Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Vadeli Hesab Açan Ikramîyesini Kendi Elile Hemen Çeker Demirbank 30 nnm rıl sayı 10 977 umhuriye KURUCUSUrYUNUS NADİ Telgraf ve aıektub adresi: Cumhunyet İstanbu) Posta Kutusu tstanbul No 248 Telefonlar: Umuml Santral No. sı: 24298, Yazı Işlen 24299, Matbaa 24290 ece Yansı KAKINÇ nçfii şilrini bir arava topblî k'fiab Kaynak Dergısı Yayınları.j^üeınd^, 1 lıra fıatia yavınlanve bay.lerden arayınız. Cutıa 18 Şubat 1955 Saraylarda kaybolan eşyalar işi alevlendi Neclis idarecilerinin meseleyi umumî heyete durumu anlatacakları bildiriliyor Bu kadarı yetmoz! Ankara 17 (Telefonla) Saaylarda kaybolan eşvalara dair ev\'elki eun D P. Mechs GrupunHa vapılan heyecanh münaKaşalar mebuslar arasında el'art vonuşulan günün tek mevzuu•u Bovle hır hâdıvnm ortaya. )r atılmasına bazı şahsî kırgınhkların sebeb olduğu soylenmektedir. Haber aldığımıza Rore. Meclis Rıyasrt Divanı bueün toplanarak urun bir göruşme yapmıştır. A r k a s \ S a . 7, S ü l d e TürkIrak paktı Anlaşma, Bayann Bağdad ziyareti sırasında imzalanacak Bağdad, 17 (T.HA.) Irak D15 İşlerı Bakanlığından bugun açıklandığma göre, Turk Irak paktı Turkıye Cumhur Başkanı Celâl Bayann 4 marrta Bağdadı ziyaret sırasında imzalanacakür. Turk Irak andlaşması, Türkiye namına Mıllî Müdafaa Bakanı Ethem Menderes tarafınHan imzalanacaktır. Irak adıng pakt altına \m Arkam Sa. 7, Sü. 4 te PartiFerarası uzlaşmadan memnun kalmıyanlar Gayrimemnunlar D.P, de2, C.H,P.deise4grupaayrılıyor, maamafih hepsi de büyük bir yekun teşkil etmiyorlar Ankara, 17 (Ecved Guresm te!ef"nla bıldırıyor) Başvekı! Adran Merderesm İzmi'de par^'lerarası munaEebetlere temcs eden nutku elân gunun yeg^ne mevzuu obrakta de\am edıyor Tarafsız çe\Telerle muted'l partili çe\re1erın tgmamerı tas^b et Arkas\ Sa. 7, Sü. 7 ds tiraf ermek lâzım: sahsan belki bir coklarıma ağacı ve ornunı sereriı; fdlgesinde dinlenmek. serinliitfne Mğmmak icm Üst tarafı Mleni bilmiyeni elinp baltavı aldı mı duruğnnu yere indiririı Bu vüVden Turkive. dunyanın talihsiü memleketlcrinden biri haline ?elmi!rir C»nkiı nrman. birde bir politika hir ov me«e1e«i haiine pelrtiğl irin bu dava maalesef dejenere olmti"îttır. Bu arada bir avur adam. vani ormanrılar resmî. hususi bütun pa\ retlrrini hu ııeıırHa sarfederler Calısır didinirler. Elde muntaıam ls<ati<irikler oUa bn eavretlerin « merelerini olçehilirdik Fakat TiirKaraşi 17 (Hususî) Yarın sa ğişiklıkler yer almıştır. Bu progkivede ver ver eörülen ve artik bah burava varması beklenen Tur rama gore, mumtaz mısafırler, Lâmillf vrverimizi tebdid ehneğe kıye Cumhıır Başkanı Celâl Bayar, hor'dakı zivretlerını bir ffün daba<lıvan m bavkınlan veva kn muazzam bir törenle karşılanacak ha uzRtacaklarrlır. Pencapa yaparaklıklar hattâ İ«tanbııl (tibi barı tır. Bugiın butun karşılama hazır cakları üç gunlük zivaretin son güjehirlerin nı«t« kalma«ı ormanlann hklan ıkmal edılmiştir Aynı za nünde, yanı 25 şubat tarihinde, tabrih edilmij olma^ı netice*! olmanda Pakistan hükumetı, Karaşi Turkıye Rei'icumhuru Celâl Bayadueıına gftre halimirin meınmınluk ile Sınd eyaletinde «bayram» ilân ra Penc?p Üniversitesi tarafından vererek HnrumHa olmadığını i«ter etmıs, resmf dairelerın cuma günu fahrl hukuk doktorluğu unvanı t«v İstpme7 kahnl p^meli^İ7 kapah olac^ğını açıklamıştır. cıh edilecektir. Ayrıca, gene PenOrman davasınln bir tPrbne. bir Türkiye Cumhur Başkanını, liman capta beynelmilel polo müsabakaInanc me«e)p<îi oidneu kanantine dan Genel Vali Gulam Muhamme larınm final maçında da hazır buvarmıs olan Orman l'mıim Miidıirdm konağına kadar fteçece&i «ekiz lunacaktır. hir'i son piinlerde hir takım brnkilometrelık vola büvük bir kalaPakistan Jç fşleri Bskanı GeneSİirler, afisler. resimler. etiketler balığın dolac?sı anlaçılmaktadır Bu ral İskenHer Mır7a. Celâl Bavar ve ve baritalardan mürekkeb pek tiiyol ba;tanba;a süslenmij. Türk ve Tiırk bevetine Lâhor ve Peşaverde TPI bir knlek«i\on ne«rermrk!e bu Pakistan bayrakları asılmistır. Aynı refakat edecektir. Hnvava Hddi hir çekilde miıdahalezamanda taklar da kunılmuştur. Verilen malumata eöre. Savarona de halunmuîtur. Pakistsnda kalacap müddet rar ile dört Türk harb gemLsi yarın Oerci memlekerimnrde 7»man rafında Bavar ve refakarindeki zevat sahah mballt «aatie 7 de Karaşi man ve ver ver bir kac hin njarm jçin yapıUcai p»o«ram<i«.i»a7a He Arkast Sa. 7, Sü. i f «Imaktavır: fakat bu dikilenicrin stokiılen ve vıkılanların «ayiMna vardietna inanmak irin daha kevif bir ca)ı;mava şahid nimamız lânm (KIprepi kanaatindeyİ7. Orman t'mıım MiiHıirliieiinün bn brosiirlpri «iınan mptfııbıından haBı parcalan bıı rnlda «arfediien empci hnlâ^a ehni* olmak icin ikHba^ edivnrıır «Vatan wvei<sinin «vnlmaz hir rüknü olan a5ac ve orman sevsrisini vatanHaslanmi7a ve büba^a oknl talebplprilp prierinii/p «sılamak pavpsilc nktıliara ve a«kerf hirliklere ve difer vatand=>«tara tevrî edilmek iirerp hanrladieiro>7 pürim drwva«indan bir tan<»«ini takdim etmi? hnlunnyoyoruı. CUMHI'RİYET Arkavı Sa 3 Sil 5 te II Celâl Bayar bugün Pakistana varıyor Türk Alman anlaşması Parafe edtfaniş bulunan anlaşma bugün Aakarada imralanıyor Ankart 17 (Telefonk) Kurt Daaıel riyasetındeki Abnan ücarei heyeti bu sabah fehrimize gelmiştir. Bir ınüddet evvel partie edîlmis bnlunaa Türk Alman tic«ret anlaşmaaıru imzalanıak üzere Ankaraya gelmij bulunaa heyet yann Handye VekSletindeki Türk heyeti ile birlikt» anlaşmajn rmaalayacâkhr. ticaret Kaı*asYâe bugün bayram ilâ n edildi ve Cumhurbaşkanı için muazzam bir karşılama töreni hazırlandı Bir kaç gündenberi Kahirede gorüsmeler yapmakta olan Hindıstan Basbakanı Nehru ile Mısır Başbakaru Nasır dün müsterek bir tebliğ neşretmlglerdir. Bu teblığde, Türk Irak paktına karşı cephe ahnmıştır. Nehru, Kahireden hareketınden önce verdigi beyanatında da Turk Irak paktına karşı Mısınn takib ettıği ciyaseti tasvib •tmistir! Yukarıdaki reslmde, Nehnı ile Nasır bir arada Kıirülmektpdirler. Nehrn Nasır ittifakı Mısır Sefiri Ahmed Remri Istanbulda Devlet ve Koıtservatuarımn bir subesi acılacak Maarif Vekili Istanbul, Ankara oj>era ve sahnelerine musikişinas ve sanatkâr yetiştirmek üzere bir kanun hazırlandığını söylüyor Iki gündenberi şehrımizde buluın Maarif Vekili Celâl Yarduncı, dün saat 15 t« uçakla Ankaraya eıtmiştır. Şehrimize husu«î bir iş için eelmış olan Ceîâl Yardımcı. hava aanında kendısıne sorulan muhtehf suallerı şoyle cevablandırmıştır: « Bir defaya mahsus olarak üniversıteye alınan, lise olgunluk mtihanında tek dersten takmblı öğrendlerin üniversitedeki imtihan durumu ile degişeceğı söyl«nen son smıf imtihanlarının şekü hakkında malumat verir misınız?» Doğru işe çok Mısır Sefiri, Türk gazetecilerine sövdü Fransada hükumet SosyRİJst Başhikan Pincau bugün McrVistpn itimad 0>u istiyecek "Senf oni 1,, ulaştırma tatbikatı sona erdi Müşahitler muvaffakiyetle biten tatbikat hakkında takdirlerini bildirdiler Ankara 17 (a a) Mılll Muda fer havab yaşamış ve ulaştınna faa Vekâletı temsıl burosundan bil me\zulannda ıik defa yapılmış olmasma rağmen tam bir başan elde dırılmıştır. Dört gun ve gece devam etmiş edılmiştir. Tatbıkat «onunda Erkânı HarbibuİMnan «senfonı I» ulaştırma tatbikatı bugun <îaat 15 te ve tam bir vei umumive ulaştırma dairesı baş muvafıakivetle sona ermiştır. Tat kam Tuğpeneral Necati Tokcan ve hıkat müddetınce alâkalı bütıin te Erkâm Harbıvei umumıye harekât vis »«sıta ve personel tam bir se Arkast Sa. 7, Sü. 1de çirkin! Paris 17 (R) Fransız Sosyaist Partısinin liderlerınden Chnstian Pineau hükumeti kurmava Ankara IT (T.H A) Mısınn muvaffak olmuştur. Bu. 1947 denAnkara Büyük Elçısi Ahmed Rem beri ilk sosyahst başbakandır. Arkası Sa, 7, Su. 2 de Arkast Sa. 7, Sü. S d« BUGÜN L II Radyo Ilâvesi lc sahifelerde Hastalarımız Damlataç küründen dün döndüler f Üniversitt ve lis« olgunluklarının aynı mevsıme rastlamaa münasebetile, bu öğrenciler için bir kolaylık duşürıülmüştür. TaAnkara 17 (Tplefonla) Su ükmtılı öğrenciler, üniversıte imtirunlerı bakkındakı kanun tasanhanlanndan evvel olgunluklarını cmtn Borusulrnesıne busunlerde B. verebileceklerdir. M M. komısyonlarmda baslanacak Talim Terbiye Heyeti. son »ınıftır. takı bıtirme ve olgunluk imtihanYeni ta<=arı bilhassa balık avı larının tevhidi ile meydana gelemevzuunda muhım hukumler gecek yeni imtihan usulü hakkında I çalışmasına devam etmektedır. Nihat netice iki hafta sonra belli olacak ve ilân edilecektir Usul tama DENİZCİL.İK BANKASI PERSONELİNE YENİ ÜNİFORMA De Arkası Sa 3. Sü 6 da nizcıhk Bankası personelınin, mensub olduklan meslek gruplarına göre bir drnek elbi«e gıjmclen kararlaştırılmış, personele verilen bu kat'i talımat netıcesınde yeni kıvafetle v^zıfe görmeğe başlamışlardır. Yukaııdakı resim, tahmatnameye uygun olarak gıyınen ikı bılet memurunu gostermektedir. Yunatt balıkçılannın Türk sularında avlanmalarıııı önliyecek kanun tasarısı ROMANYA SEFARETI.VDEN KAÇANLAR Komünızm «leyhtarı Eumanyalılarm Bern'dekı Sefaret bınasma taarnız edip binavı ele geçırdıklerini ve içen.de bulunanlan dışarı attıklannı bildirmı^tık. Rssimde, Sefaret kâtibinm. çocruğu ila penrereden çıkışı görülmektedır. tirmekte ve bu arada karaFularımızda bahk a\ lıvanlarm cezalari arttınlmaktadır. Halerı vabancı avcı lara gayet hafıf cezalar venlmektedir. Yeni su ürtinleri tasansında pa Arkast Sa. 7. Sü. S de Antalyada korkunç bir cinayet Güzel hir kaduıa sahib olmak istiyen ikl canavar, onun kocasnu boğarak öîdürdüler, cesedini uçuruma atıp tizerme kaya parcalan yuvarladılar Eski dnrumlarına nazaran kendilerini çok iyileşmiş hisseden beş vatandaş, Damlataş hakkındaki kanaatlerini aıtlatıyorlar, hakikat bir nüddet sonra meydana çıkacak Hayretî Cumhıırhet'iıı misafiıi olarak Damla(a«a gidip gelen bej tataııdaş diin Istanbulda birbirlcrine \eda edip ajrılırlarkea JYazısı S lııd sahlfede) Garefe'er yaz^yor. Ankarada b>r proiesor: .A^aturka mustBu davalann birinde Ankara kı Ermevı musıkısıdır* de^ış VaHsi ve Beledi>e Reisi Arkasından: «D<van edebıyatı Kemal Aygün şahid d ye bir edeb yac mevcud deolarak dinlendi ğıldır. buyurmuş Sonra tarıhmıı:e gec,erek yazdığı eserde Ankaıa 17 (Telefonla) Bujrün me^hur bır şahsıyetı çurute^plıum'z Toplu Ba"=ın mahkemF'sıncek en gabz kufru kullanmtş. de H?=an Fehmı Ustaoelu tarafınMalum ftkrayt hatırladık: dar eazeteci Cehdı Şahjpşıray aHoca, Allahtan bahsedıyorle>^ıne aç'lan ve br muddet evrruış: vel Şahıngıravın beraetıle netice Doğmadı. doğurmadı, ve l?nen ve sonradan Temyizce bozuyerdedtr, ne goktedır! Arkan Sa. 7, Sü. 6 da deymce bektaşı atılmış: Hoca anhyorum şuna yok dıyeeekîin ama d lın t'orı/uyor> demtş. Musıktmız yok, edebiyatımız yok, tarüıi şahsıyetlerımiz sıfır... Bu hukumlere bakarak tnsarnn akhna bekta*<yı takhden «bu proiesor galıba Turk mületı yok d'yecek ama cesaret edemryor'.* şüphesı gehe pek haksız mı olacak der<=m!z? Üniverstte profesörıındpn bir bugünü ve yarını aydııılatmasmı ittıyoruz, o dıı/ı tle olan alâkamızı kevmeğe çalışıyor Hayret... Hayret... Hayret... Dün Ankarada görülen basın davaları Antalya, 17 (Telefonla) Bundan bir müddet evvel Istanbula girien, Ferik kazamızın Kızıloren koyunden Mustafa Guzel adında bır Arkast Sa. 7, Sü 5 te Çiçero Banknotlan VLNAN NAZIKI GÖRÜŞMtLERE BASL4DI Tunca \e Meuç nenırlerımn ı^lahı mevzuunda goruşmeler >apmak U2ere şeh.ımıze şeldığıni bıldudısımız Yuran Nafıa Nazırı Ka' arr.3iıdı. dun Na^a Vekılımıı Kemal Zeytınoğlu ile çalışralra bajlamijtır. Resırn, Turk \e Yunan Vekıllerinı bır arada gostemor. Ik'kcı D'(Tiya harb'vickı hid<?eve d a ; r Ahnnv. bas^nırın ılk defa. vsıd g\ taisılr.' 5 inci sah'îemize b^kınız! Dünyanın en büyük kalpazanlığı | i y »*»J VATANDAŞIN MACEKALAKI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog