Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Sayın Tüccarlarımıza B a n k a m ı z'ırı Şube ve Ajanslarında, Istanbul dahili ve Istanbul Izmir, karşılıklı senedlerinin bedava tahsillerine devam edilmektedir. Doğubank 30 uncD 71I sayı 10 972 u m h ur i yet KURUCUSUrYUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhııriyet. tstanbul Posta Kurusu t?tanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral No. sı: 24298, Yazı Işleri 24299, Matbaa 24290 SERSERİLİK GUNLERİ da almış olan büyük Norireç «dibi Knut Hamsun'un en güâel büyük ihikâyelerinden bir kaçıni Behçetv|Netijtt^il dilimize çevirmiş ve bu ^see^arfck'Yayınevince 1 lira fiatla Pazar 13 Şubat 1955 Karma Komisyon arazi AdaletVekiIinin 2,5 saa t süren basm toplantısı vergisi tasarısmı rc Bir kısım komisyon azaları 9 misli artırılan bu vergi yerine senede 20.000 liradan fazla kazananlardan eski âsâr > vergisinin nakden ahnmasını teklif ettiler zamaııa kadar? Anara. 12 (Telefonla) Hükumetçe hazırlanan Arazi Vergisi Kanunu tasarısının müzakeresine bugün Karma Komisyonda devam edilmiş ve tasarı reddolunmuş tur. Bugün Özel Irlare tarafından alınan bu vergi, bilindiği gibi yeni tasarı ile Hazineye devıedilmekte ve ayni zamanda do kuz misii artırılmakta idi. Komisyonun daha ilk toplantısından itibaren bu tasarı aleyhinde bir cereyan Arka<n Sa 7. Sü fi d(T Çicekdag, tevkif sebeblerine yeniden iki sebeb daha ilâvesine dair tasan hakkında izahat verdi Alman Bonn'da sipariş listelerinin fctkiki sırasında hazır hulunan heyetimiz avdet etti Ankara 12 (Telefonla Bir miiH Het önce Batı Almanyaya EİHen Hariciye Vekâeti Ticaret ve Ticarî AnlaşmaJar Daireçi Urmım Müdiir muavini Oğuz Gökmen riyasetindeki eksperler heyeti diin Ankaıaya dönmüslerdir. Arkası S a . 7, S ü . lde ürriyet dünyasının en zayıf tarafı her halde aksyon noksanlığında olacak. Fikir konusunda yasak Unımadığimız için karşımızdakileıle kıyas kabul etmez derecede zeııgin buluncluğumuzdan şüphe edilemez. Millî bağımsızlıklarımızı ve hiirriyetlerinıizi korumak uğruna öliimü göze aldığımızı Tanrının günü yiiksok sesle tekrarlayıp duruyoruz. Bu hususta bütün NATO devletlerinin fikir birliği halinde bulıınduğu muhakkak. Fakat adı geçen hürriyetlere karşı taıpfın saygı göstermesini Ankara: 12. (a.a.) Pakistan filen ırasıl temin edebieceğimizi bit l'mumi Valisinin ve Pakistan Hütürlü kararlaştıranuyor. o yolda kumetinin vâki davetleri üzerine aksyona geçemiyoruz. Söz bu bah Pakistan'ı resmen ziyaret edecek ge geldi mi, her kafadan bir ses • olan Reisicumhur Celâl Bayar, re çıkıyor, herkes kendi düşüncesini ı yiiriitmek istiyor, neticede, çarpışan fikirler birhirine denk geldiği için hareket de doğmadan söniiyor. Bu hakımdan karşı tarafın or. jıldır sağladığı faydalar belki saymakla hitmiyerek kadar çoktur. Ikinci Cihan Harbi sona erdiği gündenberi, Sovyet Rusya. elindeki jLnjUânlardan .zİ£»de. Jheç^bu ^ r i m j repheye ârız olnn siyasî paralızîy*'; jrüvcnmiş. bütün kazanclannı bu sayede elde etmiştir. Sovyet Rusyada temeli sakat hir fikir var. Bu fikrin tartışılması orada yasaktır. Fakat. sakat da olsa. haksız da olsa, o fikrin etrafında aktif bir politika yiirütüldüğünü ve çıkan fır. satlardau hemen hiç birinin kaçınlrnadığını gözlerimizle görüyoruz. Bunun karşısmda iizülmekten, bazan da kendi kendimize kızmaktan başka ne yapabiliyoruz ki? Celâl Bayar bugün Pakistaıta hareket ediyoı fahrî fikaları Reşide Bayar, refakatlerin deki zavat ile birlikte 13 şubat pa zar sabahı uçakla Ankaradan hareket edeceklerdir. Reisicumhur, Pakistan Deniz Kuvvetlerme iadei ziyaret etmekte olan ve hâlen Bahryn'de bulunar. Filomuza refakat eden Savarona Mektep Gemisine râkip olacaklar Arkası Sa. 3, Sü. 6 da Ankara 12 (Telefonla) Cezî Usulü Muhakemeleri kanununun tadili için yeni bir tasarı hazırlandığım ve eski tasanda bulunan tev kif sebeblerine yeniden iki sebeb daha ilâve edüdiğini bildirmiştik. Basında tepki uyandıran bu tadilât dolayısile, Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ bugün bir ba Arkası Sa. 7, Sü. 7 de 30 kişi soğuktan öldü Adalet Vekili dünkiı basın toplantısında izahat verirken İngîlterede karakış tekrar bastırdı, Pariste Seine nehri yeniden yükseimeğe başladı NewYork 12 (aa.) Dun NewYork bölgesinde, âni bir soğuk dalga*ııu müteakıb şiddetli bir kar fjrtınası çıkmıştır. Bir buçuk saat içinde termometre sfmn altında 13 dereceye düşmüsfür. Dün öğleden sonra yağan yağmurları müteakıb vuku bulan don netieesinde çok kaygan hale selmiş olan yolları kalın bir kar t a bakası kaplamıştır. Umumiyetle Arkası Sa 7, Sü. 3 te Reisicumhura, Hayber Üniyersitesi tarafından doktorluk ünvanı tevcih olunacak Bütün Türkiyeye şamil ulaştırma tatbikatı yapılıyor Yarın başlıyacak ve 4 gün sürecek olan tatbikatı NATO Kıiitıandanları müsahid olarak takib edeceklei Damlataş kürü yann sona erivor Hastalanmız salı eıınu Alanyadan aynlacaklar; sihhatlerin.de eskisik» ölçülemiyecek derecede düzelme var Ankara: 12. (a.a.) M. M. V. tırma ve lojistik işlerle alâkalı per Temsil Bürosundan bildinlmişttr: soneli harb zamanında tatbik ediMTt*t¥'Sfthfmik"^f' mefnî* kontrol sistemlerini denemek, uU* Arkası Sa 7, Sü. 3 te Türkiyede 300,000 şeker hastası var Diyabetlilerle hekimieri bir araya toplamak üzere «Türk Diyabefikler» Gemiyetj kuruldu Bir köyde esrar imalâtbanesi ortaya çıkarıldı İstanbuldan giden polis ekipi. 24 saat yağrnur altında tara&suddan sonra Bilecıgin bir köyiinde bir esrar imalâthanesini bastı Moskova hükumet başkanlığında yapılan son değşiklikten sonra or | Alanya 12 (Şahab Balcıo. teletalığı gene bir lâf kalabalığıdır dol | fonla bildiriyor) Daml. •.' rna Memleketim 7 ' bir arkadşaımıza şu malumaü verdurdu, Aklı haşında bolitika yağarasında Cumhuriyet'in :'. afiri de ilk defa olamiştir: zarlan eski dostluklarını ileri sühastaların astım kürü bugün biraz rak hasta vc « Bütün medenî memleketlerrerek. General Eisenhower'in Mamemnuniyet verici olmuş hekimieri bi' de, diabetiklerle hekimlerini bir reşal Zukof'u Amerikaya davet et Malenkofun istifasını verdiği Şura toplanısında Rus ileri gclenleri bir arada. Ön sırada Bulganin, daha tur. Bu arada hastalarımızdan Em araya toplnyaı Krutçev, Malenkof ve Molotof görülmektedirler araya toplayan böyle cemiyetler mesini tavsiye ediyoılar. Bciylece, rullah Çöte, Yımus Ozdemir ve bir cemiyet tekurulmuştur. Meselâ. Fransa ve In Ikinci Cihan Harhinde aynı düş. Şiikrü Eğridere eski eünlerile öl şekkül etmiştir eilterede bu teşkilâtlar 17 sene evmana karşı savaşan iki asker yançülemivecek kadar sıhhî salâha ka «Türk Diyabevel meydana gelmiştir. yana gelirse. hür dünyayı Demir vuşmuşlardır. Şurası muhakkaktır tikler Çemiyeti Cemiyetin gayesi şudur: Şeker Ferdeden ayıran uzlaşmazlık seki, Damlataş mağarası, miktarı adı altırrHa, sahastalığına yakalanmamak için icab beblerinin ortadan kaldırılacağını milyonu bulduğu tahmin edilen dece şeker haseden önleyici tedbirleri halka öğsanıyorlar. Türkiyedeki astımhlann nazarlarını tflığını alâkaretmek ve iksz edici bileiler verRica ederiz. bu bir aksyon projesi üzerine toplamış bulunmakta ve dar aden teşkiOrd. Prof. mek. Buna müptelâ olmuş kimsem'dir? Bizim diinya ile karşı taraf Cumhuriyet ekipinin tetkik netice lâtm kurucusu MuzaHer Şevki lere de şeker hastalıklan hakkında grasındaki korkunç dram iki ahsine intizar etmektedir. Alanyada Prof. Dr. Muzaffer Şevki Sener, bilgi vermek. Bilhassa tedavileri pahın el sıkışarak eski hâtıraları Hiç bir Arab memleketi yaban ki otelci ve tanmmış kimselere ya dün bu hususta kendisile görüşen Arkası Sa. 7, Sü. 4 te anmasile sona erecek kadar basit cılarla anlaşma akdedemezmiş! pılan müracaatlerden bu şekil bir şcbehlere mi dayanmaktadır? Eisenhükme varmak kabil olmaktadır. honer'le Zukoftan önce Molotofla Kahire 12 (R.) Suudî ArabisDiğer taraftan Damlataş mağaYakalanan esrar imalcileri Dulles, Wisin«ki ile Eden, hattâ Londra 12 (AP) Sovvyetler çağırılmalannı dcrpiş etmişlerdir. tan Kralı İbnissüud bütün Arab Osman va Mehmed P'hayet onlardan önce Roosevelt Birliği. Formoza meselesile ilgili Çin (muhtcrr.eif;n komünist Çin.). memleketlerine hitaben nesrettiâi rasında astım kürü yaptıktan son Yazısı 7 nci sahifemizde » ile bizzat Stalin karşı karşıya sa olarak Şanchay veya Yeni Delhı Sotvyeter Birliği, B. Amerika, Bü bir beyannamede. Türk Irak pak ra hasta bir vaziyette memleket Arkasi Sa. 7, Sü. 4 te atlerce, piinlerre uzunboylu görıiş He bir konferans yapılmasını tek yük Britanya. Fransa ve Güney tına karşı şiddetle cephe almıştır. mcırıişler miydi? Suudî Ârabistan Kralı, Arabların lif etmiştir. doğu Asya devletleri. Vaktile denenmiş hatalar iizerin Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Moskova radyosumın bir yayıSovvyetlerin, bundan bir müddet de böylesine ısrarla duruldıığunu mına göre Ruslar şu memleketlerin Arkası Sa. 7, Sü 5 te görmek. hiirriyet dünyası hesabına büviik bahtsızhklardan biridir. Şimdi. aynı paralitik ruh halinin Fıansadaki tepkilcıine hazır olmalı. Bütün kurtuluşıı Rusya ile göSon tejriş ve açılma haznıiışme iimidlerine bağlayan Allahhklan yapılan Hiîton otelinde l'k zihnîvpt, çok tnuhtemeldir ki lüks bir daire varmış ki günbuçünlerde orads kımıldamaea ve 30 milyon sermayeli bir şirket 350 lira olarak Ankara 12 (Telefonla) Ün dehk ücreti etr?fa yaytlnıaja haşiayacaktır. kuruldu. bunun 8 milyonu bir hesablamyormus. Duyduğuversite konserlerine bugün Dil v e Böylelikle yıllardanberi kurıılmasımuza göre yerli zenginleriAmerikan firması tarafından Tarih Coğrafya Fakültesi saloua çalışılan Batı Avnıpa savunma mizden biri şimdiden bu lüks temin edilecek nunda devam edilmiştir. NADİŞ NADİ daireyi bir seneliğint JciralaKalabahk bir dinleyici kütlesinin Ankara 12. (a.a.) İktisadî ve MOBİLTACILAR İÇİN MUVAKKAT ÇARŞI Kapalıçarşıda mak ıstemij. Arkası Sa 3. Sü 5 te Arkası Sa. 7, Sü. 4 te İster ya, para onun değil dükkânları yanan esnaf için Şehzade çamü avlusunda in§a edilen smaî kalkmmamızm çok mı'ihim mi? Bu bahiste konuşmak ak Mobilyacılar Çarşısı yarın törenle açılacaktır. 40 esnafın yerle bir merhalesi adctedilmeğe ıâyik himzdan dalü geçmedi. Yalmz şeceği bu muvakkat çarşı. 130 bin liraya çıkmıştır. Resim, çar bir teşebbüs bugün tahakkuk eıbir, iki gün evvel gelir vergi daki yerleşme faaliyetini sösleriyor. Arkası Sa. 7. Sü. 2 de sive hükumetin yüzde 10 sam yapmak istediği tdh.akkuk edince koparüan gürüUüleri hatırladık.. Ve gene geçenlerde yazı müdürlüğümüzde geçen hazin bir sahne gözîeri' vıizin önüne geldi. Kimsesiz Çocııf.îart Kunarma Cemhjeti, halen içinde bulunduğu rutubetli harab medreseden kurtnlarak keııdisine yeni bir biva yaptırmayı kararlaştırmıştı. YAZAN: ÇEVİREN: Akü damşmak üzere bize gt\Taylor Caldwell Vahdet Gültekin tvjşlerdi r e 5 8 kişi birleşerek bu Püçücük bivamn inşasına yardtm etmeleri için lstanbul ve memleket zenginlerini nasıl kandıracağimtzt saatlerce düsnnmüştük de bir türlü kai'î neticeli bir ph'm çızememiştik. Acı, acı ama ne yaparsım: ki gerçek!. Kremlin, Formoza için konferans teklif etti Milliyefçi Çin davet edilmediğinden Amerika ve İngiltere teklifi reddettiler Suudî Ârabistan Kralına da ne oluycr? Tavuk ve horozlarm da katıldığı kongre! Tavuk Sevenler Cemiyetinin diinkü kongresi çok enieresan geçti 12 yaşındaki viyolonistin Acı şey! dünkü konseri Memleketimizde kamyon iıtıal edifccek Yeni edebî tefrikamız Sisti Ufuklar OKUYUNUZ! 'sşhur muharririn, ana babalara ve anababa ifhaf eftiği çok giizel bir aşk romanı Nüvezziden isteyiniz! HICPİ \ BAŞLADIK Kongıede bir çelsc aras» Yazm 7 nci sahifem>zdi • •••.,c.'. . ^..^^,>> İKİNCİ SAIlanMİZDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog