Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

PEK YAKINDA AKSARAY AJANSI Hizmetinize giriyor DOGUBANK 30 uncn umhuri 10 97i) KURUCUSU: TUNUS NADİ Telgrai ve mekrub adresr Cumhunvet tstanbul Posta KurumJ Î5+anV>ul No 246 Telerbnlar Umuml Santral No sı 24298, Yazı Islerı 24299 Matbaa 24290 =o\lpdıgı nııtuk npnuz ta7Pİıgını mnhafa7a erlfrkrn C H D nin bıı nutka ce \ah teskıl pdpcek olan b\ıtçp tcnkıdındP sprtlıge k^cması iktıdar ,wrtı«tı çevrplerın dp hıç dp m bır ıntıba bupkmamıştır Arkası Sa 7, Su 1 de Cumhnr Baskammıı. evvelkı sun PrOf S'ddık Sami Onar İOARE HÜKUKUNUN UMDMİ ESASLARI Pazar 20 Şubat 1955 ijıııısıl n828r>YBSİ n»7arjy«$i Irigrî ıhtılâflar, r» txm Irarj divalan v s butıın . î l f i l lahıf* Hılrilı fiatı 15 (jra U s»trşy»ri Ismaü AUgun Muesseselen CftoÖto4fa b h Kıtapcı'arri* hıılunıır C.H.P. nin bütçe tenkidine D.P. sert cevab verecek Bu cevabın hazırlığına başlandı, böylece düzelmeğe başhyan partlierarası münasebetler gene bozulacak Dün Meclistc Bölükbası C.M.P. adına bütceyi tenkid etti, zaman zaman sert, fakat ağtrbaşh konuştu Etrafında erbe*t tartısma rejımlerinde, iktidar tuttuğu yolun en bı ™1 oldufrunu savunur. Muhalefetler ise. bu jolun hatalı «mlması gerektıgı Boktaoında «renirler. Iktıdara ve muhalefetlere hâkım olan bu ınan<; çatışmalan. en açık ve en «enış oleuleri Içlnde, butçe konuşmalan sırasıtıia «rtaya «*"• Geçen yıl çalişmalanmn he*abmı veren, hoylece gelecek yıl boyunca parlamentonun ve halk ovunun ru\eninl korumak fcriven hukunıete karsı, ce«idli fikir eğılımierini temiıl eden mlleheteilleri dusunduklenni soylerler Partisiı vatandaj, duvdugu veya •kuduğu. çok defa birbınne ai, turlu turlu «orleri dikkatle Ineelevprek bunlann doğru bir senterini yapmak ve «bnrika1 bakikat» 1 ortaia çıkarmak zorundadır. Majive Bakanı H»»«n PoJatkamn 1M hKirlanmı? UTUB bir nutku Ue «çdan 1955 yıh butçe ku..~ ,.Un, 3 ıtundur B M M. nde *ev«m e4iD p « nı <a\unan Hasan Polatkan rakamlara ve kı\aslamalara davanan lemellı «o7İennde 5 *ıldır kalkman bir Turkivenm umid verict manıaih«ını onumuze serdi Buna karşı C HP. adına sot alan S'uvıd Yetkın, dıs polıtıka konıısu b'r vana, tamamıle kotumser bir Ublo <;izdi Momlekettc hurri\et kalnirfdıjî'ndan tııtıımi7 H ekonomık kaikınmanın a btr ha^al nldıığuna varınca\a kada> Dpmokralların butun ıcraatını betrledı C M P adına konu^an Osman Bolııkhaşının hazırl<»''2i nuhık çok daha bılımser »e o'<i»ktıf bir karakter tasnordu Şuphesiı o da hukumetın omrune dua etmek smacıle soz almış deçıldı. Nitekim mıtkıında ver yer acı tenkıdlere rastlannoıdu Fakat Boljkbası. rUoııortıık gelışınemı/dekı mu«l»et man7araM hıç dcğılse dıs 2oı unıı^u uınHr kabııl ed^or. kendınce hatalı sa\dıgı nnktaların ıse lu/ıltılnipsı hu . unHi bir takım lcd^iıler Mıllet Partısı taıafından simdıve kadar hıç rastlamadıgımı/ m konıısma uslubıı bızım ıçın guzel bjr surpri7 oldu Parlamento ba\atımi7in sarını br^ahtna bunu hajırlı bir ışaret Ankara 1<) (TeWonla; Bir murl detterıber1 rluzelen partılprpra'i munasp betler C H P Grupu artına yapılan hııtçp tenkıdınden «onra jenıden bozulacağa benzemektpaır Ismet İnönü ile Bölükbası arasında dünkü mülâkat ' • "X İnonıi: «Vaktile benlm için v>vledıklerın mi daha sprth \nk*a şimkıV'r icin >ÎO>Irdıklenn mi'» dı\e sorunca Bolukbaşı < Paşaın sizın de\nni7 de balh gullıı \utulur gibı dpcıldı ama iktidar sizin kıhcınızın hakkı idı. Buerunkulcr ise Hıırmet dı%e iş başma geldıler. Bu sebeble onlar hakkında daha sert konuştum» dedi Mısır elcisi basına hakaret etmedim, diyor Fak»< bu haberi Elçı vcren ediyor Mısır Buyuk EIçısı Ahmed Rem7i, Turk gajetecılenne hskaret pHen son boranatı ıle alâkah olarsk Hıın EazeteıtUTe bır telitraf gonH^rmı^tır Bu telçrafta şo\\e denıiı T.r!prı na^ıl «arfpdpbılınm'' Esaîen ı bpn H» diplnmat o!maH=>n oncı» a s zetecı ıdım v* bır jtun HPTII çpken Bayarın Pakistanda dünkü temasları Cumhur Reisi, dost hükumet erkanile uzun siiren bir görüşme yaptı Radyosu. Bayarın ziyareli münasebelile hususî ^" Fıazırlandığını bildirîyor Karaşı 19 Turkı\e Cumhurresınrn temasları bu%uk b'r «am""iv»t ve dostluk hai ası ıçmde dev ?m etmektedır Bu sabah Celâl Ba%ar Pakıstan hukumet erkânı ı'e uzun bır gorusme yapmrtır Celâl Bavar sabah'eMn Pak's^sn levletımn kurucusu Cınnah ı'e haefı Ltvakat Ah Hanın kabırlerını zıvaret etrms ve ce'epklpr ko\nuş •nr Savarona vatıra refakat eden Turk muhjıblerLmn rruret+eDatı da Arkas\ Sa 7 Su 3 t" dr Turk bayraklan Ile donatılm» yvllardam t*****k. Pakistaa Crenel konağına riderken 4 Dünkü Meclisten intıbalar Butce etrahnda >apılan en sert tenkıdler hıle sııknnetle karşılannor Arknvı Sn 7, Su S de Telefoto CUMHURİYET: Ankara Istanbul Ismet Inonu ye Osman Bolukbaşı dtin Mecliste C.H P. Grup odasında konu?urlarken Yazısı 7 nct Meclis kürsüsünde inanılmaz istekler Abdullah Aj*temiz, medpnî kanıındaki (MeceHe kaldmlmıştır) ibaresinın tashıhını kanunların dın ışıgı altında tetkik \e teke\MJnunu Camiulezher kapılanmn Turk genclerine açılıııasmı ve burava gideceklere kolaylıklar gosterilmesıni Lstedi Ankara, 19 Ecved Guresın (Telefonla bıldım or) B M M dun Malıve Vekıh Hasan Polatkan ın butçe nutkunu ve akabınde dp CHP Meclis Gurubu adına Nuvıd Yetkın ın tenkıdını dınledı Bugun C M P sozcusu Osman Bolukbaşı ve arkadan D P h hatıpler konuştular Rad\ olard» yayınlanan Maln e Emin (Emine) kucağinda Iki Vekıh Hasan Polatkan'm nutku fıl | cocuğu ile mahkemeye fiderek hakıka çok uzundu Bu bakımdan hukukan cinsiyet lUjMllıııı lı mebusların bu\uk toahurat yapmamalan, dınlemekten yoruldukAntalva 1 ) (TelefonU) Antal< lanna hamledılebıhr Amma, bu \anin Cıvalar kovunden Emm Uynutuklar 1950 vılmdan ben daım» Run admda bır jahn buffun Antaluzun hatta belkı de bundan H u y« A?hve Hukıık mabkpmesın» a Arkası Sa 7, Su 4 te Arkau Sa 3, Su 3 tt 2 çocuklu bir kadın askere çağırıtdı! Sokaklarda palamut toplandı! ŞiddetU l«dw Yemiş. Yağ ve Hasirismmtakası deniz btiMsma uğradı Bır k«ç güadcnberi devam eden fiddetii lodo* •fizttnden plyasanın en l»lek nuntakalan elan Hasır, Yerrı» »• Yağ iAe'elerl deniz gularmıjı Igtıiîsma u|ramı#. halk KJkaklardı paiamtrt balığı toplamışbr. Arfcasi Sa 3, Sü S da Trakyada feyezan tehlikesi ortadan kaldırılıyor Türk ve Yunan Nafıa Vekilleri Tunca ve Meriç nehırlennin ıslahına daır protoklu dvin imzaladılar Hııkıımeile nıulıaiefptler arasınakı buttc cadsmasının O7une (je' kemelerin stıklâh me\zuuna temas Ankara 19 nrr bu knnnda sımdılık şu nok (Telefonla) etti Fakat ıstıklâldpn bahsedprken Bugunku MPCso7u ırtıca ve ınkılâb me\7uun» 4î Mİdır fanhımi7de ben/cri go lı=te butçe mugetırdı Ban adalet mensublarını ru!rnpmıs bir kHkınma hamle<ıne zakerelerı sıraıtham edıcı bır konuşms %aptı frirı<tiğîmiz nıe\ dandadır Bunu ında soz alan Daha sonra hâkımlerın Vekıl takimse înkâr edomez Ccsıdlı alan Maraş mebu>u rafından 25 yılda tekaude sevki A\larda >uz mıUnnlarra lıralık \at\ Abdull h me>elesı uzerınde bııaz karışıkça rımlar >a"ı'mıs Tıırk \atandasını tenıız, vaşı ıtıı tonuşan Aytetnız, hâkımm B M Haha ilpH bir ha> at se\ı\esine baııle Mechsu t M nm teıninatı altına alınmasını lkınc ııla^tırmak uğruna gavretler har manevî \t Vekıllere bu salâhıyetın verılB>nmı<>fıı Fakat btıniarın «etnpre reısı olduğurıu I meme«ını istedi ^^rtT1c«ı ıcın p1bcf(p bır muddpt so\Iedı bmaenAbdullah ı Da^alaMn A\tpmi7 caJırettnrk beL!rm"k prrfktır Mıı a)e\h B M M Fslcı Arlalf»t Vekıh FuknHdın Nabn hu^ıısu unurmuş suhıoelunun bır sozumı de naklesıne de gosterılme*ını ıstedı \e mah Arkası Sa 7 , Su. 7 de B ına kar'i'ık i'mdp bulunduğur"<" beklpme vp «abrptme deVTİ bızı mıllptce ba7i fed'karlıklara Tnrlamalı bu da hııfviımetı peıoklı tasarrııf \o kısıııiı (eılhııleı ıtıe g<>tııımrlıHır Tlenı bıı\uk kalUıııma batnlelprıne giriMnek hera de pa<.alar he\ler gıbi \a^anıak olnıa7 I'ır muddct di<inıizı sıkmalı, kanıul~bılefek ber masraftan karınmalı Turkiyeden mal almak yıizünden ugravacaklan \* hep'îinden onpniiıst bam'f'erızararı, Japon mamullerini mrmleketimıze i'"'m ?maç \t «nırlan bprk<"=ır) h liD 0ETe»ıereğı bir programa sığyuksek fıatla satmak suretile telâfi edecekler Japonlar maîîarımızın fiatını yüksek buluyor Butce konusmalan bu «o»lar«a mıllpt hp^ihına cok hajırlı b r ı<; lnsuılm^ olardktır \\DI BUGUN Mı/yezz /steyiniz.*! Japun tıcaret heyetı üyeleri gazetecilere izahat rerlrken Merıç ve Tunca nphııVrınin ı« ve Yunan Nafıa Vekılîeri yapılan lahı mevzuunda ıkı gundenben ja çahşmalar ve ımzalansn protokol pılan çahşmalar sonunda \anian Arkast Sa 7, Su 4 te mutabakat uzerıne ıkı taraf hejetlen tarafından hazıılanan protokol dun saat 15 30 da Istanbul Nafıa muduıluğunde Turkı>e hukumetı adın» Nafı» Vekıh Kemal Zevtınoğlu v« Yunan hukumetı adına Yunan Nafia Vekıh Con«taitm tıımhıır Bavkanı Bavar He Pakisian C n e l Valisl. Kartsl K^raman dn taıafından merasımle ussunde a^kerî bırlıklerin pecıd resmmi selâmliTorlar nnzaJanmıştır Ayierru' ıs»m'» btr A'man tıcaîet an'asmasi Bu mprdsımdp Türk he\ »tinl tp? mnharek za* dun M«"•''« kurmunasebeüle Mebh Esenbelın kıl edon DevİPt ^u Işlen Umnm «u'tıne çikıynr ve Metfr«> kabevanatı muduru Hıkmet Turat, Devlet Su nundakı (Mecellt kaldınlmışTşlen 1 ıncı bolge muduru Celâl tır) ıbaresımn tashıhtnr, kaAnkara 19 (a a ) Dun Ankara Frgene, Yunan hevetını temsıl envnlartn dın tyığı altında tetda aktedılen TurkAlman tıcaret deu Yun<ın aıılar uınııın mudıııü K)k ve tekevvııuunu, mektebanlaşma«ı muna«ebetıle bugun mu Kanelupulos Milar unumı nıudur lere lıseler dahı dahıl tnectalea'ina muracaat ettıgımız m^zmuavım Andonopuloı ve devlet bun dın derslerı konmasım, 15 ı mutecavız hocanın ne7aı» knr anlaşmaM hukumrtımız adıra Nısan a>ında Kaılsruhede Dunvekâletmden yuksek muhendıs c Mısırdakı Camıulezher kapı\a eıekoromcn şampıvonssma tındp dort eundenben drvam JP< 'mzalanı; buljnar Harıcne V Lımbendıs ıl« Merıç FATOS komıte sımn Turk genclerme açılkâ'otı Dtt^adî ıs b'rlıgı ts,V'ltj «i başkanı Salahı Demırbılpk ve rvatrn re burnya p'derp} lere | Vahlacak mılli eureç takımımız mekte olan Pendık sureç kamoında Arkası i a 3 Su i te Arkası Sa 7, Sn fi da komı+e *z»«i Yanakıra? v« ba«m kn ivhk oo«fer''me"»î' ıs^ynr, Pendık'e kampa slınmı,tı blan h^zır bulunmusUrdır Bu meinlekeU toptan ve bır îmza merasımıni muteakıb Turk lAbadfi yanm asir et 1 ve!in« at mak ıçın ne Jnzımsa btı tstek\erde bol bol var Buna rağmtn tano >ımn;or«z hoca, kızmuıonız ama, wat ijalın butun man\t boı/utıca Vzher ang\ ve o zıhmyettekı softalardan çekmedtğ\ kalmıyan aıalh mtUete acıyoruz Çeyıek asırdır ovlnrdnn Ivrtiılmak t c n terfbır ıntnne tedbır ol, hattâ bere d'i/e vakaia, âyn vaptı ! Eskl Adana mebıısu Ceztni TurU sur, esVt baH ol uttn d've 'de\let adamlanmızın dtş «e^amahkı>m<>ye ler, tam •6h artık hatleri ve bıttçe nw7umıda kvrtuidvmdemea* hnzirla»ırî en !>u vuıdtm en ynl s<>! Devlet Havavollarının kısa menzıllı ıc seferlorde bultındll 1 i<ı"uiundt.il te} tar sesJenn „ ler ıçın Ingıltere^ sıpari} ettıgı >Heıron» Turkıye Koylu Partısı ılk sıyası maıkah 7 uçdktan ıkısi dun saat 12 de şehrım 7e gplmı^tır «Gypsv Major tıpınde dorder h plantısını dun saat 15 te Ka'imÇok tahhiız mıllet, bu mıl molor'i havı olan ve l i ıle 17 arasında volcu al?bılen bu uçaklardan ger.\e kalan 5 tanesı, djada bır kahvede yapmıştır. fet eamm.. nnımıi'dckı ay ıvınde gehrınuze g«lecektır. Refcimde yem uçaklar hava mejdanında görtToplantı la so? alan me!<»r uıı uluyor. Arhan Sa. 7, 5u. 6 do Talihsiz millet Almanya ile iktisadî işbirligi Bazı meşhur güreşçîler dün kampı terkettiler Köylii Partisinin ilk siyasî toplantısı lorf moforlu yolcu uçakları geldı t±±J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog