Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

s Fikfr Serpintîleri Yazan: M Fethi Turfan Sosyal, felsefl. ktiltürel ve terbiyevî düşüneeler. Muhteva, şekil ve tertibı ıtibarile. Memleketimizde ilk defa Beklenen realist zihniyet inküâbıns dogru, gorüşleri aydınlatacak ve zevk le okunacak bir kitab. Ankara ve Istanbul kitabcılannda bulunur. (1900) 30 oncn Fil «avı 10 976 umhurİYet KURUCUSUrYUMJS T> * ff Telsraf ve mektub adresı Cumhunvet tstanbul ta Kutusu tstanbul No 246 T Telefonlar: Umumî Santral N o sı 24298, tfazçlen 24299, Matbaa 24290 Tanzikat Edebiyatı Antolojisi Tanzimat edefciyatımızın edib ve şa irleri hakkında ^bilgiler vererek eserlerinden seçilmiş Şrnekleri açıklamalarla bir araya getireâ bu eser Varlık Türk Klâsikleri serisinfeı 40 ıncı cildi olarak 1 hra fiatla yayınlanmıştır. Perşembe 17 Şubat 1955 Dün Mecliste iki siyasî vesika tasdik edildi Körınilünün izahahndan sonra Batî Almanyanın NATO'ya girmesine dair protokol ile Bled iifk alkıslarla tasvib olundu "A,, dan ye Ankara. 16 (Telefonla) Büyük Millet Mechsinin bugünkü toplantısında. Haıic:ye komısyonu mazbata muharriri Firu?an Tek'! Federal Almanvanın Kuzey Atlantık Paktma iltihakına dair kanun lâyihasının müstaceliyetle göni'julmesini teklif >tti Bu teklif kahul olundııktan sonra Fürn7an Tckil. komısyon adina konusarak iltıhakın hurusıyetini izah etti ve Almanyasız bir Avrupa müdafansı olamıyacağını sövledi Bağımsi7 Manisa meb'ıısu Hikmet Bavur. Atlantik Paktında bizim kudretimizin çok ııjtunde askrri kuvvet bulundur Arkası Sa 7 Sü 1 de NaftaVekili Kostantin Karmidi^. Tunca ve Merimehirlerinitı ıslahı i için hükumetitzle görüşecek Yunanun Nafıa Vekili Kostantin Karmidı riyasetindeki bir heyet dü Eece geç vakıt uçak!^ Atinadanjphrimize Eelmış ve YeVENEDİĞE DÖNEN İZMIR Izmirde evvelkı gunku şiddetli yağmur ve fırtinayı düa şilköy H'a alsnında Nafıa Vpkılimiz Keal Zeytinoğlu tarafından haber vermıştık Resım. bu % ağmur ve fırhna sırasında Bırinci Kordonu isrtilâ eden selleri, sularm bir mağazadan surükledığı tutun balyelerini ve bir taksinin halini görüyorsunuz. karşjlanrştır. MisafirNafıa Vekili. kendisıle ^orüşen kariaşımıza ezciımle şunları sövlnistir: /kası Sa 7. Sü. 6 da 1 aşhakan sayın Adnan Menderesin tzmirde soy lediği güzel nuhık her tarafta iyi akisler yarattL Şimdi biitün aydın vatandaşlar, bilhdssa gazeteciler o nutuk'ta va'dedilen demokrarik miina<«ehetler nizamıniB kanun halinde teminala bağlanarağı giinü gabııMzlıkla bekliyorlar. Siyasî inanrlanna ıçore vatandaşlara ayn muamele yapılmamast, muhlefete mensub obnanin hükftmeti temsil eden makamlarca bir «taksir» ansuru gayılmaması gibi demokratik hayatın ilk şartı bildiEİmiz prensipleri bundan böyle bir memlekette artik bir daha bozulmıyacak bir şekilde kökleşmiş görmek muhalif muvahk ,hepimizin hakkıdır. Falcat bu işln öyle santldığı kadar bn<it olmadığını da kaoul etmeliyi». Sert kanunlar çıkanldı ya, onlar lâğvedilip j lirürlükten naldinUıtı, olur biter! Demekle i? brtmez. Mesele, bu memlekette demokravinin an» pren lipleriıtc «ykın kannnlan hie bir lnıvvetin vırrıırliifce koyamıyacağı Tlır drr Bn da hergeyden önec bir anayasa davasıdır. Yoksa, insan haklannı olağanüstü kisıntılara uğratan kannnlan yiirürlfifce kovmak yiirıirlükten kaldırmak. sonra tekrar knymak daima miımkündür. Yurdumuzun yükselmesinl. rejimin mııbarek topraklanmızda yer etmesinl hep beraber Szliiyorsak, devlet nizatnına vereceğimiz sekli hislerimlzin re sinirlerimizin teslrinden kurtarmayı bilmeliyizdir. Denecektir ki: Anayasayı da Insanlar yapmıyor mn? Yarın sinirler jerildiği xatnan herhangi bir Meclis çoğunlupunun onu da değiştirmiyeceğini kim temin eder? Bu endişe variddir. Variddtr u u , Anavasanın jrüvenliğe bağlandığı rejimlerde bn i?l başarm&k, lâalettayin bir kanuna el kaldırmak kadar kolay olmaz. Teminatlı bir Anayasayı zedelemek için Ikinci Met Usin listünden atiamak, Anayasa Inahkemesini dinlememek gibi meşrn sayılamıyacak yollara sapmak Mareşal Tito. Hlndistandan getirdiği bir yavru gerektir. Bu ise, imkânsız değilse leopar ile oynarken bile herhalde piiçtür. Macerarı ol Yazısı 7 nci sahifemizde mıvan, bolşevik metodlariie hareket etmiyen iktidarlar bu usule bpsvurmak istempzler. Bizirn asıl güclügijmiiz. hak ve hnrriyet korujTicu müe<;'ip<>elerimizin devlet nizamında şimdiye kadar esaslı bir varlık gösterernemelcrinden ileri çelmektedir. Demokrat parti iktidan mahkemeierimizden de, ünivcrsitelerimizden de çok şikâ^et etti. Nihayet hâkimleri de. profesörleri de batit birer memur durumuna sokan kanunlar cıkarBütçenin tümü hakkında konuşmak üzere 60 dı. Biz bu kanunlan tenkid ettik, «Hâkim teminatı daraltırsa vamebus şimdiden söz istediler, konuş^alar 10 tandaş mağdur olur, profe>K)rler dekikadan fazla sürmiyecek Millî Eğitim Bakanınm bir sözü ile kürsülerinden edilirse fikir hürriyeti gelişemez» dedik. Fakat doğAnkara 16 (Telefonla) BM.M ketli geçecektır. Mebuslar ve bilm«iu, Demokrat Parti iktidarı dne 1954 bütçesinin gönişmelerine cu hassa iktidar partısine bağlı mebus sıırduğü şikâjetlerinde bütün bü ma günü saat 15 de başlayacaktır. Iar söz sırasma girmek için isimletun haksız değildi. 1950 ile 1954 Meclis çevrelerinde hakim olan ka rıni jimdiden kaydettırmektedirNADIR NADI naate göre bu leneki müzakereler ler. , Arkası Sa 3, Sü. 5 te geçen senekine nisbetle daha hare Arkast Sa 7. Sü. 3 te Uçlü Balkan Pakt ı konferansının hazırlığı Pâkf İsfişare Meelisi için Yugoslav Dı$ Bakanınm demeci Irakyaya fipa lâpa k«r yağıyor UludaHa kann yiik«ekliği bir bçıık metreyi buMu EHirn. 16 (T.H.A.) Ilsrili makamlardn verilen haberlere Rore, şiddetli bir soğuk dalşası Balkanlardan Trakva bölgesıne gecm ş buluntnktadır. Bölgemizde şiddetli s«uklar başlamıştır Dundenberi lap lapa kar yağmaktadır Selânkten gelen haberlere göre, kuzey Yunani'^Jin tamamen karln kaplı hıhınmaktadır. Bir çok yollar karanmış ohıp kar fırtınalan münakalâh ıpiçleştirmektedır. Arkam Sa. 7. Sü 1 de Pakistanda Bayar için görülmemiş hazırlıklar Pakistan filosu, Savaronayı karşılamak üzere dün Karaşiden denize açıldı Arkar.ı S a . 7, S u . 1de Türk, Yugoslav ve Yunan Hariciye Yekillerinin ayın 28 inde Ankarada yapacakları toplantıya ehemmiyet verîliyor Savarona okul gemısınden te>» sizle 16 (a a.) (Anadolu Ajansınin hususî sen'isi): Keısıcumhurumuz Celâl Bayan hamıl Sa\arona okul semısi bueün sakm bır hava ıçınde Karaşıye müteveccıhen Hmd Okyanusunda Iran sahilleri açıklarında seyretmektedır. Suhunet golaede 24 derec=dır. Ulllk Başvekil Kızıl Çindeki esir askerlerimiz îctn gayrctler sarfedildijtni soyledi Sııçlu deliler Çgza ka.nıjnynun m^ddsBİ. tekrar değiftiriliyor . Ankara, 16 (Teleforüa) Türk Ankara )6 (Telefonls) MPCİİAnkara, 16 (aa.) Akancak liceza kanununun 6123 sayıiı kanunmanmın temel atma merasimmde sin bugıınkü toplantı.'inda Trabzon la rieğıştirilen 46 ncı maddesın n hazır bulunmak üzere iki gün ç\' mebıısu S^bri Dıleğin K<i»'«d*'esır tâdılıne daır hukumetın B.M M na vel tzmire gitmi? olan Ba^veki) duşen ve Komüniit Çin hükfımeri «ADJ)!. uKiA&lNDA NAMAZ Kalkütada cok garib bir tjra Arkası Sa. 7, Su. 2 de Adnan Menderes, beraberınde Dev elinde bıılundıığu bıldırılen Turk fık harîtsesi olmustur. Sanki baska bır yer kalmamış gıbi bir e«irlprının >urdumuza ne zamsn Müslpman. traiigi kesif olan ca^delerden birinın ortasında nalet Vekili Başvekil Yardımcısı Famaz kümaea kalkismış. V€ tabıi bütün vesait durmuş, namazın tin Rüştü Zorlu, Devlet Vekıiı Os ka\uşacaklflrma daır ^U»n «ozlu SO Arkan Sa. 7. Sn 4 te man Kapanî, Dahiliye Vekili Dr Namık Gedık, Sıhhat ve T^tımaî Muavenet Vekili Dr Behçet Uz, Arkas\ Sa. 7, Sü 5 te döıtdü Kadınlara yaoılan tecavüzler hakkındaki neşriyat Dün Mecliste bir sözlii soruyn ce\ ablandıran Adalet Vekili. bu yoldaki kanun teklifine taraftar oMuğunu söjledi Ankara 16 (Telefonla) BMM bugun saat 15 te Fıkn Apaydıntn başkanlıâ'nda toplandı. Gundemde bulunan sözlü sorulardan 5 tanesi Arkas\ Sa 7. Sü 6 da Meclis dün idam Rtts casusunun tasdik etti Verilen izahat sırasında casusların üstünde Abdi Peri isimli bir Türk tacirinin tavsiye mcktubunun bulunduğu da bildirildi I Anksra ]fi (Tplefonla) B. M. ra Sevhan mebusu Sinan TekslioğM. nm bıiBDnktı ppUp«inde iki Sov lu söz almış ve mahkumiyetin muvet ca'usunun idam cezasına aid cib sebeblerinin kornişvon tarafın• mazbata müzakere ve kabul olun dan acıklanmasını iştemtetir. Adalet komivonn a^m^ ="r pign I muşHır. İdama mahkum edılen easuslar Vacîd Asena da uztm ve etrafh Sovvet tebaalı 190S rfoinımlu Ivane izahlarda bulunmuş ve hâdiseyi Ademidi ile 1924 doğumhı Nikolay tafsilen anlatmıştır. GAZETE KÂĞIDINDAN ELBİVacid Asenanm Terdigi lzahata Antonofrur. göre casusîuk hâdispsi <=nv]e cere SE Pariste bir elbise müsabaBugünkü celsede cpzanm tasdi Arkası Sa. 7, Sü. 4 te kası yapılmış vs her elbisenin g«kına dair mazbnta okunduktan son zete kâğıdından yapılması şart kosulmusrur. Yukanda görulen reİspanyol tipi elbİEesile Legrand mükâfât kazanmı=tır. Bütçenin Meclis umumî heyetînde müzakeresi yarmdan itibaren başlıyor < Halkçı gazefesine resmî ilân Ankara. 16 (Telefonla) Nihad Erımın =ahibi bulunduğu Halkçı gazctesıne bugünden itibaren resmî ılân verilmeğe baş1»nm»ştır. Batı Almanya ticaret heyeti dün gece Millefvekillerimize hatıriatıyoruz «Uç çocuk bafaasıyım Ayda 90 lıra ev kıra^ı verıyonjm Yuksek Muallım Mektebi merumıyum. Bılıyor mu«unu7. ne maas »lıyruTn? Avda •lime reçen 2 « lira Namu«uml» » • min »derım ki 5 aydanberi evımıze koyım »H (rirmedl » Bir lise hocaii, kvipy Anadolu iUerinden birınden Cumhuriyet'e yazdığı mektubda şöyJe d>yor: Tl'RFANDA SEBZELER B<ı yıl yurdda kıjın çok mutedıl geçBah Almanva D15 İşlerı Vekâleti rnesi lebzelerın de erk»n vptişn» Tıcari Anlaşmül?r Umum müdürii sine sebeb olmuştur. Cenüb vilâ Kurt Daniel riyasetindeki heyet yetlerinden gelen hjrfanda sebze dün geç vakit uçakla Fransadan ler jehrimizde satışa çıkarılmış şehrimize gelmiştir. bulunuyor. Resimde de görüldüğü Büvük elçi Kurt Daniel, kendisigibi baklanm kilosu 3. bezelvenm le gonişen arkadaşımıza şunları 2 liradır. Enginarın tanesi de 80 sovlemiştir: kuruşa satılmaktadır. «1954 aralık syında her iki Heyet. Ankarada parafe edilen ticaret andlaşmasmı imzahyacak memleket mümessıllprınin iştırakıle Ankarada parafe edilen ve Turkiyeye 225 milyon marklık fcredı garantisi sağlayan ticaret andlaşmssının imzalanması için memleketınize geldik. Geçen ay Batı Almanyayı zivaret eden ve Bonn îehruıde Batı Arkası Sa. 7, Su. 2 de Tarih İlâvemiz Bugün 25 inci rfiveyi veriyoruz lar Y Ü L C r L A R , ~ Anadoludan şehrimize tren ve vapurl.rla gece varan volcu Bu mekUıb, her tiirlil tasvir ve tasavvurun fevkînde bir vuzııh ilf bir daha anlfltıyor kt devlet olarak, hiikumet olarak ve mıllet olarak çuk vi'uhım ve çok müstacel bir mesele kar.ştstndaytz. Cemiyetimizin aMâkî, moral temellen, hattâ bekası dahi bızvm bu derde bulacağımız devaya bnğhdır. Hakh sebeblerle kevdi ayhklanni arttirmağa. hazırlanan mıUetvekıllermıız elbette durumıın jarkındadırlar. Onlara duşunce ve vıcdan rahatlığt temin edecek çareyi de bız peşinden hatıriatıyoruz. v • * *J A M A D O L U U A ÇİFTE T E D K İ S A I .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog