Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

15 Şubat 1 9 5 1 x O Moskova Pekin mihveri! J A H B Yeni Suriye Fransada esrar Yunaıt Dış Bakam istifa edecek mi? Stefanopulos ile Başbakan ve Savunma Bakam arasında ihtilâf çıktı! hükumetinin siyaseti kaçakçılığı yapan sabık poîis şeH 20 yıl müddetl* kaçakçıkria miicadele etmiş elan polis şefi Metra güçükle efe geçirildi Paris 14 (a.a.) Fransanın baş Istanbul Hiltonunıın fiatları tesbit edildi Mayısta işletmeye en mükemmel ve odalann gündeligi ikişer odalı daireler açılacak olan, dünyamn bu modern otelinde en ucuz 2535, diğer odalar 35*50, 60110, lük* daireler 350 Hra * Kücük bir hâdise,. küçük bir Cumartesi güııkü gazetelerde şu haberi okuriuk: «İstiklâl caddesınde gıyım eşy=.si satan bır maîazanm mevsjm sonu satış dolayısile hazırlattığı "e bınasının cephesine astırdığı «Umum; hayat pahalılısına rağmen fvkalâdç ucuzluk» ibareli büyuk Dir aita. Bevoğlu Kavm?kamlı;:nın enırıle zabıta tarafından kaldırtılmştır.» Üç gündür yalanlanrmdn : ı n a ve bir kaç gazetede birden nktı^ına ve hâdise herkesin gozıi onünde ceıeyan ettiğine göre zannetmem ki asılsız olsun, Simdi bu küçük vakanın hikâjesine girelim.. Anadoltıda çocuğu yaşamıyan aileler, yeni doğan çocuk'arına çok yaşasın diyel Yaşar adını takarlar. Yaşar mı?.. Yaşanîaz mı? orası belli değil. Bizde çocuk i^imlcrine bîkarak taıihin mpşhur simalarını anlıyabilirsiniz: İttihadcılarm parlak devirlerinde doğan cocukların isimlerf ya Enverdir. ya Nivazi.'. ^'fl Caviddir, ya Cahid.. Babalar yavrularınm onlar gibi olmasını isterler.. Zeki. Âkil. Arif. Halim, Kâmil gibi adlar hep sahiblerinin o karakterde olması temennisinden ileri peür. Babam merhum benim Burhaneddin adımı zamanınm pek meşhur nlemasmdan (Belh'li Burhanüddin) admdaki filojofa bakarak koymıış: ama mahallemizde bir d« kömürcü vardı. Onun da adı Burhaneddindi. Aynı isimde bir de şeh» rade vardı. Ben ne ona benzedim, ne bıına.. Sultan Hamid devrinde Mnrad adını kimse ağzına alamazdı. Mlr'at denirdi. Reşad yerine Nisat denildiği gibi. Eski bir Fransız gaaetesinin su ilâninı hatırlatırım: talin ile komünist Çin lideri Mao Tse Tsung 14 şubat 1950 de Moskovada karşılıklı mudafaa ve dostluk andlaşmasını akdetmişlerdi. Bir Atina 14 (T.H.A.) Siyast çev kaydetmiçtir. dünya haıbi patlnk verdiği takdiıde relerden belirtıldiğine eöre. halen Papagos sözlerine Hevamla. Se> bırbirleıine askeri yardım yapacak Pariste bulunan Dış İşleri Vekili çim Kanununun Aeğişmesinin ba lar'nı da ılân etmişlerdi. his konusıı olmadığînı. komüistler Stefanopulos istifa edeceklir. Diın. bu andlaşmanın beşinci yıl. Aynı çevrelere göre, Dış İşleri le girişilen mücadelej'e devam edi dönumıı münasebetile Moskovada Vekili ile" Başveki! ve Savunrna leceğine ışaret etmiş ve siyasi ha ve Pekin'de bınuk törenler yapılyattan ^çekileceğine dair çıkan ha mış. S<ıv\et propagandası bu mev Vekili arasında son zamanlarda dış berleri tekzib ederek. hükumetüı siyaset mevznu üzerinde vuku btızu üzerinde bir hayli durmuş \e başında bulunduğu müddetçe dik durmaktadır. Komünist r t| olar, lan ıhtilâflar, Stefanopıılos'un çe tatörlüğiinün bahis konusu olamıkilece*inp dair emare olarak sav~tW milyonluk bir nüfusu temsil yacağını söylemiştir. eden iki dcvlctin > işbirliğini. ara j'ilmaktaHır. Mezkur beyanat muhtelif çpvredaki kar.içşlik bağlarını bir hayli Papa»os çekilmiyor lerde ivi intıba bırakmamış ve bilanlatmıslardır Atina 14 fT.H.A.) Başve'.i! hassa Seçim Kanununun tâdilât Foımoza ihtilâfının ga\et gergin hosnudsuzluk bir safhasına rastlayan bu > ıldonıi Papa;:os, Katimeıini gazetesine v«=r hakkınHaki sozler Mezkur bcvanattan nıunden ıstifade edilmek islediği diğj heyanatta, iç politika mevzıı yararmıştır. ve bunun Batıya, bilhassa Biılesjik unda izahlarda bulunmuş ve hü sonra ıktidaıla muhalcfct arasında • Amerıkaya karşı gösteri haline ge knmetinin gelecek seçim devresin gerginliğin artması beklenmektetirildiği görulmüyor dcğil. Geçen de de iktidardan ayrılmıyacağ'nı dir. senelerin 14 şııbatında Rus Çin ıımuıııınıınıınıııiHiıınnmııılılHiıııııııııııııııını andlaşması bu şekilde kutlanmamış. hatırlanmamıstı. Diğer taraftan, Moskovada vukua gelen iktidar dcğişikliklerinin Mos kova Pekin mihveri üzerinde ne Bonn 14 (AP.) Federal EknMunıch, 14 (A.P.) Mateus gibi tesirler husule getirdiği suali bir nomi Bakanhğı temsilcisi Dr. Kurt de mııhimdir. Unutulmamalıdır ki Wagner adlı 46 yaşlarındaki geçen senenin kasım ayında Krut posta memuru. dün jtece burad» 4 Daniel. Türkiye ile Batı Almanya çcf'in başkanlığında bir Sovyet çocııâunu uyuttuktan sonra işgal arasında akdedilen yeni ticaret he^oti Fekine gitmiş vc komünist ettikleri küçük apatıman dairesin andlaşmasını imz?lamak üzere çarÇin idarecılerine mi'him tavizlerde de havagazini acık bırakmıs ve şamba günü uçakla Ankaraya gibulunmuştu. Bu heyete şimdiki höylece kendisile birlikte çocukla decektir. Geçen yılın 21' arphğında AnkaBas'ıakan Mareşal Bulginin de da rını da ölüme sürükleraiştir. Adam. hildi Bu Sovyet he\eti. 1951 tcn. ! 195? de karısından boş=nmıstı. O rsda' parsfe edüen andlasma geberi Sovjet askerî kontrolu altında taıihten beri âsahının bozıılduğu reğince Bonn hükumpti, Almart bulunan mühim Çin deniz iissii anlasılmaktadır. Yazıp bıraktığı bir firmalarının Türkivpve vpra^aklan Port Arlhur'dan 1955 mayıs ayına pu=ularia: «Havat artık bence ma kredili ihracatın tediyesini garanti etmektedir. kadar çekiimeyi taahhııd etmiş ve nasız» demiştir. l malî mevzularda da Pekin idaıeciRessam Picasso'nun İkinci Türk Tüberküloz lerini nisbeten tatmin edici tavizkansı öldü kongresi açıldı lerde bulunmıışlaıdı. Almanyada 4 çocuğunu öldüren baba TiirkAiman ficaref anlasması New York. 14 (a*.) İstat'stik Prof. Ihsan Şükfü Aksel bürosundan bildirildiğine göre, Bu dcğişiklik, Kıcmlin'de bazı * Napolide New York şehrinde geçen yıl içinçekişmelere ve ihtilâflara yol açde 1621 yas arsısınd?ki çocuklar Napoli. CHuusî) İ'=tanbul Tıb mış mıdır? Bunu kestirmek muhak tarafından islenen suçlar, yüzde Fakültcsi Dpkanı Prcfesor İhsan kak ki imkâıı«ızdır Fakat unurul52,7 artmıştır. Sükrü Aksel. Napoh Universitesimamalıdır ki Stalin ile Troçki nra16 yaşından asağı çocuklar ara nin davetli=i olarak buraya gelmişsmda patlak veren şiddetli miieatir. Üniversite Rektdru tarafından delede Çinde takib olunan siyaset sında bu aı tış nisbeti yüzde 15 tir. Ppsmî rakaml=ra göre. 16 ysşın kabul edilen Pıof Aksel, Nappli mühim bir rol oynamıştır. Stalin. geçen ve Rorrka Üniversitelerıııde bııer Çinde komiinizmin yayılmasını sağ dan yukarı 11 580 çocuk, konferans verecektir. lamak maksadile Çan Kay Şek'e \nl içinde muhtelif suçlar işlemıs. hunlardan 7.916 sı tevkif edilmışyardım ermiş, ona bpl bağlamıştı. Iknci Cihan Harbinin Fakat sonradan vukua gelen an] tir. bittiğinden baberi değisiklik Moskovanm bu yoldaki D.H.Y. tarafından plânlan tamamilc hozmııştu. Troçolmıyan Japonlar var! ki bu hezimetten Stalin'i mesul tut İngütereye ısmarlanan Manila. 14 (A.P.) Ordu mami'.şrur. kamlarından bildirildiğine gore, uçaklar Bugün de, Pekin idarecilerinin Manila körfezi açıklarındaki LuAnkava. 1* <sn.) Devlet.H? bang pdasında,. İkinci Dunya harkomünist olduklannı dünyaya ilân etmelerine rağmen. .Moskovada ay vayolları tarahndan Ingiltereye ıs binin bittijinden haberi olmıyan tn hâdisenin tekemır etmesi ihri ma'lanmış olan Heron tipi yjlcıı bir Japon askeri. bir Filipinliye amalinden doğan hir endisenin me<:'' ucsklarından İkisi'l6 şub^tta yola teş ermiş ve öldürmüştür. cudheti inkâr edilemez. Sovyet :)kmış olacaktır. Bu küçük adada hâlâ üç veya Geri kalan diğer bes ucak is« suRıi'va kadar hihük ve ondan iki dört Japon müstahkem mevkiinin dpfa daha kalabahk olan komünist bat>ayı sonuna' kadar Türkiytye bulunduğu zannedilmektedir. ACiııin «eykliktcn <.müttefikliğe> geç şelecektir. danın kesif, ormanlarla kaplı olDö'"t motörlü olan bu uçaklar 15 ması bunlsra gizlenmek imkânım me«ı Kremlin tarafından, Rusyanın mcnfaaMerine uygun bir şekilde kisiliktir. vermektedir. Japon askerleri yiyeDevlet Havayollannd^n verilen cek bulabilmek için zaman zaman süriıkienmesi işini de güçleştiremplumat? ?öre, uçaklar tecrübe u ormandan çıkmaktadırlar. Bu sefer cektir cusları yapılır yapılmaz vp muh de yiyeeek aramağa çjkan bir JaÖmer Sami ÇOSAR temelen mart ayı içincf? servise gi pon ?skeri. mantar töplamskta orecekleıdır. Isn Filipinliyi öldiirmüşKir. 14 şubat 1950 tarihli andlaşmada Rusya, Port Arthur'deki deniz üssiinü Japonya ile barış andiaşnıası aktedildikten sonra terkedeceğini kaydetmiş fakat şö;>le bir kayıd konulmaMna da razı olmu<;tu: "Fakat Port Arthur 1952 den öleje Rus kontrolunda kalmıyarak, Kotnünist Çine devrcdilecektir!» 1952 yılında Moskovaya gelen Komünist Çin idarecileri bu vaadin yerine gctirilmesini Malenkoftan temin edrmeden geri dönmiişlerdi! Ancak 1954 yılında KrııtcevBulganin he\etinin Pckindeki temasları sonunda nihayet bu deniz tissünün Komünist Çine devri tJSvih olıınmıı<.tu. Krutçef Bulganin heyetinin var dığı neticeler. Pekin hükumetinin, komünist devletlcr arasında Rusya ile avnı seviyeye doğnı yaklaşmakta olduğu kanaatini de uyandırinıştı! 14 sııbat 1950 Rus . Çin andlaşma Binın da leyid ettiği gibi. Port Arthur limanı. Japonya ile barış muahcdesi akdedildikten sonra Ruslar tarafından komünist Çine devredilecekri. 1954 te Pekinde vanlan tâli andlasma bn hususu nazan itibara almaktan vazgeçmiştir. Ankara. 14 (a.a.) İkinci Türk Tüberküloz kongresi bu sabh saat 10 da DilTarih ve Co?rafva Fakültesinde Sıhhat ve İctimaî Muivenet Vekili Dr. Behçet Uzun bir nııtku ile açılmıstır. Memleketin muhtelif yerlerinden konereye katılmış bulunan üç yüze yakın delegeyi temsilen bir heyet saat 9.00 da Anıtkabre giderek Atatürkün manevî hu7urund = savgı duruşunda bulunmuş ve kab re' bir çelenk kovmıı=tıır. < Konerenin acıl'sınrl?. Ke =icumhur vekili. Büvük Millet Mpclisi Rei=i Refik ' Koraltan. Vekiller. Mussolini'nin eski karısı mebvslar. fakültpler dekanları, pro fesörlpr ve Sthhat vp İctimaî Muaemlâkini »atıyor venet Vekâleti ileri gelenleri hazır Koma. 14 (T.H.A.) Sabık Dik bulunmuslardır. tatörün :lk karısı Rachele Mussolıni. kocasından kalan mira« için 6 yaşında bir kız vergi ystırabilmek üzere evini tecavüze uğradı satrrak mecburiyetinde kalmıstır. Bu haberi veren II Tempo gazeAntalya. 14 (Telefonla) Finitesi. Mussolini'nin karısına 20 mil kenin İnrirağacı köyünde fi vasınyon liret (10 milyon T.L.) miras da Ayşe Kokucuyıı kandı arak tabıraktığını yazmaktadır. sallütta bulunan İsmaıl Karakösp jandarmalar tfrafından yakalanNew York'ta suçlu çocuklar mıstır. İsmail. halkın elınde linç c edilmeVt n güçliikle kıırtarıîmıstır artıyor Cannes, Fıansa, 14 (A.P.) Pablo Picasso'nun karısı Olga Kokhlova, dün burada ölmüşrür. 65 yaşındaydı ve üç senedenberi de fclcliydi. Olga Kokhlova ve ressam 20 senedenHeri ayrı yaşamaktaydılör. Olga, bir zamanlar Serge Disghilev'in bale trupunun en gözde yıldızlarından biriydi ve o sıralarda reîsam Picasso ile tanışmıştı ve 1911 senepinde cie evlenmişlprdı. Pic«so'nun Olgadan Paul adında bir r.plu vardır ve halen kendi?ine kâtıbük etmektedir. Diinyada Yahudi nüfusu New York, 14 (A.P.) Amerikan Yahudi cemiyeti komitesi tarafından yayınlanan almanakta, dünya Yahudi nüfusu 11.867.000 olarak gösterilmiştir. Dünyanm toDyekun tahminl nöfusu 2 milyar 500 nvljondur. Almanakta neşredüen istatis+ıklere göre. B. Ameıikaria 5 milyon, Eusvada 2 milvon. İsraelde 1 milyon 488.470, İngiltere^e 450.000 ve Fransada 300.000 Yahudi vardır. Almrnyada bir zamanlar 600000 i bulan Yahudi sayısı şımdi 23.000 den ibaretür. İsrael Konsoloslugu 15 Sııbat 1955 taribinrİGn itibaren Tstanbuldaki Israel Konsolosluğunun teleion numaraları aşağıdaki şekilde | değiştırılmiştir: İLÂN 82328 82327 ft'j vj} TUTUM BANKAS? Umum Müdürlük ve Galata Şubesi Santral telefon numarası NıŞ&NTAŞINDft APARTMAN DAiRESi Dolgun Para Ikrarniyeleri 13 ŞUBAT 1955 tarîhînden itibaren ret bulan' Louis Metra'nın emekliye îstanbul Hilton'unun mayıs »on viz temin edılir edılmez şehrimize Şam 14 (a.a. T.H.A.) Yeni aynldığındanberi afyon kaçakçılığı larında işletmeye açılacağını »öy getırileceğini, bunlann dıkım zaSuriye Başvekili Sabri Assali, bu yaptığı tesbit edilerek tevkif edil lemiştir. manı olan ilkbahara kaciar yetiştigün basına verdiği beyanatta Su miştir. Halen şehrimizde bulunan Mr. rileceğini ve açılış merasıminde baş riye siyasetinin Arab kollektif güFransa milll emniyet memurlan Carpenter'in bize verdiği maluma ta Başkan Eisenhower'in muavini venlik paktına istinad edeceeini bil nın giriştigi uzun bir tahkıkat so ta göre, Istanbul Hiltonunun por Nixon olmak üzere, bir çok tanındirmiş ve demiştir ki: nunda, bir kaç aydanberi başlıca j s e l e n ve cam eşyalan, dün Istan mış şahsiyetlerin hazır bulunma« Suriye hükumetinin dış si kaçakçıhk merkezlerini gözetle bul limanma gelmiştır. Ankara Tek lannın kuvvetle muhtemel olduğu yaseti hususile Suriyenin ve umum! mekte olan eski müfettişin bazı ka nik Oğretim okulunda yapılan kol nu ifade etmiştir. Diğer taraftan kendisile görüştüolarak da Arab devletlerinin men çakçılarla temasta olduğu anlaşıl | tuk ve sandalyeler, şehrimize gefaatlerini nazan dikkate almakta mıştır. Bunun üzerine film ve fo tirtilerek Utif edilmiştir. Yatak ve ğümüz Istanbul Hiltonunun inşaat dır.' Hükumetimiz Arab meselele tograf makineleri ile mücehhez po oda takımlan yolda, gümüş eşyalan müdürü yüksek mühendıs Hakkl rini bir bütün telâkki etnvektedir.» lisler faaliyete geçmiş ve emekli da sevkedilmeğe hazır vaziyette Angüç, bina ve müştemılâtının bu beklemekedir. Geriye kalan mefru ay sonunda tamamlanacağını söyleYeni hükumetin TürkIrak pak müfettışın poli» tarafından er, tına karşı takib edeceği siyaset kat'î tanınan uyıışturucu madde kaçak şat da, en geç 7 gün içinde gelmiş miştir. Ayrıca en üstten aşağıya doğru. peyderpey teslım edilen bir şekilde bilinmemekle beraber, çılan ve bunlann kullananlarla be olacaktır. Bu arada Mr. Carpenter, Istan katlarm halıları döşenmektedir. pakta'katılmağa taraftar olmadığı raber kolunun altında bir paketle Hakkı Arıgüç. sözlenne şu şesiyasî çevrelprce belirtilm.°ktedir. dolaştığını makinelsre bağh teleob bul Hiltonunun fiatlanmn tesbit ekilde devam etmiştir: Fadıl Cemalinin temaslan jektiflere tesbit edilmiş ve bu dildiğini de açıklıyarak junlan söy t 1952 senesinın ilk ayında inKahire konfcransında Irakı tem tarzda yüzlerc* yesika elde edil lemiştir: « Oda ve dairelerin fiatlanmn şasına başlanan I^tanbul Hiltonusil eden eski Başvekil Fadıl Cemali miştir. nun, 1954 senesinin 8 ocağında tesLübnandan buraya gelmiş ve temas Bundan »onra Loui» Metra'yı suç tesbitinde, Boğaza nazır olup ol lim edilmesi icab ediyordu. Ancak. larına başlamıştır. Fadıl Cemali, yp üstü yakalama faaliyetlerine giri mamak. kat. eb'ad ve mefruşat zuhur eden bazı mücbir sebebler ni Suriye hükumetine. Türk Irak şilmiş, fakat bu safhada bir cok unsurları gözönüne ahnrruştır En ucuz odalar 25 ile 35 lira a dolayısile, mukavelede yapılan tapaktı hakkında izahat vermek üze güçlüklerle karşılaşılmıştır. Çünkü rasmdadır. Fakat bunlann miktan dilât üzerine, teslim tarihi bir sene re buraya gelmiştir. eski müfettiş' artık kaçakçılar şe pek azdır. Diğer odalann fiatları ileriye alındı. Mücbir sebeblerın Sıvasi çevreler, bu müzakereleri bekesine dahil olduğu içm takibat 35 ile 50 hra arasında değişmekr basında. Ingiltereye sipariş edilen buyük bir dikkatle takib etmekte güçleşmiştir. dir. îkişer odalık daireler ise, 60 275 banyonun ancak 31 tanesinin dirler. cumartesi günü ile 110 lira arasında oynamaktadır. elimize sağlam gecmesi gelmekteNihayet Kahiredeki Suriye Büyük Elçlsl Fransız polis memurları, âdetleri Oda veya dairelerde ikamet edecek dir. nin, Türk Irak anlasması karşı j hilâfına. bir Amerikan otomobiline ler bir kişiden fazla ise, ikinci şaFakat görülüyor ki, 8 ocak 1955 sında Mısınn vaziveti v« son za binerek Louis Metra'nın otomobi kıs için 10 liralık bir fiat farkı a geçtiği halde bina ve müştemilâtı manlarda gerginleşmiş olan Suriye line yanaşmışlardır. Metra, eski bir Imacaktır. hâlâ teslim edilmemiştir MüteahMısır münasebetleri hakkında rapor polis olarak Fransız pohsinin hiç Aynca 2 tane de lüks dairemiz hidler ile yaptığımız mukavele muvermek üzere yakmda buraya gel nir zaman bır Amerikan arabası vardır ki. onlar da 350 şer hradır.» cibince, geciken her gün için, Julius mesi beklenmektedir. kullanmıyacağım bildiğınden hiç Mr. Carpenter, dünden itibaren Berger ve Dyckerhoff and WidLiihnan Dıs İşleri Vekili istifa şüpheye düşmeksizin elinde bir yer ayırtmak için yapılan müraca mann şirketinden 5000 er lira tazedeceğini söylüyor paketle kendi arabasından çıkmış atleri kabule başladıklannı aynca minat taleb edeceğiz.> Aynca, sarfedılen 15 milyonun Beyrut 14 (T.H A.) Hükumet tır. Diğer arabadakiler de süratle söylemiştir. Öte yandan, Istanbul çevrelerinden açıklandığına göre. inerek etrafını almışlar ve pakette Hiltonundan muhtelif memleketler yüzde 40 ınm tesisat n | ^raflarına Dış İşleri Vekili Alfred Hakkaş. hü 1 kilo ham afyon bulunduğunu de bulunan ve 8 i inşa halinde olan hasredildiği zikredilmekte ve bu kumetle arasında çıkan son bir ih tesbit etmişlerdir. Metra bir buçuk 37 Hilton oteli için yer kapatmak münasebetle Istanbul Hiltonunun dünyanın en mükemmel ve modern tilâf yüzünden istifa edeceğini ileri milyon frank değerindeki paketi mümkün olacaktır. «300 franga bir cenaîe kaldınlırSon'olarak Mr. Carpenter. îstan otel olacağına isaret edilmektedir. ken, bu hayat pahalılığını çekmaMarki de Ballero'ya götürmekte pürmüştür. Kayhan SAGLAMER nin ne manajı var?* olduğunu söylemiştir. Tevkif edil bul Hiltonunun bahçesi için Italya, Masser, «B?',f!'lar, bi/im icin miş olan Marki de Metra'nın daima komiınistler kadar tehlikelidir» kendisine uyuşturucu madde temin üyor Bizhnkller kelimeden korkmnjettijnni söylemiştir. lar olacak; ama ganmam ki BeyoğKahire. 14 (TH.A.) Kahire lu kavmakamı bu isi kendi basına Hâdisenin bu kadarla kalmıyarak adyosu bu geceki neşriyatmda. yapsm? Çünkü kaymakam ve beleMısır Başvekili Abdül Nasser'in genifleyeceği ve daha baska kimdiye Tazifeleri arasında ilânların Londra 14 (A.P.) Bir polisin Tahranda çıkan «İttılâat" gazetesine selerirı ds tevkif edıleceği sanıhsansür edilmesi yokrur. (Boyle bir yor. verdiği beyanah yavmıstır. evine giren meçhul hırsız sadece vazife kimsenin kanunî vazifc~îrl Albay Nasser. bu bcyanatmda ez57 yaşında olan Louis Metra, 20 memurun üniforma pantalonunu arasında yokrur ya!). İdareten yacümle şunları söylemiştir: «Kana yıl müddetle afy.on kaçakçıları ile çalmağa muvaffak olmuştur. atimce komünistler'kadar Batıiılar müoadele etmiş ve pek çok şebeke Evvelki geceyansı Kadıköyde ye pılmıs. da bizim için aynı t c hlikeyi teşkil mevdana çıkarıp tevkifler yapmış ni bir tecavüz hâdisesi daha cereBunn yapmak hakiı mı, haksız Üniversitede şubat dönemi etmektediıler.'» yan etmiştir. Modada Moda çadde mı? araştırmıyorum. Çıiııtu bunu olduğu için bu hâdise faz.lasile ilgi kayıdları bu akşam kapanıyor sinde 51 numarah evde oturan Kâ araştırmak bizi daha vahim meseuvandırmıştır. Metra, 1948 d» emek Istanbul Universıtesi subat donemı liye ayrılmıstı ve o tarihtpnberi bir ogrencı kayıdları, bu akşam nihayete zım isminde bir şahsın 19 yaşındaki leleri kurralamağa sevkeder. Onun v evlâdlığı Fethiye Sungur, evvelki için bıraktık onu (7a*en bunu a banka hesabına hususî polis ola erecek'ir. panlann da. harekeH rahpica mü2ece saat 23 te evden çıkmış ve rak vazif d Ünıversite mvıhtelif fakultelerine. dün dafaa edebilereklerini ummam). akşama kaaar 165 i ecnebi. 103 ü ljse. Hâle sineması önüne gelmiştir. Bu* Yalnız su var: Konservatuarı için yeni bina olgunlut\ından takıntılı olmak uzere rada Fethiyeyi gören Rifat Aydoğ915 oerçncl kaydolmuşlur. aranıyor du, Metin Bozkuıtlu, Ömer Hemşin, İsmini değisrirmeHe. rıattâ cHvHaber aldığımıza gore, Istanbul Mııracaalleıın fakul'.t ve branşlara Osman Parlak ve Erol Onkale isım letmemekle hâdisenin m»hiyeti deKon«crvatuar Mudıırü Seref Antıkacl. dağılısı joyledir. Tıb Fakultesin* 263 ğişmez. Hayat pahalılıfı vaılr. Valı Gokaya yapıısı hıısusi bır ziya (107 pcnebı. 38 ı takıntılıl. Hukuk Fa lerinde Heş genc, kızı Hüseyın TeHükumet Tekel mamullerine. nakLondra 14 f A P.) Buradaki rette. buîimkü Konseıvatuar bınasının kultesıne 66 (!) i takıntılı). Iktisad melin idaresindeki 12390 plâkah iyeye, maaşlara 7am yrnııtıı^ır. her v bakımdan ıhtıyacı karşılanvadığını Fakultesıne 84 138 ı takıntılı), Dii Ta taksiye atmışlar ve Acıbademde K.ıTürk elciliime merbııt ti"»ret he bllriırm:ştir. Ithal malları. uıcnüt m'">m"si. ^•ibabet 198 143 u ecnebi). Eczacı Oku ruceşme civarına götürmüşlerdir. .etinin sekreteri Mvısta'a Kemnl Valı, dıın Beledi} e Reis muavini luna 113 (9 u ecnebi), Orman Fakulyecek ve giyerek m?ddp|eri.. herKuruçesmede Fethiyeye tecavüzYılmaza taarruz ^tmekten sanık Kemal Mutluay, rıvasetindeki heyete tesıne 4. Kımya Muhendise S2 (3 ecsey pahaiıdır. Bunu kaynnkanı Ha abık bir İngiliz komando askeri oirektif vcrnnş ve bu hpvet Konserva nebi, 5 takıntılı), Fen Lısansa 42 ( 3 de bulunan gencler. geceyarısından bîlir, ilânı indiren polis de.. indirîııara piderpk incelemelerde bulunmus u ecneBİ. 3 ı takıntılı), Edebiyat Fakul sonra onu Osman Parlağın evine göıııgün 2 ay hapis cezasına mahkum tur Incelemelpr sonunda Konservatuar i ten makam da.. (Şehir MPCI'SÎ Datesıne 63 (6 sı takıntılı ogrencı). türerek tecavÜ7İerine devam etmiş imî komisyonu yevmiyelenni 15 edilmiştir. bınansının elverişli olmadığı *esbit edilÜnıversite Yonetim Kurulunun tesbit liradan 30 liraya. hayat uruz oldu39 vaşınrlaki David Robprt1:. bu mis ve yeni bina aramak için faaKyete ettiği kontenjana gore: Tıb Fakultesme lerdir. gp^'imwtır Dün sabah zabıtaya akseden hâ ğu için mi çıkartmak isth nr?) İsaünkü duni'mada evvelâ Yılmazm 91. Dıs Tababe'e 3S. Eczacı Okuluna ^endısine vurduğınu ileri sürmüs Atatiirk Bulvarındaki gangsterlik |! 3.1. Kımya Muhendıse 29. Hukuk Fakul dise üzerine mütecavizlerdîn dördü tatistikler ve grafikler de bunu tejıne 29 oâıencı alınacaktır. Bu bo yakalanmıştır. Fethiyenin şuurunun cö^teriyor. hâdisesinin faili bıılunamadı ür. Cnın r'psi fflımı grce^ı Ak^arayrtR l'.mlprde kontenıan dolduğu için gırı? bozuk olduğu ve genclerle beraber Yılmpz. voıdi^i ifadode. Po Atatmk Bulvsrı ıi7»ı nde Ififi nıımarah ımt'har.ı açılac^ktır. Şimdi dediğime bakmrz, Nasıl hprts'in, 7 =ubat t^ıihindp sahaha halı t a c n Kasım Yılma?ere karşı vaInı'ıbanlar 19 şubat cıımartp<rt vt 21 Bitmelerini teklıf ettiği iddia olun bir çocueun adını Zeki kovm^kla duiundan kız muayeneye gönderüşubat pa£artesı »\ınu vapılacaktır. karşı. Lnndranın Bate kesiminHe pı'.an vlâhh snycuncjluk hâdısesmm akıllanmaz, Halim koymakla usmiştir. Tahkıkata Kadıkby Müddeiriırdueu apartımanm bns™, col faili. polı^in eecelı eundıızkı çalı«malanmaz, Cemil koymakla r"zelleş« Kemah gecesi Bina raâmen henu7 ele «eçnılememis»ir. umumiliği devam etmektedir. iîinı, karısınm o dairede bulvınmezse pahahlığa «UCUZD dur deKahverenei sapkalı, kahvprenpı InıKemnh Ha ısrar ettıâ'ni söyl">misfir mastan pardesulu. kahverengı ayakkabı tıb etmıs Yardtmlaşma Derne^ınin termekle ortadan kalkmaz. niduğu Kemah Gecesi bu aka Kemal Yılmaz. kapısını ve kravatll 2425 yaşlarında knoar şam saat 21 den ssbaha kadar olmak Bu lâh ilânlardan silmekle hayat 3 kişilik bir hırsız şebekesi .•uran şahsa. kendisi ile ailesinin 'ahmın pdilen gangtprın'diıkkâna girer u/ere. Taksim Beleo'ıye Gazınosu galonucuzlavacaksa; parasım biz vere2İrme2 ilk anda «On bın lira ver'.ı* iarında vapılacaktır. yakalandı u apartınıana henüz ta'indıklarını demesi. mutPcavizin buvuk bir oaraya lim: Taksim, Eminönü, Beyazıd, Uzun zamandanbcri Fatıh ve civarınKemahın an'aneA"î yiyeceklerinden e Roberts'in kansmm orada yaşa ıhtiyacı o'duğu kanıatini uyand rmıs* da muhtelif evlerden eçya çalan ııç Fatih meydanlarına boydan boya madığım izah etmeye çahşmış ve tır. Son derece soğııkkanlı bır şekııde olan peksıme ın dağıtılacağı gecede, kişılık bir 1 n Hayat ueuzladı» vecizesini taşıyan ve Ataturk Bulvarı eibi en işlek bır münakasa büvümüştür. ın tpçkıl ettiği mılli Şube hırsızlık masa«ı memurları tara levhalar asalım... B?kalım fiatlar cadde uzerind'e yaoılan bu soypunculıık telı Kemshiıların tp< Roberts, kansını araştırdığının vak'ası muhitte bııvuk bır korku ve fınnan yakalanmıştır. Ilhan Arpan. kırk para oynar mı? Yani pahalıı ekıpi gosterillr yapacaktır. ıterillr Muammer Atıcı ve Kemal Kayn^r ğru olmadıgını, böyle bir şey heyecan uyandırmıstir Tahkikatı 2 ncı Kiiltiir vc sanat filmleri seansı ısımlerındeki hırsızlar. bugun adlıyeye lıktan zaten muazzebiz; ama şu son ; oylemediğini iddia etmiş ve: «Yan Sube Muduru Yaşar Yığit idare etmekhareket. bu pahalılıkla mücadele verılecekl^rdir. tPdır. Turk Fılm Dnstlan n»rne2inın tertıbkapı çaldığımı sonra anladım» etmek durumunda olanların zihniDun geç vakte kadar 200 kişinln Ü7eozel «Kultiır ve San^t» fılmlerı Gazete Müve2zileri Cemivetinin yetleri bâbında bizi ümidsizliğe demiştir. rinde teker tsker durulmu'î'M da en sean.slarının ükı rtün gece saat 2010 yeni idare heyeti düşürdii.. demeden geçemedik. ufak Yargıç K. R Uest, karan tefhim lenn bir İDUCU Plde edılmeTiıçtır Gangs da Şehır Galeri«inde verilmıştir. Bu mıı Gazete Muvejzileri Cemiyeti yıllık şivesinden goçmen olduğu zanne nasebetle Kultur ve Sanat «alıteli ıkı Bu gibi hareketleri, (yani lâktrderken Roberts'in mahkeme hu dilmektedir. kongresinde yapılan secımde bırmcı yabancı fılm gösterilmiştir. * baskanhfa Nihad Özcan. ikmcı baş dıvı) bıraksak da su nMigro« de:urunda da yalan söylediği kanaakanlığa Hasan Bastuğ, üyelıklere En nilen müessesenin biran evvel lgini izhar etmiştir. ver Doğuş. Ahmed Arpınar. Faruk lemesini sağlasak belki yüzde heş, Ülkü. yedek üyehkiere Aziz Şenol. Alı on bir ucuzluk temin eder.. de halk S^nol getinlmıslerolr. ncfes alır.. çünkü hergün aza«Fikir Yuvası» dün törenle lan iştira kabiliyetimizden ürkaçıldı meğe başladık. * 5ehlr Galerisinde kurulan 'Fıkir Y'.ıB. FELEK varı dım ?aat 17 de V^lı ve Eeledıve Reıs Vekili Gokav tarafından açılmıştır. Milano 14 (A.P.) İtalyan si, Bu açılısta seckm ve ka'abalık bır emasının kraüçesi Gina Lollobdavetlı kutlesi arasında eski Dahılıye isida dün gece, bugünden itibaren Vekili Şukrü Kaya. Prof Gabrıel. ynı anda portrelerini yapmağa K^onservaruar erkânı, tiyatro erkânı. >aşbyacak olan 26 ressamla tanışUnınjnı; »anatkârlar. munekkidler ve basın mensubları bulunmaKta idi. mıştır. Yaptıjı konuşmada Vali, Fıkir YuBu fikri ressam Wolter Pozzi orTasının açılışı ile Şehir Akademisi te:aya atmış ve diğer ressamlar tamplinin »tıldnğını soylemistir. afnıdan büyük bir alâka ile karYeni Tpiefon nıımarası Fıkir Yuvasında her ay tamnmış ilanmıştır, »ahsiyetler arasında fikir munazaraları tertib edilpcektır. Gina, ressamlara RomsHaki evin n bir sürü elbise getirmiş olduÖLÜM unu. resimlrri yapılırken h?ngi(2 Hat) ıni tercih ediyorlarsa onu, giveArhavî e^rafmdan, Mtmevver Özkazancın esı. Mureffah. Yasar. Muedda ?gini söylemiştir. Gina ressamÖzkazançlarm babaları. Fıkrı Ozkalara sekiz seans poz verecektir. NIŞAN. DÜĞÜN ve zar>cın alabeysi. I;letmeler Vekâleh tefTOPLAMILARINIZD A 26 resim tamamlandılrtan sorıra tis heyeti reisi. Necmi. Malıye mufettışı bir müsabaka yapılacak ve muvaiGÜZEL ve T A B I Î Hakkı Özkazancm amcaları Nazım Bayraktarın eniştesı emekh Kaymakam fak resim Gina Lollobrigida taraanların;?ın tesbıti için fından satn aılınacaktır. Daha sonMEHMED KADRİ ÖZKAZANÇ ra bu 26 Gina portresinden müteH.ıkkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaşekkil bir seıgi açlıacaktır. zesi 15 2 1955 salı gunu ıbugun) OEle namazını muteakıb Fatıh Camiinden T E K N I K elemanlanndan Gina, ressamlara «Ümid ederim kaldırılarak Edirnekapıya defnedıleistifade ediniz. ki bütün portreler birer şahe=er olcektir. Galatasaray 289 Tel: 40108 maz. Hepsini bird^n' satin Rİmağa kalkarsak halim nice olur?» demi? tir." Başbaknn Sabri Assali. Arab hca adli polis müfettişlerinden olup bilhassa uyuşturucu madde kaçak«Hilton Hotels» şirketinin müdür Holanda ve Batı Almanyaya sipakollektif giivenlik paktının çılığı ile yaptığı mücadelelerle şöh .muav,nlerinden Dean Carpenter, ris edilen çiçek ve fidanlann dddestekleneceğini açtkladı! Londrada panfalonunu çaidıran polis kız 5 kişinin tecaviizüne uğradı 19 yaşında bir Londrada bir Türke tccavüz eden mahkum o!du İfalyan film yıldızı Gina Lollobrigida'nın 26 portresi. yapıhyer AKBANK 91883 T. A. 0. GALATA Şubesi FOTO SABAH'ın Jane Russel'in deniz altındaki ilk busesi sansür edildi New York, 14 (T.H. A.) Jane Russel ve*Richard Eagan'ın «u altında hazırladıkları ve merakla beklenen «Underwaten» (Su altında) filminin bir iahnesi sansür edilmiş bulunmaktadır. Bu »ahne, Jan* Russel'in su altında bir öpüşmt gahnesidir. Sansür. bu .ahneyl gayriahlâkl olarak tavsıi etmıjtir. " ^ İSTANBULBANKASI LV ı.\ /..ı ı..\ ı.ı ı.ı rrm.\ı.\ ' 9B68 "Çift hat. olarak değiştirildiğini sayın müşterilerine saygı İle arzeder. TURK EK3FRE3 BANK 100 liı*ava 1 Vur's numarası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog