Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Şubat 1955 CUMHirRtYBt (Baftarafı 1 inci tahifede) H. P. balofundan fonra yavaş yad« de iktidarla muhalefet larmas vaş gelişen, bu gibi karşılıklı cendolaa oluvermlflerdl tilmence hareketler, Menderesin Alsancak limanının temelatm» nutkunu müteakıb taammüm ede(Baştarafı 1 inci tahifede) I şayacağımız zamanın yakın oldu(Baştanfı 1 inci sahifede) ye, Irak ve İngiltere arasında ü ç ' i merasimi münasebetile bir konuş ceğe benzemektedir ve herhalde bu lan bu mühim tesisin temel atma ğuna inanıyorum. Dostluğumuzun subdur. Onun için böyle islâm kar bir paktin yapılmasmın kuvvet :' ma yapan Basvekil gene 1; politika karşılaşmalardan C. H. P. liler hiç merasiminde Ankaradan hususî ne kadar kıymetll olabileceğini ve (Baştarafı 1 inci sahifede) defler arasında anlaşmazlık son muhtemel bulunduğunu ve burr . de şikâyetçl olmıyacaklardır, bilâbir uçakla gelen Basvekil Adnan niyet maksadlarımızın ne dereceler Kavga sırasında başını camlara meselesine temas etti ve partilerkis eski itiyadlarına tekrar avdet müddet zarfında Damlataş mağara haddine varamaz; bunun bir dere tahakkukunun beklendiğini sözlenMenderes, Basvekil Ytrdımcısı Fa de halisane ve samiml olduğunu vurarak damarlan kesilmek su arası yakınlaşmadan duyduğu mem cesi olacaktır. Ve öyle zannediyonunlyeti gayet samimî bir lisanla ettikleri için memnun dahi kala smda 14 günlük bir küre tâbi tutu rum ki. Mısu, Türk Irak ittifa ne ilâve etmiş, iki dost ve karrl .; tin Rüstü Zorlu, İşletmeler Vekili en manasız şüphe ve tereddüdlerde retlle öldiiğii iddia edilen gencin caklardır. lan beş hastamız burada taamül kının ehemmlyetinl ve Iraka ne memleketin refah içinde mesud y . açıkladj. \ Samed Ağaoğlu, Maliye Vekili Ha en ileri gidenler dahi yakında anbıçaklandığı anlaşıldı; bir adam halinde bulunan 60 saat yerine 80 kadar lüzum olduğunu anlıyacak şamalan temennisinde bulunmu Demokrasinin kuruluşu nrasınsan Polatkan, Sağhk Vekili Behçet lıyacaklardır. da başka biri zannedilerek Bugünkö merasimde llk nutku saat süren bir tedavi devresl sonun ve bu kardeş küskünlüğü bitecek tur. da zaman zaman baş gösteren gerSırası gelmişken Irak İle anlaş Uz, Ulaştırma Vekili Muammer Ça Celâl Bayar Bağdada 4 martta gin havanın ortadan kalkması ve Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu da şimdi îstanbula nazaran çok da th, Irak muhakkakttr kl kendl lyiödiirüldü vuşoğlu ile Dahiliye Vekili Namık mamızda ve Ortaşarktaki faaliyetl gldecek bir güzel iklimin gelişmesi için ça söyledi, uzun uzun rakamlar ve ha iyi durumdadırlar. Maamafih bu liği için. takib etmesi lâzım gelen Gedik, İzmirde bulunan Devlet rimize büyük müttefiklerimiz Ame Bağdad 14 (THA) Bu akş;>•; Eyüb Defterdar Yenimahalle cad lışılacağmdan bahseden Adnan «göreceksinizB, «müşahede edecek mevzuda biz şahsan kat'i konuşmak yolu başkasmdan daha iyi bilir. Vekili Osman Kapanî, Njfia Ve rika ve İngilterenin bize ve siya desi 13 numarah evde oturan evli siniz» İe biten uzun cümleler, vel salâhiyetinden mahrumuz. Bu iti Mısınn Türkiyeye olan samimî alâ resmen açıklandığ.na göre, 22 şkili Kemal Zeytinoğlu, mebuslar, setimize karşı gösterdakleri ania ve iki çocuk babası Şevki Kesici Menderesin bugünkü sözlerini ikhasıl muazzam bir nutuktu. Se barla sözü doktor Nihad Dilşene bı kasını bilmek için son günlerde batta Irakı ziyaret etmesi beklen. basın mümessilleri, parti temsüci yış ve derin itimadın kalblerimiz. isminde 28 yaşında bir genc, ev tidar partisinin resmî işbirliği tekvimli Nafia Vekili temelatma me rakmak doğru olur. Dr. Dilşen bu Mısırda bastırılan «Türkler ve A Türkiye Cumhur B?şkanı Cei". leri, İzmir Vilâyet, Beled ye erkâ şükran hislerile meşbu kıldığın: velki gece son derece sarhoş bir lifi olarak kabul etmek yanhş derasiminin heyecanından olacak o sahadaki kürden sonra beş hastamı rab siyaseti» ismindeki kitabm Bayann bu ziyareti 4 marta teh':ğildir. ı ve kalabalık bir halk kütlesi ifade etmek isterim Bu anlayış v halde Gani Yanığın Kıralkızı cadHangi partiden olursa olsun, va kadar çok rakam saydı ki ;Başve zı ayn ayn ve uzun süren bir kon mukaddemesini sayın Mısır Baş edilmistir. itimad neticesidir ki, bütün gayret desindeki 94/1 numarah kahvesine pzır bulunmuştur. Siyasî çevrelerde kaydedildiğit;o tandaşlarm ayrı muamelelere tâbi kil bile konuşmasını yaparken, Zey trol muayenesine tâbi tuttu. Bu mu vekili Cemal Abdel Nasır yazmışBelediye Reisi Dr. Salâhaddın lerimizi adım adım takviye etmiş gelmiştir. tinoğlunun rakamlannı telhisen , göre, Türkiye Cumhur Başkanın : tutulması imkânınm mevcud olmaayene Alanyada bugüne kadar ya tır. Bunu okuyanlar Türk Arab Akçiçeğin konuşmasmdan sonra ler ve hiçbir yardımı bizden esir Şevki, kahveye girer girmez Hik dığını, iktidar partisinden olmanın tercüme etmek ihtiyacını duydu. j Bağdadda bulunacağı tarihte İnşi pılan kontrollann sanuncusnnu teş dostluğunUn ve kardeşliğinin ne kürsüye gelen Nafia Vekili Kem 1 gemfmişlerdir. met Soran isminde bir bahriye hiç bir vatandaşa diğer vatandaş Kısacık mukayeselerle Nafia fafalikadar samimfve kuvvetli olduğunu liz Dış İşleri Bakanı Eden ile İTRkil ettiği için hepimizce büyük bir Z;ytinoğlu, Alsancsk limanmm e Görülüyor ki, dış politikamızda ese: erine küfür etmeğe başlamış ve eli Şahı da burada olacaklardır. İlâve lardan üstün bir hak bahşedemiye yetinin tablosunu çizlverdi ehemmiyet tajıyordu. Bu sebeble göreceklerdir.» hernmiyetini işaret etm:ş ve liman ve kederi mucib olacak hiç bir cl ne geçirdiği sandaolyayı Hikmetin edildiğine göre. müşterek bir tor:• * • ceğini ifade eden Adnan Menderes muayenenin bitmesinl heyecanla hakkında malumat verdikten son het yoktur, aksine olarak, bugün üzerine atmıştır. Hikmet. Şevkiyi Mısır Sovyet münasebatına dair lantı akdedilecek ve bunda İrariiA Eldekl programa göre Basvekil 2 maysıtan evvel ve sonra iç pobekledik ve sonra da doktorla karşı soruan suali ise büyük elçi şu şe da Türk îrak paktına katüma ı XA Nafia faaliyetini, enerji 'slermi mümkün olabilen, emniyetin istih yatıştrımağa uğraşmışsa da mütelitikada görülen buhranı hafiflet saat 13.30 da hava meydanma ge karşıya geçip konuşmağa başladık. üzun uzun izah etmiştir. Müteakı salinde bize mühim muvs ffakıyetler caviz genc, son derece sarhoş olkilde cevablandırmıştır: mevzuu incelenecektir. Bu konfemek için karşı partilerin beklediği lecek, merasime saat 14.30 da baş Dr. Dilşen şunları söyledi: ben D.P. İl Başksnı Burhan Ma tevcih etmiştir. Fakat dünyanın u duğu için hakarete devam etmiştir. tMısır bir islâm devletidir. ransta, Arab memleketlerinin Tür'. lanacak ve saat 16 da da temel atıadınu atmıs olmaktadır. ner, heyecanh bir kcnuşma yap mumî manzarası esef ve keder ve Bunun üzerine Hikmet, ayru sanİslâmlık komünizme karşı daima Irak paktı karşısırida takib ettikleDoktorun izahatı lacaktı. Fakat uçak yarnn saat • • * mıştır. Bu konuşmalardan sonra al rici olmakta devam ediyor. dalyayı Şevkiye doğru ftrltamıştır. geciktiği için programın sekizinci t tstanbulda bize müracaat et menfî bir durum takınmak vaziye ri siyasetin de inceleneceği kaydt Başvekilin nutkunun, iç politikatindedir. Mısırm komünizmle işbirkışlar arasmda kürsüye ^eien EaşDiir.ya iki karargâha bölünmüş Şevkinin yüzüne isabet eden sanyı alâkadar eden kısmı Izmirdeki maddesi haric diğerleri aksadı. Be tikleri gündenberi bugünkü muaye liği herhalde aklımdan bile geç dilmektedir. vekil Adnan Menderes şunları soy tür, tehdidin nereden geldiğini, sul dalya, dişinin kırılmasma sebebiyet Ortadoğu bölgesinde Türkly , bazı C. H. P. lilere göre bir temi lediye Reisi. Nafia Vekili, D. P. ne ile hastalanmı beş defa tıbbl mez.» lemiştir: hü ko. umak istiyenlerin ve sadece vermiştir. Ağzı kanamağa başhyan Başkanı konuştular, Basvekil kür kontroldan geçirml» oldum. Hemen îrak, tran, Pakistan, Birlesik Anat mahiyetinde değildir. Başvekilin mıtku hürriyet ve istiklâllerini müdafaa Şevki, dışan çıkmışsa da, biraz Türk Irak paktı karşısmda Su merika ve İngilterenin iştirak ? Nasıl bir teminat istiyorlardı bi süye geldi ve nutkun en hararetli belirtmek isterim ki uzun tetkik ve «Muhterem Egeliler, aziz dost etmek kcygusile hareket edenlerin sonra tekrar kahveye hücum etnüş yerinde tzmirde ne kadar tren, va muayene neticesinde vardığım ka riye ve diğer Arab devletlermin müşterek bh müdafaa bloku ku linmez ama, bu kadar gürültü patakmacakları durum hakkında bü rulması mevzuubahistir. larıra ve hemşerilerim İzmirliler, kimler olduğunu biliyorsunuz. İs tir. Bu esnada başmı kahvenm tırdıdan sonra büyük ekseriyetle pur, otobüs, otomobil, fabrika gibi naat hepsinde de İstanbuldakine na yük elçi şunlan söylemiştir: ger.e aramzda bulunmaktan bakınız tıklâl ve hürriyetimizi müşterek namlanna çarpan Şevvki, kendisini Diğer tarafta bu akşam açıkla: iş başına gelen bir iktidarin başı düdüklü vesait ve gayrimenkul zara her bakımdan büyük bir salâh ne kadar bahtiyarım. Hiç bir zarr.an emniyet teşkilâtı içinde ve bu zih can acısile geri çekerken damarları «Bu pakt ne kadar kuvvetli dığına gSre, bu ayın 23 ünde Be" varsa hep birden feryada başladıkesilmiş ve tehlikeli surette yara da herhalde, bundan daha yumu lar. Çünkü programn sekizıind husule geldiğidir. Her ne kadar bi olursa, Ortaşark o kadar kuvvetli esirgemediğiniz muhabbet ve iti niyetle her ne pahasına olursa olşak konusroaz ve daha açık bir borinci ve sonuncu muayeneler »ra olaeaktır. Vaziyet bütün çıplaklı dadda akdedilec*ği söylenen Türkmadmızın telkin ettiği derin şükran sun müdsfaa etmeğe, korumağa az lanmıştır. Yaralı Balat Musevi hasmaddesi saat 16 da düdük çalınağ no veremezdi. sında şimdikinden daha iyi veya da ğile onu gösteriyor. Bunu görmi Irak paktının imza törenl d» 5 mar hiîlerile gönlüm dolu olarak hu ! metmiş b milletiz. Tedbirde ku tanesine kaldınlmışsa da fazla kan i bir cağmı bildiriyordu. Çaldılar, çaldıŞimdi bütün gözler karşı partiha kötü durumlar hâsıl ohnuşsa da yenler göz hastalığına maruzdurlar ta tehir edilmistir. kaybından ölmüştür. zurunuzdayım. lar ve Başvekilin şerefine bir dasur etmemek şarttır ve buna en lerin yapacağı harekete çevrihniş Ürdün Kralı Bafdadda sonuncu muayene hepsi için parlak tedavl görmelidirler. Diğer Aziz arkadaşlanm, Cesed Adalet doktoru tarafmdan bulunuyor. Bütçe müzakerelerinde kika yerine beş dakika çaldılar. Ne netice vermiştir Bu netice bu sabah ve büyük vaktimizi sarfetmekteylz. Bağdad 14 (R.THA) Ürdt.T. Arab devletlerinin de bu pakta kaişaret kâr etti, ne haber gönderSizlare refah verici şeylerden Bundan ötesi Türk milletinin va Morga kaldınlmış. Hikmet yakalami olur, toplantlıarda mı olur her mek. hastaların ifadelerile birlikte bizzat tılmamalanna hiç bir sebeb yok Kralı Hüseyin bugün buraya ge' bahsedeceğim. İç açıcı haberler ve tamru ajlanlsr gibi müdafaa etmek narak tahkikata başlanmıştır. Ölen halde bu samimfeyti takviye edici yakın müşahedelerimiz ve fizik mu tur.» miş ve Irak idarecilerÜe görusme • receğim. Çünkü memleketimizin huşusundaki kat'î azim ve kararl Şevki, Eyüb Feshane fabrikasında Programı tertibleyenler bir hayli ayenelerirnizle açıkça tesbit edihnişbir şeyler yapmsk ve demokratik Irak büyük elçisi bundan sonra, lerine başlamıştır. Irakı ciyaret eUmumî hayatile alâkalı mevzular na ve Allahın himaye ve sahabe yıkama revizyonu ustası idi. düzenin kurulması için lüzumlu ezilip büzüldüler, terlediler ama tir. Ayrıca kontrolu ancak İstanbul Irakın Arab Birliğinin müessisi ol den Kral Hüseynin bilhasaa Türkda gönül karartıc», keder verici tine kalır. Dün geç vakit Morgun müddei faaliyette iktidarı teşçi etmek ge ne yapsmlar düdük bu, ferman : T^'^n rlahilipo : = " l ç olan rljğer duğunu, bunun İçin Arab Birliğin Irak paktı üzerinde durduğu anl; manzaraların yeri yoktur. İşlerimiz dinler mi? Bu sebeble biz bütün tedbirleri umumiliğe verdiği malumata göre, rekmektedir. âboratuvar ve röntgea muayene den ayrılmasma hiç bir sebeb bu şümaktadır. Ürdün bu paktla aUdaima gönül ferahlığı verecek bir j dikkatle ittihaz edenleıin ve hak Şevkinin boynundaki yaranin bir *** *** eruıin de bir klinık auzelmeye pa lunmadığmı ve birlikten, asla çık kah olarak durumunu kat'î bir şeseyir istikamet takib etmektedir. İç bildıkleri davada kat'î kararlarını bıçak darbesi sonunda meydana Bu akşam saat yanmda bizirr. ralel olarak değişeceğini kuvvetle mıyacağınl, diğer Arab devletleri kilde açıklamamıştır. BugünkO merasime yetişmek Jpolitikada, dış politikada. askerli verrr.iş oianların mutlak vicdan geldiği anlaşılmıştır. 8 şahidin hâsürre alayı Ankaraya hareket edi ümid ediyorum. Şimdiden büyük nin de çıkmak istemlyeceklerinl, Ürdün Krah 20 şubatta Kahrrtğimizde, iktisadî ve malî işlerimiz huzuru içinde, memleketimizin sür diseyi yukandaki şekilde anlatma zere Ankaradan uçakla gelen Başvekil ve vekiJleri, mülkt, askerl ve yor. Oraya buraya uğraya uğraya bir ümide kapılmak için vaktin Türk Irak paktının Arıb Birli yi ziyaret edecektir. de kederli manzaralar değil, bekle atle kalkınması ve kuvvetlenmesi sma rağmet tahkikat derinlestirilDemokrat erkânla beraber C. H. P. 34 saat sonra Başşehre varacağız. henüz erken olmasına rağmen ne ğini kuvvetlendireceğini söylemiş Bugün öğrenildigina fcVr» Mıs r nen daima güzel inkişaflardır. İk mtvzuu ile geceli gündüziü mektedir. nin İzmir reisi Şevket Adalan da Allah sabır ve kolayhk versin. ticelerin açıkhğı karşısmda sevin ve Kral Faysai ile Basvekil Nuri Başbakanı Nasır Ürdün K r a h r t tWarımızın ve hükumetimizin. aziz gulüz. Bir adam, başka birisi zannedilerek Ecved GÜRESİN karşıladı. Ankaradaki meşhur C. memiz için de çok sebeb vardır. Said Paşarun bu yaz Türkiyeye ge hediye olarak altın kaplamab iki milletimize her Z3man beşaretli iyi İktisadî mevzular öldürüldii ve güzel şeylerden bahsetmek mazBütün temennimiz bu iyiye doğru leceklerini, iki kardef memleketin tabanca göndermistir. Kahlr» kor Şimdi iktisadî mevzulara geleyim: Evvelki gece Beykozds bir cinahariyetine sahib olmasını Cenabı Burada müstakbel İzmir limanının yet işlenmiş, bir adam yanhşlıkla olan gidişin İstanbulda da devam istikbaldeki müşterek davaları hak feransı sırasmda Mısınn TürkIra'< kında mühim kararlar alarakiannı paktına karşı takib ettiği muha f Haktan niyaz ederim. etmesidir.ı tcnıelinı atnuk merasimi için top • başka birisi yerine öldürülmüştür. ifade etmiştir. politikanın bu nisbet dahlllnd* ÜrHürriyet rejiminin inkişafı lann.ış bulunuyoruz. O halde, mem Bundan bir müddet evvel Aziz Hastalan teker teker Büyük elçl, Türk Irak pakö dün tarafından destekenmla olduEvvelâ iç politikamızm manevî lektUmizin iktisadî gelişmesini li Saymaz isminde bir işçi Harun gözden gecirelim nm imzalanmasından sonra Türki ğuna işaret edilmektedir. cephesinden yani kurmakta oldu rıaı.lar, iskeleler mevzuundan mi Takmaz isminde bir şahsın yeğeŞimdi hastalanmızı teker teker ğumuz hürriyet rejiminin inkişafı sal olarak anlatmağa sahşayua. nini öldürerek İstanbula kaçmışbr. lözden gecirelim: Kısacası şudur: bakımından manzarayı tetkik edinKatilin Beykozda Hüseyinli köHasan Aynn İstanbulda Üçüncü ce görüyoruz ki, hiddetler, şiddet(Bajtarafı 1 inci tahifede) (Baştarafı 1 inci tohtfede) «Bu mevzua eski iktidar zama yündeki kireç ocaklannda çalrçtığıç Hastalıklan Kliniğine müracaat ler, her türlü tezahürlerile sinirli ııınaa 41 milyon küsur lira avit nı tesbit eden Harun Takmaz, intilikler artık azalmakta ve tesirini dılmıştir. Halbuki yalnız içinde uu kamını almak üzere memleketinden gahafada bulunmuş, bu trada tn laşmalara dair üç kanun tasansının etmeden önce devamh olarak krizgeçirirken son on gündeberi blrliklerile, ikinci tnüzakeresinin tamamlanmakaybetmektedir. İyi neticelere var uııduğumuz 1955 yılı içinde sarfo İstanbula gelmiştir. Harun aylar giliz deniz ve hava mak için anlaşıhyor ki muayyen lunarak para 70 milyon liradan faz danberi aradığı Azizi öldürmek Için yerll kara birliklerinden mü Binı mflteakıb askerf memnu mın kriz diye bir şey hatırlamamakta(Baştarafı 1 inci sahifede) I t Bu temaslar hakk'nda flkribir zamanın geçmesi lâzımdı. Bü ladı/. Dıjtan aldığımız 35 m'.lyon evvelki gece Beykozda Hüseyinli rekkeb bir ihtiram kıtası »elâm takalara ald kanuna ek maddenin dır. Ancak bu arada husule gelen yan eden görüşmelere dair Anadolu niz nedir?» tün bu hiddetler, şiddetler, infial lira raddesindeki kredi de ilâve e köyünde pusuya yatmijtır. Azizin resmlnl ifa etmiştir. İhtiram kıta görüşülmesine geçildl. Bu arada lava değişiklikleri hastamızda ge ajansı haberini gazetemize verdiği Bıyıklıoğlu kelimelerin üzeriıe ler. sinirlilikler karşılıklı idi. Çün di ecek oluısa, Büyük Millet Mec evi etrafında pusuya yatan Harun, sını teftişten sonra Şeyh ile bir Tekirdag mebusu Zeki Erataman çici ukıntılı nefes halleri yaratmış, şu beyanatla tekzib etmlsti: basarak aynen tunlan söyledi: kü iktidara gelen, muhalefette iken lü.'nren aldığımız gelecek sene'.ere jeceyansı bir adamın elinde gemici likte bir «Rolls Royce» otomobiline ile Seyhan mebusu Sinan Tekelioğ fakat bunlardan hiç biri evvelce « Bu tamamile tertibli bir but Bu haber asılsızdır. 6 şubat çektiği eziyet ve ıstırablarm tesiri 'Ie sarî tahsisat yekunu 700 mılfeneri olduğu halde evden çıktığını binen Reisicumhur, şehirde bir lu arasında bir hayll münakaşa ol kullandığı âcü tıbbî vasıtalarm is pazar günü Riyaseticumhur eski luşma idi. Ruslar beni de Mı.=:r altında idi. İktidardan gidenlerde yona yaklaşır. Bunun 420 mı'yon görünce. kararüıkta bu şahsı Aziz saatlik bir gezinti yapmıştır. Celâl du. Tekelioğlu askerl mıntakalara timalini icab ettirecekkadar kmv Umumî Kâtibi Tevfik Beyefenaı 51 ^MfTVtbvmütne mensub birisi s a r , birlikte Bayann binmiş olduğu arabanm iki kimsenln girmemesini istiyordu vetli ohnamıjUr™ Aynca lıastamızın ise, iktidarı tamamile kendi hak lirası üç sene içinde tamamile ta zannederek arkadaşlarile birlikte çay içtik ve çaydan sor.r» I rak yanımua doğru gelmeğe b? mamaile taahhüdlere bağlanmış bu üzerine ateş etmiştir. Cinayeti mü yanmda motörlü yerli muhafızlar, Halbuki bir çok mebus d« turlstleri genel durumunda da büyük bir dülan saydıklarmd?n, böyle tam maubuğa kadar bir gez^gti yaptı i ^ M a ^ M ö ^ Büyük Elçisi kıpk;,"" nasile benimsemiş bulunduklan bir lunuyor İjte iki devlr arasında ik teakıb Harun ve arkadaşlan hâdise önde de bir manga süvari yer »1 çırjjğımııdjp »ikiyet *dij^(jju. zelme ounuştur. u gezinti sırasında Sovyet sefare ıTOİiK^TOf. Telâşl» yanımdan . mıştı ve arabayı, yüzlerce otomo Münakaşalar sırasında kendisne İktidarı kaybetmiş olmanın kendi tisadî kalkınma bakımından, li yerinden kaçmışlardır. Tahir Ovacık Alanyaya geli^i tine mensub zevat ail f rile beraber I zaklaşarak Ruslar* mülâki oldu lerine verdiği yeis ve ıstırabm de manîar mevzuu misal olarak alınÖldürülen şahsm Ahmed Öztürk bilden müteşekkil büyük bir ka «sivil paşa» dendiği Için Sinan Te mizden İki gün sonra düzelmege aynı yere gelmlflerdi. Kendilerüe . acele acele onlarla birlikte ontıa .1 kelioğlu söz istedi. Reis söz ver başlamış, yani Damlataş kürüne daldı.» Yılmaz ÇETINE.; recesi çok şiddetli idi ve bu ıstı dığı takdirde, aradaki fark bu ka İsminde başka bir işçi olduğu an file takib etmekteydi. Reisicumhur, şehirde yaptıgl ge medi. Umuml heyet de buna itiraz kirizsiz olarak girmiştir. Kürün ya temas etmedim. Ancak merhabaaşılmıştır. Jandarma, katille arrablar kendilert için her türlü ta djr büyüktür.» laştım. Bu haberin asılsız olduğunu zintiyi bitirdikten sonra, berabe etti. Seyhan mebusunun: hammül hududunu aşmış görünüBaşbakan bundan sonra İzmirin kadaşlannı aramaktadır. rısında "Bahirin durumu son derece yarın Anadolu ajansına gönderecerinde Şeyh ve İngiliz şahsiyetleri t Riyaset, hakkunı gasbediyor» iyidir denebilir. Fakat yedinci gü ğim tekzib mektubundan anlayayordu. elektrik davasına geçmiş, eski ikolduğu halde Savarona okul ge diye bağırmuı üzerine Reis Fikrl İşte böylece karşılıkh kinîer ve tidar zfmanmda elekt:ik istihsanü geoesi on üç saat mağarada kal caksınız.* misine gelmiş ve geminin çimariva Apaydm c Mtttecavlz mebuı» dlir.fialler hüküm sürdüğü devrade linin 7.000 kilovatı geçmedjğini, Di dıktan sonra Tahir İstanbuldaki Büyük Elçi Ahmed Remzinin bu yerlerinde mevkilendirilmiş silâh ye cevab verdl. İktidar ile muhalefeün birbirlerine yekunun pek yakında 10O.U00 kikötü haline avdet etti. Bir kaç gü beyanatı münasebetile Riyaseti(Baştarafı 1 inci sahifede. endazlsr tarafından selâmlanmış ve tahammüt" göstererek bir arada lovata eri^eceğini söylemiştir. BunNeticede, turistlerin askerl mın nünü böyle geçirdikten sonra has cumhur eski Umuml Katibi Tevfik Bugün, bütifaı yurda şamil u 21 pâre top atılırken milH marjlar var olmak ve hattâ birbirlerine yar dan sonra Gediz barajının yapılalaştırma «Senfoni I» tatbikatı ba (Baştarafı 1 inci sahifede) çalınmıştır. Reisicumhur, Savarona takalan da görmeleri için valilere tamız yavaş yavaş düzelmege baş Bıyıkboğlunu bulduk. ri:m etmek zihniyet ve istidadını cağını, Somada bir elektrik sansalâhiyet tanınmasına karar verildi. ladı. Bugünse kendisi gene iyi gün Tevfik Bıyıkboğlu sualimize ce lamıştır. Ulastırma, Mıllî Müdaf. başka köşke sirayet etmiş, yangm okul gemisinde mlsafirlerile yannı Ümid edebilmek ise muhal idi. Daha »onra Türkiye Fransa, lerine kavuşmuştur. tralının daha inşa olunacağını bil üyüme vaben büyük bir heyecan ve hid ve İktisad ve Ticaret Vekâletloı^ istidadı gösterdiği için saatlik samimî gtfrüşmelrde buluııArtık görüyoruz ki, birbirimize diren Adnan Menderes bunu müTürkiye Macarlstan, Türkiye mümessilleri ile Erkânı Harbiy,: Halicdeki ltfaiye motörü süratle muş, misafirler fjemiden ayrıhrken Şükrü Eğridere, vapur yoleuluğu detle; tehammül etmenin, beraberce msv teakıb memleketin elektrik işleriMısır ticaret anJaşmalan tasdlk « Mısır Büyttk Elçlsl Ahmed Umumiye ve K?ra Kuwetl«ri KuKadıkSyüne sevkolurunuştur. îtfa top atımı ile s<Iâmlanmışlardır. muzun ikinci gününden itibaren eud bulunmanm ve hattâ birbiri ne geçerek şunları söylemiştir: edlldL :ye müdürü, Kadıköy kaymakamı krizsiz bir duruma girmiş ve bu iyi Remzi gayet kolaylıkla hakikatleri mandanhğının alâkalı »ahjiyetle\ Bahreyn Şeyhi bu akşam Reisimize yardımcı olmanın bir zaruret Muhterem İzmirliler, şurasını yangın yerinde söndürme faaliyeNATO güney Avrup* müttefik bf.j durumunu bugüne kadar ldame tahrif ediyor» dedl. cumhur çerefine hususl bir akşam olduğu hakikati, zaman geçip ie arzedeyim ki 1957 senesinde biteBu sözler üzerine kendislne Ah kumandanlığı temsilcUİ, Aatcrikı :ini bizzat idare etmektedir. ettirmiştir. yemeği verecektir. Savarona okul hiddet ve infiallerin şiddeti azal cek olan bir programla elektrik işmed Remzi Beyle Barajda çay içip Birlesik Devletleri, İngiltere, lte'Gazetemizi baskıya verdiğimiz gemlsi sabrhleyin Karaşiye müYunus Özdenrdr mağara kürünün dlkça, ruhlara ve şuurlara hâkim eri için sarfedeceğimiz para 900 içmediğini sorduk. Tevfik Bıyıklı ya ve Yunanistan temsilcilerile V üçüncü gününden itibaren yavaş ©lmağa başlamıştır. Böylesinedir ki, milyon lirayı aşacaktır. Biraz evvel ;aat 2,30 da yangm bütün şiddetile teveccihen buradan hareket edeoğlu hayretle iki elini açarak: «As poli karargâhı sahra harekât büdevam etmekte idi. cektir. yavaş düzelmeğe başlamış, bu hamemeketimiz hürriyetin vatanı ol sizlere limanlara ayırdığımız tahsila, asla» dedi ve gizli temaslann rosu şefinin iştirak ettiği bu ta; Saat 3 te yangın mıntakasmdan Bahreyn Şeyhinin Reisicumhur li yedinci güne kadar devam etmiş. mak mevküne gelmektedir. Bunun satm 700 milyon liraya yaklaştığını nasıl cereyan ettipini şöylece dünya bikata Erkânı Harbiyel Umumiyaldığımız malumata pöre, ateş. taşerefine verdiği jiyafet fakat o da Tahir gibi bütün gece efkân umumiyesine vasıtamızla a İkinci Reiîi Korgeneral Rüştü Ermiisbet ve şayanı iftihar neticesi ifade etmiştim. Bir de buna 957 de (Baştarafı 1 inci sahifede) Savarona Okul gemisi 14 (a.a.) |udur ki. artık siyasî kanastle bitecek olan elektrik işlerimiz için mamen ahşab olan Apergis pansiİngiliz delegesi de, Formoza ih süren uzun kürün sonunda rahat çıkladı: delhunun bir hitabesile başlanmiîrinde şu veya bu partiye mensub 900 milyon lira sarfedeceğinrzi ifa yonundan çıkımş ve bina kısa za (Anadolu ajansınm hususî servisi): tilâfınm halletmek için ilgili dev sızlanmış, hattâ ilâc kullanmayı € Ahmed Remzi Beyl bundan tır. manda yanmıştır. Buradan sıçrayan Bahre\Ti Şeyhi Altes Selman Bin letler arasında yapılmakta Oİmasmdan dolayı vatandaşlarımız de edersem yalnız bu iki rakamı olan icab ettipecek kadar kuvvetli krizGeneral Erdelhünün hltab*»lr.i arasında, hükumet vazifeleri ve bir sraya getirmekle elde edeceği tıvılcımlar bir sokak ötedeki Ma Halefi, bu akşam mahallî saatle 20 Lstişarelere fırsat verilmesi mak ler geçirmiştir. Fakat bunlar da şu 33 sene evvel 1922 de kendisi henüz müteakıb Erkânı Harbiyei Umiino Palası da tutuşturmuştur. Saat de Reisicumurumuz şerefine saray sadile Güvenik Konseyi toplantı son günlerde kaybohnuş ve Yunus bir öğrenci ve ben Lozan Barış kon miye Lojistik Başkan Muavini Getmme hizmetleri bakımından en miz yekunun işbaşma gelmemizküçük bir tefrik yapabilmek müm den evvel Türkiye Cumhuriyetinin te Mano Palasm kurtarılmasın da hususî bir akşam yemeği vermiş larının tâlikini teklif etmiştir. A gitgide düzelerek iyileşen arkadaş feransında askerî müşavir iken ta neral Yurdatapan, Güney Avrupa nımıştım. Bundan bir ay kadar evkün değildir. İktidara mensub ol bilcümle envestismanlara muadil d?n ümid kesürpis bulunuyordu. tir. merikan delegesi buna muhalif ol lanna katıbnıştır. vel Ankara Dil, TarihCoğrafya Fa Başkumandanlığı temsilcisl Amemak en küçük bir imtiyazın ve olduğu görülür. Halbuk bu iki ra Ateş Moda Palasa da sirayet etmişİnşiliz şahsiyetlerile resml erkâ madığını söylemiştir. Bunun tizeEmrullah Cote tipik bir hasta kültesinde Kolombia üniversitesi rikalı albay Lodlovr, Erkânı Har • Üstünlüğün sebebi olamıyacağı gi kamın haricinde iktidarımızın bu ir. nın, Pakistan Büyük Elçisi ve eşi rine Konsey, Formoza ile ilgili mümızdır. Emrullah Alanyaya gayet nin 200 üncü yıldönümü töreninde biyei Umumiye Ulaştırma Daire 1 bi, muhalefette hulunmamn da en memleketin sathına şamil ve daha Şiddetli lodos dolayısile yangın ile heyetimiz azasmın hazır bulun zakerelerl müddetsiz olarak tehir kötü bir durumda geldi. Kürün uzun zaman sonra kendisile tek Başkanı General Mecid Tokcan bi küçük bir taksir ve eksiklik te bir çok iş nevilerirü kucaklayıcı bütün îlodada büyük bir korku ve duğu yemek, samimî bir hava içinde etmiştir. yedinci gününe kadar pek hafif bir rar karşılaşınca görüştük. Orada bu rer konuşma yapmışlardır. Genelâkki edilmesi bu memlekette ba hamleleri vardır ve bunlarm müs oanik yaratmış, halk evlerinden devam etmiş ve mahallî saatle 23 te ÇanKayŞek'în basın toplanhsı düzelmeden başka değişiklik gös lunan eski dostum Prof. Ahmed ral Tokcan, tatbikatta kullanılaca'r his mevzuu değildir. bet inikâsları sizlere kadar akse kovalarla su taşıyarak itfaiyeye Savarona okul gemisine advet edilteşkilât' Taipei, Fornloz*, 14 (A.P.) termedi. Fakat diğer iki arkadaşı Şükrü Esmer, Ahmed Remzi Beyin olan Türk ulaştırma İşte vatandaşlar ancak bu manevî derek tarafınızdan müşahede edil yardıma çalışmistjr. miştir. Silâh atmadan Taşen adalannı tah nın yani Tahirle Yunusun aksine Mısırın Ankara büyük elçisi oldu izah ve takdim ettikten sonra, hat '••• Iklimde hürriyetin bütün nimetle mektedir.» Bahreyn Şeyhi Reisicumhurumu liye etmiş olan Milliyetçi Çinin liolarak mağarada bir gece geçirme ğunu söylemişti. Bu vazifesinden halinde takib edilecek çalısnıa taırinden favdslar.abilhler. Başbakan bundan sonra îzmirde Fetih yıldönümünde bazı vatan za altın bir kılıç ve hançer, Bayan deri ÇsnKayŞek bugün «Que miz Emrullaha çok yaradı. O gece bile haberim yoktu. 6 şubat 1955 zına dair izahat vermişth". MerrDış politika olaylan bir üniversite açılacağını, bu üç fa daşları dövmekten sanık po'islerin Reşide Bayara Bahreyn incilerinden moy ve Matsu adalarının hiç bir sabaha karşı çok şiddetli bir krizle pazar günü saat 5 sıralannda hasta leket dahilinde bu tatbikata lşi Dış poiitikamıza gelir.ee, evvelâ külteli üniversitenin ekim iptidamamul bir gerdanhk hediye etmiş şekilde terkedilmiyeceğini bildirduruşmasına başVandı sarsılan hastamız biraz sonra ferah refikamı hava alması için bir taksi rak eden bütün muhabere vasıtr•öyliyelim ki, memleketimiz için sında faaliyete geçeceğini bildiretstanbulun 500 üncü fetih yıldönümü tir. miştir. layarak bu hâdiseyi takib eden ile Ankara barajına götürmüştüm. ları ile, ulaştırma makamlannm \ Jhususî keder ve kaygı membaı teş rek demiştir ki: merasimi sırasında Fatihîe geçld resSavarona okul gemisi yarm sabah Nehru'nun sözleri günlerde süratle açıldı. Emrullah Ahmed Remzi Beye ikinci defa ola limanların tatbikata hazır bulur. kil edecek hiçbir derdimiz ve sımini seyretmek içüı cad'deye taşan se« Bu üç fakülteden b : ri, Tıb yircileri dövdükleri iddiası ile Müdde mahallî saatîe beşte Karaşiye müLondra, 14 (a.a.) İngiltere tm bu suretle Damlataş mağarasından rak orada rastladım. Ayakta selâm duğu bildirilerek, saat 14 te tele klntımız yoktur. Aksine olarak hareket fakültesi, diğeri Ziraat fakültesi, ü umumiliğe verilen, Hasan. Şükrü. Sulhl, teveccihen Bahrejiı'den paratorluk Başvekilleri konferansı umulan faydalan nefsinde ceme laştık ve ayrıldık. Merak edilir di fon, telgraf ve telsizlerle bilfiil İbugün mevcud en kuvvetli emniçüncüsü de yüksek okul derecesin Celâl. Sabri ve Şskir adlarındaki \olis edecek tir. na istirak ettikten sonra meml; den hastamız oldu. Şimdi kendisi ye konuşmamızı olduğu gibi size tibat sağlanmış ve tatbikat başls yet sisteminin teşkilât ve tertibatmıştır. Bu önemli tatbikat 17 gub.' de olan izmir İktisad ve Ticaret memurlarınıri duruşmalarma d^in 8 inci ketine dönmek üzere bugün Lon gayet iyi bir durumdadır. de anlatayım: larınm içinde itibarlı bir uzuv ola mektebinin fakülte haline getiril Asliye Ceza mahkemesinde başlanmışgününe kadar fasılasız olarak df dradan ayrılan Hindistan Başvekili rak bulurmaktayız. Aynca, mensub mesidir. Bu suretle kurulacak olan :ır. Dünkü celsede. dövülenlerden Sami Beyefendi 33 senedenberl he vam edecektir. Netice itibarile bugün hastalaNehru, hava alanmda gazetecllore OİduSumuz bu emniyet teşkilâtı üniversite ekim iptidasında Ege smind'e bir şshıi dinlenmlştlr. Dava, nmızda müşahede ettiğim son duman hiç değişmemişsiniz. Bu kadar diğer şahidlerin celbl için başka güne şu izahatı vermlştir: İçinde hsreketsiz kalmakla da iktifa nin zeki çocuklarına feyiz ve nur bırakılmıştır. rum hepimizi sevindirecek derece eski bir tarihte tanıştığımın duyan « Hindistan, Formoza meseleetmiyoruz. Bulunduğumuz sulh cep dağıtmaya başlamış olacaktır. lar sizi yanlış sanacaklar. de iyidir. sinl hal için Sovyetlerin konf?rans hesini bölgernizde ve her yerde sahasında, limanlarda, barajlarda, Çok doğru ama o vakit siz de, Mağarada kür saatleri (Baştarafı î inri sahifedSevgili izmirliler, teklifine muhalif değildir. Böyle takviye için hiç bir gayreti esirgeyollarda, mekteb inşaatında, velhaDiğer taraftan büyük hasta akmı ben de çok gencdik. nın şimaldeki alçak tazyik merkf • . (Baştarafı 1 inci sahifede) bir konferans lüzumludur, ancak Bu memlekette gönül kararsızlıjr, rniyoruz, imkânları kaçırmıyoruz. Bu konuşmadan sonra Ahmed yeis ve keder verici hâdiseler bek sıl iktisadî, ticarî, maddi hayatın konferanstan önce hazırlık maksa karşısmda Damlataş mağarp.sınm Remzi Bey biraz ötede duran Rus i!e Afrikadaki yüksek tazyik me Bu ifadelerimin son delilini Or lemek asla doğru de.cildir. Türk bütün şubelerinde, bütün bölümle rilmesmi rica etmiştir. dile gayriresmî ihzari toplantılar istiab haddi gözönüne alınarak ye Sefarethanesine mensub diplomat kezi arasındaki eenubu garbidt ı taşarktaki faliyetimiz ve kardeş milletine Demokrat Parti iktidan rinde toptan bir kalkmmanm humVerilen malumata göre, Başbakan ni bir kür programı hazırlandı|ın'. j gelen hava akımmdan doğduî larla birleşerek yanımdan aynldı Arab milletlerile olan sıkı temas daima ve her zaman beşaretli ha mah hızı içinde Türkiye en parlak namzedi Pflimin, Bakanlıkları pay gerekmektedir.» Londra, 14 (aa.) Dış İşleri bildirmiştim. Bu programa göre, ve önümüzdeki ormanda onlarla ! haber verilmektedir. Yurdumu? J ve işbirliği teşebbüslerimiz teşkil berleı, mi'letçe beklediğimiz ve if bir istikbale teveccüh etmiş bulu laşmak isteyen ve kendisini desI birlikte cenubî Balkanlar da bu ; Vekili Sir Anthony Eden bugün hastalar iki grupa ayrılacak ve her eder. Filhakika kardeş Irak ile, her tihar duyacağımız hâdiseler ve v?k niıyor. tek'emeyi kabul eden siyasî parti Avam Kamarasmda, Şanghay veya grup günde üç saat kür yapabile birlikte gözden kayboldu. 6 şubat sir altmdadır. Orta Avrupa ve Ş hsngi birimiz taarruza uğradîğı alar getirecektir. İstikbal en parlak e sevgili İzmirliler, slzl?re ve ler arasında husule gelen ihtilâf yeni Delhide 10 memleketin İ5Ü cektir. Bu sebeble Alanyada 60 sa 1955 günü kendisile beraber çay iç malî Balkanlarda ise şiddetli bir takdirde müdafaada sıkı bir işbir ümidlerle doludur. milletimize daima ferah ve inşirah lardan dolayı muvaffak olamaımş rakil* bir konferansın toplanman atllk kür müddetinl doldurmak ga tiğimiz ve beraberce bir arabada bir kış hüküm sürmektedir. Baraja gittiğimize dair verdiği maliği yaprnak hususundaki prensip Sizlpre kalkmmamızın diğer sa erici manzaralardan bahsetmek tır. Radikal Rene Mayer, daha baş hususundaki Sovyet teklifini şu iki yesile hastalann eıkisi gibi on iki Lodos yüzünden dün azaml s:lumat tamamile hllâfı haklkattir. an!aşmam<zdan sonra, bu maksadla halardaki tezahürleri üzerinde ma mümkün olacağma inanıyor ve ce ka radikall*re d« Bakanlıklar ve sebebden kabul edemedlğini bll gün değil, yirml gün kalmalan icab caklık şehrimizde +16, Bandırm Ahmed Remzi Bey ile ne o gün, ne birbirimize bir muahede iie bağlanlumst vermekle huzurunuzu uzun nabı Hakkın iktidarımız için daima rilmesini istemiş, bu talebl kabul dirmiştir: ediyordu. Fakat dün akşam progde başka bir gün bulumus,, çay da +19. İzmirde +17, santigrad d. Blmız mukadderdir. zaman işeal etmek istemem. Fak°t bunu mümkün kılmasını, bunu edilmeyince de çekilmiştir. ramı tekrar değiştirmek mecburi1 Milliyetçl Çlnln davet ediiçmiş ve beraberce Baraja gitmiş rece olarak kaydedilmiştir. Bugi' ı Seyahatimde Suriye ve Lübnsna şurasmı arzedeym ki. her gün bir mazhar kılmasını dua ve niyaz edlSosyalist lider Pinc\ı'nun da len memleketler arasında bulun yeti hasıl olmuştur. Gelen hastadeğilim. Evvelce kararlaştınhnış ol lodosun tedrioen karayele dönmrda uğıadım. Bu meır>ketlerde bize rok yeni tepebbüsle'le mesoulüz ve yorum. muvaffakıyet şansı gayet az göriil maması, ların ekonomik durumlan ve iş duğu anlaşılan Mısır Sovyet Ba si ve sühunetin düşmesi muhtf:karşı derin bir itimad ve muhabbet her gün, düne kadar akla hayale Sevgili İzmirliler, İzmirlilere ha mektedir. Pineau, Başbakanlığı ka2 Sovyet teklifinln Birleşmiş yerlerindeki meşguliyetleri gözö raj konuşmasını Mısır Büyük El meldir. beslenmekte olduğunu görmekle nelnrven bir çok tesebbüslerin taarlı olması temennisüe, sizin için bul edip etmiyeceğini yarın ajıkla Milletlere müteveccih olmaması, nüne almarak bu defa her grupun çisinin bu suretle tahrif etmesinl Dün saat 12 den itibaren başlabahtiyar oldum. hukuku için kendiliğinden en ge zmirin yakın âtisi için mühim bir yacaktır. Bununla beraber Eden, «Bu ih günlük kür saati üçten dörde çı esef ve hayretle karşıladım. Acaba yan şiddetli lodos fırtınası yüzüı. • Bazı Arab devletleri idarecilermin niş imkânlar belirmektedir.» zarf mahiyetteki mülâhazalara» Mos kanlmıştır. Yeni şekle göre iki sayın Ahmed Remzi Bey, Mısır den Şehir Hatlan apur seferlerirser teşkil edecek olan limanm gösterdikleri şidetli aksülâmel ıse, kova hükumetinden eevab isten grupa aynlan hastalar burada ilk Sovyet Baraj konuşmasını benim de aksaklıklar olmuştur. Bu ars 1 Başbakan bundan sonra kurulan emelini atmak, biz faniler İçin fevri olduğu kadar gayrksbili İL. seker, çimento, azot fabrikalarındiğini v* henüz bir karsılıi «lınma olarak tarafımızdan ihdaj edilen «Lobel» magazası dün açıldı üyük bir bahtiyarlık kaynağı teşifsa ettiğimi sanarak kızmif ve Sirkeci Kadıköy araba •apvu 1 tır da. Yalnız memnuniyeti mucib d?n b=h=etmiş, memleket zir?at il eder. Bu vazifenin ifası için hukür saatlerinden de faydalanabile ash olmıyan bir beyanat verme lü seferleri saat 15.15 ten, Harmn (Lobd) konfelulyon mağaıan dün dığını UAve •tmlatir. ve fudur ki, bunlar sadece bazı irisre •=anav:ine verilen açılmiftır. Bu mOnast' :tl« bir tBr«n ceklerdir. Böylece birinci grup sa zumunu mu duymuşturT Şurası Salacak 16.15 ten, Üsküdar B»etl an an zumnuzdan aynhrken, daima bizcilerin temavül ve istina^nnın Oöklatmış ve nutkunu şöyle bitirmiş den esirgemediğiniz itimad ve mu >apılmış ve bu tOrende b=ışt» VallUnınbah saat 6 ile 8. öğleden sonra 2 ile muhakkaktır ki, bizl ve kendilerini şiktaş postaları ise saat 15JS U \ ay olmak üzert |«hrimizın bütün tezahüründen ibsret o l u p asla mil tir: labbetlerinizin karşılığı olarak gö mıa ılmaları hazır bulunmustUT. 4 arasmda ve ikinci grup da sabah gören daha başka lrimfffT d« Tar sonr» işliyememiştir. Aynı zamanıl* Jetlere mal olmuş değildir. Bu iti« Savgill vatandaşlarım, ül dolu şükranlanmızı huzurusaat 10 dan 12, öğleden sonra da dı.» Bildlrildigln* gBre, (Lobel) kadu 5.4S Anadolu aeierl de kaldınlmvv barla bütün Arab devletlerile en lelerile Görüyorsunuz kl. bayındırl'k sa nuzda ifad« eder, heplnıVi ayrı ay glyim ejyalârının »sgarl yüzd* 80 neuz6 fle 8 arasında magaraya gtrtctkTevflk BtyıkİMİhı ÇIBANLARA KARŞI tır. Diger natlarda !se 510 dakika • « iyi bir vifak ve tesanüd içinde yalamaşını sağhyacak ve «1 lüzumlu hasuıda, ziraat sahasında, ticaret ı kucaklar ve bağrıma basarım. » lerdir. bitirince kendlsme sorduk: lık geeikmoier kaydedilnüjtjr, kaâın e&yası satacaklır.. Basvekil dün İzmirde Eyiibde ve İzmirden intıbalar Kafilemiz bu Türkîye İngiltere ve mühim bir nutuk söyledi Beykozda sabah DamlataşIrak üçlü Daktı iki cinayet tan ayrıhyor Gelâl Bayar dün öğleyin Bahreyn adasına vardı Turisller askerî mıntakaları gezebüecekler Mısır Büyük Elçisini çok müşkül duruma sokacak bir yalanlama Modada büyük bir yangın «Ulaştırma» latkikatı başladı Formozaya dair Turk goruşu Fransada buhraıt uzuyor liitîkü lodos fırlınas DERMOJEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog