Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

4* T1 12 Tarlhe Geçmiş Biiyük Aşklar >....„.•; Ccrlren: MAZHAB KUNT Kral 4 üncü Hanrive dilber Gabriel 18 Gabriel gene hâmile idi... O aralık Kral da güzel bır !uzla münasebet peyda Gabriel bunu haber aldığı halde anlamamazlıktan geliyordu. Eir Kralıçenin bu gibi şeylerle uğraşması dcğru değilâi. 13 Paskaîva vortuîanndan bir hafta kadar evvel, Gabriel'in Paristen uzaklaşmssı muvafık görüldü. Kral la Gabriel'm ayrılmaları gcrülecek şeydi... Sanki bir daha birbirlerini göremiyecekleri jjlerin» do2musiu Lizbondaki muhteşem düğün Estoril (Portekiz) 11 (a.a.) Av rupa kral aileleri mensublan dün gece E'toril şatosunda verilen muh teşem bir ziyafette, güzel Prenses Mari? Pia ve Prens Aleksandr şerefme içmişlerdir. Ziyafette Avrupa tchtlarının varislen olan 1. Prenses v». 11 Prens ile Dükler, düşesler. kontlar, kontesler hazır bulunmuşlardır. Prenses Pia. zarif bir pembe elbi=e giymıs. mücevher olarak valnz babssınm rlügün hediyesi o\ar?k verdiği p'rlanta ve inci 2?rdanhğı takmıştır. Hanedan mensublarınm istir: k ettiği yenı»?'. Portekiz devlet a<?aml?rils diplomatlardan ve s^çkin davetlil?rin bulunduğu bir kabul resmi takb etmiştir. Nikâh mer=ısimi bugün C^scaıs kıli.esind° yapılm>?tır. Dün gereki rruhteşem zi'afette bütün Avrupa ha'edani"a mensvb 120 Prenç v» Prenses bulupmuşt'ir. Bilhassa Kent Düşesinin bu zivafette bulu^rrak i"in Loidradan uç=>kla şelmesi günün meselesi olmuş ve sab'k Italyan KraH Kent Düşesini biz7?.t hava aianmda ka"şılav?rak lıurpViarrüştır. Sofrada s?bk It'lya Krab"in karşı?ında sab\k Kra'içe Maria JPSP oturmakta idi. Kralın spğmda sırs i 1 " e«ki Bulçarhtsn ana Kr? 1 ' Giovsnna. Bra^ans Dükü, Paris Kontu. Ke"t Dü?"si, ımıın 26 Pariste Gabriel Kralın dostu Zamet'in e v i n e misafir edildi... O geee yediği bir portakat oh« feir»^ acı geldi... Bir tnüddet «onra da mühtij gancjlar bMltd,... Herfces »ebaya tutulduğunu »anaraJc y«ıl»d« k M ?1 Bunun üzerıne Gabriel'in yanın^a bulunan dö la Varen Krala hatv?r gönderdi, faiat Gabri»!, Kral daha yoMa iken oldü... Bu habprı" aldığı zaman Kral çocuk gifai ağiadı . '' Pvenses'er'nden Iz=b?'. ][^oan* a Oecen ayın 23 inde RomaHrki bir klinikte rioğuran meşhur Italyan film yıldın Silvana Pren5 •erinden T )IP A'foP'n ri e Bour Mangano, evine dönnıüş ve ılk defa oğlunu ga^rtecüere göst«>rmiştir. Film prodüktorlerinden " bon. Isnanva P ı M?.r D'ro rie Laurenlis iîe evli olan Silvana'nm iki kızı vardır. Federico ise ilk oğullarıdır. ResiuaSarit. Pistııva nü'<ii Pre^ ses A, Silvana Mangano ile oğlu görülmektedir. lexandre de Kent. Dük Louis de Wurtemben? yer ='mıl?rdır. Sabik Kralın 5l'md^ ist> ?ıra Prn=eçi Ol»q. AviKt'iTs ArşiHıikl»rinrl"*n lose Frsc"'« Paris Kont«i, Wurt«mberî Dükü. Bu'l^r »'• Pren=!erirH?n Andre. PrenMsria de Bourbon. Bavy»rq Adalbert. Ba'vera Prensesi Bora. Bersama Dükü. Aoste Düş»Prens Frederic de Hohenzollern. Sabık Kralicenin sa*ında ver aImlar: Sabık Bulear Kra'ı S;meon, Bragons Düşesi. Borselona Kontu, Hanovr Prensesi. Napoli Pren.M, Prenses Maria Beatrice. Bavyera Prensı Conrad, İsDanva Prensesl1?rinden Maria d'el Pilar, Cenoza Dükü. Hohenloke Prensesi Mareuetire. Loudarave d'Aes'a. Piçtııva ~)Ü5e?i Bcurhan Orlesns Prensesi, ^ntes Cnstina Marone. Sabık Italyan Kr=liçesinin solui a yer alan zevat: Yu«oslav Presi Pol. Prenses Maria Pia ve Prens Alexandre, Wurtembere Düîesi. Hanovr Prensi. Prenses Maria Gabriola. Kent Dükü. A\oısturya ArşiAnr>q, Aoste Dükü. Prenses Aüce de Bourban, Ankove Dükü. Trinidad ı ziyaret etmekte olan Ingiliz Pr «nsesi Margaret. sisll Londra havasindan çıkıp Lavier de Bourban. güneşli bir nuhite geîdiğinden çok memnundur. Resimde, Trinidad sokaklannda jeep ile doJ n*n« > kücük çocuV ta;an Pjensesin, kendisini selâmlıyanlara, mukabele edişi görülmektedir. için ayn bir masa hazırlanmıştir. 22 Bu furetîe Gabriel, o kadar sevdiği Kralı son deminde gnremeden göçüp giHi.'.'. Hastalığı ne idi? Be!li olmadı. Belki de zehirtenmişti... Mesele kapandı gıtti 23 Gabriel'e muhteşem cenaze m?rasimi yapıldı .. Sefirler v.î parlamento Krala taziyette bulundular .. Ha!bul:i Gabriel Kraliçe değildi. Hann de siyahlar giyindi. O !arihe kadar hiç bir Fransız Kralı, Kralıçt bldüğii zaman dahi böyle matem tutmu? değıLdi. Buna ragmen H?nri bir bvçuk sene sonra Mari do Mcdısi i> evlendi... S O N şy Iann sntlannda i?e s^^letler göze çarpmakta idi. tuva Bn Resîmü Romanımsz CedÎ */£O£V 8i .. HASTA Yazan: GEORGE SIMENON HS \ 11 1 !«55 fa»Urt 280 ^0 n m Gangsterler ITAgLAÇ/A/A MABt/Z K*LAN, ZAVALU LOHYOAT ••' Y£Q/MT£# SOMBA İŞÎNE OOMDÜ A •''< * * ' Ist. Borsa'iinın ĞÖ2ÜN IŞTEN BAŞKA B' GÖ*to'i/YO*... HALBUti, ÇA Ş HALDE 8/R Tukcü TERPİ 100 Dnlar ı<M' ı*ransı7 fr«nEi ı* L.ırfi H Uvıcrf t r n n r ı M lıU' 11* ımı •n 2S0 "0 ıı Mı 4» m 44 ll> t« nt *4 1»J lı« n.S)ı 44' BeiviK» fraııfi ıMı »M Dnnmı 93.14 H»4 Kuı 38 nis t'ı m «.•• Ki v >«.ısıı Ir..., K.l' V 12 4 V .4 1! »r ru.rirı ;s.«s 4f. BSHAM »* 1 »H ı l l A 1 •%• ı * « t l / . l . l 1H H V l l . l F !• PKOü. NtMBLS'UN MACEKALAK1: Sıvas Erzurum 1 Sıvas Erzurum 27 Demiryolu 1 1941 Demiryolu 11 Demiryolu III Milli Mudafaa I Milîi Mudsfj II Milli Müdafaa m Milli Müdafa IV Z'raal B~rka5i I Zırsat Bankası II % Hl/,1.1 1 «H > 1941 Demiryolu IV Kalkınma I Kglkınm? II K?.lknma IIT 19«ş tıtikrs^' I 1945 Îst>kra7i II I M Tahvü Ç 9 1r • »Aİ/.I,' rAHVTU 1938 Tahvli İkramiye:: mıidafa? İkr?rriye!i D Y"îu IV tkr?mi:<li D. Yolu 1051 T^hvHi 1S53 Tahvili Zraat Bank=?ı ITT Zhsst i,,t Bsnk.'sı V ^ : ; s : V7 • .. » 21.65 20 20 21.50 21.30 21.85 21.40 21.00 21 00 20.S0 21.40 1 0 3 0<> 1 I 1 «!K 102.50 102.50 102.50 102.50 102 30 102.55 105 00 Uzakdoğuda stratejik kıymetini kaybedon T?.chen adaları sakinlerinin milli > efçi Cin donanması ve Amerikanın 7 nci filosu tarafından t^hliycsi ta;r.amlanmıştır. Rosimde , evini, adasırıı terkeden bir Çinli ana ve evlâdı görülme kledir. RB 23.67 ?3.50 • 109.00 109.75 104.50 10° .3S 10.1.SO 103.) 5 • ]n.".;>ı 101.45 . . Kl kimse tanımaz, memleketimizin en) vetlendiren ve onu payidar kılacak j gi. lamanm ışığı ve yine müteyüksek öğretmen raüessesesinden olan tek şey Maarifinin bünyesine , hassısların fikirleri ile Türk'ün çıkıp 24 seneye yakin bir zamarı uygun ve sistemli bir hâlde tekâ bünyesine uj'gun bir şekilde tesbit araüksız olarak Liselerimizde ikin mül ettirilmesindedir.. edilmeli, ci devre öğretmenliği yapmaktaynm c) Esaslar tesbit edüdikten sonra Bir memleketin Maarifi diBu müddet içersinde 18 ve 19 yaş yince akla Talim Terbiye rnevcutlar bozulmayarak zamanla lsrmda gençlerle çok mesaul ol sinin her ikisi birden gelir. Bunla duzeltilmesi yoluna gidilmeli. dum. Kaarifımizin belkemiğini teş rm ikisi de birbirini tamamlayıcı 2 Tesbit ediler. essslar Maarif kil eden bu ve musrüii kurumlar oi unsurlardır ve birbirlerinden Eyrıla Vekâletmin deâil, devletin en liya duğu için ders ve terbiye bakımın mazlar. Bunlarm lâzım geldigini katli şahıslarmdan olan bir Millî ve dan bunlarla uğraşmak ve bunlara uzun uzadıya izah gerçi bir Maarif Taüm Terbiye Heyetine verilmeli tah.sil ve lerbiyede ırkımızın bünye çi olarak beni de ilgilendirirîe de ve Maarif Vekâleti yalnız icra sesine uygiin bir istikâmet verilmesi maksat bu degildir; yalnız şu kada . lâhiyetini haiz olmalıdır. Söyle ki: kanaatındeyim Bu esas içersinde rını belhteyim ki bu gün Türk ca a) Tesbit edilen esaslann kontyuğrulmuş bir genci ne Unıversite miasını teşkil eden kütlenin hemen ve ne de vabrncı memleketler değiş ekserisi hudâyi nâbittir. Bu hüdâyi rolü Maarif Vekâletinin değil, antirebilir. O zaman karşımıza ne ya nâbitlik ne İngiltere'de. ne Fran cak bu iş için yetiştirilmiş Devlet bancı memieketlere gidip donmek sa da, ne Ameıika'da, hüiâsa hiç Müfettişlerine verilmeli. bu Müfet istemi\en genç'er. ne aşırı karak bir yerde görülemez. Binaenaleyh tişler ayni zamanda Maarif Vekâle sendecüik tini teftiş selâhiyetini de hâiz olma tersizlik ve ne de Kanun ve niza bu acı hakikat adam ma riavetsizlik gibi fenalıklar zu konusu degildir, bütün Türk mü lı, b) Basın, ve radyo (Sırf Talim hur edebilir. Bu fenahkların hepsi nevverini ilgilendiren bir cihettir. ve Terbiye yönünden) bu kurulun Maarifimizın .karışıklık içinde bu Bu itibaıla: cazibesinden ayrılmah, lunup b&lirli bir sisteme göre yapıl I Türkiye Devleti bu meseleyi c) Hâlen Maarifin yüksek kademamas'ndandır. Bır memleketin en her işin başmda turup m=şfu! olmühlm vazifelerinden birisi ve hat malı, yalnız Maarif Vfkiletinin o melerindeki adam sendeci unsurtâ birincisi Maarifini sistematik bir muzlarına yüklememeli. Bu vazi lar yavaj yavaş tasfive edilmeiidir. şekle koyrnaktir Çünkü kanaatım feyi yaparken: Kanaatimce Maarifin düzelmesiai Türk camiasına mensup bir rım ve maarifte bir sistem temininın ca benlijini bir ş?hsv'"t r'nrpk devarh ettirmes; ne milîî savunması kitlenin terbiyevi biinyesinin nasıl maişetle hiç bir ilgisi yoktur. Bu tarihin günkü lâkaydî ve adam sendecilik nın ne iktisadiyatının. ne senpyinin olması icabettiğini gerek Ve ne de Adliyesinin kuvvetlendi ve gerek mütehas=ıslanmızın misal sistemi varken en az maaş alan bir bulundurarak Maarifçiye ayda 2000 lira verilse rilmesile olmaz. Bir memleketi en lerini göz önünde iyi şahsiye't sahibi yapan ve aynı tesbit etmeli, bile yine ayni durum surüp gidezamanda saydığımız sahalarda kuv b) Türk Camiasına verilecek bil cektir. Toz şekerden kesme şeker yapan ı bir adam vakalaııdı Ferikbyde Şahmerdan sokagmda 5 numaralı evde oturîln Hristo Eglenceoğlunun. evinde toz şekerinden kesme şeker iraal ederek piyasaya surQ"üğü polis tarafından haber ahnmıştır. Yapılan aramada 2 çuval içinde 200 ki Io toz jekîT. S teneke içind* Itesme ve şeksr yapmaya m^hsuy bir takım â!etırr. bulunmuştur. Hristo hakkında takibat g?çilmiştir. Sümerbank işıileri de ikramiye ahyorlar Tekstîl Federasyonunun bildirdiğine göre; Devlet Ijletmesi Idare Meclıs! dün saat 14 de toplanarak, son çıkan ikramiye kanununun Tasköprü kendir fabrikası işçilerine de teşmiline karar vermi5. karar Sümebank fabrikalarma bild'irilmiştir. Fabrikanın zarar etmesi yüzünden ikramiye alamıyan işçiler d« bu hakt»n £uydaİ3nabilecektir. Diğer tarafian, talimatnam» gerejlnce paralı izne çıksn işçilerin lzin lonu paralarını almaları hususu tetkik «dilmi! ve paranın iıine çıkmadan «rvel işçilere tedıycsi esası kabıil olunjnustur. Karar fabrıkalara tebliğ edileeektir. 7 B <, • «. . « ı ; H 1343 Tarvüı 103 S5 • ,.• •. rK..Pr« 237.00 T. C. Merkez Bankası 132 00 * Garanti Bankası H. 195 00 Oo; And ltl 1 <V n) PHrlrtv» Rred> Aanll4 »ı 63 40 İş Bank'sı Yapı ve Kredi Banka=ı N 16 0 0 ' ıSmııMı A,nnaııK 1 A o Sanavi Kalkıruna Ba. Aslan Çimen o Şark Değırmen!ert Ticar»t Bîr.kaîi KAM|P 104 50 67 00 • 43.50 flAll H..HSAM « I ı ı N ılı kilo altın 11) Dolar ..KKK«I 430.000 Fr 373 Fr 1Î0Ö1I3O 19001925 720725 755757 17718" Al I'IM FİVAMUA . u ' v i y ' <• i' Sterlin efektif Fransız îrnagı (1009i Türkish Accant Dolar efektif Dolar V. W. ısoo tsviçre Fran^f! SAKKAH AKI » Ingilterenin meşhur balerinalarmdan ira Slıearer Oxford Ti>atrosunda temsiller vermeğe başlamıştır. «Ben Bir Fotografım» adlı eserin başrolü nü oynıyan Moira Shearer, büyiik muvaffakıyet kazanrnı$tır. Resiıode, Moira Shearer görülmektedir. ' Cenubî Afrikalı bir çiftçi olan Evart Frederick Potgieter, boks yapın..ğa ba^lanı;ş v< kısa zamanda büyük bir şaoıpiyon olmuştar Hesimde, Iııgiltere ve Amfrika şampiyonlan ile maç yapmağa hazırlaiian Afrikalı boki yıldm jörülmektedir. Bu boksoıün bo: u, } metr* 18 •aetimdir. TİCARI MUHABERE | Memuru aranıyor Ingilizce türkçey» bihakkın| vâkıf ticarl muhabereyi bilen yanm gün veya birkaç saat için memur aranıyor. • Taliblerin Galata P. K. • 1 1325 • yaşmalan. | 59S05990 Cumhuriyrt 70587075 Reşad 78TS71J5 IngUi« K4ÜS650 Gulden H0M2 Küiç» KAITN BESİBİHI tKİJB 2SS9Sl*000 CHmhuriyet JOSOO50SCHI Re««d 3780038000 Hamid Adx snoesaooo âaat 11 r» teıblt edildi. (*) tj»re>'ı,rr Borsad* annnele 1^ ACELE SATILIK ^ Kamyoncuların Nazarı Dikkatine Anadoluda BMthtallf mahallerc dalmt olarak ka«t7*nl« N ıık nakliyatı vardır. Taliblerin Galata Kef«U lıan 18 No. ya mflraeaatleri. Telefon: 4144*. BAHÇEÜ EV Fene», T«»fc*icafer maha*. lesi, Mektcb So. 1 No.lı «y boş olarak (30.000) lira»« satılıktır. Müracaat: Ktt tncular 25. Tahtakal» 27«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog