Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

İS Şufcaf 1951 CUMTTURTYET BFJ mfiımmımnHiımınmmııııiHianımınunf mıııtıiHiunımım nıımiiııutttuıuııımunmiiıımiiiııııiiiıuiiııııııııiHMinııııııııınıııııııiHiıııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııi'g Tıb Dünyasmda Hücre tedavisi ile meşğul doktora çıkanlan güçlük Almanyada haîkı sinirlendirdi Dogmamıs hsvvanların taze uzuvlarını çıkarıp hastalara tatb'k etmek diye anlatabıleceğimiz hücre tedavii Almanyada mimakaşalı neşıivata sebeb olnıaktadır. Metodnn hulucusu Isvie eh Doktor P ııl Nirban= ile Alman me«lekdasları tsrafmdan muvaffakıvetle kullanılmasına lasmen veni tedsvı usulünü v?lni7 Stuttoart sağlık dairesi mahzurlu bulmııştur. Or^da bu u=ulü bir kaç vıldanber tatbık ederek herkesin itimadıni kazanmıs b r doktor. resmî ma j kamların mümanaatile karşılaşmış I tır Şovle ki her sabah şehir mezbahasına lüzumlu havvan hücrelenni plmak üzere eiden Doktor ı Feldwea gecen gün gene me'ha ı hava a'rmek i^te^ığınde bir memurun şu sözle'ine muhat?b olmııstur: "Doktor. mesııl makamlar hsvvan uzuvlaıını buradan tpHırik etmeni?" mü'aade etrpivor. Böyle bir şevden sizi menedivoruz » Şımdve kadar 1500 ha=tyı. ts•:crpli hoca=ının metoduna eöre tpdavi pdprek c = 2İ'ğa kavu«tuımu« olan Doktor Feld\vea. m^zhabava girmpk yasağının neden ileri ep\d'îini birdenbire anhvarratnış. fak t gpri=in eeriye döndükten «orra da taze hiirre bekliven ha«;*a'">"ina ba=ka kaynaklar aramaktan geri kaimarnıştır. Şimdi kliniğinde. hustnt oltaV tpmın ettiği hayvanların hücre!"rini kullanmaktadir. Çütıkü ha^taDoktor ları. doktorun bundan evvf'.ki tecb : z ha^taları alâkadar eder. Bunrübelerine bakarak kendıle'ne inutlaka tsze hücre zerkadi'.mesini dan evvel âlil bir adam olduğum halde benı yat lakl'ktan kuıtaran lstpmislerdir. bir adama nasıl olur da zorluk Dr. Feldweff'in vakıâ bu Va>arla çıkarılır? .. Bu adamiar, bıe heianatmı icra etmesıne mâni o!unsab vermeğe mecburdurlar. Benim ınış dejildir tnia mezbahadan hiicşahsan verececim hesab meydanre tedariki, sağlık daresinin fu dadır. Simdi ben her gün işim ttıü'âhazasile kaldırılmıştır: icabı 25 kilometre yol yürüyen. mer «Bu şartlar dahilinde «1de eMdiven çıkıp. merdiven inen bir alen hflcrelerin havvan «aleınl rım dam oldum. Yalnız bu. onların yaInsana asılaması ihtimali vardırsağına kâfi cevîb değil mi? . » Evvelâ. uzuvlan alınan havvanm Hulâsa Dr. Feldweg'e çıkanlan ha"ta olıip oliıadığını >iln,rk !âzorluk umumî efkârda aksi tt?sir smdır. İsviçrede Paul N?ich n.« bunu kendi TnP7b?hs'=in.îa !re«* ei ya atmıştır. Çok okunan dergılerhavvanlardan t°darik etmpVtedir den biti hâcîiseye dair yazdığı yaAvnı zamanda bu h'vvanlar. hrf zıyı, efkârı umumıyen n temayütalarca müş:hede aitında tut'i'.'ir lüne uygun satırlarla şojle bitırive saglıkiarına kanaat getin!d : k yor: «Mademki tfze hücre tedavisinde ten sonra ımıvian çıkanhr. S'vit J Oiomobil idaresini masa başın öğreien bir cihaz yapıld ı 1 Artık talimler için da günlerce muallim şoför açık araziye gitmeğe aramağa ve onu bulduktan sonra | lüzu m kalmadı , 1 Otomobil kullanm?k, bugün olsa tehlikeli. Yeni yeni bilgıye, suiü îsviçrede düsünülüp hulunartık makınenin harcıâlom oldu maharete sahıb olması içın gunmuş ıki tecrübeli şofor t.arafınğu bir zamanda bir vakitki ata j ierce çalışacak .Oizzat otomobil dan açılan bir okulda tattık edibınmenin yerini tutmuştur. Te ıdaresini kafasına sokup ellerini lerek derslere başlanmıştîr kerlek icad edildiktenberi beysır avaklaruıı, dikkat ve zekâsını işHer şoför namzedine ourada kıkuvvetine olan ihtiyac hergün bı letinceye kadar kargasahğın ıçinsa zamanda otnmobil kııll'rnnraz daha azalmış .nıhayet maki de akla karavı seçecek... nm incelıkleri öğretilmektedir. nenin tekerlekler üzerine oturtulFakat işın kolav tarafı bulunHatalar kendiliğinden düzeldiei masıle sona ermiştır. Bu, teker muştur Şımdi hareket etmeden de ve çarpmadan mütevellld tehlike leği çeken hayvanın kadro dışı otomobil sürmevi öeret°n bir cibahis mevruu olmadıfı icin der?edılmesi demektır Vaktile hay haz vardır. Sok?kta veva kırda ler rahat ve zevklidir Adeta bir vana gördürülen is simdi maktne otomobil sürmek için r>oş ver çorugun oyuncakla ovnam?sı E!İye gordürülmektedir avatmıvan oturduğun verde Habidir. Meseiâ kavşak nnktasıırla «Bevgir kuvveti» hâ?â yüıüı re meksni'.masını elıne veren bır vesil ıçık yanıyor. De»hal otomolukte ise, sebebi. cskıden bevgıre cıhp7 vapılmıstır bili durduracak ve kırmızıvı bekOnun basında tam bir direksivuklenen yukiin bugun makıne\e liyeceksin. FTen, nasıl olsa gaz ızafe edılmıs olmas'ndandıı Tahı vonun b=>«ınd^ eıbı«ın Ön'inde pedalı gibl ayağının altındadır. rin bır ölçuden başka bır şey oi buvukçe bir bilârdo masası var f madığını, şımciıki arabaların at Ma«anın üs ü b'r tak'rn işaret v Gene meselâ otomobilini eeri^ln pesir.de koşmadığından anlıyoruz. şekillerle dolu. Bunlar aras'nda geriye götOrmen lcab etti. Yahud Atsız arabavı nasıl bir vakitlenn o^uncak bir otomobil gıdıp gelda vanhş vola gaphn da dnrımpk adamı tahayyül edemezdi ıse ?a mektpdir Trafik k=idelerı avnen gerekti Hemen aslında yapılmasi tnane adamı da ath arabanın hic burada da caridir Orlsra Borp olizım (Çelen hareketleri yap' Kideğılse yadırgavıcısı olmus'ur. Bel tomob'li avaândaki pe^al vahııd lometre natin, tfirat ayarlavıcuî ki seyrine bile tahammulu voktur p'indeki direk'ivonla idare edıönünde olduktan *wıra ls+ediŞin Hele atla mesafeleri asm^âa val vor. sekilde, nizama uyeun mü'larıaSokagın, caddenin , movdsnın nız tahammülü değil. vakti ie lelerde bulunabillrsin . ve bövleifsi varsa hensi m«a^a mevud. voktur edecek. trafığin bütün icablannı Bütün bu yaptıklann masanm ce otomobili olup da kullanmanO halde tekerlekli mskıncvı bu Uaret fenerleri, el'krrik dirpklpi. nı bilmivenlere, buaünkü öğresobeb'.erden kullanmak gerek. Her asaclar. hattâ carai ve benzin yerine getıreceksın Eğer hata ya altına gomulü otomatik (ona roparsan cihazın dü'eltici unsurları Lot demek "îe mumkündur) sa tim »artlannı külfetH bulanlara kes kullanarak; kullanmasını oğ • pnkına kadar.. Evvelâ ktirük atepilmiyecek bir fırsatın nasîbl renecek. Ne kadar çabuk öeıe rabavı cözünün fini'nde garaim işınp kar'sıvor Nazarıvatını 6ğ vesinde olmaktadır Ama vaptığvn d?n çık=rıvor«un Sonra benrin rer.diğin şeyi burada yanlışm iş mevdandadır. Yani masanın simdilik valnız tsvicrededir Ama nirse o kadar fayda^ını görecek. çok sürrnez, dıSerlerine de favBüvük çehirlprde ver darlığı ve a' n caddcvi bovluvorsun. A^lında ckmayıncava kadar tekrar ettik ü=*ı'mde rpr»van etmektedır. Kendi kpr.dıne ve tehlıkesizce dası dokunur elbet!. oldıı?u gıbi bu enep'lerden hic ten sonra ehhyetnamenı alıvorsıkışıklık sebebıle zor olan öğT. A. şoforhık rîrrrnm°rin bu vpni usun. E rfnme işi. aceminin elinde np de i hivinp çarDmadan ar?ba«mı Tİ ılllllUllllllllllinillllllllllllllinilllllllinilllllllllllMllllfllllUIIIMIIIIII'lllllllllinilllllllllillllllllllllllllllllllUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII IMIIIlllllllüllllllllll IH!ll!ltrillllHi;llllllllllll!IIIIIHİIHIIIIIİIIIM!|||IIMIMi||lllllllllllllllllllllllllllllllllllll:illlMIIIIII"'linil!lllllllllimı|illllllll|l||lll lııniMlini'ı ve karısı hayvan salcınlarını insana aşılamak tehlıkes vardı da neden beş senedir boyle bır şey olmadı? .. Dünyanın hiç bir yerınde hücre enjeksiyonlannın insanı hayvan s;l gınlarile öldürdüğü •görülmemiştir. Onu yapan doktora gelince bnlerce hastnyı bu usulle ve avnı mezbahadan aldığı hıicrelerle tedavi etmiş. meslekî ditayetini kabul ettırmiş bir mütehassıstıı.» htanbul lzm!r vapur s»f»rleHpln T. A daha snratle yapılman tcln «I^kenderun. vey» «Adana» tlpi gemıleroen bırinın bu hatta Uhsisi kararlajtmlYumurta fiatlan düşüyor mış ır Bu takaırde I/nr.r yolu ntu7 Son günlerde pi\a?ava bo! mtkta'da saatten on sekı? s^ate inmıs oUraktır yumurta gelmckte ve fıatlar dıışmekte Yeni tarifeve goe, po«taların ssat S de I7mıre vancaSı haber verilnıek'fiır. dır. Kartal sebze sergisi açıldı Btıyıık tart yıırrurtal^rın sandjğı Sebze mııstah'ıl'erini teşvık Baye.«ile n.'ı140, ufik L,? msVııiP sniığ dn 1251M ltra arnaında muamele gor Karuld» VılSvet Zıraat Mui.ırluSu Uraf'rdan bir scbze serîisı acılmış'ır. mektedır. Sorgiyl Vall adına Vali Mua.'nl Vefık B?rt mezhîhesımn şartları buna Kıtabcıjîil açmıj ve mü«"ansile mııvsfmüsaid değildir. Hyvan «al;>ntfpkıvetler temenni etmistlr. Bılâhare. sergıye katıim 25 mııstphnın fn=ana eecmesi, bu şartlar icın südcn dcrece alanlara Zırrat Vrkaletı dp akla gelebilir. .» v# Ziral Donatım Knrumuntın nakdi ve 7irat aletlerden mufesekkU mukafs^Şimdi sağlık dair»«inln karanra ları tevzi olunmu«tnr. doktordan rivad» haırtalan ve b l Koylulere rimat ve hayvancılıkta hassa onun bu trzda tedavi pdip alâk^!ı fi'.mler ifn«'erılml«tir. BirlesiV Amerika ile Sovyet Ru»dı» saglıga kavusturduğu hastalaı Vilâyet. Elnıalı bendi Isale ya arasında (Süper süper hidrojen it'raz etmpktedirler. Onlardan bihatlına lâ?ım sulannın kanştığı b jmbası) için yarış başladı mı? ri. bir eazeteye verdiâi ifadede Fran.«z ve Amerikan gazetelerme haberini yalanlıyor îövle divor: «Doktor Feldwes*in t=tanbul Valıüîi ve BfVdiye Relr hakıl«ik olursa (EVET!) b^sarıları herkpsce maiumdur. OVrkıliığınden teblij edilmıştir: New York gazetelerinds fSüper nun ta'afınd?n kurtarılanlar araBııpin bir akjsm eazetesinde. Kadıkbv Elmalı bendinde yapılan ikinci «üpeı) diye bahsi geçen bu hid•ında bpn de varım. Ona yaptıklan !<alt hattma lAgım nılarının karıshiı. rojen bombası nasıl bir gilâhti'î Vıskanolıktan baska bir s""y değilbu «ur»tle Kadıköy halkının zehlrlm Bu husosta eksperler şu noktalaıı dir. Fakat bununlı acaba terak("ıji yolıında bir iddianın ortaya atılag.klamtktadırlar: « Bir nuaudkive pnsel olduklarını bilivorl'r dıîı yazılmaktattır Elmalı bendinden Baîlarbajına ffm d.n sonra hıdrojen bombasının t t ını? .. Bu yasaeı kovanlar. b r çok derilen birir>cl isale hattı sv.lan klor sir kuvveti atmosferdfc dağum»kta }ıpstalarımi7in ölümünden de mesul landıktan ve tamamile dezenfekte edıl >e bö>lehkle ışe yaıamamaktjdır! o'aoaklardır. 70 yasıma rağrren beri'k'en sonra tahlildrn gecfrHmek suni ölümrlen kurtaran bir doktora reîile her tılrl'i 5ihhl tem'nıtl müte Eu Kucvtdun teso.ti içv n uzun tecriıl e'eı yapılmış. ve r: 'ayet he '.efe akıb vitandasa verilmektedir bövle bir hareketi reva görmüyoKad'ıkov lcm yapı'makta olan İkinci v rs.Jmıstır. Süp«r tüper h.drorum.» lsi'e hstlında da «ynı jekilds haıeVet jen knrrbası. mevı.uJ ilrrın ırîıyî edıl»cek ve »ıhht teminat ahndıktan GOB° h ü c p tpdavisile havatmın a'abı tceği en kuiretli bombaciır'» sonra vatandaja verile^ektir. avnı doktor tarahndan kurtarldıranminlere göre. bu silâh. Jt'.id Bina»na!eyh berhangl bir tehlikentn fım «övlivpn kan^e'li bir kadm. bir bahis mevznu olmadıftı açıklanmakta cihan harbinde K:ıoşima üz«nne ba=Va gazetede sunları yazmıstır: dır. at '?n atom bombasından 25 000 "Gecen sene Amerikdan, son djfa daha kuvvetlidır, daha tahLâieK caddesl gene açılıyor traımu yerin# jrftirmek irin eelSirkeci Soğvksu elektrikll tren te :ibkârdır! İlim adamlarının b ı t'dim. Tutulduğum şifasız hastahksisatı araında ihtıyat ikmcl elektr.k lâhın kuvvetini 60 trinitrotoluen me kablosunun Lâlel'den geçirılerek Bes? gatonuna müsa\i olarak tesbit ettan dolavı vat'înıında ölmek i'îti7id merkezme b?âi a n m ası hueus'jnaaki jordum. Amer'kda doktorlar benteşebb\ıse Beledıvece, yeni yapılmı? tiU'eri de ilâve edilmektedir. den ümidi kesmişlerdi. Fakat bumozaık parke yolunu*n tekrar açılmaYapılan hesablara göre, 5 tr ! ni f rava geldikten sonra Dr. FelrUvcgmatj için menfî cevab verılmışti. loıcluen megatonuna müsa" ı VuvDıîer vol'ardan bu işın 'ernın edilcin taze hücte tadovieile kpndimi mıvcccîımn Valı v» Ten heveti t^rafın vet; haiz »kücük» bir h droi?n bom çok d?ha iyi his^etmpğe basladım ' dsn yapılan ıncpl«me!erl» anlpşılma = l Uîinra infılâkı ile 180 kı'ometre Çimdi havatımdan tremnun oldu ı üzerine mozaık perkelere dokunmıya eenşligınde ve 75 kilometr» uzunğum halde Amerikaya dör.^oeğim rak Lâieh cadde«inm nrtsmdaki re luâi'nda bır saha ölüm şuaia ı ile fniden y»ni kablonun tefriş'ne musaa drimaktadır fiO megatonlu bır süve orada doktorun bu harikulâdp de enılm'5*ir bssarısını önüme gelene anlatpcaporyüperin husule getireceğı tahSabun fiatlan yüksekliğini ğım.» rı'cav kolaj'lıkla amaşnı>or! muhafaza ediyor Hastalan, kurtarıcı taze hüc*** S\ıd ko^tık darlığı ynzunden sabun reden mahnım edecek olan sağlık f.atları \ukseklıâıni muhafjza etmeKteAırerikan gazetelerine b k.'.acak dairesi kararına karşı diğer bir dır Koku'u beyaz sabunlarm toatan o ı'isi Amerikan ıdareoıleu, tj hasta da şu öfkeli cevabı vermişMl'HTESEM DÜĞİ''\ İtalyan Prensesi Maria Pia'nın eski kılnsu 215 ve yesıl sabunların 155 ku siıpt ı süper hdrojen bonıbasmın tir: Yugoslav j^f iı.sı Ale.vsnder ile Pmtek'zrie evlend'gını bıldirıustur. " Hayahrm ona borckıyUTn. Bu miş ve muhteşcm du?unlcrinir tafsilâtını vazmı?tık. Resmimiz ^abuniuk levtinyaîlar İse 220230 imâ'ir.e gidilip gidilmemesi husıİ kunış arasında muamele gcrınektedır. «unda uzun zaman tereddüd e*nİ5karsr Dokt^r F»ld«eg'den zivade ieelin ile euveyi evlenme mprpşıını sırasınd^ gösterniektedir. İzmir yolu 18 saate ınıyor DÜNYA HÂVİSELERİ Super Super Hidrojen bombası da nihayet yapılıy or ler vt ancak Rusvanın da bu yo>da dolaşmakta olduğtınu ogrenriiklen sonra derhal harekete lerü'r. Ceçenlerde Am»rikan pasif mîidii^aa teskilâtı başkanı Val Peter»orı söyle demıştir: tYakında Am^nkad» bir süperîüper hıdrojen hnTTbası hanrlanrnıs olacaktır Fka* Rusyanın da avnı hedefe vaklasmakta olduğuna dair raporlar n.evcuddur.» Akert eksperlere aöre, bu «Qpersüper ile askerl strateji bir d«fi daha allak bullak olmaktadır Çünkü şimdiye kadar ortav» çıkarılmış olan A ve H tipi atom ve hldrojen bombaları daha çok «üeri safha» klâsık Infillk silâhlan olarak mütalea edilıvordu. Bu defa i^e vsziyet tamamıle değişmektedir! mektedir. Radyoakti'.'lte mevcuddur, fakat bunun sshası da geniş He§ildir. Simdi ise supersüper hıd rojen bombasının infilâki ile havava bir milvar ton toprak ve taş savrulmaktadır! Gavet genis bir 'ahaya yayılacak oln bu toprak ve t«ş. beraberınde radvoaktiviteyi de götürecektir Bu sebeble de tesır sahası son derece yayılmıs olacaktır. Verilen izahata bakılcak olursa, süpersüper ınfıîâki ile havaya sav rulan toprak ve taşlann dü.şeceği bölgelerde açık havada bulunanlar ölümden kuttulamıyacaklardır Fakat infilâk noktasmdan belirll bir mejafede bulunanlan gayet basit bır toprak sıfilnagı dahi radyoaktiviteden kurtaracaktır. EkjspeTİere göre, 48 saat bu toprak ıığınak içinde kaldıktan sonra tehlikesizce dışarı çıkmak da mümkün olaeaktır, çünkü süpersüperin radyoaktivitesi kaybolmus olacaktır. *** Süpersüper hidrojen bornbasının imâlıne doğru gidildiğine dair haberler, bevnelmilel gerginlik içinde tar=fsız kalarak, harbden kurtulacaklarım düjünen memleketleroe de endişe uyandırmişür. Çünkfl Paris üzerinde infilâk edecek bir süpersüper hidrojen bombasınm radyoaktivite dolu toprak ve taş yağmuru, rüzgârlar da müsaid ise, Skandinavvava k?dar eidecektir. Slrndiy» kadar atom v» hMroW etrafındakl çalıjmalar içın 50 mılyar Türk lirasına yakm para arfetmi? olan Birleşik Amer ka. bu sahada Rusyadan ilçri^e o'^ıîunu ve mevcud avansın da kapatılmasını imkân bulunmadığıru kayd^tmektedir. Aynı camanda klâfik atom bom balannın da 175 milyon Türk U l rasın» mal olmağa başladığı ve buŞ nu her müttefik memleketin ya î pabıîeceği açıklanmıştır. Ç Fakat Amenkada halledllemiyen : bir nokta mevcuddur: Süpersüper hanrlandıktan sonra nerede tecrübe edilecek' Hâmi S.' İüm adamlarının iddialanna göre bu bcmba HiroşimaMa patlıyân Uk atcn bombasından 25.000 defa daha tahribkâr olaeak Dua Hrnanrmredan yspüsn Ihract ^ ! **• Verilen malumata bakılacak olursa, 60 megatondan daha kudretli bombalar imâl edıldiği takdirde, elde edilecek fazla kuvvet atmosfer tabakfsı içinde kaybolacaktır. Bu sebeble hududun bu olduğu ve daha ileri de gidılemiyecesi tasrih edilmektedır. Süpersüper hidrojen bombası nasıl bir tesir husule getirmektedır? Mevcud atom' Ve hidrojen silâhlaıı, süpersüper bombasına gö re. daha çok mevzi! neticeler vcr DOn lteunıraızdtn muhtelif rabınet raemlekeücr* 1648 .Ttl Ura tutarınd«4 mal •evkedllmlftir. \ Bulgarlıtana tuzlu balık. kw«st«,. tsraele meştn. Tun»nirt»n« tuzlu balık. Avu»tury»7« b t r a k v* ytprak tütun' ihrjc olunmustut< Turfanda baklamn kilosu 8 lira Şehrlmlıde olduğu gibl lstlhsal bblgelerindt de havaların bu sene müsaid gittiğlnden aebzcler erken vetlştıüstir. Son sOnlerda Cenub bdlgelerinden ptyasamıca Mr ptrtt ton bakla gelmlstlr. Taz* beklamn H*ld* totrtan kllosu 900 kurujtuT. Taze bezely* l*e 150 kurujtan satılmaktadır. «CL'MHLRIVET» in Tefrikası: r 8ir Bekârm SEVGILILERI O$» lazaıı: MAl'RİCE DEKORRA RuÜı, hajrstni güçlükle gıdertnışti. Müçterinin kalb sektesınden 1 Ö 'îıiğı'inü 7?nnpr!ıvnrdu Böyle bır şe\ olmsdı?ını anlayır.ca iç' rahat etti. bana .sorou. Kimmi= bu mukarldes rakk,.se? Onu hayal sukutuna uğıatmam.k icı ı şu yalanı uydurdıım. Madanı Rebecca da bana şimdi oru anİ3tı\orn'u Suudi Aısbistanlı bı. pt.şantn kız'ymış. Ya?' Rebecra'va trşekkür Hip avnldık. îîu^h benım aısbama bind ... Hâlâ bır parca kevifti .. Eli titreyerek hir ^taara %'aktı. Bu ksamı hıç unutmı>acağım, dedi Lihpllıılı»? otPİinın öniine pplrlık Np7ak«tle rnüsadp ıstevıp avnlnna. ğa ha?ır!anıvordum ki. Ru"trı bir paprça tereddudden sonra. enclışeli Wr scsle: • Edgard, dedi. Kâbuslar gör hu'ustında size güvenebilir miyim? Bu kücük arızî eğlenceler. doğ,rusu tath şeylerdi. Güzel Sheila, b r kaç gün sonra benden ayrılır, memnun ve mesrur aiderken, kurr,?z bir tebes^umle şoyle derdi: Gaııb değil mi, sevgılim? Ne zaman Parıse gelip sızi görsem, Londrava eid şimde ailem bende bir ba«k^lık göıüyor. (Hindıstanın ıklimi bana yaramıyor) divorum. onlar da bana. kınakma içmemi tavsiye edıvorlar. HAMDİ VAROĞLÜ Ruth'la aramızda baslayan yeni j mekten korkuyornm... Beni yalnız | FıUth'un. Weüington CollegeVie gema'era benı. tngiliz kad'nlarile A[ bırakmaym! çırdığı seneleıden sonra, fazla bir merikah kadınların cinsiyet mizaçI Gezint've devam etmek isHvor şey oğrenmeğe ihtiyacı kalmamış ları arasında mukayese yapmağa zann?tim. Bir dsns salonuna git olduâunu müjrberle etm'ştim. sevketti Bıınlar. şive mü«te:na. XV meği tcklif ettım. hemfn hemen aynı clili konusmakla Onu demek istemiyomm!. Yu Yarıda kalan evlenme heraber. birbirlerınden çok farkhkan çıkalım. Ta'ih şiıneş battıktan sonra ba dırlar. Aslen Iılandah olan Sheila. Dönemecli meıdivenden tırman na. Arnenkah bır gene kadın arka j cck atesli bır kadındı. Britanya adık Ruth'un mütev?zi odasına gir dası i'k defa olarnk ıhsan etmişti. j dalannda doğan kadmlara umunidık. Ruth kapının sürgüsünü ka1918 mvitarekesınden sonra. cok vctle izafe edılen o eski soğukkık pattı guzel bır Insılız kac'ını tarafından | efsanesini ,alana çıkarıyordu. Şi Benrn yanımda kalın EHgard' beğenılmek bahtıvarlğına eımış rın hâvasi7İıkları cür'etli harek°tdedi. Beraber olursak o kadar kork tim. Adı Sheila idi. Hındıstanda. leıi. ateşlı aksulâmellen, anî deşımam! Lahor da hızmet goımekte olan biı şıklıkler, tekeılek pembe \ üzü ile, Soyundu. vattı... Gene nezake yuzbaşı ile evli idi. Çok sporcu, çok hele. kılisenin tasvıb etmediği en ten. çökük kanapeyi gösterdım, lâ sarısın. çok kıllı \e çok adaleli bir küçük arzunun uğramaması icab etifp volhı: Iskoçyalı olan kocasının birıcik den masum bakire gözleri ile garib Su diken diken vaylann üstü zevki yaban avlan idi. Yaban do bir tP7ad teşkil edivordu. ne U7.inıp nubet bekliyecpAinı, de muzlnrını atla kovalavarak mızrak Doğru=unu söyliveyim. Shoila dım la Eİşlemekte eşi emsali yokru. benden avrıhp ds Şima! <?orında Cevab olarak, vatağın sae tarafıBu yuzbaşı Londraya her ıznli (Altın Ok) tıenine bind eı zaman. nı elıle patakludı. mecalsız bır sesle: gidişince, Sheila Pariste kısa bir ıhtırasında şiddetli, harekPtlermde Havır darlıng. . dedi. Buraya zaman kalır, şirin bir tebessümle temkinli bu güzel kadını hemen öz gelin... Daha rahat edersıniz. yuzüme bakarak: lemeğe başlıyordum. Ertesi sabah olduğu zaman, Eddıe, derdi. Arızl bir eğlence Ruth'la olan hlç beklenmedtk 3 8 mahremiyet hali. göze batacak derecede barz tezadlar müşahede etmeme vesile oldu. Gerçi Ruth çok cazibdl. Fakat normal olarak nefsanî arzulara meyli fazla değildi. Bigâneliği, erkeğin varhğından sadece haz duyduğunu costeıiyordu, o kadar. Hittâ emind m ki. soğukkanlı olsavdı. o gece. kendisüe beraber kalmamı istemeee onu hiç bir şey ikna edemçzdi. Sırf, Rebecca'nın orada geçirdiğimiz acavib geceden dola^ çok heyecsnlı bulunduğu ıçindir ki, Ceceyi yanında geçirmemi istemisti. Ondan sonrası ona sadece tabil EÖzükmüstü. zarurî değıl O taribte Beınard Shaw'in şu tarifini henüz blmiyordum: «Amerikah kadın, erkeklerin knlblerile, t?hta vuvarlaklarmış gıbi oynıyan bir cambazdır.> Türkiye Emlâk Kredi Bankası Deıtizli Şubesinîn Yeni Binası üc aün sonra armem. kırk ?ekiz saat kalmak üzere Parıse geldi Ilk suali şu oldu: Ey, Edgard, Roussela ne yaptın? Talimatınız mucibince kendicne Pariste rehberlik ettim. anne Invalides'i... Louvre'u. . Kıliselen veraltı mezarlıklarını ge?dik... Aierin! Hoşuna gidıyor, değil mi? (Arkası Ttf) başlaTurki\e EmlSk KroJı Kanka^ı Denizh suhei yeni binasır.la mijtır Yeni şube binasımn agılışı dolayısıle tasarruf heiabı açtıraı banka müsterjlerıne cazıb hedıytler dağıtılmaktadır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog