Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

fe fırbat 1*55 iSON Gays nedir? rtadoğuda hummalı bir f?aliyet eöze çarpmaktadır. Geçenlerde Bağdadı zı>aret ederek Irak idarecileri ile Türk Irak paktına dair jröriişmeler yapmış olan İTrdün Kralı Huseyin şimdi Mısırdadır ve aynı nıevzuu Bashakan Nasır ile müzakere etmesi beklenmektedir. Evvelki eiin Kahireden geçmiş olan İnsiliz Dış İşleri Bakanı Eden'in de Tiirk Irak paktı ve bu pakt karşısında Mısırın durunıu etrafında Nasır ile temaslarda bulunduğu bilinmektedir. Diğer taraftan Mısırın iki numaralı adamı addedilen «Millî İstikanıet Bakanı» Salih Salem Liibnan ile Suriyede dolasmakta ve onıın da Türk Irak paktına dair eorüsmeler yaptığı eirlentnemektfldir. Bir taraftan t'rdünün ve diğer taraftan Liibnan ile Suriyenin varmak istedikleri eaye nedir? Bu suali. resmî bir ağızla, şu şekilde cevablandınyorlar: « Mısır ile Irak arasmda patiak veren ihrilâfı yatıştırmak. Kahire ile Bağdadı nzlaştırmak!» Mısır ve daha sonra Suurfî Arabistan ile himayesi altmHa hıılıınan Yemen. Türk Irak paktına karşı giddetle cephe almışlar ve Arab rnemleketlermden herhansri birinin Arab olmıyan bir devletle karşılıklı miidafaa andlaşması akdermesinin bir nevi «ihanet» addedilereğini ile ti sürmüşlerdir. Bunlar. Irak. Türkiye ile andlaşmayı akdetriği gün Arab Birliği müşterek miidafaa paktından ayrılacaklarını da ihtar şeklinde bildirmişlerdir. Şu veya bu tarafın eephesinde arıktan anğa yer almamış bulunsn Ürdün. Liibnan ve Suriye idarecilerile şimdiki temaslar ne gibi bir maksadla yapılmaktadır? Eğer eaye, Türkiye ile Irak arasında kurulması kararlaştınlan andlaşmaya zarar vermemek, bunu geriktirmemek vpi aynı zamanda Kahire ile Bağdad arasmda normal münasehetleri tekrar tesis etmek îse, bu faaliyetten bütün Ortadoeu kazanrlı çıkaraktır. Fakat takib edilen hedef bu değilse, bütün bu temaslar meveud dununn normale eötiirmiyecektir. Arab Birliğine dahil devletler arasında. Türk Irak paktına karsı pnlirikalarını kat'i bir şekilde anklamamış olan devletler Ürdiin, Suriye ve Lübnandır. Bunlar. pakta iltihak edeceklerini söylememişler fakat Mısırın da istediği şekilde Ankara Bağdad işbirliğine karşı •çıktan anğa cephe almayı da reddetmişlerdir. Şimdi Salih Salemin Beyruttaki femasları, Şamda yapacağı eörüsfneler ve diğer taraftan Kahircde İ'rdiin Kralına en yüksek Mısır nişanınin Başbakan Nasır tarafından tevdii mııhakkak ki bu üç Arab devletini Türk Irak paktına karşı cephe almağa sevkermek için girisilmiş manevralardır. Bujrün Türk Irak paktına karsı tahrikleri idare etmekte olan Mısır ile Suudî ArabiMan itPndilerini haklı gostcrmek için diyorlar ki: Arab Birliğini kurtarmak istiyeruz! O Arab Birliği ki bir taraftan Mısırın. diğer taraftan Suudi Arabistanın şahsi ihtiraslara dayanan pnlirikaları yüzünden kuvvetlenememiş. gelişememiştir! Karar arifesinde bulunan Arab mpmleketlerinin iHarerileri bu hakiUati görmemezlikten gelecekler mi? Ömer Sami COŞAR Bir nikâh Dünya pazetesi yazı aılesinden Rahtrı Berksov ile ıngihzce oşretmQnİ Kadrive Yiğıtin nikâh torenleri. dun ssat 1*5.30 oa Izmıt Öğretnıenler lokaünde r. Kendıierım tebnk ederız. H A B grevi rBİR DAKİKA: Dünyanın biiyük petrol Yunanistanda şirketleri itham edildi öğretmenler Bunlar, Birlcşmiş Milletlerin faaliyetleri hakkında rapor neşretmesine mani omuşlar! Londra 21 (a.a.) «Sundey le gizli olarak ele ahnacak ve geExpress» gazetesi, Cenevreden al ne aynı gazeteye göre. Amerikan dığı bir habere atfen dünyanın biı hükumeti bu münasebetle Cenevyük petrol şirketlerinin, bilhassa reye petrol mütehassısları ile takAmerikan şirketlerinin, Birleşmiş viye ediJmiş bir heyet gönderecekMilletlerin kendilerini itham eden tir. bir raporunun yayınlanmasını durBirleşmiş Milletlerin açıklaması durmağa muvaffak olduklarını bilCenevre 21 (a.a.) Yabancı badirmiştır. Bu raporda petrol şir sında çıkan ve dünyanın büyük ketleri Batı Avrupada benzin ve petrol şirketlerinin Birleşmiş Milmakine ya?ı fiatlannı çok yüksek letler Avrupa iktisadî işler komisbir sevivede tutmak maksadile bir yonunun bu şirketleri Batı Avrupetrol karteli kurmakla itham edilpada benzin fiatlannı aşın yükmekte ıdıler. seklıkte tutmak için bir kartel kurGene avnı gazetenın ıddıalanna. , , ,. .... .. , makla itham eden bir raporunun eore. bu raporun butun musved I , , . , , ,, . • vavınlanmasım durdurmak ıçm deleri ya tahrıb edılmış veya emın • b a s k l d a bir yerde saklanmıştır. Bahis konu bulundukların, bildiren su rapor, Gunnar Myrdal'ın başkan haber Cenevredekı ilgili Birleşmiş lığında yayınlanmakta olan Birleş Milletler çevrelerinde «aşırı deremiş Milletlerin Avrupa iktisadî ko cede mübalâğalı» olarak vasıflanAynı çevrelerde bemisyonu bülteninin bir bölümünü dırılmiftır. teşkil edecekti. Fakat bu bülten lirtilHiöine cöre, iktisadi komisyoartık yayınlanmıyacak. sadece hü nun Avrupa hakkındaki bazı etüdkumetlere ve onların Birleşmiş leri hükumetler birinci plâna alıMilletlerdeki müşavirlerine dağıtı narak hazırlamıştır ve ancak hükumetlerle istişarelerden sonra yalacaktır. Gelecek ay Cenevrede bu me=p yınlanacak ve halka dağıtılacaktır. .ıı.ııııııı lllllllintlinillllinmilllllHlinilllllllllllHIIHiııııı ı Pupajelken Büyük Millet Mecîist mebus maaşlannt ve tahsisatlannı, bir kalemde ve beş on dakikada, bir mislinden jazla artınverdi. Sağda solda bu halin sttemlerle, tenkidlerle karşılandığını görüyorvz. Ama yanhş. Zira baş döndürücü bir ş süratle, gittikçe yükselen hayat seviyesine, vatandaşm miitemadiyen artan iştira güci'nıe, saym milletvekiüerimi2in de ayak uydurmalartnı temin etmek, hepimize diişen bir vazife değil de nedir?! D. N. Hemşire Okulunun 30 uncu yıldönttmü dün kutlandı Aksaraydaki Kızılay Hemşire Okulunun 30 uncu yıldönümü münasebetile dün saat 16 da Okul lokalinde bir tören yapılmıştır. Vali ve Belediye Reis Vekili, h Sağlık Müdürü, Kızılay ileri gelenleri, Okulun eski ve yeni mezunlarının hazır bulunduğu toplantıya, okul korosunun söylediği İstiklâl marşı ile başlanmıştır. Okul Müdürü Fatma Bengisu ile Sıdıka Atfsırın, okulun tarihçesi ve çahşmaları hakkındaki geniş izahlarından sonra. Kızılay Başkanı, yeni açılacak Kızılay okulları ve Florans Nigthingale koleji için y gg j ç yapılan çahşmaları anlatmış, Kızılay hemşirelerinın sayı ve kültür seviyelerinin yükseltileceğini söylemiştir. Müteakıben Vali ve Belediye Reis Vekih Fahreddin Kerim Gökay. hemşireliğin değerıni belirten bir konuşma yapmış, okuldaki hocalık hâtıralarından bahsetmiş ve demiştir ki: « Türkün daima asil bir heyecanla üstüne titrediği bir remiz vardır, o da hilâldir. Hilâl, Türk şehidinin mubarek kanı üzerinde tertemiz, kutsal bir remizdir. Hemşire, birleşme, kılidleşme, da yanışmanın temelidir. Okulla beraber, şevk ve iyilik hareketinin bu şehirde bashmış olduğunu görüyor ve şehrin bir Beledive Reısi olarak bundan gurur ve ıftihar duyuyorum.» Töıen sonunda. hemşireliğin dünya ve Türk tarihindeki inkişafını gösteren kıyafetli bir geçid resmi yapılmıştır. Bir hgfdnrmizîn csvahı ütün ilmî. helt tıbbî mevzulann münakaşasına kifayetsizdir. Ne mubarriri bunu idare edebüir, ne okuyucu bunu bekier? Ama arasıra ve hâdi'elerin sevkile hu mevzularla da ilgileniyoruz. Nite kim: Bundan 10 • 12 şün evvel bir hastanın mektubla;;nıa ile ve biı Alman doktorunun himmetile ijilestiğini haber veren bir mektulm. sırf bir insani hareketi takdir için dercermistik. Fu mektub, neşri maksadından başka şeylere yaradı. Hasta sahibleri, ne yap«ınhır?!mektııb sahibinin adresini istedilet; biz de verdik Her hastaya heı ilac, her tedavi iyi gelir mi? eelnıez mı? o bizim bileceğimiz şey değildsr. Bir ıstırabı dindirmek kadar, dineceği ümidini vermek de faydabdır. Biz kendimizden bir şey ilive etmediğimiz o mektubu Wr ilim p.dâmımız okumuş. Alman doktorunun ha ıeket tarzını beğenmiyor. Dedim ya' Bu sütun bu mevzuun münakaşasina tahammül edemez; ama bııns rağmen bu ilim adamımız<n pön derdiği bu mektubu derce mecbuı oldum. Çünkü içinde aynı hastahğın tedavisi nasıl daha doğru oldu ğu izah ediliyor. Ancak bu müna kaşanın dıha fazla ilerlememesi vı işin eğer akademik tahJili icab edi yorsa bunun başka sürunlarda veyı sahifelerde yapılması lüzumun» inandığım için münakaşayı burad* keseceğim. Tıb Fakultesi Nöroloji Kliniği doçenti doktor Kenan Tükel tarafından gönderiuniş olan mektubu aynen aşağıya dercediyorum: Muhterem Burhan Felek Beyfendl, 11 şubat tarlhll gazetede (hazdn blr tedavi macerasıı lslmll ııkranıa okudum. Her"nekadar bu fıkrayı (Muhabere yollle tedavi) ye bir ornek olarak yazdıfınızı lfade ediyorsanız da, blr tarafdan fıkranrn serlevhası. diğer taraftan ilze gelen mektublann mefadından. hlç deşılse. blr havasını sezmemek mumkun yor. Şüphe yok kl. Alman meslekdaşımızm bir Türk hastasma gösterdiğl bu yakın alakB. en azından, ogretiddlr. Hekimllk hakkında o fıkrada yazdığınız veclz sozlere hlç blr şey llave Maaşlarına zam yapılmadığı için istifanemlerini gönderdiler Atina 21 (a.a.) ) Hükumet, 1 ocaktan itibaren bütün memurUrın nıaaslarını yükseîtmeai va'dettiği halde elân sözünü yerinç getirmediği için 4000 kadar profesör ve öğretmen bugün grev ilân etmiştir. Profesörler geçen ekimdenberi bütün öğretrnenlerin aylıklarına yeni para üzerinden bin drahmi zam yapılmasını taleb etmekte idiler. Bu zam, Türk parası ile aşpğı yukarı yüz lira kadar tutmaktadır. Bununla beraber, Yunan anayasası memurlara grev hakkı tanımadığı için profesörlerin istifası, nazarî sahada, sembolık bir grev mahiyetinden ileriye gidemiyecektir. Posta ile gönderilen isrifanameler Atina 21 (A.P.) Hükumetın maaşlarına zam j'apmamasım protpsto eden 4 binden fazla ortaokul ve Hse öğretmeni bugün hükumele istifanamelerini posta ile göndermişlerdir. Memlekette ortaokul ve Hse öğretmenlerinin sayısı 5 bini bulmaktadır. Şimdıki maaş'ar 40 ilâ 90 dolar arasındadır. Hükumst bu maaşlara zam yapamıyacağını bildirmişti. i I j j Qetta 21 (A.P.) Batı Pakistanın bu şehrinde yeniden şiddetli İzmir 21 (Telefonla) Bugün Sofya 21 ^a.a ) Plevne mah c'epremler kpydedilmiştir. Sarsıntı şehrımizde bir rüşvet alma hâdisesi kemesi bir koll°ktif çiftliğin eski i lar üç gürdcnberi devam etmekte olmuştur. Basmahane Emniyet âmirüği komiscr muavinlerinden müdürlerinien dört kişiyi 10 ilâ 15 ', d İ r seneye kadaı" muhtelif hapis ceza ı Şimdiye kadar 12" kişinin öldüğü Hüseyin Sakallı, Burhan adında bir tenekeciden. numaraları evvelce larına mahkum etmiştir. | t?.«bit edılmistir. Nüfusu 82 bini aDiğer taraftan Sofya mahkemesi 1 şan bu şehir sâkinlerinden yarısı tesbit olunan 200 lirayı alırken suç de devlet zahire depolarında 240 ', evlerinden kaçmışlardır. Mahallî üstü yakalanmış, derhal tevkif edihırsızlık vak'asının faili olmaktan j hükumet. halkın iaşesi için tertibal lerek cezaevine gönderilmiştir. Karnavalda kavga suçlu 39 hırsız ve sabotajcı hakalmaktadır. kında muhtelif idam v« hapis ceNew Orleans, 21 (a.a.) Bu saDepremler Velucistan yaylasınjn bah New Orleans'ta karnavala kazaları vermiştir. Bunlardan ikisi kurşuna dizilmek suretile idam ce her tarafında hissedilmiştir. tılan bazı kimselerle polis arasınzasına çarptınlmıştır. Beş kişi 20 sene ve diğerleri de 2 ilâ 15 seneye kadar hapis cezalarına mahkum edilmişlerdir. Bulgaristanda idam edilenler çoğalıyor! Pakistanda zelzele deva m ediyor İzmirde bir komiser muavini rüşvet alırken yakalandı Ispartada esrar kaçakçılığı da bir hâdise çıkmıştır. Polis, hâdiseyi ancak göz yaşaıtıcı bomba,yapan bir şebeke yakalandı lar atmak suretile yatıştırabilmiştTLsparta, 21 (Telefonla) İsparta Bu arada yedi polis yaralanmış ve polisi, uzun bir çalışm»dan sonra, 20 kişi tevkif edilmiştir. bugün, 3 kişilik bir kaçakçı şebeMüfettişler, «Tariş» te kesi yakalamıştır.Bir sivil memur, tetkikler yapıyor bu şebekeyle münasebet tesis et j Ankara, 21 (Telefonla) İzmir miş, bu akşam 3 kaçakçı, 55 kilo esrarla yakalanmıştır. Esrarcılarm, Tariş hakkında yapılan muhtelif esrarlfrı Cevizli köyünden aldıkla şikâyetleri, İktisad ve Ticaret Verını bıldirmeleri üzerine Emniyet kâleti müfettişleri, muhtelif yönMüdürünün de iştirak ettiği bir e lerden tetkike başlamıştır. İşin her kip, geceyarısı bu köye gitmiş, fa türlü söylentiyi önliyecek bir şekat gösterilen aHreste maalesef bir kilde halli için de bizzat İktisad ve Ticaret Vekilj S^tkı Yncalıçın şey bulamamıştır. Yakalanan kaçakçılar adslete kesin bazı tedbirler aldığı görülmektedir. teslim edilmişlerdir. Bu arada Tariş Umum Müdürü Şevket Kayaya bir avlık izin veAmerikada azılı bir rilmiş, tetkik ve tahkik sonuna kagangster nasıl öldürüldii? dar yerine Ticaret Vekâleti kontrnlörü AH Emre get'rilmiştir. New York. 21 (R.) Kendisini j Diğer taraftan, gene Ticaret Veele vereceğinden şüphelendiği gan kilinin de müdahalesile son defa 25ter Joseph Aronowich'i öldüren Fransız heyetile yapılmakta olan gangster Auguste Robles, işlediği pmuk satış müzakerelerinde mücinayetten sonra üç polisi de tehdid bayaa edilip Fransız firmalarına edip tabancal?rını almış ve kaç satılacak pamukların iki hükumet mıştı Basının tazyik ve yardımı arasında bir seziş mahiyetinde ile New Yok'ta bulunan 20 bin olduğu gözönüne alınarfk Tariş ve pol's harekete geçmiş ve nih = yet Çuko Birlğinin bundan dolayı aybugün bir apartımanda Robles kıs nca bir komisyon ödememesi hutırılmıştır. Cani gangter ilk kar susu Ha saclsnmış bulunmaktadır. şılaştığı iki polisi yarlamıştır. B:r buçuk saat süren çarpısma sonunda pencerelerden atılan göz yaşarhcı bombalar ile katii daha , fazla suç işliyemez hale getirilm:şCÜZIN HÜRFEM" tir. Bina tamamen boşaltıldıktan ile sonra yapılan devamlı ateş sayeAHMET HÜRREM sinde Robles öldürülmüstür. OdaNiijanlandılar. da cesedin yanında dört aded taIstanbul 20.2.955 banca bulunmuştur. Sarre bölgesinde 60.000 işçi grev halinde Sarrebruck 21 (a.a.) Sane bölgesindeki demir ve çelik fabrikalarında çahşan işçi v« memurlardan 60.000 kişi bu sabahtan itibare grev ilân etmiştir. Grev emrini veren işçi federasyonları bir müddet tayin etmemişlerdir. Harbdenberi bu derece önemü bir grev Sarre bölgesinde ilk defa görülmektedir. Greve sebeb olarak yevmiyelerin azhğı gösterilmiştir. Dun Aslî>e Hukuk ınahkemesınde enteresan bir davaya b?şUnmıştır. 194S de Londrada yapılan oîımpiyadlara memleketimiz de iştirak etmiş ve bu arada mılli futbol takımımızı da Lonriray^ gondermiştık Yunanistan Hariciye Nazırı Stefan Londraya giden oyuncuların yevmi Stefanopulos'un 26 subatta sehrımıze masranarı Divanı Muhasebat tarafınBelecegi ve ertesi Eun Ankaraya giderian ıncelenirken futbolcularrian Fıkret ceâı haber alınmıstır. Kırcanla Salâhadın Torhal ve daha iki D.cer taraftan. Yugoslavya Hariciye ovımcunun sarfettiklpri paralar fazla Nanrı Koço" Popovıç. > subat sabahı gorulmus. bu oyuncular için 41 er liraS vıcakla Belgraridan sehnmize gelecek lık bir tazmıat davası açılmıştır. vp Yeçılkoy hava alanında bir *satlik Hazine tarafından. Beden Terbiyesi tevakkuftan sonra gene uçakla AnkaUmum Mudurlugu aleyhine açılan bu raya gidecektir. tazmmat dsvasına d\ın başlanmıj ve Koço Popoviç ile Stefan Stefanopulos. dııruşm» bazı hususların sorulması ıçîn 2S şubatta Ankarada toplanacak olan başka gıme bırakılmıştır. Balkan Paktı Haricive Nszırları konGiizel bir balo feansına işt>rak edeceklerdir. Fsntazi Ipekli ve Yunlu Kumaşçılar Bu mıınasebetle. Yugoslflvyanın Ankara Buyıık'Elçisı dun uçakla Belgrada Derneğı 25 şubat 1955 cuma jrimu aksamı Kervansaray salonlarında kuruetmiştir. lusları serefıne bir balo hazırlamıştır. Bu baloda mıitenevvi surprizlerle beraÜniversite giriş imtihanlan her her davetli çıfte ya bir mantoluk. bugün sona erivor >a bir tayyorluk veya bir robluk olIstsnbul Üniversitesi şubat dön»mi mak uzere myangosuz olsrak hediyeler oerenci namzed kayıdlarında konten takdim edıjecektir. Davetiyeler Dernejanı dolan Tıb Fakultesi. Dış Tab^bct. sm ıdare heyetı üyelerinden bulunan Eczacı Okulu. Kimya Muhendis bölum Necmi Rıza ve C K. M. m^âazalarınlerının eırış test imtihanlan bueun sona dan leriarik edilebilir. erecektir. Test neticeleri 26 ?ubat cuBayburdun 37 nci kurtuluş martesi gun'ine kadar belli ol.ıc.ik ve yıtdönümü kazanan oğrencilerin asli kayıdları vnpüacakttr. Bayburt Kulfıır ve Yardım Cemiyeti. Bavburdun kurrulusunun 37 yıldönümü mnnaseb»tile dun saat 10 da Eminomi Öğrenci Lok^îınde bir toren yapmıştır. TEŞEKKÜR Bavburdlu a.ielerin, ojrenrilerin ve Zevcim EK.REM TARLANın apandısıt kalabahk oir mi'iafir kutl»sinrn hazır hastalığına teşhis koyan muhterem hulundueu torende. .Tiıhaıli oyun ve Doktor ASIM İSTANBULLUya ve saz ekibleri îos^riler yapmn cemiyet Rontgen mutehassısı Doçent Doktor mersublır' H.v •urdun d i=nıan isrılaAHMED ATAKANa, amelıyatı buyuk s'ndan ktırtu u<una dair konuşmalarda bir itina ve muvaffakıyetle yapan Hay 1ulıınmuslar'fiT darpaşa Askeri hastanesi Operatoru çok Diş Tabibteri Cemiyetinde Kiymetli Bınbaşı ENVER PEKT^Sa \e konferans hastamıza gösterilen derin şefkat ve Sehrimizde muafir bulunan Di? Dokihtimamdan dolay/.Park hastanesi muessisı Operator Doktor RAHIME BATU toru Campagnoh Filippo tarafından yaya. Doktor AHMED ÜNVAN'a. hemşire rın ssat 1213 arasında Diş Tabiblerı Hikmet Bırol ve Melıke Zengıne ve Cemiveti merkezinde mesleki bir konzevcimın hastalığı esnasında gerek te ferans veriVrektir. lefonla gerekse bizzat hastaneye kadar Bir kanalizasyon inşaatı çörü, ihtıyarı zahmet buyurarak hatırımızı iki işçi varalandı sormak lutfunda bulunan vefakâr akKurhılusta Değirmen sokaâında 149 raba ve dostlarımıza candan teşekkur ve minnetlerimı muhterem gazetenız numaralı evde otııran Paranson Aslanvasıtasıle sunmagı bir borc telâkki ofilunun sokak kapısı önünde «çtırdıgı kanalizasyon insaflı dtin çökmüş. ameederım. lelerrien Mustafa Sagırla Ahmed Refıkası: Emekli ilkoğretmen Aral toprak alt.nd» kalarak muhtelif Naciye Tarlan yerlerınden yaralanmıstır. Poli, inşaatın ş mesul muh*ndisi hakkınd» Uhkikat muhdi hk *** yapmaktadır. Telâfısi gayrıkabil zıyaıle bizleri büyuk bir kederle başbaja bırakan aılemızin sevai'ı ruknu Yunan ve Yugoslav Hariciye Nazırları geliyor Hazine, Beden Terbiyesi aleyhi Eski Muharibler Birliği yardım ne tazminat davası açtı kolunun kongresi Eski Muharibler Bırhğı yardım kolu kongresi dun saat 14 te Eski Muhanblerın Harbiyedeki lokalınde yapılmıştır. Yardım fonunun artırılması konusundaki muzakereler sajat 17 ye kadar devam etmiş ve netıcede fonun artırılması kararlaşmıştır. Emniyet Mudurlugu Maarif Müdurluğu ile ışbırligi yaparak, şehirde başıboş dolan çocuklan takıbe başlamıştır. Dun sabah köpru altında 7 çocuk balık avlarken yakalanmış ve Maarif Muoürluğune gönderilmiştir. Yakalanan çocuklardan 13 yaşında Huseyin Tıraj ve kardeşi 10 yaşında Ali Tıraş 13 yaşındaki Sadullah Gokçel Ağaclı yetirme yurduna «vfcedılmışler. diğerleri ailelerine teslim olunmuştur. Çocukların hepsi verdıkleri ifadelerde üvey annelerinden ve öz babalarından dayak yed1kl?rini. bu yüzden evlerinden kaçtıklarını soylemişlerdir. Şehirde başıboş dolaşan çocu'klar takib ediliyor ÖLÜM Mehmed Cumalı eşi, Nefi ve Saim Cumalı ile Muhsme Arın anneleri Isamil Arın Kayınvalıdesi ve Necati Topçuoğlunun ablası KAMER CUMALI Romada bir Amerikan gazetecisi, bir Italyam yaralach Koma 21 (a a.l Bir Amerikan mecmuasının Roma muhabiri bulunan Mr. Don Allan adındaki o;r Amerikah gazeteci. esile ve dostlarüe birlikte buluduğu bir suvarenin sonunda çıkan bir kavga esnasında g?nc bir İtalyanı bıçakla yaralamıştır. Tehlikeli bir durumda olan yaralı hastaneve kaMırılmış ve gazeteci tevkıf edılmiştir. Hâdisenin hakikî sebebi öğıenilememiştir. Tahkikat devam etmektedir. ÂKİL ERGÜVEN in acıklı ölumu dnLiyısıle yepimızı yegân yeaân teselliye koşan yurd ıçinden, Ist,,nbuldsn ve yuıd dışıııdan. telgrafu. telefonla. mektuola acımızı paylaşan i akraba ve dostlarımıza, cenaze merasi1 mme bizzat iştirak etmeK zahmetinı ihtiyar*edenler«». çelenK göndermek lutfunda bulunanlara. bütun sigorta şirke'lerile diğer müesseselerın muhterem erkan ve mensubinine *yrı ayrı teşekkur imkân ve kudretinı kendimizde bulamadığımızdan bu mmnet vecioemızi sayın gazetenizın delâletile arzederız. Merhıımun eşi, annesi, kadeşleri ve ye^çnleri ACI KAYIB Urfa Mutasarrıfı Sehid Nusret merhumun ve Bayan Heyriyenin ogulları. Haymana Kaymakamı merhum Nastıhi ile Tarık Kurosmanın kardeşleri, Ba>fan Lemanın eşr Nusret, Nesrin. Necdetin babaları. Etibank muhendislerinden Galatasaraylı Maden Mvıhendisi MAZLUM KUROSMAN vazıfesi basında geçirdiği kriz neticesi Hakkın rahmetıne ka%uşmuşrur. Na'şı trenle Istanbula getırilip 22 şubat 1955 salı gunü ikindi namazında Beyazıd Camiinde namazı kılındıktan sonra Topkapı aile makberesıne defnedilecektir. Kayıb Belçika yolcu uçağının enkazı bulundu Roma 21 (K ) Sekiz gün önoe Brükselden Romaya gelirken kaybolan Belçika Havayollarına mensub yolcu uçağının enkazı nihayet bugün bulunmuştur. Romanın 45 mil yakınında kar ile örtülü bir dağın kayalık yamaçlannda enkazı te?bit edilen uçağın bulunduğu mahalle derhal dağ ekipleri gönderilmiştir. Uçakta 29 yolcu bulunuyordu. Bunlardan hiç birinin sağ kalmadığı tahmin edilmektedir. Maamafih. durum yarın sarahat kesbedecektir. KUTUPHANESI YENİ MELEK Sinemasında AÇIK TEŞEKKÜR Senelerden beri çekmekte oldugum (Herni Diskal) sıyatik açrısından beltmdeki ıDısktt amellva'la almak suretile bana sıhha«imi iade eden beni huzur ve sukuna karusturan Tıp FakulteBi II. tncl cerrahi kllnığı Operator ı RENKLI (Th? Flame And the Flech) RENKLI Programa ilâve: FOX Dünya havadisleri, en son haberler Dikkat: Bu gece için bütün biletler satılmıştır. Başka günler için biletlerinizi daima evvelden aldınnız '^^ Kırtm Türkleri Yardımlaşma Cemiyetinden: ^Ml Cemiyetimizin yılhk aai genel kurul toplantısı 27.2. 955 Pazar günü saat 15 te. Cağaloğlunda Türkiye Millî Talebe Federasyonu binasında, yapılacapından ssyın azanın teşrifini rica ederiz. •*• Yönetim Kurulu G Ü'N D E M : 1 Geçici yönetim ve rienetleme kurulları raporlamnın okunması ve bu kurulların ibrası 2 Bütçenin mü?akere ve kabulü 3 Yönetim, denetlemo kurulları ve havsiyet divanı üyelerile y?dek üyelerin secilmesi 4 Dilekler. AŞK Lana Tıırver Pie? Angeli Karlos Tompson tarafından şahane bir surette yaratılan şaheser B U A K Ş A M ve İHTİRAS ATA mübtelâ olduğu hastalıktan kurrulamıyarak Hakkın rahmetıne ka\'uşmuştur. Cenazesi 2 2.955 salt gunu oğle namaîinı muteakıb Beyazıd Camiınden kaldırılarak Merkezefendideki »ile kabristanına tevdi edilecektir. *** Kayserili Kavmakam merhum Hüseyin Avni Beyin refıkası. Tekel Genel Mudurlugu Muhasebe Tetkik âmırlsrınden Salâhaddın Gultepe ve Istanbul Barosu Avukatlarından Burhaneddin Fakat. hBmra lsaret etmek lgterlır. Gultepenin sevgili anneleri salihatı kl. Alman meilekdaşımm lkl mektunisvandan bunun bende yarattıiı lntlbam, bu FATMAGÜL GÜLTEPE heklmln llml bakımdan hareket tarvefat etmiştir. Cenazesi 22 şubat 1955 zının hastasına alâkası suretlndekl ha salı günü Baklrkoy Camiinde oğle na reketile tam blr mütabakat göstermemazım muteakıb Bakırkdy mezarlığın dltldlr. Tanl, Alman meslekdaşım. hls daki aile makberesıne defnedilecektir. le hareket etmıs. bu ganun ılmi mutalarına gereken sadakatı gösteremeAllah rahmet eylesin. miştir. *** Mektubu yazan vatandaşımızın çoDemir Tüccarı cuğunun müptela oldufu sar'avl nöBay APRAHAM APELYAN'ın betler tarlhle beraber tanınmıs blr vefat ettıji teessıırle bıldirilir. Cenaze vettre olmasma ragmen. haklkj mahlmerasımi yarınki çarşamba gunlt 23 yetl ancak tıbbm son 15 senellk a»6sub«t 1S55# laat 14 30 da Bakırkoy Er tırmalarlle meydana konulabl'mlştlr. menı kilisesinde icra olunacağı İlân Bu araştırmalarria. bilhassa, dimağın »lektrtkl faallyetlerinln kaydedllmeolunur. „ Işbu ilân hususi d«vetıye yerine*Va slnl saŞlayan ELEKTROANSEFALOGRAFİ adı verllen blr teknlğln ta imdir. babete ldhall buvuk blr rol oynamakta Tren Sırkeciden 13 50 de. dır. Kalb İçin elektrokardlyografl ne Cenaze Levazımatı Becidyan lse dlmağ için elektroansefalografl Telef: 41229 80998 odur. Bu teknlk »ayeslnde. esklden *** berl sar'a baçlığı altmda mütalaa etDul Bayan Mari Tulbendci ve ev tlflmlz krlzlerin. blr çok clnslere ay. lâdları Jorj ve Reymon. Eşi ve babaları rılmaaı kabll olmuş ve netlcede *ı (Iki kapılı eczane sahibiı (Eczacı) her clns İçin ayrı blr tedavi yolu tayin edebllmek mümkün olmuştur. Bu Bay BATİST TÜLBENDCİnin vefat ettiğini teessurle bildirırler. Ce alet savpslnde sar'a hamlelerlnln ma naze merasimi yarınki çarşamba gunu hlyetlnl ve tedavi tarzını tayin ede23 subat 1955 saat 15 te Taksim Voski bildlfcimlz elbl. avrıca tatblk ettiği. peran Ermeni Katolık kıhsesınde icra mlz tedavlnin teslr tarzını ve vertlen ilacın mlkdarını da (Dosage) kararlaj olunacafiı ilân olunur. rırabtllvoruz. Bu aletin tıbda kullsİsbu ilân hususi davetiye yerine ka n"rr!?sır.dnnberi. nobeın nasıi cereyai imdir. pnıeiTiin heklm veva hastanın muhlt' Cenaze Levazımatı Becidyan tarafından muşahede edümeslnln daTelef. 41229 80998 hl. çok zaman, ayırd edlcl blr mahlve* faşımadıgı anlaşılmıştır. İki krlz aja sındakl tamamen sallm eafhada dahl blz«. krlzin mahlyetlnl tayin edebllen bu aletle yapılan tetklkler, bla» aynl ramsndı krizlerte sık veya seyrek gellşlnln. yahutta eece veya gündüz gelmeslnln de mahlyet ve lnzaj bakımmdan blr kıymet lfade etmedlSlnl gö«termektedlr. Nlteklm. bazı vakalarda krtzlertn. hatts, hiç blr tedavi tatblk edilmediei halde uzun zamsnlar eörülmedlel veya bllaki» bol mlktarda llaçlara ra^men krlzlertn ba zan blrblrlnl taklp edecek şekllde gık lastığı eskidenberi de bilinen bir h» kikatttT. Alman meslekdasımıs hastanın babasınm yazdığı mektuba verdlğl lli cevapta. evvela hastanın krlzlerl hakkında bazı sualler «oruyor ve. mühlns tarafı. aynı mektubda, henüz bu suaJ lerin cevabını dahl almadan fyukard» vazdığım çlhl alsa da büyük blr msn» taşımaz) llacmı veriyor. Bol mlktarda v» uzun blr müddet kullanılmak üze re.. Bu vadlde tatbik edilen Uaçlar, umumiyetle, dlmağ fonkslyonlan üze rinde nahl blr tesir göstermektedlrler. V.rtlen İlacın. blr an lcln. haklkaten verllmesl lazım gelen Uaç oldugunu kabul etsek dahl, bâvle bol mlktarda ve hududsuz olarak almmasmın mah zurlan kendlliğinden anlaşılır. DİJec teraftan bu llaçlarm beyaz kan ktire clklert üzerlne bazan feoa teslrtert oldusundan. böyle hastalan devamiı btr kan tetklklne tabl tutmak bu21ın, bütün dünra kllnlklerinc*' kabul edilen bir kevfiyettlr. Hülasa. kendlslne mektubla rauracast eden muztarlp blr babaya bu m«slekdaşımızin vermesl lazım gelen tek cevab. hastaya bir Hektroansefalo^raft tetklklnin vapümasmı ve çekilen tras» vçya raporunun kendlsine eonderllmesinl tavslve etmek olmahy dl. Ilac, clns ve miktarı re nekadar müddet almmasınm lazım geldlği, ancak. bu trasenin tetklklnden sonra, tayin edtlmek lâzım gelirdl. Sehrimizde bu kabil aletlerden, CerrahDasa ve Denlz hastanelerile blr mutehassısın muayenehaneslnde olmak üzere. çok şükür. üç tane meycuttur. Son zamanlarda vapılan tetkiklerde, memleketimizde. bu kabl! muztarlp babaların evvelce tahmin edlldlğlnden Pek çok fazla oldufunu ?ö»terdltl ıçm, yukardakl acıklamayı yapmamn zaruretlnl duvdum. Tababete gost«rdlginİE yskin alaks, slzl re sütununuzu bu tarzda lseal etmek ceearetlnl bana verivor Derin hormetlerimle, DT. Tükel Çocuklan çirkin diye öldürdüler Roma 21 (T.H.A.) Buradaki Verone hastanesinde bir aylık bir çocuk dayaktan öldürülmüş bulunmaktadır. Polis, anne babanm çirkin doğan çocuklarından kurtulmak için öldürdüklerini kaydetmiştir. Anne ve b»ba tevkif edilmiş olup tahkikat derinlestirılmektedir. Dr. BÜLEND TAKCANa re amelivatımda hıılunan diger doktor vç üemşırçlere şukran ve tesekk'Jrlerlml lnsanl bir borç bllırim. Sultanahmet Cayıroğlu sokak rio: 4 TALAT K1RIML1 TÜRKIYE S BANKASI Ş U B E S I 21 ŞUBATTA Doktor Kenan Tükelin hâdise ile alâkasma tesekkür ederim; ama bizim icin mühim olan teşhis ve tedavinin esası değil, Alman doktorunun bu meçhu] babaya karşı Sösterdiği şefkat ve bunun neticesi de hastada muşahede edilen salâh. hr. Saym doçent bu hâdise ile yakından alâkalanmak istiyorsa hastanın pederinin adresini bir kere daha asa?ıv a yazıvorum: (Muhiddin Yurdav . İşçi Sigortalan Kurumu Kadıköy Bürosun. da.) u. FLLEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog