Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makale



Katalog


«
»

YENİLİK En Hareketli Avhk Sanat Dergiai Çıkaran Naim TIRALI Şubat saym 34 imzanın şîir, hikâye ve makalelerile çıktı. Ay sonıına kadar abone olacaklara 5 kitab hediye ediyor. Yıllık abonesi: 5 Lira. Idarehane: Mollafenari So. 341 Cağaloğlu Muhabere adr: P.K. 914 Istanbul 30 uncö y\\ say< 10 974 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADf Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbu) No 246 Telefonlar: Umumi Santral No. sı: 24298, Yazı Işleri 24299, Matbaa 24290 PERŞEMBE John Stelnbeck'in son yazdığı ve aslı daha yenl çıkan romanı, Uğurlu Per şembe adı ile dilimize çevrilmiş, Varlık Büyük Ceb Kitablannın ilk sayısı 2 lira fiatja yayınlanmıştır. 270 sahifelik bu nefis romanı mutlaka okuyun. r«rrc Lu Sah 15 Şubat 1955 Bahreyn adasma vardı mühim Reısıcumhurumuzu götürmek lu Ajansının hususi muhabırı bılte olan uçaktan telsizle: 14 (a.a.) dirijor): (Anadolu Ajansının hususi Reisicumhur Celâl Bayaı \> f servısi): beraberindeki zevat bugun TıııPakistan Uraumi Valisi ve Pa kiye saati ile 13.10 da Bahrevn kistan hükumetinin daveti üze adasına gelmıştir. Reisıcumhuı rine dost Pakistanı ziyaret ed? hava alanında Bahreyn Şeyhı Alcek olan ve bu sabah Diyarba tes Elmajı Ben HamiH, ;mc?sı kırdan ayrılmış bulunan Reiîi Muhammed Ben İsa. Ingıltere Elcumhuru hâmil uçak, bugıin saat çlsi M,. Burrows. siyasi ajan Ga11.35 te çok güzel bir havada lig, hükumet muşaviri Sır Char1 Küveyt iizerinden geçmiştır les ve ada sâkınlermrlen kalabaı Reisicumhur, refık?ları Reşide lık bir halk topluluğu tarafmdsrı, Bayar ve refakaündeki zevat karşılanmıştır. Reisicumhur uçaksaat 13.05 te Bahreyne muvasalat tan indikten sonra kendisini kar' tmiş olacaklardır. şılsmağa pelenlerle samimi mu| Bah evn. 14 fa a.) CAnado Arlnsı Sn 7. Su 4 tr ~t Başveki! dış politika durtımtınu anlattıktan sonra ikti'adî. sınaî ve 7İrai sahaya geçereU geniş izahat verdi Celâl Bayardün öğleyinBaşveki 1 diin İ z m i r d e Adanııt hava alanında törenle karşılanan Cumhur Reisi bu sabah "Savarona,, İç poKtikadan bahseden Menderes: ((Karşıhkh hiddetler, ile Karaşi'ye hareket ediyor siddetîer, smirlilikler artık azalmakta, memleketimiz hürriSelâm yetîn vatanı olmak mevkiine gelmektedir)) dedi Saııa, Millet Izmirden bir tıuîuk söyledi intıbalar akistan Genel TalUi Gnlâra Muhammed Hazİzrrır. 14 (Ecved Guresin teleretlerinin 1953 ydı kafonla bıldinyor) Bir Fransız firayında memleketimize yaptısı ma=ına ihale edılen İzmir Alsanriyaret» karşıhk vennek amacı ile cak limanının temel atma merasımi Cnmhur Başkanı Celâl Bayar ve bugun saat 16 da IzmirHe y?pıl*5İ Bejide Bayar, diindenberi Karaşiye doğrn yola çıkmışlardır Dimıştır. 40 milvon lıraya çıkacak oyarbakrra'a, hareketinden az önce Arkası Sn 7, Sn. 1 de Anadolu Ajansma bir demecd* bu hinan Miyu Bayar, bu vesile ile, Atm memleket hakkında yüreğm4e taştdığı füıel dnyjrulan açığa Turran», Tttrkleri PakistanhUra yakbrçtıran tarihsel ve siyasal bağkrtan nöı etnri» r% bo seyahari «rfimrttntta ea mutlu blaylanndan btri* diy« vasıflatMİinniftır. Cumhur Başkanının diişünceleri Türk milh'rinln duygTilannı genîj ölçiide yankılamaktadır. Bn konuda hlç birimirin kusku«n yolrttır. Damlata? küründen sonra bir hastamıı mhhi kontrnldan çeçiyor Türklerle Palristanlılnr «ra^indalri yskınlik bağlan tarihin pek «"erin köş*lerine kadar nzanır. O kadar derinlere (rirmejre Hİ7iım kalmaksınn da flri millett Mrbirine dost Ankara 14 (THA) Irakm Ankılan hâtıralann «nginlijHnl b*kara büyük eiçi'i bucün Turk Hamenrecik gönnemege imkân rar berler Ajansının bir muha >irine mıdır? Türk knrtnlnş saraşı boşunları söylemistir: ytınea Pakistanlı kardeşlertmizin »İki komşu devlet olan Türbize karşı besledikleri temiz duykiye ve Irak arasmdaki pakt do»t Pflimlrn de hiikiımpri knrtımadı pulan bnfriin elbetfe nnntmnj dcluk v« aevgi tezahürüdür. Bu suve sır a sosvalist Uder >. piHr. O nralarda Hindiçtan ve Paretle dünyada bir birük teskil ediPineau'ya geldi ' kİ5tan hcnfiz millî bağınuızhklartIerek insaniyet için hayırlı netic*na kavnşmnş olmaktan nzaktilar. ler istıhsal edilecektir. İttifaklardan Alanya 14 (gahab Bplcıoğlu bil ten sonra yarın Antalya üzerinden Fakat enlrlik aom İle nzlıyan • daima kuvvevt doğar.» diriyor) 25 ocakta İstanbuldan kara volile tekrar İstanbula donü•sti yürdder, Türk caferinin 8ıBüyük elçi Mısınn takındıgı taavrılarak Alanyav» Belen kafilemiz yor. Dün de beHrttiğimiz gibi bu leml içinde çırpınıyor, birfm ha;avır hakkında sorulan suale cevaben bugün burada son eününü şeçirdik Arkası Sa. 7, Sü. 6 da nnuzda kendi bağımsızlıklannııı jöyle demiştir ki: ımijdesini bekliyorlardı. O zaman «Mısır bir İslâm memleketilar yedi diivele karşı dövü; halinde dir. Herhalde fslâm memlpketlebıılunan bir Tiirkler, nzak karde?rine karşı derin bir alâka ve sevlerimi/den gelen bu sıcak ilgiyl gisi vardır. Sonra Mısır Arab memsevgi ile bağrımıza bastik. Onlann leketidir ve Arab memleketleri ve kanayan yarası dövü; giicümüze devletleri camiasına karşı muhakyeni hamleler aşıladı. Hakkımıza kak ki büyük bir saygı besler. Irak inanrımız bir kat daha artb. Bu Riyaseticıımhur eski Umuıtıi Kâtibl Tevfik Bıyıklıoflu. muharri da Arab Birliği camiasına menıınııtıılnr şey tnidir? rimize «Elçinin beyanatı tamamile hilâfı hakikattir,, diyor Kapahçarşı felâke.tinde dükkânlan yanan es Arka.n Sa. 7, Sü. 7 de Dnstııınuz Pakistan 1S49 danberi millî ba£imsi7İifina tam manasile naftan mühim bir kı»mı buraya, bir kısmı da kavıısmııştur. O zamandanberi Türk Beyazıdda inşa edilen binaya yerleşerek milleri. kardeş milletin üeriye doğnı yaptıjh ^elişme Rsyretlerini çalışmağa başladılar srmpari ile takib etmektedlr. Büyiık ktınıcu rahmetli Mehıned Ali Cinnah ile yakın arkadaşlannın kısa zamanda meydana çıkardıklan eser. Türk aydınlan arasında hayranlık nyandırmıştır. Yiİ7~»ıIlar b«yunca yabann boynndıırıığu aldnda ya«ani!j. ihmal« ııcr!rnı< ?ni1u Hukumet kuramırün Pflimlin yonluk ktiHrl«ri kalkındırmak, Paris 14 (R.) Bidault'un (M. bunlan yobarlann v > mnllalann » R.P.) partmnden Pflimin. hükukaranhk tshakkiimiinHen kurtarameH kurmağa muvaffak olamamış rak, içinde bulunduğumtı/ tchlikeli ve bugün Cumhur Başkanma gidedünva sartlarilp savasabilir üstün | Ankara 14 (Yılmaz Çetiner, tele rek bu vazifenin baçka birisine v»bir ie\iyeye ulaştırmak kol«y bir I fonla bildiriyor) Bütün hür dün Arfcast Sa. 7, Sü. 4 t« iş $a>ılamaz. ya son günlerde Ortadoğu govTjnma Sevinerek görüyoruz kl dost ve paktını sabote etmeğe çalışan Sovgpnc Pakistan, hağimsızlık hayatı, yet Rusya ile Mısır arasında Anna i T adımlannı atlığt «ırada karşı Tc karada yapılan pizli temaslarla akarsıva bulundu£u giirlüklerden lâkadar olmaktadır. pek coğıınu butriine kadar yenmiş, Mısınn Ankar» Büyük Elçisi An dcKflarıtıın ve hür dunvatıın iimidm»d Romzi kendisil» Sovyrt msileıini bo<i« çıkarmn araEfinı B^sterlahatgüzan arasmda Barajda cereHiis*ir. 1354 nisanmda Karaside im Arkan Sn. 7, Sü. 7 de za'anan fTurkive PakMan d « t Amerikadan gelen haherler ca ı>birüri ?nlf.«;nı=>«n bu konııda lorkuncdur. Yapüması i c n miısptt bir veHkadır. Bir fakım ça'ıjiîan SüperSüper hid~o}en Ortadoğu, battâ Bstı memlpketletombasi, Hirojimada pathyan rindr rasflanan lereddiid ve kararük atom bombamndan ?5 000 sv'ık pntirikasına sırt «;evirerek 'ıür Şehzade çamii avlusundaki yeni çarsinın kapısı defa daha tahribkâr olacakflun\a «aflarında acıkca >er alnıakI (Yazısı 2 nçi sahifemizde) mıj. Bu bombanın infilâkı ilt la. dost Pakisfan, tıanııı nasıl kurbir vıilyar ton radyoaktiviieli tarılabilece^i hakkındaki fikrini ortvprak ve taş havaya savrnta>s kovmu<stur. Bu, siiphesiz saylacak ve bunlar mese\â bomçı rtrğcr bir harekedir. Kğcr miha Fransada patlarsa tn Skanttırı hür ınillrdor aun cpLilde hadinavyaya kadar gideceklerreket etl^bSlseİFrdi. dıima harısı S«rp«»r. Pekinm rn'ş. bnciıne kaHar çoUt^n eprr<kle.fiKonseyi davetini reddetmesi riîiıiş ohırdu. Ya?'k ki, jBfİRrırnırB'z bu aiom mevzuunâa ne Tiirk deleçasyommu hayal da aksa^an. rüzgârdpn nem karnp ynptyoru:? Hâjâ, atom bo/n«ukuhına neraftı, dedi ürken kar^rîizlık içinHr rırpman bas\ imâbne kalkışahm. detoplumlar da ek'ik dpfei'dir. Cesamiyoruz. Fakat o"tt anlam.ak Milletler (New York). r^t!' millpflfr nr kadar arık '.ove ondan konınmak için \V.m 14 (AP.R) Buüün Güvenlik nujurlarsa. bu snnıınrııların konve idare adamlarımız ne d'ukonseyi toplanmı; ve Formoza nıedi!?rini topnıiaması üılimaü de o şiiuiiyoriar? Knrulacağı bîîdiSrlt?.iııı tekrar el<? almı^tır. Bııtıin derece aH.iraktır. C.enr Paki\tsra rilen atom enstitüsii haberlekomışan Tııık drlege^i Selım S^.rpbu hu^usta iyi bir oneık gösterrinın de arkası kesıhlı. er, Pckın ıejiminin daveti reddetmektedir. Vaktıle tstanbulda bir örfı mesi, Türk deiegasyonunu hayâ> Idare Kumandanı, vıetıeltıyı rıımhtır B;ısk uıı s»yın Bayarın •sukutuna uğrattı, demiştir. bir haberın gazetelerde çrktıri.ıarori ile momleketlerimiz ara Arkası Sa. 7, Sü 5 te çnnı görvnce küplere bınm'î. smdaki doMlıık mmıavchptlpri siipre imin n bvnun Ankara radyosu tarabe*iz b> kstt d=ba samimivt kaifından veriid'ği soy^ev.'nce: Z5\p>?:ty \e bar» cephpsi d = bun< Ankara rndyosuna b' r didan her halde f'^d!>l3n3^•akrır. g y k n d a gördıiğıınüz tabyukanda ş 5 tabreceğ'rrı, tzm'tten bu yana NADİ loyu mpydana gptirdilpr. Bu mahlıık sokaklarda çocuklan korneşnyat yapmasm! dem<şti. kutmak için dolasan bir umacı değil. orta Anadolu vilâyet merKira Komisyonu tatil yaptı kezlerimizden birinde çarşıya giden bir kadmdır. Elindeki siAtom ve hidroien mevzuunAnkara. 14 (Telrfonla) Kıra yah semsiyeyi yağmurdan veya giinoîten korunmak için kul da tedbir olarak önünde soksnıınu lâyihnsını giiri'nmek ü?e landıp.mı sanmayın. Şemsiye. perenin aralıklarımlan nühi7 eılemırnia onun saiıyane riuşiincere toplanmıs olan muvakkat ko bilecek Eon narnahrem nazarlara kargı kalkan diye kullanıllornü mi arıyncağız? Bırı/tı misyon bugun kısa bir mibakereyi maktadır. Kadınlanmız, yıırdun bir tarafında hâkimlik, mekomışsa da bnyle koninr.a... Ankara, 14 (a a.) Millî M.. ırüteakıb. hiitcp knr>tı<:ma1aıının murluk. artistlik etsinler. öbür koşpsinde hovle katran fıcısınIliç bir ŞPIJP alâınvtıclııjıımzı fda Vekâleti Temsil Bürosund.n 5"»ıuna kadar tatil kararı yermiş dan henüz çıkrrnş gibi dolasınlar. Bu kadar dcrin to/adlar sarmettıren bu sükı'ıt miithiş' ul'lııilnıiştir: Kıbıı tir. de ymarlanma'mg icin biz nc «uç ijledik Yarabbil » Arkası Sa. 7, Sü. 8 de K«WfU ıucnıkUtdcıde CSurerl mahsusada giden arkadaşınuz Ecved Guresin bildiriyor) İzrnir 14 (Telefonla) Partiler arası uzlaşmalar nedense ekseriya, İzmirden verilen işaretle başlar ve gelışir. Geçen sefer Başyekil. İzmirde C H. P. nin bir kongresinde hayli beşaretli sözler söylemıştı VF^kabın Avkası Sa. 7, Süy te Türkiye Ingiltere ve Irak tiçlü paktı Irakın Ankara Büyük Elçisi, üç devlet arasında bir pakt imzasının muhtemel olduğunu söylüyor Fransada Kafilemiz bu sabah buhraıt Damlataştan aynlıyor uzuyor Hasfalara refakat •den doklofumuzıtfl hattında vtrdigi ilk beyanat Modada büyük bir yangın Dün gece saat 125 te, Kadıköyunde Moda caddesı Devriye sokağında 4 katlı bir köşkten yangın çıkmış. çok tıddetli lodos fırtuıası dolayısıle kısa zamanda. geni§le»£* miştir. Kadıköy ve Üskudar itfaiyeleri yangın yerın« veti?mekl« beraber İstanbuldan da vardım istenmiş, saat 2 de Araba vapurıle Iatanbuldan da bır ekip gönderilmiştir. Ateş kısa zamanda civardaki bir Arkası Sa 7, Sü 3 te Mısır Büyük Elçisini çok müşkül duruma sokacak bir yalanlama Elçinin, Baraja beraber gittiklerini söylediği Tevfik Bıyıkhoğlu; Orada karşılaştığım Ahtncd Remzi Bey Ruslarla beraber orraana daldı,, diyor Şehzade camii avlusunda Turistler askerî bir çarşı açıldı mıntskaları görebileoekler Büyük Millet Meclisi, bu hınusta valilere galâhiyet tanmmasını kabul etti Akara 14 (Telefonia) B. M. M. buşıin Fıkri Apaydının reıslığınde toplandı. Önce Riyaseti Cumhurluk tezkeresi okundu. Bunda Pakistana giden Eeisicumhur Celâ! Bayarm verine, Meclis Reisi Refık Koraltanın vekâlet edeceği bıldiriliyordu. Daha sonra sözlü sorulara geçildi. Yabancı memleketlerle yapılan an Arkası Sa. 7, Su 5 te Diînkii lodos fırtması Lodosun bugun katayele mesi ve suhunetin düşmesi bekleniyor Yefilköy Meteoroloji istasvommdan öfrendiğimız.e göre. dun şehrimizde esen lodosun siirati saatte 40 deniz mılini bulmuştur. Bu fırtına Arkası Sa. 7, Su. 8 de Dehşet! Formozaya dair•Türk •• • • • goruşu flfatürk, neredesin? ! f "Ulaştırıtıa,, tatbikatı başladı ıı.tan ile bıılesmekten baherti *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog