Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

12 Şubat 1955 TFI>t Sosyal kalkmma için ayrılan 14 milyon doları alamıyoruz! (Baştarajı 1 inci sahijede) ile meşgul müstkü bir tşkilâtın mevcut olmadığını hayretler içinde, öğrenmişîer. Bunun neticesi, Birleşmiş Milletlerde Türkiyeye ay rılan 4 milvon dolar' bil?hara her yıl ayrılacrk 500 bin dolar. Rockfeller ve Ford teslslerinin yapıîma ya karar verc'ıkleri vardım elımize geçmemistir. Gerci, Sağ'ık ve Sos yal yardım Vekâletmin, isminden de anlasıHısı cibi sosval kıl^'nma konuları ile ılgilenmesi icab etmek tedir. Fakat. sosyal yardım konula rile ilgilendıği bilchri^n ssğlık ve sosyal yardım vekâietinm, sosyal kalkmma meselelerini çok basit şe kilde mütalaa ettiâi, münhasıran sağhk işlerini ön plânda tuttuğu belirtilmektedir Buna mukabil, meseH Anrrika Birleşik Devletlerinde sosy;l k~lkmma Vekâletinin büt'esi; Mı'lî Savunma bütçesinden sonra gel I mektedir. Eğer. 955 yılı sonuna kadqr, biriken milyonlarca doîan teslim ala cak ve sosyal klkrmam'Z icin har cıyacak mustakıl bir teskil^t kurm^zsak, birken v bırikec't milyonlarca dolarm MIST Hükumetine venleceği bıliirilmektedir. Dün ilgililer nezdinde yaptığımız soruşturmalara naz'ran, sosyal <al kınma işlerini modern mânada bsnimseyen ve tatb.k mevkıine knymaya çalışan tek müessese Kızılaydır. Fakat gerek B'rleşmiş Mılletler tPskıiâtı ve aeekse diğer tesisler ıdsrî durumu ıtibarile K'zılay Derneğini muhatap addetmemıslerdir. Dün Kızılav İstanbul temsil heyeti baskını Dr. Ömer Faruk Sargıt'a muracaat ederek. elim^e geçemiyen milyonlarca dolar hakkın da malumat istedik. Bıze şunları anlattı: « Benim bildiğime göre, Blrle;miş Mületier sosyal yardım fonundan hissemize her yıl 500 bin dolar düşmektedir ve 78 seneden beri hissemize düsen oara alır.madığı için birıkmiştir Birleşmiş Mil îetler biriken paraları teslim etmek için münhasıran bir sosyal kalkınma teşkılâtı istemektedir. Bir müddet evvei memleketimize gelen res mî bir mümessil. böyle bir teşkilâ tırmz olup olmadığmi incelemiş bu lunmadığını tesbıt etmiştır. Fakat zamanımızda medenî devletlerin hemen hepsi, müstakil bir sosyal kalkmma genel müdürluğü veya teşkılâü kurmuşlardır. Hattâ büyük devletlerin sosyal kalkmma bakanlıklan mevcuddur. Bu teşki'âtlar sosyal kalkınmayı sağlayaçak tedbirleri ve mevzulan inceler, crtaya koyduğu dava'arın halli için Eırleşmiş Milletlerde ayrılan fondan istifade eder. Fakat bızde sos>\al mevzulan istenildıği şekilde tetkik ve harcanacak p?rayı tesbit eden, isteyen bir müesspse yoktur. Bu itibarla Birleşmiş Milletler ve dıâer tesis müme«ıl'erinin memleket'mıze aynlan fonu teslim edecek ehliyetü bir teşkilât bula mamaları tabiidir» Bıldırildiğıne göre, Rockfeller ve Ford tesislerinin sosyal kalkmmamız içm yapmak istediklen yardım 10 milycn dolardır. Fakat biz. teşkilâtsızhk neticesi ve bırıken dolar ları harcıyacak sahalan bır türlü tesbit edemedığimizden, yabancı ve sislerin mümessilleri teşkilât 1 'rma mıza sabırls int'zar ediyor! ve biz hâlâ harekete geçmek için düşünuyoruz. Kâzım KIP KARİKATÜRCÜLER VtLÂYETTE İstanbul ga zeteleri karikatüristleri dün VüÂyette VaU vt Belediye Reis Vekili Prof. Gokayı ziyaret etmiŞİer, kendilerine bir lokal temini ricasında bulunmuşlardır. Resimde, karikatüristler, Vali ile bir arada görülüyorlar. İZMİR LİMANINDA BİR YANGIN Evvelki akşam Izmir lımanında, demirli bulunan «Imdad» isimll küçük bir vapurda yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiyenin gayretine rağmen 17 saat •ürmüg, gemi, suya batırılmak suretile yanmaktan kurtarılmıştır. Resim, ateş söndükten sonra tlmdad» ın denizden çıkarılışını gostermektedir. Hastalarımızın sılıhati dün biraz daha düzeldi (Baştarafı 1 inci sahifede) huzuru içinde dün gece rahat bir uyku uyumuşlardır. Astım denilen illeün yıllardan beri ıstırabı içersinde bulunan Cumhurıyet'm misafiri beş hasta son kurleri netı Cesinde Damlataş'da astıraa iyi gelen bir hassanın mevcudiyetine bıanmışlardır. Bu arada, Damlataş mağarasında bulunan. 10 gündür kur yapan ve Marsel adını taşıyan bir hastadan bahsetmek isterim. Avrupadakı he men hemen butün mağaralan gezen ve kür yaptığı mağaralardan fayda gormeyen Marsel, uç günden beri büyük bir rahat ve huzur için de bulunmakta ve Damlataş mağa Gümrükte bavulları aranan meb'uslar (Baştarajı 1 inci sahijede) katın neticesini bildırecektir. Gümrük ve Inhisarlar Vekili bu tahkikatm seyri hakkında kerMigile görüşen gazetecilere şunları •öylemistir: c Her vatandaş gibi mebusTantnızın da yurd dışından memlekete avdetlerinde gümrük muayene ve muamelesine tâbi tutulmalan ır.evzuatımız icabmdandır. Tatbikabmız da bu şekildedir. Ancak bu muamelelerin icrası sırasmda vazifeleri icabı bütün va tandaşlara eöstermekle mükellef bulunduklan hüsnü muamele ve kolavlığı Gümrük ve Inhisarlar Ve kiHiği vazifesini aldığım günden iti baren müteaddit defalar çalışma arkadaşlanma tamimlerle hatırlatmıs ve duyurmuş bulunu/orum. Bu itibarla vazıfelerinin ifası sır?sırda haiz oldukları kanunî ye* kileri, vatandaşlann her hangi bir şekilde rencide olmalarına mahal bırakac?k gibi kullanmaya memur lanmız mezun değildirler. Bu lüzumun hilâfma hareket etti jri anlasılan memurumuz hakkında (tahkikata) devam olunmakla vera ber) bu tarz hareketinin neticesi olarak idarî bir karar almak icap etmiş ve kendısi Vekâlet emrine ahnmıştır» rasının astırrn söktüğünü, şimdiy" kadar ise bu sökme hareketınin an cak ilâçlarla mümkün olduğunu Devrüen otobüsün altında kalan 9 yolcu ağır yaralandı ifade etmektedir. İsviçrede, Fransada, İtalyada, Avusturyada muhte Ankara, 11 (Tekfonla) Dün lif tedavı usullerıne baş vurup pek sabah Ankara Konya yolunun çok profesörden ılâç alan ve fakat uzerınde fecı bir taşıt kazası olbir turlü sıhhati düzelemeyen Mar j muş, devr len yolcu otobüsunun alsel'in Damlataş'da yaptığı kür so i tında kalan 9 kışi ağır yardanmışnunda iyiye doğru bir gıdiş kaydet| lar dır. mesı buradaki astım tedavisi gdren Şofor Hılmi Varol idaresinde Nığhastalar üzerinde paikolojik te«ir de 223 plâkah yolcu otobusu, Anler yapmıştır. karadan Nlğdeye gıderken saat Damlataş'da tedavi gören Cumhu 10 30 «ıralarınia fazla sürat yüriyet hastalarının son dört gan zünden Konyj yolu 32 nci kıloiçinde âzamî istifadeyi göreceklerı metres'nde devrilmiştir. D.vrilen otobus iki takla atmıştır. Yoldan tahmın edilmektedır. geçen vasıtalar derhal yardıma giderek yaralıları hastaneye sevketmişlerdir. Otobüte bulunan yolculardan Dürdane Arıktaş, N z m ye Dündar, Münire Civelek, Kadriye (Baştarajı 1 inci sahıfede) Ülkü, Ahmed Çaylak, Orhan Ülkü ağır; Mahmur Özalp ve Abdullah cek kapasıtede yapılacaktır. Un Ekinci koma halinde Nümune hasfabrıkası Konyada kurulacaktır. tanesine kaldırılmışlarfır. Hâdi8 mi'yon sterlınin 5 mılyonu ma seye Cumhuriyet Müddeiumumîliği kine ve teknik tesıslere tahsis olu elkoymuştur. nacaktır. Anlaşmanjn üç buçuk milyon sterlini Türk lırası ile odenecektir. Konya yolu üzerinde bir otabiis kazası Kıbrısfa bir Türk Rusyada temiziik başladı hâkiminin kararı (Baştarafi 1 inci sahifede) Bu azillerle alâkalı kararnameHâkim Feridun Oktay, adaya nin altmda Mareşal Voroşilof'un kaçak silâh sokan Rum sanıkla imzası vardır. rın ellerindeki kelepçeleri çıkarttı Fakat Moskova radyosu bu aziller hakkında hiç bir tafsilât verLefkoşe, 11 (a.a.) Burada bir meişt:r. Sovyet gazeteleri de, azilKıbrıs hâkımi. bu ingiliz müstemlîri bir kaç saürla Rus halkıaa lekes ne kaçak olarak patlayıcı duyurmuşlardır. İlk nazarda bu amaddeler sokmak suç ve ithamile z.l'eıle Malenkofun Başbakanhktan diğer yedi Kıbrıslı ile birHkte mah atılrr.a=ı hâdisesi arasmda herhançi keme huzuruna sevkedılen altı bir bağ gorülmemektedır. Fakat Yunsnlı sanığın ellerınden kelep Stslın rejimi sırasmda yapılan bü1 çelerin çıkarılmasını emretmıştir. tıiıı tasfiyeler sırasmda bu dtı ya "Sanıklar, İngılız kuvvetlerinin. g cııı rol oynamış oldukları anla26 ocakta Kıorıs sahılleri açıkla şı'm&ktadır. Stalin öldükten sonra rında içinde 27 sandık patlayıcı bu tasfiye davalarından çoğunun maddeler de geçır ldiji iddia olu müretteb olduğu da ilân edilmişti nan St George motorünü tuttukSo^yetler BirHği Vekâletlerinde tan sonra tevkif edılmişlerdi. değişiklikler Sanıkların duruşması sekiz gün Paris, 11 (a a.) T.ss ajansı sonraya tâlık ed'lmiştir. Sovyetler Birliğinde bazı Vekâletr Yunanlı sanıkların avukatları lerde değişiklikler icrası ve barı hâkim Feridun Oktaya şikâyette Vekâletlerin yeniden ihdası husubulunarak, muekkillerinin duruş sunda Sovyet Yüksek Şurası taramaya elleri kekpçeli getirildiğ:ni fmdan alman kararları dün akşam soylemiş ve ortada ssrih bir iddia yayınhmıştrr. olmaksızın mevkufiyetlerinin deBu kararlann en ehemmiyetlilevamına itiraz etmişlerdir. Bunun rlnden biri, Sovyetler Bırliğine daü?erine hâkim. sanıkların ellerin hü her cumhurıyete bir hanciye den kelepçelerin çıkarılmasını «m vekili ve bir müdafaa vekiline traretm'ştir. lik olması salâhiyetinin verilmis Polis makamlan, Lefkoşenin 35 bulurımasıdır. mil güney batısmdaki Kalokhorien köyünde evlerde hâlâ araştırmaBir öğretmen, kendisine larma devam etmektedir. Yeniden dört hububat silosu inşa ediliyor Trablusgarpta 1000 senelik bir cami ortaya çıkarıjıh Bingazi 11 (TJHA) Trablusgarb civannda yapılan hafrıyatlarda 100 senelik bir cami ortaya çıkanlmış bulunmaktadır Mezkur cami oldukça iyi durumdadır, ldam talebi ile mahkemeye verilen bir achm beraet etti K«nfeksvonlan.,. Beyoğlu adresi?... LOBEL Antalya 11 (Telefonla) Pusu kurmak suretile taammüden adam öldürmek suçundan 14 ay 16 gündenberi Antalya Cezaevinde mevkuf bulunan Merkez Kazanın Çitdıbi köyünden Veli Korkmaz bugün Antalya Ağır Ceza mahkemesmde beraet etmiştir. Mustafa Tekeü admdaki şahsın katili olduğu idcia edüen ve hakkında verilen (Baştarajı 1 inci sahijede) karan müteakıb tahliye olunan Veli, idam talebile mahkemeye ve mark tutan bu meblâğm hizmet karşılığı olarak kendisine gönderilrilmişti. mesini istemiştir. Bonn'daki fedeİzmirde ilk bakla mahsulü ral Almanya Dış Işleri Vekâleti mektuba verdıği cevabda, Nazi Alsatışa çıkanldı manyası ile bugünkü Almanya ara İzmir 11 (Telefonla) Havaların sında bir alâka bulunmadığını bilşasırtıcı bir şekilde ısındığı nazsrı dirmiştir. dıkkati çekmektedır. Bu arada tur Çiçero ikinci bir mektub yazarak fanda sebze ve mevvalarm da vak bu meblâğın nakdî değil, aynî ve tindenevvel yetistikleri sörülmek insaat demiri şeklınde gönder lmetedir. İlk bakla mahsulü bugün sini de istemişse de bu mektuba da 34 lira fiatla satışa arz edilmişür. Almanyadan menfi cevab gelmiştir. Lefkoşeye giderken Yeşillfijy hava meydanuıda yakalanan ve yapı'.an aramada üzerlerinde deklâre edılmemiş bır mktar altınla 2000 Türk lirası bulunan Elen trupu artistlerinden Yunan tebaası Georgia Tenguli ve talyan tebaab Anaa Mi^ licelli dün adliyeye verilmişlerdir. Meşhud suçlar kanununa göre 1 iaci aslıye ceza mahkemesinefSverilen sanıkların sorgulan, tercüman vasıtasile yapılmıştır. Kaçakçı kadmlar, suçlarını itiraf ettiklerinden tevkif olunmuşlardır. Duruşma baş ka bir güne bırakılmıştır. Kaçakçı Yunan artistleri levkif edildi YAYALARA, YÜRÜYECEK TER K A L M A t f İ ^ $ l f şehrimızde tıaıık mzamlarııu hıçe sayanlar arasınila yabaacı plSftalrafsbâlaf da görüîrneğp başlafdı. ^sij^fj^^m ya kaldırımına bırakılan bu arabalardan birını gosterıyor. Kapalıçarşının ihyası Hayal pahalılığından bahseden bir affiş hakkındaki kanun kaldırtıldı! teklifi Çiçero tekrar sahnede (Baştarafı 1 inci sahifede) Ankara 11 (Telefonla) Kapalı çarşı'nin ihyası ve eskisinden daha guzel bir hale getirılmesi için hükumetin hazırladığı bir kanun teklifi bugün B.M.M. Bütçe komüsyo nunda gorüşülmüştür. Hükumet bu tasanda Kapalı Çarşı için Muvaze nei Umumiyeden 6 milyon liralık tahsisat aynlmasını, ayrıca Istanbul Belediyesinin de 4 milyon liralık barıka kredisi ile bu programa işti rakini istemektedir. Bu 4 milyon luk kredi esnaf tarafından muay\en taksitlerîe bankp'ara ödenecek tir. Komısyon tasan üzerindeki çalışmalarma devam etmektedir. İzmir, 11 (Telefonla) Bir müd det önce Atstürk Lisesi rransiîca oğretmeni Suad Erginer aleyhine, (Baştarafı 1 inci sahifede) bu lıse öğretmenlerinden bır kısve bu arada bazı mebuslar aö°z ala mı tarafından, komünistlik propagandajı yaptığı iddiasile bir dava caklardır. anılp^ıcjfc.^ J^lahkeme ı^^s^ınde Gündemin diğer mükim maddMV beraet eden Suad Erginer, 6ğrinden bin de Almanya'nın Natoya retmenler aleyhine ıftira ve tafinikabul edilmesi mevzuuıkah' da tasdiki hakkında lâyiha durujmada taraflar dinlenmiş ve Beyoğlu adresi?... şülürken mazbata muharriri olarak bazı sahidlerin celbi için dava başFürüzan Tekil izahatlarda buluna ka güne bırakılmıştır. caktır. Harid meselelerimizle alâkalı otstanbul Acentahğunızdaki İstihbarat Telefonumunın larak söz alacak mebuslar arasında bağımsıı mebus Hikmet Bayurun da bulunıîuğu söylenmektedir Köprüiü Meclisfe konusaeak komünistlik isnad edenler aleyhine dava açtı Şırr.diye kadar Sovyetler Birliği Hatıciye Vekâleti dışındlı yalruz Ukrayna ve Beyaz Rusya cumhurıyetleri b.rer hariciye vekiline malilt bulunuyorîardı. Diğer taraftan, Sovyet Yük»ek Şurası, Sovyetler Birliğinde yeni bir Vekâletin ihdasını kararlaçbrmıştır. Bu vekâlet, Detrol endüstrisine aid teşebbüslerin kurulması ; ;;le me^gul olacaktır. Zukofun tayini etrafındaki teflsrier Wfshington, 11 (AP.) Ametikan hükumeti içindeki bazı çevreler, Mareşal Georgi Zukof gibi profesyonel ve realist bir «skerm harb taraftan Sovyet polıtikacılan üzerinde bunları dizginleyici bir tesıri olacağı kanaatindedirler. Rusyadaki son değisiklikler, Was hington'da türlü görüşlerin ortaya atılrr.asma sebeb olmuştur ve bunlar birbirini tutmamaktadır. Bazı gorüş sahibleri, Zukofun Müdafaa Bakanlığına tayinini mem nuniyetle karşılamışlardır. Bunlara göre, Zukof meslekten yetişme ve tecrübeli bir askerdir v« Birleşik Amerika bakımından onun ı?ibl bir adamın böyle üeri bir mevkie getirilmesi iyi olmuştur. Zira, Mareşalin, sırf propaganda ve bir kuvvet tezahürü olsun diye harb çıka>mak ist.yen politikacılar üzerindeki dizginleyici tesirleri olacaktır. Rusların en fazla korktukları şey Almanlardır. Zukof gibi adamhr rnuhtemel kı, Nazilerin yahıız Rus yanm gayretlerile mağlub edilmediğinin farkındadırlar. Onun için Almanyanm s'lâhlanmasma şidHetle karşı koymaktsdırlar ve onun icindir ki Avrupada bir harb çıkarmağa cesaret edemiyeceklerdır. L0BEL Öğrendiğimize göre esasen Hade ucuzluk» ibareli büyük bir riciye Komisyonunda da fikirlerini ysfta, Beyoğlu Kaymakamlığının açıklayan mebuslar umumiyetle emrile zabıta tarafından kaldırtıl(Türkiyenin Almanyasız bir dünya mıştır. Mağaza sahibine, sadece «ftev sulhunun temin edilemiyeceği kakalâde ucuzluk» ıbaresi yazılı bir naatinde) bulunduklannı anlatacaklardır. afiş koyabileceğ bildirilmiştir. Gerek Bled anlaşmasınrn, gerekse Almanyanın NATO'ya kabulünün Mecliste tezahüratla tasdik edileceği anlaşılmaktadır. «44696» NUMARASI 13/2/1955 İTİBREN 9 1 8 9 6 olarak degiştHleceği savm halkımıza ilân olunur. Eminönünde dün gece çıkan yangın Knrşun Levha Âlmacaktır Sümerbank Ahm ve Satım Müessesesinden: 1 Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi için 180 M2 16,4 ton i mm kalmltğında '{ 99,98 safiyette kurşun levha âlmacaktır. 2 Evsaf şartnamesı alım V. inci grup şefliğinden öğ renilebilir. 3 Iştirak için TL. 5000 lira teminat yatırılacaktır. 4 Kapalı tekliflerın zarflarm üzerine Çm 56120 işareti yazılarak en geç 17 2.955 akşamına kaclar Müessesemiz holundeki teklif kutusuna atılması lâzımdır. 5 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir (1881) Broadway'da bir hâdise NewYork 11 (AP) Türk Halk şarkılarmdan cKâtibim» i Amerikada lanse eden zenci Muganniye Eartha Kitt dün gece Brodvvay daki bir temsıli yarıda bırakıp sah neden çekilmiştir. Bu husus buradaki tiyatro muhitinde çeşitli söy lentılere yol açmıştır. Eartha, bır muddetten beri bir Brodvvay tiyat rosunda «Mrs. Pattersin» komedisinin baş rolünü oynamaktadır. Dün gece temsil başladıktan 8 dakika sonra Eartha oyunu durdu rarak «devam edemiveceğim» demiş ve sahneden çekilip gitmiştir. Tiyatro idaresi 9 bin seyircinin paralannı iade etmek zorunda kalmış tır . Aktris, sahneden ayrıldıktan son ra derhal bir sürü doktor çağırtmış tır. Earthanm işlerini idare eden meneceri Miss Virginia Wicks genç sanâtkânn haftalardan beri vahim derecede rah^tsız olduğunu söylemiştir. Bugün komedinin pro düktörü: «Herşey düzeldi. Bu gece oynayacak» demiştir. Şehir Tiyatrosunda ıslahat (Baştarajı 1 inci sahijede) Bu hususta dün kendısıle görüştüğümüz bazı kıdemli sanatkârlar böyî.s bir teklıften haberleri bulunmadığını söylemişlerdır. Vali ne diyor? Vali Gökay da dün bu mevzu etrafında kendisile konuşan bir arkadaşımıza şunları söylemiştir: « Böyle bir teklif yapıldığından haberiar değilim. Fakat edebî heyeti takviye etmek kararmdayız. İdare heyeti ile, edebî heyeti birleştırmek için de bir tasavvurumuz var. Vaziyeti tetkik etmekteyiz.» Türkiye Smaî galkmma Bankası A.O. Ufflum Müdürlüğünden: 13 şubat 1955 taribirrJei Hibaen Ban1cqm'7 telefnn numarasmın İzmirde bir cip devrildi, bir kişi öidü İımir 11 (Telefonla) Bayındır eskı Belediye Reısi R. Parmaksız bugün bir tıafik kazası netıcesinde ölmüştür. Raif Parmaksız, beraberinde Tsriş Kooperatifleri Bayındır Şubesi Müdürü Mustafa Ağaoğlu bulunduğu halde ciple Torbahdan Jzmire g»lirken önune çıkan bir aidbaya î&ıpMjmak için direksiyonu kırmış, fakat araba f&zla sürat dolayısi'e devülmiştır. Raif Parmaksız derhal ölraü$, Mustafa Ağaoğlu tedavi edibnek üzere Alsancak «hhat evine kaldınlmıstır. 9 2 3 7 4 olarak değişeceği ilân olunur. Antalyada kurulacak kauçuk fabrikası fktisad Fakültesi ve Yüksek ^konomi ve Ticaret veya Ticaret JSpesi mesunu memur almacak İstanbul Emniyet Sandığı Denetçiliğinden: 1 Yukarıda yazılı oHılların pek iyi veva iyi dereceli mezunlarından Sandk teskılâtımn bulmı iuğu veya bulunacag, yurdun her yerinde çalışabilecek lüzumu kadar memTir âlmacaktır. 2 Ayhk ücreti 365P sayılı barem kanunu hükümlerıne gore verüir. ni. 3 Merkezindeki Denetçilik Bürosuna miiracaat evlemeleri. (1275) Sanir§1nIIstanbul lf " t ^ f Cagaloğlu Sandığın İlkIf™™™ ?£Z±*«]T*^nmJk y l h U e 1955 vT , I s t e k l i l e r i n askerliğini yapmış bulunmalan 5 art a T 3 rv!î ^ a ! m d a n t e r c i h hakkı denetçilife aiddir. Ş u b a t ™* a ü ^™ tahsil, asker ™Zr Antalya 11 (Telefonla Antalvada kurulması kararîaştınlmış bu lunan kauçuk fabrikasının 3000 metre rmırabbalık arazisi Antalya Vakıflar idaresinden satın almmış ve 25,00 liralık tahssat Antalya valiliği emrine gelmiştir. Öte yandan, Antalya ziraat müdürlüğüne Ziraat Vekâleti tarafından gönderiAnkara 11 (Telefonla) İstanlen bir emirde, kauçuk müstahsilibul müstakil mebusu Dr. Lutfi ne dönüm başma ilk sene 35, ikinİzmirdeki bakkallar Migro Kırdar evvelki gün D. P. ye koyci sene 20, üçüncü sene 20, dördün dolmuştur. cü se« de 25 lira kredi verilmesi ya karşı birleşiyorlar Dr. Lutfi Kırdan partiye Başiçin Vekâletle Ziraat BapKası araîzmir 11 (Telefonla) izmirsında bir anlaşma yapıldığı bildiril deki bakkallar yakın bir tarihte vekil Adnan Menderes ile Devlet miştir. Migros teşkilâtmm şehrimize de Vekili Dr. Mükerrem Sarol takdim geleceğini düşünerek kendi arala etmişlerdir. nnda teşkılâtlanmağa başlamışlar Ankarada 110 yaşını aşan dır. Bir bakkal yeni teşebbüaleri 18 vatandaş var hakkında şunlan söylemiştir: Ankara 11 (T.HA.) Bildiril« Ne yapaîım. Biz gimdjden kendi aramızda Migroiaşırsak ya diğine göre, Ankara Vilâyeti hudud nn sehrimizt gelecek olan Migros lan dahilinde yüx yaşından yukaBeyoğlu adresl?... teşkilâtı burada tutunmağa Imkân n 18 kisinln bulunduğu tesbK ebulamaz.» • dilmiştir. Bu arada Hariciye Vekili Prof (Baştarafı 1 inci sahifede) Fuad Köprülunün izahatının muhYangın, Eminönündeki kapalı tevası siyasî çevrelerde merakls tramvay durağmm tam karşısmda beklenmektedir. avukat Mesud Hakgüdere aid hanın 3 üncü katındaki terzi Yorgi'nin atelyesinden çıkmıştır. Bir an içinT Ü de büyüyen alevler buradan ıkinci ve dördüncü katlara sirayet etmiştir. İtfaiyenin gayretli ve fedakâr çahşması netıcesinde alev;erin civardaki binalara sirayeti önlenmiştir İtfiaye ekipleri çalışmalara deSERMAYESİ: vam ederken, Emniyet Müdürü ile Emindnü Kaymakamı da yangm mahallıne gelmişlerdir. İtfaiye Müdürü de merdivenlerin tepelerinde ve alevler arasmda söndürme ameliyesile bizzat alâkadar olmuştur. Şubesinin acılışı miinasebetile Netioede, hanm en altmda buluhususî çrkiliş nan şekerci Todorınin dükkânına hiç bir şey olmamış, 2 nci cattaki han sahibi avukat Mesud Hakgüderin yazıhanesi yarıyarıya, 3 üncü kattaki terzi Yorginin atelye«i tamamen, 4 üncü kattaki N. Zarilişin yazıhanesi de kısmen yanmıştır. Dün geceki yangmın çıktığı terzi Lira tutarmda Yorgirin atelyesi geçen sene de böyle bir yangın geçirmiş ve üst katın da yanmasma sebeb olmuştu. Yangınm ütüden çıkması kuvvetle muhtemeldir tîâdise etrafmda tahkikata başlanmıştır. DENİZCİLİK BANKAS T.A.O. Denizyolları İşletmesi (1902) R K İ Y E 50.000.000 LÎRA İSTANBUL TAKSİM 1 4 Talihliye: İZMİR Şubesinin açılışı rrVinasebetile hususî çekiliş: 1 1 Talihliye: 100.000 Öiiîür hovunca Aylık gelir 24 MESKEN KREDİS' 2 4 7 Talihliye: 30.000 Llra tutarında 100.000 Lira Talihliye: Dr. Luffi Kırdar D.P, ye kaydolundu Meskan ikramiyesi 3 3S Talihliye: I 5.000 Lira tutarmda PARA İ İkramiyesi PARA İkramiyesi LOBEL Her 100 liraya bîr isabet şansı İr Bu husust çekilişlere katılanlar ayrıca urauml çekiligler» girmek hakkınıda kaıanırlar Konfeksyonları...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog