfhilirsek artık ortada inkilSpları koruma diye bir mesele kalmıvmaktır. Eğpr cemiyetimiz onları benimsemezşp »lın=c»k koru ma tedbirleri ile bu isi ilânihaye yiirütmege imkân olmıyaeaktır. îste mevıuumuz bu noktada iki veche arzetmektedir: 1 İnkilanlan eemiyete nasıl mal edebiliriz? 2 Onlan, tamamile cemiyetin malı oluncaya kadar. nasıl koruyabiliriz? Demek oluyor ki, bir taraftan onları eemiyete mal etımek için devamlı ve uzun vsdeli karekten ,.haiz tedbirler alacagız. bir taraf^ftan da bu tedbirler semerelerini £,verinceye kadar, rr>.uvakk?t ma.j^Jıiyette koruma çarelerine baş vu racağız. Simdi bunlan biraz daha yakın ğ/dan görelim: . 9 ; 1 İnkilâpları eemiyete nasıl . j ^ a l edebiliriz? j, Bu, cemiyetimizi inkilâolanmıseviyesine ulaştırmak, fertm*ıa .^eri bu ileri hamlelerin lüzum ve .2aruretini idrak edecek duruma 3 ^getirmekle mümkündür. Bu huahnaeak tedbirlerin hususi g iusta ve ce iS jyeti, devamlı. uzun vadeli ,rmiyetin töptan kalkınması ile alâ .JJcalı olmalsrıdır. ^ Bu tedbirleri, inkilâplnrımızın .jjrukanda Eöidü&ümüz hususiyctleri ve cemiyetimizin bünyesi za ruri kîlmaktadır. İnkilâplanmız tarihî takâmülüneticesi olmadıgına göre. fgmüzün ^cemiyetimizi terakki ettirerek ; "«nların seviyesine ulaştırmamız lfizımdır. Yine bu hamleler alt tebakadan gelmediği için. a!t tabakayı bu kabil hareketler yapabilecek duruma vükseltmemiz irap eder An cak hun'arı vapabildiğimiz takdir | de cemiyetimizle inki'îr>!ar'm« "•'birbirine tPtahuk edecektir Aksi *r 1 lüzumlu şartları ve tatbik edilecek metotları incelemeğe mevzu umuz müseit değildir. Fertlerin hayat seviyesini yükseltmeğe ma tuf her türlü tedbir bu kategorıye girer. İrkilâolarmızın baş düşmanı oian teassup ve irtica cnhillerden çok fakirler srasında müsaıt zemini bulmaktadır. Bu osıkolojik ve dinî inanışlann bir neticesidir. Bu dünyada refahı ve rahatlığı bulamıyan yoksul f»rt. ümidini başka dünvalard» vsdedilen nimetlere baglamaktadır. Kültür se viyesi ayni olan iki kişiden ekseriya fnkir olanı daha mutasssıptır. Binaenaleyh fakirliŞi ortadan kaldırmak. cehaletle mücadeledcn önce gelmektedir. Z«ten inkilip gibi mühim sosyal hâdisenin mEhiyetini ve kıymetini idrak edebilecek kültür «eviyesine erişebilmek dahi. muayyen bir tahsil kademesini ikmâl etmekle mümkündür. Bu ise bir malî imkân meselesidir. Demçk ki iktisaden gelişme kültürel kalkın ma için bir ön şarttır. Bu sahada alacağımız her tedbir ayni zamanda inkilâplarımızın istediği tipte insan yetiştirme mize yardım edeeektir. Bir zaman gelecektir ki bu insanlar o ileri hareketleri birer normal vakıa olarak kabul edecek duruma gire ceklerdir. Işte o zaman inkilâp sa hibini bulmuj olacaktır. b) Kültürel kalkınmamızın iktisadî gelişmemizi t^kip etrnesi ve onunla birlikte terakki etmesi zaruridir. Cemiyet hu iki ayak ııze rinde durur. Inkilâplar. yalnız K« sesi dolu fertlerden müteşekkil cemiyetle iktifa etmez. onlan ayni zamanda kafası nurlu fertlcr de ister .Fertlerin kültür bakımm dan ilerlemesi için alacaöımız her tedbir. dolayısile inkilâplarımızın yerleşmesini temin ederektir Çünkü kültürlü fertler onlaru; kı\metini idrak edecek ve benı.n siyecektir. Zaten »rzu edilen de on ların bu yolda benimsenmesidir. İnkilâplanmız münevverierimizin düşünüş tarzına uvma'l.^ı için •»hücey*. «ar«z«de^iMiıv Onları tehdit eden cehalettir. Cahil kım selerin düşünce tarzına mutabık degillerdir. Kültürel tedbirleri de sıralamak tan kaçınıyoruz. Biz bununla. fert lere ilmi metotlara a^re düsünme ği öğreten bütün faaliyetleri kastediyoruz. Bu meselede mühim birer mevzu gibi gözüken din ve ahlâkın üzerinde durmuyoruz. Çünkü inkilâplanmızı tehdit eden meseleler arasında bunlann rolüne inan mıvoruz. Gerçi insanlarda bulunduklan zamanın ahlâkmı tcnkit etme temayülü vardır. Fakat bu, hakikatin ifadesinden ziyade psikololoiik bir halin ifadesidir. Tarihin her devrinde ve her cemiyette gö rülmüttür. Bugün cemiyetimizde ahlâki bir buhr»n olduğunu ve bunun inkilâplârımm tehdit ettiğini zannetmiyoruz. Zamanımızda kin kisvesine burünen irtica da dinle her hangi bir »arsıntının veya yalnız anlamanın eseri değil, tamamile ceha letin bir neticesidir. Kültürel sa hada alâcajımız tedbirler bunu da ayni tamanda halletmiş olacak tir. Burada bir noktaya temas etmek lâzımdır: Din adamlarının yetiştirilmesine hususi ehemmiyet vermek tek başına netiee saâ lamaz. Biz din adamlarının cemiyetteki rolünü kücüm«PTiiyorum. Fakat onlnra hususi ehemmiyet vermeği de meselenin şumülü ile mütenasip hulmuyoruz. Dava esnasında halledilmek isteniyorsa din adamları gibi mahdut bir lüm renin yetiştirilmesinden ziyade, bütün bir cemiyetin inkişâfı ele ele alınmalı ve halledilmelidir. Bu suretle mevziî tedbirlcrden ka çmılmış, umumi çarelere gidilmiş olur. Kültürlü bir cemiyette cahil din adamı zaten barınamaz. Bu nure*}e irtica menbaı olan softaîar ta=fıyeye uğrar. irtica ile mücadele. din adamım hususî tarzda yetiştirme gibi münferid m ı 1°ler hakikatte cehaletle mücadele denen umumi tedbirin birer veçK^sidir. Onun şümulü dahilinderiir. înkılâblarımıztn cemiyetimize mal adüebilmesi için zarur! olan bu iki tedbir, ktisadi ve kültürel kalkınma tedbirleri istikbale matuf faaliyetleıdir. Bunlardan femere tünak ^arrana mütevakk.ftır. Bunlar inkılâblarımızm tedricen ve esaslı olarak yerleşme sinı tem;n eder. Fakat bu neticeyi elde edinciye kadar rmli hawr teh likelere karşı. tedbirler almamu ıcab »tmektedir Bu suretle söıü «koruyucu tedbirlere» getirmiş oluvoruz. Inkılâblarımızı tamamile cemivptin malı oluncıya kadar, nasıl koruyabillriı? Bugün inkıâblarlmmn tehllkplere maruz bulundugu bir vâkıa ve bu tehlikelere kanjı tedbirler almak oa bir zarurettir. Ahnması zsruri olan korunma tecihirlerinin başlıoa ; ki hususiyeti olmalıdır. Bunlardan biri mu vakkat clmaları, diğeri de cezai Isminin mahfuz tutulmasını isteyen bir okuyucumuz. Galatasaray Feneıbahçe bssketbol maçında bız*at »ahid olduğu bazı uygunsnz hareketler hakkında IU HusUsUıı açıkhvor: »1949 senesi yaz aylarında gaz»teniz e neşredılen bir makaiede. Spoı ve Sergi Sarayında yapılen Avrupa «üreş şampıyonasında, bazi kendini bilmeılerin tribünlerin aitına girip bayanlann bacaklarını seyrettiklerini ve hattâ elle tecavüırde de bulundukları işaret edilmiş ve «lâkadarların dikkat naînrı ANKAKA çekiimişti. Işte ayhı durum altı sene sonra 7 3? Acılif ve program 7 30 K a ı nıi sahah m ü î i i l ' ? l ı 7.43 Hab"r i ddha lecı bir ş?kilde son Galutaanler 8,09 Hafıf muzik ı Pl ı 8.10 ray • Feneroahçe maçında teker iır i"a'uri İhtiyaç rnaddelçri fiat iistMİ etmijtır. Keyhyet aynca bir fotog8.40 Sarkıiar ıpî.ı 'j «0 Müzik ' P i . ı rutla te;bit edilmiş ve bu fotogaf 9 M ÇeşMlı Türk muzıf.: ıPl.ı da bir sabah gazetesinde neşıedılmiştir. Millî bayramlaıda Taksım11.5S Açılı; ve prtıgrpm 12 00 Werde kurulan tribünlerin altında tl« ns*r Mulier. Wa>ne K,nş oıkes ralorı rezaletin yapıldığına şahid 'Pl.ı 12 ."0 Behiye Aksoyoan »arkı ayni !ar 13 00 H«berl#r 13 15 Ö Öe!e I olduğumu Zİkıetmek lüîumunu va nusiği ıpı.ı 1330 Rnrtyo .«alon or tpnî ve ahlâki bir borç biliyoıum. kestrası 14.00 Tikret Kıırinoğlu. Zehra Küçiik ve Ulviye Hekimciden Htdisenin müessifliğini ve çirkın sarkıtar 14.30 Beraber tiirkıiler lığini ilk deia ortaya koyan miih1'. 45 SiZ eserieri (Pl.ı 15.00 Hafta teıem gdzetenizın bunu elkârı umıı kompoıitbtü (Pl.ı 19 a J u n e Chrljty. Billy Erkf'tn den melodiier momiyeye bir deta daha duyurnıasm:. gecenin saat 10 unda Beyoğlu 'Pl.ı 16 O.ı Kapanı». cadrlfl.srınde polis kadın gezdireyapanUrı yakaıa18.58 Açılış ve program 17 00 Oda rek sarkıntılık nuıziği ı P l . , 17.45 R a n V o skordeoı mağa çalışan Emniyet teşküâtımıorkeîtratı İS 00 Ra^r, :; P inaüizce Zin, hiç olmazsa bundan sonraki 13.15 I n c ^ a z 19 no HaberJer 1? 15 rsHhten bir yaprsk 19 20 Mu böyle mühim spor karşıla^malaıın& ve millî bayram günlerinde zaffer tlkardsn | ? r k ı l a r 1» 4J Dlnl d Ah.'âVi musohnne 19 ö5 Talraim böylfc yüz kızartıcı hareketleri 20 00 S»çme mc'odHer 20 15 Hsdyo önlemesi ve müsebbiblerinin de Oa?e1e.i 20 30 Erkekleı toululuJur.ffan sarkılar 21 00 j:rrbeşt a«at şlddetle takib edilerek cezalandı21 15 Temsll 2215 Opera •»•.•e"nl«r rılmaları hu^UKuna dikkat nazarla« « « 22..15 H=flf snlnlnr ıpl.ı rutın çekilmesinı rica edcrım.» 22 4ü Haberler 2.100 Büvıik a i a t ler IPl , M.30 Danı ani/iii H l ı 2400 Kapanıj. 12.27 Açılll ve program 12.30 $arkılar; okuy»n: Riîa Rit 1300 Türküler; okuyan: Fntma TUkkân 13.15 ŞaiKuar; okuyan: Şukran Özer 13.45 Haberler 14.00 Dans muzigi (Pl.) 14.13 PlâklarU orkestr« konseri 1*M Hafif melodller ı.Pll 15.00 K«panış. * 17.00 Açılış ve bu.vuK vlrlüoılBr 17.15 Dfins müligi ı P l l 17.35 Akjam müziği ıPl./ 1800 Dans melodiıeri 1S.2II Konuşma İS 30 Radyo kume fasıl heyeti 19.10 Operalardan oıkeslr« parçaları ıpl.ı 18 30 Türküler; p b l okuyan: Aı\ı 5?nws 19.«.i Haberler »0.00 Saz escrieri; çal»nlar: Hndiye Ö*ugeiı ve arkadaslarl 20.15 ftadyo Gazetesi 20.30" Çarkılar: okuyan: Uüi>eren Güvenil 20.45 H o * a r d B a r i o w nrkestımı (Pl.ı Jl 00 garKılor: okuyon: Mııstafa Kovancı 2130 Şiir d u n y ı m ı z : Behçet Kemsl Ç=ığlar 21.40 Sarkıl.irı okuyan: Türkan Diıer 22 10 Piyano dünyasınd» getintiler: Cemsl Reşid Rey 22.10 Dans ıri ızıği ıPl.l J2.4S Müîik merak'.ıları için ' P l . l 23.15 HaberİT 23.30 Ksnıoıyo Borss Progra:n 2.'ı.?.s G«ce VJIISI meiodiieri ı.Pl ) 24 00 K a p c m j . 6AS.6A5A Spor •ah«l«rını bazı edebsi tier rezalethaneye çeviriyor lar. Ahlâk topluluklanndd uyQ>.ık davran malıdir ^ " ^ • . nı zabıtası, spor mın^ • • • • •ı . Okullarda tabiat bilgisi de, türkçe dersleri gibi aksak Kayseri Böhim snkaktan HaU.t Kııyucu fahri mtifeltiflik effiğini belirtcreh diyor ki; Bakıyorum, okuyucvlarımsın çoğu, okullanmızrla öğretilen tiirkçe der&lprinin yetertizliğinden şikâyetçi. Ben de çiftçi bir bnba ohnam hasebile, Kayteride ortaokula qiden çocuğumun. tabiat bilgisi deriterine bahanm. Her akfam sorarım. de/teı leriııi karı^îır\nm. Üç aya yakm bir zaman var ki. Jmım oktıîımdan ne bir rider petiri» yor. nu de tabiat bıigisi kiiabım açıp kartçiırıyor. Bir iki defa çocAğu sıktfttrdım. boktım &onu yok. Sonra okuluna gittim. Öğretmen genç Köy Enstitüstinden vıezını. bir köy öğretmeni iml?. Ortaokııla hoca. bulaınadıklan için tutmuş tabiat bilgisi dersini bu ğöretmene verm\$ler. Öğretmenle şöylç bir iki Idf ctük. Daha <(no diüni dpğru diirtist konuıtamıyor. Heit toprak bilyisindvn. hayvanattan. hele teşrihfizyoloji. anatomi dediğimiz vücud bilgisinden hiç haberi yok. Yaya kalan yalnii tiirkçe dersleri değildir. Bugün hiç kimsenin haberi olmadan koskoça bir ktiltürümüz giime gidiyor, Subayların terfi kanunu kısmen olsun çıkamaz mı? Bari deniz otobüsleri merhabasız geçmesin Atletizm haherleri Varşova. 21 (SHA) Wrocl'wda (Polonya) yspılan atletizm müsabakalarında atlet Rut. çekic atDün akşsm İstanbul prof*'yonPİ rrada 57 M. 60 Hk bir derece yap liai tetıb komitesi. gürültülü bir mıştır. toplantı yapmıştır. Profe«\onel liein kuruldueu dört Kapalı pi"t ftletizm ksr?ı!a?mslarında Polonyalı at!et Prywer gül Eener'enberi mühim sebeblerle tehir erülen maçlşr bir hsfta sonra leyi 15 M. 35 e atmıstır. ÂftTerilAda yapılan kapalı pH W4n\ır\urn< b«»son. tijp^r.t^a biratletizm müsabakalprma iştirak e denbire ortaya futbol müsabaka ve den ftlet NieUen. 12 mart ta:ihine profesyonel! k talimatnamesi meykadar Birlesik Amer ksda kalHık dana cıkmı^tır. Malum olduğu üzere bu hafta tan sonra Avrupaya hareket ?deAnkarada. dünya ordu!arar=sı fut '. cektirbol şampiyona=! için Türk ve Fran j BuenosAyres'te yapılan atletizm sız orrlu takımlsrı karsilasscnktır müs»h?kalarınd» iki Arjantinli atTürk ordu takımında dört profesSOl.HAN SAfiA: let, iki güney Amerika rekoıunu yonel takıma mensub oyunculsr yer 1 Istanbulda çlngenelerin oturdukkırmıştır. alacağınd^n bu haftaki profpsyone! ları seml ımürekkeb kelimeı. 2 BeySuarez 10000 metrede 30"30". ka j lia mscları toptan tehir edilerfk. gire rnkib oluş uki kelimeı. 3 Ktin din atleti Abellan da di«k atmada ligin en sonunda oynanmasma ka niakbi.ll taraflanndan, bir ioru takısı. 4 Tersi hayvan yemlerindendir, ced46 M. 05 lik bir derece yaparak re rar verilmiştir l e r m m n Anadriudm Rıımeliye bunkor kırmışlardır. Bu hu5UJ=taki karfrın lehinde Fe larla geçtiklerl tariht* yazıhdır. S 19 mart günü San Sebasten şeh nerhahre. Besiktss. AHalet. Fmni Dıızinen'n y»rı«.ndB" bir fazla İnsan 6 Birbirlnin benzerl rinde yapılacsk olan kroskontriye yet ve Bevkoz: aleyhindp de Gala (iki kelimel kocaoğlan (iki kelime). 7 Hristiyaniştirak edecek olan Mihalic çalış tasaray. Kasımpaşa. İstanbulspor ların din adamlarının iki başı. bazı malarına başlamıçtır. kulüblerî rev vemisler. Beyoğlu kapıların ö ıl«ı ı rlckı engel. S Sabır ile onun vapr?{> ipek ol = bilir. insaf Mihalic, henüz ismi belli olmıyan spor da müstenkif kalmıştır. Bu arada münaknşanın büyüme sahibleri ne onun ne de kebabın yan» dığer iki Yugoslav atleti için Yumasınfl rarı olamazlar. «:nde üç hafta evvel profesyonel ligosltvyayı temsll edecektir. Vl'KARIDAN AŞAfilYA: Rin gene ordu takırrımızın Suriyeye I Bngazda bir iskele (mürekkeb aitmesi (Üolayısile tehir edildiai za kelime). 2 Fasıl heyeti erkânır.dan müeyyideleri bulunmalandır. Müş man bir hafta sonr» oynanması key birinin çaldığı. Osmnnlı Padişahların» dan biri. 3 C'ngenelerln »attıkıarl terek vasıfları bunlar olması icab fivti olmuştur. bir cins ot. 4 Kuliuk ve Ibariet etm* eden tedbirleri teker teker sıraÜç hafta evvel de elde mevcurl isl leski terimi. 5 Herhangi bir lamak ne faydalı, ne de mümkün olan talimatnamenin bu h=fta tat oyunda ayni sayıyı kazanıp müfavi dür. Çünkü bunlann kemıyet ve bik mevkiıne konması bazı kulüb durumn düjme hali. çok sukür bu sekeyfiyetini zaman ve şartlar tayin lerin itirazına yol açmıjtır. Bu hu ne onu görmertik gibl birsey. 6 Buğday tozu. n»ta. bir bsnkâmızın adı eder. Yalnız bu kabil tedbirlerin susta aleyhte :ey veren üç kulüb. ' Çevrilinc* »Herşeyi hükmü ve alınabilmesi için lüzumlu tek bir keyf'yeti en yüksek merci olan Fut hududu için» «lır. manoıın» gelir, bir bol Federasyonuna bildirerek nihaî takı. 8 Kazılıp karıştırılış. ana şarta temas edeceğiz: j • Biîce böyle tedbirlerin alına karnrın ahnmasını i;temişlerdir. Eu haftaki maçlar devre sonuna btrakıldı BULMAC ır1 III Otobüt tervislerindeki muvazenesizlik dikkate çarpıyor Okujuculanmızdan (F. T.) diyoı ki: tlgililer tfkzib Uzerlne tekzib yağdırsınlar. Beyoğlunda akşam sastlerindeki trafik manzarası «udur: 1 Tüne! hattında. volcu sayısından çok otobüs islemektedir. 2 Gene içlerinde üç. be| yoicu cu ile ve bazan üç tane arka arksya Eminönü • Taksim arabaları geçip gltmektedir. 3 Ancak yarım saatte bir Beyazıd ring seferi yapan otobüsleı gelmektedir. İlaililırden alâka bekliyoruı. | Büvükderede Çayırbaşı Öz apafPiyade Yarbayı Hakkı Görür. subayların Terfi Kanununun bir tür tımar.mda oturan Bayan Nadire lü çıkmadıftmdan şikâyet etmekte Öz. Çayırbaşı civarında mükemmel ve sözlerin? »unları eklemektedir: bir kurtarma iskelesi olduğu hâld» Mezkur kanunun tümünü çıkar Boğaziçi vapurlannın buraya u?mak imkânsızlığı mevcudsa, yüz ratılmadışını yszmakta v^ bu clvar lerce «ubayı ve 954 ağustosunc.a sâkinierinin Büvükderede vapiir» Harb Akademilerini Kurmay ola J dan indikten sonra hayli yol yurü. rak bitiren ve ellerinde kurmay ol i mpk mecburiyetinde kaldıklarınduklarına dair şahadetnameleri dan şikâyet etmektedir. Okuyucumuz hiç olmazsa yaknv bulunan, faıtat bu haklarından istifade edememekte olanların hak da sefere girecek deniz otobüsleri^ larının te*e!den verilmesini iağla nin Çayırbaşı iskleslne uğramala» vacak olan kanun kısmının bir an ! rını istemîXtedir. evvel çikartılmasını ilglli raakamŞehzadebaşı açıltın! lardan rica ederim. Emekli oğretmen Sadiye Akkayâ 50 kuruşu normal diyor ki: Yeni inşa edilen yurcllar binala. saymıyor nnm önünden Şehzade camiine B. Mustafa Tarım, batı |oför'ekadar (ki köhne bir tiyâtro ile harin ipsafsızlığ'.ndan şikâyet etmek rabe halinde bir kaç dükkân) açte ve Aksaraydan Şişhaneye çıkan makla muazzam yurd binaları. Tbbir dolmuş şaförünün kendisinden rahimpaşa medresesi ve Şehîade 50 kuruş aldığını yazmaktadır. eamii bütün ihtişamile ortaya çıkacakhr. Bunu alâkalılardan bekSarıyerliler, alâkadan liyoruz. memnun Ii 1 1 || 1 1 1» ın ı I • m ı 111. ""takd'fde zayıf bir vücu^a eiydiril j miş bol bir elbise sibi iğreti ve yabancı kalacktır. S > a sola yer =g lestirilorı tvrnnk vatkalar nev'inl^den almprak koruma tedbirleri bizi hedefe ulaftiram'"ar«ktır. Ya pars&ımıı is ravıf vüeudu ffeliçtirrrr=Vtpn iharettir Bunun icin de bsslıfa iki ana davammn haliea) İktisadi kalkınmamızın temi ni. b)l KiHtürel kalkmmamızın ts hakuku Yalnız bu iki şartı ileri sürerken Udadî metottarı k?çınıyor VP tali meselelpri bun'snn sa*nu!ii dahilinde müt«14a edivoruz. İn?an lar için de ekmek fikirden önrc geldiğinden. iktisadi kalkıimsT zı fikrî «elişmemizden önce zikrediyoruz. «1) İktisadî kalkınmamız için bilmesi ve semere vermesi için yalnız bir şart lâzım Ve kftfid;r: Idare edenlerin: cemiyetin yüksek menfaatlerint günlük politika nın ve şahsi menfaatlerin üstünd« tutmaları, vatanperver kimseler otmalan... Bu olduğu takdirde. lüzumlu âtmosfer. teşkilât ve mevzuat gibi tâli meneieler kolavlıkla hallîdılir. Bunlar umumî lartın birer neticelerinden ibaıet tiı Inkılfib seneleıi, onu takib eden yı.lar hattâ çok yakın tarnanlar bize bunun en yakın misallerini vermiş bulunuyor. İdare edenlerin hünü niyetinin, koruma tedbulerinde, nasıl müsbet neticeler verdiğini son hâdiseler bulunuyor. Memleketimizin kabul etmiş olduğu çok partili rejim ile inkılâbIanmızın, vukarıda temas ettiğimiz, hususiyetleri gözönüne ahnırsa idare edenlerin haiz olma=ı lâzım gvlen vasıfların ehemmiveti daha iy: anlaşıhr. Bir taraftan ekseriyetin reyi ile iş başına gelmek, bir taraftan da gene ekseriyetin henüz benimseyemediği mü esseseleri korumak telifi zor, husmî vasıflar istiyen ve asla zaaf gösterilmemesi icab eHen bir 'ştir. Netiee olarak diyebiliriz ki; bir tarsftan irkılâblanmızı konımaya matuf ve hal hazır tehlikeleri önliyecek mu^•akkat tedbirleri alırken bit taraftan da cemiyetimizi teşkil eden ferdleri inkılablan benimsiyebilecek karnı tok, kafası nurlu hale getirmek için fa»liyet sarfetmeliyit. Onları inkılâblara Üyık seviyeye yükseltmeli ve hakikî s»hibi kılmalıyı» Inkılâblarımıeın istikbali de bu suretle garanti alhna alınmış olur. Yugoılavya italya B basketbol karşılaşmaıı Belgrad, 21 (SHA) 27 şubat günü Romfda. İtalya basketbol B takımı ile karşılasacak olan Yugo«lavy» B takımı açaŞıdaki oyuncu la'dan mürekkeb olacaktır. Andrijafevic. Konjoviç, Pavnsoviç. Popoviç (Kızılvıldız), Sij cic (Paıtizan). Miler. K?ndus (ASK Lubliana). Kapel. Brumen (Lubliana). Minja (Proleter), Rajkov'ç (BSK Belarad). Spiljak (Mladost Zaffreb). Kocijan (Mont, Zagreb). Dobranic (Karlovsc). R AİŞ| i L E S 1 RİOİL İA İN Ç|ı G IİR m P A EİB A K A A D clull A V i Z E I L AM K D •İAİR 1İF E * E A N I LİA N * N İstanbul Belediyesi ŞEHİR 1İVA1KOLAR1 SaSt 21 de , Sarıyerden Ali Çobanoğlu diyor ki: «Geçenlrrde bu sürunlarda Sarıyer helalarından «ikâyet etmiçtim Bu neşriyat derhal tesirini gösterdi ve köyümüzün s«nc muhtan B. Hikmetin dplâletile burası arzulanan hale ^etirildi. Snrıyer halkınm Şopen'in ruhunu tâciz ihtiyaç ve dileklerine büyük bir alâka gösteren muhtarımıza bütün ed«n matem marşı Emekli Albay Necdet Topçu di köy halkı adma teşekkür ederim.» yor ki: «Çok sevgili arkadaşım Süreyva Paşanın cenaze merasimine iştirak ettim. Bu mukaddes vazife esnasında »ahidi olduğum nahoş bir falsodan bahsetmek istiyorum. Bir kıt'anın askeri bandosu Şopen'in matem marşını çaldı Ben X 18 yıllık. uzBtmah jandanrı» slafranga muslkiden anlamam. Fa• onbaşısı N. S. Yazıyor: kat bu havayı artık trber bildijim ;; «6146 sayılı kanunla yaş * için her noktası hahzamdadır. P»şa da musikiyi sev*rdi am« böy " haddlmiz 48 e çıkarıldı. Ancak • lesini degil. Süreyyanm ve Şo <', mevzuat. biz uzatmalı landar • pen'in âhirette bile rahatlarını bo İ malara emeklilik. ikramive 4 zacak bir tarzda. falsolar dolusu • doğum. ölüm, evlenme, çocuk * • çalınan bu marşı hangi bando çaidı • zammı. vazife sırafinda şehi^ • ise daha doğrusu hangi $ahıs ta • ve malul oldugumuzda kenHi + rafından idare ediydiyse müîik • mize ve kanunî mirascıl.vı * 1 derslerinin elifbesine baştan baş • mıza mas; bağlanması gibi hi ; • 4 bir hî>kkı tanımamaktadır. Her • lamak gerekir. ; Resmî zevat, ecnebiler ve ceAaze t an tehlikelerle göğüs 2ÖE İ.«P + yol boyundaki ev • bulunduBumuza göre: ölüm ve * alayının halkı bu kakofoniyi işitti. Bizim 4 m«löliy#t bizim icin her nn • zamanımızda bandolarda bulunan j f muk«4derdir. Ni».=klm 3 vıl X neferler ile şimdiki Mehmedoik ve I • evvel vazife sırasında şehiH * erbaşların bir farkı yöktut Na»ıl 4 olan bir uzatmalı arkaHaâırriıöğretilirse öyle çalınır. Naaıl kl X tın aüeslne ancak me«lek mef> 4 Bahrivenin bandosu marşlarını gu • subini ellerinden geldiği kadaı yet güzel, hatasıı ve armoni ile • vardım edebilmişti. çahyor. • Bize bu hak'ann tanınmasır.ı Sanat enstitüsü memnları X ilgililerden minimini vavrularım adına istirh?m edivorum Mektebe erken gitmek mahzur sayılmamah Bir talebe velisi olan Osman Selçuk, bir cevab yazısında diyor JCI: «Bazı ecnebi akınlarının sistemi bizimki'ere uymuyor» başlığıle «Ilhan B.» imzasile neşredilen yazıyı biz de bir öğr>enci velisi olarak dikkatle okuduk. Kendi çocuâumuz ve tanıdık ailelerden bir çokları yarım gün tedrisat yapan vt yazıda tarif edilen fakat ismi her nedense eizli tutulan okula g'tmektedirler. Ve bu çeşid yarım gün tedrisatından diğer okullara nisbetle üstün bir istifade sağlamaktadırlar. Bu yazının (bir maksadı mahsusla yazılmamış ise) hakikate ve ih. tiyaca uygun bir ciheti yoktur. *>• ken eitmek küçük mahzur ise evine geç dnnmesi ve öğlen yemegini orada tecaıik zorunda kalması daha büyük bir mahzur değil midir? : Uzatmalı jandar*tn»!ar çesidli hak: larını istiyorlar Sigaraların kutularını beğenmiyorum I>?vendrie oturan Hikmet DemÎN el, sigara kutularından bahseden uzun bir mektubunda ezcümle diyor ki: Si<;ar3 kutularının değiştirilerek sevimsiz hale getirilmesi yüzünden bir zam^nlar tiryakilerin en gözds sigaraları olan Büyükkulüb busün en az aranan bir sigara olmuştur. Bu, bir fikir vereteği veıde* Önce Bcğaziçi, şimdi de Uludağ ayni köhne ve asla pratik olmıyan anv balajın içine sokuldu. Zamlara bir şey dempdik amma hiç olmazsa giite] ambaUj ve daha kaliteli tütün bulabilstk... t nın bir derdi bu... Bulgaristanın Spartak basketbol takımı Mısırda K hire. 21 (SHA) Bulgar basVa/an: Aılrea üehıi Tuınvesl. HALID ~.;u., ketbol takımı Spartak. biri KahiFAHR1 OZANSOY rede. dördü de îskenderiyede olmak Her çanemöt ak»amı tslebe gecesıdn üzere beş basketbol karşılaşması Pazartesl akjamları temsil yoktuı yapmak üzere İstanbuldan jehriTe.eton 4İÎSV mize gelmiştir. KO>,1E»İ KISM1 İ E L F A Z E DRAM K1SM1 ALl'lNCI KAT fw\\\M Ordu takımı kampına iltihak eden futbolcular Bu hafta şehrimizde mnçlarını oynamış olan oyuncul?ıdan Fenerli Burhcn. Nedim ve Beşiktaşlı A. İhsan dün akşam ordu tfikımı kampına iltihak etm şlerdir. Avusturya, olimpiyad kayak müsabskalanna hazırlanıyor İnsbruk . 21 (SHA) Cortina H'Ampezzo'da (İtalya) elde edilen kayak neticelerini gözönünde bulunduran Avusturya Ktyak Federasyonu. 1956 olimpiyad oyunlsrında yapılacak kayak tampiyonaaı için takım seçimine başlami|tır. Seleksiyon komitesi kı; «potiarı için 16 kisjlik bir ekip seçmiştir. Yazan. CARLO GOLDONİ Turkçesi: NAZ1M DERSAN Heı oerşemDe «Rsam) taleBt «eve»iı. Sah aksamian temsıı »o*tuı Cumarıesı ve «arsamOa r.ınlerl saat 14.30 da Cocıık Tiydtrosu üram ve ii«wııeJıat pazaı (rıınıen saat 15.30 da matine Ieıefon Ki40t KMINONİJ rKMSIUKRI Cağalnğlu Öğrencı Lokalınde lEskı Halkevıı KURTLAR KUZULAR Yazan: A. N OSTROVSKİ Turkçesi: ÂSUDK ZF.YBEKOĞLU Temsü gıınleri: Perşembe, CKIIT cumartesi, p«zar. Pazat giınleri »t. 15.30 da matine. Cuma akşamı taleıı. fecesidir. Gişeler her gün saat 12 de açılır. Ba«B v« ysyan Cumh ,.• • .• Matüaacılık vt •, « Gazelecilık l\ırk Anonım ŞırRef Ca|aloglu Halkevı sokals No. 30/41 îçtimaî hâdiselerin mahiyetine Wacker Amerikada galib Sahihleıi niifıız elmenrvz, tarihten ders al New York, 21 (A.P.) Viyana NÂZIMF NAlil ve ÇOCL'KI AK mamız ve het ferdin başına bir nın Wfcker'futbol takımı, dün buXazı ı;ıennt nıeo ıa»r« «1eo Mes'ul Mudüı zabıta nıemuru dikmenin imkân rada New York karması ile yapüğı CEVAİ) FEUMİ BAŞKLJ1 sızlığım kabul etmemiz icab eder.. maçı 41 kazanmıjtır. Veli Ekinci adında bir talebe İllâllah şu rötarlardan! okuyucumuz yazıyor: Yeşılköyde oturan emekli KorBir milletin ilerlemesi için. teknik sahadaki işterinin düzenli bir general (R G.) ygzıyor: : Sirkeci • Çekmece banliyö.=ün. e şekilde yürümesi lâzım geldiğini, sayın büyüklerimizdpn istiyoru?. isl»yen trenlerin elektril.ka...v n Evet Türkiyemizde teknik sahalara inşaatı dolayısile tarife^nnrleki önem verilmektedir. Bunun için SBatlene göre haıeketlerinın aksa bir çok »anat enstitüleri açılmıştır.. dığı. bir gün evvel hcparloıle (yaGene Sanat Enstitüsü mezunlan rın saat dokuzdan on yedive kaHar nın Uhsillertni A«vam ettirmek mecburî gecikmeier) haber veınicin, yani bu mezunları millete diği malum bulunmakla beraber, daha faydalı biı hale getiımek icin. her sabah işçi, talebe, memur ve Teknik Oğretrren kulları, Tekniker I s«»rb°st iş sahib frinin bindiği (Yesaat 8.09 da kaİKip Sırve Mühendis Okulları acılmıştır. Fakat Sanat EnstltÜsü mezunlarınm keciye 8.50 de varması lâzım gebu okulların imtihanlarında mu len banliyö treni) muhakkak su. vaffak olamadıklarını görüyoruz. rette yarım saat veya knk dakika Sebebine gelince yalnız öğrencilerin geç geimektedir. Sebebi alâkalılardan soruldukU: çalışmadıklarından değildir; biraz «Posta treni öne geçti. Evvslki da okul sıralarında çalıştırılmadıktıenler geç kaldı, ve nihayet eieklarından dolayıdır. Imtihanlara gire nöğrenciler, ilk trifikasyon inşaatı icablarıl.» ceolarak karşılannda aritmetik ve vabı ile karşılaııllyor. Kabul, kabul ama, hani hoparlör geometri derslerini görünc» şaşınyorlar Çünkü Sanat Englîttisüniin Bsat dokuîdan »onra mecburî geson sınıfında ne aritmetik ve n« de cikme olacağını bildirmişti? Bunlar Beometri derslerini görmüşlerdlr. dokuzdan evvel. Her gün gecıken bu tren yolcusu Son sınıfta bu iki ders program dahiünde ögTetilse öğrencilerin işçinin işverene. talebenin mektemuvaffak olma ihtimalleri meveud bine, memurun âmirine artık söyolduğu gibi. imtihanı kazananların leyec«k maweti kalmadı!. Gene aynca sorarız: Acaba dosayısı da artacaktır. Ah! Şu büyüklerimiz, bu derin kuzda vazifesi başında bulunması yaramıza bir çare bulup bizleri lâzım gelen D. D. Yoiları memur sevindirseler, bizim de hayata kar ve müstahdemini yarım saat veva şı olan zevklerimiz artmış olur Kİ. daha fazla geç kalsalar İşletme Mü onlara haygtunız boyunca minnet dilrü veya ftmirleri hof görüıier miT tar kahrii Gazete'er gigara aleyhine kampanya açsm Teşvikiyede Şakayik sokakta 27 numarada oturan Erdoğan İşmen, sigaranın kanssr yaptığı Ttrafm etrafındaki habeder karsısmda. gâzetelerin «' S « r a l l ] n M r a r ! a . , n ı belirten yazı'P.r yazarak b r kampanya açmalarını teklif ve Tekel İdaresine de sigaranııı zarannı azaltacak tedbirlerin almmasını tavsiye etmektedir DÜŞÜNCEMİZ: I!k msrhale, vapurlarda sigara içiimiven.bir salonun mutlaka bulurîdurulrnasıdır. Fakat levha m=kla değil, mutlaka sigara içmertıekle Ve içirtmemekle bu kada' r ı n ı "ğlayalım, şimdilik memnun oluıuz. Maksim 1'ıjatr.ı.unda ISTA.SBLL OPKKKTI Her akşam saat 21 de TKAKİK V İ Z t N D E N Ooeret 3 perde zar saat 15 te matine Çarşamba matlnesı rıalka cumartesi matinesi taie •'ıpve tPtızilaıiıdır PetÇarşamba. cumartesi. pasembe Eeceleri taıebeye temüâthdır. Pazartesi eeceleri de temsil var KL'CÜK OYUN OLMASAYD1 Komedi 3 perde Yazan: Andre ROUSSİN Çe\iren: Prof. Bedreddin TTJNCEL Sahneye knvan: Muhsin ERTLĞRUL Ç^rşambadan başka her ıst tam 21 de r > r \ M \ l " Cuma (talebe) Pazar matlr.e saat tam 17 de Telefon: 40276
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog