Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

1* Suba* 1155 Tarihe Geçmiş Biiyük Aşklar aateğ J1AZHAJB KUM1 ~ ....w...T .... "1 Fransadaki Buhran ve üarnet 11 * Berlios «Senfoni FanUstik» i faitlrmişti. Beste Pariste çalınacaktı . BerUoz için bu bır nmvaffakıyet olacaktı, fakat kalbi yaralı idi... Harriet'i bir türlü unutamıyor<lu. Konser akşaım bülün dostlan: Dumas, İAszt, Hugc, Vigny hıv îir buJunuyorlardı... Lakin o llarriet'i beklıyordu... Acaba gelecek mî idi?. Nibayet göründü... 13 Berlioz artık dayanaeak gibi değildî .. fcmseye seıdirmed«n yerinden kalkıp Harriet'in locası önüne geldi .. O sırada senfoni bitmij, nerkes kendüıden Reçmişti Harrıet yçrinden kalkfı ve Berlioz'Ia yüzyüze geldi .. Kadmın gozlerinden yaşlar akıyordu... Fransada mebuslar kuvvetli Başbakan i s t emi y o r 1a r Yazan: Aydemir Balkan 2 1 Paris (şubat) Mendes leştirmek yüzündendi. Bunlar kim Frances'ın muhalifleri bekli lerdır? MendesFrance'ın şimd:ki yorlardı Vakit dolmaktaydı. Genc muhaüfleri... Yani o zamanki idaBaşbakanın etrafında Cenevre ba reciler. Ancak yedi buçuk avdanberi iş şarısından sonra öriilen ağ sıklaşmaktaydı. Etrah gittikçe çevril başında olan bir Başbakana bütün mekte idi. Fakat o bır oraya bır bir müstemleke siyasetinin bunca buraya giderek Fransanın en ha senelik hesabı $orulur mu? Kaldı ki MendesFrance KIIZPV yali tneselelerini otaya çıkanyor, yeni konular, yeni davalarla ne Afrikada itidal elemanı, anlaşma "e kendisine, ne de rakiblerine nefes reiorm taraftarı bir insandı. Son aHırnnyordu. Bütün vaidlerini tut celeede bütün müslüman mebuslar muş, bütün yaralan teker tfker kendi lehinde oy kullanmış'ardı deşmiş, hal çareleini aramava baş Yalnız bu bıle çok şey anlarmpz lamıştı. Yeni ekonomik reformlar mı?. ise çok kimseleri düşündürmekte. MendesFrance kuzey Afrikada. MendesFrance'ı isterriverek Baş Hindiçinıde olduğu gibi işi kökünbakanhğa getirmeleri gittikçe en dpn halletrneğe karar vermiştı. Avdişelendiriyordu. Fakat son yarupa siyasetinin kesıf ve yorucu kındı. tartısmalanndan vakit bulur bulKuzey Afrika meseleleri esnasın maz kuzey Afrika meselesini ele da MendesFrance'ın etraiındaki aldı. İlk iş olarak, Bakanlanhın ve hukumetinin emirlerine rağmen ağ gıttıkçe daraldı. baskıya devam eden «eski klığe » ** Buna rağmen memleket genc Baş sadık» zorba memurlan teker teker bakanı hâlâ tutuyordu. Bilhassa dpeıstirmeye başladı. Hapisaneler»erbest Herriot, Malroux, De Gaulle. Mau dekı binlerce mevkufu riac gibı çok nüfuz sahibi olan şah bıraktırdı. Mecliste: siypt'er onun tarafında idiler. Ne "Tunus hapishanelerinde bpş yazık ki Hwiot'dan başkasının bin kişiden fazla insan bulduk, demişti. Bunların çoğu hiç bir mahmeclis içinde tesiri olmazdı. . Geçen hafta daha Mendes keme tarafından mahkum edilmeFrance düşmezden önce François mışti. Hemen serbest bıraktırd'BiMaurica aynen şöyle yazmaktavHı. mız bu mahpuslann içinde bir « Şu anda Fransadaki partıler seneden fazla Pariste yatan sekiz reiimi her hükumetin tahribcisidir. yaşmda çocuklara »^stladfk. İşte MendesFrance gibi inandırmak ve bundan evvelki hükumetlprin bizp ikna etmek kuvveti hattâ dehası o bıraktıgı nrra» bunlardı.. » lan bir Başbakan için dahi...» MendesFrance, Cezayirdeki bas' «Sekiz aydanberi bir devlet ads kı elemanlarınm hakkından gelemmın. etralını saran ve uluyan bir bilmek icin en cüretli adımı attı. sürüye rağmen nelere muhtedir ol Cezayir Umumf Valisini değiştirdi. dujhjnu gördük. Bunun bir misali Yerine ileri ve inkılâbçı fikirlerile daha yoktur ve memleket bunu u tanınan Jacques Soustelle'i tayin etti. Bu Cez=yir sivasetinin ba«nutmıyacaktır.» «Onun düşmesile beraber sevinç tanbaşa ve toptan değişeceğıne alâavazelerinin nerelerden geleceğıni mptti. Fakat bu bardajh tas'.ran son şimdiden gösterelim: Şarab tacirleri damla oldu. Eski umumî vali Leove rejimin büyük derebeyleri...> tard. e<;ki İç İşleri Bakanı Marti• * * Bueün Fransada herkes bilmek naudDepİPt'nm ve eski Başbakan ted'r ki MendesFrance ne kuzey Mayer'in adamlarıydı. Yani malum AfrikadF.ki tartışmalardan. ne de zümrpnin elemanı idi Onun kavbı oradaki politikası vüzünden düş bu zümre içn tehlikpli neticeler mÜPtür. Kuzey Afrika bir bahane, dojurabilirdı Msver VP Martmaud iyi bir fırsattı. MendesFrance'ın Deplat MendPsFrance'ın parti<:i. söhreti, otoritesi tehlıkeli olmava RaHikal pprtidpn olm?larına rağbaşlamıştı. Genc Baçbakanm vaktı men muhalefete sectiler ve üç gün artık dolmuş olmahvdı. MahuH e\\elki mııarızları MBP VP etrafınkilid ise darbeyi vuracak yeri ve dakilere iltıhak ettiler. Bu iltihak «eklen son anlaıda olss dahi prozamant secmişti. Busün kuzey Afrikada huzrsuz ieyi avlarca evvel incelenmis.ti Kık. karıs»klık varfa. bu savaş so İzah ettie'm gibi sebebler, sekiller nundanberi tsm on senedir bu •pfprrüttı. Mümkün olan MendesFrance'ın artık onlar tarafından memleketlerle kuvvet ve baskı,pi + T va^etini tatbik edpnlerin ora'ara ah3mnvi! pdilpmez olan çahsH ptî rorba vali ve poüs müdürlerini vor idi . Bunu MpndesFrance da Mocli= de bütün Fran?a da eavet ivi bilmektevdi. Onun için MenrlesF r ?"p P son celsede kürsüdpn "Hükumetime kasd nizin sehpbleri başkadır! .» diye bağınncs kimseden ne bir karşıhk. ne bir Ist. Boısasının 14 2 1955 fıatları protesto cıkmpmıs. Meclis suçlu bır sukuta gömülmiistü... 100 Dolar 280 30 2S(1 30 *** HM) t r a n s ı ? frangı 'J 80 u »U fşto Fransanm büyük ümidi Men IUU Lixet ** a* t« m ^esFıance bu derecede küçük ve 5di manevralarla düşürüldü. ÖyIIM Belvlk* ( n ı ı g ı a «t ie ki. bu sukut Fransadaki mısU K Oraruıu I3M hur (ku^etli şshsiyetler Cumhur1IH> V'eK"Slo KLU 38 88.81 ii lüı »7 vet'er icin zarariıdır) sözünü tevid ım îçv^t Kııi S4I/M' >4 u St 'dvor. Bir baVımdan M°nd« Fran ve I AHVII A I ce'ın akıbeti De Gaulle ve Cle«••M/I.l I A H V İ I I F F menrpau'nunVine çok benzempktedir. MendesFrance da onlar ırıbi Sıvas Erzurum 1 21 6S Sıvas Erzurum 27 20 20 arkssında milletin ve 'imumî efDem ryolu I 21 00 kânn cosunlugunun bulunmasmın 1941 Demıryolu II 21 .".0 kefaretini ödedi Denuryolu III 21 SO *** Mıl'ı Muiafa? I 21 30 J! Mıllı Mndsfaa I I 21 ?0 Fakat. Fransa devam ptmektp r Mıllı Mudafaa i n 21 Ol f Mpnd«=France'ın uyandırdığı ıiMıl'ı Vudata IV L «) O ' midler sönmivecek. mnland'rH'Şı 7ııaj< B'nkasl I 21 40 rüzpAr durTnıvacaktır Fran=a Mm Zırsst Banka5i U 1 " on de«Fıar>re'ın sekİ7 ayhk sövalvecp t'AI/.l.l I AH V I I ı H H ; müc?He!es ni unutmıyacaktır. Kpn102 ,0 1941 Demırvolu IV disirii de M^clisteki son hıtabesin102 S0 de dediâi gibi: 102 50 Kalkınma II 102 50 Kslknma III «Fransa hakikatin acı, fakat 102 75 1<H8 Iç'iktazı I salim tadını almıştır » 102 7î ıqi8 T'tık'37i II Evet. bir gün. mutlaks bir eün 10Î0O MenHe<;France. e kisinden. pidi% • »AI/.U TAHVI1 I.KB : şinden daha parlak b r seki'de Fran ; li^S Tahvılr 23 3 i " i ^asına gelerek dünya sıyaset tkramıvelı mudafaa ^ $(• ' sahnesine dönecpktir... TTtr»Tv*elı D Yolu IV 109 on S O N ' tk=rrvelı D Yolu 109 7S TIRKIYF KREDİ Yönetim Kurulundan Aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzer» ortaklar genel kurulunun 10 Mart 1955 Perşembe günü saat 14.30 da Bankamızın Istanbulda Yenipostan» karşısındaki m«rkezınde adî surette toplantıya çağrılmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir. Ana sozleşmemiz hükümlerine göre bu toplantıy» katılacak sayın ortaklarımızın en az elli hisseye sahib olmaları ve hisse senedleri hâmiline aid ise toplantıya katılabilmek için bu senedlori veya belgelerini 3 Mart 1955 t«rihine kadar Istanbul şubemıze tevdi ile bir firimlik almaları ve kendilerini başkası ile temsil ettirmek istedikleri takdirde de verecekleri yetki mektubu örneğini bankamız merkezınden tedarik. etmeleri gerektiğini ve adı yazüı ve geçici hisse senedleri sahibi ortaklarımıza aynca taahhüdlü mektublarla bu çağrının bildirileceğini arzederız. G UN D E M: 1 1954 yılı hesab ve islemlerine dair yönetim kurulu ve denetçiler rapoılarının okunması, 2 31 Aralık 1954 tarihindeki bılsnço ve kâr ve zarar hesabının incelenip onanması ve yönetim kurulu İle denetçilerin ibrası, 3 1954 yılı kârının bölünmesi ve dağıtılma»ı hususlarının kararlaştırılması, 4 Yönetim kurulu iivelikleri için seçim yapılman, 5 1955 yılı için iki r.onetçi secümesi. 6 Yönetim kurulu ve komitesi uyel°rile denetçilere verilecek ödeneklerın kararlaştırılması, 7 Tıcaret Kanununun 323 ve 324 üncü, ana gözleşmemızm 33 üncü maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine yapabilecekleri işlemler için ızin verilmesi, 1? Haniet, yapüğı tesirden çok memtun<îu. Berlioz'un kendisım sevdığuıi bütün Vsris Vlıyordu . Nfhayet orkestra »enfoniyı çalsnafp fcjjladj re hazırun mesloldu .. Berbcz bu besteyl Harriet tçiıj yapau}tL Ama Harriat onu anlanif fm IdiT 15 Bu »efer yiîdınml» rurulan Harriet t»!mustu Artır Berlioz'u »evdığini antıyor, hisjedıyordu Demek bu genc onu seviyordu, «JUB içın ısunb çekmlş, hili da çekiyordu .. Acaba ona lâjık olabıleeek rai ıdı?. EN YENİ ÇERÇEVELER EN TEMİZ İŞÇİÜK 14 Nihayet BerIloz'a elini uzatarak: «Dostum, ah dostum» dedi, ne kadar güzel!» Berlioz iğılerek lcadının elini öptü . L3cin halk Berlioz'u alkışüyor, sahneye çıkmasını istiyordu. Bu arada Harriet de davet etti.. 5389 sayılı kanuna iytinaden çıkarılan "r 7 faizli 10 milyon liralık Bankamız birinci tertib tahvillerinin be şinci itfa çekilişi, (:.2.195Ö) günü Noter ve Bankamız temsilcileri huzurıle Aterkez binamızda yapılmıştır. Bu çekılişre kur'a isabet ed^n tahvıl numaraları (8.2.1955) tarıh. 8925 sayılı Resmi Gazcte ile neşrolunduğu gibi, tasdıkli hsteler de: mahallî Bankalarımızda muşterılerimizin tetkikine pmarle bulunmaktadır. Itfa bedpllcrile, 5 numarah kuponların ödenmesine (1.3.1955) tarıhinden itibaren bütün Şube ve Ajanslanmızda başlanicağı 'lân olunur. (2040) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: r "OLYMPİA,, FİNSKA MOTORFABRİKS A. B. OICSA İçten takma deniz motörleri Gelmiştir. Resimli LIOI Romanımız Iszan: GEORGE SIMENON 18 Gangsterler Yntağı 3 4 5 6 8 1 0 Beygirlik Satıj yeri: ZOXLAYAffAK /( .••EVIARADI Panzo Stavropulo Mahdumlan Galata. Hıhtım Caddesi Karamustafa Sokak 79 8AN A BÎK Ş£Y YAPMAOILAR • YA Telefon Numarası değişikliği 13/2/1955 tarihinden itıbaren ORTAŞARK Ticaret T. A. Şirketinin Telefon numaralan asağıdaki jekild» degişmiştir. PftOF. NİMBUSUN MACER4LARI: fiT Merkez: 9 2 6 41 2 Beyoğlu Meşrutiyet Cad. No. 4» 1P"1 T=hvıiı 195S Tsluılı Z'iaat B»nkası IH 7,raat B="kası IV Z'aa* B=nka«ı V Z>r»at Bankasl VI « U/ı 105 »vı '0''"'1 103 60 103 15 ' 103 35 • 10! c.î 1 0 3 «15 ' SlıKt' Teknîk Servis: 4 9 6 6 8 Beyoğlu Meçrutiyet Cad. No. 93 Sakarya Han ARCENTA Satış Mağazası ve Depo: 4 2 4 7 7 Beyoğlu Tönel Gallpdede Ca*. W«. S« 1949 Tahvı 1 ' 17/2/955 perşembe akşamından itibaren Mahdud Mes'uUyetU Beyoğlu T A. Hnvnqazı Şirkeü ve Sınai Taıbikat T.A. Şirketi Memur ve işçileri Istihlâk Koopeıatifi Azalan 3 Mart 1C55 Perşembe günü saat 14 30 da Beyoğlu Ipek sokağında Havagazı Şırketı oinasında umumi heyetin adiyen içtimama davet olunurlar. ]\IUZAKERAT RUZNAMESI 1 Idare meclisi ve murakıb raporlarının okunması. 2 Bilânço ve kar ve zarar hesablarınuı ve hesab sene si neticelerine dair idare meclisi raporunun tasdiki ve azaların ibrası. 3 Idare meclisi azalarının intihabı. 4 Murakabe heyeti azslarının intih :bı. 5 Kooperatıf memurin kadrosunun tesbit ve tasdiki. Idare Meclisi '1li, 1 Şehir Tiyatroları Emmorıu Temsıllerı Oağaloğlu Öğrenci Lokalinde T C. Merk'Z BHr.kssı 237 00 Garantı Bankası H. 132 00 < Oh' And I n 195 00 Tıırkfie K. edı Bankası 132 50 Iş Bank = 51 63 40 Yapı v e Kredi Bankası N 16 '»0 • AR&ank i A o • ısıınnn Sanavi Kalkınma B». 104 50 Aslan Çımento 67 00 Sark Drğırmenlerl 43 ?0 Tıcaret Banküsı 69 50 HMHSASı A l I'IM F İ A Tl HANIMLAR Çil ve sivilceden kurtul mak ve yüz güzelliğini temin etmek için hemen bir kutu TÜRKIYE SEKER Makine ve Tesisat Malzemesi naklettirilecek Fabrikaları A.Ş. den: (1) ıll kılo altın Do'ar 430 000 F r 373 F r oDv'/ı 17001750 1800 19001925 720725 750752 170173 METAMORFOZ Kremi Alınız ERGUN Eczahanesi B EYAZI D 1CURTLÂR KUZULAR Komedi 5 Perde Yazan : A N Ostrovski Turkcesi : Asude Zeybekoğlu Dekoru hazırlıyan : Peroff Sahneye koyan, Dekor ve Kostüm Max Rleinecke (2027) Sterlin efektif Fransız frnagı (1000) Turkhh Accant Dolar efek*ıf Dolar N W. I EHİR LOKANTASÎ\ caddeâi Sular Idaresi karşısında her akşam PAJ PARKER Orkestrası ve Yunanistandan yenı gelen DIANA MA MARLA. bu akşam SULUKULE ekipi. A*r,nk<ivon. I ÇİC EK MAĞÂZA51 MİŞAN NJİKAM SEPETLECİ NkLtD BUKrrtc» • 58005840 Cumhuri} et Ata. 68256850 Eeşad 69507000 Ingıliz 557055SO Gulden 835840 Kulçe İKl.ER &AI.IN Cumhurıyet 4950050000 Reşad 3750038000 Hanr.d 3170032000 Az:z ed'ldi. ,*ai 15 t * tP'l önrsad» muamelt (•» tçaıelnıeı Dr. R, FERİD BİR DahiHye Mütehassın Mnayene 1719. Cumartesi 1519 Beyoğlu Istiklâl c^ddesi Taksim Eczanesı uzerinde, Taksim Palas apartımanı No 6. Telefon: 43113. 1 Erzincan. E1A7>» ve Malatyada kurulacak Şeker Fabrikalarımıza aid makine, t««l»t ve m S aat m a l ^ m ^ parti parti Fob limanlarmdan Türkıyrye naklettırıl'ecektir. Beher fabrikaya aid malzeme ve t e n n t miktarı takriben 56000 tondur. 2 Teklifler en gec 16 Mart 18S5 Çarşamba günü saat 2 " IT\I kada!: Ankarada Sırket merkezine. ±W&*£ , â S içinde verilmelidir. Postada vukubulacak ler, itibara alınmaz. Her fabrika için ayr, *yr, tanzim « l i l « ' » ^ Ankarada Sirketimiz Merkezınden, Istanbulda, 2dd«d (SeKer) Hanmdaki Bürodan b^herl ? TL. 2 5 . (yirmi be^ lira) karşıhgında tedarik edü« bilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog