Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

rt'MÜI'RIVFt 12 Şabat 1955 KUTUBiri/ VE SOSVff f/AVAlAKPA ay Âılakt ma tlü oynaıujor Lig liderinin çetin rakibi karşısmda alacağı netice m erak'a b^ P'ofpsyor.el furbol lisinin ikinri devresin'n dörrlüncü. umumi ohrak on üçüncü haftası karşılasmalanna bugün Doimabahçe ve Şeref stadlarır.rla devam edilecektir. Galatasaray Aflalct Dolmabhçe stadında buaün saat 1515 te Galatasaray Adaletle kar gılaçacaktır. İtalyan Futbol Federasyonuna mensub Armando Ma chetti'r.in idare edeceşi bu maç. eür.ün en mühim karşıl'şmalarmdan bir:dir. Ligin ilk devresinde Br\=iktaşı yenakten sonra. geçen hafta da Fenerhahce karşısmda iki farkh nıağlub dururr.dan beraberlisi temin eden Adaletliler, hiç şüphesiz ki on profesyonel takım arasmda en becerikli olanıdır. Beri tarsftan Galatasaray, henüz nâmağlüb durumda Hg lir'eridir. Geçen hafta İstanbulspor karşısmda tehlikeli anlar ge~irm'şse de, gen» sahadsn gslib olarak ayrılmasmı bilmiştir. Tamamile genc, enerjik ve tsm manasile istikrarh bir takım manu r a n arzeden Galatasarayhlar, hak Jan olan lig liderligini işts bu hasletleri ile muhsfaza etmektedirler. Galatasaraylüann en mühim hu»usiyetlerinden blri de, kendileri gibi genc va eneriik olmıyan takıınlar karşmnda maçın son yarım •»attnde büyük bir oyun çıksrmalandır. Geçen hafta sahada kendileri gibl genc bir takîm bulunca, onlan oyunlarile değil, tecrübelerile yendiler. Halbuki Adalet takımı, genc oyuneularla, yaşlanmış, futbolcularm karması şeklindedir. Kırmızıbeyazlllar geçen hafta Fenerbahçe takımı karşısmda enerjilerlni harcayıp beraberliği temin ettikten sonra yoruluverdiler. Oyumın son 15 dakikasmda Sarılâc'verdliler tamamile rakib on sekizi içinde oynıyarak Adletlileri tam rranasile baskıları altıncîa tuttular. Fenerbahçeliler. hakları olan galebeyi elrfs edemedilerse. bu, Adaletin son 15 dakika zarfında ?;he=er bir oyun çıkaran kalecisi Omerin sayesinde olmuşrur. Isfe bugün halledilmesi icab eden nnkta şudur: Galatasaraylılan ılk anlarda rr.sp!ub nunıma düsürürl AdahtHer maçı kazanırlar FTic rnnetmivoruz. Çiinkü Aenerii'i Gaistasaraya nazaan çnk azdır. Teknik ve takt:k bpİHPiprl;,,] ^ a Galatasaray rVihine İ!«Hi>riiir. Einsenaleyh Ad'let kalprici re karlar güzel oynarsa oy i " " 1 btr bucuk saatlik bir ovun H " ' ! ? » f °k bir flso verdi mi, SanJcırmızıl:lann bu fırsah kaçırH'n son Vef=ı vp fst»Tihul ihtnal etmeyiniz! Gripin, nezle ve grip başlangıcmda bir çok fenaiıkların önüne geçer. r RADYO Bugünkü projrram \ Kininli Gripin B a ş , d i ş . a d a l e . sınır agrılannı suratle teskın eder Romatizma. sıyatık ve lumbago ağrı ve sızılanna karşı b a ş a r ı ile kullanılır Bayanlann muayyen zamanlardakı sancılarına kjrşı faydalıdır. Oünün sner RASKFTROL SPOR SARAYINDA: 14 00 Çırc:r Besıktas (3 K ) 15 15 R Hı=?r Y. DeSirmonl ı3 K ) 18 30 Bevkoz Bakırköy (3 K . 19 00 Daruşşafaka Fevn?;v.rrn! 20 15 Fenerhahce K'd:kvspo: t T Ü SPOR SATOKUNDA: 13 30 Galatasarav K M Faşa 14 30 BevociusDor Basırl'oy 15 30 Tur.elspnr K u r t u l u ş 16 30 Slüi Dams^af'Va KADIİKÖT H E SPOR SALONUNDA • ıGençler) 15.30 İstanbulFpnr Modaspor 16 30 Kndıkovspor D T . İhrlsas 17 30 F e c e r b t h r e T D»51rrrıP' 16 30 Dz. H O. G u c ü Tepeba?ı DOIMABAHÜE STADINDA: 15 15 Gülatasarpv ASalet ŞEREF STADI>.'DA: 13 00 Karagrilrr.rük Sümer?nor 15.15 İstanbulspor Kasımpaşa FENERBAHTİE STADINDA: 15 00 Y S S'llm Bakırköy VEFA ETAD1NDA: 13 00 OrtakoT Evüb 15 00 A Hisan Defterdar EYUB SAHASINDA • 15,00 Altmay DanîşsafaKa: A. HİSARI SAHASINDA: 15.00 Takslm Raml VOLEYBOL KADTKÖY H. E. SPOR SALOKUNDA: (Bavanlar) 14 30 Modaspor Dırü'şiîalca FUTBOL T. C, ZİRAÂT BANKAS? (GALATA) İSTANBUL Şnbasiyle Hâl Bürosııtıifit spor maçlarmda kend.n4 göstermiştir. İlk devrede Adaleti 40 yenen Galatasaravnn bugün de rakibine göre daha şanslı olduğıınu \ukarıda izah ettiğimiz sebebler yüzündci; kabul ermek zorundavız. Yerden oynamak istiven Adaletlileri. topu havaya kaMîrnrkla Galstq?ara« hlar kolyhkla kazar.acaklardır. İst&nhuhpor Kaşımpata Bupün Şeref stadında saat 15 15 te profesyonel ligten İstanbulsporla K^.s r pasa karsilaüacaHînıı. Ankara bölgesinder Faik Gökayın ida casinüe yapılacak olan bu maçta i' tsrtulsporlular. rakı'rleri KasımP3t?Iıl?ra nazaran r>aha ü?tiin porünmektedirler Nr'ekim Sansivh' ıarın gecen haf'aki Galata?aray maçîarı buna en birinci de.: ciı. Lıein i!k dp'.re=inde her ıki rakih gohüz berabere kalmı^iardı. r.n K?fimpa;alıları yer.meleri normaîdir. H. S. i Vadeîi ve vadesiz tasarruf hesab sahibleri arasmda tertiblediği hususî keşide 10.2.955 tarihinde Istanbul 6 ncı Noteri huzurunda yapılmıştır. Mcaah No. 45922 41555 45127 37454 63528 64510 63616 3fW4 57638 37064 26534 44454 63383 33498 59979 5251P 53f>97 18260 44303 62901 62339 45900 14129 53384 62059 2789? 25216 45306 18017 45671 41330 46213 51369 19446 50060 38233 64215 35058 27020 43373 5153R 41628 24533 11047 2Q6fiH ?8099 69990 17672 îkranıiye TL. 10.000 Evrioksiya 5 000 1.000 Ali Fuad 1 000 O]eni 1.000 EsTiahan 1.000 Tanaş 1.000 Kfmal 500 Kirkor ş, Hayriye K. 500 500 Ali Canit500 Meliha 500 Haşme' 500. 500 500 LÛTfi Şaban Filora Hüscyin Rahmiye Hasan Şaziye Yaşar Mehmed Hayri Avraın OSuz Kızır Süle> man O«man LâMfe Asaf Zübeyde 500 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 450 250 250 250 250 250 250 250 ^o. 57513 23fi38 62493 64193 35053 25983 64023 4»,noi 64420 48360 15574 16060 52699 56184 40351 33012 53999 17715 18288 30877 17014 17784 17774 243P0 34861 17617 65082 1165618212 59195 58408 17982 58402 51713 19446 63754 12799 62795 46211 39586 36423 62492 21442 60399 47566 47748 63519 stınibi Nazım Kuriye Hikmet Zeki Hasan Miihib« Hasan Hamiyet Fikri SaHef •Yî"hmed Ibrahim Enver Hasan ikrnmiye TL. 250 250 Şinası 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ,100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 J00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Asüman Mehmed Y.ısar Hadiye Nazım Hanife Behzad Bahaeddin Fuad Muhsin Samiye Mıinif Sabri Süleyman Sara A Gültekin N?cib Rıdvan Zübeyde Rıdvan Lutfi Jülvo Metra Avten Faliha Eloiniki Süleyman Melek Cafer Ali Refika Nevzad Prolsfgr baskefbol maçlar F.Bahçe iakimenm son şeklîne dair Fene.bahçe takımınm yaphŞı son idmandcn sonra Feridunun ve Bur an'.aşılkulübünün davetlH hanın oynıyarnıyacakiarı olarak sehrimizde bulunmakta olan mıştır. Ftridun hasta oiup evinde Yusolavya baskethol üçüncüsü istirahat etmekte ve Buvhan ise f Proleter takımı. bj gece Spor sa ayağ:ndaki ârızasmı henüz tamafayında ilk maçmı saat 21.30 da men geçrememiş bulunmaktrdır. Ayrıca. haien iyileşmemiş buluMoJ3Fporla yap?caktır. Eylul aymda Belçradrîa 8143 nan Akgünün de oynaması şüphem??!üb oldu^u macm bu geceki iidir. Bu haîe göre Fene. bahçenin en revar.şma Modasporîuların Proleter takımı ksrşısırsda ne n^tice abcagı son Adalete karşı çıkardığı takımda hemen hiç bir değişiklik olmerakla beklenm?ktedir. Eu münasehetle yarın aksam Mo mıyacağı SKnılmaktadır. Yainız M. Alınin ileriye ahnıp . ^ daîporun Vefa ile yapacağı lig maçı aimmıyacağı hususunda son karar ' salı akşamına tehir edilmiştir. Diğer ! g rrrçları gününde oy bugür ver lecektir. nanacaktır. Dinamo, Kahirede Pmleter, ikirci maçmı yann ak32 mağlub oldu Sam saat 20.15 te Fenerbahçe ile |f. Jrapacaktır. Bu maetan evvel GaKahire, 11 (T.H.A) Yugoslav latasaray Derizcilik Yüzme İb lig şarr.piyonu D namo takımı butis'S lig karşılaşması da oynana gün beşinci maçmı, takviyeli Zecaktır. malik takımına karşı yapmıştır. Salı akssmı saat 20 de Modaspor Zemalik, bu maçta Dinamoyu 32 ile Vefa lig maçı vapı'ncak ve saat yenmeğe muvaffak olmuştur. 21.15 te de Proleter, Galatasarayla Dinamo takımı, Mısırda yaptığı k'rşılaşacaktır. beş maçta, iki mağlübiyet. iki ga• Birinci lise dahi] diğer beş ku libiyet ve bir de beraberLk e ü e lübie. Fen?rh=.hçe. Galatasaray ve etmişt : r. Mor'aspor mümeîsilleri maçların hssıîâtı hususunda tam bir anRober ve Kadrinin Jasmaya varmışlardır. Bu anhşma tedavilerine devam gerpence licin ilk devesinde yapı'sn karsılarmalaHa bu beş kuedüiyor lübün ald:*ı h'sseler kenctilerine Gripten rahstsız olan Roberin ve eynen verilecektir. onu takiben üşüterek hastalanan Kadrinin en süratl: şekilde tedaviTürkiye İsveç krekoleıi için dün Galatasaray idsrecileri romen karşılaşması ve antrenör Gündüz Küıç bu ik; hasta oyuncu ile daimî şekilde meşTürkiye İsveç grekoromen kar gul olmuşlarcır. şılaşmssı 5 mart tarih:nde Spor Kritik bir maçın a; ifesir.de hâdis Srraymda yapılacaktır. olan bu üzücü vah'a dola<'isile dün Eu karşılaşmaya. İsveçliler dünb r çok Galatasarayh kuiübe teleya şampiyor.p.sı için ayırdıkları e fon eierek, adı peçen oyuncularm lemanları ile g°lmektedirkr. 5ihh=tleri hakkında malumat taGüreşçilerimiz İsveç m=çı için leb etmislerdir. 15 şubatta kampa gireceklsrdir ve Sanıldığma.göre Roberin oynıyakendılerini Nuri Boytorun. Saim biJmesi Kadriye nazaran daha raAnkan. Ya<?ar Doğu ve Celâl Atik vıf bir ıhtinF.l içeisindedir. çsl'stıracaklarrhr. AT=??m?fih. bu ovuncuların oyna6 mart geces; Istanbul ve Stockması hususunda ümid kesilmemis hrlrn takımları arannda temsili oR'p. bi!has=a K c'rinn Ad = !et mamjhiyette bir müssbaka daha ya çınria yer alması irin âzami gayret pılscak ve İsveçli güreşdler, müf teakıb hafıa icerisinde Ankara. Eskişehir ve İzmirrie muhtelif kar5iİ9.<;rralar yapacaklardır. T. C. Ziraaf Banka İSTANBUL SUBE3! Saadet Mehmed V.isil Güzin H'iseyin Yeaâne Rifat Ccmal M'istafa Ahmed Semra Yu=uf Ziya Sivil Emekli 100 45946' Şule 250 G. Dprnek 100 63747 Ali 250 45243 Kadriyp 100 64481 Tevfik 250 44507 Tahsin 100 53993 A. H a j d a r 250 62272 Nevart 100 42349 Avni 250 51521 Sadriye 100 21150 Şaik 250 34966 Abmed 250 45671 Süleyman 150 Liralık vadesiz veya 250, liralık en az 3 ay vadeli birer tasarruf hesabı açtırmakla bütün çekilişlerde talihinizi deneyebilirsiniz. (1949) fcf K/951 sayîh karar hükümîerine tâbi eşya satan tacirlerimize K 951 savılî karar huküml^rine tâbi eşya satan tacirlerimizin 12.2.935 tarihli Sicilli Ticaret Gazetesini okuma | ları rica olunur. (1948^ j Istanbul Ticaret Odası lî:?!yan hakemi g^ldi Bugün yapılacak Galatasaray Acaiet macının hak?mi İtalyan Marcheti diin şehrimize gelmiştir. KKAT DİKKAT DİKKAT Amerilav Şirin Evler Miiesseaesi, Karahöy Rıhttm caâdert Han bitişiği. K'içüfc Han kat 12. Tclefon: 49040 Kefeli Hüseyin Yeni Senenin En Kıymetli ve En Ucuz Arsaları Arsalar . V ÜP 600 M2 arRs.nda parsellere ay: ılmıştır. Geni$ ifraz yollara sahib ve Marmar V) A J rl?r a nazırdıı Eu güzel arsaların M2 si 4 liradır. Bu arsalar Kadıköy, Bostancı, tçerenköy, Kaısc1 s' cad'esi Karayollnn Koopcraüfi ile Emekli Sandıyı Kooperatif arsalarına hudud ve mt\lı ADHES: îngiliz hakemi geliyor Yarın vipılneak olan Fenerbahçe vpfa macını Htıre etmek ü ' ZP'e.İnsiTz feıl?rasv«n'irı^an W. E Deiiovv bugün şchrimize gele j cektir. ' ISTANBLL 12 27 Aeılış ve prugıâm 12.30 Beraber şaıkı'.sı; gr.'aniar: Sadi Isılay. Cuneyd Koşal. huünu Co^r. Cüneyd Orhon 13.00 Saz eserıeıi. çalanlt.r: Nuiar Tekvay. Ercümend Bannay 12 15 Surk'.i^r okuyan: Muîhâ (rokç^y 13.45 Haberter 14 00 Şarkılar: okuyan: Mualii Gökçay 1345 Haberler H 00 ^prkılar: okuyan. Receb Bırgıt 14.0 Haftanın programı Ran^evu'u teftişlerin hiç bir faydası clmadğı bütün tecrübelerîe meydana 14.30 Radyo sslon orkestrası 15 00 D?ns ve caz muriği (Pl.) 1530 Hafif ç kmaktadır. Kakikat? öğrenmek istiyen »alâhiyetli ve mesul zatlar, rreliid'.er ıPl.ı 16.00 Karışlk muzik ıPI. l if,.3O Hakkı Derman fssıl heanî teftıs usulünü şiar edinmeli dirler yeti 17.10 Turkuler; okuyan: Fatma Geçen h?fia Sebze ve Meyva Tıırkan 17.2ıı Dans nuızığı ve hafif itl ne Vali gelecek diye öyle bir melodiler 18 ıM Dinleyici istekleri I Hafif Batı rrü7iSiı 1S.30 Oyun ha t?miz!ik ve hazırhk yapıldı ki havaları (Sükrü Tunar ve arkadişlsnı kıka"?n hayretier ıçmde ksi '•'<. 18.50 E«ıtim s??tı 19.00 Sarkılar: okj | yan: Aîitab Karacan 19 30 Viyolonist D'i gün sonra da Basvekil S ş Yıimaz Emiroğlu 19.45 H.berier ec'ecek diye aynı temizlık ve hazır20 00 Tisrk'ıler, okuyn. Nerim.n Sarı h\ bir K,,ç misli fazlasile devam Rnvf Giingör yazıyor: so/en ıÖ7el P'.l 20.'.5 Fsö>o Gsze e t. ve yainız o günler için vazife Perakcndeci knnah'ar toplamr; «Şehirrte kaçalzçuık tesi 20^0 Sarkı'.ar. okuyan: llefhanldı. yüriidü, at e'i sntrvlar bile var. Bunun için nlâkaret Yıldırım 21 00 $ehlrde bu hafta göıcn sevıuseferin faydssı tamadnrlnrdan bu i$in takibine memurlar *nyin edilmesini 21 15 Şarkılar; okuyan: Zeki Murer mı'e h'.ssedildi. Bu suretle Hâlleisftyoru?» derler. 2145 Dp'eyici ıstckleri (Turk mu rın önü treiik keşmekeşınden kısa .sı':İ5İj 22 13 Cumar esi şecesı için bir zaman için dahi olsa kurtulKöaele ve deri tüccnrları derneğinin bir toplantıstnrrü'ik IPl.ı 23.15 Haberler 2?. 30 muştu Gönül isterciı ki bu teftışda iiyelerden bazüarı: *Biz. ayakkabt imal edenlere hiKatnbi»o Borsa Program 23 35 i ler âni ve habersiz olmalıydı. teli mal satıyoruz: dıjrrtdan gclen ham köaclelere tuz Dsns muz.ği ıPl.ı 24.00 Kipan karıstirarak kalitesini' diisürüyorıız» diye S'.zlamrlnr. Bütün arzumuz burada hiç olANKARA Ki?i noksanını bilmek kadar irfan olamaz, derler. ı m>"~.a sabahlsrı bir seyrüsefer me 7 ?S Acılış ve proersiTi 7.30 KaTn? murunıın vnzıtelendınlmesı ve hu Haydi hayırlıst. sabah mı:/ıçi (Pl 1 7 4 5 Ha.erler o4» dan «Z» ye kodar... diyen Ba$vekil sağ olmar°mttr>ki tpmizliğe bir paıça olsun h.UO Haf.f mü?ık ıPl.ı 8 30 Zjrurı lıydı. (A). (B).. Bunlar, öğrevdik. şimdi (Z) ye kadar... ihîi^Hc madacierî fi^t listesi 8 40 al«';a Bö^terilme&i. Savaılarımla. Şu çüTük zinciri parçalıyacak babayiğitler nerededir irfan Durugönül SarkJ.ar ı P i ı 9 00 M u z k ı P l ı acaba?.. 9 30 Şarkılar ' P U 10 00 K j p j n ı ş . ILAVEMIZ: * Biı koğuşta diş fırçasına (teftiş 11 SS Açılış ve pro"ı M 12 Of! C r ' c frrçası) ifminı takrrışlar. Çünkü 'ri nı^naı ı p | ı 12.15 3<.dirm saj:^" .a.: Süleymaniye Kasunpaşa t^sten teftışe ortaya çıkarılıyormıış. Taksimdeki su deposunun Zrkeriya Bojdağ 12 30 Fahrıye C n bellı efnPKerder s a ; k ! l a r 13 00 Haberler 13.15 H?)'ıtn irine kerdini milyonluk arsasından halkına henüz müjde sizın karışarak yapılan teftiçıerde Cıım'ıiir B ^ k " n l i 3 i p . n n n i mj' i şehir faydalanacak 14 00 Sevtm Ç.>fi!ayanrian veremiyoruz ' biıtiin fovalar vp bovalar ortsva lî ,'ÎO \rerımr.n Sirısözenden tarku!?ı «Taks'mdeki su deposu arsası r. Sultan Mahmudu Türk halkı •'Süleymaniye Kasımpaja otoIS'VI ^ı.vasel'CUinlıtıı Fılârmnıiı nrke?hu r.slünrien dolayı hiç u kaç milyardır» başlıkh yazı hak büs servLsi akstk» başhklı y a n îrası Universtle knnserınin nıklen yakında Imar Müdürlüğünden: vını 16.00 Kayıb mekluBları. ka'pa nutamanvştır. hakkında E.TT. Müdürlüğütnden: nış. «1 500 ölçiilü. Nafıa Vekâletince "Kasımpaşa otobüslerinin yolcu* Tabut başında çekilen resim 17 2 954 tarihinde tasdikli Taksim ların kesü bulunduklan saatlerd» 16 î8 Açılif ve prnprarn 17 00 R^dGümüşsuyu imar plânında Taksim takviyesi idaremizce arzu edilen yo <,ocuk saati 18 00 Radyo ile ın Tahtnkaleden B. Nihal Farukî meydanının batısmdaki su hazine bir husustur. Mevzuubahs saatlergılırce 18 lö Incesaz 19 00 Ka y£7:yor: bpr'«r 19 15 Tarıhten bir v nrak Gnzetenizde Istanbul lisesindeki lerinin buradan kaldınlması veya de bütün arabalarımız gervijt* ol1920 H.f!f mu? k besTecile:ı ı Pl ) cen?^? torenine aid resme hayretle yol altına alınarak bunun yerinde duğu için şimdilik bu takviyey» 19 45 Ne;rin Akçamd.ii sarkılar umumi hızmetlere hâciim bir bina imkân bulunmamajd» beraber İ 2" *> Nejeli r.timl.r 20 15 R^ıdyn Ga baktım Törende hazır bulunanlann ta inşa edilmesi düşünülmüş ve îmar daremiz yeni otobüs »ipariji t e ıticsi 20 ?,0 Bchıye Ak^ovdan şarkışebbüsüne geçmi^tir. Bugünkü *erllar 21 00 Hafta "nnu sohb^ü 21 15 bufla beraher re«im çektirmek için plânında yeri pösterilmiştir.» 21 Ta il pecesi program ı 22 00 Mıız :k aldıklan poz ve rçruplasma çok viste intizamsızüık olmamasına Ça••••••••••• ve hik5ve 22 45 H .bTİer lıjılmaktadır.» lâiibali idi ve lise mensublarına hiç T=,ti! gecesi propranvna devam 24 00 vakıstıra'radim. Kapanı;. Psikasteniyi tedavi eden I.stanbu! liesi gibi mühim ve sevüen bir irfan müe?sesesinde genc doktor aranıyor tn'pbelere öliiye hürmet edilme.=ini Bir emekli General yazıyor: teikir> edecek ve icabında âdabı 30 ocak tarihli gazetenizde (Oğ«Eminönü meydanı ve hususî* muoşereti ciğetecek kimse yok mu o •'tomobiller" başlıkh yazı h ? k ^ lum giz'.ice tedavi edildı) baıhkll diye düşündüm ve üzüldüm. 4':ında Trafik Müdürlüsründen: • bir yazı çıkb. Benim çocuğum d« "Yollara park yapmak suretile* psikasteniye müptelâdır. Bir ha«Piyes degil, dinleyenler • sgal eden vasıtalarrtan dünya t tanm bu hastahğa şif« reren dokdieer memleketlerinde "olf o r u «radığını gazetenizde okudum. «zavallılar» • rlufu pbi. muayyen bir ücret + O doktor, goreceği zaran düşüneErenkövden Ural Birand yazıyor: ahnması husu.«u üzerinde çahJ rek adını ifşa etmiyebilir. Fakat Derdım. Istanbul radyosunun Jıılmakt dır.n kullandığı tedavi usulünü hastalar» temsıileridir. Allah başka derd X DÜŞÜNCEMİZ: nasıl tatbik ettiğini ismini açıga vermesin dıyeceltsiniz ama bu temvurmadan da gazetenize jraıabilir. Bu şekildeki icraat saye^fnde.J S'lleıi dinleye dinleye ınsanın derd • • , ,. , ,, , i ı Doğrusa ve en favdalı olaru da olan parayı* , , , ,Mi.. ., . ,, . sahıbi oiması işten bile değil. Ha ^Beledıvenın hakkı . , , , •n i j . , • . bence budur. Butun aıle halkı ıla •Bcledıyeve, pıvadenın hakkı o * ı. ı. ı • yatın turlü «:k:ntıları ile her an «ık:ntıları • lan yaya kaldırımmı piyadeyel h,. karşılaşılan bu dünyada temıil ıa • • = olacağız. X y°™m(Okuyucularla Ba?ba»») rötunun a'lerinde dahi üzüntüden insaru da çıkan yaadan »nln?ıldıjhn« gör* boğan hâdıseleri dinlemek bence üniversitede bu k&fifi tutanlar da çileden çıkmak için kâfi bir sebeb. SOLDA.N Boğazdaki tehlikeli geçidler varmış. Bunlann her halde eizll bir 1 Gr:pe karşı ilâe gibi kullanıla Istanbul raiyosunun temsilleri de miicadeleleri olacaktır. Bu hustıst» işi düfünülüyor bihnecegi anlaşılan yenıis. 2 Fasıla ağlamak için gidilen Arab filmlegazetenize eönderilen yazılan bai'cerek • ıkı keümeı. 3 SalUnatla rinden faıksız bir hal aldı. «Kuzguncuktaki ölüm geçidi» sarsanız vatan, millet uftnına çr!e îfa.e r edıien mem'.fketin b'işkenti. 4 • Kediler çibit ısimli bir piyesi • U " sahıbi dev gozluğu. 5 Sahte dinlemek için radyo düğmesini çe başlıkh yazı hakkında Trafik Mü mühim bir if yapmış oltırsuntır. düriüğü tarafından: kârlıja msnıı c kpimı? şej veya iş 6 İnsanhk sizin .bu iyilifcinizi unutDijşnani'k (e kı terimt. 7 Beykoz virmeden insan ne düşünür? Daha «Usküdar Beykoz arasmdaki civarında bir <çpe. 8 İnek hazretle doğrusu ne düşünebilir? Hiç uğ dar yollann ve tehlikeli virajların maz. Bu iviliği yaDarken ha«ta vav rumun orta okul ikincl smıf türkrinin zevci, tansıyonu olanlara zıraı raşmayın bulamazsmıı. Zira mevı*lahı için Belediye Başkanlık ma çe kitabında yazıh Voltaire'in fu lıdır. zu ölüm halindeki bir insanın dikamına te<lıf yapılmıştır. sözlerini unutmayın: VI:K\RIDAN AŞAĞIYA: ğerlerinden kaçıp uzaklaçmasıdır. 1 B.r çeşd tıııd 2 Çiftç:ye lâ Tıpkı «Kediler gibi> değil mi? AI Gene şoför ve biletçilerin terblBir muhalifine: 7inn olrn!ard.in. hüekâriarın kuilandık lah nzas! için söyleyin. kedilere yelı ve nazik olmalan için müm€ Sa\undu&unur dflşflncf»rtn iarı va«ı*n;ardan. 3 Bunumuza hoj kün olan her şey yapılmaktadır.» başmdan tonuna kadar hepsina veya koHı gelenlerden leski terim ı benzetilecek baska bir şey kalmamuanzım. Fakat hayatımtn »onuna 4 Eski Romanın rr"shur tarihcilerin dı mı? Bizleri biraz olsun neş'eien Tarihî Babıâlinin kadar da bu düşünceleri savun. den. 5 Ho; ve mükcmmel. Dİr yabar.cı I direcek. canlandıracak*e*erleri oytenasübü bozuknamah 6 cBit yakala! mak hürriyetinizi sağlamaya çalınayamazlar mı? Yoksa bu f< »rleri Dar?s>. mıirekkeh bir em;r. 7 Uzunluk ı e.«kı seçen heyet azalan toptan kötüm; «Vilâyet binasının bahçesinde şacağim » terın). bir ^aret sıfatı. 8 N'ota. fuCEVABIMIZ: k^ranın yediği ve dalkavuğıın dainır» ser insanlar mı? Bu satırları din biraz fedakârlık yapılması isteniSayın General. sizin gibi dig*r bir lediğim «Zavallılar» adlı bir piyes yor» başlıkh yazı hakkuıda Trafik efendiine verdigi. rok pkuyucular da bu mektubu biten sonra yazdım. Bence zavalhlar Müdürlüğünden: . 1 4 5 « 7 * > l piyesin kahramanlan d<=§il, biz din «Vilâyet virajını tatlılaştırmak ze pöadereni yahud bahsi geçen TİAİŞ D leyıcileriz Daha ne diyeyim bil gayeaile Vilâyet bahçesinden yola hpkİTii öğrenmek i^etdiier. İlân etyer verilmek fikri yol ve trafik tik. Maalesef cevsb vermiyorlar. E ' V İ I İ U İ Z A İ K İ P mem ki? teknığı bakımmdan tamamen mahEminönü Yıldız Tabya V Bir gazeteci, hapisten zurludur. Zira bu vaziyette bir virajdan kurtuiacağız diye yolun otobüsleri, regulastndaymış A kurtulmak istiyor EİVİ A meylini en az iki misli arttırmak "15 saat otobüs beklyoruz» başL IO|Ç|«|A Düzce Cezaevinde. Hakikat mat zorunda kalacağız ki halen, kâfi de lıkh y zı hakkında E.T.T. Müdürlüğünden: baası ve eazetesi sahibi Şükrü Os recede meyilli bulunan bu yolda man Oztürkten aldığımız bir mek daha fazla meyil arttırmak. vasıta••Eminönü Yıldız Tabya ara'inR IWA|S|A tubda, dığer gazetecilerle birlikte larının inış ve çıkışlannda trafik da işliyen otobüsler (7) aded olup kendisinin de hürriyete kavuştu emniyet bakımmdan çok f?ci teh seferler izdiham saatlerinde 15 da• İAİNİAİK rulması için temennilerde bulunul likeler arzeder. Diğer taraftan ana kikada bir olmak üzere ihtvaca trafik yollannda yol meyüleri bun göre ayarlanmıştır. Bazan maktadır. ârıza dan fazla da rutulamaz. Yokuşlar sebebüe gccikmeler olmakta ise de Istanbul Belediyesi DÛŞUNCEMİZ: da ve inişlerdeki virajlann yol bu gibi hallerin imkân nisbetlnde ŞEHİR TIiAlKüLARI Yazdıklan yazılardan dolayı meyillerinin tatlılaştırılmak için önlenilmesine calısılmaktadır. 6döi 21 de mevkuflan,. mahkumlan bukr mıllllıllüiiii yapıldığ: bildirilmektedir^ Fat h Taşlırarla (30) Inıruj, DRA.M KIS.M1 yan bir memleket. deTiokr?si ö'çüEmir.önü Taşlıtarla (35) kuru5' Tll DUŞÜNCEMIZ: lerine göre makbul bir memleket ALTLNCI KAT olduğundan Şükrü Osman OztürBiz de Trafik Müdürlüğünün mü Yazan: Aifred Gehri 1| Turkıçesi: HALID ı!ilil!!|) kün temennilerine iştirak ederiz. taleasını okuyucumuzunkinden daBüyükderedeki FAHRI OZANSOY ha makul buluyoruz. Diğer bir mü Her çarşamba akşamı tilebe gecesidir lâhaza da tarihî kıymeti olan BaPaketler P.T.T. de gecekondular Pazartesı akşamları temsil yoktur. bıâlinin arsasındaki tenasübü bozTeleton. 42157 kayıb mı oluyor? y maktır. KOMEDİ KIS!Vn hakkmda bir ihbar» başlıkh yazı J Holandalı bir dostum 2S aralık \ EL P A Z E Otobüsleri tenkid e en hakkında Sarıyer KaymakamlığınYazan: CARLO GOLOONt 1954 ve 3 ocak 1955 tarihlerin 'e Tıirkçeti: NAZINÎ DERSAN okuyucumuza E.T.T. nin c'ıan: adresime iki paket gönderiyor. Bi"Büyükc'fe Sevimli sokak arkaıeı jerfenıbe »Han,, taıeb* e«Mi'11ı rinckinin içinde cam silmek icin cevabı Sah jKs^rr.ıarı tenı»ll ?"Rtuı smda yapılan gecekonduların 6188 basit bir alet ve bir de plâstik şişe Cumaresı ve çarşamba etınıert «Otobüsler hakkında temenni» sayılı kanunun neşrinden evvel saat 14 30 da Çocuk Tivjılnısu kipağı var. Her iki'i de mcmleke bashkh yazı hakkında E.T.T. Müyapıldığı gerek yaptırılan tahkikatDrara »e Kunıeıime oamı 'eıınıen timizde yoktur. Fakat kıymetleri düılüyünden: tan ve gerekse vergi kayıdlarm» ^at 15 30 da msiiiıe l'eıefon. 4U4»S 23 lira civarmdadır. Bu küçük paEMINONt rK.MSIl.l.KRI «Yeni otobüslerimizin kapılannn dan ?nlaşılmak'a beraber diğerlerl ket gelmiyor. Diğerinin içinde dosCağainğlu Öğrencı Lokalinde açıhp kapanması, tazyikli hava ile gibi L^tisnasız ola ak burlsrı yalEskı Halkeviı tumun oğlunun miişterek tanıdık oîmaktadır. Tazyikli hava ile açıpanl?r hakkında da kanun! takibat PAŞA HAZRETI.EKİ larımızla olan diiğün resimleri var lıp kapanan kspılarda kapılann elle yapılmaktadır.» Yazan: Schonthan ve Kaflelburg dır. Yani bir paket aile fotograf sçılabilmesi için imdad mush'klan Turkçesi: NAZAN B. GÖK.NIL ları. Bir ay oldu, o da eelmedi. (kolları) mevcud'ur. Büyük BüsTenuıl gunleri: Perşemb*. cuma Tİ.T«tro§iında Şimdi bütün hüsnö nivetimle pos sing otobüslerinde bu musluklar, cumartesi, pa?ar. Pazar eunleri »aa: 1STANB11 OPKRFTTt 15.30 da matine. Cuma akşamı talebt ta ile gönderilen bu paketlerin heHfr akşam saat 21 de gecesidir. TRAFİK \CZrNDEN nüz gümrüklerimize gclmedigini halde Büssinsf otobüslerinde bunGijeler hergün taat 12 de açılır. Operet 3 perde kahııl edeyim, fakat ya bura:laki lar şofurün sol yanmdadır. Çarşamba. cnm.rte^i. padostlarımın deflikleri doğru çıkarOtobüsiin devrilnif>si veyahud her ?ar saat 15 te m..tine se? Yani paketler hiç gelmez^e? O E! ha'ka hangi bir tehlike anında yolcuların Çarjamba AÇIK TEŞEKKÜR zaman benden cevab bekleyeri dos cumar.esi matıne?! t dışarı çıkmalarının temini için, her beve ten7i'âtlıdır PerBeni çok ağır bir kalb krlzındeD kuı tuma ne yazayım? Paketlerin oravasıta, bir imdad kapısı ile teçhiz jembe eeceleri talebeve ten7İ!ptlıdır. : ran değerli dahilıyeci larda kaybolduğunu yazsam acaba Pa?ar1e«i zere\rr\ de lemfil var edilmiştir. Büssng otobüslerinde Dr. KEMAL SARACOĞLU'ja iranır mı? de bu imdad kpısını aıka pencere a^enen tejckkuj ederim. YA/ BKKÂKI E^nebi memleketlerden gönden camı teşkıl etmcktedir. OtobüsleriAdaps7ı<rında Lokan'acı Kumedl 3 peıoe Içn mecnma ve pakefleri alamıyan mizin bir çoğunrlaki sürat müş'irOsman User ıan: Genrgo Axeırod bir ben isem kadere nra gösteriyo lerinin işlemed.ği, bizce de malum?vıren: Leyl* Erdnran rum. Yok. bu sık sık olan bir vak'a knvan. Mulutr Basan re yay»n ise o zaman P.T.T. idaresi ile gümKanaatimlze eöre, yolculann oCrtu£rul Cumhıi'iyet MaiDaacılık va riikten bu hususta tatminkâr bir Gayetecllik Türk Anonım Şırker) tobüsün sürati hakkında bir bilt?i »aat tam 21 de Cağaloğlu HnlJ'i'vi «nkrk No. 30 41 cevab beklemek her vatandâ«n edinmeleri. işletme ve emniyet bp rîamiuıdon ttatk» ner hakkıdır. zannpderim. Bu hususta Sahit.lfrt ınıa (talbeı P .?ar kımından elzem değildir Sürat rruiş V/IMF NADI ve ÇüCHKI.AKl tavassutur.uzu rica ed^rim. »ı..< *«*< tam l î Ğ : ri çalışsa dahi. yolculaıdan anc%k 15 M da rr.atıne Cuma akşamı Kazı ışıerını (1 len ıdar* eleo Me'ıih T. bir kaç taneai bu aletten istiiade etaieDe eecttidır Met'uJ Mudur (Airesi bizde mahiuzdur) dftueı twrguu taat 12 de açıiu. debüir.> CEVAJJ FEHMİ BAŞKUT anievtıln teffisler «A» dan ?Z» ye diyen Başveki! sağ olmahydı c I BULMAC I »1 Bravo Trafik Miidürlüğüne ı ııı m 1*1 1 1 1 11 1 1 1 Hl «III! 1 1*1 1 1 M II ! 1 11 W l t M UİMİL'A IAIRITIAINWM INIA!«IL LİIİK A İ S P I I İ R IİCİE m ı is i ' ' ' • ;• t (
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog