Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

PEK YAKINDA AKSARAY AJÂNSI Hizmetinize giriyor DOGUBANK 30 ancv 71I sajn 10 981 u m h u r i yet KURUCUSUrYUNUS NADt Telgrai ve mektub adresi: Cumhurivet. İstanbul Posta Kırtusu ts+anbu] tfo 246 Telefonlar: Umumî Santral No sı: 24298, Yazı Işleri 24299. Matbaa 24290 Sah 22 Şubat 1955 Yazan: F e r i d ı « ^ « ı V Tflbentçl Weşhur Türk hüMümdarı Kşnuni Sultan Süleymanın hiy^fani^nljıtan bu büpük tarihi romancfe Tjtitün muzaffer sa•aşlarının hikâyesLıi bulacal^ınız. Barb«u»slarla, Turgua Reislerle, Makbul tbrahim Paşalarla W arada bulunacak. Hurrem Sultanın miithiş aşk ve entri kalarına şahid olac'Hksınız. 570 sahife tutan bu romanın fiatı 4 lirâdır. Inkılâp Kitabevi *• Istanbul Deniz, şiddetli (ırtınanın tesirile yükselerekbirinci ve ikinci Dün Meclise bunu bildiren Devlet Vekili Turizm Umum kordonu istilâ etti; rttzgâr evlerin damlannı uçurdu Müdürlüğü ve Turizm Bankasının kurulacağını, IsviçŞihrimizdi de şiddetli lodos kazalara reden bir mütehassıs getirtileceğini de haber verdi Yeni bir harb nasıl olacak? Amerikan Amiralı Carney, Rusyamn kısa değil, uzun bir harbe hazirlandığinı bildirdi Cincinati 21 (A.P.) Birleşik Amerika donanması Harekât Dairesi Şefa Amiral Robert Carney, bugün buradaki bir demecind» Rusyanın şümullü bir gemi inşaat programma giriştiğini söylemi» ve: «Bu da, kısa bir harbi gözönünde tutmadıklan hususunu belirten en mukni delillerden biridir» demiştir. Yeni bir harbin nasıl inkişaf edebilecegi hususundaki görüşlerinf serdeden Carney, şunlan söylemiştir: « Muhtemelen, iki taraf savaş ilrtidarını muhafaza ettiği müddetçe topyekun darbeler devam edecek Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Hükumet primli iurizm İzmirde dün görülmemiş bir dövizi ihdas ediyor med hâdisesi vukubuldu Dün BasınYayın bütçesi konuşulurken meb'uslar gazetelerdeki acık resimlerden ve açık filmlerden acı acı şikâyet ettiler Ankora. 21 (Telefonla» • Bütçe mü zakerelerine bugün saat 10 dan itibaren Esad Budakoğlunun reisliğinde devam edildi. BasınYııyın biitçesi m Miflet Meclisi. Riyascti Cumhıır, Başvekâlet ve Divanı Muhasebat, Şurayı Devlet bütçelerinin itirazsız kabulünden sonra. BasınYayın ve Turizm Umum Müdürlügü bütçesinin müzakeresine geçildi. C. H P. Meclis Grupu adına söz alan Ali Yeniaras: basının tahsmmül edilmez baskıların agırlığı altında olduğunu, rad Arkası Sa. 7, Sü. 7 de İ sebebiyet verdi Izmir 21 fTelefonla') Buşün sehrimızde hrtma ile beraber şimdive kadar görübnenıiş birgmed hâdisesi olmuştur. Rıhüm seviyesine gelen deniz. şiddetli rüzgânn tesirile Birinci kordonu tamamen istilâ ehniş ve bunu müteakıb İkinci kordona eeçmiştir. Saatte 70 kilometre hızla e?en rüzşarm tesirüe denizin yüksekliei uztın müddet devam etmiç ve rıhtımda bulunan kayıklar karaya dü?müş, mühim hasarlar olmuştur. Arkast Sa 7. Sü. 3 te Diyanet Işleri bütçesi görüşülürken bir hâdise Cumhur Başkanı Bayar Celâl Bayar ve eşi, Pakistan Gcnel Valisi (iulam Muhammedin Karaşi'de verdiği bir ziyafette Hikmet Bayur, inkılâb »leyhtan vâızlann cezaland mlmaiinı istedi, bu sırada hatibin (geriler) dediği bir kaç mebus, sıra kapak lannı vurdular ve güriiHü çıkardılar, ömer Bilen Hcca <Ja «rbu memlekette irtica ve mürteci yokhır» dedi Ankara 21 (Telefonla) B. M. M. nin bugün öğleden lonraki ohırumunda hayli münakaşalar oldiı. Diyanet İşleri bütçesi görüşülürken vuku bulan münakas^lir nranndâ bir kaç mebus ., »ıra kapakların» vurmafc ve bağırmak «ıreMİIe Hikmet Bayurun inkılâb mevzuundaki sözlerini pretesto ettiler. Oğleden aonraki oturumun tafsilâtını bildiriyoruz: İlk olarak Hacıbayram camii vaizi Ankara mebusu Ömer Bilen Hoca söz aldı. Ömer Bilen konuşmasındı dinin ihmal edıldiğine tftnas. pdertk. ez : cumle şulılart »öytedîî ""' ' « V»tandaş haklarının manevi olarak da teminat altına ahnman Arkan S a . 7, S ü . 1de dün Peşaver'e gitti Bütiin dünyada fırtınalar Avrupa ve Amerikada ölenler var, Cenova limanında bir gemi battı Paris 21 (R.) Çok şiddetli fırhnalar dünyayı kasıp kavurmakta dır. İtalyada bir çok dağ köylerirün yolları karla kapandıgından bunlar» uçakUrl» gıda maddeleri •ttlauştsr. Kuzey İtalyada 5 k;.^i soğuktan olmuştur. Cenova limanmda şiddetli hrtına iki buçuk milyon sterlinlik hasara sebeb olmu#. 4000 tonluk bir İsveç gemisi de batmışür. Cenova lımanı ancak bir sene sonra tamamile kullanılabilecektir. Fransada ve Almanyada da kar fırtınaları hüküm sürm'?kt'='1ir Arkast Sa 7. Sü. 7 ue Mısır, Ürdün Kralına dün nişan verdi Nasr'ın yardımcısı SaHh Salem de Beyrutta temaskr yapıymr Kahire 21 (R.) Buraya gelen Ürdün Kralı ile Mısır Ba»bakanı Nasır araşında gnrii=m«ler yapılmaktadır. Bu temaslarda TürkIrak paktının da ele alındığı zannedilmektedir B"2Ün Mısır en yüksek nişanuıı Ürdün Kralı Hüseyine ver miştir. Salih Salmm temaslan Beyrut 21 (R.) Buraya gelen Mısır Başbakanı Nasınn yardımcıBI Salih Salem Lübnan idarecilerile görüşmeierinp devam etmektedir. Temaslar, Türk Irak paktı ile alâkalıdır .Salih Salem, Mısınn Türk Irak paktına karşı durumunu değijtirmiyeceğini söylemiştir. Lübnan ise durumunu kat î şekilde acıklamamışhr. SaHh Salcmin buvadan Şama geçerpji de açıklanmaktadır. Bağdad 21 (A.P.) Irak hüku Arkası Sa. 7. Sü. 8 de Mecliste bugün Adalet bütçesi Cumhur Başkanının bugün ziyaret edecegi Lahor'da bir bayram havası esiyor Karaşi radyosunun bildirdifin« gere, Reisicumhurumuz Celâl Bayar ve reftkası Bayan Reşide Ba Dün kabul edilen ysr bu sabah Karaşideki Umumi Vali konağmda istirahat etmişler diğer bütçeler ve resmî bir ziyarette bulunmamışlardır. Öğle yemeğini hususî olarak Ankar» 21 (Telefonla) yiyen Peisicumhurumuz ve refikasin öğleden sonraki otururrfida *ı. refakatindeki heyetle birlikte Meteorolojji Umum Müdürlüğüne mahalli saatle birde Umuml Vali aid bütçenin görüçülmesi sırasmda konagından ayrılmışlar ve açık o Arkan Sa. 7, Sü. 2 6e Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Hakarette ispat hakkı için kanun (eklifi Fethi Çelikbaş ve arkadaşlan bir teklif yapmayı kararlaştırdılar Misafir General, kendisini karşılıvanlarla birlikte Ankara, 21 (Telefonla) Neşir yoluyla islenen hakaret suçlarını önlemek için geçen >ene çık?rı!an 6134 sayılı kanun bilindiği Bibi fanığa ispat hakkını tanımamsktadır. Vatandasın şeref ve haysiyetini korumak üzere çıkarılmıs olan bu kanun. ispat hakkının tanınmaması yüzünden tathikatta iyi netice vermemis. bilhassa hakaret eden veya isnadda bulunan m?hkum olducu halde. hakarete uörıyan urrumi efkârda bkr istifhsmın husuiüne sebeb olmuştur. Işte hpm bu halin öniine Eeçmek. hem de ileri demokrasilerde tatbik edilen en mütekâmi! şekle gidebilmek için BuHur mpbusu Arkası Sn. 7, Sn 5 te Sahte makbuz'a adliye vczncsir.dcn para calanlar 6 sanığın duruştnasına dün baçlandı; içlerinden ancık biri suçunu itiraf etti Sahte makbuz tanzim etmek suretile adlive veznesmden 75 bin küsur lira çekerk^n yak = Unan'nrn durusmasına dün 2 nci Aeııceza Tahkemesinde mevkufen başlanmış tırDünkü celsede maznunlardan Eevoğlu 1 incı Sulh Hukuk kaîemi f k4 ibi Bünyamin Alhnsu. Nedim Bezmez. Mustafa Balcı. Yusuf Ahı.'kalı ve Demir Üşümez, kendilerine üsnad olunan suçu t : mamen reddetmisler. buna mukabil P^id Bayraktar. bütün suçu kabullenerek demişt ı ki: " Benim dolandırıcılıktan 1. Asliye Ceza mahkemesinde bir davam vardı. O zam?n mevkuf idim. MuhaVreme sonunda tahliye ediU dim. Yalnız mahkum oirngm ibti Arkast Sa. 7. Sü 5 te Sehir Meclisi azâsı zam leklifini reddettiler Demokrat Parti Şehr Meclisi grupu dün saat 16 da Beyoğlu ilçe lokalinde toplanmıştır. Demokrat Parti il idare kurulu başkam Hayri Gonenin de bulunduğu toplantıda. 1955 yılı Belediye bütçesi görüşülmüş. Çeşidli belediye ve halk h:zn.etlerine ayrılan tahsisler müzakere edilerek bazı prensip kararlarına varılmıştjr. Bu arada. Daimi knmisyon ve Şehir Meclisi üyelerin n aldıkları huzur hakkının arttırılması hakkındaki teklif görüşülmüştür. Gnjpta bulunan Şehir Mec lisi azaları bu mevzuda söz almışlar. teklifin aleyhinde konuşarak reddini istemişlerdir. Neticede zam teküfi ittifakla reddolunmuştur. Ofrrendiğimize göre. gerek Daimi komısyon. gerekse Şehir Meclisi azalarımn huzur haklarınm arttırılma=ını istihdaf eden bu teklif Genel Meclisin bugünkü oturumunda bahiî mevzuu edilecek ve bir ka. rara varılacaktır. General Van Fleet dün İstanbula geldi Korc harbinin eski kumandanı: «Çok *evdiğim ve takdir ettiğim Türkiyeye uğramadan geçemedim» diyor Korede. Birleşmiş Milletler eski , Vıaşkanı bulunan Van Fleet, Yeşılkomutanı General \ran Fleet. dün : köy hava aianında Koredeki Türk hususî bir uçakla Izmirden şehri tugayu.ın e.=ki komutanı Tümşenemize gelmiştir. ral Namık Argüç tarahndan karşıHalen emekliye sevkedilmiş o lanmıştır. an ve Birleşik Amerika Kore Van fleet. kendisile görüşen arTesişi isimli hususî bir teşekkülün Arkası Sa. 7. Su. 6 da Fethi Çelikbaş GAZETECİLİĞİ ŞAH OLMAYA TERCİH EDiN ÇOCUK Iran tahtının vârisi sayılan yedi yaşındaki Pr>jn? Ali. Şah Rıza Peblevi'nin yeğenidir. Eskiden Fransız tebaası nlan annesi Christian Pehlevi ile birlikte. şimd: Romanın Ekselsi.vor otelinde oturmaktadır. Iranın. Romadaki sefaretinin isteği üzerine polis. veliahdi korumaktadır. Kücük Prens Ali. polisin izni olmadan otelin odasından d:şarı çıkamamaktadır. Resimde. Prens. annesile göriilmektedir Veliahd, kenüsile konuşan bir şahsa «ben Şah değil. cazeteci olmak istiyorum« demiştir. Hemşire Okulunun 30 uıtcu yıidönümü dün kutlandı Olamazî Evvelki giivku MecUs >çHmaında miUetvekilleri maaşlarını yoUuklarile heraber 2K00 liraya çikardılar. Dığer taraftan dünkü MecUs mü?akerelerindev de ağrendik ki Vekâlet bütçelerinde bahçivanlann ayhklart 50 lira olarak gosterilmişür ve bu hal Mecliste bir müzakere ve tekliie sebeb olmuştiır. Mebus maaşlan pdhahhktan dolayı arttmldı ise o halde bütçede 506070 lirahk maaşlar artık bvlunamaz. Yok öyle değil de 50 lira ile bir adamın geçinebileceği kabul ediliyorsa o halde mebus maaşlartna yaptlan zam haksızdır. Çwnkü bir mebnsun ihtiyacı 5fi bahçtvanın topyekun ihtiyaclan kadar (jcnij olamnz. Çünkü mıllet kesesinden para alan iki inaan arasında 56 derece jark' bulunamaz. •, mahaüesinde apartıman Belediye. Zeytinburnunda ncuz blok apartımanlar inşasını ihaleye çıkaHı Belediyece 1954 yılında 1.550.468 metremurabbaı srazi. 1185 ev yapılmak üzere muhtelif kooperatiflere tapulanrruş. bu arada 2034 gecekondu sahibinin tapu aimak üzere yaptığı müracaat neticelendirilmiştir. Arkası Sa 7, Sü. 3 te Gecekondu Milyoner eski bir vatandaş, Türkiyeye 100 milyon dolarlık bir ikraza hazırlanıyor Aslen Ordulu milyoner bir Amerika lı şehrimizde bulunmaktadır. İyi türkçe konuşan bu Amerikîh, Türkiyenin iktissHî hayatında ÇOK mühim bir rol oynıyacak enteresan bir teklifin sahibidir. Kendisi şunları söylemektedir: «Ben Orduda doğdum ve Erzu rumda büyüdüm. O zsmanlar Ame rikaya gitme modası vardı. genclik dolayısile biz de kalktık. şittik. Orada yerlestim. evlendim. Muhtelif işler yaptım. Calısmam ve şansım beni bir hayü zenginleştirdi. Halen beynelmilel bir kaç ticarî şirketim ve Amerikada bankam var. Türkiyenin bugunkü iktisad ve para durumu ile, Fransanm. Birinci Dünya harbinden son rski durumu arasında bir benıerük mevcuddur. Hatırlarsınız, o sırolarda Amerikalı meşhur milyoner Morgan Fransaya elini uzatmış ve yaptığı 100 milyon doiarhk yardım ile diğer Amerikalı m'.lvo^pr'srin cesaretıni arttırmrş. neticede Fransada mühim bir iktisad ve pars kıymeti kalkınması olmuştu. Ben aynı zamanda bir tüccar olarak dış piyasadaki durumu yakincn biliyorum. Artık karar verdim sayılabilir: Ben Türkiye için neye bir Morgan olmıyayım' Bankamın 90100 milyon dolarlık ikraz ve garantisi diğer Amerikglı bankacı Arkası Sa 7, Sü. 3 te Bir tayfanın esrarlı ölümii Marmara Ereğlisi açıklann^a iken motörde yaralanan adam, hastanede ifade veremeden öldü Müddeiumumilik esrarlı bir ölürr. hâdıaesinin tahkikatına el koymuştur. Aslen Inebolulu olup kaptan Ahm.sd Zindancı idaresindeki Ustaoğlu motöründe çalışan tayfa Mustafa Erdoğan. 2 şubat günü Marmara Ereğlisi açıklarında motdrün içinde yaralanmıştır. Başından ağır surette yaralanan Mustafa, 3 gün Ereğh limanmda motörün içinde Arkası Sa 7, Su. 3 te *^** Bugün Yeni resimli romanutıız Doktorun Naccraları Bugün 6 ncı sahifemize I bakınız! Hemşirelifin dünya ve Tiirk tarihindeki fösteren kıyafet tablosu (Yazısı 3 üncü sahijemizde) 5) i MACEKALAJU. \ • • *. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog