Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

İBItR CÜMHURİYET VAKIFLAR BANKASI SERMAYESİ: 50.000.000 LİRA TÜRKİYE İSTANBUL TAKSİM Şubesinin acıiişi münasebctile hususi Şubesinin acılışı rrlınasebetile hususî çekiliş: İZMÎR Hevesle çalışıyor Grıpın odafe. , oğrUanna kory b » fon i\« kullanıtır. • Grip «• ned« 14 Talihliye: 11 Talihliye: Aylık gelir 109.000 Lira tutarında Ömiir bovunca 24 Talihliye: Lira MESKEN KREDİSİ 2 4 7 Talihliye: 30.000 Lira tutarında 100.000 Mesken Ikramiyesi 3 3 5 Talihliye: 15.000 Lira tutarında bir çok fenolıkton ânttt. SüroM* bozmoiur. *» ıTartıut PARA Ikramiyesi • PARA Ikramiyesi Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri formaz ...çünkü, sabofıleyin, işine gitmeden evvel kuvvetli kahvaltı ediyor: çayla beraber bol SANA sörülmüş birkaç dilim ekmek yiyor. Bütün gün, durmadan sorfettiği enerjiyi telofi etmesi için, sıhhî, kalorisi ve A, D vitamini bol bir gıda alması lazımdır. Lezzetli, sâf, hazmı kolay, enerji kaynağı SANA ile, daima, hevesle ve verimli bir tarzda çalışobilir. Siz de, onun gibi. saboh, akşam kohvoltılarında bol SANA sürülmüş birkaç dilim ekmek yiyiniz. Her 100 Hraya bîr isabet şansı it Bu hususl çekilişlere katılanlar ayrıca umum' çekilişler» girmek hakkınıda kazanırlar LINYIT MADENİ Yalova Orhangazi şosesl üzerinde linyit arama ruhsatnamesini haiziz. 6000 kalorilik maden mevcuddur. Çalıştırmak veya satın almak iatiyenler, Tel. 40370. «AGGLOSOL» 1 2 3 4 5 Briket Makinesi ile • Temiz taşlar imal edersiniz. Bunların maliyetini indirsiniz Günde çok miktar çalışırsınız Az amele meşgul edersiniz. Büyük boy taşlar yapabilirsiniz Hazır mal bulunur. P.K. 15 Galata. Telefon 47120 DERMOJEN PİŞİKLERE KARSI fSEKRETER MUHASlBl Fransızca konuşur, tercüme yapar, iyi eski türkçe bilir, muhasebe usul ve kanunlarına vâkıf, olgun I v e kültürlüdür Daimi veya muayyen zamanlarda da çalışır. Istanbul posta kutusu 512 adresine yazılması rica olunur. Ekstra kalite ve lemiz gıda maddelerile yapılır Nefasetile tanınmıg NEFİS BİR YEMEK Kahvaltılık margarın UNıLEVER İS TüRK LTD. ŞTi. (BAKIRKÖY) Şirketimizin telefon numaraları I Bilumum Bakkal ve mezecilerden ısrarla arayınız. «APmOĞLU» Sucuklarını Kiralık Yazıhane | Fındıklı 5 odalık yazıha|ne kiralıktır. Tel: 80186 I | \\I5 \K ME91URU (Yiik Puantörü) Alınacaktır Gemilerimizde çalıştırılmak üzere ortamekteb mezunları arasından imtihanla gpmi amhar momuru alınacaktır Talıblerin tahsil belgelerile bırlıkte Denizyollan Isletmesine (Tophane) mür?caat etmeleri rica olunur. (2023) 91885 ARI (K H T İ İ A) DERMOJEN YARALARA KARŞI olarak ceğiştirilmiştir. İNŞAAT T. A. Ş. DERMOJEN YANIKLARA KARŞI NEVROZ HASTALIĞIN İLERLEMESİNİ ONLER NEVROZİN, soğuk afgınl.ığından mütevel ' lit kırıklık. baş, diş, adale ağrtlarını te»kın eder. tmmar. k*fbl Nezle ve Grip baslangıcınd PANPAN Nezih ve kibar bir Lok»l Italyan ve Pam Pan spesialiteleri, nefis yemekler, ve pastalar. Her çün saat 17 den sonra müzik. Cumartesi Pazar mati ne Dansant. Öğle yemekleri. % 15 tenzilâthdır. Telefon 84553 Şişli, Halâskârgazi caddesi 258. Denizcilik Bankası T.A.O. Denizyolları Isletmesi Perfatif Yapı İskelesi Alınacaktır Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi 1 Takriben 300350 M2 lik bir sahayı kaplıyacak şekilde borudan mamul müstakil iş iskelesi teklif alma suretie satın alınacaktır 2 Kapalı tekliflerin zarfın Ü7erine SM/56144 isare ti yazılarak en gec 21 2 955 akşamına kadar Müessesemi7. holündeki trklif kııtııs'ina atılınası lâzımdır. 3 Mue.ssesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (2006) Dört tool ora ile günda 3 odet alınabilir. r Imalâthanesi: Alibey Köy Tel: 27872 Toplan satış yeri Eminönü, Tasçılar Telgraf: NAMLI STJCUK Istanbul. Kardeşler Koil. Şti. DERMOJEN SİVÎLCELERE KARŞI ı ZIRAÂT BANKASI 1955 Yıh Vadeli, Vadesiz Tasarruf Hesapları İkramiye Tutarı Geçen yıl olduğu gibi şimdilik T. c. 1*500.000 LR İA Bu plânda gayrimenkuller, ziraat âletleri, çeşidli eşya ve dolgun para ikramiyelen vardır. Her çeküışe, (50 liralık vadesiz veya 250 liralık en az üç ay vadeli bir besab açfırmak suretile işfirak edebilirsiniz. Fazla izahat için 491 şube ve ajansıraız emriniıdedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog