Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Faydalı Eserler Evlilik ve Mahremiyetleri Annenin Kitabı Hiciv Edebiyatı Antolojisi [stanbul Rehberi Yeırende Türkler Dur Düşün Türkler Için Almanca III Ömer Hayyam ve Rubaileri Muhtarlar, Kılavuzu. Tüzüğü III 600 400 500 500 375 350 575 350 225 Ahmed Halid Yaşaroğlu Kitabçılık ve Kâğıdçılık Şti. 30 ünaj 7il say» 10 975 umhurİYet KLIRUCtlSU: YUNUS NADİ Telgraf ve tnektub adresi: Cumhuriyet tstanbu] Posta Kutusu tstanbu] No 248 Telefonlar: Umumî Santral No. sı: 24298, Vazı Işleri 24299, Matbaa 24290 Kahramanfık Şiirleri Antolojisi Dilimizde yazılmjş eski ve yenl en füzel kahramanlık' şiirlerini bir araya jetiren bu çok faydalı kitab, Mehmed 1 jökalp tarafmdan d'erlenerek Varlık ifayınevince 1 lira flatla basılmıştır. Çarşamba 16 Şubat 1955 Başbakanın İzmir nutkunu muhalefet nasıl karşıladı C.H.P. nin bütün çevreleri ferahlık duyduklarını söylemekle beraber müfritler Menderesten hürriyet yolunda fi'Iî ve kanunî hareketler de beklediklerini ilâve ediyorlar İyiliğe Poğrn Gidiş eni I^mir limanının temelatımı torcninde, Baş bakan Adnan Menderes, çeşidli memlekct davalarını inceleyen bu\uk bir nutuk soyledi. Ana çizgileri içinde iyimser bir karakter taşıyan bu nutkun bühassa iç pob'tika gelişrnelerinden bahseden kısımlan vatandaşlar arasında geniş ilgi toplayacak bir onemdedir. Sayın Menderes, partüerarası munasebetlerde ijiliğe doğru bir gidiş gormekte ve bundan memnunluk duymaktadır. Eski şiddetler, hiddetler ve sinirlilikler azaltnış ve tesirini kajbetmeğe başlamıştır. «Birbirimize Uhamraül et menin, beraberce mevcud buluntnanın ve hattâ birbirimize yarBaşvekil Adnan Mender es Alsancak limanının temelatma merasiminde konuşnrken dımcı olmanm bir zaruret olduğu Ankara 15 (Feyyaz Tokar te mensublan arasında başlayan tehakikalini artık gorüyoruz. Böylefonla bildiriyor) Son bir ay zar masların, Basvekilın basın davalasinedir ki, n<emleketimix biırriyefında iktidar partisi idarecilenle nndan feragati gibi bâdiselerin 2 tin vatanı olmak mevkiine gelmekana muhalefet partısınin nüfuzlu Arkası Sa. 7, Sü. 2 de tcdir.» Bu halm müsbet netice«i olarak, layın Başbakan, yurdumuzda »rtık sijasi kanaatlerinde |« *«7« b u partiye mensub olmasmdan dolayı d >* met varifeleri baknnnjdan, en kiieük bir tefrik yapıUbümek mümkiin olmadığı inancuıdadır. İktidara mensub bulunmak en küçük bir imriyazm sebebi sayılamıyaacğı gibi, muhalefete mensub bulunmanın <U en ufak bir taksir ve eksiklik telâkki edilemijeceği meydandadır: «İşte vatandaşlar, ancak bu manevî iUlimde bürriyetin butun nimetlerüıden faydalanabilirler.» Sayın Menderesm büyiik bir rahathk içinde söylediği bu guzel sozleri, iç politika hajatımızın yannki gelişmeleri bakımmdan, tath bir mujde olarak karşıtamak istemijecck bir Türk vatandaşı aratnızda herhalde yoktur. Eski hiddetlerin, şiddetlerin, sbıirliliklerin gon zamanlarda azalmış. obnası elbette iyi bir şe>dir. Fakat bu azalmada 2 ma>ıstan sonra aluıan Prens AIi, annesi veJâvej agabeyisi ile Yeşilköy sert tedbirlerin hiç payı olmasa idi hava alanı istirahat salonunda şüphesiz daha da iyi ohırdu. Halk Partisi muhalefeti, 1950 den 1954 e kadar güttüğii insafsızca hüfum politikasınm semeresini 2 mayıs seçimlerinde idrak etmiş, bu aşırı politikadan kendine bir fajda gelpiiieceğini gormüştü. Dort yıl muddetle muhalefetin sinirli tenkidlerine karşı takdire değer bir tahammul gösteren yeni iktidar. bir kaç ay daha sabredebilseydi. bugünkü kadar anormal olmasa bile, si>asî Mektebe yazılmak üzere Isvîçreye giden Prense; iklün herhalde kendiliğinden bir annesi ve anneannesi refakat ediyorlar hayli yumuşayacaktı. 2 mayıstan sonra alınan tedbirlerin, korpe bir rrjimi yasatabibnek bakımmdan. İran tahtınm varısi Prens AM kika müddetle Yeşilköy hava' alafazlara sert olması. yurdumuzdaki Pehlevi, dün LAİ uçağile Tahıan rınin şeref salonunda istirahat etdemokratik gelişmeyi bir an du dan Romaya giderken transit ola miştır. nıura uğratır gibi olmuş. iktidann rak şehrimizden geçmis ve 45 da Arkası Sa. 3. Sü. 6 da hoşuna gitmijen jazarlar takım takım mahkemeji veia hapisaneyi boylamışlardır. Bu hale herkesten znade uzulen saım Menderes, takibata uğramalarına izin verdiği sanıklar hakkmdaki daralardan feraeat etmck suretile bugıınkii yıımuşak iklimin yaratılmasında baslıca âmiUerden biri olmuştur. Bo^lcce, dıın Adnan Menderese çalatılardan cogu hııgiin ona minnetta'dırlar. Irlcrinde. muhalefet şöyle dursun. herhanri bir hâdise karşısmda obiektif bir mütalea yürütmek kabilivetini bile kaybedenler. Demokrat Parri iktidan öniırtde hevecanla secdeye varanlar görü Bayar Karaşi yolunda Savarona diin sabah Bahreyn'den hareket etti Savarona Okul gemisi 15 (a a.1 Anadolu Ajansının hususi servısi Dün eece hususî yemekten sonra Bahrevn Şeyhı. Rei5İcumh'i ramuzu Savaronaya kadar geçirmiş ve burada kenriısini uğurlavarak (hayırlı yolculuklar) temenInisinde bıJurmuştur. Bu esnada İneıliz şahsiyetleril resmî erkân da iskelede hazır bulunuyordu. Kendisini u^urlamağa gelenlere ayn ayn veda eden Reisicumhurumuzu hamil Savarona okul Eem mahallî saatle sabah 5 te demir alarak Karaşiye müteveccihen Basra korfezınde seyrermeğe başlamıştır. İki İngiliz firkatevni Türkiye saatıle 7 de Savarona'nın iskele tarafında ve prova hattında olmak üzere KeisicumrnjnjmıiTiı splâm Arkası Sa. 3, Sü. 7 de Nehru, Ortadoğu paktı için Nasırı destekliyor Mısır hükumeti pakta karşı muhalefette ısı Müslüman Kardeşlcr teşkilâtı ile barışmağa kadar götürdü Kahire 15 fTHAR) Mısır hükumetının, Musluman Kardeşlar Bırlığı ve idarecilenle yenıden ışbirliğine başladığı ve Türk Ira* paktına karşı kampanvasmı şiddetlendırmek maksadıle tekrar odostluğu» ıhya ett'Sı büdirılmektedir. Musluman Kardeşler teşk'lâtma mensub bir çok kimseler tevkif eciıldikten ve bunlardan bazılan da sehpaya gondenldıkten sonra teşkılâtın bütün propaeanda faaliyeti de sekteve uğratılmıştı Bugün A r k a s ı S a . 7, S ü . l d e P.T.T. Üımım basın toplantısı Cahid Akyar, yapılan ve yapılacak muhtelif işler etrafında izahat verdi Moda Tanjrınjndan bir förünü? Trende işlenen cinayet Bîr blü. 3 yaralı var, tren halla birbirine girdi Ankara, 15 (Telefonla) Dün sabah şehrimızde feci bir cinayet işlenmiş, bir kişi ölüdrulmuş, üç kişi de ağır yaralanmıştır. Mamaktan 7.15 te kalkan banliyö treni Saimekadm durağına gelirken yolcular arasında bulunan Kutludüğün köyünden Mustafa Doğan ile Yusuf Doğan sdlarında Arkast Sa. 7, Sü. 2 de Başvekilin İzmirdeki tetkiklcri NATD Salıpazarı ve Moda yanğınları tahkikatı Rıhtıtn hı$aahndaki yanjrında sabotaj ihtimali iizerinde uvnthtynr, bttjrün Moda yanguı yerinde hir keçif yapokecak Moda yangını henüz söndüriilmeden, dün sabaha karşı «aat 2.50 de Tophanede Necatıbey caddesi üzerinde eski Salıpazandaki 216 numaralı Nafia Vekâletinin gümrük e nhtım inşaatında büyuk bir ,'angın daha çıkmıştır. Eski Salıpazarındaki mahalle sainlerıne korkulu anlar yaşatan ve ırçok âılelerin eşvalarım toplamama sebeb olan ikinci yangın, gene tfaiyenin canla başla çalışması ve uzgârm denız istikametinde esmesi eticesi büyük bir felâketı önlerr.istir. Yangın, içinde kereste, çimento ;orna makmeleri olan ambardan :aat 2.50 de çıkmıştır. İtfaiye deryetişmişse de. rüzgânn tesirile yangın bir anda buyümüs ve alever atdlye, santiye ve antrepolan istilâ etmiştir. İtfaiye üç saat içinde yangını söndürmeğe muvaffak olmuştur. Zarar ve ziyanın yarım mılvon liranm üstünde bulunduğu söylenmektedir. Yapılan ilk tahkikata nazaran ambarda evvelki gün sobalar tama. men söndürülmuşrur. İnşaat yerinde yanşının zuhurunu intaç ertirebilecek elektrık tesısleri de bulunmadığına ve ateş işçilerden 7 kisinin uvkuda bulunduklan bir sırada ambardan çıktığına göre, yangının sebebi şüpheli aörülmektedir. Müddeiumumi Muavini Yahya Okur bu şartlar altında yangının nasıl çıkabileceğini, ancak keşif heyetinin vereceği rapordan sonra aydınlatabilecektir. İnsaatta çalısan işçilerden birinin sabotaj ihtimali de gözönünde bu Arkast Sa. 7, Sü. 1 de trtirt riyaret eden Menderes askeri merasirnle karşılandı îzmlr. 15 (Telefonla) Baş vekil Adnan Menderes, Beraberinde şehr.mizde bulunan vekiller, BM.M Reısi Vekillerinden tevfik îleri, Demokrat Parti meclis gurubu Reis Vekili Abıdin Potoğlu ve bazı mebuslar olduğu halde bugün saat 11 45te Vilâyeti, 12.15'te Yurd içı 2'ci Bo'ge Kumandanlığım, 12.30 Arkası Sa 7, Sü. 3 te Bir jandarma knmandanı adam öldürtmüş Suriye hududundan karakriiik yapan yüzbaşmın kendisini haber vereni katlettirdiği iddia olunuyor Adana, 15 (Telefonla) 20 gün kadar evvel Osfnaniyede bir cinayet işlenmiş, zengin çiftçilerden Osman Kaya, evıne gitmekte ıken arkadan gelen meşhul bir şahıs tarafından üzerine tabanca ile ates Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Bakırköy cinayeti Mpmieketlerine kaçmak üzere iken yakalanan katiller suçlannı itiraf ettiler Cahid Akyar, dün Gazeteciler Cemiyetinde izahat verirken P.T.T. Umum Müdürü Cahit Akyar dün saat 15 de Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı yaparak işletmeyi ilgilendiren muhte lif mevzular hakkında ezcümle şunları söylemıştir: Arkasx Sa. 7, Sü. 7 de Acı bir kayıb Nuri Aziz Beler dün vefat etti İran tahtıtıın vârisi dün şehrinıizden geçti Yazıklar olsun! Vakit gazetesinin (Ataturkçülük Yaprağı) na Dıyarbakırdan yazilan uzun bir mektubda su ihbarîar yapıhyor: 1 Bazı camı ve mescıdlerde gunduzleri kız ve erkek çocuklara kur'an okutma bahanesfle kurdce basılmış Ilnuhal, Mevlıd, destanlar okutuluj or. 2 Mardin ve Siird Mlerinde halktan bir kısmı kavgalarında arabca «sen Tu r k tohumusunjt d'ye kufrefanekte. yemın yerıne de gene arabca »boyle değılse Turk olayım» demektedırler. 3 Buyuk arazi sahibi bir kısım aSnlar bazî koylerde ilkokul binaIarını kasden yıktırmıslardır ve yıktırmaktadırîar. Vzun maddeler halinde sürüp gıden bu tddıa ve ithamların yüzde ellisi bile doğru olsa derhal jevkalâde mahkemeler kurmak ve si<çhıîan en kısa zamanda cezalandırmak lâz^mdtr. Mubakeme olunacakları tabıt tahmın etmısstnizdır: Bu üç ilde şimdıye kadar gehp geçmiş butün vahler, kaytnakamlar, nahiye müdürleri, bütun ordu kumandanları ve subajylan, bütun vıaarif müdürlen, muallimler, bütun dın adartıları, bütün gazeteciler ve dığer mesuller... Demek ki hıç olmazsa bu üç ıhmızde halkın b'r kısmı ıçm btz yıllar yıh Turkluk, Turk vatanmı kurtarmak, M'lII Mısak. inkılâblar dıye havanda su dovdük, ha.' Demek bu üç ilde devletı ve hükiimeti temml eden okumuslanmt. yıllar j/tlı yalnız uykn ile vakit geçırdtler de Türk halkına miUiyetım ohun belletemedılcr, oyle mı ' Yazıklar olsun! . • * • j Tliccar Derneği yeni gelir vergisi aleyhinde Makabline şamil bir kanun çıkarmak hem Anayasaya, hem hukuk prensiplerine aykırı olacak Tüccar Derneği dün akşam saat .7 de Liman lokantasında toplanarak yıllık kongresini akdedecekti. Ekseriyet temin edilemedığinden ongre cuma gunüne bırakılmıştır. 'akat toplanrıya gelenlerı, bir ara!a bulunmaktan istıfade ederek, gelir vergisi tadil tasansı hakkında mütalealannı bildirmişlerdir. Tüccar Demeğinin fikrıne göre levlet gittikçe artan daha da arta:ak olan masraflarını karşılamak çin vergi nisbetlerini arttırmağa arar verebilir. Fakat bu karar makable teşmil edılirse, mucıb sebebleri ne olursa olsun tecvız edılemez. Dernek raporunda şöyle demektedir: cl954 senesi kazanclarının vergi=i tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Istanbula mevsimin ilk karı dün yağdı Merhum Nuri Aziz Beler Yazısı 7 ncı sa^'lem :ie Katillerden Hacı Aydın Yazısı 7 ncı sşhıfemızde Halbuki. savm Menderesin pek piı^el ifade etiiji gibi ı.hirbirinıİ7e tahamnıul etmeııiıı. beraberce mev rııd bulunmanın, hattâ birbirimize >;ii()ınıcı olmanm zarureti» bu çibi stiHirktif «artlara da>anmamak gercLtir. Bir defa. demokratik rejimin gelismesi bakımmdan taham j miil, daha zhade ikridara diişen bir vazifedir. Is^an etmek söz konusu olamıyacapına göre, namtıslu bir muhalefet susmaktan j»ayri ne yap<iin? Insafsız hiirumları sabırla knrsıladığı miiddetredir ki, iktidar. fikir hiiiTİyetinin ve hürriyet iklinıinin yurdumuzda serpilip gelismes.ine hizmet etmi^ olıır. DemokNADİR NADI . Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Dün sabahki şiddetli lodos lirUnasmda lcnikauıda daleaların istilâsına uğrı>aıı bir evin hali (Yazısı 7 nci sahifemizde) Hastalarımız dün Antalyaya geldiler ugiin kara yokı ile Istanbula areketlerinden evvel hastalanmız intıbalannı anlatacaklar Antalya 15 (Sahab Ealcıogkı bıldırıyor) 25 ocak tarihınde İstanbuldan aynlarak Alanyaya. gelen Cumhuriyet kafilesi burada 14 günü bulan kür müddetini tamamladıktan sonra Damlr.tas ma°arasma ve Alanvava veda ederek bugüj\ Antalvaya gekli Kafılemız yartn kara volu ile İstanbula hareket edccoktir Pci'.enıbe aıınıı orada olacoğız. Damlc«t<»>! m j "" •'iraı as 'Arkası Sa. 7, Su. 8 de Haıbin bittiginden haberi ohnıjan JapvaUt varmıj ..«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog