Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

12 Şubat SOĞUK ALGINLIĞINDAN MÜTEVELLİT TAM DİZEL TRAKTÖRÜ ZİRAAT BANKASI K R E D I S I L E SATILMAKTADIR. Bol ve Çeşidli Yedek Aksamı 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir NEVROZiN Türk Inter Makineleri A.O. Kafaloğ, fennî izahat ve leküf, ilk talebde emre âmadedir. 928 13 Şubat 1955 tarihinden itibaren ' Yeni Telefon Numarasının PAMUK Tmkiye ÇAPASI MvmessMığı: Buyuk randınıanlı, emın çahşan, çok iktisadî ve hiç zaaf şostermıyen sağlam yapıh ve uzun öm.arlü traktordür. Her toprağın durumuns göre ve her çeşıd ziraî ışlerde hattâ en sert ^artlar dahılınde de olsa müKemmel çalışır. Şoyle ki. gerek buyuk, gerekse kuçuk çiftçinin en kıymetlı ve ıaeal yardımcısıdır. Hidrolikli model dahi vardîr. KALİTEST YUKSEK FİATI ISE UCUZDUR. TRAKTÖR DtSKAROLARI olacağını bildirir Bankalar Han. GALATA ISTANBUL Umutn ISTANBUL Galata Pprs.embeDazarı nuınara 81 T«=igraf Adr HA.TERZIYAN G A L A T A 46817 H. TERZİYAN TRAKTÖR PULLUKLAR1 Her inçte v« h«r boyd» »••••«••»»•>•••••••>»•»» ••«»«»»•••••••• »»••• SIEMENS veya diğer marks radyolarmız için yeniden teşkilâtlandırılan : Münhal olan acentalıklar, feşbir ve servis imkânı olan ehil kimselere verilir. *• • • • • • • •»••• Telcnik Servisimiz mütehassıs radyo televizyon mühendlslerinin nezaretinde. orijinal SIEMENS yedek aksamı ve lânv balan İle. her türlü tamir ve revizyon hususund» »ayın müşterilerlmizin emirlerine amâdedir. Çekoslovak Ziraat Makineleri JMTOtO/COİT Telefon Numarası değişikliği 13'2'1955 tarihinnen itrbaren PRAHA Telefon Num«ra«ı Değifikliği ^ " ^ ^ ^ | SATILIK KAPTI KAÇT1 1949 model Ford kapnkaçh ehven fiatla «cele satıhktır. Müracaat: Gemeral Elektrik Ampul Fabrikası. Topkapı Şehir REFİK MÜFİD SADIKOCLU KARDEŞLER 13 |ub«t 1955tenitibaren yeni Telefon numtr»ltrK TÜRKEÜ TiC. A. Ş. Gtlata. Bankalar Caddesi. Tcl: 44624 • 23 • 22 21 ORTAŞARK TİGARET T. A. Şirketinin Telefon numaraları aşağıdaki jekılde değişecektir. Merkez: 926 4 1 2 92059 U 2 Hat,, Beyoğlu Meşrutiyet Cad. No. 40 olacağını sayın dost ve muşterilerine bildirmekle şeref duyar. Teknik Servis: 4 9 6 6 8 ELEKTRIKA Ticaret T.A.ŞU 44917 18 numaralı telefonlann 13 Şubat 1955 tarihinden itibaren ^SATILIK KAMYON% • Çok az kullanılmış I soto, mazutlu kamyon saI hlıktır. 84813 telefona l De Beyoğlu Meşrutiyet Cad. No. 93 Sakarya Han Satış Mağazası ve Depo: 4 2 4 7 7 Beyoğlu Tünel Galipdede Cad. No. 36 Ssvimli D I Z Ö Z 1 ESKIŞEfflR ÇİMENTC PAMPAN ve kibar bir Lokal Italyan ve Pam Pan spesialiteleri, nefis yemekler, ve pa?talar. Her cün saat 17 den sonra müzik. Cumartesi Pazar mati ne Dansant. Öğle yemekleri. % 15 tenzilâthdır. Telefon 84553 Şişli. Halâskârşazi caddesi 258. Almanyanm jimal limanlarından alınarak Eskişehir Çukurhisar istasyonu civarındaki taşaat rrahalline teslim edilmek üzere t»hminen 5000 ton makine ve tesisatın nakliyesi ve Bümrük ithal muamelatı da nakliyeciye «ld olmak üzere. ihaleye çıkarılmıstır. Taliblerin 5 Mart 1955 tarihine kadar Eskişehhde Çimento Şirketindeki ?artnamey"ı trtkfk M#relc teklffte" bultınmaları ilân olıfnur. Şirketindcn: olarak değişeceğini muhterem müşterilerinoize bildiririz. A.C.E.C. Charleroi Umumi Mümessili 9 3 3 18 Avukat Hüseyin Akseler Yazıhanesini. Beyoğlu Tünel. Narmanlı Yurdu kapı 3, No. 2 ye nakmH letmi?tir. SEVİNÇ ^^•^••B TEVS Her akçam fevkalflde seanslanna Alııııcd Kapancı 93338 (İki hat) olacağmı sayın muşterilerine arzeder. Adres: Istiklâl caddesi 354 Beyoğlu 13 Şubattan itibaren telefon numarasının Billur Köşkte devam ediyor. Emir^nn Tcl: 3619P Satıhk 3 katlı. iyi iradlı bir bina satılıktır. Beyazıd Soğanağa Mabeyinci yokuI şunda bakkal Yaşar Mermer'e müracaat. Almancaya ve ingilizceye bihakkın vâkıf, ticari ehliyeti haiz memur alınacaktır. Taliblerin evrakı müsbitelerile birhkte Sırkeci Antslva han No. 19 a müracaatleri. LISAN BİLEN MEMUR ARANIYOP SULFADERME YARAMERHEMi Yara, Yanık, Çatlak, Çıban ve Utihabh dert hastalıklarmm ilâcıdır. ZÎRAÂT Vadeli, T. C 1955 Yılı 1.500.000 L A i R Vade«iz Tasanruf Hesapları İkramiye Tutarı Geçen yıl olduğu gibi şimdilik Bu plânda gayrimenkuller, ziraat âletleri, çeşidli eşya ve dolgun para ikramiyeleri vardır. Her çekilişe, 150 liralık vadesiz veya 250 Ifralık en az üç ay vadeli bir hesab açfırmak suretile iştirak edebilirsiniz. Fazla izahal için 491 şube ve ajansımız erarinizdedir. \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog