Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

DENİZCİLİK BANKASI 30 ancn yıl sayı 10 973 KUBUCUSU: TLTNtlS Nârf Ttlgraf v* mektub adresi: Cumhurivet UtanNıl Posta Kutusu t?tanbu) No 248 Telefonlar: Umumî Santral No. «: 24298, i'azı Uleri 24299, Matbaa 24290 u r ı yet Pazartesi 14 Subat 1955 A L T BÖCEK Büyük Amerikan edibi Edgar Allan Poe'nun tüyler ürpertici hikâyeleri arasında en tanınmışlardan biri olan bu uzun hikâye daha başka eserlerinin de eklenmesile dilimize çevrilerek Varlık Yayınlan arasında 1 lira fiatla yayınlanmıştır. Cumhurreisi Celâl Bayar dosi Pakistan Dün hareket eden Türk Devlet Reîsîni karşılarnak üzere Pakistanda büyük hazırlıklar yapılıyor "Aıiı milletime veda ederken, onıın içinden geletı hararetli sevgisi ile hîslerini Pakistan milletine ifadeye bütün kuvvetimle çahşacagım,, Ankar* 11 («.«) (Anadolu •İanJinm huaust Mnrisi): Pakistan Umuml ValUinln v» P klstan hükumetinin râld davttleri fizerinc dort Pakistan'ı mrneg tiyaret edecek ol»n Relsiiumhur C«111 Bayar, refikalan Re;!d« Bayar, refakatlerindeki zevatla birlikt» bu tabah 10.15 d» uçakla Etinvesğu hava alanmdan hareket etmişlerdir, Reisicumhur, beraberlertndekl Bö yuk Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan ve Bajvekil Adnan Mendere» oldugu hald* saat 9.15 d« Çankaya'dan aynlmif v* Etimesğut hara «lanına kadar yol bovunca y«r v»r toplanmıa bulunan vatandaşlann •lkıs ve levgi tezahurlerü* aelAmlamıştır. Reisicumhur Celâl Bayar, aaat 10 da hava alaruna muvasalat etml» tir. Büyük Millet Meclisi ReiM Refik Koraltan T# Bafvekil Adna* Menderet ilt birlikt» etoniobilden tnen Relsicumhur burada kendisinl karçılayan Erkâm Harbiyei Umumiy* Reisinin elinl ııkmif v« meydana doğru llerlemlçtir. Bu «snada bandotıun çaldı&ı tttiklll Marfuım dinlenmesinl müteakip Reisleum Arkan Sa. 7, Sü. 7 d* Vekiller heyeti toplandı Basveki! ve Hariciye Vekili, dış moseleler bakkında ızahat verdiler Ankara. 13 (Telefonla) lcra Vpkilleri bpyeti bu aksam saat 18 de Başvekil Adnan Menderesin riyasetinde topUnmıştır. Toplantıda hariel m*«eleler etrsfında Başvekil VP Hariciye Vekilinin izhat verdiği aynca dakilinin izahat verdiŞi, ayrıca riahiiî mevzul?nn da görüşüldüğü biidİTİlmektedir. Gümrüklerdeki tops ve yapağılar çıkarılıyor Ticaret Vekâleti îstanbul Merkez Bankasına dört milyon kiisur liralık transfer emri verdi Ankara, 13 (Telefonla) Yünl'ü menfucat hakkında dö^nz komifpsinde Mprke? Bankasile vanlan mutabakata göre, Ticaret 'VekâİPti, İstanbul Mprkez Ban(kası jubesine, gümrükUrdeki top» |ve yapağının ithali için 4 milyon küsur Türk lıralık transfer] emri vermiştır Yarmdan itibajren gümrüklerde mııhtelif ithalâtçı ve sanayicilers aid olan bu malların ithali için lüzumlu tediyeİM yapıimağa baş Arkas\ Sa. 7. Sü 5 te İnşaat demiri yapilan 14fl milyon Mrahk dpmirdpn ancak 25 milyon Hralıği ithal edMehikii Ankara 13 (Telefonla) Bildirildiğine göre 1354 yılı rarfında inşaat demiri ithali için yapılan taleblere 140 milyon liralık tahsis verilmiçtir. Ancak, İktısad ve Tic?r«>t V?kSleti dıj ticarpt ist^tiatîklerinri^n anîaşıHıeına lEöre 1954 yılı içirrfe memlekete fi'len ithal ediîen demirin miktan 75.000 tondur. PM miktar demir için ödenen ciövij; 25 milyon üradır. 1955 senesinin 9 ilâ 10 aylık knntenianlanm . demİT imal pden «Jış m^mleketler şimciidpn «atmıç bulun Tnsktadır. İnsaat demirinin riaba kolay teıtıin edilpbildici 1SS4 sen<»=i 'çind'Ç 140 ntilyon lirslık tahsisl«n POSTA ve TELGRAF MEMURLARININ KONGRES1 . P.T.T. ancak' 25 milyon liralısını nıpmtırlannın senelik kongresi dtin Besiktag iskele gazinosunpdebildi£imİ7P jnre injaat rla kalabalık bir memur kiltlesinin istirakile yapümış, memurdunya üyprind» tpmininin hM Suriyede hükumet kuruldu Parlamentada tabık BaşvekiHa nrahakeme eoilmesJ Istendi Şam. 1? (T.HA.) Yenl Suriye hükumeti bu akşam Sabri B3 Assali tarafından kunılmuştur. Yeni kabine şu zevattan müteşekkilciü: Sabri El Assali: Başvekil v* îç İşleri Vekili; Halid Azam Dıs İşleri re Savunma Vekili; AbHüİbaki Nizameddin: Nafia Vekili; Raif Mülki: Maarif Vekili; Hâmid Hoca: Ziraat Vekili; Fahir Kayali: tktisad Vekili; Leon Zamarya; Maliy« Vekili; Mamun Kuzberi: Adliyt Vekili; Vahid Ganlm: Adalet Arkan Sa 7, Sü. S te Celâl Ba yac, Aakara hava meydamndm v* killer* Teda ederkea Kıbrıs Başpapazı Makarîos'un nakaratı KlHseye giderkm hazırlanaa taklar altindan ffeçen pap**, «Yunanisran ile birleşmek* ton bahsetti Lefkoşe İS (a.a) Baspiskopo* Makarioı bugün kalabahk bir din leyici önündt yaptajı kooıifmada demijtir kl: «Kıbnslılar bu •8mürg*d« htglliz hâkimiyetine aon vennek içln her zamandan riyadt arimlidlr. Ell mird?ki her vasıta ile burnı taflamaja çalı^acağu. "Uçüncü Dünya Harbi Cezamuhakemeleri usülü kanununa üzakdoğuda her an eklenecek maddeler patlak verebilir' Formozay* sığınaTi bîr Çînîi profesör, çehrimıze geldi; hayat ve insanlar hakkındaki felsefesini anlatıyor Tamnmif Çinll aosyolog, ahlâklatçı ve filozof S« Tun Yang, aehrimizd* İ8 aaat kaldıktan toara dün uçakla memleketimizdae aynl mıştır. Kendlsine lki yardımeuı re'akat etmektedir. Ankara İS (Telefonla) Yannki «Son Havadis» gazetesinde CPmil Said Barlasın, Adalet Vekiü Konferanslar vermek üzer» bazı Of=man Şevki Çiçekdağın iki gün A\Tupa ttniversiteleri ve dijer kül evvel yaptığı basın toplanfısile slâ Arkan Sa 7, Sü. 1 tı rür tejekküllerlnc* davet edilen Se Tun Yang, HongKong'dan harcket «ttikten tonra uçakta rahat Damlataşta kiir sona erdi Hastalarımız bugün u mumî muayeneden geçirilecek ve mağaranın. asttm üzerindeki tesiri hakkında bir hükme varılacak mesaiçien ve bütün memurlara prim ödenmemesinden VekiHnin basın (oplantısı atfhin •»^ılsşacağı tahmin lerde uyanan «ndişelerin hakk olduğunu isbat etmektedir» diyor Ortadoğuda dörtlü bir konferans akdi için temaslar yapılıyor Konferansın. Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan Başvekilleri arasında yapılması muhtemel Arkan Sa. 3, Sü. 7 d* Arkan Sa. 1, « . t tf« Alsancak limanının temeli bugün atıhyor Ankara 13 (a.a.) Izmirde Alsancak limanının yannki temel atma merasiminde hanr btılunmak üezere Nafia Vekili Kemal Zeytincğlu. mebuslar. Erklnı Harbiyei Umumiye Reisi, BasınYayın T» Turizm Umum müdürü T* diğer d« vetli revat ile basın mensublan, bugün faat 11,30 da Szel bir ka Arkan Sa. S, Sü. S d* Dün geceki basketbol maçları Fenerbahçe, Yugoslav Prol^ter takımım mağlub etti lstanbul basketbol lig maçlanna dün Galatasaray ile Denizcilik Yüz m« Ihbsaı arasında devam edildi. S«kat olan kaptanlan Yalçin Granldden mahrum Galatasarayhlar bastanaıagı hakim oynayarak maçı 6123 kazandılar. Gecenm §on mösabakası tstanbul lig liderl Fenerbahçe ile Yugoslav Proleter takımı arasında oynandı. tlk devreyi 2924 mağlub bitiren Fenerbahçeliler, ikinci devreTRAFİK İŞLERİ Seyyar trafik ekipleri faaliyetlerine de d« baştanaşağı hâkim oynayarak vam etmekt«dirl«r. Realmd*, bu •kdplvden biri, Levenddeki maçı 5844 kazandılar. Böylece samuvakkat böroda ehliyet defiştlrlrlerken görülmektedir. nlâciverdliler bu mevsimde muhafaza ettikleri «nâmağlub» unTanlannı korumuf oldular. Bağdad 13 (TH A) Irak yetküi çevrfilerinden buciin açıklandıŞma göre, Dr. Fazıl Cpmali, Dıç İşleri Vpki'lifeine tayin edilpcektir. Diepr tar^ftan vorilen babprlpre enre. Dr, Fazıl Cemslinm Lübnan Vf Suriyede yapacssı t.emaslann Bavesi; Türkiye. Irak. Suriye ve Lübnan Basvpkilleri arasında B^edadda dörtiü bir knnfprans akriini temindir. Bu tcmaşlarrian sonra. mutasavver korferansm kat'î taribi Beyrut 13 (APl Burada intitesbH edilecektir. şar ermekte olan Daüy Star eazetesi.' Irak bükumetinin. İngiüz Pakistan Başbakanının beyanatı Beyrut 13 fa.a.) İnıiliz mil Irak and!a?masını üç haftaya kadar Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Iptler toplıılueu Ba?\'»killeri konfç Alanva, 13 (Arkadaşımız Ba'cıoşlu bildiriyor) DambUş mağ=rasında 12 gündpnberi krır gören aötımlı hastalarunız, yann doktorumuz Nıhad Dilşenin umumî muayene:inden geçeceVlerâir. Bu muayeneye büyük bir ehemmiyet verilmektedir Alanyada yapılan muayenelerin sonııncusunu tpşkil edecek olan bu ?ıhhi konrrolda beş hastamızın ransına katıldıktan sonra Londra Alsr.yâya geld'kleri gündenberi se r dan Karaşiye drinmekte olan Pakis çir jikleri sıhhi devreler sonunda Arkası Sa. 7, Sü. 6 da tan Başvekili Muhammed Ali bu sahsh Be>Tutta bir saat kadar kalmıs. fakat resm! hiç bir görüşme yapmamıştır. Hava alanında ea^etecilprin sorularma cevab vcren I Başvekil hükumetinrn Türk Irak paktını kuvvetle destekledigini söy İpmiştir. İnıril'7 Irak andlaşması Fenerbahçe, Vefayı dün Z 0 yendi acan Mtsnr t 0 Ankaradaki yabancı »iyasî mahfiller, Mısırın hareketini imüşterek emniyet cephesine karşı bir nyunbozanlık» diye va3iflandırıyorlar Ankara 13 (Feyyaz Tokar felefon la bildiriyor) Mısır Sovyet münasebetleri, şehrimiz yabancı mehafilinin. üzerinde dikkatle durduğu bir me?ele olmuştur. Salâhiyetli kaynaklar tarafındsn ifade edilHiâinp aörp iki memlekct arasındaki tema?lar Kahire ve Mos kovarlşki sePrlsri Urafından devam ve idare etHrilmekterlır. Mısırın takındızı bu son dur'im •<s te\«=ul ettiği yollar etrafmda İSTANBUL KROS BIKINCILİsiya5İ çe'Telerin tefsirleri mııhtelif s=killerde olmskla beraber ne Gİ İstanbul Atletizm Aianlığı tieelerı aynı noktada toplanmak'a tarafından tertiblenen 955 İstanbul Kros birinciliği dün L^vendde yadır: «Mısır. gözü kapalı olarsk bir pılmsş ve birinciliği Fenerbahceli uçuruma dpğru adım adım yakla Ekrem Kocak kazanmıştır. Yukaşıyor. Zamanında farkına varıp rıdaki resimde Ekrem Koçak dünkendisini kurtaramazsî buna ha kü mü=ab=ka e;r^;nHı görülmskj tedir. (T^fsilâtı dördüncü 53j"îaz.in bir intihar Arkası Sa. 7, Sü. 4 fe I mızdadır.) Bir C. H. bucağının Menderese telgraf ı AnVara, 13 (aa.) Adapazan C.H.P. merkeı bucağı idare kurulu baçkanlığından Başvekil Adnan Menderese şu teljfraf eönderilmiâtir: Saym büyflgiimflz Adnan Menderes. Ankara İS 8Tih»t 13.'5 p»z?r eünü saat 10.00 da merkez bucaeımi2in 1954 ArUası Sa. 7, Sü. 6 da SPOR MERAKLISI ANNE Avusturyada yapılan kış sporları oyunları büyük alâka top)amıs*ır. Resim. evinHe hırakamadıâı çocuğunu sırtlayıp seyrp kosan ypor mpraklısı bir anneyi eöstermektedir. 1 Tarih Hâvemiz Bugün 24 üncü Profes>onel lig maçlarına dün devam edilnıistir. DUnkü karşılaşmalarda t'enerbalıçe. Vefayı 30 yenmi.f. Boykoz da Emniyetle 00 beraborc kalmıştır. Yııkarıdaki rpsimde Vcfa kalecisinin Hüiameddinııı bir atagını bnleyişi görühnektedir. ^Tafsilât 4 üncü sahifemizdedir.) Uâveyi veriyoruz YATANDAŞIN ıMACEKALAKI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog