Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

DflKT 15 Şubat 1951 TEŞEKKÜR 12.1.955 <ru»mrte«l »önO Gureb« haftanesinde bir erkek çocujunı dünyaym «•glmlltlr. Dofum esnannda «*1m« (6<terllen nezaket, hazakat ve luruftan dolayı Dr. RADYO Ç Bugünkü program tSTANBUL 12.27 Açlll* ve program 12 30 5 " kılar 13.00 Oyun havalan: Ahnıed Yamacı Nezihe Darga 13.15 Şarkıiar; okoıyan: Rıza Rıt 13.45 HaberIOT 14.00 Dana müziji (Pl) l 4 1 5 Plâklarla orkertr» konjerl 1 4 « Hafif melodiler (Pl.) 15.00 ar [aSiamn Olayları flpksMon kmmtesi FaiU Binai şehrimizde Profesyol hj*ho'rn'^rin derdi Profes>onel futbolcu \le amatör ku'üh irlarecileri «•rofesj rmel ligde 13. hafta .Futbol tedeıasyonunun. eskisine •Uyarak kuıriuğru seleksiyon komite sini dnğıuju beğeimedık. Eskı fedferabyonun seleksiyon komitesıni t<ş!:i! eclen buaünkü <ed°ıasyonu'i başkanı, asbaşkanı ve ü>eıeıi!td?n biri bu işierin nas.il yüvüyereğ'.ii ve o\ uncuların nasıl seçı!sc"?3İnı pckâlâ tecrübelerine isîinad?n bürfektedir. Ist^nbuldaki üyeleıin. Ankara ve Izmirdekı ovurculan yakından tak b edeniyecekleri esbabı mucibesile seleksıvon komitesi üçu Istanbuldan bırı Ankaradan ve diğer birı de Izmırden olmak üzeıe beş kşiden muterpkkildir. Memleketim.zin bu jç ç°hrinin haricinde meselâ Türkye futbol şampiyonluğunu ellpnr.de tutan Adanada. Eskişehüde Samsunda. Bursada, Konyada ve rlöru b r çok şehirlerimizdeki karıilıveli futbolcular acaba nasıl seeilecektir? Işte meselenirı püf noktası. Evvelce seleksiyon komitesi yalnız Istanbuldandı. Şimdi Ankara ve İzmirden birer mümessil girdi, girdi ada gene millî takım elemanlannın seçimı «eski hamam, eski tas» •ta »özüne uyularak yapılacağından korkuyoruz. kiki. profesyonel elzemdır. futbolumüz için * * * Profesyonel futbol liginin on üçüncü hattasında beş maçtan, dördünü aalibiyetle bitıren Beşiktaş Galatasaray. İstanbulspor ve Fenerbahçe rakiblerini hep üçer golle yenmişİTir. Lsin ilk devresinin dördüncü haftasında on takımı birbirlerine 1] aol atmışlardır. Halbuki ikinci devrenin dördüncü haftasında on takım birbirlerine 13 gol yapmışlardır. Ljein on üçüncü haftasında, !İk devredeki mağlubıyetin revanşını rakibinden alan yegâne takım Fenprbahçodir. 10 mağlub olduklan ilk maclannın acısını Vefalılan 30 gibi acık ve farklı bir netice ıle yenerek almışlardır. Beşiktaşlılar ilk devrede 31 yen dikleri Beyoğluspora ikinci devrede 30, Galatasaraylılar ilk devrede 40 yendikleri Adalete ikinci devrede 30. Istanbulsporlular ilk dev rede 00 berabere kaldıklan Ka^ımpaşaya 31 galib gelmiş'.edir. tlk devrede 11 berabere kalan ! Beykozla Emniyet bu sefer ikinci devrede birbirlerine gol atamadan maçlanm berabere bitirmisleTdır. Haluk SAN Türkiye kros btrineilikleri 13 marfta M?n!sada yaısıla&ak NEJAT ALTAT» hetnjlr» T« hastabakıeılar* alcnl tefekkürü bir borc MUrtm. Zfl: Tthmi Myüknuttu Cok »e\'igll eîim ve «ınemirin rahatsızlığmda ve vefatında telefon!» veya bizıat evimize geüp teessürumünl paylajanlarl» cenazeîine ijtlrak ed«nlere v* »on Huna kadar yardımını oirgemiyen aayın Doktor , Türkiye kroskantri müsabakaİRrı 13 rrart pazar günü Manisada yapıl^caktır. Bu müsabakalarm iki defa üstüste Ankarada yapılmış olCEMALEDDİN AYGEN'e ması bazı böleelerin itirazlar.na yol sonsuz t*fetkürlerimiziıı bUdırlImeîltü pçtığı cihetle, bu seneki birinci gazetenizden saygıîaımırla rlc* ederlz. Hüseyin Yaka T» a)le«l liklerin Manisada icrası Federas* * s vonca uygtın görülmüştür. Ka»"Vşim!z ve teyzemiz Bu suretle. bundan sonra bu biSÜEYHL ÇUBUKLU'nun rincilikler her sene başka bir vi vefaıı do'.ayısile acımıza iştirak ve bizi 'lâı ette vapnacaktır. teselli etmek lutfunda bulunan dost. Türkiye kros birinciliklerinin bu ahbab ve alcrdbya ayrı ayn teşekküre oldugundan spneki hususiyeti. bu müsabakalar büytik kederimlı manl minaet hislertmiztrî alenen neçrine Ha secilecek atletlerimizin nisanın muhterem Cumhuriyet gazeteslnin tai!k haftasında Belgradda yapılcak \ assufunu rica ederiz. n!an Bgl'çan kros şampiyonayında Çubuklu, KotüT. Bora T« Bezdl allejl adına Tü'kiyeyi temsfl edecek bulunmaDoçent Dr. £rcümend Bora Nrıdır. * • • £L itibarla bu yarışlara memlet subat 455 rünü vaılf» başında mQ•=tıu biiHin trınmıs mukavemet e.«if hlr lcaza netlcesl ebediyete fnriCÜeri igtirak edecekler ve birinci kal eirn. Ucak'avar Topçu Olrulu ÖJden beşinciye kadar derece .>ıaca!< reîîm Kumlu Bafkanı ve ailemizln ohn atletler. Belsrada gitme hak medarı iftıharı. Kd. Top. Yrb. (340) l CEVAD OZANALP'ın ;ını kazanacaklardır. merasımini bizzat Bu nr.üs=bakala a millî atleiipri cenaze ederek büyük acımızı tertib ve inre hafifleten "i'v^r. Osman Coşcül. Ekr°m Ku Okul Komutanı S^yın Gen^ra] Ntısret eak, Cahid Önpl. Hü«"viıı TOT>M Aytek ile erkânı, silâh arkadaşlarına ve W . UüT.ım İçli. Thami Koc ve Mus Kurmay Alb. C«nal Ssncak İle servis t=ıfj Özcan katılacaklardır ki. böv arkadasalnna ve acımızı şahsen veya tclgrafla paylajan dijer zevata en derin 'ecc en meşhur mukavem^tçıleri sa.vgılürımızı »unarıı. mizin Manisada ^SD'caklsrı bu c>k Kardejl: Me!ahat Ozanalp çetin yanş. şimrliyp kariar görülAmcsjı: Hasan OzanR'p Amcazadeîerl: Reçad. Nihad, Sııad memiş güzeüikte olacaktır. * * • Aiietlerimiz bu yar.jla: için şim diye kadar yapm^kta oLlııkîan ölüroü üe biıleri »onsuz acılara farkHaCTTİıklan srttırmağft baslamışıar *d«ı aila buyviğümüı Karamanoğlu v« Tunusbeyl ahfadınttan dır Tibbî ecrada kâr çoktur TıW>t ecra, çok klrlı bîr {«tihsal şnbesi olduğu halde, «cracılara pek «z bîr pay bırakıhyorsa Te bu kâr haddinin arttınlmuı gerddyorta, bundan ha stalar zarar görmemelidir. 6A5BASA Beden Terbiyesi Umum Müdürü Faik Binaı dostumuz geldi, gelecek dprken nihayet anî olarak karşımız da gördük. Memleketimizin *por lşlerini, en mütekâsıf olduğu îstanbulda tetkik etmek karannda olan sayır, dostumuza başanlar dileriz. Proletter bu gece Galalasarayla karşılaşıyor Grekoromen millî güreş takımı kampı açılıyor HATİCE NEDİME ÖZKANDAL'ın Yugoslav basketbol takımı Proleter, bu gece üçüncü maçını Ga**• latasarayla yapacaktır. Modaspora Bu haftaki profesyonel H* maç yenilen ve Fenerbahçe önünde mağ lannda, Beykozlu iki «s oyuncu 16b olan Yugoslav takımmm bu Leon ile Ismet takımlarmdaki yer. gece* Galatasaray karşısında alacağı lerini nedense almadılar. Basit gi netiee merak edilmektedir. bi eörünen bu hldisenin altında Fenerbahçe maçından önce haHuber'in hayatı tehîikede scsvsl facialar salriı durmaktadır. fifce sakat bulunan kıymetli basKahire 14 (a.a.) Avusturyanm Henüz profesvonel futbolcu Ue ketbolcu Yalçm Granit muhtemeamatör idrecilerin elinde bulunan ( !en bu gece Yugoslavlara karşı ta bir numaralı tenis oyuncusu Alfred Huber dün sabah Kahiredeki İngiamatör kulübler arasında bir anlaş kımındaki yerini alacaktır. liz Amerikan hastanesinin kapısı ma ahengi mpvcud değildir. ıngiliz hakemi bu akşam j önünde baygm bir halde bulunmuş Anıatör kulub idarecileri, tabir rur. Kendisi bir taksiye binmis ve konferan» verecek mazur gorülsün. adeta devekuşuşoföre hastanenin adresini verdikna benzemektedırler. Şehrimizde bulunan İngiliı lig ten sonra yolda bayılmıstır. YapıPrcfesyonel futbolcu amatör ku hakemlerinden Mister Dellovp bu lan bütün tedavilere rafmen tenis lüb idavecisine derdini anlatır, ida akşam üzeri saat 18 de Bölge mer şampiyonunun hayatı doktorlarca rec ben amatörüm diye profesyo kezinde futbol hakemli&i hakkmda tehlikede görülmektedir. Alfred nel futbolcuyu atlatır. Futbolcu pe i!k konferansını verecektir. HubeT aylardanberi Mısırda bulunki beni seıbest bırak der, o zaman Bu konferansa bütün futbol ha makta ve bir çok tenis şampivonada sen profesyonelsin, benimle mu kemleri davetüdirler. lamına iştirak etmekte idi. kavelen var diye eevab »lır. Işte hıtbol federasyonumınflkiş olarak «Profesyonel futbolcu *ma'ör idarecis davasının halliai ele alması icab ettığı kaaaatindeyiz. Fshreddin Beşiktaj, Dikran . Beykoz. nihayet İsmet ve Leon Beykoz ıhtilâfırun bir an evvel tet Onümüzdeki günlerde yapılacak ola n Greko Romen millî güreş temaslarına hazırlık olmak üzere secmeler sonunda tesbit edilmiş bulunan takım bucünden itibaren Pendikte kampa ahnacaktır. Takmım hszırlanması ile Nuri Baytorun, Yaşar Do$u. Celâl Atik ve Saim Arıkan gibi kıymetli hocalaS^;»lerdenberi «ekmekte olduğum rt rın vazifelendirilmis olduğu öğre hayaiım tahammülfersa bir lztırab hanilmiştir. Und» lken, japtılı çok muvaffak Te hazikane blr tlroldektoml ameliyatı İle benira, e«ki j'hhat ve »akin hayata ka\Tijmama »ebeb olan. îstanbul Beledlyesl Beyoğlu hastanesl Şef Operatöru pek muh'erem cenazesîne eelmek. telefon. te!gr?f. mekruMa ve #ve kadar «elerek acımızı paylaşmak lutfunda bulunan akraba. ej.doyta ve cenazenln hazırlanmasında çok kıymetli ve büyük yardımlarım Kdrdügümüz Cen«e İşlerl Müdür ve mensrıbirine mlnnet T« siıkrarüarımızın iblâğına muhterem gazetenizin tavassunınu rica ederİ7. Aileıt namına ye'enl Muazzez Başslpahl Gazetemlzde, kendl mfltaleamız olarak, (tıbbl eczadan fazla kâr) tâbirini kullanmıjük. Eczacılar Cemiyeti bize fu cevabı veriyor Sıhhat Te İçtimal Muavenet Vekâletinden %20 ttzerinden dakik olarak hesablanmıa ve küsurau dahi yuvarlak beaaba irc« edihneden üatüne yazdınlmış bulunan müstahrarlar bugün eczane sabşınuı yegâne metaıdır. Yirmi »ene evvel konmus olan bu kâr haddinin o zamandanberi deiğşen hayat şrtiarına ayarlanmanuş olması düşünülürse bu iddianın da yersizliği anlaşılır. Bu vaziyet eczaneleri, masrafını karşılayamamak gibi büANKARA yük bir buhran içine düşürmüştür. 7.28 Açıhj ve program 7 30 Karma sabah mımği (Pl ) 7 45 Haber Hakikatin tahkiki her an ve bütün ler 8 00 Hafif müzik (Pl.) 8 30 vatandaşlar için mümkündür. Hattâ Zanırl ihtiyac maddelerl flat llstesi o kadar ki alış faturalannm de8.40 Şarküar (Pl.) 9.00 Müzik (Pl.) polardan perakende satıs fiatile ve 930 Çeşidü Türk müziği (Pl.) mecmudan bir kalemde %20 tenzil 10 00 Kapanıj. edümek suretile tanzim edilmekte* dir. Normalin çok altında olan bu 11.58 Açılif ve program 1Î.00 Hâlrcaı icab tıralarımızla bajbaja ..Pl.) 12 30 kâr haddinin normale Behiy» Aksoydan jarkıUr 13.00 Ha ederken vâkıanın efkân umumiyeberler 13.15 Öğle müziği (Pl.j ye tamamile ters bir şekiîde in'ikâs 13 30 Radyo salon orkestraıı 14.00 ettirilmesi. tetkik etmeden kaleme Fıkret Kuzino^lu. Zehra Küçük ve Ulviye Hekimciden »arkıiar 14 30 Be sarılmak yüzünden düşülmü? fahls raber rürküler 14.45 Saz eserleri bir hatadır. (Pl.) 15.00 Hafıanın kompozitdru (Pl.) 15 45 Hafif meıodıier (Pl.) 16.00 Kapanıj. 1700 Açıhf v« büyilk vlrtüozlar ( P l ) 17.35 Aksam müzigi ( P l ) l7** Dana müziji (,P1.) 18 00 Dan» melodllerl 18 20 Zlraat »aati 18 30 Radyo küme fa»ıl heyetl 1» 1» Operalardan orkettra parçalan ( P l ) 19.30 Sarkılaı; okuyan: Guıseren Güvemli 19.45 Haberler 2000 Saz eıerlerl; çalanlar: Hâdiye Ötugen ve arkadasları 20.15 Radyo Gazeıeji 20.30 Şarkılar; okuyan: Salih Dızer 20.45 Percy Faith orkestrası (Pl> 21 00 Sarkılar; okuyan: Sükran Özer 21.30 Şiir dünyamız: Behçet Kemal Çağîar 21.40 Şarkılar; okuyan: Sabite Tur 22.10 Plyano dünyajmda gezlnitler: Cemal Reşid Rey 22.30 Dans müztgi (Pl.) 22 « Müzik meraklıları için (Pl.) 23 15 Haberler 23.30 Kambiyo Borsa Program 23 35 Gece yarısı melodüeri (Pl.) 24 00 Kapinif. Bir eski hizmetçiden mektubu protesto • 16.58 Açıli} ve program 17.00 Oda mOriîi (Pl.) 17 45 Radyo akordeon orkestrası 18.00 Radyo ile injriü/ce 18.15 Incesaz 19.00 Haberler 19 15 Tarihten blr yaprak 19.20 Muzaffer hkardan earkılar 19.45 D!nl AhlâM musahabe 19.55 Taksim 20.00 Seçme melodller 20.15 Radyo Gazeteai 20J0 Erkekler toplultığundan »arkılar 21.00 Tarihimizden se«me fıkralar 21.15 Temsi! 22.15 Opera »everüer gaatl 22 35 K?ft sololar (Pl.) 2 2 45 Haberler 23 00 Buyük artlstler (Pl.) 23.30 Dan» müzigi ıPl.ı 24 00 Kapanıj. (Türkiye Eczane Sahibleri Cemiyeti idare h«yeti) CEVABIMIZ: Neşriyabmızm mesnedsil, tettetkiksiz olduğu hakkındaki iddia varıd değildir. Zira tıbbt ecza sanayiindeki kânn diğer »anayidekine kıyasla ölçülemez bir yükseklikte olduğu klâsik malumat meyanmdadır. Dünyanın her tarafında bu »ebeble tıbbt ecza tanayii umumî hizmetlerden bir çoklannı üzerine alır. Fennl araştırmalar için lâboratuvarlar kurar, üniversiteleri destekler. fen adamlan yetiştirir vesaire Türkiye Eczane sahibleri Cemiyetinin de, bu hakikatleri bir gazeteciler gibi tetkik etmiş bulunduğundan eminiz. Bu fazla kâr bizim memleketin çartlarında da gittikçe daha bariz belirdiSi nisbette ecza «anayinin bir kızım fazla kânnı memleketin haynna, bir kısmını da hall«rinden | 1 kâyetçi eczane »ahiblerine terketmeleri temenniye Bayandır. Yoksa. muharrimizin kulîandığl (übb? eczada fazla kâr) tabirl, ecneM ilftclar husuaunda da, yerli Uâclar hususunda da umumî efkâr» t e n aksettirilmiş bir keyfiye^ değildir. tMllliyet* gazetesinde Vlunay, tTakvlmden bir yaprak» »ütununda tAyaklar baş olursa...* başhkh bir yaz\ yazmif. Bu hikâyeli yazı; hlzmetçi adı altında çalışan işçi kadvnlanmtza oğır bir hakarettir. Bir iki istisnal vak'ayı umumileştirip bizlere hizmet edenlere çatması ne dereceye kadar doğrudur? Eskiden «paja» lar, cbey» ler bu kadar bol değildi! Şimdi her yapuan bina bir «aporHmant ve her apartımanda da istediğiniz kadar hanımefendi ve beyefendi var! Hani insanın: tAndolunun k\z\, kadını seferber olursa bu kadar hammefendi istihsaline gene de yetişmez* diyesi geliyor. Ulunayın söylediği tŞetaret* ablalar, cDuhter» boctlar, «TrandiU kalfalar; isimleri gibi kendileri de bu memlekete yabancı halcyıklardı. Istanbula gelip köşklere, yaluara kapılamrlardı. Bugün onlann yerinde Anadolunun öz çocukları; hani «e/endimir» dediğimiz köylünün kadınları yer ald\. Hep iktisadt zorluklardan ileri gelme ihtiyacın kurbam onlar. Namunlarile çahfirlar, zamanı gelinct de kocaya vartp ayrıhrlar. Şunun şuratında suç nerede? Anl gücüme giden eihet fu cümlelerdir: tBirat daha lleri gitseler, Beyefendi haftada üç deja da btnim koynuma girecek jartt da ortaya atüacak?»... tAyaklar baj olursa...• Bu tözü tersine çevirip hanımefendilerle uşaklar arasında telmih yaptlsa, beyefendilerin hoşuna gitmez. Yukanki cümleler de hizmetüe hayatlanm kazanımf veya kazanan vatandaşların hoşuna gitmiyor ve gitmez. Namuskâr hizmetimizt karji hürmet bekleriz. Hizmetçi iken evlenip evinin hanımt olan bir okuyucunuz Erenköy sanatoryomunun lâğımlan muntazammış Gazetenizin 6 gubat 955 trihll nüshasının Oku>ucularla Başbaşa sütununda «anatoryomun korkunç lâğım çukurlan bajhğı albnd» Tt bir fahrî mfifettiı imzasile bir yazı neşredilmiştir. Bu yanda Ort«çağ kayıdsızîık ve bilgisizlik r e korkunç koca koca lâğım çukurlarından bahsediliyor: Müessesemizde korkunç lâğım çukum yoktur. İstanbul Fen İşleri Mecralar Şubesi Müdürlüğünün Bir Türk adasma çekilen telgraf için 15 Iira motör ücreti istenmif Gazeteniztn müd»vimJ*Tİndentaı. Bilhassa «Okuyuculnrla ba#ba*a» sütununu müUlâa edip hayatımızdaki dikkate alınmıyan hufiulan daha iyi anlamak ftrsatını buldu» ğum İçin sizlere müteşekkirim. Amrna; gönü! arzu ederdl ki bu hususlarda sütunlanruzda derccdi len dileklere lakayd kahnmasm ve epsine lâyık olduğu değer ve~ rilenek mustarib ve mütazanr olan vatandaslaruı ıatırablan hiç olmaa sa birazcık dindirilsin. Işte, ben de maiyetimdeki bir şah sın mağduriyetine tercüman oluyorum. L Şubat 955 Salı gunfl Derlnc* po*tahan*sinden Marmara Ekinlik Adasına ehemmiyeti haia bir teigraf çekilmistir. Üç saat »onra per sonele aid mektublan almağı giden arkadaşa biraz önce çekilen telgrafm adaya gidebilmesi için aynca 15 Iira tediye edilmeM irabettiği, rira; bu adaya motörlerin 15 liraya gittiği bildirihnij Te arka dastan bu paranın tediyeslnin takansızlığı 6grenlllnce telgrmim lbtâl edileceği bildlrilmistir. Türkiye içersinde ve Turkly» dı şansınd» her türlü muhabere muvasalatım temin ve tekeffül eden muazzam blr P. T. T. te«ekkülünün bu hareketini nasıl vasıflandır malı ve bu durum karfMmda na yapmalı? Dr. ASİL MUKBİL ATAKAM Beyefendive. şef muavini Op^rator Dr Necati Bilger Beye. asistan Dr Pi'ihss Dr. N'jreddin, Dr. Anîranik, Dr. Mu ) zaffer, Dr. S#dad B^ylere. »erviı hem;1res1 Gül Nıhal hanıma, »onraz minnet ', ve şukranlarımın arzına sayın ga?etenlzin tava«ısi)tur.u en derin saygılarırnla rica ederlm. Dr. Hü«yln Hıfzı Özbakır * ** Çok kırmetH eşi.Ti. kardeşim. annemlz BULMAC I 11 1 ŞÜKRİYE UZKINAY'ın 11.2 955 gecetl anl gelen kalb krİTİni tedavl maluaifile gece yarısı yardünımıza koşan aayın Doktor KEMAL SARACOÖLU'na ve ıramızdan ebediyen aTTüısı dolayuile bizzat eenazeslne gelerek veya telgraf ve t*!efonl« acımıza lstlrak erten akraha d»>»t v« yakın'arımıza sonrjr ftikranlsrımızı arzederiz. Esi. Kardejl. Çorukları. 'Damadı Corinthiant, Sao Paulo liginde lider Millî futbolculara «aatleri j dağıtıldı Dikkat BU Sao Paulo 14 (SHA) Palmeiras Dünya kupasına iştirak eden tatakırnını yenen Brezilya futbol taktmlara, bu arada Türk millî takım kımı Corinthians Sao Paulo Hglerinde liderliğini muHafaza etmek elemanlanna hediye edilmek üzere Organizasyon komitesi tarafından tedir. gönderiîmiş bulunan »aatler, dün ACl BİR ÖLÜM akşam Beden Terbiyesi Bölge blDayı Hüseyin Paaa ahladından. mernasında Umum müdür Faik»Binal tarafından İstanbulda bulunan mil hum Ref.k Pa»*nın kızı Sadaret Meknıbl Kaieml hulefa»ından marhum Nec!f futbolculara tevzi edilmiştir. meddin Bayin efl. Venü» Lâstik fabAKŞAMDAN ITIBAREN 1 1 1 • 1 1 11 • 1 1! • I . ! İBİ 1 »i 1 1 1 1 SOIJJAN SAĞA: î •*• Tarih ilâvemize dair sualiere muharrimizin cevabları ı Dikkat Sİ H F U Türkce SİNEMASINDA Türkçe Dünya film sanayilnde birincl gelen Hind filmciliğinin sanat âbidesl Beden Terbiyesi Umum Müdürü Faik Binahn . tetkikleri rikatı Müdürtl Müfid Dayının annesi. VlUytt Jandırma Komutanı Albay Sun'l Tt Mtlnire Baiamirtn yengeleri. salthttl nlsvandan SEMİHA DAYI Hakkıa rahenıtine kavusmu$tur. Cenazeti 15 tubat »55 ıalı rinü Kadıköydekl evlnden ılmarak Beyazıd Camiind* Bgle namazmı müteakıb Kdimekapı Şehldllline defnedilecetrtir. Mevlâ rahmet eylly». • * * Avmpanın başlıca sinemalarmda aylarca gösterilerek bütün dünya film münekkidlerinin muazzam diye vasıflandırdiğı bir sinema hâdisesi. Blr müddettenberi şehrimizde bulunan Beden Terbiyesinin yeni Umum müdürü Faik Binal tetkiklerine ve görüşmelerine devam etmektedir. Umum mfldflr kendisile jSröşen bir arkadaşımıza, tetkiklerini müteakıb j'akmda Ankaraya döneceğini ve bu arada bir basru toplantisı yspmak fikrind» olmadjğını söylemiştir. NOT: Bu filme mahsus seanslar 2.30 5.30. Suare 9.15 te Cumartesi 11.30 da, Pazar 11 de. Toros Film Ankaralı "güreşçiler İstanbula geliyor Ankara (Telefonla) Beş ve altı mart tarihlerinde İstanbulda Isveçhlerle yapılacak olan milli güreş karşılaşması için Ankaralı RÜreşçilerden bir kısmı i!e antrenör Yaşar Dosu. Halid Balamir ve Cihad Uzkan yarın (bugün) trenle İstanbula gideceklerdir. Pendikt* kampa girecek olan Ankaralı güresçiler şunlardır: Hüseyin Akbaş, Mustafa Dağıstsnh, Seyfi Özel, Tevfik Yüce, Hasan Bazbey, Hayrullah Şahin, Meh med Yüce. Bekir Büke, Yılmaz Kahramanoğlu, Âdil Atan. Niz«meddin Gürbüz, Kemal Ay. Bunlardan başka Celâl Atigin hem sntrenör, ve hem de müsabık " l a n k kfmDa iştiraki tsl.TÜr etmiştir. f BU AKŞAM S A N sirl eması SAHNESINDE I KEHNETH SPENCER En sevilen film. hafif klâsik ve Zenti şarkılarmdan müteşekkil KONSER1 VE Yeni dekorlar Tablolar Skeçler Atraksiyon vo danslar ilâvesile Programında bi'nıiik değişikllk yapat rnuhteşem RIVIERA EKSPRES REVUSÜ DİKKAT Mr. S p e n c e r i n vaktinin müsaarl^sili&i ve revünün gordüğü büyük rağbet üzerine bu iki muazzam progranı a>Tıi haftaya tesadüf etmiştir. Müstesna bir G A L A GECESI Amerikan film ve plâk yıldızı (Sahibinin Sesi •* Odeon Elekirola Colombia) YALNIZ 8 GÜN DEVAM EDECEK o!an bu müsterek programın biletlerini 101 f»n ev\ek'en •gnaaM|BaBa| a d r n z l ıı ı . B B H H H H ^ ^ Bulgaristanın Spartak basketbol takımı Mısırda Sofya 14 (SHA) 1954 Bulgaristan basketbol şampiyonu Spartak takımı 5 karşıiaşma vapmak üzere Mısıra hareket etmiştir. İskenderiye, Kahire ve Port Sairide muhtelif tHnmlarla karşılaçacsk oian Bulgar basketbolculan 25 şubat tarihinde memieketlerine dönerek 19 martta Pariste Fransaya '.arşı yapacakları maç için hazırlan. caklardır. SİNEMA SEVENLERE MÜJDE 14 Şubat Pazartesiden itibaren Izmir 1 N C I Sinemasında (Garib Ömer). Oynıyanlar: YEDÎKÖYÜN ZEYNEBJ Demz TanyeliSaltuk KaplanglŞevki Artun Fukiye Fersnn Feji: Muharrem Gürses. Prodüksiyon, Kardeş Film. Beyoğlu IstiklM eaddesi 1D36 Bu muazzam aile dramı pek yakında . Istanbul. Bıırsa. Efkisehir, Atlas, Zonguldak: Yıldız ve Ankara Sinemalarmda gösterilecektir. Me;har KEMAN VirlutzO Telefon muhaberatuun fuçlöjHl mesnedleri |unlardır: *' \ yanında bizim kaTfiltftığunıı IOTMektuba mevzu teskfl eden ok1 Birbirtnin aynı miktardâ rey fIkl <* luk çok küçük kahr ya. Tlearet Mahkemeti Relsi merhum Ali kellme). 2 Kamere nazar etme (ik! sijen gazi. ismi mahfuzumuı olan Bence; verilecek en doğru cevap: Vehbi Beyin kızı, Şehremaneti Heyeti kellmel. S Üzerinde kirlillk lz:eri bir eczaneden, bir defaya mahsus J tstanbul BirL.ci Tlearet Llsesıtı 4 Fenniye Mudurü merhum Mühendi» ve bulunan köpek (İki kellmeı. 4 Ba? olmak üzere, litresi be» kuruştan • den Meh"ied Akava: J •GUÎeriı ajlanacak halimize.» ve temel olarak telâkki edilen hizrnet Mimar Salâhaddin Orun zevcesı, Mall Delfıdekl Apollon madebl İçin Bunun icpatı istenirse alâkadar v« otuz litrelik bir torbaya sadeee • yaptırılan ve bugün Sultanahmed +. Musavır Muçteb» Or Ue Meâiha firdenın (ıkl kelimeı. 5 Dünysnın uzun neİ f postahanesinhlrlerinden blri. jezi; kııdreti. 6 So yüz e!li kuruj alınmak suretile sa > meydanını «üslıyen yılanlı lürun • makamin Derince »rvgill ar.neleri, Ec>oğlu Belediye hast»ne«i Başhekimi Dr. Fethi Erden Ue nuna bir harf getirilirtce kalın ve iri tılmıştır. Yirmi üç buçuk lira da • Milâddan önce 479 harbinden ^ den durumun tahkiki rica olunur. Muall* Orun kayınvrilideleri. Belııce kereste bo'ırlr, bir defa daha tekrar aynca torba için mutad olan de X sonra dıkilmiştir. Esasen metln •• • Derinoe: Şen Şan Demlrhan, Naciye Pamirin hemşireleri. ediür.ce inssn etfr.e bayı:an meydana ^. deki taNıUtta bu husıis tamimen T Dr. Ali Mazhar Pamirin baldızı, Betül çıkar. 7 Japonyada bir ?etıir, sok?k pozito ahkonmuştur. Torba bir haf •*• kavıdlı ise de bir tertib hatasile J Kilyosun hayranı bir rat iade edilme İ 479, 497 ola'ak dizilmistJ. Sakaryanın buyukannesi, Dr. Saffeddin lırda tabanvayls dolajanın yarısı. 8 tadanberi eczanei e j Sakaryanın buyiık kayınvalidesi, Maü Eskiden kadınlarm kaşlarına sürdıik miçtir. ^. Okuyucumuzun Topkapı Sarayı T MOşavir Necib Erkipin kayınvalidesi, !eri. 4 Hazine daireslnde olduiunu yaz + (Boğaziçine kıymıyalım) başlık1 Bahis mevzuu oksijen tO • dıâı yılanlı sürunun bir ba$ı !lâ 4Dr. Galib Hakkı Üntümin yenge«l lı ve serbest hesab mütehassım CeJ l S 4 S « T pünün boş olarak kıymeti 120 li X vemizde de bildirdiğhniı gib! İs ^ A Z İ Z E OR lâl Nedimoğluna aid jrazıyı okuf radır. Manometresi 70 lira civarın • tanbul Arkeolojl Müzesindedir. Ve + dün Hakkın rahjnetine kavuşmustur duk. Kilyosun turistik bölge yapıdadır, hastaya verilen besli kau • bu müzenin 27 numaralı lalonun 4 Cenazesi bugün öğle namazı kihndıklacağı bu sırada İatinyeye kıyılmaUn »onra Şi«li Camiinden kaldirılarsk çuk torba 50 lira kıymetindedir. T da 18 envanter HS kataloe numa4 rasîîe teçhirdedir. luıa esef ediyor. Zincirlikuyuda A»r! mezarlıktaki makCeman 250 lira tutarında olan bu •»••••f»»» ••••••• bcre^ine d'fnedilecektir •••••••' Kilyos denen yer havasile, «uyu cihazı eczaneler her zaman işler Çelenk gönderilmemesl rica olunur. * bir halde bulundurmaya kanunen tavsiye ve tasdik ettiği şekilde fos ile, hele müstesna plâjı ile değil * * * mecburdur'.ar. İstanbul eczaneleri septikler yapılmıştır. Haricle hiç Istanbulun, hattâ dünyanın aayılı Bozcaada farab tıiccan nin vasati oksijen sarfiyatı hiç bir bir tema5i yoktur. Bunlarda tera bir yeridir. Binaenaleyh Kilyosun DİOYENİS ZVİNGOS suretle yılda bir defayı geçmez. küm eden kullanma »ulan vesair turistik bir yer olarak imar ve ihvefat ermijtir. Cenaze merasimi 16 tnı * bat 955 yarınki çar$amba giinü saat 1! ı Fakat buna mukabil sık sık kon maddeler hayatî bir muameleye yası hususunda verilen karar •• de Sitli Rum mezarlık klieesind* icra ! burası için yapılacak maddl r t trol edsrek dolu ve işler bir halde tâbi olur, tahallfll eder, »üzulür, olunacaktır. bulundurmakla muvazzaftırlar. T0 berrak IU halinde kapalı künkler manevl yardımlar mahallin* maaCenaz* Levazımatı ve Servis Iıleri •9 pün ne kadar «üu kapanırsa ka le harice, Belediye kanalizasyonu ruftur. Angelldit: Tel: 41852 İstanbul Belediyesi Bugün kıj olmanna mğmen Kflpansm gaz kaçırdığı herhalde pek na dahil olur. ŞEHİR TİİATIÎOLARI yosa müthij bir akın rardır, yazın iyi bilinen eczanelerde bu tüpün İ L  N (Erenköy »anatoryomu) Müesaesemi?in nuıhasıbliğinl yapmakhiç kullanılmadan defaatla doldune kadar kalabalık olacağı ise şim CEVABIÎ.ÎIZ: ta olan ve muh elıf vekâletnamelerle rulduğu ekseriyetle vâkidir. Lâstididen kestirilememektedir. Ziya\ekâletimi tevdi eylemis olduğum AbFahrî müfettişlmlz bize geçen retyiler oteller, lokantelar, gazinoALTI.SCl KAT ğin durmakla ne hale geldiğiin dulkadir Kemali Karaörsun 12 2 955 UYazan: A irea Gehri herkes bilir. Bu kaııçuk torba da sefer haritalar bile göndermışti. lar değil hattâ doğru dürüst oturarihinden itibaren mue«sesemizle her Tu'tü,esı: HALID riirlü alâkası kesilmis olup vekâletimbir kaç sene zarfında evsafmı kay iddiasında, ısrar edip daha tafsilât cak bir yer dahi buiamamaktadırlar. FAHRI OZANSOY der. dahi İstanbul İkinci Noterliginden bederek gaz kaçırmaya başlayınca verirse, biz de kontrol ettirmek Kahvelerini, çaylaruu otomobilleri Her çarşamba akşamı t^lebe gecesidir 14.2.955 tarihinde tanzim kılınan azilaîaıiesı aksarnları temsıl yoktur. atılır ve yenisi ahnır. Bir tek cüm fizere Belediyenin dikkatinl çeke içinde içmek rorundadrrlar. Bin*name ile azledilmis oldiıîu keyfiyetinm Teleton 42157 muhterem gazetenizle llânını rica edele ile ok^ijen sattşı eczaneye mcn riz, Esasen bu neşriyat üzerine deenaleyh bankalann, husurf t*#ebrlm. KOMEDİ K1SM1 faat temininden ziyade haik hlz regıııl makamlann bir kontrold» büt sahiblerinin bu eennet kadaı İrtanbul CaSaloSlu Nuruotmaniye Y E L P A ZE meti için tahmil edilmiş meslekl bulunmalannı bizzat Erenköy sa güıel yerle ügilenmeleri denlı mer eaddesi No. 9 da Yaran: CARLO GOLDONİ bir vazifedir. slmi gelmeden oteller r e garinolar Müteahhid Yüksek MUhendls natoryomu bile. eminiz kl, ister. Tukçesl: NAZIM DERSAN ^^^^^^^ Osman Yavuz ve plâj tesislerinin bir an evvel Meı perşemne «Kşam. taıen* gecesidiı yapılması elzemdir. Saiı akşamıan temsıı voktut MakcJm Tiyatromnda Cumarıesı ve çarşamöa »unlerl ISTANBtH OPKRKTİ Mahmudpaşada manifaturaa taat H'iO da Çocuk rivatrosu He? aksam saat 2ı de Huluai Metiner Dram ve ft.m.edıat oaaaı «ut.ıen TKArlK VftZf'NnKN rUKARTOAN AŞAGIYA: 1 Sovyet Rujyı hükumetinln baIindan cekilen dikutör. 2 Azasının miktarı fazla degU (!kl kellm»). I Bazı erkeklerin çenelerinin altında I jubat tarÜül nushamızda dok«allananlar (çogul). 4 Bof ve mana•ız şey, eski Türk kabilelerinden biri tor Hulusl Dosdoğru imzasile oknin ferdl. 5 Seyahat levazımından. sijen torbaîarından bahseden bir üzüm agacınm yaruı. » Çıft sayıda yaa çıkmıştı. Türkiye Eczane Sahasta (ıkl kelltneı. 7 Eski Yunani»Unın en meşhur talrinin aîtıda üçü. hibleri Cemiyeti, ecıaaların fazla Osmanlı hanedanının meî^püb olduîu kâr veya ihtikâr ianadlarau redkabllentn adı bu kelimeye «han» keli dediyor. Kendilerininkine kardeş mesinin İlâvesile meydana çıkar. 8 bir meslegin mensubundan vâki Uylruya daimak Istiyen kimsenln yapiddialan kabul etmiyar. Cevabın tıgı hareketi yapmamak. Oksijeni pahalı »atan eczacılann kân yok gibi imif î, nganinin tbrahlm Paja hakkın • •"• da farjça bir beylt aöylediji yahud T " ntıanzlannın bu bevtl Flgaıu na i *<'. mına tanzim «dlp (alrln ldamına • • {beb oMukları. »vvelc» d« bll T J dlr«flmlx fibi Solakzadadt. Ham I J merde yazılıdır. Aynca Fijaniden T ahseden jur mecmuaları da bu İ : Î tıunısu böylece kayd»d*rler. • * • î Son neşrlyattan aayılabllecek T •"•olan tbrahlm Alâeddin GSvtanın * ^ (Türk meshurları) Tt Murad . *. Urasın Türk Kdib T* Şalrleri X b •* isimli •serlerinda de bu far«ç« T* ^* beyit hakkında aynı malumat ve İ i rilmektedlr. I J Okuyucumunm »on derlr «dlb • lerimlztfen blrnln •»•Tinde fördüSü T malumatı «ıkl ve yeni kaynaklsi rımıı teyid etmemektedir. İ 2 Pl AİKlil s ITİA N Al C\ IİMİ A I«|D A Nl İİYİAİ z üia R A! BİAİNİ A İRİA K M| EİKİİİ K !«!D 0 Al LlllZl İF A S LlEIHİflM!» M B JJ RjAİül İ IZİA H m NİK0= DİKEOS Opereı 3 perde Çarçamba. cumartesl. p.i zar saat 15 te matin. Çirşnmha matınesı ha!k cumaresi matinesi tale b»ve ten7ilatl>dtr Petjfnıde çcreleri talcbeye tenzılStlıdır Ps7artefi s#celeri de temsıl var. saıt 15 30riamatıne reieton 4 4 S UU » K.MINOND rhMSII.IKRI Cağalo^lu Oğrencı L.ıkalmd» ıEskı Halkevn En seckin yazarlarm en scgne yazıltrile bugiin gkfa DIN TARIHI DÜNYASI YerU filmrilirjimizde en başnnh eser BeJava su sarfedenler! İsim ve adresi bizde mahfux blr talebe yazıyor: Taksim Yenimahalle halk otobüı ieri, Taşkışlanın «ağındaki Güney park gazinosumın önünden g«çerek Mithadpaşa gtadyomuna inen caddenin başında bedava park yapmak tadırlar. Bunlann park yaparak biz talebelerin yolunu kestikleri yetmiyormuş gibi otubüslerin müs tshdıemleri Sular îdaresine aid, ora da bulunan vanayı sçarak günde asgarî 23 metneküp «uyu otobüs lerini temizlemek İçin kuUanmakta dırlar. Acaba bunu yapanlaj Ira •elâhfyctl klmden tlıyorl»aTt KURTLAR KUZULAR Yazan: A, N. OSTROVSKI Türkçesi: ÂSUDE ZtYBEKOĞLU rem=ü gıınleri: Perşemoe, cuma. cumarte=ı, pazar. Pazar gunlerı saat 15.30 da matine. Cuma akşamı talebe gecesi'lır. Gişeler hergun saat 12 de açılir. Basan ve ya.vao Cumhnrıvet M.ıiüj.ıcılık ve GTzetec.lık Turk Anonmı ŞırReO Cagalnâlu H B ^ I ' H «*»« No İU 41 Sahlhlerl \<\/ BKKAKI Komedı 5 uerae KRALÎCENİN FEDAİSİ AVA GARDNF.R ROBEîîT TAYIOR Rcsitali C. KYDONİATtS PROCıRAMOA Kl cVK KARDEŞ KURŞUNU Ayhan Işık Turan Seyfioğlu Yarından itibaren YENİ MELE başladı. 15 ŞUBAT \tl.l\aal!l.ısfr ikinci haftasına L U K S SINEMASlNDfl SıltUtr Sı««d» Saıılsaktadır Atan: Oeoree Axeırod evıren L^vla Brduıan iahnevf mıvan Muhatr Brtııtral ^kçam h ,ı tam 21 de 'arşanıtjarttn basks ner \~T"T~\ T Juma (taieiıeı Poztr VI I \ I aıatıne Srtdi tam \'ı at l eletnn 4027i 1SJ0 da matina Cuma akşamı talebe »ecesidlr İNCİ ve ALKAZAR Sinemalarmda KEMAL F1LM NÂ/1MK NAIH ve ÇOl'LKIAKl îfazı ısıerını tı ler. loare eicn Mes'uJ Muduı (Mfeut berjun taat U de aoilır. CEVAD t'EHMİ BAŞKUT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog