Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

12 Şubat 1955 CimiHUKh'El Fransa buhranı! ransada. MendesFrance'in istif'sı ile başgöstercn buhran sürüp git' mektedir. Bu memleketin süratle istikrarlı bir hükumete kavuşmaması. Alman\anın silâhlanması ile alâkalı Paris andlaşmalarıtun tam manasüe t'tbik mevkiine konmasırtı da geciktirecektir. MendesFrance hükumeti. Paris andlaşnıaları çerçevesi dihilinde bir (silâh ajanlığı) nm kurulmasını teklif etmiş. buna dair bir proje ha7irlamış, bunu Hgili devletlere giiudermisti. Geçen ay bu proje et" rafında Pariste miizakerelere başlanmıştı. Patlak veren siyasî buhran bu müzakerrlpri de aksatmıştır. Mutasavver (Batı Avrupa birliği) ne dahil memleketlerin askerî jrüçferini tanzim ve kontrol edecek •lan bu silâh ajanlıeı kurulmadıkça Batı Almanyanın tam manasile silâhlanma yoluna girmesi de beklenmemelidir. Fransada iktidara gelecek yeni Başbakan, MendesFrance'ın bıraktıjp projeyi tasvib edecek mi4\r, yoksa bunu tâdile mi gidecek Ynpslavya hiç bir girmiyecek Yugosîavyaya dönen Mareşal Tito. dış siyaseti hakkmda izahat verdi : Belgrad, 11 (A.P.) Hind stan. iv; bir şeyin değişmediğini bildirB'rmanya, ve Mısıra yaptığı 73 n .^tr. .Vöicşai Tito şöyle devam etmi^günlük seyahatten dönen Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito. bu tıı« MılİPtlerarası mtselelerin ?igün Adriyatığın Rijeke limanmda verdiği demecde, Yugoslavyanın ko lâhla halled lebileceğme mananlar münist veya Batıh devletlerden srtmda asla yer almıyacağız. Dünmuteşekkil herhangi bir bloka gir va üzerinde tecavüz cme 1leri bssmiyeceğini. dünya sulhü davasını 'iyer, kuvvetleri tesirsiz bırakac?ak» de«teklemek ic'n bağımfiz bir yol ovtılar bloklar değil. barışı ve «Ieılemey. seven milletlerdir. G^vçk t;nk b edeceğini söylemiştir. doğuda. gerek batıda olsun. HünYüzü guneşten &damakıllı esyrinın bütün memleketleri ile ioz\ merleşen ve tam sıhhatte gorunen olmak a' zusundayız. Çünkü ttnuMareşal. devletler arasmda bloklar, ı?cbk en iyi ve tek yol budur. ku>ulmasının dünyayı silâhlı ihFakat. surfsını da unutmamalıtılaiıara doğru sürüklediğini. söy dır ki, Yugosla'yanın siyas^tinie len iştir. bir değişiklık olmamakla berab=r. Mareşal Tito, Rijeka'da 5O.'KXI mıJletlerarası miinasebet'er ve kışi önüıide soylediği nutukta Va şa: tlar değişmiştir ve bu yeni bir : gi.slavyanın sıyaset nde «doğu.ıun hn'bin patlamasına meydan vectesiri altında») bazı değişiklikler oJ rrfmek m'ksadile yeni yollar ve duğu yolundakı iddiaları tamamen çR'f'er aranmasını icab etfrmf^redaederek Yugoslav pohtikasır^a Libyaya ucak hibe Buna dair kanvn lâyihası dün Mecl'ste kabul edildi Siyasî hava (Başmakaleden devam) ederse, siyasette de böyle ıttıratsı*hklar cemîyet hayatıru zedeler. Çeyrek asırdan daha fazla bir 8mürdcn «onra artık Türkiye Cumhuriyetinde hir «iiyasî hava endisesi kalmamak gerektir. Su sırada kimbilir kacıncı elirak arılmıs olan siysvî semanm günpsli ve ılık SÜnlerinden faAdsli»narak hıı me•seicyi kökünden haüermeik İÜ7Umuna bir kere daha işaret ediyoruz. Bu olmaz da yı<rın bava tekrar *ortle"irse. bu iklimin bir demnkr°si fidaninı ^ aşatamıyacağına dair o\pn tarihî iddia yavas yavaş gerceklpsmis olacaktır. Bovle bir vakıâ milletimiz ve mpmipkctimiz icin övünülecek ve sevinilecek bir şey olmaz. CFMHT'T!İYFT "Beyoğlu mu: Allah her dişiyi burada korusun!,, Amerikah bir turist kadm, şehrimizde kendisine yapılan garkıntılıklardan acı acı şikâyet etti Dün öğleden sonra, şehrimizin belli başlı otellerinden birinde enteresan bir hâdise cereyan etmiştir. 27 yaşında Evelyn Blackstone isimli bir Amerikah turist kadın, holde rastladığı arkadaşımızın gazeteci olduğunu farkederek yanma yaklaşmış. basına aksetmesini istediği bir söru oldusunu açıklamıştır. Washincton'da büyük bir ticarî müessesede kâtibelik yapan, uzun ca boylu. sarışın ve gayet güzel bir kadm olan Mrs. Blackstone mu harririmize şunlan söylemiştir: « İki haftadan beri şehrinizde bulunuyorum. İs'.anbul tarihi ve tabiî güzelliklerile. daha doğrustı herseyile mükemmel bir şehir. Bir turistin arıyacağı cihetler fazla?i!o mevcud. Fakat şu mahud TsHklâl Cadde<i yok mu? Allah her dişiyi korusun! Taksimden Tünele kadar birkaç defa gittım ve döndüm. Birincisin den başkasmı zaruret üzere yaptım. Buradan her eecişımde asgari bir defa olmak üzere sarkmtılığa maruz kaldım. Başka memleketler de böyle birşeye rastlamadım» Bilâhare Mrs. Blackstone, mevzuyu değıstirerek sözlerine şu şekilde devsm etmiştir. « Türk PTk=k]erini nek cazib buHum ve hayran kaldım. Tanıştı ğım Türk erkeklerinin üzerimde bıraktı ğı intiba çok mü'bettir.» Dün aksam ucakla NewYork'a mütevpccıhen şehrimzidpn a\Tilan Mrs. Blackstone. «Vaktim müsaid olsavdı İstanbııldan henüz aynlmaz dım» dpmi'tir. Kimseye hınçımız yok onguldak krimür ma denlerinde bir sruu patladı. Altmışa yakm can kajbına sebeb oldu. Varalılan hesaba katmıyorum. Hemen vekiller. miidürler ve savrılar lıarckete gec'i. Hittâ bir, iki mlbendis de te\ kıf ed^di. Lâkin daha tetkikler bitmedfn Bıitçe Komis;* onunda kendi bütçesini müdafsa eden İ^!etmeler Vekili Samet Aeaoğlu «kazadan kimsenin mesul olmadığır.ı» ifade etti. İki, üç ?iin sonra da tevkif edilenler salıverildi. ve bu bahis kapaııdı. Yani elli kusur can kayboldu. Arkalarından aileleri ağladı. Hükumet tazminat verdi (veya verecek). İ^te o kadar. Mesuliyeti mucib bir ihmal, bir tedbirsizlik, bir pürijz yok .. Demek ki?. fİşte bu çok vahim!.) Bu madenlerde hiç bir suretle bnüne eeçilemiyecek. hic bir tedbirle izale edilemiyecek ve güniın birinde boyle 50GO kisinin öliımiine sebeb olabilecek bir kaza ihtimali daima mevcud. Böyle ise bu maden'pre hiç değilse böyle kaza vukuuna mâni olunması fennen ve aklen tnuhal olan kısımlarına artık amele sokmamak lâzım. Çünkü nerejlen ve nasıl ıçelecejp bilinmiyen ve önüne (rerilemiyen bir kaza ihtimali bu adamların hayatlannı daima tehdid ederektir. Acaba böyle midır? Hayır: ama alrmıs kişinin canına mal olan bir kazada hiç bir ihmal ve teseyyüb eseri olmadığını iddia etmek. bu kazanm dediğimiz gibî önüne eeçilemiyecek neviden bir âfet olduğunu kabul etmek oluyor. gibi bu madenin nereden belli olmıyan ve önüne geçilemiyen kazalara sahne olabileeejfi neticesi doğuyor!. Bir daha soralım, acaba böyie mldir?. Hayır! Bu !şî bilenler frinnıua her seyden evvel iki sebeble patJayacağmı söylüyorlar: Birisi jralerilerin h i havalandınlmamaüı. (Bunun sebeblerini aramak lâzım. Hava tertibatı yok mu? Varsa kifayetsiz mi? Bozuk mu? Bunun eksik. bozuk olmasının sebebleri nedir?) İliincisi: Grizunun bulundufu yerde ateş yakmak... Acaba sigara mı içildi? Yoksa maden lâmbalannda bozuk olanlar mı var? Böyle ise kontrol ve disiplin noksanı mevcud demektir. Yani bu kazanm sebebi bir yer depremi çibi önüne geçüemiyecek tabii âfet olmadığına ve başka diin ya madenlerinde grizuya fcarşı alınmış tiirlü tedbirler mevcud olduğuna göre bizdeki kazanm bir eksiklikten ileri geldiçi muhakkaktır. Bu eksiklik ya fennî vasıta. ya fennî kontrol. ya maden içinde hizmet disiplini gibi bir şeydir. Buna rağmen: Daha bir kaç giin ev\el irümriıkte iki bavul açılmasmı muazzam bir hâdise şeklinde çören savın mehuslarıınızı bu kazada mesuH\et olmadığma ve yapıîacak bir şey kalmadığma ikna eden delili bir de biz ogTensek de umumî efkâra arzetsek. Nerede bunun mufassal ve bitaraf raporu? tir? „ Cumhur Başkanı Coty tarafından evvelâ davet edilen eski Ba.şhakanlardan Muhafazakâr Pinay, hükumeti kurmağa muvaffak olamamış, gereken ekseriyet tarafmdan desteklenmediğinden çekilmiştir. Şimdi de Cumhuriyetçi Halk Hareketi (MRP) nin mebuslarından Pfimlin'e Başbakan olması teklif edilmiştir. Bir habcre göre, Başhakan olmayı kabul ettiğini açıklıyan Pfimlin kimdir ve bu şahsın kuracağı hükumerin ımın ömürlii olması bekIenebilir mi? PfimHi. bir çok hükumetlerde Ziraat Bakanı olarak vazife görınüş bir mebustur. Yalnız burada şu sual sorulmaktadır: « Pfimlin, Cumhuriyetçi Halk Hareketi (MRP) jrnıpuna dahildir. Fakat bu sivasi partinin Bidault. Schuman g\b\ liderleri vardır ve bunlar zaman zaman Fransanın idaresini ellerine almış kimselerdir. Neden Cumhur Başkanı, hükumetin başına gecmesini istediği siyasî partinin sivrilmiş liderlerine basvurmamış da, ikinci derecede bir şahsı tercih etmistir?» Şurasi muhakkak ki Bidault ve (MRP) partisinin diğe'r Kderleri, bundan evvel kurdukları hükumetlerde takib ettîkleri politika ile Fransayı miişkül durumlara düşiirmüşlerdir. Kuzey Afrikadaki k?nşıklıklardan. Hindiçinide uğramlan hezimetlerden bir bakıma bunlar mesuldürler. Muhtemeldir ki. bunlar bu defa perde grerisinde kalmayı tereih etmişler, yeniden Bsşhakanlığı ele alrnalarının doğru olmıyacağinı kestirmişler ve öne kendi partilerinden Pfîmlin'i sürmüslerdir. Pinay'i desteklemiyeceklerinl Ilân etmiş olan Sosyalist Partisi. dün de Pfimlin'e rey verilmiyeceğini açıklamiştır. Fransız Meclisindeki en knvvetli partinin bu şekilde cekilmesi yeni ikridarı mecburî olarak sağa kaydıracakrır. Radikal MendesFrance'ın diişmesinde (1MRP) miihim bir rol nvnamıstı. Şirndi ise Radikal P?rtinin Bidault tarafından öne süriilen Pfimlin'e rev vereceği bildirilmcktedir. Sakın hundan. çekismelerden vazeerilip bir birlik tesisine doğru gidildiği manaM çıkarılmasın. Fransada her hükrnnptin bövle hir birlik havası icinde basladıâı ve nasıl sona erdiği de unrü'müstür! Ömer Sami COS\R •ınıııııııııiNllllllllllllllllllllllllinnilllllllllllllllllllllllıllHiııııı Londra. 11 (a a.) Avam Kamarası dün akşamki toplantısında, İngilterede ölüm cezasının bir tecrübe mahiyetinde olarak beş sene müddetle t = tb k edilraemesini derpiş erien bir krar suretini 214 e karşı 245 oy ile reddetmiştir. On kadar Muhafazakâr mebus, hükumetçe reddeâilmesi istenilen bu karar sureti lehinde İşçi mebuslarla birlikte rey vprmişlerdir. İ'ngiliz Parlâmenfosu Cumhur Reisi, eski idam cezasının Muharibler Derneğinin kaldırılmasmı reddeffi aslî azası oldu Ankara 11 Cn a ) R"i icnrrhummuz Ceiâl Bayarı. efki ' Muharbler Derneğinin üç kişlik bir heyeti bu sab?h satt 11 de ÇankayarİH ziyaret ederek kendilerini Eski Muharibler Derneğine aslî aza kaydetmiş ve Eski Muhariblık.hüviyet cüzdanını takdim etmiştir. Rcisirumhurumuzun kabullert Ankara. 11 (a.a.) Reisicumhur Celâl Bayar bugün Cankayada N:ğde mebuslarile Nığde Valisini kabul etmişler ve öğle yemeğine ahkoymuşlardır. 350 metreden düşen bir havacı, mucize kabilinden kurtuldu Quebek (Kanada) 11 (A.P.) Dün bu civarda yapılan manevralar sırasmda uçaktan athyan ve parasütü açılmıyan genc bir paraşütçü asker, 350 metre irtifadan •ere düşmüş, sadece bir kolu kırılmış ve belkemıği hafifçe zedelenmiştir. Kaldırıldığı hastanede kendisini görmeğe koşan annesine bugün gülerek: «Korkma, pek öyie mühim bir jey yok» demiştir. Olü~"'^n mıırize k?bilinden kurtulan 23 yasındaki onbası Gerard agnon, Kore harbine de iştirak ermiştir. Verdiği ifadede, atlar atlamaz, paraşütünde bir bozukluk olduğunun farkına vardıgını, fak?t ha açıldı, ha acılacak» diye mütemadiyen ipi çekip beklediğini Ve nihayet yedek paraşütünü açmağa çok geç kaldığmı anladığı sırjda yere düşüp bayıldığını söylemiştin Ankara 11 (Telpfonla) Meclisin busünkü toplantıs'nda Milli Müdafaa Vekili Ethem Menderesin leklifi üzerine Makine. Kimya Enstitüsünün yapt'ğı 3 Uğur tayyaresinin Libyaya hıbe edilme^ıne dair kanun lâyihası görüşülmüş ve ittıfakla kabul edilmiştir. Gene bugünkü Mecıiste merpleketim zde acılacak çayır. mer'a ve yem nebptlan yetiştirme merkezı için teknik yardım yaptlması hakkıfıda Türkiye hükumpti i!e Birleşmiş Milletler gıda ve tarım teşkilâtı arasında imzalanan anlaşmanm tatb kı hakkındaki aknun lâyihastnın birincı müzakeresi vapılmıstır. Avrıca Diyanet Işleri rei=liâı t?skilât ve vazifeleri hakkındaki kaSehrimız kabzımalları, Vali ve nunda bazı dcğisiklikler yapılma Beledıye reis vekili Profesör Gok^y sına dair lâyiha da kabul edilmiş serefme Liman lokantasmda <iun tir. bir ziyafet vermişlerdir. Ankaradan EPİen bir hcyetin ve perakende?ilerin de hazır bulunduğu ziyafette I kabzımallar derdlerini anlatmısl^r. [ müstphbke ve müstahsıle fay / ' olabılmek için Belediyenin emrinıe çal'şmsk istediklerini, ellerinden gelen gayretı göstereceklerini söylcmişlerdır. Gökay, şebrin muhtelif semtlcrindeki fiat farklan doBursa. 11 (Telefonla) Bursaya layısile kabzımallan tenkıd etmışbağlı Kelef kazasının Kocakovrcık tir. köyünde Mehmed Tü\üm ile Yaşar Dorun arasında köy odasına gelmemek yüzünden Yaşara şaka Milletlcrarası kültür vesikası olarak veıilen 25 kurıışluk para ihdas cdiMi cezfsı dolayısile bir kavga çıkmışAvrupa Konseyi Kultur Ekspprlerınm tır. Kavca sıra?ında Yaşar, bıçakla son toplantısında. kon'eye dahıl mcmMchmed Tüyumü ağır surette ya lekctler için Avrupa Knnseyı Kultur ralamıştır. Yaralı çok gecmeden Kimlık kartı ihdas edilmiştir. Bu hustısta alınan karara E"re: Konölmüştür. Yaşar, yakalanarak A sey memleketierınde, öğrenci olarak dalete teslim edilmiştir. veya kulturel maksadla seyahat cde Kabziinallarııı Vaüye ziyafeti Turizm Danışma Kurulu çalışmalarını bitirdi Ankara 11 Pazartesi günündpnberi Dil ve Tarih Coğrafva Fakultpsindp çalısmakta olan IV. Turizm Danışma Kumlunun mevzuat, vasıflar ve dilekler komisyonlan, vardıklan neticeleri tesbit ederek umumî heyete vermişlerdir. Umumî heyet bugün, kurul başkanı Seyhan mebusu Dr. Sedad Barının başkanlığı altında müzakereler« devam etmiştir. Oturumda Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik. Nr.fıa Vekili Kemal Zeytınoğlu, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili Dr. Behçet Uz ve Ulaştırma Vekili Muamm?r Çavuşoğlu hazır bulunmuşlardır. Oturum açılmca ilk sözü alan Devlet Vekili Mükerrem Sarol bir konuşma yapmış, iç turizm üzerinde durmuş, memleketin güzelliğinin «evilıp tanınması önce kendi vatandaşlarımız için en tabiî bir hak ve hattâ bir vazife olmahdır, demiştir. Konuşmasma devam eden Mükerrem Sarol şunlan söylemiştir: « Turizmin ve turistin aradığı ve istediği her şey bu memlekette mevcuddur. Turizmin iklımleri yur dumuzdadır. Dağlan, ormanlan. yaylalan ve denızlerile, spora, sıhhate en elvenşli memleketlerden bıri de yurdumuzdur.» Bundan sonra komisyon raporları umumî heyetçe tasvib olunmuş, Merkez Turizm Komitesi seçildikten sonra çalışmalara son verilmijtir. S. Nâzım Şüepinin infilâk neticesi baftığı anlaşılsyor Kefken civannda teknesine rastlandığını yazdığımız (Sadıkzade Nazım) şüepinin sahibleri ile La Fonciere sıgorta şirketinin mümessilleri arasında temas başlamıştır. Geminin bulunduğu mevkiden geçen bahkçılar ve motörcüler 78 knılaç derinlikteki teknenin ortasınm boş olduğtınu ifade etmektedir ler. Bu müşahededen şilepin kazan daire'inde cok şiddetli bir Infilâk husııle geldiği ve orta bölmelerinin parçalandıcı neticesine vanlmakta dır. Avnı zamanda hâdiseyi t a k b eden günlerde Kandıra sahillerinde cesedlerin buhınmuş olması «S. Nazim» m bugün eörülen mevki civannrla batmış oldu£u kanaatini tevid etmektedir. Diğer taraftan, Süleyman Sırn Barlı firma<;ı, kazazede şilepi »ökerek çıkarmak üzere Sadıkoğlu Süad f'rmasıtın müracaatte nuhınmuştuT. Firma ise şilepin sieorta meblâjjını alması bakımmdan bir hakkı kalmadığını bildirmiştir. Sigorta şirke tinin hareket t a m önümüzdeki gün lerde belli olacaktır. 25 cinayet Sovyel Rusyanın kucağına koşan bedbahf Mısır (Baştarafı 1 inci sahifede) Radyo programında yapılan değişikük Ankara 11 fa.a.) Istanbul ve Ankara radyolan arasında program karşılaşmalarının önlenmesi için iki radyo elemanlanndan teşekkül eden komisyon çalışmalarıru bit:rmiştir. Bu komisyonda alman kararlara' uygun yeni programlar 27 şubat 955 ten' itibaren tatbika başlanacsktır. Radyomuzun yeni programlannda eörülecek bellibaşh değişiklikler aşnâıda go^terilmiştr: a) Sabahlan Türk müziği yayınlan şu saatlere alınmıstır: f (8,00 8,30) ve (9,10 9,30). b) Öğle yayınlannda Türk müziği dağıtılmıj ve 15,30 a kadat uzatılmıştır. c) A^sam yaymlarmda 17 18 arasında Türk müziğine yer verılmiştir. d) Günlük yaymlarda programlar arasında şu değişiklikler yapılmıstır: Pazar günleri: 1 Türk müziöi 16.00 ya kaclar uzatılmıstır. 3 Radyo salon orkpstrası 18.0018.30 arası yaoılacaktır. Çarsamab nünlpri: 1 Cumhur Başkanlıjı arm'ini miTikası 17.00 17.20 n Radyo ile ingilizce 17.30 •17.45 3 Müzik ve komedi 20 30??.fO 1 ' O r d u saati 21.00 21,30 2 Snoı eayotpsi 21.45 22 «J0 ara=ı vapıbraktır. uıma günleri: Haftanın tııri^m konuşmssı 21.*ö?1 "5 e alınrnı>:tır. C'iTTiarte^i oür'lori: Malîyp arası Vekâleti «saat 13,"019, t.î yppılacaktır. 2 tnce<==7 17.20 18.00 Bir Japon hariciyecisi casuslukla suçlandırıldı Tokyo, 11 (A.P.) Hükumet, bugün, Japon haıiciyesinin eski mensublarından Şigeru Takamoriyi, Rusya hesabına casusluk yapmak ve Ru<=lardan 2 nr.ilyon yenden fazla (takriben 76 bin dolar) psra almskla suçlandırmıştır. ö LU M Merhum Ömer Seyfeddın Beym hem GÜZİDE BİLGE HANIM Hakkın rahrr.etıne kavuşmuşrur. Cenaze namazı 12 şub^t buşunlcü cumartesi gıinu bğ!e namazını muteakıb Şı^lı Carfiinde eda edıJdıkten sonra Zıncımkuyudaki ebedi istirahatgâhına tevdı edilecektır. A'.lah rahmet eylesın. ÂYİNİ Sevgıiı oğlumuz RUHANÎ ve ALENÎ TEŞEKKÜR NİKAKİ STANCOPULOS'un gerek hastalığı muddetınce ve gerekse ölumunu muteakıb her an ve her vesıle ile sonsuz acılarımızı paylaşan muhterem Levend ha'.kına kıymetîi gazeteniz vasıtasile teşekkurlerimızi sunar ve onları 13 şubat 1955 pa?ar saat 10 30 da Şişli Ortodoks mezarlıânıda (î.'ecidıyekoy tramvay dijrak karşısı) icra ohinaca& âvini ruhamye davet ederiz. Aoo^tol Sîancopulos ailesi tavır dolayısile Mısır hükumetini tebrik etiğini. avrıca Mıstra istikIâl teminatı verdiğini, yani Sovyet müzaheret ve yardımını vadettiğini öğrenmi? bulunuyoruz. Bu haberin doğru olduğuna inanmak inanmamaktan her halde kolay olsa gerektir. Çünkü: 1 Mısınn Türk Irak anlaşması dolayısile giriştiği sabotaj politikası Moskova menseli pölitîka mamulâtı tipine tıpa tıp uygundur. 2 Sovyet ve Mısır hariciyeleri Alplerdeki çığlar, 4 5 0 0 » arasındaki koklasma ve anlaşmava bizim Ankaradaki baraj dahi şahid kişilik iki köy halkını olmuştur. Eğer bu bir ürkütme tabivesi ise mahsur bıraktı Paris, 11 (R.) Şiddetli soğuk kendi namımıza eülmek. eğer bir lardan sonra havaların görülmemiş karışıhklı taahhüd başlangıcı ise bir şekilde ısınması üzerine, Alp Mısır namına aîUmak lâzımdır » lerde yeni çığ hâdiseleri olmuş>ve Italyan hududuna yakın iki kış sporları köyünde 4500 ]cişi mahsur kalmıştır. Çığlarm yollan kapaması üzerine Val d'İsere ve Alpe d'Huez ile CBajtara.fi 2 inci sahıjede) memleketin diğer kısımlan arasında irtibat tamamen kesilmiştir. Bu nunla beraber, bu köylerdeki otel lara daâttılmıştır. 13 sahife ka'dar tutan komisvon lerin yiyecek ve içecek stokları her h?ngi bir endişeye meydan verme raporunda. hükumetın kalkınma programı ele alınıp ve bazı temen mfktedirVal d'İsere'de mahsur k?lanlar niler ileri sürülmuştür. Bu temenniler ara<=mia sanayiin a'asında iki Avıupa güzellik kraîiçesi Monique Lambert ve Sylyi inkışafı. için sınaî kredilennin artane Carpantier ve Almanya güzeli tırılması, İşletmeler Vekâleti teşkilâtının yeniden düzenlenmesi. L<"'th Rujjer de bulunmaktadır. Civar köyler de mahsur kalmış Emlâk Bankasına daha fazla fon tır. F'akat bunl?rda da şimdilik en verilmesi ve böylece emlâk ÜZPIİ: =ev' mııcib bir durum yoktur. ne vapılan kredi'^rin arttınlmn5i. Müttefik hava generalleri mılü sarayların idaresinin Baş\ ekâlete verilmesi vardır. Ankarada Bu arada ıstihl?k ile istih.^al araAnkara, 11 (aa.) MiHi Mü sındaki diızpnsizlik yüzünden hadafaa Vekâletı Temsil Bürosundn yat pahalılığ'nın artması karşısında bldirilmiştir: bazı zümrelerin iktıs?dî dunımlaGüney Avrupa müttefik hava rının sarsıldığı beliıtilmpktedir kuvvetleri kumandan muavini Ge Bilhassa dar ve sabit gelirülerın neral Unya. refakatinde rraiyeti er durumlatının ıslah edilmosi icin kânı olduğu halde Napoliden Anhükumetce tedbirler ahnması iskaraya gelmiştir. tenmektedir. Altıncı taktik h?va kuvvetleri Raporda işaret edilen bu mevkumandanı General Eaton ile NATO generallerinden Taylor da An zuun umumi heyette uzun bovlu münakasa edileceği tahmin edilkarada bulunmaktadırlar. Misafir ganaraller, Hava Kuv moktedir. vetleri Kumandanımız Korgeneral Fevzi Uçaner ile görüşmelerde bulunacaklardır. Biitce, Mecüsfe 18 şuballâ görüşülecek cekıere (Tıyatrolar, muaeler ogrenci loknntaları ve vesaıtlerdej tenziiât ile kolayiık göstermek ıızere kımlik kartı verilecektır. Kartlar en az uç ay ve en fazla bir sene müddetle verılebilecektır. Ticaret maksadı haric rurulmak Ü7ere, Üniversıte menîubları. Teknik Okul eğnmınde olanlar, asıstanlar, kutubh^ne ve arşıvcıler. mimarlar, muze yuk«ek şahsıyetleri, mıımtaz arastırıcılar, ressamlar. muzjsyenler ve dığer tanınmış artistlerle. kulturel mskçadla sc\ahat eden marifçıler, bu kartlardan ı = tıfade edec^klerdır. Muharrırler, baglı olaııkları teîkılâtın tavsıyesi ile aynı kartla se\ahat edebılecekt.r. Konseye dahıl memlpketlerden Lüksenburg iki senelık yuksek lahsil yapmış ve imtıhanda başan göstermış öörencılere; Isv^ç'te imtıhan şart olmanıak uzere ıkı sene yuksek tahsıl yapmış olanlara aynı hakkı tanıdığını bıldırrnıstır. Knnsev. kart'.ardan faydalanabilecek İşçi kıdpm fazminatında yapılan kimTPlerm evsafım bıldiren lıste ile değişikUk memlekettPkı avantajları ıhtıva eoen •tet^b vekuHuf«l ktmlık kartı örne Temviz Mahkemesı Hulcuk Ittyeti ğmı uye memleke l»rin Maarıf Vekâ Umumıyesınm ocak ayı içind» v « d i î i beş sayılı kararla; işçilerin kıdera tazletlerme goadernııştır. Sigorta şirketleri trafik «igortası mınatı esasında muhım bir de£i$iklik olmuştur. fiatlarını arttırdı I; yernde üç seneyl Umîımlamıl ol»n Trafik sıgortası fıatları dun Ticaret Ifçiler, ış yerlerınii nı.i^rretsız çıkaVekâleti taraf'ndan sıgorta şirketlerıne rıldıkları takdırde 13. maddenin latbıki bıldırılmiştır Buna gore kuçuk taksıler ile «Kıdem Tazmn3tı» adı altında 15 362 lıra 89 kuruş buyuk taksıler 42:! er punluk ikrnnıiye a'makta idıler. lıra 76 kuruç, kuçük hu=ıısıler 272 lira Ta7minatın esasl. işçilerin sekiî «aatte 21 kuruş. bu>uk hu^ıısıısıler 362 i'ra 59 kazandığı pnra üzerınden he=;ablandıkuruş. kamyonlar 272 lıra 21 kuruş Jından. prım. yemek parası gibi sosyal kamvonlaı 604 lıra 73 kuruş. 10 kışıl.k stnıfına gıren bedeller nazarı itibara otobusler 473 lıra 33 kuruş yl kışıden alınmıyordu. fazla a'an o'ob'islere 544 lıra 28 kuruş. Yeni karaıla, tazminatîa bu esaslar da en buvuk otobu~l?r 665 lıra 20 kuruş ^özönünoe rutulacak. me'.elâ asgarî ucüzcrıncien senelık si2nrıal~r3nı y?p'ıraret alan bir işıve. her Eun için R0 kucaklaıdır. Bunlardan 10 kıjıhk ve dsha ruşf^n he^ablnnan yemek parası ile fazla yolcu alan otnivısler her 5 kışı sova! va!di",i paraları odenecektır. iç n 50 lıra fa7İa siçorta primı odıypceklerdır Şoforler Cemıyet'ne gore. ye İstanbul Erkek Usesi Mezun ve ni «ıgorta tarıfesıne yalnız Istanbul ve Mensubları Cemiyetinîn kongresi r Ankarada siîor'ı edılecek olan vasıtaT ^1s:ıbul Erk"k LUesi M«?un ve M«nların sıgorta prımi senede 1520 milsı.'bları Cemiyetlnin yıllık konere^ı dtın yon lıravı bulm^kta ve her sene signrtq Cemi>pt lokalinde yapılmij. yeni idare sırketlcrine trafik kanımun tesbit e tij: ; karın hTicınde 810 mılyon lıra kâr h<îvet;ne Z ra=ıt Vekiii N'>ui'n Ökmen. Enrn Abdııllîh Ö'ernl. O>han Kartancı. tenın "d'Im? bııl"nnaktadır Lutl. Bornovalı. . v ?mık Kcmal IlgPZfr, Orhan B"ra"\ Bur'un Sezer s?cılm.s'ır Bir mcbus ^özlcrinin yanlış İstanbul Kömiir Tevzi Mtiessesesinin yeni MütHirii Ntanbul Kömiir Tevzi Müessese«l Möduru Hulrtsi Kocaharrem. müessesffnin müsavirliğine tayln edilmis v« açılan MüdürlüJ» Kömiir Mües«>s«sl Umum Müdür Mnavinlerind'en Avnl Akman getirtlmUtir. Avn) Akman re RulAsl K»c»har«ın. dün sabahtan itibaren yeni T«rtfelerine baîlamıjlardır. İpHk sanayii Jçin yapılan transfer anlaşmazlıklar yarattı tp!lk »anaylimirin top« yoklufu yflT'ind'en düîrtiju um dtırum Ozertne Ticaret Velciletinta yaptljı 200 bin doIarlık trnnrfer, imslâtçılar »raünd» »nlasmazlıkların çıkmsjm» feb«b olmustur. Aiâkahlar gümrükte en »?aiı 1 5 milyon dolarlık mal olduîunu ve ancak bu mlktar rranrfer yapıldıjı takdirde meselenin *Q»lecegini ıSylemektedirler. Gazeteciier Cemiyeti Yapı Kooeperatifinin k»neresi Ga7et«ller Cemiyeti Yapı Koopers'ifi yıllık «di kongrssi * mart n l ı gunü wt 14 t» y*pi!»«ıktır. \ TÜRK AN METE NECAT1 KUBTOĞLU Nişanlandılar. 11.2.1955 ile avukat B. FELEK Muş Valiliğinin bir açıklaması MEVLİD Mııh*erem b'ivuğumu? aıle hiîdiri>or Arfaîya mehutu Fjrhancdd."''''n ?[dısımız bir mçk ubda. D P Crıp top!arlı«ındrt guınnık nuıayçncteri rrcvmur.r.nk gorıme'er sır=ır!n^a so*lcrınn p=i7f.îo'ere yanlış akseH.rıldıği bildınlmektedır Sovyal Si.^asct Enstitüsii Miidürü ve arkada^lan yurd gezisine cıkacak MÛSTAFA GİRGİN n ı uhun^ 13 s\ı ^ j hat pa7ar eunu o p. G n a ni^ı z \ n d i n onra saat 13 ^0 r \^ Rumeüh.^^ırı Camiind? oku"acak Mcvlıdî 'ndLıni se\enlerın te$rıf!erinı rıca ederız AILE3I Evlcnıne Taipci l l (A F.) «Ofte t?b=ıpcalı Meı* lâkabl 'le an!İan maruf Cinü knHın kn'=sn Hııang PaM°i buaün beraberinde harb "et'mi l'l'i cocukla Tachen adalarından b u a > a CPİmiıjtir. V?tpn ci7=esı TuJiaır'J»rinrtçn Selâmı Akpınirla Ankqra Klz Enstı ıırü öğrrtm?nlsr:nHrn M»ziyet Gurturkır.i nı!:£M3n dvn Ani^r^ Fvlei'rre d c r e sinrie ysnıimışiır. Yeni evlılere sasdetler I^'^nbn] l*ni\ eı «ıie..ı Ikî 1 î ^d Faku'1 te !! So^\aı <3"asel En«tıti"u Muduru Prof O'han Tun, asistanı ı!e alskal ı b r d ' P .ıi'pk'<cb yedı kı^ı'.ık bir ksf'e, ?om°strden is'ifride rr.'erek 21 suH pa7srtpfi cnnıı Kavsprı, Mila'\a ve M Sıv==;R gıoecektır. Bu seyahatte. ısi'erc <>T"k."=t i t sqnay:;nd« ucet problrm'eri^ 2ibi rrevTniır'':* konfrtı sn^ı^ı verilecpktir. Kı' 1? 27 suba; pazar gtınu feh Muş Valı!ı#ınoer ju mskrubu aldık: «Gaze'enızın 29 ocik 1335 tarihlı nushatının ucur.cu sahıtesırun 3 uncu sıinınunda' Muç Vılâveiinın Malazgırd» kara ve kovlennde. salçın halinde tifo h s " a l ' ç ı n ı n zunur ett'Sı < ( b;r ınk • • v.^t^nd^sın vef^t evledıâi yazılmakta ; se de cu hcber (Emamen hılâfı hakikrft'ır Ik ha>.t3 vatanrt'^a tifn^=n S'ipheS'lenı!mı« ve harndol="n bu vatandaş!ar d? .ıfa'ab r'rnuşİ3rfÎ!r K?"f""'in b'j ;ck'He ta\ zıhmi say^r3riT«İ3 ÎTÇ3 ederıri ^ Butün diinva ta«ı >«n''ı geçecek tek tib şsbeke JIıllî T^iîbe Bırhklsrı K^''iusîîron 5ekretsr!:iıler! (Cossecl tr> Ünlverîi'e ve Yuks«k Okul ogrencilernm *ek tıp sebeke küüsr>=r=!k butua dunra tjsıtljrmda tenzı'V+an iştifade etmtleri hutu^ı'r.dFki tek'ıfi Maarif VekâletJice •ncelenmek»»d'r. T FI T. Federasyonu B ==k?nı Npdim Üsc'iken. bu hususla nesTu! o!n^k uzere Ankaraya gıtmıştır. /1 Tahranda bir komünist kaçarken öldürüldü Avrupada iktisadî işbirliği Tahran l l (a.a.) Komünist Tude partisinin genclik teşkilâtı kurucularından Cihangir Bağdayan tevkif edileceği esnada kaçmağa teşebbüs ermişse de yapılan müsademe neticesinde öldürülmüştür. Hâdise esnasında iki polis yaralan MEVLİDE DAVET mıştır. Şehnmız tuccar ve fabrikatorlerinden Hscı Osman Boynerin kardeşi TosTahran umum valiliği tarafından ya esraf ve tacirlernden bu hususta yaymlanan bir tebliğde HACI HÜSEYİN BOYNER"ın BaÇcUıvanm yabaneı bir memleketTanrının rahmetme kavustuğunıın kır ten îrana yeni dönmüş olduğu akıncı günü olan 13 şubat 1935 pazar çıklanmaktadır. »eiınu <aa' 13 te Nışanîaşı Teşvikiye Camii Şenfınde aziz ruhuna okıınacak Mevlıdı kendiEiııi seven dost ve akrabaiarının teşriflerı rıca oiunur. Boyner allesi Paris 11 (a.a.) Avrupa konseyi iktisadî işbirliği teşkilâtı komitesi bu sabah «Mutte» şatasunda Türkiyenin Paris büyük elç:si Menemencioğrunun başkanlığmda top lanmıştır. Kokain kaçakçılığından mahkum olan Merzuka Temyize başvurdu Ankar», 11 (Telcfonla) Kokain kaçakçılığından müebbed hapse mahkum olan Meızuk» Aiçam, karan temyiz etmis ve mürafaalı olarak tetkikal yapılmajmı ist«miştir. Izmirde bir esrarcı, 8.5 sene hapse mahkum oldu Evvelâ mtıstevli Jannn kuvve*l=ri ve bılâba'e komün^'lere karşı s=ıvaşan Kor=an!qr Krsbçesiî'in b?l ; nde meçhur tabancaları a.sıh d?ğildi. Eir zamanlar Çin de"izlenni karışhran Mei, 48 yaşında olma=ına rağmen hâ!â vakısıkb VP savet ! inamik bir kadındır. Sabık Knrtanlar Krahçesi, ikinci Diı^ya Har'nin ilk d?vrelerinden itibaren emrindeki deniz havdudlan ve ç^t?cilerle Japonlara karşı savaşmış ve milliyetçihükumet. kadın korsan reisinin eski suclannı affetmişti. Bilâhare kızıllar Çin kıt'asını ele geçird kten sonra «Çifte Tabarcalı Mei» Tachenlere yerleşip o üslerden komünistlere akınlar yapmaya girişmişti. Milüyetçi Çin ordu^j birlikleri adalann müdafaasını üze rine ülmca. kadm korsan, sılâhı el den bırakmış ve savaşta ölen çtecilerin yetirrlerini bir araya toplayrp onları büvütmeye koyulmuştur. Tachenlerin tahliyesi bitmek ö7ere bulunduŞundan, Korsanlar Kraücesi şimdi. Sz çocukları savdığı bu yetimleri Formozaya getirmiştir. Deısizli Şubesinln Yenl Binası Dekoratris \ BELVA D1REN ile Seramist Dekoratör SAD1 DIREN Evlendiler. 10.2.955 NISAN, DUĞUN ve TOPLANTILARINIZDA G Ü Z E L ve T A B I î anlari'iv.n tesbiti için T E K N I ı< elemanlarmdan istifaje ediniz. Galatasarav 2R9 Tel: 40inR FOTO MEVLİDİ ŞERİF '.ı'emızm bu^uğu se\ gılı annemLz ldam kararînda ısrar tzmir, 11 (T.HA.) Bundan dört «en* önce öz kızına t»eavüz edsrsk. bilâhare öldürmekten ganık Kadrt Sevik. Aydın Ağırcez* mahkemesi tarafından idam eezasısa çarptırılmışh. Karar, Temyizee bonılduğundan, davanın duni'şmasına dün Aydm Ağırcer» mahkemesinde devam edilmistir. Mahkeme, Temyizin hozma kararına uvmıyarak ejki ksrarında ısrar erm:ç ve »smğa tek NURİMAN MUSABAYın /uhU'.a ıthaf edıimek uzere blımjrun kırkınc! gunune musadıî 13 2 955 pazar gunu ıkmdî namazını muteakıb Beyoğlu Ağacamıı Şerıfinde memleketjnızin en kıyme lı ehli Kur'an ve Mevlidhan'.arından Hacı Hafız Nusret Yeşilçay ve Hpfız Mecıd Sesigurün oku\acak'arı Kur'anı Kerım ve Mevlıdı Serıfi arzu ederı akraba dost ve dın k^rdcşlerımızm teşriflerı rıca olunur. (1373) Çocuklan İzmir. 11 (T.HA.) Bundan bir müddet önce. Seferihisardaki topZiraat Bankası emektarlarmdan mer lanma kampında bulunan, Kore hum değiştirme birliğine mensub erlerİBRAHİM AYÇIL'ın Ç 3en birisine esrar sattığı sırada ruhuna ıthıi edılmek uzere olumünün 40 ıncı gumme mıısadif 13 2 955 parar =ucüstü vakalanan tanmmıs esrar gunu ö|le namazmı mute^Kıb ^a.»t 13 te satıcjlartndan Cafer Büriinün duC»rrahDaçi Küikçııbaşı mah. Çeşme rupmasına devam edilmiş ve suçu sokak No. 26 da Acıanilı Hafi7 Kani •abit göriild;iğündf>n ceza m. hkeKaraea tarafmdan Mevliai Nebevi okunacaktır. Dost. akraba ve onu seven mesi tarafmdan S 5 sene hapse ve 25 sene de Sarıkamışa sürgün eLeriZ.' te;rlfleıi rica oiunur. Torunu: ASAF AYÇIL dilmeğe malıkum edLLmi§tir, Hariciye Vekili, Fransîz ve Mısır Büyük Elçilerini kabul etti Ankara, 11 (a.a.) Hariciye Vekili Prof. Fu:,d Köprülü bu sabah saat 11 de Fran.^ız Büvük Eicisi Ekselâns Tarbe de SaintHardouin'i; saat 12 de de Mısır Büyük Elçiâi Ekselâns Ahmed Remziyi makamtnda kabul etmistip. ^ Türklye Emlâk Kredi Bankası Denlzli Şubesi yeni bina?mda çalı^mıılarına başlıyacaktır. Yeni şube binasının açılışı dolayısile tasarrui hesabı açtıran baaka müşterilerine cazib hediyeler dağıtılacaktır. rar idam karan vermiîür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog