Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

DENIZCILIK BANKASI ikramiyeleri 10 980 mhuriyet • YTJNUS NADİ Telgraf ve tnektub adresi: Cumhurlyet tstanbu) Posta Kutöau tsfsnbui Vo 348 Telefonlar: Umuml Santral No. n : 24298, Y S H Işleri 24299, Matbaa 24290 Küçök earf hesab açanlar DEVLET tkr«niy«ltrindeB ktifad» Tahvillerinin Pazartesi 21 Şubat 1955 Demirbank Başvekil Mecliste muhalefetin biitçe ienkidlerine cevao verdi b Menderes dedi ki: "Hatalarımız varsa söyleyin, fakat incitecek lisanla değil, dostlukla,, Dün geç vekte hadar devam eden Mecliste bütçenin tümü üzerindeki konuşmalar sona erdi ve maddelere geçildl Ank*ra 20 (TelefonVa) Rütce müzakpresine bu sabah saat 10 dan itibaren devam edildı. Ba5vekil ve hemen bütün vekıllerin bulunduğu bu celse Fikri Apaydın ın baskanligmda açildı. Gelir bütçesini hazırhyan Tokad m*busu th«w Baç'ın butçemn gelır ve masraf bütcesi üzerindeki koıvuçmasından sonra. Hıkmet Bayur. baska sütımlarda okuyacajhtıız pamuk , vf bılhassa mahkftm gazetecilerin affı hususunda uzunca bir konusma yaptı. Mürteakiben aöz tlan Zonpjldak mebusu Omal Kıpcak iktisacli devlet teseJrktUlerinin durumuna tema» ederek w t konustu •• teşekkOllerin milyarlar Mrf ettiğini. fakaf bu milyarlann hesabrnın verilmediğini »öyledl. Cemal Kıpçak'a eevap vermek üzere kürsüye jf«l*n Ijietm*(«w Vekili Samet Afcaoğlu dediki: Arkan Sa 7. Sii. ) l« Neclisten intıbalar Tahminler hilâfına dünkü mİBakereler gert ve kırıcı olmadı Anküf» 20, (Ecved Güresin telefonla bildiriyor) Bütçenin bugiin çok uzun lüren mii/akeresi, sabahki eelsed» tahmin »dildiği gıbi. »ert T« kıreı olmadı. Başvekilin İzmir nutkıına re»mt bir cevab mabİTetinde kabul ediimesi g#rek«n C. H. P. nin bütç» nutkımdaki ifade iktidan dün bir hayll kızdırmıytı. Buna rajmen bu eel«ed« p#k kayda dejer bir «ey olmadı. Yalnıu pek büyiik iddia re rakamlarla kürsüden konuşan Cemal Kıpçak. Ağsoğlu cevab verdikten »onra .«özlerini geri aldı. Bayur, mahkum gazetecilerin affını istedi Manîsa mehusu tarafından yapılan tekHfin Mecliste lph ve alyhte hiç bir tezbahürü göriilmedi Ankara, 20 (Telefonla) Bugünkü biitçe müzakereleri «ırasmda söz alan bağımsız Manisa mebi'su Hikmet Bayur, iktisadî pol;tika hususunda bazı tenkidlerde buıunduktan sonra sözü. mahkum gazetecilerin affı meselesine geeirmis.tir.'Çir defaya mahstı.» olmak üzere pazetpciierin affını taleb eden Hikmet Bayurun kontışması mebuslar ar=sında münpet kar$ı!anmakla beraber sleyhte veya lehte bunun hiç bir tezahürü görülmemis, garipce MPCİİS korHorlarınds arzulanan bir mpsele halinde kalmıştır. Hikmet Bayur konuşmasında |unlsrı söylemistir: « Arkariaşlar, lç durutnumuı Arkası Sa. 7. Sü. 2 de MiUetvekili ödenek ve yotiuklart arttrtldı Meclis dün kanun tasarısını kabul etti; muhalefet mebusları kanun aleyhinde rey verdiler Ankara 20 (Telefonl») Bugün tirmiştir. B. M. Meclisinde geç vakit, mebua Antalya mebusu Burhaneddin ödenek ve yolluklarmın arttınlma Onat da çok heyecanlı bir şekild stna dair kanun tasarısı müzakere kürsüye gelerek. memurlann ha v« kabul edilmiştir. Bu münasebet yat «ıkıntıst çektiklerini, mebusla !• iöz «lan C. H. P. Karg mebusu rın hayat aeviyelerini arttıracak Sırrı Atalay, halihazırda mebuı böyle bir kanuna rey vermetneler: maaşlannın 1400 lira olduğunu, icab ettiğini, kendisinin kırmızı o Genelkurmay Başkani, Temyiz Re jJyilLanacağını bildirmiştir. isi, generallerin 1000 liradan fazla Agâh Erozan i^e m»btısUra n maaş almadıklarını, 150 liraya fa rerilse kz oldu&unu İfade etmighşan binlerce memur bulunduğu tir. Kanun müzakere «dilirken nu, 250 lira için Üniversiteli genc Bagvekil r* Vekillerden ekssriai lerin stra heklediklerini ifade ede snlonda bulunmuyorlardı. C. H. P, rek maaşlarin arttınlmasının aley ve C. M. P. den snlonda bulunanhinde olduğunu söylemiştir. Ata lar kanunun aleyhindt rey kulltnlay, okuyucu mektublan »ütunun mışlardır. da, bir vatandaşın S aydır cvint *t Kabul edilen kanma gftr* n*bu« glrmediğine dair neşredilan mek maaflan 2000, ödenekleri d« 800 ttıbunu okuyarak bu durum kar olarak tesbit edilmiştİT. Bundan jısında mebuı maaşlannın rt öd« baska B. M. M. Raisin* 1500, Basnpklerinin arttırılmasının »leyhinde vekil* 1500, Vekiller» 1000 lira maolduğunu bir kert daha tebartiz »t kam tahsiıatı kararla;tmlmı;tir. Kırımlı konn;nrkn« Celâl Bayar Pakistan donanmasmı teftiş etti Cumhur Reisi 4 martta başlamak üzere Iraka resmi bir ziyaret yapacak Karaşi. 20 (BasınYâ>ip.) (Ai 5 .) Karaşi radyosunun bildirdi|ıns göre, Pak'lstan Umumî Vaüsinin .« hukumetinin mhafiri o'arak Pakis, tanda bulunan Reisicumhurumaj Celâl Bayar ve Bayan Reşide Bay?r, bu sabah Karaşideki ziycret ve temaslarına devam etmişlevdir. R»i?icumhurumuz saat 10.33 ca Karaşi ljmanmdan beş mil mesa • • tede bulunan Himalya ü==üne ınü» teveccihen Umumi Vaü konafır!dan bareket etmiştir. Reisicuır"; :rumuz ve kendisine refakat et.nek•e olan Milli Müdafaa Veki'iraiz Ethem Menderes ile Deniz t u v v^tleri Kümandam Koramiral c adık Altınrar!, yol boyunca m»saPALAMUT AKIN'I Diin liman ve Haliç bir palamut akınına uğ firleri şörmEk ve kendüerini aramıstır. Halk. sandallardan, rıhtıma bağh motör ve mavnalard=n ol(Baştarafi 1 ı n n rı t* ile halık avlamıj, palamutun çtfti 50 kuruş* kadar dügmuştür. Resim. Hün Haliçte balık avhyanlnrı jösteriyor. Cumhurbaskafiımi]!:. Kınkkal* TMHBI brr maveeri Pakistan Gen«l Valisl Gulam Mubammedj* hediy* ederken. Resimde, Genel yali mavaerl. l«tkik ederken görulm«kıted». **• ögledm tonraki celse zan\an Maljj'e Y^kn P kânm »ert «dimlarta Vürsiîye diği ve C. H. P. mralırına doğru baktıjı eöriildü. Polatkan. mubılefete diye, tamamen C. H. P. .«özcü«İS Nüvid Yetkin cevah veriyordu. Husu»! hayatında espri«i bavli bol olan Polatkan, ilk defa kürsüden de aynı çekilde konıı?makta ve zaman zaman <ert çıkıslan da ih Arkam Sa. 7, Sü. 7 de Ortadoğu ıle ılgılı temaslar İnciliz Haririye Vekiü Kahired?. l'rdiın Krah rfa yann Mısıra fidiyor Kahire 20 (R.) Ingiliz Hariciye Vekili Sir Anthony Eden bu skşam uçakla Romadan buray» Bflmiştir. İngiliz Hariciye Vekili çeıefine bu gece İngiliz sefaretinde bir ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette Mi5irın askerî lideri Nasır da harır bulunmustur. Sivasî çevrel^rde ısratla belirtilcîığıne göre. Eden. Ortadoğunun sa^iınması hakkında Mısırm görüfünii öfrenmiştir. A r k a s t S a . 7. S ü . l d e Komiinizmle mücadele cemiyetinin dünkü yıllık kongresi Komünizml» Mücadele Cemivetinin yıllık kongresi dün sabah saat 10 da Beyoğlunda Ferah saz «alonunda yapılmıştır. Kongrede bıılun«n 71 yajmda Kınmlı bir delege, komönistlerin rulümlerini ağlaya. rak anlatmiftır. Bir başka üye de Türk işçisinin a; kalsa da komüBizmc fırsat vermiyeceğini söylemistir. Komünizm mevzuunda Cemiyetfn hi'ıkumetle ve rnillî emniyetle daha ııkı işbirligi yapmaM temenni?il# t<phntıya son verümiştır. Kar (ırtınaları Avrupada hayatı felcc uğratıyor lngilterenin büyük şehirlerindc münakalât durdu Fransada, İtalyada, Avusturyada durum vahim Pari? 20 (R. Avrupa memîe bir ftrtına hüküm iürmektedir. ketlerindc seneierdenberi görülme Dün öğleye doğru Ceaovada ve dik sidderte bir krakış hükum sür Ligurya sahillerinde hükilm süren mektedir. liddetli fırtmayı hakikî bir med Fransada durmadan yağmakta o takib ermiş ve bu hal evleri deniz lan kar yüzünden bir çok şehir kenarında bultınan binlerc* kisiyi lorde elektrik VP su kesilmiştir. ikametaâhlannı alelâcele terketme Kar firtınalan, Fransa yollarında ğe ve hesabsıı hasarlara tebeb olmünakalâh <la sekteye uğratmıştır. musrur. Trenlerden bazıları yollana kalmış, 30 metreden fazla vükseklikte çoğu rötarlı sefer yapabilmiftir. dalgalar «ahillere hucum etmi{tir. Paris Marsilya treni işleyememek Tahliye esnasmda bir çok kimseler ŞiddetJi kış Avrupayı kasıp tedir. Nice sular altmdadır. Karna yaralanrmş vt hastanelere kaldırıl kavıırnrken diin şehrimizde val eğlenceleri yarıda kalmıştir. Arkast Sa. 7, Sü. 7 de haikın miihim hir kısmı tatili îngilterede de durum vahimdir. sayfiye yerlerinde. kırlarda. Londra, Manchester ve Neweastle sehirlerinde otomobiller ve otobö* parklarda geçirdi ler işleyernemektedir. Kar dıınnaDön jidd^tli bir karaktı Avru dan yafmaktadır. Londra radyösu, payı k?sıp kavijrıırkçn İ=tsnbul S ciddî hasar olduğunu ve memledeta bir yaz eünü yaîamîştır. Hal kette hayptm durmaya başladığını kîn mühim bir kısmı bu güzel ha açıklamıştır. 71 «yalet kar altındavayı sehir banliyösündeki »ayfiye dır. Helikopterlerle ordu hareket» yerlerind*, kırlarda geçirmiş;. park geçmiştir. lar hıncahınc dolmuştur. SokakAvusturyada ise çığ tehlikeal v»larda pardesülerini, hattâ ceketle him bir safhaya girmiştir. Ba» dağ Arkası Sa. 7, Sü. S de kasabaları ordıınun da yardımı il« »l^iâcele bosalttlmaktadır, Italyan •ahiiierind» çok ştddetli Güneydoğıı Asya teşkilâfı üyeleri foplanıyor Toplanhya kahiacak olan heyetler yola çıktılar İstanbulda havası ı Bangkok, 20 (aa.) Resmen >'\iriirlüge girmiş olan Güney Doğu A=y» teşkilâtı azaları, çsrşamba günü Bangkok'ta toplanmaktadırlar. İngütere ve Amerika dahil. murahhas heyetierden yedisine, bu memleketlerin Harıciye Vekilleri reislik edecektir. Pariste siyasi buh ran sebebile Fransız heyeti de, Fransanın eski Amerika Büyük Elçisi Hşnri Bonnet'nin başkanhğmda bulunacaktır. Andlaşmanm diğer azası Avustralya. Yenl Zelanda, Pakistan. Filipinler ve Habeşistandır. Bu devletlerin Filipiaîerdeki terr.=Ucileri, Manilla Hariciye Vekiline itimadnamelerirü takdim etm:ş!erdir. Murahbaf heyetlerin kuvvetü biı Arkast Sa. 7, Sü. 8 de Çocuklarımız için yapılan yardımlar BirJeşmiş MiDetler Çocuklara Yardım Fonu Müessesesi şimdiye kadar Türkiyeye 713.000 dolarlık yardımda hıılıındıı B'rle=mİ5 Milletler Çocuklar» Yaıriım Fonu Mües=esesinm Başksnı Mr. Moris Pate ile Muavini Hans Ehrenstrale dün uçakla Tahrandan şehrimize eelmişierdir. Mr. Morris Pate ile muavini bugiin Ankaraya giderek Sıhhat Vekâletinde tcrnaslsıa başlıyacaklardır. Mr. Hsns Ehrenstrale dün kendisüe şöıü'en bir arkadaşımıza junları söylemistir: e Geçen yıüarda Türkiyeye ço Arkr.st Sa. 7. Sü. 2 de "Şark,, vapuru: karaya oturdu Beşiktas. Vefayı î • yendl Profesyonel V\g ımıçların* vam edilmistir. Dünkü maclarda; Beşiktas, Vefayı 2 0 yenmiş; Beyoğluspor da Adalet ile 3 3 berabeae kalmıştır. Yukandaki resimde; Nazminin attıgt ilk BesiktM «olünd» Vrfa kaleeisi Markuçanm topıı sıkistıgı filelerden çıkansı göriilme'kiedir. (Maç arın tafsilâtı ve di.ğe.r soor haherleri 4 ncü sayfadadır.) Kvvelkl fec» Gelibolu eivarındı «ey"etmekîe olan şphfimız armatorlerinden Orh^n Ort* finrasinıı =M »Sark» TS» punı Dnjsnarslsn m«Wndt fırfına Hl» «ahilı» <)üş*rfk karaya »•urmuştu. Geırı! sahibleHnin talebi üzerine ün •Alemdar» tahlisiy» gemlsi kaza mahallin* gönderilerek çalışmsia haşiîtır. Geminln nlırumu lehlikell akla beraber bııgün kurtarılacağı ümtd edilıneklPdir. Dogu koıtıümstlerle mücadelesi Aga Hanın tartılması geri kaldı Grev hakkı ve işçiler Tarih İlâvemiz | Bugün 26 ncı 'lâveyi veriyoruz tsmailiye nıezhebinin reisine 3 Dün bu mönasebetle yapılan milyon lirahk hediye verildi topMntıda »şçi batibler prev hakkınm tanmmasmı tstedüer Kahire. 20 (a.a.) ,Mışır garaİsçi Sendikalan Birliği dün saat ymdan ahnan eski Kral Faruğa aid altın yaldızh bir tahta oturmuş o 10 da Besiktaştaki merkezinde. lan Ağa Han, tsroailiye m=zhebinin grev hakkınm tanmmaşı için bir riyasetine geçişınin 70 inci yılını toplantı yapmiştır. Toplantıda konuşanlar; grevin kutlauıijtır. Yarım saatten fazla siiren mera en tabiî bir ınsan hakkı olduğunu, I sim için, Ağa Han evinden teker demokratik pıensipVere dayanan hükumetin bıınu da kabul etmesi ] lekli bir san'ialva ile getirilmiştir. Zayıflamn »• b»n«a n<;uk t\tn Ağa Hsn. fahtin bıı'undugu kerevetin nınmam?ı üç bassmak rr=rdivenini bastonuna b'r knTnçt ifade etmıyeceğini töy GoçmpnierdeB Keremullah, sazı ile bir kazak türküsünü çalarken ; dayanarak şrüçlükle çıkmı; ve refi lemblerdir. kan Begüm ile oğlu Ali Hanın orDışer bir işçi grf* mana'tnın bstalarına oturmuştur. zı şahıslar tarafından yanlış anlaDoğu Afrikadaki tsmailive ce şıldığını. bu sebebl» muhalefet etPıcasso modeli ayakkabı: Parisli meshur ayafckabıeı Perugia, ressam Picasso mın veıdiği maatini temsil eden elliden f»7İa tiklerini belirterek, kendilerinin ilham ı!e voni bir avakkabı modH! yaratmı.flır. Resimde, ayakkabı altmı anclıran sekilde bir . heyet, imamlavımn önünden geçmiş her şeyden önce vatansever oldukJ&âdln uauuclan anrıılmck lerfı* . Bu merakh yazı sorisinin îlklnî bugilıı 2 nei sahifemizde bulacaksınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog