Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

f ŞARKTAN, GARPTAN SEÇME ESERLER Yağmurlar Geline* Karamozof Kard*fl*r Kadmlar Pavyonu Krahn Generali B!r Tıbbiyelinin Romanı Kibar Korsan Canavar Tohum« Gönüllü Kahraman Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitabcılık Şti. Istanbul 500 500 250 250 250 200 200 150 30 anco 71I sayi 10 961 u mh u ri KLTRUCUSU:YUNUS NAD! Telgrai rt mektub adreal: Cumhurtyet (stanbul Poata Kutuao tstanbu) No 246 Telefonlar: Dnıumi Santral Numarasr «4298 î a » tflert 24299 Matbaa' 24290 ••••• M • M M M M •»•• M UĞURLİJ PERŞEMBE Çarşamba 2 Şubat 1955 John Steinbeck'in son yazdığı ve aslı daha yenl çıkan romanı, Uğurlu Per şembe adı ile dilimize çevrilmlş, Varlık Büyük Ceb Kitablannın ilk sa'yısı 2 lira fiatla yayınlanmıştır. 270 sahifelık bu nefis romanı mutlaka okuyun. Kızıl Çin, Birleşmi Adnan Menderes yarın Milletlere çağırıldı Türk İtalyan görüşmelerîne dün de devam edildi, İtalyan Dış Işleri Bakanı: «Şüphe yoktur ki bu müzakereler müspet neticelerle nihayet bulacaktır» dedi Menderes dün Papa ile goruştu ^ Vatikaıı bn görüşmeye hususi • y bir önem atfediyor, Başveldl X T He Haricîye Vekilimize altm • V. madalyalnr veriMi X VaHkan, 1 (A.P.) Papa Pius İJ. bugun Türkiye Başvekili Adnan Menderesi kabul etmiştir. Modern devirlerde Mendeıes, Katolik âleml ruhanî lideri ile grirü?en ilk Türk hükumet reisidir. 78 yajındaki Papa ile Türkıyenin fenc ve dinamik Başvekili arasın dakl görüsmeye burada hususi bir 8nem atfedilraektedKr. Papa, geçenlerde ağır bir hastahk geçirmiş vt hâlâ nekahet devresini atlat Arkan S a . 7 , S ü . lde İtalyadan ayrılıyor Pekin'den bir cevab gel inceye kadar Güvenlik Konseyi toplantıları tehir edildi New York 1 (R.) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, komünist Çini, Formoza ile alâkalı muzakerelerde bulunmağa davet etmiştir. Bu yoldaki Yeni Zelanda teklıfi aleyhinde yalnız milliyetçi Çin re\ vermiş, Rusya ise müstenkif kalmıştır. Davetiye derhal Pekin'e gonderilmiştir. Cevab gelinceye kadar Konsey toplantıları tehir edilmiştir. Diğer taraftan Amprıkayı ıtham eden ve gene Formoza ile ?/\kah Sovyet teklıfi de Konsey gündemine olınmıstır. Amerıka buna itira' etmemiştir. Türkiye başdelegesi Selım Sarper de. kaleme alınış tarzını tasvib etmemekle beraber Rus teklifine itiraz etmiyeceğinl kaydatmştir. Komünist Çinin davet edılmesine dair teklif bire kar Arkasx Sa. 7, Sü. 7 de Ankara, Mısırı tenkid ediyor Bağdad anlaşması karşısında Kahirede iieri siirülen iddiaların hakikale uymadığı belirtildi Kahirede hayâl kınklığı! Resml (El Cumhuriye) gazetesi Bağdada heyet gönderilmesini tenkid ve konferansın akamete uğradjjrını itiraf edi.vor Roma 1 (Cumhuııvet'in hususî servisı) İki gundenberi hurada bulunan Başbakar Adnan Menderes ıle Haricıve Vekilı Fuad Koprülü, bueün Başbakan Scelba ve Haricive Vekili Martıno ile Madama Vıllâsındaki toplantılara vanm saat eeç eelmislerdir Sebebi, TurkIrak paktma Arab memleketlerinin şiddetli taarruzlan karşısında An kara ile temas etmek ihtiyacını hissetmelerıdır. Türk devlet adamları Ankara ile acele e°ruşmeler ve yıldınm telKahire. 1 (aa.) Mısır basm, eraflan çekerek emirler vermijler Arab memleketlerl Başvekdleri ve malumat almışlardır. «Arab Bir konferansının netcesinden duyduğu lısı meselesini mi eörüştuler?» su hayal kınklığını saklamamaktadır. alini soran eazetecüere Ba=hakanın Arkası Sa. 7, Sü. S de yaveri, «Türkiyenin iç meseleleri Arkası Sa 7, Sü. 3 te Radyofoto CUMHURİYET: Roma Istanbul Ayak lorgaıı Adnan Menderes ve Fuad Köprülü dün Papa. ile rörüştükten aonra Vatfkandaa aynlırlarke» Roma 1 (Cumhurlyat'in huausl partlıinin org»nı olan Unita »dlı daraa 11* Soalba'nıs doatça temaa•ervid) MenderM r« Köprülü gaz«t*d«n gelml|tlr. Unita, M«n lan (fin kadar âflklrdır. Baıbakannün îtalya devlet adamlan !!• yap deras* aid habcri aon sahifed* kul" lar. toplantıdan giilerek çıkmışlsr tıkları görüşmeleri îtalyaa gaıete l«nrai| Menderes Scelba temaala Tt memnunlyttlerini izhar etmi;lerintn baf sahüclerinde y«r almak nru csiyast çevrelerda kStüraaarllk lerdir. tadır. İtalyan batını bu temulann bafhğı llı vermiftlr. lktisad! temaaTürk ftatyaa mflzakerelerine «samimt» bir hara içinde ccreyaa lar hakkında da bu gaıete; ıKJr bir bugfln öğleden lonra mahalll saatettiğınde müttefiktir. vadide ugraîiyorlar» demlştlr. Kı 1« 18.55 t# deram edilmiştİT. MttYa'nız tek çatlak se# komünist zılların uğraşmalarına rajmen Mmı Arkan Sa. 7, Sü. 1 de Amerikadan daha fazla buğday almak istedik Aramızdaki anlaşmanın bir maddesi buna imkân verdiğinden bu hususta taraflar arasında yeniden müzakere açılması talebinde bulunduk Washıngton. 1 (AP) Gecen kasım avında Turkıye ile Amerika arasında imzazlanmış olan buğday anlaşması esaslan dahilinde, Türkiye daha fazla hububat alabilmek için teşebbüse geçmiştir. iyi haber alan resmî çevrelerin bıldirdiğine göre, Türkiye anlaşmanın ikinci kısmım tatbik mevkiine koymak ıçin müzakerelere başlanmasmı istemiştir. Bu ikinci kısım 175.000 ton buğday ve yemlik verilmesi ile alâkalıdır. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de iirkiyede birdenbire yiiklelen istihsal fücünün neticesl olarak istihlâk kabüiyeti d« lüratle urth. Geniş. halk kütleleri eskisinc kıyasla daha fazla unlu madde. daha fazla şeker. daha fazla yağ sarfediyor, daha iyi evde oturmak. daha iyi jaşamak istiyor. Bir lamanın liiks sayılan eşyaları artik brir ihtiyae haline gelmektedir. Memleketin teknik gartlarını değis.en ekonomik biinyeye göre ayarlamayi düşün*n hılkumet de gerekli testsleri bir an onre tamamlamak için yatırımlara büyük önem veriyor. Buolar Ise geniş masraflara bağlı şejler. Yol. liman, silo vesair tesislere harcanan yüz milyonlar, doğrudan doğrııya memlekete döviz sağlıyacak kavnaklar değildir. Bunlar. daha znade. artan isrihsalin dışanya se\ kini kolaylaştırmağa yarıyacaktır. İstihsafimizin yükseliş temposu fce artan istihlâk KÜcümüzle aynı nisbeti muhafaza ermekten uzaktır. Kazancımız faraza % 10 arttıysa biz masraflanmızı % 28 veya 30 arttırmağa he\esleniyoruz. Hükumetin yatırımlara avırdığı büyük rakamları da hesaba katarsak aradaki nisbet daha da acılmaktadır. T Doktorumuz dün bütün hastaları yeniden uzun bir muayeneye tâbi tuttu ve son sıhhî durumları inceden inceye tesbit edildi Damlafaşta uranyum cevheri bulunduğu şüpheleri kuvvetleniyor İstanbuldan hareketimizden itibaren bugüne kadar olan dpğisıkliklerin bünye üzerindeki tesirleri incelenmiştir. Bu durumda tesbit edilen düşüncelerimiz şunlard'.r: Cumhuriyetin beş hastasından başka yolda ve burada bize kendi arzularile roüracaat edip de tarafımızdan her bakımdan tetkikleri uvffun görülen hastalar var. Bunlan da bizim beş hastayla birhkte kontrol altına al Arkast Sa. 7, Sü. 7 de D.P. Meclis Hastalarımız bugütı Damlataş Grupunda mağarasmda küre başlıyorlar riiriiltiiler Antalya mebusu ile Nafia Vekili arasında sert miinakaşalar oldu, neticcde takrir sahibi lle Vekil barışhlar ÇKMBEKLİTAŞ CİNAYETİ Evvelkl geceyansı Çemberlitaşta bir dnayet işlenmiş, Kurşunlu han da kunduracılık yapan Erdoğan Soyören sarhoşluk gaikile arkadaşı Eşrefi bıçaklayarak öldürmüştür. Yukandakl resimde clnayeti rattteakıb kaçmak lsterken yakalanaa katil Erdoğan görulmektedir. Alanya 1 (Şahab Balcıoğlu bildiriyor) Cumhuriyet kafilesi buBün Alanvada ikinci eününü geçirdi. Çehir gezildi, muhtelif ziyaretler yapıldı. Öğleden sonra Dr. Nihad Dilşen hastalanmızı akşama kadar süren esaslı bir muayeneye tâbi tuttu, sonra oturup konuştuk. Doktor şunlan söyledi: «Bugün hastalarımızm yeniden kan kontrolu. sprometrik ve fizik Icinde bulunduğıımuz ekonomik muayeneleri yapılmış, bu suretle nTH\a7rnesİ7İiğin başlıra âmillerindrn biri bu olsa gerektir. Bir milletin istihlâk rncünün arrması elbette iyi bir sejdir. Hattâ geniş vatandaş kütlelerinin kendi İT>kânlarını aşarak daha üsriin bir ekonomik se\ iyeye özenmesi bile nvunülecek bir hayati.vet alâmetidir. Ancak, Almanların neşvünrma buhranı dedikleri biaim içinde buhındıığııınuz hali makul bir ekonomi politikasının ısığı altında idarp edemezsek. ileride tehlikeli bir sckilde hayal ktrıklıjhna ıığramam<r ihtirnalİTİ vardır. Modern dun^ada kalkınma hamJp'erine pirişen biirıin mllletler beîli sınırlar içinde kendilerine hir takım plânlar ve programlar çizmekte ve sonra bunları gerçekleştirmeje eahsmaktadırlar Biz daha y^ade karMnıi7(la beliren vaziyetlere çore giinlük ihtijacların dar çercevesine sıkısmış. dyle hareket edhor jpbiyİ7dir. Bu. her halde Ri"enlik verici bir yol olmasa gerrktir. Onıın icin dort yıldir g\. r^ticimi? teşebhüslpri en kı«a bir zamanda bir prog^ama bağlamak, bunu rivazi bir ke«inlikle Irah ttrnek. böylere icinde bulundugumnz b"Hrsiz dnnımn iyice aydınlarmak Iâ7imdır. Oış boıclanmalara dayanmadıkça kalkınma hamlelerimizin hızla ilerlijemiyeceği meydandadır. Fakat bu «ibi ünkânlardan (aydahınaMI. NADİR NADİ • Arkası Sa. 3, Su, S H Ankara, 1 (Telefonla) D.P. Meclis Grupu bugün saat 15 te Manisa mebusu Muzaffer Kurbanoğlunun başkanlığmda toplanmışbr. Antalya mebusu Burhaneddin On&tın Antalyadaki »u ve yol işie'ine dair takririne Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu cevab verirken bir havli münakaşa oldu. Vekil, Antalyadaki «u ve kara Alanya, 1 (Yaşar Kemal büdiriyor) Alanyalılar astım mağarssı yol'anna aid izablarda bulundu ve Arkası Sa. 7, Sü. 6 da ıçin çok uğraşıyorlar. Mağaranın faydası kesin olarak tesbit edilince bunun, Alanya içın ele geçmez bir nimet olacağını biliyorlar. Mağarada radyoaktivite bulunduğu. hattâ Arkast Sa 7, Sü 3 te Daıtılataşııt şifa veren havası İşletmeler Vekiline dün sorulan sualler Bütçe Komisyonnnnn diinkü toplantısında Zonguldaktaki Grizu fadasına da temas edildi Ankara 1 (Telefonla) İşletme Vekâleti bütçesinin gorüşmelerine bugün Bütçe Encümeninde başlanmştır. Bu arada söz alan mebuslar Arkası Sa. 7, Sü 5 te Mim Kemalin cenazesi muhteşem bir törenle kaldırıldı Robinson raporu Iktisadî vaziyetimize dair Amerikalı mütehassısın verdiği izahat Ankara 1 (Telefonla) Bir kaç gün evvel Başyazanmız Nadir Nadi Amerikalı mutehassıs Richard D. Robinson'un Türkiyenin dÖviz, yatı nm, fflilit gelir ve kalkınma hamlelerlne aid hazırladığı rapordan bahsetmlş. baj yan içinde rapor hakkında malumat vermişti. Bu raporu Amerikada bağlı bu Arkası Sa. 7. Sü. A. te 1957 Dünya Güreş Şampiyonasına tâlib olduk Milyoneri kim öldürdü? Seree Rubinstein. evinde boğulmuş olarak bulunmustu. Dune kadar vaoüan tahkikat, katilin veva katıllerin ortaya cıkarılmasına imkân vermemigtir. Yukarıdakı resimde milvoner bankacı ölümünden birkac ffün evvel kadm arkadaslarından Betty Reed ile bir gece kulübünde dansederken görülmektedır. BejTielmilel Güreş Fcderasyonı» toplanhsına katılan Vehbi Emre döndü Beynelmilel Güreş Federasvonunun 23 ılâ 2 ocak gun'eri ara.sında Munıhte yaptığı toplantıîara ıştirak eden Gureş Federasynnu Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Cinayetjn, resimli hikâyesi 6 ncı sahifede Mim Kenıaliu ceuazesi eviuden çıkarılırken Yoztst 7 nci $ahifem!zdt YEL ÜFÜRÜR, SU GÖTÜEÜB. 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog