Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

»ÜHJ PEK YAKINDA AKSARAY AJANSI Hizmetinize giriyor DOĞUBANK 30 ancu yıl sayı 10 978 umhuri KURUCUSU: TLTNUS NADf Telgraf ve mektub adresl: Cumh'jriyet. tstanbul Posta Kutuju tstanbu) No 248 Telefonlar: Umumî Santral No. n: 24298. Yazi I|leri 24299. Matbaa 24290 rumartesi 19 Şubat 1955 Büytğs Amex.ik4n ecibi Edgar Allan Po^nun tüyler ürpertıci hikâyeleri arasında ,.,en'tanmmışlardan biri clan bu uzun Ühikâye daha baska eserlerinin'd<s ; ekî c nmesi]e düimize çevrilerek Varlık Yayınları arasında 1 lira fiatla yayınlanmıştır. Meclis, Yeni Bütçeyi Mîizakereye Diin Başla Maiiye Vekili Polatkamn söylediği nutuk tam3 saat 35 dahika sürdü (C.H.P.) tahminler hilâfına bütçeyi ve iç siyaseti şiddetle tenkid etti Bu tenkidler zaman zaman iktidar partisi mensubla rı tarafındaıt itirazlar ve gürültiilerle kesildi, o kadar ki Reis müdahaleye mecbur oldu Dünkü Nedisten iıttıbalar C. H. P. fÖEctisti bütçeyi şiddetle tenkid ederken Menderes de, İnönü de *alonda buhınmuyarlardı Ankara 18 (Yılmas Çetiner telefonla bildiriyor) Uzun u m a n danberi bir hayli tenha olan B.M. M. »ırlan, bugün, llk açıldığı günde olduğu gibi bir hayli kalabalıkb. Mebuslann liyah ııralarda o eski rahat oturuşlan bozulmuş, üçer Üçer, omuz omza ııralanmışlardı. BajvekJ Adnan Menderes, Izmir «e^ahatincien fonra ilk olarak Mec lise geinufü TC gayej nejeli olduğu görüHiyordu. Devlet Vekili Dr. M. Sarol ile Maarif Vekili Celâl Yardimcının ortasınd» oturan Menderes, kendisini selâmlamak için tâ arka sıralardan ayağa kalkıp gö rünmeğe çlış&n mebuslara tebes«üm ile mokabelede bulunuyor, bir yandan da Polatkamn konuşmasını büyük bir dikkatle takib ediyordu. Vekiller heyeti tam kadro ile Melıste ve Başvekilin etraftnda idi. *** Meclisin bir köşesi bu... Diğer köşesinde de muhalefet lideri îsmet İnönü yanında Nüvid Yetkin olduğu halde oturuyordu. C.H.P. li mebuslar da eksiksiz Mecliste idiler. Grup adına Nüvid Yetkinin yap tığı konuşma sırasında C.H.P. liler bazan alk\ş, bazan gıilme, bazan da «brvo» seslerile »üzcülerinin söylediklerini tasvib ediyorlardı. Yalnız Nüvid Yetkin kürsüde iken ne Adnan Menderes, ne de Ismet İnönü salonda bulunuyorlardj. * » • 23460 numaralı telefon bugün öğ leden sonra defalarca telâşlı telâşh çaldı. Fakat fişi çekilmiş olacak ki cevab almak raümkün olmuyordu. C.M.P. mebuslarmdan Akmed Bilgin ve arkadaşlan bunun uzerin« telâşlandılar ve telefonun fahibi clan Osman Bölükbaşıyı aramak iizeıe evine otomobille adam gönderdiler. Oşman Bolükhaşı. bazırlsdı&ı hiit çe tasarısj tenkidinin son sahife Arkası Sn. 3. Sü. 7 de Bayar Karaşi'de büyük tezahüratla karşılandı Muhalef etin dünkü Ankara, 18 (Telefonla) B.M. Mecliste. Başvekil AHnan MenM. bugün saat 15 te fikri Ap deres ve riiğer Vekillprlpv Maiiye aydının başkanhğında toplanarak Vekâleti erkânı hazır bulunu1955 yıh bütçe tasarısının mü yordu. zakeresine baslamışbr. Hemen heCelsenin açılmastnı müteskıb men bütün sıraların dolu olduğu A r k a s ı S a 7, S ü . l d e Bahreyn'de Celâl Bayar «•refia* Terilen Bİyaletten bir ^L .1. Jl sert tenkidleri Yollara dökiilen on binlerce Pakistanlı kendisini çiçek yagmuruna tuttu ••»•••••••••••••••••• "Memlckct tek parti sartiarından da jferiyp götiiriildü. ahval içinde mwhak"frtin n;>Mİ mevtııd olaHildiçini hayretlp soracak haldeyiz. İktisadî Hıınnna gpünpe elim bir iktisadi proçrama sürüklenmiş hulunnyoruz» t • Dün akşam Cumhur Başkanı ile Pakistan Bafbakanı arasmda mühim addedi • • len bir görüşme yapildı, Türk Pakistan paktmın teferriiah müzakere edilecek 11 »•••••••••••••••••••» »••••••••t•••••••••»• *+ Maiiye Vekili, Meclis kürsüsünde konusurken Hastalarımızdün muayeneden gecirüdi Çapa kliniklerindeki kontrolda beş astımhda da iyileşme görüldü Ank=ra, 18 (Telefonla) V«iv« Vekili Hasan JVılatkan'r. 3 dîriîitca suren ve alkış"t»r'ı* .oneren konuşTnainı müteik'c. C H.P Srupu adına Malatya mehuM.. Nüvid Yetkin söz aldı. hıi>'? tp.^ansını Karasi: 18. (a.a.) (Anadolu te olan P.eısicumhururaua Celâl Ba aiansınm hususi servisi): yar. refıkalan Reşide Bayar, bera Y»t.kin. iç Pakistan umumî valisi ve Pak berinde Milli Mudafaa Vekili Et.MauJeres. yg ,dığşt .,ıey»t olr Arkası Sa. 3. Sii. 4 te rine do.t P»kistan'ı zivaret etmek d<"tle hücum etti. Mııha!"*er j r ı cüsünün konuşması. OP li mçb Arkası Sa. 7, Sii. 7 de Sahillerîmîzde büyük NATO rMııayeneler on beşer giinlük fasılalarla en az 3 ay devam edecek ve Damlataş mağarasının astım tedavisindcki tesiri kat'î bir hiikme • zaman vanlacak hakkında tathikatı Atlatttik kıyılarının müdafaası Radarlı ^!0 HPV Amrrikan uçağı vazifelpndirildi Formoza boğazm^a carpışma MilKyetçi Çin bir deni.zaltının bahnldığını büdirdi Ne'v York 18 (R.) Formozada bu akşam neşredilen bir teblipe göre, Formoza boğazında Milliyetçi Çin hava ve deniz ku\"A'etleri ile komunist ku^"\"etîer arasmda uzun süren bir carpışma cerevan stmitır. Mılliyetçiler. bir deniıaltl bat!t:d!klanm da bildirmişlerdir. Aynı zamanda milliyetçi uçaklar 21 komünist harb teknesini de denizin dibine yollamışlardır. Arkast Sa. 3, Sü. 8 de Ankara: 18. (x.a.) M. M. V. NPW York 18 (g.a.) New York Temsil Büıosundan bildrildirilmıştir: Timeç gazetçsinin hu «ab?hki nüsAvrupa Nato Miittefik Kuvvet hapınria bilHirildiğinp EÖre, Birleçık leri Başkumandanı Amiral Fetc Amerikanın Atlantik sahihndeki Arkası Sa. 3, Sü. 1 de Arkn<!\ Sa. 3. Sü. 1 de 65 lik nine, 7 yasında torunu ile aynı sırada Mısır Büyük Elçisi okuma yazma öğreniyor! eski şahidi silîp Üsküdarda Bağlarbaşında dünyanın en enleresan bir eğifim müessesesi faaliyel halinde Hastalarımızdan birinin ciğerlerine ne kadar hava alabildifci hususi cihazla ölçülüyor Gazetemizin misafiri olarak A üçüncü iç hastalıklan servisina glt lanyadaki Damlataş mağarasma gi mişlerdir. Burada Dr. Nihad Dildip dönen astımh beş vatandaş dün jen tarafmdan hastalanmıım har sabah saat 9 da Çapa klinikleri Arkası Sa 7, Sü. ] tt Eski Riyaseticnmhnr rmıımi Kâtihi Tevfik Bıyıkhoc'u dün arkadasımızla çorüşürken Ânterika. Pusyaya buğday mı vcrccck? yeni sahidler gösterîvor Bayar ve Menderesin Lübnan seyahati Ankara, 18 (Telefon!a) Haber aldığımıza göre, Başveki) Adnan Menderes, mart ayı baçında Lübnan] re?men ziyaret edecektir. Başvekilden sonra 8 ınayısta Cunıhı1"' eisi Celâl Bayar, Lübnan CL.mhur Başkanının da^etiiâl olarak Lvbnanı ziyaret edeoektir Türk Almaıt ticaret andlasması imzalandı Federal Almanya hükunıeti Türkiyeye yapılacak 225 milyon marklık kredili ihracatı garanti edecek V'ashington 18 (A.P.) CumhurbaEkanı Eiîenhower ın bir miktar stok fazlası buğdayı Sov^etler Birlişine temin teklifinde bulunması fikri. ortaya atîlmıştır. Ne\vNc çare ki (B^rai rr«"lâk?tı) için ilk göslercüği York Herald Tribune'nin fıkra mu şahid, beyanatında şiddetle ısrar ediyor harriri Roscfle Drumond, Cumhur Başkanına böyle bir teklifin vaki n Ankara 18 (Ecved Güresin tele mek için hakîkatleri örtmeğe çalış olduşrunu yazmıştır. Drunıond ş m ları kaydetmiştir: KEi"enhower'in fonla bildiriyor) Mısır Büyük El rfiası tem^tiar hakkında umumi efçisi Ahmed Remzi Beyin Barajda Arkası Sa 7, Sü. 6 da Arknsı Sn 3. Sn b te Sovyet sefaret erkânı ile temaslarda bulundıığuna dair Anadolu Ajansı tarafınran verüen haberin tepkileri nâlâ devam etmektedir. Bilhassa. Riyasetirumhur eski Umumi Kâtibi Tevfik Bıyıklıoğlu'| tarafından şszetpmize verilen tavzjh ra?hiyetindeki beyanattan sonra Mı?ır Büyük Elçisi Ahmed Remzi Bevin bu hevanata cevab verebil Prof. Gökayın kahve Naılı üçfelen (solda) toruny 7 yaşında Hulya 11« aynl sırada üerelnıeniu dersini takib ediy»r ÜskOdaıd* Bağl&rbafi ilkokulu, haftanm muayyen »«atlerind» yaptıjh çeşidli tedrisatla. denilebilir ki •ad» Türkiyenin değil, dünysnm • «ntereean «jHtbB mftommmlvrtaim ien biridif. Neden? diyeeekslnk. i n k •Iplim: Okulun günlök mflfredat progranu geıeğince. deıshanelerind» yasları 7 ile 12 arasında k u vt eıkek Tyavrular ders görörlerken, dijer 1 sınıflarda da bu miniminilerin a«ue, teyze, hala, hattâ büyükanneleri okuyup yazma, «v işleri ve sıhhi yemek pijirm» ders vt usullerini öğreBİyorlar. Fakat iı bu kadar'f kalmıyor: Okulun §on sinıf öğren efltri, «nne, teyz*. hala T« büyük •nnelerin» öğretmenlik ediyor, onlara dew »• vairife veriyorlar. Bu »ayededir ki. Baglarbaşı ilkokuhında açılan bu balk dershanelerine o muhitt* ragbet artauş, bilhassa okuma •yazma bilmiyen kadınlar, Arkasi Sa. 3, Sü. 6 da Sagiık Şuras'na ibtirak eden Vali, btanbuldar nçakla yarım kilc kahve getirtti ve topVantilarda azaya ikram etri Ankara, 18 (Telefonla) Sağlık ırası toplantıları devam etmekdir, Bu ioplantının dçv?mı sırasmda •hve thvakbi olan İstanbul V»li = Bçlediy* ReU Vskili Fahreddn Cerim Gökays, Ankarsda kahvs '•ulunmadığı bildirilince. teiefonla > erdiği bir emir üzerine Istanbuldan uçakla yarım kilo çekilmiş kahve gönderilmiştir. Oğleden sonrtkı toplantılarda bu kahve Şura azalarına ikram cdilmiştir. audiaşması dün i 3 Üncü sahifemizde) Şu baltaya sap «lacak bir dai ver aga, vallaiü kötü ui>etia yok kalcmimi açacağım!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog