Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

22 Şuhat 1955 HUKIKİ MESELELER ABAHTAN ABAHA... Samimlyelin isbalı ' için... Değer: çiıııkü. bir çok memleketlerde, meclisleriu vazifeleri, top lanıp bütçej i müzakere etmek. u» mumi pıensipleri karar altına almak, mıdaıı buıırasını ica kuvvetlerine buakmak iken bi^de olamıyor... Mebuslar. politikayı mesitk ediniyorlaı .. Meclis. çogu ztmsn. hükumelin tepesindc ha/l \e nazır... Ana vazifelerin dı^ında tali i>>lerle de >on derece meşgul. Eu yüzden butçeyi bile i\edilikle iııceleyip bir an evvel çıkarmak !üzumunu i^jte duvuyor. Bo\una veni kanun yapılıyor. Eski kanun Hegijiyor. ebus meaaisinin hedi>esi 2800 liraya çıkarılmış. Değer Allnh Şilepçilik işletmesi İkinci elektrik stattisü hazırlandı santralı yer Denizcilik Bankası şilepleri memlekete miihim mîktarda döviz sağlıyor Kâmran Görgiin başkanlr ğındaki heyet, »y sonunda c ' Denizcilık Banka :nH.an avrılarak şaviri Said Önen. statüyü ortaklaAmerikadan dönüyor "''müstakil bir huvıyet altında cahş ra imza ettirmek üzere ciün akşam İngüiz Avanı Kamarasındakı blr I J ve dolayısile faydalı oldııgiı merkemünakasa ve varılan karar, geçen zindedir. hafta bütün dünyanın alkasuu bir Bir cemiyette ekseriyet, bu kere daha şu mesele üzerine çekcezayı (aydalı gördüğü müddetçe ti: Olüm cezası kaldırılmalı mı? bu cezaya başvurulmakta. favda=ız Kaldırılmamalı mı? Bilindiği gibi olduğu kanaatine vanhnca teıke'• > ması karaıiastırılan Şıiepcıiık İşAnkarava gıtmıstir. Bunu müteaİ=tanbu'da kurulacsk ikinci elek İngiltere, bir çok medeni memie dikkatli davranılmaktadır Kaldı ki bır şekılde uzaklastıiTna, zaıaı ve dilmektedir Bu da suç ve ceza hak Metmesi statüsü hazırlanmıstır. kıb tetninat yatınlacak ve tasdik trik fabnka^ı için Amerikan fen ketlerdekl kaldırma cereyanına yenı cezalarda da tamir kabıl de remez hale getirme tedbırı almak kmdakı telâkkilere. suç sebebleri " Bu stetünün esaslarına göre <Dc edilmek üzere Vekiller Hevetint adamlan ile tema^ta bulunmak üze rağmen. ölüniv cerasını muhafaza gildir. Adlî hatanın anUşılması ü zarurıdir. Bu da ya müebbed hapı» hakkmdaki ilmi araştırmaların halk "•Bİzcilik Bankası Deniz Naklıyatı sunulacaktır. Tescil ve ilânından etmektedir. Son günlerde. muhale zerine otuz sene sonra salıverilen yahud ölüm şeklinde tecelli ede tabakalarına kadar yayılmssına hüı ılTurk Aronim Sirketi» ismiie ise sonra sirket hukukan teşekkül et re Amerikaya gitmiş olan Tramvay fettekı İsçi partlsi içinde de olüm bir kimsenin çektiği oezanin tami cektır. rlyetin de hayat kadar kıjrmetli olve Elektrik Umum Müdüni KâmHulâsa. mebusun isi. norm^lin slbaşlıyacak olan müessese. iç ve dı$ miş olacaktır. ran Görgün. Beledıye Reis muavini cezası alevhtarlan çoğalmış olacak rıne imkân mı vardır? Istihkak derecesine göre cezalan duğunun anlafilmasına gdre degiş bir kaç misli... Maa? da eh, tabii . ınsularda yuk. hayvan ve yolcu nakkı bu cezanm hiç olmazsa tecrübe Deniz Naklivat T. A. Sirketi 4) Derecelendırme müebbed ce dırma bugun bahis mevzuu ola mektedir. Filhakika tarıhe bakacak Fazla mesai kar^ılanmalı... Mü•r liyatı yapacaktır. Diğer salâhivet müstakil olarak önümüzdeki ay Sedad ve Elektrik Fen MüJürü mahiyetinde b*ç sene kaldırılmazalarda da yoktur Zaten muvakköt j m a 2 Cezanın, suçlunun manevî olurgak gorürüz ki ölüm cezası, messilleıimizin hajat stanriardı, Numandan mürekkeb Hsyetin bir r, ve vazifeleri su suretle sıralanmı^ içınde hizmete başlıvacsktır. sını istemislerdir. Fakat gazetele cezalarda da tam kusur deıeceMne mcsuliyet. kusur derecesine uy insanhğın tanıdığı ilk cezalardan halka refah niımuneti olmalı. . haftava kadar şehrimize dbnmesi • htır: rin yazdığna göre bu teklif 31 oy göre ceza verildiği naııl iddia olu durulması esası artık terkedilmiş biridir. Zaten ilk devirlerde ıki Silepler faaliyet halinrie bekleıynektedır Buna tağmen, nice feragatli meb 1 Iç sularda kombine veya yar r farkı ile reddedümiştır Kanaatı nabilir? Denizcilık Bankasının yenı althtir. Bugün. suçlu olduğu anlaşıian çeşid ceza vardı Ya kırbac. falaka u.sların kendi maaşları arttırılm<^dıcmı nakliyat! Aldığımız mrilumata nazaran ge mizce yazık olmuştur Ingiltarenin RI sileplerden «Seyhan» diin »abah 51 Olüm cezası korkutucudur Bu kimsenin bir daha suç i?lememesi damga. kol kesme. zorlu is pibi cis2 Acentahk ışleri, Kostencave varmıştır. Gemi bura ne bu ısle alâkadar olmik üzere bu tecrübesınden bütün dünya itibarla faydalıdır. Ölüm cezasın ıçin ceza verilmekte ve bunun için mant ceza yahud Iple asma, suda sın diye co>kunca gaj retlerinp dik 3 Eskı ve ypnı gemi alım satı dan mısır yükleyecck ve Şimalî sehrımızde büyük biı gaz tasfiye faydalanabilirdi. kat etmissinizdir. dan korkarak suç islemiyenlerin de hangi teribire baş vurulacağı boğma, balta ile veya giyotinle kamı. Bu zevatın bazısı, hem variifet. Ölüm cecaıı meselesi. ceza hu istatistiği yapılmadığı için cezanın aıastırılmaktadır. fa kesme. h&vvanlara paıçalatma Avrupa limanların» hareket ede hane^ı tesisi kararlasnuştır. Bu tas4 Gemi kiralama ve kiray» fiyehanede bilhassa Mürefteden hukunun en çetin. en ihtllfiflı ıne faydası gozle görülememektec'ır. Bu gıbi ölüm cezası. Cezalar eskiden hem serbest mcslcği olaıılardır. Tacektir. Adlî hata itırazı muhimdir Biı verme ile navlun mukaveielerınin «Aydın» şilepi de halerı kah^e İstanbula getirilmesi düsüniÜen la selelerinden biridir. Ölüm cezasının cezayı kaldıran memleketleıde za masumu cezalandırmaktansa bin ıntikam ve korkutma esasına da kat. asıl nıuhalifler <anı Bİe^htH'i •kid ve ıfası, ki, n rihet. ııstiinde dıırulmaga boşaltmaktadır. Bilâhare Iskende biî gazlerle gene bu civarda rast aleyhinde olanların fikirlerini »oy ten suçlar fazla işlenmiyordu. masumun cezasız kalmasını tercih yandığınd^n çok zalimane idi Ya5 Şırket mevzuuna giren iş6) Islahı mümkün olmıyan şahiF etmek lâzımdır. Kaldı ki ölüm ce vaş yavaş insanlık tekâmül ettıkçe, değer. lundan alacağı krom hamulesüe lanan petrol damarlarından elde lece hulâsa edebiliriz: lerle. hususile sigortscılikla mps1) Ölüm cezası mesru değildır. larin ölünceye kadar hapısanelerdt zasına çarptırılmıyan kimse mü suçlunun bir daha suc islememesi Eskiden de bu bo^ IP idi: «Kütshya» edüecek gazler tasfiye olunarak gul diğer şırketlere ıştirak veva Amerikaya gid?cektir. İMuhalUler, iş hölümünde kendinın da gene Köstenceden yukleye şehirde mevcud bir çok fabrikaiar İnsana hayatı cemiyet vermemiçtır beslenmesi. bunların m=srafİBnnın ebbed hapse mahkum olacak tıı Ce için ceza verilmesi lâzım geldiği ortaklıklar kurmak fikri suç isledi diye ceza verilmesi lerine dü'jen vazîfeyi vapar, kırmı/ı bu gazler vasıtasil? çalıştırılacaktır. ki almnga cemiyetin hakkı olsun nürüst ve namuslu vatandaslara j zasız kalacak degildir. Bu arada Denİ7 Naküyatı T. A.ceği mınırla kontinant seferine çı 2) Ölüm cezagında mahkumu u vükletilmesı doğru degildir. lâzım geldiği fikrine galebe çaldık oj atarlardı. Çünkü ımıvafıkHn" kacagı haber verilmektedir Bu geEn mühım nokta bizce fayda Miireftedeki kuyuların i»letilmesi "" Şırketinin müddetinin 50 sene olLehte vp alevhte fikirlc i hul."sp moielesidir. İstatistikier. fayda olup ça ıslah edici cezalar vani hürri rnğunluk olduğıınıı, kanunun mııt milerin navlunu döviz olarak öden için Amerikan firması ile tstanhul landırrna gayesi yoktur. duğu öğfenilmiştir. Hisse senedleri 3) Ölüm cezası derecelendirile ettıkten »onra bunların nc dereceve olınadığtnı ispat edecek durumda yeti bağlayıcı cezalar ortaya çık laka onlar tarafınd^n çıkaıılaraqını dıği için. meml?kete buyük fayda Tramvay ve Elektrik İdaresinin nama muharreıdir. miyen bir oezadır. Cezanın failiıı ksdar dogru olduğumı ar;ıijtıralım degildir. Onun ıçın İngilteredekı mıştır. Yıkım teskil etmiyecek pa biliılerrtü. Çıktlktan «nııra rln: saglamaktadır. müstereken tesis ettikleri »irk<?t istlhkak deıecesine göre yani mesDenizcilik Bsnka?! hukıık miiMeşruiyet meselesi kanaatımizce tecrübeden fayda umuyorduk Biz ra cezalarının da tehlikeliliğı az Eh. ne vapal'in? Bi/ istetne. büyük sondaj makineleril« çalı? uliyetine göre verilmeai lâzımdır. kımselerin bir daha suç işlemesıne dik. Nııtkumu7iı sovledik. O\umumünakasa götürmez. Cemiyet kcıı şahsan normal zamanlarda bu cebölgelerdeki lin>i( nıaden Emekli Sandı&ı. Çırağan Saravı maktadır. Halbuki ölüm ceıasında derece yok dinı müdafaa icin. ır^ürla^ap^'l trnrn znnın faydalı oldusuna kanı rleği mâni olacağı. onları akıllandıracag' zu alevhte kullanrlık. Lüzumsu/. lerini isletmck üzere bir yerinde bir otel japtıracak Vapılacak ikinci elektrik santra tur. edecek heıhanffi bir tedbiri almak liz. Bunun yerine, müebbed hapis anlaçılmıştır. Bugün de medenî | p a r a l a n /orla veriyorlar .. LAha\Sehriml7dekl Hılton ntnın lının tamamıle yeraltında kurıılşirket kuruldu 4) Ölüm ceramnın tamiri müm hakkına maliktir. cezası konabilir Bu cezanın umu âlemdeki cezalar demlebilır ki gene le. . Derreb etmeğe kat'anal m şırketl* ortsk ol.in Krtıfkll «a.o »ınn ması >!gıîilere *av*ıve o!unmu?tur. Amaıya Vılâyetınm Memfon karakün degildir. Ceza inftz cdildtkten Cezanın tek aavesi bizce cemiye mî aflara tâbı olmıyacağı kabul edı iki çeşiddir. Fakat bunlar, eşkim bari... Çırağan Sarayı inşaatı ile nıcşjçlıl nl ffindskl hnylî martenı sahasml ışletmpk. sonra adlt hata olduğu. o kimsenin tin müdafaasıdır. Islalı bu gayeye lebilir. •lınmtştır ilk Mahkumun çahştınlmas) 2İbi cismanî ceza ve mahkum ceÎMadem istpmivorİBrmn. ZRmla'i jrurdun dıgsr muhtelif vprlerınde lın nıaâ» başladığı haber mssura olduşu «nlaşıUbilir. Nite varmada kullanılan bir vasıtadan =uıetilp cemiyete vük olmasının ds zası dejHl, hürriveti baglayıcı ceonct mevcud bina ıskeletinden ı«tıfarie yit madenlerı aramak ve ışletmek u?ere alrriHmnnın acaba knlavı vok m>ıkim bunun bir çok emsali de go ibarettir. Islah edüemiyecek kımse önune gecılebilir • Sümerbank. Turkıy* Seker fabrikalaıı. ımktnı ohıp olmadıgı t«tkik edil«crk Bugün hâkim za ile para cezasıdır Busün cı« | dur^ rulmüstür • Etibank. A m u v ı BeledlycKİ. Mertifon tır. ler hakkında cemivetten mürbb'>'l kanaat, olüm cezasının korkutucu mani cezalar hemen hemen kalkÇırajan Sarayı yapıldıktan wınra bir Evet maHem ki pren«.ip Beledlyesl ve dieer ba7i snk»''er:n ıı5) Ölıim cezası (aydagızdır. Cezamıştır Ölüm c«zası ise bazı yertiraklenle bir şlrket kuru.musHî'" Sir kopnı ile Yıldız Sarayı bahçe^ıne | aleyhtanınız, rfcndlm: madem ki nın infazında hazır bulunanlar bilerde kalkmıştır. Norveçte. İsveçianarak genış btr eftience ve i.<tırah«t "lcf* 'i sfrmv»>«i uç m!|von r >ılır le ölüm cezasını gerektiren sucları sıtcsi viıcııde ge irilecektır te. Danimnrkada İsvicrede olduftu | bu para si^e fazladır: memlekeKe Kıymetil bir mühendisimizi Son vırmi dort jaat 7arfında lımanlişlerler Demek ki bu ceza tesiııni ?ibi. Kalkmariığı verlerdp i^p ya t?t j hümdolsun hayır cemi\etleri mev. Seyyar ehliyet değiştirme mırdan 2 mıl.von 854 bin liralık mal ka\bettik gristermivor. Keza, V u cer.ayı kat> bit olunmamaktadır. Belcikada. cud: fıı/uli ilftveleri onlar» verln »evkedılml^dr ekipleri Urf« mutasarrıfı lehid Nıısret Beyin Bu aıaoa Belçıka \e Fransjya iç fın dııan memleketlerde tutulan ıstaFinlandîyada olduğu gıbi. Yahu'l kıırtuiun, vessolâm... Havırpervpr• »ğlu. Galata«r»y)ı Yuksek MHden MılTrafık ehliyetlennın d#|iştırılmesinde Yes.'.nc karikatür üstadımız Cemal hem tatblk sahaıı. hem sekli eski lik, göreneklerlmiz arasında t»v>nhtndısi Ma/Ium Kıırnsman Etıbanktaki »oforlerf kolıylık olmak ı)?pre Trsflk dık Bu'garıstsna kenık. Fı'ilan^ı\.>>>< ti<tikler. suçların artmadığını gösNadırin 8 inci ölüm yıldönümü müVfizifesı basında lAnkar.ida) bir bevın subesi Mııdurltığu «eyyar »kıpleı ıhd«s barsak. İiORrıynv» tiftlk. !«roel* v < •• rtermiştir. sine naznran pek cok azahnı>t:r mıstır. Onun da gelismesine «ebtb Italvaya tııHın. Lubnnna krr»5te. Ma ,ıkınamısı netice*lnde vefat etmis ır etmiştir Ölüm czasının lehinde olanların nasobetıle Hilmi Yucebaşın hazırlaIngilterede, Fransada. İtalvada. A'. olıır. gönülleri fetheder«iniz: rislana kendir tohıımu ve Ytıgo» *\ aTahs H:»i Ikn.alden sonm 19.10 genecmBu »kipler bııgtin Bejikta}, N'ısan'as Samimivetin Ivpatı heklenir... fikirlenni de şöylece hulâsa etmek manvada v» Türktyede olduftu gıy^ cevi7 gonderılmisî'r dığı bu cscri. dedfdfn toruna kadar tit ATrfde" T^TK'k \e Anma Enitıf'is'p e ve Be\op]u yarın Uslcudar Nı&antası Sayın ırilletvekilleri Hrnsmd» I") mümkündür: bi. Tvıtıın ihracatı buvuk bir hi7İa <)»Irtıçab flun^ \» ( 'h.ıiâre EtıbRtı^ D^ ve Be\r»çlu. perşembe gıinu Nı^anta^ı \e • herles. zpvkle okuyacaktır: 1) Cemivetin. kendi nizamını ağır ' | ı n n ! " » r I'nyit ve rîulnnan K'om Beyoğlu semtlerlnde faahyette buluna vam etmektedir Gecen ay 7arfınria liÖlüm cezasının tarih boyundaki zılan da. kendilerini de&lt. «rkn. •k Üstadın hayatı ve sanatı fcrleirrelennı.f vt Merkez tes>k'!atındı> rnk mııracaat eaen »oförler.ıı ehlıyctl* manımi7dan m'ihtellf memleketele! e 7 şekilde bozsnlar hakkında kendini seyri göstermektedir ki bu ceza gü daslarını dü«ünerek, ' i m lehinHe mılyon Iıra cı\ arında yap, k Uıtun müdafaa ıçı tedbir almııga hakkı C»'ıîmulu Mtnılekrt» tam mııfld ola ııni rieğı>t,r»ceklerdır. • Dıişünceler ve hâtıralaı nün birinde hütiin dünvadan ka' ov vertni«lcrdir ihtimal. n •evkedilmutır. Ihrııcatın muhim bir \ca?ı b r '.<*o.i ve gtnn v . vef,j|ı Vle^e'â. >u dii^iince ile: vardır. Zaten hütrivetl de cemivet • Crmal Nadirden 4 hikâye kacsktır. Bu bir tekâmül mpse'esikî=mi Po!onva\a yapıliTiı>tır vermemistir. fakat hürriyeti tahdid dir. Milletler bu safhava tedrici ocok 1t Amcalieyden 47 liıkâve Gpçen ay Polonyaya gondenlen 'uîvı Elh»ııı<1ulillnh benim cif'ü' '""• larak varacaklardır OHım ceTv rim haglanm. bahcelerim var. Bnn aılesn» r;ln kıvmeti diirt mil;.nna yakind'ır eden cezalara itiraz edilmemekte•it (!70) seçme'kankatür. Dğer taraftjn y.ıhancı tııtJn m'ibayaa drr. kabul edilsin mi. edilmesin mi me lardan verıri bile kesilmivor. A«rıRenklı bir kapakla siislii 112 büyük heyet'erı piyavımızda temaalar yap. Ahnanyaya ilk parti 5000 ton 2) Cezanın gayesi yalnız mabselesi. bizce ölüm cezasının kaıl • ca apiirtııııa"larım. hanlarım. h 1 mpktadlı \RT pahifeli bu kıymetlı albüm Perşempamuk sevkedilecek kumu uslandırma degildir. Cemiması vakti seldi mı. gelmedi mı niamlarım vnr. Faka' her m< IIMS ORrend'enıi/e flore. Çeko?lovı«kya Fsmuk piyavmnda Ijuyuk. b.ı injıı?ai yetin müdafaası. baskalarını kormeselesidir be Eİ'PU çıkı.vor. löO Krş. hey^tl Şrfhdive kadnr Marımra T * ' Kahnıim g'hi nlama? MfzaM^h ı.lı ' %çkl?nmektedir oJSjendiğmıı/e gnıe radenİ7 nmııılerinden SflO ton nıubayaa kutma da gayeler arasındadır. A'nnet Halit Kitapçıltk Şirkcti vurürlıife gırnın olart Turk Alman tica» clahr fakır fıkaraaın Imliırten atıetmistır Hrvet avrıca I7mırden de 600 3) Ölüm cezasını verirken çok Şehrimizde pasif korunma ret an'rişması tcreğinc? Ari,madan ilk I lama^. Mecllırte. sırf benim glh:1<=r Irın tlttıın alrtM'tlr ' pprti bşbın 'rın nsnııüc >evkft< l#t*"k , faaliyeti bıı!ıın*îa. kanıınîar da. hİ7İni ' n n « • "Bnşa\'anı dtkkal yazı'Mrisinin •ir Bu m i k t r ı dıâer paıtıler t.ık.b ' Mııvazza^lık rnıidâetmi"bîtinriis olpn Deniz işçikrinin tesciline ikinri makalesi batiin edecektir suba.v ve erlerin na^if korunma ıslerın nin znvi.vp«inri>n cıkar. Tfrih(Ui devam ediliyor d* çaiıımaları ıçın tekrsr fanliyete ge Veııedik EPU memleketle'n» pamuk ıhıscı cumhıın\e!i:)e ılbneti'. S ncı »ahifrmİ7deHir \ Btı yılbasından ıtıbaren Işcl Sıgorçilmlştir ifn senıden b'r rnıktar Uh«M yapılslîMM. H varlıksi7 tahıUnl)> 'i e t«Urı mev7uatından fpydaliindırılmağa CPİı umu'nnkındır Bu hususta ka/.^lann muhielıf vetNIHAL DEDEOĞLU miimes>iilleri bııhınma'ı ki. HHH' • bnglanan deniz ısçılennm lescil ıslerıne lerınde kurslar avılmi!) calışat'aklarıp ile ırtratle drvam ediİTipkted r 25 bın cıvaisımleri mahaiie muhtarldrına ve polı nın. Konyanın li'n'erin» tcrrüm"! rında btılunan deni7 ucılen hakkmda cfa karnkoliarına bildirl'miştir olsıınlar.. Imdi heıı ve benim gihiADNAN ERSU i? k»7.aları. me<l«k ha«tshkları. ihlıBugiin verilecck konferanslar ler. vergisİ7 ırrlirlrriırıire rfavanrı, yarlık. h a i a l ı k ve an.ılık »igortalarının Ni^anlanrlılar. Peoaaop Cemıyetinin < 'm.ıı Koııl° 4 ta'bıkıne gecilmiştir mebııs mHasından frrRsat hile e<lfBiyAZlTAfANÜ Istanbul 18.2.1955 raniı bugun saat 1B10 d* Eminünü 6 e Yeniden acılmakta bulıınan i; y*rl#rı biürij!. Fpkat vml'ksız mebusİHı renci lokalın c Mehmed U1a< ı?if' tMKIMİZtrtk.'t dolayısil* «rtan sıgortalı isçllerin h«^H>n ' Tn«an «aadet'ntn e "»'rn vnhı ı'.e az para ile calı«tırmak a"tidemnk> talık »iııortasındsn riaha e«as!ı bir e ••mM kabil midir') mevTuunda vo ratik oli'r. Zira. momlek t'ekl allı»TEŞEKKÜR kllde faydalanabihr.elpn için sağlik terıl»cektir. »ıslerinde ehemmıvetlı değişıklikler SevRil! annemı/ lerine de maaşlnrının bir kısmını Genr varın saat IR .10 da Galatasaray i yapılmı» ve bazı illerdekı tek hekimli GÜZİDE DOGUMCU'nun Li»e«inde aktif metod Uzerlnde bu tnhsis edi'cek'erinden. arta kala".ia|hk i"ta«vonları lâövedılerek bıınlakorf°''ans verıleceklir la hem Ank»rada vasavıo hem t«. r>n yerine oi.«pın«erler ıkame olunmus vetaîı dolay tsıle bizzat evunîze gclerek m Yunan Nafia Vekili bugiin tur cend/e meı\.simine ıştirak eden ve telteHlkleri vprlere firip cıkamaz. biz graf, mektub ve telefon!* «cımı/ı pjygidiyor Iprlp lereken ictimai tpmH«»ı bu P"Sailık te?i.«l«rlnin çofisltılması. sigorlaşan akraba vc dost\arımiza ailemi? Birkuç BündenDerı »ehrlmlzde bıı halılıktfl vğİ8.vams7İar . AkrBndan ta fonİRrının yııkselnmı. işyerlerı ve namına teşekk'irler edvrim. lunnn Yun«nist5n Nafia VektM. Co«tanısvi miktarımn arima«ı kârşısında n^agı kulmanvU icin 2SnO lira a«Oğîu Dr tin Ksramsnllls \e Vufosl^vyanın yem kurum (eşkilftîı ve kadrolarmda da bııBnçkonsolmu Klro Hadzl Vasilev. dtm (»irî hir ^İHnHRrdHır .. 4mı ben, yıık de»isiklikler yapıtmı^tır £VÖ i"^' MAll HASIf «abah V"«vete eelerek Istanbul Vsli^ı kendiın. 7«m lehindp ov vermUken, Bu cıimleden olarak. Antalya BalıProf (iökavı maknmind* zivaret etİN AZ. 1j0 LHALIK biltün maaş ve (»h*!">tır<iı hamlv». kesır. Er7urum Gizianteb. Konva tnlilerdir §IK HfiAP ÖLÜM Trabzon irtibat burnları. sube haline " a T I K A Yunan Nafia Vekül. bugıin memle tcn filânca cemivete lerkedivorıiTi: kalbolunmus ve Izmitte de > cni bit sube Merhum Ko7im Be> ın esî. merRii.m n>la"imr(ia Sl lira. 40 l ' a f '»fm'rrffn avrılacnktır h'irn Reni7i Aksun. Tbrahim Aktcisi k.irr.rlaş;ııılmıslır Tic:tret OHa«ı MPCIUI perşembc maas al'<n eırHctlar. S9 lira ınaas aam ile Lu fiye Inalin ab'sîrni Bu «uıetle ısvcren .«çilerle kurum Ferıa Inahn (ey7csı Mefbaret l»n lo\ h'icalan. 70 liıa rnaij »\>n günü loplanı.tor arasmdakı mıınasebetlerin m>h^ilerinKanım<m. Adaleî Akın ile Ahırıea de. daha knt^vlıkla ve v ı n ü e yunıtulSehrımv Ticaret Odsst Meclısi önu en^titü n'"'n"n mi'hsırririer m " Akun, AyJa Akun un haUİPi T m»si emin edılmiştir ruzdeki perscnbe sunıı sat 15 te ayhK cudmuş... Evlerine et gi'rti" pnlpr "l'h'ıtı nısvan^an Bilhassa ı«=ci mekep!eri meıvmınoa op!= ını yapac 'tır Tov>'*t|da. invartnıs... Ben ellıamdülHhh krı^i ve eayrimen:;ul Dlârmanın da d. ha \e•^?ı d'isfhnııen vpnı Ticaret Sa avın n ŞAZÜVIENT AKSUN MAYISTA kszandım, hıısıısî islerimHon H e rimli neticeler ainvhümesi icin ı « ı H,ıkkın r.ıhmetine k«vu>ıiHiV.u. meskenlen teşkılâi, takviye edilmistir. milvnn ka7anı>orum... Mebıı*lif?<4 Cena?e«ı 22 sııbat SFII gunü saat 11 "0 da Pasabahcedekı hanesınsırf «erefli bir miikelleflyet olaüls /?ft*m den kaldmlarak Incirkoyu C mtviik'pni1 oum.. Eski Hevirlerde dp. Şubat 22 Cem:i7İ>elâhır 29 ! mde oğieyı nıuteakib n^mszı kıdclprimiz. kâti nzık ^ailayırfn. lınarak Pasabahce«indeki aıi< MEUKE KîRACAKURr 1 kabristanına defneüllecektiı Mc\ müsteriler artık kom«u dükVânn ! ile 1 ?5 i s '£ lâ r.ıhmet eylıye ' : 5 sitin Hivc. kenençi k»p3(ırlarnııs. V't^i'.çti muc'b nce çelçnk gAn HA V/OU.V YAZIR Ben de bu ıru'lu ve kutlu T ' ' k rierilnıemesi rıca olunur V. | G16 12 2S 13 2S 17 51 19 21 5 07 Nıkarılandılar miislüman usuliine uvuvoru>" . N'OT: Köpruden vapur 9 05 ve BITAZIT rtfYuAtfl S(YAl m no £. Kadıkh'v 20 2 fl5ö Al»r>'vorum herkesİTi ?Ö7 diktfgl ••H jı:.,7 9 3=i 12 00 1 31 11.17 .. Feragitimden dolayı ism : "ii arP'Pteye bile %'a<mayın! (Juınhurijet'in Etlebi Tefrikası: hajal kırıki^ına benzp en bir hıs Mr P.escftt b^baca. fakat svnı i de acıkça belliydi. F^kat b'7 ga7eteciler. bu gibi nvUr^ula nın alışık olr'uğu bir ne Huyıl'j: Ad mın ellenrde sınıfli el i a m ^ H ' l j h i ı a z haij n b i ı ı v ı r l a sfl'pri isitinre, valHVlı mürekk' h kaide^ı vardı: Kendini bilen uivtn vardı. Gene gühjmseyıp a Klzı sövle bir «u?dü Bunın b : caSiavaTiarsak dahi. iri puntola la a ke. e'«: «Sen sımdiye kadnr hep hinımlar kim<=eye hesab vernıek kin b>ı sesle korıusnı; âa çaıı^tı1 K l basacağız... zorunda dru.illeu'1 efcndi c ı a ma, fcinin pek vF^ın^cık v ' zayıf irarieli erkekieıı tanımısİını kfndi de fri'kctti: * n1 r t r gibi bı bali vardı. .j,. dfmlaı tla onlara hesab sorınaz .G'7 ntıve cıktım (IÜII'J drn • Altı s.v« kıdar biter unıı• rciı. L f l •• " • . «c Onun ioin. Mr. Prescott: «Va' leıı ilk Jela buuü:". > 3:nur îg ••orun... dedi »Esyanın bir knm.Oi New Yorkt, ısmarUdım. b'r ^ ' u n "'üddet toplantı Wencle. s z nıısiniz' Araziri.'i Ba^ııın ıcinrie ka'inj'.arı^ik oü l.«rrn. da dı?arıHın getftivovm. . PiHam»nto «ipi, mebu^l^rı hakik) son bir defa görmeye mi geldiniz? • • Bı'ıy «rHtı »!v Uter bitmez yeıieşeceğin • mesleklerlnden avınp politlkacı h i • diye sorurca. h : ç belkeınediğı. susl iiii'c.'!er k y!ia«ıyordu ki son "ünleırle s V!.nrU n gece.ı t Ka^'s .nı çattı. U«ula afalîadı. A Hne îetiıivor. Scoilınedlk'cri zam J k?rşısında kaldı. * Bir iki sani\e. ne :övliyecömi CKvib fi'îi Icre hep bu kaba ve dnı el^ie işçilee rtoğı u Uaıet v"i <a kendileHni cok ti/üyor. <ar«ıl gündeliklerı ıı yor .. Acnba. dphn a? toplanıp. !«nj bilemeM, sonra: "Mc haba, Mr. =oîuk ac'am sebcb olınu'u: 'nı t «/cini |U öküzlcr d?ın. farkınHa olmar'Bn. onu i'» ha!:«' ecek şekilde çalışır!ar ; a. A vazifelcrini gnrdükten sonra i^ie Pre«cott" dcHı. o kadar. ; «Blll PrescoU's mı?» »r»barı nerede! Çalış.mazl=ı k,. • Hnin h ^ , n a dagılan bir mebı^laı Boh \Villard homurdandı: [ lâke boyalı, kapah bir arabaydı. le almadan indi Eir an durup İcinden: «Dens zliğıni anlafin!» vatınrla i'k clpfa olar k dTİn erm m Simdı jrka; a dt.ğıu h"~W n., dnnAcı acı: «V. llahi. hanımefendi.» Koşumları gümüştendi ga^et ıyi a ı t k kendi ıııalı olan bu ıssız top diyordu ama. gbrünüse bakılırsa 'iinceVıe .«evketfni=!tı. Bu (iü?imJi yüzü, pfet ..der gibi çi j h, e tl bI / P d R | 1 a elvermez mi" trüç. o krokımızı yüzünü Ursula dedi, "ahalinin söylefliğine inannr bakımlı bir çift bijvh at koşul ı kıara ve rzeıinde çalışanlara Mr. Pıp^cott yaptığı kabalıgın far süiıceîerin en acavibi r)p UrsuıV a kn N. bayaftı bir hal almıst:. Y.ı ı Bir rfe bunı. dii.iinel'm. . Mevcuj ya dıkmiş. hsyretle b'<ı . ıriu. yabil ı«inız ama. namusile çahşan muştu. Arabacının arkasında guzel çöyle çabucak ve geli^igüzel bir kında bile degildi. Arabaya hiraz o anda Keldi Bu adam'n karşısin îüpf(kı o manaıı hal gitmij. ksta kanunlar da daha durulurdu. • «Ygnında çalı;t'k!annı soympğa insan böyle biıdenbire zengin ola bir siyah hususi elbiçe vardı. ara göz attı. daha yalclaştı ve kıza sualini bu rla hiç b r zaman samimi olaraı/k bir itade gelmişıiKeza. şonu da diışünelim: Bi?in kslkan su cibillivet"»e mi? Şu oi maz.D baya uygun olarak da kırmızjlarla Bu adem fak'ilıkten yetışnusti usullerimiz baska memleketlerdl Ursula kızmı?tı Kendi kendine: sefer gözlerile sorar gibi b ktı Yu c ğını anhyordu. ğe i bes para etmez herife ha?» Ursula da aslında bu fikirdeydi suslenmiıti. Delikanlı bir »d; mdı, «Beni gördü elbette» diyodu. cŞu zündeki gülümseyis hâlâ devam Gene anhyordu ki adamın b^î öy'evken. fskir hslka karşı rıe Bir türlü inanamadığı yüzunden ve Mr. Prescott'un esrr'.ıcngiz ka iyi terbiye aldığı da halinden bel na bak görmerrezlikten geliyor!» etmekle beıaber. bu bakışta düs langıçta ona karsı gö^terdifti fo acl.v • gösteriyr» du. ne de j;fk r t cari olsa. 5000 hattâ 10.000 meh. uslu bir takım parlamentolar olnıal beJHydi. zanclarını bu kadaı hoş görmediği l'ıydı. ğ\:kluk ve öfke yavsş yava^ kav belki onların kusurlarını bile hoş Mr. Prescott dönüp Urgula'nın manca bir ifade gizliydi. gerek... Çıinkü meselâ Amerikanın Ursula'nın yüzünde ince ince için kendini a> ıbhi'orau ama, a.Ursula kıpkıımızi kesildi. geldi arabasma doğru geldi. Hiç de şa Biraz uzansalar birbirlerine do boluyor, yerine bir saskınlık Be görmüyordu. kırışıklar belirdi, soâuk soğuk da damın çalıp çırpmasında bir aza ğıne pişnıan x>ldu. Bir ara Bob'a şırmıs gibi göı ünmüyordu. Her kunabilecek kadar yakın duruyor I:yordu. Meselfi simdi ne söy'ivrUrııula. arabanın örtüsünü binz Sovyetlein, Çifıin niifuslan. bicin terliyortlu Sonra. kendini zoı laya met vardı. Büyük ölçüde dalave söyleyip arabayı sürdüfmeyi dü şeye acayib bir berrakhk veıen o l»rdı. Ursula'nın kalbi kütküt rt cfgini bilemiyordu. daha kendine doğru çekti. Soğuk klnden on, yirtni misli fazladır rak. vüzünrlen bu ifdeyi sildi. A reler o anda ons, bilmiyordu ne şündü ama, sonra tam zamanınde Demek. yalnız mebus maaçlarınUrsula. bunun karşısında, ken bir tavırla: «Sıkı çalışıyorİHr cyle çıplak aydınlıkta Ursula onun yü msğa bagladı. A. bu adamda ne dsm* doğru bfkaıak gülümseHi: den, bayağı ve ufaktefek d«1ave vazgeçti, yoksa değil. mebus adedinden dı butbutun küçük zünü gayet iyi görüyordu. Bu yüz vardı böyle. etrafındaki havayı bü dini vaziyete daha hâkim hls«eJe göıünüyor» dedi. Biraz duralad:. dan «Yo. Bob. daha ncler! O ka rpler kadar koıkunc görünmviyordeki tezad onu gen» heyecanlan jrflleyiv«rlyordu! Ho» bir hli de rek. tenezzülen adama yardım Iti: sonra Öyle bir sey söyledi «i e»ki (simdi hemen değil. iierude) t» ş du. dar fens bir adam değil o. Her «Bakıyorum hiç vakit ktybet den ols» böyle bir »eyi kirrs»ye snrrufu düşünmek. pek yerinde ıv Hasılı. kıpkırmıei .kesllmîs bir dırdı Bir yandan manalı. bir yan ğildi bu ama. pek nâhos da değildi. »övlenene in?nm h d' • n dejıi'iir, Bu sırada. biı araba sesl işiterek dan kaba; bir yandan ince, bir yan Ursula. hiç bir sey söylemeden. Mr. rr.emişsiniz, Mr Prescott, evınizin söylemeğe cesar't fiemivecîğı pib, laraktır. bihrsın Ahali söyler.» Biraz doı yerinden hafifçe sıçradı ve hemen halde. durdu, görünüşte sakin bir kendi kendine aklından bile gedan haşin bir yüzdü bu; bir yan Prescott'a öyle baktı. Dudaklarile inşasına hemen başlamıssınıt.» Zihnimizin bir koşesine. hu ıs'a du Sonra devam ctti «RHe ha=ed başmı sol tarafına çevirdi. Yanı 1 halle, bekledi. Arabacı yere atladı. Mr. Prescott: <.Ben hiç vakit k*y çiremezdi. «Alt taratı. ne a'ıvoılar hat imkânlannı da hele yavaş va dan kuvvet, bir yandan yorgunluk gözlerinin açıldığının farkmda deci insanlar Mr Prescott vaktile başına muhtes.em bir araba gelmiş. j kendine bir pâye veıerek arabanın ki! Hepsi çok zayıf ve yor?un Abetmem" dedi. okunuyoıdu Ursula ilk defa olarak Sildi. vaş tasrıif edelim... Şinıdilik, bu fakirmıs. e.»1 ' • • b'i ,sle vsnasıyordu. Bu arabanın yanında ysnına geldi, kapıyı açtı. > Bunu baskası sövlese. böbür cıyorum onlara. Karmlarını doğ yursunlar, vezneye... Sonrt, gözlenni asağı doğru iğebir şeyin daha farkına vardı: Arv çahşmış. ne o!ur? Şimdi zengin ol Mr. Jenkins'in o rahat arabası pek rudürüst doyuıabili\orlar nıı a~ ı<~jnııe gıbi Rtlii'cli ama, onun ;iğzmW;lliam Pıpspott arabâsından a damın sert bakışlı ufacık gözlerin rek adamın ellerine baktı. ilk ak dı h.ı =Ö7IPI sariece hakikatin «cı caba.» mus ,.» Burada. ?îir arar aiîıi ilâ basit ve külüMtir kabyordu. Döı t gördüğü de bir kararsızlık vardı. Fakat |*m lâmba aydınlığında ve hiç acî'e etmeden" aV« «tti: Iyi bir isim yapmıs.» bir taraiı.cam, 5iya^ı^W CArkası var) . gülümsüyordu; bir. |«yi mecsk et •1leri habrttnnjtı. İçinde derirj bir bir ifadesi oluyordu. İ Olüm cezası ilga edilmeli tni, edilmemeli mi? altında kurulacak Nurullah Kunter **• Yazan: Prof. Dr. 1 Dün 2,854,000 liralık mal ihraç edildi CEMAL NADİfî ve AMCABEY : 1 t aiı: aa !•]••> •<• Doğu Türkislanhların komünistlerle mücadeiesi s MEVDUAT SAHİPLERİNE c A 5 ÇtŞİTLİ ZARIF ' AÇILIS HEDİYELERİ fjdbfeuîciun l|uıılu n pamufelu AKBANK IOQOOO Tenzilât Yapı h r 10 . ' i \ SÜMERBAN :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog