Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

IK1 ClTMHHRlYFrt 15 Şnbat 1955 ürkiyemizde, kamyonun ettiği iyiliği pek az şeyin sağladığuıa inanmahyu. Uzak bölgelerimiz temassız kalıyordu. tktisad ve kültürün geKapalıçarşı felâketinde dükkânları yanan es" lişmesi içinse temasın ilk şart olduğu münakaşa kabul etmez. Kam naftan mühim bir kısmı buraya, bir kısmı da yon, malları birbirile değiştirdi, Formoza olayları Jolayısile Beyazıdda inşa edilen binaya yerleşerek canlan biıbirile tokuşturdu. Bazan fena değiştirdik, fena tokuşturduk dünya piyasalannda kroma çalışmağa başladılar gerçi ama, düşe kalka yürümeğe karşı alâka arttı Avrupadan dönen iki milletveki*m.m*mmm*~m. y a z a n : p r o f p r ^^•^•«•^^ı I Diplomasi memuru olmıyan bazı ahşılır. Başka çaremiz yoktu ve Kgpahçarşı ve Beyazıd semtinHe İstanbul Valisi, burda toplanan linin bavullaruıın gümrükte muzevata da diplomatik pasaport ve yoktur. Formoza olayları dünya maden ayene edilmesi son günlerin üzerinbüyük bir esnaf kütlesinin yeni esnafa ezcümle demiştir ki: rilrhesi, bunların evvelce gördükleYurdumuzun eski kuş uçmaz, ker dükkânlarını ihtiva eden ve Bevaz u Millet ve hükumet elele ver fiatlarmda tesirini göstermiştir. de en çok durulan meselelerinden r: veya halen görmekte olduklan van geçmezliğini, yaşhlar arasında Dünya piyasalarında çelik ve biri oldu. Biz de bu vesile ile dipSar?y adı verilen binalar grupıı dikçe bu mületin tarihinde parla>Tİksek vazifeler dolayısile, yabanbiz çok gezmişler biliriz. Günîerce " dün sabah törsnle açılmıştır. mış olan talih yıldızının duman demir gibi sanayie lüzumlu msıi lcmatik pasaportla seyahat edencı memleketlerde itibarlı muamele yaya giderken, bir dağın doruğunBeyaz sarayın geniş mermer eep lanmasma imkân yoktur. Ulu Tan delerin h'atlanndaki artış. kroma lerin eşyalannın gümrük muayene rak kabuJ edilmişlerdir .Vergi mugörmelerini temin içindir. Bunlar Görülüyor ki diplomasi memurh'si baştanbasa bsyrsklarla dona n bizi daima korusun. karşı da alâkanm artmasma sebeb sine tâbi olup olmıyacağı mesele aflıkları bunlardan biridir, zira larına tanınan gümrük muaflığı, diplomasi memuru olmadıklarındarj da yaylı araba görününce kilometre ötelerden alâkalanırdık. Durur, Hepimizin müşterek malı olan bu olmuştur. tılmıs, çiçeklerle sü=ü'enmi=ti. Bisini ele almak istiyoruz. diplomatik vazife yapmak için, ver ancak yabancı diplomasi memurla yabancı memleketlerde diplomasi beklerdik: Bu lüks acaba kime . nanın medhalinde Vilâvet, Beledi şehri, en güzel şekilde ziyne*lpnDiplomatik pasaport, kaide ola giden muaf olmak zarurî değildir. rına tanınan muafhktır. Ancak ya | memurlarına tanınan muaflıklarBu talebler henüz piyasamızda ; 1 ye erkânı, ticaret ve küçük s=nat dirmek, yeeâne gayemizd r.» faydaknmak müyesser olmuş diye mcrakla batesirini göstermiş değildir. Bununîa rak, «diplomatik» sıfatınm da gös Vergi muaflığı arasında gümrük bancı diplomatlara karşı gösterilen dan, imtiyazlardan Vali, «Dükkânlannız kutlu ve beraber son günlerde 10 b:n tonterdiği gibi, yabancı msmleketlerde vergisinden muaflık da dahildir. bir nezaket eseridir. Bu Rümrük hakkına malik değillerdir. Memle kardık... Çünkü meselâ iki vilâyet • lar mensubları, basın temsilcileri, Şehir Bandosu kendilerine tahss ueurlu olsun» temennisile korr'e krom satışı işi mukaveleye bağlan temsil ettikleri devletin siyasî iş Gümrük muaflığını, diplomatik va muaflığından yerli diplomatların ketimizde kimlerin diplomasi ma arasında bir yaylı araba, bir avuç edilen yerleri almış bulunuyorlar lâyı kesmis.. dükkânları tyrı ayrı mıştır. Ayrıca Amerikadan krom lerini gören diplomasi memurları zifenin ifası için zarurî sayan hare faydalanması bahis mevzuu değil suniyetini haiz olduğunu, adlî teb altma giderdi. Şimdi ise, aynı hatlar ligatın yapıhp yapılmıyacağmı gös üzerinde şoseler yapılmıştır. Yükzivaret etmistir. dı. üzerine yeni teklifler alınmaktadır. na verilen bir pasaporttur. Dip'o ketler de vardır. Fakat ek=eriyet, dir. teren 9121931 tarihli kararname lü kamyonlann, dolu otobüslerin, Binayı Vali Gökay açmış. bu mii Bu sırada 80 yaşında ihtiyar bir masi memurlarının yabancı mem j bunu, diğer vergi muaflıklannda *** Dışarıdan talebler arttıkça geçen de münhasıran diplomasi memur fiyakalı hususî ve kira otomobillensjebetle bir nutuk söyliyerek es kacının: leketlerdeki vazifeleri başına gider olduğu gibi, cemile olarak tanınDiplomatik pasaport, sadece, dipsene kapanan ocakların tekrar faa« Vali Bey, mızıkanın sesini nafa yeni dükkânlarını kutlamıstır. lerken beraberlerinde götürecîicleri mış bir muaflık olarak kabul et lomasi memurlarına verilmemekte lannın zikredilmiş olması da bunu rinin altmda kalnıamak için insan liyete geçeceği umulmaktadır. nereye sığınacağını şaşırıyor. ÖyBina, 6 kattan ve 4 büvük grup duydum, ssna geldim, ver elini öevrak arasında diplomatik pasaport mekte, bir hakka dayanmadığmı dir. Meselâ bizim pasaport kanunu göstermektedir. lesine bir deiiişme var, gelişme var. peyim. HüVumete dualanmı J^ytan ibarettir. Birinci katta büyük da vardır. Bu pasaport, yabancı belirtmektedir. Gümrük muafhğının nun 13 üncü maddesir.e gore, TürKaldı ki, haricde siyasî bir temŞehir Tiyatroları bir Genel Mernleketin halinden çok şikâbir çarsı ve alt kısmında son sis !e, hepin'zden iyilik gördük» tarmemleketlerde diplomasi memuru nezaket icabı kabul erKmis sayıl kiye Büyük Millet Mecîisi azasına, sil vazifesi bulunmsdığı halde, yaMüchirHik halinde Hare tem tesislerile 150 arabahk bir ga zındaki sözleri heyecam «ırttırrruşnun hüviyetini ve sıfatını tanıtma masının neticesi şudur ki, bu kai Targıtay, Danıştay ve Sayıştay oaş ni diplomasi memuru olmadığı hal yetçiyiz, çok... Fakat mazi ile kıtır. edilecek ' rai mevcuddur. ğa yarar. Onun diplomasi memuru denin ihlâli, devletler hukukunun ksnlarına, Genelkurmaym birinci de diplomatik pasaport taşıyan kim | yas ederek değil: hal için, istikhal Şehir tiyatroları talımatnamesinln bir olduğunu gösterir. Diplomasi me ihlâli sayılmaz (!). Diplomasi ta ve ikinci Başkanlanna, Cumhuriyel Vali. bundan sonra. Şehzadebaşı selerin, diplomasi imtiyazlanndan, i için kâfi bulmıyarak sikâyetçiyiz... camii svlustlnda, Kapalıçarşı fe Çocuğunu düşürmek istiyen bir an once yururiuğe girmesi için çalışıl muru, bu sayede, diplomasi me rihinde gümrüklerde eşyası mua Başsavcısma, orgenerailere, orami muaflıklarındsn faydalanacağı ka Daha iyisi olabilir, olmalıdır endimaktadır. iki uye Şehir Meclısıne murlarına tanınan muaflıklardan, kadın öldü lâketzedeleri için insaatı tammalanyene edilen bir çok diplomata rast rallara, eski devlet başkanlanna, bul edilse de bu imtıyz ve muaf şesi etrafında be$ parmağımız sabırer takrir vererek. talunatnamenin mış olan barska dükkânlann açıTaksimde Pangaltı »okagında 25 nu bıran önce çıkarılması temennisinde imtiyazlardan istifade eder. Bu pa lanmıştır. Hattâ kuriye çantaların eski Başbakan ve Dış İşleri Bakan lıklar ancak, yabancı memleketler lâhiyetli ve mesuHerin yakasındamarah evde oturan Nuniye Caniz ismin bulunmu$lardır. lıs törenine gitmiştir. saportu taşıyan kimse, yabancı bir i da uyuşturucu madde ve altın gibi larına, Cumhur Başkanhğı genel de bahis mevzuu olabilecektir. Zi dır, davacıyız. de bir kadın, 1 ayllk çocujunu Cami avlusu da Beyazıd meydanı mek için fazla 5 mik'arda kinin düşür Bıhndıği gibi, talimatname halen Şe devletin siyasî temsilcisi sıfatile, yasak maddeleri kaçırırken yaka kâtibine. Dış İşleri Bakanlığı mes ra, bu imtiyaz ve muaflıklar ancak Halen memleketimizde pek çok almış gibi halk ve esnafla dolmuş. bu ve saneılanmıştır. SijU Çocuk haEtane hir Meclisi Kavanin komisyonu tara hürmet ve itibar görür. lananlar da görülmüştür. Hulâsa, lek mensublarına, Cumhur Baş yabancı diplomasi memurlan için israflar. pek çok idaresizlikler ollunuyordu. Burada da aynı me sine kaldırılan Nuniye çok geçmeden fından te kik edümektedir. Yabancı bir memlekette, kendi kaide, diplomasi memurlarmın, bu kanhğı dairesi erkâr.ından resmî tanınmıştir. Nitekim Holanda hü duğu malumdur. Bu arada da, itTalimatnameye gore. Sehir ttyatroları ölmüştür. Müddeiumumilik Nuniyenin rasim yapılmıştır. memleketinin siyasî işlerini gören lundukları yabancı memleketlerde, bir vazife ile gönderilenlere, Tür kumeti, La Haye'deki milletlerarası hal işimiz öyle kötü ayarlanmıştı kocası Sahak hakkında takibat yap bir Genel Mudürluk olacak. her bölü diplomasi memurlarının bazı imtiMobilyacılar çarşısı adı verilen maktadır. cemile olarak aranmamalan. vergi kiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri Adalet Divanında vazife gören ya \ ki, piyasa türlü lükse boğuldu. me ayrı bir muaur tayin edilecek, ayçarşının medhalinde Vali Gökay rıca 5 kişilik bir ıdare meclisi buluna yazlara ve mupflıklara sahib ol den muaf tutıılmalandır Fakat ver nezdinde memur edilen müşavir bpncj hâkimlere gönderilen eşyadan Buna karşılık en lüzumlu makine kordelâyı kesmeden önce esnaf tem Pusu kurarak balta ile yaraladı caktır. malan, vazifelerini yapabilmeleri î giye tâbi tutulmalan gibi, şüphe lere, ataşelere ve muavinlerine, gümrük resmi almamakta, fakat ı ve aletlerimizin, bu arada nakil Çatalcaya köyü hal Fakat, statünün üzerinde bazı tadilât : sileisi yaptığı konuşmada, felâket kından Fikribaglı Istıranca kenarında için zaruridir. JTese!â e!"iler;n şah | halinde aranmaları da mümkündür. hükumet adma milletlerarası res Holandalı hâkimler için böyle bir vasıtalarımızın yedek parçalan yok. Yüksel. yolun ten sonra gösterdikleri yakm alâ pusu kurarak. eıkidenberi araları açık ihtımal dahilinde görülmektedir sî dokunulmazlîeı vardır EIçi suç Rahmetli profesör Bilsel'in de de mî müzakereler icrası, mukavele muaflık tanımamaktadır. Yeni arabalan söküp parçalannı kadan dolayı başta Reisicumhur bulunan tebdilhavah er Mustafa Firiâin «Kütahya şilepi revizyona almdı işlese de tevkif olunamaz, muha diği gibi, hile yapan için imtiyaz nameler akdi için veya milletlerbeş on misline satıyor, kârlı çıkıyor * * * Denizcılik Bankas:nın amerikadan oldugu halde Basvekilimize, hü üzerine hücum etmij ve balta Ue baelçilerin I behis mevzuu olamaz (2). lannış. arası toplantılarla kongre ve konaldığı şüeplerden «Kütahya» H.ılic ter keme edüemez. Meselâ kumet erkânına, İstanbul Valisine sıntfan agır surette yaralamıstır. Ya sanesinde revizyona alınmıstır. Gemi ikametgâh dokunulmazlığı vardır. ı Bizim gümrük kanunumuzda da fersnslara katılmak üzere göndeDiplomasi imtiyaz ve muaflıklaralı hastaneye kaldırılmı;, suçlu yakaŞimdi tatn zamanmda bir davratesekkür ve şükranlarını bildirmiş lanarak tahkika'a baslanmıstır. nin makinelerinden bir kısmımn açıla Elçilik binasına, elçinin müsaadesi diplomasi muaflığı vardjr. Karşı rilenlere, yabancı devletler veya rının ancak yabancı diplomasi me nışla, memleket içinde motörlil rak muayeneye tâbi tutuldugu haber olmadıkça girilemez. Bunlar diplo ı iıklı olmak şartile, 18 inci maddede tir. murlan hakkında vazife zarureti milletlerarası teşekküller nezdinde Yunan Nafia Vekili geliyor vasıtalar imal etme yoluna ilk averilmektedir. masi memurlarının vazifelerini ya ! sayılan eşyaların gümrük vergisin daimî veya muvakkat vazife gör veya nezaket icabı tanınmasmın dımlan atacağımızı son haberler Meriç nehrinin ıslihı mevzuunda «Kutahya» şilepi revizyonu müteakıb bir neticesi de, diplomasi memurNafia Vekilimizle göruşmelerde bulun Şimall Avrupa limanları yuk hattına pabilmeleri için gerekli şartlardır. | den muaf olması kabul edilmiştir. mek üzere gönderilenlere, siyas! arasında öğreniyoruz. Yerli ve y«Bir de bazı mu^flıklar vardır ki Bu eşyalar diplomasi memurlarına kuriyelere diplomatik pasaport ve larınin kendi memleketlerinde bu I bancı scrmayenin iştirak şartlan mak üzere Yunanistan Nafia Vekili tahsis edilecektir. muaflıklardan ve imtiyazlardan j Karamantis. yarın aksam saat 21.30 da TESEKKÜR bunlar, sırf nezaket ve cemile ola aid bazı eşyalardır. rilmektedir. Ikinei Sanayi Semineri inşallah iyi ayarlanmıştır da, memucakla sehrimize gelecektir. faydalanamamasıdır. Nitekim gümÇok kıymetli torunumuz. kızıleket nefine olur, o ciheti henüz bugün açıhyor 17 yaşında bir kıza tecavüz eden mız, gelinımiz. tnricik k=ırım. rük kanunumuzda diplomasi muafiyi bilemiyonım; fakat prensip iti4 zorba yakalandı vegenimlz. abalmız. Veyselin anSınat Sevku Idare Geliştirme Merkelığı maddesinde yabancı diplomatbarile Türkiyede kamyon, ziraat nesi. ailemijin medarı iftiharı Bundan bir hafta evvel Eyüb kaza zlnin 2 nci Sanayi Semineri bugün saat ların bahis mevzuu olduğu açıkça aleti ve otomobil yedek parçalan sına bağlı Haraççı koyünde bir teca 15 te Amenkan Dershanesinde dört SEVİM ÇERİKÇİOĞLU'nun görülmektedir. O halde Türk dipyapmak teşebbüsünü beğenmemek, vüz hâdisesi cereyan etmiş, Hasan grup halinde çalışmalarına başhyacaktır. lomatlan ve Türk diplomatik pasanlzleri derin acılara garkeden, 4ni Engin, Arif Erkal, Hasan İnce ve Adem övmemek ya mantıksızlık, ya fcn. olarak ebediytee intikali dolayıBundan evvelki Seminerlerin verimli portunu taşıyan sair kimseler, güm Gül adlarında 4 kişi. Hafize Çetin lisafsırlık olur. sile, bizzat evimire gelmek, ceraminde 17 yaşında bir kızı çeşme ba neticelerl karsısmda 2 nci Ssnayi Serük vergisi, gümrük muayenesi ze rrerasimine Iştirakle çelenk şından kaçırarak tecavuzde bulunmuş minerine iştirak için fabrikalar tarafınBtında da tokuşa, çarpışa, kınla mevzuunda ve gümrük kanunu hü»ondermek »ur«tile ve telefon ve lardl. Vak'ayı müteakıb kaçan müte dan vaki müracaatlerin karşüanmasında kümlerine tâbidirler. Gümrük ka zedelene gclişeceğiz. Mutlaka sınatelgraf ile acılarımızı paylaşan güçluk çekilmektedir. Tefbit edildiğıne cavizler, jandarmalar tarafından yakadost, arkadaş ve akrab^larımıza nununda, diplomasi muaflığı dışmda ileşeceğiz. Mutlaka bizim d« bir lanarak adliyeye verilmisler ve tevkif göre. 2 nci Semlnere 26 fabrikadan ayrı ayrı teşekküre kederimiz 120 teknik eleman katılacaktır. olunmuşlardır. bazı muaflıklar da tanınmıştır. Me gün omakine yapan, makineleri mani oldu£undan muhterem gaSsnayiimizin geliştirilmesi ile ilgill bu selâ millî müdafaa için gelen silâh yspan fahrikalar» ımız olacaktır, HaKcin temizlenmesl ?eteniz vasıtasile lblâğını rica faaliyet Türk ve Amenkslı uzmanîarm lar vergiden muaftır. Zat ve ev eş olmalıdır. O gayeye bu merhaleden ederiz. Halicin temizlenmesi işınin hukumetçe nezaretinde 3 ay devam edecektir. ele alınacağı bildirilmektedir. yası hakkında da bazı muaflıklar vanhr. Kufer, Zarbum Çe Harriarncılar zam isteğinde Bu münssebetle Nafta Vekâlet5'1»55 ailelfri Ancak, başka bir mertıale daha vardır. Meselâ Cumhur Başkanmın nnali yılı bütcesinde bir fasıl syrılması ısrar ediyorlar zatî ve ikametgâhı için gelen eşya, lâzımdır: Manevî bir merhale... dusunulmektedir. Hamamcılar zam talebinde ısrar etyolcuların beraberinde getirdikleri Hep birlikte çile doldurmak iktiza mektedirier. Bildirildiğine göre, teklif şahıslarına aid kullanılmış ve kul eder. Başka türlü bu terakkiler bir henüz Dnimî Komisyona gelmemiştir lanılmamış zat eşyası, gümrük ver millete müyesser olamıyor. Bu çiZam talebi ve esbabı mucibeleri Datmi Encümen tarafından tetkik edilrfikten gisi tutan 25 lirayı geçmiyecek mik lenin tnçiltercden Rusyaya, tsra. sonra kat'l karara varılacaktır. tardaki hediyelik eşya gümrük ver elden Yujoslavyaya kadar, kaikınmaya niyet etmiş memleketlerde gisinden muaf tutulmuştur. Dainıi Encümen üyelerinin huzur nasıl feragatler ve fedakârhklarla haklan artınlacak Bir eşyamn gümrük vergisinden doldunıîdupıına, hayatımdaki türlü Bildirildiğine göre Daimi Encümen muaf tutulması başka şeydir, güm sevahat yahud ikametlerle sahid üyelerinin hakkı huzurlarının bir mlkrük muayenesine tâbi olmaması oldum. tar artırılması teklif edilmiştir. başka şeydir. Kaldı ki muayene, Teklif bütçe müzakerelerl sırasmda Bu maddî kalkmmalar, mutlaka sadece gümrüğe tâbi eşyanın araşŞehir Meclisinde görüşülecek ve mikbir de kalkmma psikoloiisini icab tırılması için yapılmaz. Memlekete tarı tesblt edilecektir. sokulması yasak olan maddeler de eftiriyor. Lüksten, fanteziden feraTophane kahveleri kontrol muayene ile meydana çıkarılabile xat çerekiyor. Hele bizimki gibi taedilmiyor cektir. Gümrük kanununa göre eş biî ka>maklan (kendimizi aldatmı. Tophanede oturan bazı vatandaşlar yalarin yazılı olarak beyanname ( yalım) pek zengin ve geniş olmıfiün gazetemie geler^k Tophane kahveile bildirilmesi kaidedir. Fakat yol | yan memleketler, üç karpuzu bir lerinln üstünde yatan kimselerin Jeci CİLDİNİ2E NÜFU2 dunımundan bahşettiler Söy'.ediklerlne cuların vergiden muaf eşyalan İle araya sıçdıramazlar: Hem alabildiEDEN.VİTALİTESİNİ göre. bu yerler kontrol edilmemektegümrük vergisi tutan 250 lirayı ğine pahalı devletçilik, hem alahilpislik ve mikrop yuvası hlini almıs geçmiyen eşyalan için ağızdan be diğine pahalı liberallik, hem de ARTTtRAN bulunmaktadır. İki eünde bir buranm yan da kabul olunmuştur. İstiyen alabildiğine kalkmma... Nerede hn sakinlerinden birinin hasUlanarak 61duSii görülmektedir. yolcu beyanda bulunmaz, ejyala bolluk?... öylesi, tarihte hangi bah nna bakılmasını ister. Zaten be tiyar kavim ve ksbileye müyesser YünHi mensiicat fahrikalörlerinin yanda bulunmak da eşyanın mua olmuş ki bize olsun... toplantısı yene edilmesine mâni değildir. GeLüks, fantezi, israf ve «gayrirasYünlü mensucat fabrikatörleri dün rek gümrük vergisi bakımından, yonel» üzerinde esaslı tahdidlere saat 15 te Ticaret Odası Meclis saloAyrıca. hesap »ahibi gerek yasak eşyanın sokulmasını girmeliyiz ki, millî çelirimhin suyu nunda toplınmıslardır. onlemek bakımından, muayene yi şu hayırh dcğirmenleri döndürmeToplantıda, yunlü sanayi komitesine • diğer bütün keşidelere iştirak eder iStirak eden meslek mensubları Ankapılması kaidedir. Bszan muaj'ene ğe kâfi pelsin... Kendi arabamıza radaki temaslarına dair izahat vermişyapılmaması mümkiin'lür. Fakat binip kendi düdüğümüzü çalalım... • 'A 2.5 mutad faizi atır lerdir. Görüşmelerde Ticaret Vekâlekimse, hattâ yabsncı bir devletin tinin 3 aylık stok ve 3 aylık mal temini • 250 de 1 mutlak kazanma şansı vardıı elçisi bile, bunu bir hsk olarak İçin vaidde bulunmasma rağmen şahs! teşebbüslerle ithal edilen bir aylık isistiyemez. • parayt her an faiziyle birlikte çekmek tihkakların dahl gümrüklerden çıkarıhakkına sahiptir lamadıfı üzerinde rfunılmustur. (1) GEJfET (Raoul): Troite de Mufassal broşürümüzü isteyiniz diplomatie et de droit diplomatique. Dr. FAZÎL KONRAPA| Şubat 15 Cemaziyelâhır 22 \ C. I. 1931, S. 423 Kalb ve DahiU Hastalıklar (2) BİLSEL (Cemil): Devletler Mütehassısı arasında münasebet. 1934. S. 277. Her gün 14 ten 19 a kadar Şehzade camii avhîsunda AmerikaiıEâr dün fjir çarşı açıîdı krom almak istlvor!ar | Hlklkl MESELELER f ÂBAMTAN ABÂMA... Kalkmma psikolojisi iplomatik pasaport T muayenesi Nurullah Kunter 150 LİRADAN 600 LİRAYA KADAR AYLIK İRAT 15.000 den 50.000 liraya kadar İŞ SERMAYESİ Güzelliğinizin Anahtanchr V. •] 6 57 12.28 15.22;17.42|19.13| 5.17 E. ] 1.15J 6.46 9.39ı 12.00ı 1.32; 11.35 TÜRKÎYE $ BANKASI paranızm... Istlkballnlzln emniyeti FOTO ÖZEN Pazarları açıktır. (Pangaltı) Cumhuriyet'in Edebî Tefrikası: 3 muayene ve elektro kar diyografi yapılır. Cağaloğlu K;z Lisesi karşjsı Tutiya "H Hanı kat 3 No. 22. m Çeviren: VAHDLT GÜLTEKIN * Fakat bir akşam, hayatında Ursıda Prescott, elinde «Kıymetli ve sevgilı çocuklarım ve hiç beklemediği bir değişiklik sadece .KaTim» diye başhyan bir oldu. Bu değişiklik WUUam mektub, gece sabaha karşt, ko\Prescott'la beraber gelmı'îti. Genc nağın yüksek pencerelerinden ' fctz, akşam vakti bahçenin arka birinin önünde düşüncelere dal tarafında bir kucak zeren topmıjtt. Birazdan Ohver ile Barbara otomobiUenle gelip onu a lamıştı, ertesi sabah götürüp balacaklar ve bu evden ebediyen u basının mezanna koyacaktı. Birzaklaşııracaklardı. Bu, Ursula denbıre kapı çalındı. Bu vakit için belkı de huzur ve sükunun kim gelebılirdı, kapıyı açtığı zaman uzun boylu, iri yapıh bir abaşlangıcı olacaktı. damla karşılaştı. Yabanct, UrMaziyi düşündüğü zaman ona sula'mn babasından kalma arahayan 7879 martının sonlannda bir akşam üstü ba?!amıj gibi ge ziyi almak istediğini söylüyordu. liyordu. Babası August Wev.de, Ursula, kaptda bu isi konuşamu bir öğretmendi ve kızına ufak yacağını söyleyince adam: «<3ybir evle boş bir arazi, sekiz bin leyse beni içeri davet edebilirdolar da nakid para bırakmıştı. stniz dedi. Ursula tereddüd ediUrsula babası gibi tutumlu bir yordu: Komşu evlerin vencere BunJan evvelki kısımların î kız, marifetli bir ev kadıydy. lerinden başlar uzanmıstt. Gören;!çinde bir arzu uyandı: Hemen oda ya kcşup ocağm yanmdaki demire Hayatını öğretmenVkle, yahud ne derdı? hulâsası (Roman devam ed'yor:) yakm durmak istiyordu. Kendini da îerzUikle kazanabilirdi. Ursula «ahali ne der diye?» diye zor tuttu ve sakin bir tavırla, adadüşünmekten bıkmıştı artık. Zaten, mın önüne düştü, odaya girdi. Lâm yaradılıjtan para canhydı. Fazla banm ışıfı insana cesaret veriyorparamın ne zararı vardı! Arazi pek du. Duvarlardiki ceviz kaplamadeğerli değildi zaten. Yakınlarda lar, mavili pembeli solmuf Ançiftlik falan yoktu. Sonra, oıaları busson halısı, pırıl pınl yanan cipek gözde bir yer değildi. kimse lâlı eski zaman işi konsol, sandalye alıp ev yapmazdı. Ursu'a, az da ol ve masalar, ocağm önündeki halısa, vereceği arazi vergisini düşün da yatan kedi. ocağın üzerine asılı portre, onun alünda dü, içi gitti. Mr. Jenkins'in para kararmış hırsı aklına geldi. Kapıyı daha faz Chelsea işi çini süsler, adi yaldızlı la açtı ve kısaca: «Buyrun» dedi. saat hep lâmbanın aydınlığında orAdam hemen içeri daldı, Ursula taya çıkıyordu ve hepsinde müşfik nın arkasından o »ıcacık küçük bir bakım ve zevkten, titizlik ve taşlığa girdi. Ursula kapıyı kapa zarafetten Ueri gelen hof bir görüyıp da kendini adamla başbaşa nüs vardı. bulunca bir an ürktü. Yat3k1arında Yabancı odanm ortasında durdu, öldürülen kadınlara dair gazcteler serbest bir tavırla etrafına bakınde okuduklarını hatırladı. İçinden, dı. Gülümsedi. Sinsi ve soğuk bir hafif bir alayla: «Ama, ben yata j gülümseyişi vardı. Zaten adamın ğımda değüim ki şimdi.» diyordu. üzerinden zorlu ve zaliıı bir hal a kıyordu. Birdenbire oda, orasını elinden çıkma caketle ince ince hayet acı acı hükmünü verdi: «Bu daı. bacakları düzgün, ayakları u babası döşeyip dayamış, bütün eş çizgili pant?lon vardı. Yeleği ağır kabalık her halde ondaki bazı me facıktı. Boynunda beyaz dantel yayayı ölen hısun akrabasmın evin ipeklidendi. Siyah boyunbağına gü ziyetlerden ileri geliyordu.» ka vardı, elbisesinin üzerins anden seçmiş olmasına rağmen Ursu zel bir inci iğne saplanmıştı. Ko «Buyrun oturun, Mister...» nesinden kalma etrafı inci çevrill la'ya pek üzüntülü, pek nazenin, lunda mükellef bir palto vardı, fo dedi ve sesi pek yapmacıkh çıktığı seoef iğneyle tutturulmuştu. Dol' pek çıtkırıldım bir kadın odası gibi tinleri el dikişli idi ve parıl parıl için kendine kızdı. gun fakat ince kemikli bileklerini göründü. yanıyordu. Öbür kolunda da he Adam: «Wi!liam Prescott» diye de dantel kol ağızları çeviriyordu. Yabanc: «Güzel bir oda bura zaran baston asılıydı. Kılıkkıyafeti admı söyledi ve, şapkasını, palto Sağ elinin yüzük';armağır.da yakui sn> dedL efendice idi ama, Ursula sezişi kuv sunu, bastonunu yanıbaşındaki di bir yüzük ışüdıyordu, sol elinda Ursula onu ş5yle bir süzdü. Alay vetli bir kız olarak yetismişti, o vana koyarak, oturdu. yüzük yoktu. mı ediyordu bu adam? nun pek efendi bir adam olmadlEiıd'ir'bire, bilmiyoTcu neden, Ocağa baktı, sonra Ursula'nın Fakat, sonra hemen anladı ve ğını cerhal anladı. bir şey söylemesine veya bir ha «iyi ki elierim güzsl ve beyaz, parşaşırdı: Yabancı samimî olarak söy Tuhaf bir merak duyuyor, ya rekette bulunmasına vakit kalma makîarım «rkıllı» insanlara hâj lemişti o sözü. Odaya ve odanm bancıyı hiç de âdeti olmıyan bir dan, tekrar kalktı, korların üzerine j olduğu gibi boğumlu ve uçları inufndeki şeylere hayran hayraa ilgi ile gözden geçiriyordu. Ada yeniden kömür attı, karıştırmağa • ce^ diye sevindi. Kendini beğenbskıyoıdu. Ursula'nın tuhafına git mın kocaman fekat sivri bir kafası, başladı. | mişlifi yoktu, güzel olmadığını biti. iyi taranmış, yeni kesilmij düz, «Soğuğu h'ç sevmem» diyor j lirdi. Yalnız, arkad.şları onun süz# Adam ne pek gencdl, ne de pek siyah ve gür saçları vardı. Alnı du. «Sıcaktan hoşlan:rım, ne kad r i gün beyzî yüzünü pek beğeniriery.şlı, Ursula otuz iki, otuz üç tah pürüzlüydü ve sık sık, hem de âdi sıcak olursa olsun. Hayatımda çok , di. Düzgün, renksiz bir cildi, solul, ..ıin ediyordu. işlerde çok güneş yemi^ gibi yan üşüdüğüm ve Kmamsdığım olmuş | mercan rengi dudaklan, azim v» Yabancı «özüne devam ederek: mıştı. Birbirine girmij, gür ve sim tur da belki ondan.n sebat ifade eden bır ağzı vardı, «Ben hep böyle odalar da olduğu siyah kaşlan tldırfıldır dönen kur Ursula, ne söyliyereğinl şaşırrnış, Burnu hafifçe kemerli idi. Daht nu bilrdim» dedL «Şahsan ben şunl çukur gözlerinin üzerinde ne adama öyle bakıyor ve dinliyordu. küçükken burnunu arkadaşlarmift daha ağır oda taslannden, daha redeyse birleşiyordu. Burnu en Oturdu ve, şaşkın şaskır., adsmm kalkık veya çekme burunlarile mu kalın hahlardaı hoşlanırım, ama, siz ve gaga, burun delikleri açıktı. da tekrar oturmasını beklcdi. Mr. kayese edip gizli gizli ağladığı ol« sizinkiler çok hoş. Belki de çok de Geniş ağzmın incecik dudaklan Perscott ona bakıp o soğuk ve ya muştu. ğerli şeylerdir.» sıkı sıkı kapalıydı. Ortasında derin bani gülümseyişile güldü. Ursula Saçları gözleri kusursuzdu. bunv Adamın bunu hakikaten merak bir çukur bulunan iri ve kemikli o zaman gördü: Adamın sağlam ve açıkça kabul eciiyordu. Saçı parbembeyaz dişleri vardı. Bunu gö Uk, gür, dalgasız, kalın ve çok u* ettiği sesinden belliydi. Ur^ula ge bir çenesi vardı. tedirgin olması bekle zundu, rengi de sonbaharda meş» Ursula adamı gözden geçlrdikçe rünce ne kızmıştı ama, blraz da ho$una hayreti artıyor v» içinden: «Fek nirdi ama, tersine, içinde pek a yaprağı gibi kızılımtrak koyu kes> gitmiş gibiydi. tane idi. Gözleri de o renkti. Ba «Vallahi bümem» dedi. Bü manah bir yüzu var» diyordu. t l cayib bir heyecan uyandı. Baktı: Adam gözlerini ona dikbası: «Tıpkı şarab gibı» derdi, çün. tün bu eçya babama hısımakra fade ettiği mana hojuma gidiyor basından kalmıştır. Babam hangi veya gitmiyor diyemem, çünkü ne mij, safiyetle, onu Syle süzüyordu. kü bakışları vakur olmakla be^ifade ettiğini bilmiyorum. Yalnız Ursula kendisini onun gözlerinden ber bu yer yer altın benekli gözle» sinden hoşlandıysa onu aldı» Adam: «Eski ve kıymetli seyler» yüzü manplı ama, pek de maddî bir görüı gibi oldu: Uzun boylu, narin su gibi seyyal ve prlaktı, saçlan ifadesi var. Bir çehre bu kadar bir kızdı. Ayvapişmisl yünlü en gibi kırrnızımtrak koyu kumra dedi. İyi giylnmfşti: Arkasında en bi çok şey ifade eder de nasıl gene tarlslnin içind» beli incecik, gö gümrah kirpiklerle de çevriliv ^i(,\ı i.ası val rinci siyah şa>aktan iyi bir terzi kaba görünür, anlamıyorum.» Ni ğüslerl dik dtıruyordu. KalçalaııJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog