Bugünden 1930'a 5,431,920 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

12 Şubat 1935 cuımnTRh'FT Bir yalancı şahid bütün Amerıkayı altüst ettı Birleşik AmerikaHa Matusov'un iahid oduğunu itiraf etmesi. son günlerin mühim dünva hâdiseieri kadar alâka uvandırmıştır. Matusov kimdir? Bundan 3 sene evvel. seiatör Mc Carthy tarafindan idare edilmekte olan (Amerika aleyhtarı faaliyet komisyonu) önüne 25 yasmda, ondüle MÇII. güçlü kuvvetli bir delikanh çıkmıı ve eski bir komürist ©lduğunu anlattıktan sonra hemcn hemen 10.000 Amerikalı komünisti de tanıdıfrnı aöyleyerek, isimler •ermiıti . Matusof, 1947 11* 1951 yıllan ara •mda Amerikan komünist partisi lçinde çalıstıâmı ve o seneierde bu adamlan tanıdıfrnı. bunlarla karşı lastıftını da ileri ıürmü»tü! Devlet içinde devlet oldugunu sa nan ve komünistlerle. komünizmle müetdeleyi inhissn altma almaya califan senatör Mc Carthy bilhasta Truman'a, demokrat partiye kar gl Matusof dan da istifa leve kalkıs mıştı. Matu«if. Mc Carthv'nin neza reti altında kasaba kasaba dolasmıs. demokrat partt icindeki «cseuslar» hakkında nuruklar vermis. Truman Hükîimetinin de komünist lere mevyal oldueunu ileri sürmüş tü. O senelerdedir kl. eski D;s Uleri Bakanı Acheson bile komünist olmakla itham edilmisti. Ba«kan Eisenhover ile Gumhurivetci partinin iktidart geldikleri 1952 «ene«ıin dekl feçlm kanpanyasmda Matusof mıştır. Amerikan Adüye Bekanı da hâdisenin tamamile komünist proda kendl capında rol ovnamıştı! BugCn Matusif. «yalaneı sahit» pagandasına yaravacak bir şekilde oidugunu iöylemekte, verdiiH isim tertip edilmif olduğunu kaydetrmş lerin doğru olmadığmı belirtmekte tir. Matusof ne maksatla 1955 yılında dir! (yalancı şahid) olduğunu ilân et• • • miştir? Komünist partisinden aldıNewYork'ta dükkânı bulunan ğı talimatla mı hareket etmiştir? eski bir Rui mültecisinin oglu olan yoksa başka gizli maksatlar mı Matu»of bundan S ı«ne evvel mi var? dogru «Svlemişti. yoks» limdiki Bu komünistin para kazanmak «özlerinde mi hakikat var? Matusof, komünist partisinden | için de bu manevrayı çevirmiş olaynlmu ve komünizml inkâr etmi« ması ihtimalı üzerinde ehemmiyet bir adanımıdır yoksa ortalıijı karış le durulmaktadır. Gazeteler, Matu tırmak maksadile ve talimat alarak sofun (yalancı sahid) adı ile haını 1952'de öyle ve |imdi de böyle tıralannı yazdığını ve bu kitabın piyasay» çıkanlmak üzere plduğulfade vermektedir? Matuaof, 1952'de yalan ifade ver nu bildirmektedirler. Matusof'un, di ise, onun bu ifadeleri ile mah bir gazeteciye «ismimin gazPteleristiyordum, bunun kum edilmiı kimselerin dunımu ne de çıkmajını olacaktır, davalar yeniden açıla için yalancı şahitlik yaptım* dediğı de hatırlatılmaktadır. cak mıdır? *** Bütün bu sualler, Birleşik Ame HVa Adlive Bskanlıği ile Millt em Komünist Matusofa bakllacak niyrt servinlerinl endiseye »evkel olursa, «yalancı şahid» oHuğunu miş ve bir kararsıhk havaınnın hu itiraf ermesine karşılık görmeyen rule gelmesine yol açnfıştır. bir aşk (!) sebep olmuştur. • * * Senatör Mc Carthy taarfından or NewYork gazetclerl, «Matusof taya atıldıktan ve ilk ifadplerım hâdisesi» ne ciddi bir nazaTİa bak verip bir çok kimseleri de komümakta ve bu meselenin iç yüzünün nist diye damgaladıktan sonra Masüratle aydıniatılması lazun gel tusof beklenmedik bir izdivaç yapmıştı. Aslen Rus olan bu Amerikadiğini kaydetmektcdirler. Başsaveı verdıği ilk beyanatta, H 1953 senesinde Mrs. Bentley adın ve M?tusofun komünist partisinden da zengin bir dulla evlenmiş hiçbir zaman synlmamıj olduğun buna bütün Washington sosyetesi dan süphe edildiğini ve buna göre taşmıştı. Fakat beş ay sonra Matutahkikatin derinleştirildiğini anlat i sof ile zengin dul boçanm''ardı, G?cen hafta AInany?nın Marnheim şehrinde küçük fskat eh m miveti b?kımmdsn yabana aülmaması gereken bir hâdıse otdu. Çocuk velileri çocuklarını okula göndermemeye karar verdıler. Ka rar, ebeveynler tarafmdan 1I2 :i makamlara karşı yöneltilen bır grev mahiyetinde idi. Okul müdürlükl»rinden ziyade ceyrüsefpr müdürlüğünü hedef tutmustu. Ço cuk ebeveynleri tssalı eHilıvor.r hrr sabah okula gonrlprdik'eri \avrulinnı şphir münakale^i'in bm bir c«>5İd teh'kfsine miruz hissedivprlar ve cocukların g d : sselis fırasjnda ezilmelerinden kcr kuyorlardı, C DÜSYA HAPISELERİ derilmedi | Çocuk velileri bu kararı, trafik nizamlarının küçük mekteblileri gözönünde tutarak 1 j yeniden tesbitini temin için aldılar ve istediklerini yaptırdılar, şimdi bütün I Alman şehirleri Mannheim'i taklid ediyorlar da ilk okuJ yatındaki çocuklan koruyacak »ekilde düzenlenıni|. küçüklerin olduğu kadar ailejerirı de korkuşu yaostınlnuftır. îlk defa Mannheim'da tatbik edilen tedbir, diger fehirlar İçin •nisal olmuştur. Oteki «ehirlerin de aynı ihtiyaet duyduklan, Mannheim ftraeğinden aldıklan dersten anlaştlıyor. Garetelerin yazdıklanna före bu uculüa Almanyada taammüra etmesi lâzım dır. Küçükleri sevrüsefer tehJikelerinden korumak için buna benzer hususî tedbirlere ihtiyac vardır. Vasıta «ayuınu» artügı bu camanda bilhassa büyük tebirleria okula gidip gelmak mecbunyetinde olan çocuklanna yalnız mü nakale kaidelerini öğretmek kâfi degildir. Çocuk, çocuk olduktaa sonra bu öğretimin tesiri ona göre olur. Küçüklerin hayatı mut» lak curette garanti altına aknmalıdır. bu tanda yapılaa iMarijrat, bir ook fehlrler* »r. eöeterdiktea tonra enlara ted blrde kutur «traemelerinl tavsiye ediyor. Alâkalılan lurAet* f«einnek için t«fvik «diai yanlar y&nkyor. Aynca kaza ihtimallerini bü yük götteren nacriyatla da tahrik lebebleri oojaltıhyor. Hulâsa, tedbirin Almanyaya tatmilüıi isteyen temayul gareteler vasıta[ sile, halka. bahusus çocuklu a» ilelere yapılnor. Diger taraftan bununla çocuk» lan dününen bir münakale nizamının eksikligi de anlaşılmıt n. luvor. T. A. | § | = | 3 i Ş =. = | 5 Ş Ü 3 5 1 3 i = 3 3 = 3 = | i = = = 1 § § ğ İ I E = = = 1 = § Hele caddelerin bir tarafındsn diğer tarafına geç ld'ği yerlerde küçük çocuklar emnivette değıldi. Seyıüsefer lâmbalanna rağmen uzak semtleıdon gelen çocuklar hir kaç geçid aşmağa mecbuılardı. Toplu halde de olsa ka. zanın nereden geleceğini çocuk kestiremezdi. Hattâ münakale şır dabına dalan bazı küçüklere dahi rastlanmıstı. sık sık kavpa şamadıklarındanettiklerinden. anlabahsediliyordu. Fa kat boşanma haberi duyulduktan on gün sonra tekıar barışmiflar ve birkac gün sonra da bir defa daha evlenmişlerdi. Yalnız bu da uzun scürmemiş ve bu defa kaii olarak ayrılmışlardı. Matusofa bakilacak olhırsa, bu (aiie huzursuzluğu) cnda psıkolo jik bir çok husule getirmiş ve yaIrncı şahıt olduğunu itirafa karar vermiş! Daha önce Matusof bir pa paza gitmis, ona durumu anlatm'.s ve papaz da itiraf etmesi lâzım ge! djğıni anlatmış! İşte Matusof'a göre. hâdisenin iç yüzü de bu imi?! Fakat resmî makamlar buna katiyen inanmamakta ve tahkikatı derin'ejtirmek için bütün tedbirleri almaktadırlar. Müşkül duruma düşmüş olan Mc Carrıhy tevıl» Sflpmıştır. Dernokrat parti ise, Matusof ıie bnlıkte Cumhuriyetci Partinın kendısıne tevcih ettiğı (Komünift taraftarlığı) ithamlarını hatırlatmakta ve Eisenhower"in Adlive Bakanına çat maktadır. Bu Adlive Balcinı, Mc Carthy'nin de yardımı ile sabık Başkan Trumsnı âli Mahkeme önü ne sürüklemeye çalışmışlardı! Amerikan efkân umumiyesi (Matusof hâdisesi) ni belki de beynelmilel hâdiseler kadar ehemn»'yetle takip etmektedir. Hami S. Bövle hallerden bir vanc'an mü = '>5 = nakale aksarken diğer taraftan = çocuğun hayatı tehlikeye gir yor15 | j du. Nerede ise bir çocuk bu şe= kilde pzilip çiğnenecekti. ilk fe1= veranın meydan almasına sebeb S olan bu hâdisenin ardından aile= lerin yukanda söylenen müşterek = karan duyuldu. Karar mucibince 2 bir hafta kadar süren çocuklan ğ okula göndermeme grevı şehir = meclisinin hararetli bir içtımaını 1 müteakıb lona erdi. 5 Mechs, çocuklan koruma yo""""""""""""' lllllllllllllll ı= Istenilen tedbirler almdıktan sonra mekteb çoıuklarınını caddeler rahat rahat geçisjeri lunda bir takım tedbirler almış balar koymaktı. tı Bunlar da en mühimmi, geçid Bu lâmbalar okul başlamadtr yerlerinde veya kavşak noktala bir saat evvel ve paydos edıldikrında bulunan yesil kırmızı lâm j ten bir saat sonraya kadar yanıp balara ilâveten cocukların gertiğ' ! sonecekti. Çocuklar deıste iken zamanlarda yanacak husuçi lâm veni lâmhalara ıhtiyac yoktu den. bir kavşak noktasıncta» Günde iki defa ışıkh seyrüsefer ışaretlerine bir daha ilâve edılecektı. Şımrli şehir meclisinin bu karan Mannheim'da tatbik «dilmektedır. Münakale nizamı, ora '' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l "»''""»'»n»iHiıımmıiHiııııııııııııııı l ıı l l l nıııı l l l ı l ,,iıiıı I tııı IIIUIIIIIIHIIIIIIIIIIH iKiHiııiHKHiımıııınııııınııııııııııııııııııımıııııııııuııı ıııııııııııiııtıımmmıııtmmuıııııııııımifitıiflNmııuıııı «««»••••..•«•ıvı* Konservatuar konser 1 lerinin büetleri de I karaborsaya diiştü M»«. .rnemn v f. biletlerind* oldutu gıbf. Kon»«rvatuar kon»erl*ri bıletlerı de karaborsaya duşmuçtür. Bilındigi gıbi, pazar sabahlan »a»t 11 d« 5an jinennsında Be'ertivt^ Konirvatuarının tertıblediii Turk"tmısikısi ve Batı musıkisi Vtonreıierl verılmektedir. Yarın verileceX Tiirk musikis! Kon«eri için bileüerin bir kı;mının karaborjsya duttiıgu anla?ılmıçtır. Konservatuarın yetkılı çevrelerl. biletlerin maalesef karaborsaya Iptikal «ttığini ve bunu onlenmek için polı«e nuırıcsat olunduji'nu «oylemışlerdir Ege Bölgesinde Açılacak Yeni Üniversite Hakkında Yazan: Eski Bir Oğretmen edilirse bu düçünre faydalı ne. tıcsler veıebılır. Anla^ıhyor ki. bu güzel kanun teklıfı Bncaraend» olduğu gibi, Meclis umumi beyetinde de iyi kar füanacsktır. Bu taref, teminatlı!... Fakat önümüzd» duran bir örneğe kurulujunun benzememesıni temennideB kendimizi alamıyoruz. Bakınız, aradan kotkoca beş. «ene geçti, hani şark Ulerinde kurulacak Atatürk Üniversita»i nerede? Hâlâ leyte, leallede «allanıp duruyor. Henüı yeri bjle belli olamadı. Nasıl, i | yapmak kolay mı imş? Halbuld yıkitklarımm ne kadar kolay deviriyoruz? N» zahmetsiz ortadaa kaldırtvariyoruz? Maarifimiz, yazboz tahtası olmaktan çıkmslıdır. Bütün za'f. Maarif Bakanlığınm kendisinden, merkezin iyi kurulmuş olmaroasından ileri geliyor. Bakıyorum da hayretler içinde kalıyorum: B'r mühendis Bakan senelerce teknik öğretimin haşın» metlek» ten, yani meileginden birini bulamamiitı. Yeni Bakanımız, kanunîarını ctkarmağs çahştıgı ilk öğretiroin ba şma hâlâ bir umum müdür getirmiş deail. Yüksek öğretimin 'ba?>nda iz sorumlu bir umum müdür yok... Böyle m r l t n teskilîtı olur rau? Müze meselesinde aynı sarsskhğı eörmec''k mi? Bir rr.üfettisı Müzeler ümuın Müdürlü&üne getirmiflerdi. H'ta^j mevdana çjkmca «dön babanın dinine! » fehvasınra Müze Umum Müdürlügünden Maarif Bkan!ıŞı müfettisiiğine iade edildi? Me oHu? Tabii. hiç! .. Savın Bakan. bu muazzam teşkiiât Hrr'e sah>i ifler yapmak \«?nrc a her gün n ' = 3ına geldiği Eakanhktan ise baçlamalıdır. Ony kumlı, oru hletraelidir. Yainır, basınd=H ratm Vekil elmas! i^t.iza fden TnrVjv, Cumhuriv^i M==>rîf B k l ı r ı nhur manadaki ..vekil. le idare •''Men^ez. *** midir, yüz «ene roid r? Bu belirsiz zamanı ele alıp hiç bır şey yapmıyacak mıyız? Ankara Üniversitesi kurulurken de aynı sozler söylenm:ş, aynı itirszlar ileri «uru'.müjtü. Hele Tıb Fakultesı kurulurken bu duyguda olan rahmetli Dr. Ncjet Ömer: Gecekondu übbiyesü... Diyor ve arkasından zeki gözlerle muhatabına bakıp gülüyordu. Z?man. merhumun yanıldığını ispat etti. Onu kuranların memlekete b r «gündüzkondu tıbbiyesi» ni kazandırdıklannı srtık herkes kabul ediyor Hattâ bazı konularda Ankara Tıb Fakültcsi, yaşı yüzü tstanbul Tıbbiyesinden hiç Oğretmen ve O^renci Köşesi X ~ ~ J ^ de aşağı değıl. Hele Istanbula sarfed len inşa ve tesls masr= fları göz önüne getirilirse elde edilmis ranDünyada ve memleketimizde dıman. bu bakımdan fakrıhali mey danda Ankaraya epey puan kazaaen çok sevilen romancılardan Sof«r Ahmed Aytok. idaresindeki dirır. bırının en sevtmlı eseri: 11P01 piâkalı taksl İle Bendlere «JoSru İzmirde Yüksek İktisad ve Tica» gıderken yolun kenarındaki bir a*ac» ret okulu açılırken aynı tenkidbındirmistir. Otomobil hasara uğramıslerı dinlemiştik. O z^man ulul'azim insanca bir kayıb olmami{»ır. Yapılan tahkikatta joforun farhoj olduğu anbir baş olmasaydı bu rr.üessese zor kurulurdu. Bununla Türkiye, (yalBundan baska şehirc1» îon 24 saat nız Ege ve İzmir değil) yerinde v« zs'fında 7 trafik kazası daha olmus S k'îi muhtelif yerlerinden ağır ııızamanmda kıymetli b : r yüksek öğrette yaralpimıstır. Bu kazalar etrafınretim kurumu kazanmış değjl mida da tabkikat yapılmaktadır dir? Arkadaşını taşla yaraladı İyi ellerle idare edilen trtanbuldaki Ya'ovanın Çınarcık nahıyesı hslkınkardeşi ve eşi, iyi ellerd» olmadan Ihsan Özmen ismınde bır genc S>id Uçar ismindeki arkadaçı ile yapsına rağfmen, eksiksiz, kuıurtuz bir tısı kavça 5ira«ında Saidi trşla bamüessepe savılabilir mi? Eğer osından p*ır suret'e varaiamıçtır. Yara'.ı nun noksanUrı tamamîansın diye ha5tane>e kaldırılmış. «uçlu yakalanbeklenikeydi sittin sene bir yenisi mışiır acılamazdı. Emekli bir Polis Müdiirü Bir zamanlar Maaıifin programı, otelde öldü İkinci Dünya Harbinin binbr güçBihcet Kut»rtan ı«mınd* enıck'l bır lüğüne bakmadan, memleketin Polıs MiK.uru kalmakta nHuğu Kadîkovdeki Knrdon nteltnde fenalasaj'î'k BUGÜN muhtelif bölgelerine birer yüksek Ç E V İ R E N : O R H A N A Z İ Z O Ğ L U dlmustvır Ölumü ««raıınd» tahkikat öğretim müessesesi yapmaktı. Ne CIKT I vapılmsktadır yazık ki, kendisini inkâr ettneğe Hava^azı ile infihar etti baş'ıyan o dev : r iktidsn, 1947 den nın 37. sayısı fevkEİâde bir şekilde ve zengin itibaren yüksek köy enjtitüsürü, 5«lide Z'er «okaSınrls 25 ııurrnrîlı münderecatla çıkmıştır. yüksek öğ'etmen okulunu kapattı. kadın. ha\.T"azı muslusrunu aç^rak inMüracaat: Teknik Üniversite Motörler Sonra da Balıkeîir orta öğretrren Hâdiîe eîrpfınri^ M'idd^iumıımılik ve Kürsüsii ISTANBUL okulu Cderecesi yüksekti) hiç bir T>ohs *?hk k^t \arm?kradır. endiçe duymadan kapatıldı. Erzurumda acılması icin hazırlıklan sıçr?yarak almca. bekledim. Annem pürnsşe vapıl=n bir benzerinin açılmasm| müs çerçeveli bir fotograf çıkardı. bak çanak şmgırtısile. «CliMH(JKI\ET» ın Telrikavı: 3 5 i Sinsi sinsı güluyordu. Bu. Jeffin uyandım. Metrdotel iki kişilik geldi. beni dostlsnna takdim etti: dan vaz2eçi]di. Bunun karşıhğı 0 General, işte sıze sık sık bah ! k bir fotografı idi. Onu, baîucundaki komple sütlü kahve getırmişti. !a»k. k kısa zam'înr'a nnks?nı rney Yastığa dayanıp doğruk'um. Meu settiğim oğlum . . mermpr ma5nn'n üstüne koydu. çikan ve on iki ''lm birden Bsk. Dprlıng Şu petrolcu rice otelinde. milyarderlerin dolarSinra, generalin kansır.a döndü. rak: ortaokul hocaları yetijlar. florinler dökerek paylasama ı:â'e ettı: ser.semıne bak! tırmek üzere egitim enstitüieri aîlinin vata• Resim. bşında beyaz fötr şap i d l k I a r ı b i r M s c a r Mrs. Armstrong, işte bizim kü eıldı. Ac?n Bakan zamanında "ben anlaymcaya kasıle, gürbüz bır TekâES çocu^u ğ>nda bulunduğumu çük beyl bövle inanıvorum!i. diye Talim ve kadar aradan bir kaç saniye gecti. ] resmi. Bfsit. kaba ve dürust bir inBk o BaUsulen eller sıkıldıkt^n. hal ha T b i İlona uyenmı<îtı. Bir dılim terevağh san olduğunu gösteren samimî baekmek yemekle meseuldü. Yarı tır sorulduktan. camekânımdajı go kanla beraber değistirdi. On iki ; kışları var. Beyaz* dışleıini tsmarulen hankülade manzara kaı>ısm ılim. yarı yarıya bolündü. S mi mıle meydana çıkaran genjş bir müsamshah. yan istihfaflı bir van da hayret ve takdır njdalan yük bu d e s vılında Balıkeçirdeki NeVA.BO6LÜ MAl KKK »EKOBRA Çe\ircn: tebessüm. Arkasında santraşlı bir btkışla beni süzüyordu Bir finran seitıldıkten sonra. Charlotte kok catibey Egitim Eiftittisünün acılkshve ile bir tuzlu bisküi uzattı: teylleri getırdı. Tenesseeli, ufak. 1 dlfemı sevinerek ölreniyoruz. Gö Sen dupediız aptalsın!.. Farzet dın tarafından ad?ta kaçırılmak fazla kuyumculuk ed'yorsun? Gel gömlek bır deri ceket. Jeff. pürsıhhat. çok dürust bir adam. Bile Yut bakalım. miskin! dedi. ki fsna h.ç bir çev sö'ylemedim... surerile. nasıl o!up da odasında bu bakavım .. yatağa gir.. tefek, esmer bir kadın oian Mrs. | ril riilüyor ki, hatalar bir gün tashih g Hiç ses çık?rmadan, verdiklerini Armstrong, Fransaya, kocasüe birFirzet ki büvük san yakutu bil lundugumu hâlâ anlıyamıyordum. İlona vattı .. Hâiâ kararsızdım. ğınin kuvvetıle mılvonlar kazanedıliyor. Ediliyor =ma »onıırlu raej mış olan bu petrol kralına karşı mıyor«un . Jeff'i de... Teksas 1 da .. Tanımadığım Jeff'i. prensip itiba ona bakıyordum. İlona, öfkeyle aldım. Halime güldü: lıkte ilk defa gelıyordu. Sevimü. ze lekdasların gün'iik politika cr»birdenbire içimde bir sempati uyan Kuv»ılsrı da .. Havdi, çpbuk ol... rile aldatarak mükâfatlandırması yastığa vurdu: Ne erkekler bana avuc rlolusu ki bir kadındı. Fransada herşey ho yanlarına uyan siyssi sahs'yetle e dı. İlona'ya: Sömpaıyanın p?ıa=ını ver... Der t kararı hiç de hoşuma gitmiyordu. Geliyor musun, gelmiyor muparalar verdiler. tek bana sahib ol şuna gidiyordu: Küçük trenler, vüzde yüz uymıvacak çah!'e e o ç o Efendi bir insana benziyor bu sunlar diye. . Sen İlona'nm yata küçük kasabalar, ekilmiş İlona, yer yer siyah dantelâlar sun?.. Şu esvablarnı çıkar .. Kraküçük l ha| Gel ber.imle... lamamEİarı yüzünden seneler kavv&tmla, kunduralaıınîa yatacak Jeff, demekten kendimı alamadım. ğında olduğun halde. bekâret ke tarlalar, küçük polisler, kücük tak 1 bediyoruz ve çabuk geiı^me imİlona kalkmıştı. Hesnbı çabucak la 3ÜSİÜ. mavi krepdosinden bir sa Çhampmesnil, »en muazzam meri takıyorsun... Böylesini hiç siler, sütlü kahve ile yenilen kü kânlarmı durmad n kacırıyoruz. gijrdüm, İlona'nm arabnsına bin bahlıkla eözüktü. Geldi, boynuma değilsin! .. y dık. Meurice oteline gittik. İlona ! atıldı. Yasemin kokulu güzel. çıpNihayet. dediğini yaptım. tlona bir budalasın! gürmemiştim... çük çörekler, herşey. Pencerele(Bahkesire aid havadısı okuuorada g'izel bir daiıede oturuyor I lak kollarile bana sanldı. Yarıka bir sıgara yakmış. ellerini ensesinİlona daha da ileri gitti. resim Arkadagc», Öona'nın omuzlann rimden Seine nehrine baktıkça onu umuz Iik Oaretim dergisinde b z bazı İik Öğ ge aı du. Liıks bacaiları dehÜ7e kadar ıanlık odanın hisleri gıcıklavan de de bitiştirmiş, tavana bakıyor, ken çerçevesini aldı, ikimizin arasına, dan tuttum. Boyntuıdan kardcf gi da minimini görüyordu. Galiba. tarih rakamları vanlş dizümiçtir. di kendıne söylenıyordu. Alma köprüsü altındaki zuhaf as YÜ7 senı> sonra bu vazıları okuvayğılmı^tı. Krt'koca elbise bavulları. koru ile taban tabana zıd o mahud yastığın üstüne koydu. Beni de ya bi öptüm. bir e>ki Mısır veraitı mezarlığın alaycı edasile: İlona'cığım, dedim, Jeff ya kerinin ayaklarını Misisipi nehrinin caklapı hataya düsürmemek icin Ne budala cey şu Jeff! B«n nağımdan ısırdı. İçimden, tokatlad?ki lâhidier 21b: dıkme. dizı dızi Dragam ,dedi, beni öp!.. Jeff, den, sadık kalacağıma namusum mak geldi. Kendimı zor tuttum, ar kında mücevherini getirecek... Le ıslatacağını zannerliyordu. daha dikkatli olmak gerekmez mi?) >erleetirilmişti Salonu, çiçek de ta ötede, petrol çukurunda... Ben üzerine söz istedi... Ben de yemin kamı döndüm: kesiz olduğunu düçünerek tasasızGarip şey, dedi, Fransada herEge bölcesinde acıbcak ün'vermptlen süslemekte idi İnsan. bu gülüyorum, sen niçin neşeli değil ettim... Jeffin şapkasının altmda şey minyatür halind». Kendimı bir sitenin ilk olarak tıb ve AUah rahatlık versln, tlona, ca takınırsınl ziraat salonJa kcndini Madam Butterfly sin? boyauz bulunmıyacak... Haydi, diyt haylcırdım. bebek bahçesindt geziyormuş gibi fakültelerinden başlar.ması feklifi ECV bir prima donn& locasrnda zanne İlona, şu Teksash çocukla Çhampmesnil... Gel yanıma... Jeff görüyorum. Generale söyliyordum, de yerindedir. Hattâ Yüksek TiBUTHa kıUvuziuk Ahh! Seni bulasık paçavrMi bir prima donna locasnda zanne alay etmekte hak'izsın. in şerefine... Prozit, Çhampmesnil! senil Anneciğim ayak direyordu, Ge memleketinizde çok büyük olarak caret ve İktisall okulunun mahiyeti derdi. Cbampmesnil, sinirlerlmi boYataya girmiştim. Fakat içim Böyle dedikten sonra, kendisi de linlik kızlannın refakatinde gelen yalnız, cephe hattında beyaz haç bozulrramak jartile bu üniversite İlona bana bir viski getirtti .ken zuyorsun... Büyük san yakut se rahat etmiyordu. İlona'nm birden yorgun olduğu için, eski karıkoca Amerikalı dostlarile tanı$raaktan larla dolu mezarhklar var... Zavallı ıçıne ahnması ve pratik tarafını disi de soyunmak üzere banyo nin mi. benim mi? bire aklına bir şey geldi, büsbütün lar gibi uyuduk. Fransal Son deroo» müteessir ol kaybetmiyerek b : r fakülte haline kaçımnağa imkân yoktu. salonuna geçti. Sabaha karşf saat Senin. cicim. keyfimi kaçırdı. Eğüdj, gec* dolaMiaafirleris çarfamba fünü aaat duml Sabahleyin. aaat en bir* dogru, getirilmes: de düsünalebilir İsi kodörtte, bu güzel, mfitehakkim kaçekmesini açü, oradan gfi mısıl mifu derin bir uykudan, ta altıda kokteyle geleceklerini baber Oyleyse, niçin kuyuBjeudan (Arfcan nr) yu ilme dökmek tehlikesi bertaraf uat 10 da Cağaloğlunda Cemiyet lokalinde japılaçak'ır. Sarhoş bir şoför taksisini ağaca çarptı Gazefe Mııvezaleri Cemiyetinin vıllık kongıe^l 14 subat pszartefi gımj Gazete Miivezzileri Cemiyetinin kongresi Ege bölgesinde bir üniversite aj ç ı l m a s l hakkındakı kanun tekhfi. B. M. Meclisinde. Maarif Komisyonunda. Hemen klâsık itiraz ortaya çıkıyor: Bugün mevcud üniveısitelerimizde tam gelişme olmadan yenisini açmıyalım! .. Bir defa şu "tam ve kâmil inkişaf» nasıl bır şeydir? Onu bir düşünek! .. Her müessesemiz gibi üniversitelerimiz de ihtimama. şimdıkınden daha çok çalışmaya muhtacdır. Bunda şüphe yok. Ffkat "tm ve kâmıl inkisaf>. şartını korsak ne kadar zaman beklememiz gerektiğini kim söyliyebilir? Bu müddet, on sene midir, kırk sene J0HI1 SÎE.İIBEÖ! SAYFA 1 LİR A Y A Y I N E V İ MdfoR 9 250 Ç A Ğ LA Y A N SEVGİLİLERİ ssP» 7r Bekârın Sistem a^'' gelen cevablartlan Bu mektub. Eki^eh r Lisesj öğretmenlerınden Bay R. Erkan ta! rafından fd 'Çumhuriyet Gazetesi ıkuyucu5 uyum. Bu gazetede e»«el olarak M^rif'e aid olavları anltmskla ik tifa eden vszıUrınızı da okurum Son çıkanl?rdan birinclp Maarifte Sıstem meselesi dive bir yazıva rasladım. Bir anket mahiyeti verilen bu soruya dilimin yettiği kacfar inandığım cihetleri belirtmek \mterim Ne Avrupada ve nede Amerikada tahsil ve tetkjklerim olmadı 5ı gibi hiç bir eserim de voktur; ça iıştı*ım müesseseierden başka betıi (Lutfen sahifeji cevüinüö
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog